UDVALG

Udvalget for Børn og Skole

MØDE

Referat fra ekstraordinært møde

STED

Gl. Rådhus. Mødelokale 6

STARTTIDSPUNKT

17-12-2018 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

17-12-2018 10:00:00


PUNKTER

147. Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært møde den 17. december 2018
148. Drøftelse af styringsmodeller for specialundervisning
149. Drøftelse af program for dialogmøder i januar 2019
150. Orientering om strategi- Alle børns sprog og læsning
151. Orientering om karaktergennemsnit ved folkeskolens prøver 2018
152. Underskriftsark147. Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært møde den 17. december 2018

Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært møde den 17. december 2018

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole.

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

1. dagsorden til mødet den 17. december 2018 bliver godkendt.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 17-12-2018

Godkendt.

148. Drøftelse af styringsmodeller for specialundervisning

Drøftelse af styringsmodeller for specialundervisning

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

 

Drøftelsessag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at udvalget

  1. drøfter forslag til ny styringsmodel for specialundervisning.

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Børn og Skole har bedt administrationen om at udarbejde forslag til nye budgetmodeller for fordeling af ressourcer til specialundervisning. Modeller hvor en større andel af budgettet til specialundervisning placeres centralt samt at visitationskompetencen placeres centralt. Det sker med henblik på en politisk stillingtagen til, om den nuværende model skal ændres.

Specialundervisningsopgaven indgår ligeledes i Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram, hvor der blandt de prioriterede områder også er sat fokus på specialundervisning.

Udvalget skal på dette møde drøfte modeller for, hvordan økonomi til specialundervisning fordeles (central – decentral). Herunder også forslag til ændringer i visitationsprocedurer og en styrkelse af kvalitetssikringen af specialundervisningstilbud.


Hvad er specialundervisning?
Når en elev får støtte i mindst 9 timer ugentligt i undervisningen er der tale om specialundervisning. Undervisning i specialklasser, specialskoler og undervisning i en almindelig klasse, hvor eleven får støtte i mindst 9 ugentlige timer betegnes som specialundervisning. Specialundervisningen følger folkeskolelovens generelle bestemmelser i forhold til fagrække, Fælles Mål, timetal, elevplaner, nationale test og afgangsprøver.


Drøftelse på udvalgsmødet
Udvalget drøftede på møde i oktober forslag til mulige nye styringsmodeller for specialundervisningen.

Udvalget har på baggrund af drøftelsen bedt administrationen udarbejde et konkret forslag til en model, hvor en del af budgettet til specialundervisningen er placeret i en central pulje.

Økonomi til specialundervisning er i dag fordelt mellem de fire folkeskoler, og det er skolelederen som har kompetencen til at visitere elever til specialundervisning. Dog er elevers kørsel til specialundervisning i dag placeret i en central pulje, og administreres i Fagcenter for Læring og Trivsel.

Administrationen vil på dette møde præsentere konkrete forslag til nye styringsmodeller. I en af modellerne vil en andel af økonomien til specialundervisningen ikke været decentraliseret til skolerne, men placeret i en central pulje.
 

Baggrundsmateriale
En styringsmodel for specialundervisning skal forstås, som summen af de regler og procedurer og andre styringsmæssige tiltag, der sætter den kommunale ramme for løsningen af specialundervisningsopgaven.

Det vil sige en styringsmodel for specialundervisning er et mix af flere forskellige styringselementer, og er af VIVE (Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd) beskrevet, som bestående af fire parameter, der spiller sammen:

a)     Budgetmodel – hvordan fordeles midlerne? og hvem har budgetansvar for økonomien til specialundervisning?

b)     Visitation - hvem træffer beslutning om hvad? og hvordan sikres kvalitet i visiteringen?

c)      Den faglige strategi på området. De overordnede mål for specialundervisning, de konkrete mål for den enkelte skoles arbejde, og mål for den enkelte elevs progression. Det handler også om, hvordan det sikres, at medarbejderne har de rette kompetencer til at løfte opgaven, og hvordan det tværfaglige samarbejde er med til at understøtte skolernes specialundervisningsopgave – og hvordan kvaliteten i specialundervisningstilbud sikres.

d)     Styringsinformation – hvilken data om indsats og effekt styres efter, lokalt, centralt og politisk?

Forskellige styringsmodeller afhænger dermed både af vægtningen inden for de enkelte elementer (f.eks. valget mellem central og decentral økonomimodel), og om kompetence og visitationsprocedurer, samt hvordan kvaliteten af specialundervisningen sikres.

Som baggrundsmateriale for udvalgets drøftelser er bl.a. den nyligt gennemførte analyse ”Specialundervisning i Holbæk Kommune – Servicetjek 2015-2017”. Analysens formål var at kortlægge folkeskolernes udvikling og praksis i forhold til specialundervisning, og analysen giver nogle anbefalinger til Holbæk Kommunes videre arbejde. Ligesom administrationen har præsenteret de seneste undersøgelser generelt på området, som bl.a. er udarbejdet af VIVE (Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd), hvor fordele og ulemper ved forskellige modeller er beskrevet.


Øvrige konsekvenser

Implementering af en ny styringsmodel vil forudsætte etablering af nye administrative arbejdsgange, som understøtter effektiv drift af en ny model. En model med en kombination af decentral økonomi og central økonomi (centrale puljer) må forventes at skabe øget administration.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 28-11-2018

Udsat til ekstraordinært møde i december.

 


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 17-12-2018

Drøftet. På baggrund af drøftelsen udarbejder administrationen beskrivelse af model samt proces for høring, som præsenteres på mødet i slutningen af januar.

 

149. Drøftelse af program for dialogmøder i januar 2019

Drøftelse af program for dialogmøder i januar 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at udvalget:

  1. drøfter program for dialogmøder i januar 2019.

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Børn og Skole har bedt om, at der inviteres til fire åbne dialogmøder i de fire dagtilbuds- og skoleområder. Formålet er, at udvalget får mulighed for at komme i dialog med flere forældre for at høre om deres erfaringer med områdestrukturen. Invitationen til dialogmøderne er en åben invitation til alle forældre til børn i dagtilbud og skoler.

Dialogmøderne holdes i januar 2019.

På udvalgsmødet drøfter udvalget program for dialogmøderne.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 17-12-2018

Drøftet.

150. Orientering om strategi- Alle børns sprog og læsning

Orientering om strategi- Alle børns sprog og læsning

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

 

Orienteringssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at

1. orientering om strategien ”Alle børns sprog og læsning” tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen

Sprog og læsning er afgørende for alle børns udvikling, trivsel og læring – og dermed for at kunne leve et godt liv. Derfor har vi i Holbæk Kommune en strategi for arbejdet med børns sprog og læsning i dagtilbud og skoler. Strategien sætter fælles retning for sprog- og læseudviklingen, og er led i udmøntning af Børne- og Ungepolitikken.

Den tidligere strategi for sprog- og læseudvikling 2015 er revideret og opdateret. Hvor den tidligere strategi primært havde fokus på elevens læseudvikling i skolen, er den nye strategi i langt højere grad en fælles strategi for dagtilbud og skole, der sikrer den røde tråd i barnets udvikling af sprog og læsning.

Fagligt er strategien er en strategi for sprog og det, som i fagsprog kaldes literacy. Literacy er mere end det at kunne læse og skrive. Det dækker over kompetencen til at afkode, forstå og anvende tegn, som for eksempel bogstaver, tal, tegninger og billeder. Literacybegrebet har samtidig en udvidet betydning, så det også omfatter de sociale situationer, hvor man bruger sproget.

Strategien indeholder fire udviklingsområder:

  1. Systematik
  2. Faglighed
  3. Samarbejde
  4. Læringsmiljø

Hvert udviklingsområde indeholder en ambition og retning for området, samt eksempler på hvordan pædagoger og lærere arbejder for at nå ambitionen. Opfølgning på, at vi når de opstillede resultatmål for arbejdet med alle børns sprog og læsning, sker blandt andet i forbindelse med sprogscreening i dagtilbud samt test og prøver i folkeskolen.

Særligt om ordblindeindsatsen
I tillæg til strategien er der udarbejdet en beskrivelse af indsatser for elever med ordblindevanskeligheder. Formålet er at gøre det tydeligt for forældre og andre, hvordan processen er fra en bekymring om ordblindhed til en afklaring. Derudover er der udarbejdet et notat med forslag til litteratur og websider, hvor der kan hentes yderligere viden om ordblindhed, og hvordan man som forælder kan understøtte sit barns sproglige udvikling. Der er også udarbejdet en vejledning til skolerne med procedurer for test og indsatser til arbejdet med elever i ordblindevanskeligheder. I Holbæk kommune har vi i folkeskolerne indsatser for 7% ordblinde elever, hvad der svarer til det forventede antal elever i en elevgruppe ifølge forskningen.

Til orientering har administrationen i forbindelse med udarbejdelse af beskrivelsen af indsatser for ordblinde elever afholdt møde med den lokale afdeling af Ordblindeforeningen Danmark. Det er aftalt at fortsætte dialogen med jævnlige møder for også på denne måde at understøtte den fortsatte udvikling af indsatsen.

Det vedhæftede materiale er tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Vejledningen til skolernes arbejde med elever med ordblindevanskeligheder er tilgængelig via skolernes intranet.

 


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 28-11-2018

Udsat til ekstraordinært møde i december.

 


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 17-12-2018

Taget til efterretning.caseno18-39182_#4698921_v1_bilag - alle børns sprog og læsning -strategi for sprog og literacy holbæk 2018.pdf.pdf
caseno18-39182_#4698933_v1_bilag - indsatser for ordblinde i holbæk kommune 2018.pdf.pdf
caseno18-39182_#4698935_v1_bilag - forslag til viden holbæk kommune 2018.pdf.pdf

Bilag

bilag - Alle børns sprog og læsning -Strategi for sprog og literacy Holbæk 2018.pdf
bilag - Indsatser for ordblinde i Holbæk Kommune 2018.pdf
bilag - Forslag til viden Holbæk Kommune 2018.pdf


151. Orientering om karaktergennemsnit ved folkeskolens prøver 2018

Orientering om karaktergennemsnit ved folkeskolens prøver 2018

Sagsgang og sagstype

Udvalget Børn og Skole

Orienteringssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at

  1. orientering om karaktergennemsnit ved folkeskolens prøver 2018 tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Karaktergennemsnit for folkeskolens afgangseksamen 2017/18 er netop blevet offentliggjort. Karaktergennemsnittet i de bundne prøver er obligatorisk indikator i kvalitetsrapporten. Det samme er andelen af elever med mindst 02 i gennemsnit i både dansk og matematik. Orienteringen omfatter Holbæk Kommunes folkeskoler, normalklasser og specialklasser.

De bundne prøver

De bundne prøvefag er dansk, engelsk, matematik og fællesprøven i fysik/kemi, biologi, geografi. Karaktergennemsnittet ligger stabilt i både kommune og på landsplan. Der ses et lille fald i Holbæk fra 6,5 i 16/17 til 6,3 i 2017/18. Der ses ligeledes et fald på landsplan fra 7,0 til 6,9.

Socioøkonomisk reference

Den socioøkonomiske reference er et statistisk beregnet udtryk, som viser hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som skolens elever har klaret afgangsprøverne. Beregningen foreligger ikke endnu. Holbæk kommune har de tidligere år ligget på niveau med andre elever på landsplan med samme baggrundsforhold.

Andelen af elever med mindst 02 i både dansk og matematik

Andelen af elever der opfylder kriteriet på folkeskolernes afdelinger spænder fra 76,7% til 90,7%. Over halvdelen af skoleafdelingerne ligger over 84%. Landsgennemsnittet ligger på 89,9%. Over en treårig periode er der et lille fald i Holbæk kommunes folkeskoler og et mindre fald på landsplan


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 28-11-2018

Udsat til ekstraordinært møde i december.

 


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 17-12-2018

Taget til efterretning.

152. Underskriftsark

Underskriftsark