UDVALG

Udvalget for Børn og Skole

MØDE

Referat

STED

Kildedamsskolen afdeling Tølløse

STARTTIDSPUNKT

26-09-2018 12:30:00

SLUTTIDSPUNKT

26-09-2018 14:30:00


PUNKTER

101. Godkendelse af dagsorden til mødet den 26. september 2018
102. Beslutning om godkendelse af anlægsbevilling til renovering af 56-bygningen på Kildedamsskolen, afd. St. Merløse
103. Beslutning om samarbejde med Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder
104. Beslutning om partnerskab om Røgfri fremtid
105. Godkendelse af tid og sted for Udvalget for Børn og Skoles ordinære møder i 2019
106. Drøftelse om mål og rammer for specialundervisningsopgaven
107. Drøftelse af status på skolernes økonomi - budgetopfølgning september
108. Drøftelse af skolernes arbejde med mad og sundhed
109. Drøftelse af kommunikation og formidling af indsatser i dagtilbud og skole
110. Orientering om status på det brandskadet børnehus Eventyrlunden
111. Orientering om den selvejende daginstitution Dragebakken
112. Orientering om ledelsesstrukturen i kommunens dagtilbud og skoler
113. Orientering om strategien Alle børns sprog og læsning
114. Orienteringer
115. Underskriftsark101. Godkendelse af dagsorden til mødet den 26. september 2018

Godkendelse af dagsorden til mødet den 26. september 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. dagsorden til mødet den 26. september 2018 bliver godkendt.
 
 

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 26-09-2018
Godkendt.


caseno18-3567_#4704633_v1_program til den 26.09.2018.pdf

Bilag

Program til den 26.09.2018


102. Beslutning om godkendelse af anlægsbevilling til renovering af 56-bygningen på Kildedamsskolen, afd. St. Merløse

Beslutning om godkendelse af anlægsbevilling til renovering af 56-bygningen på Kildedamsskolen, afd. St. Merløse

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der gives en anlægsbevilling på 7 mio. kr. til renovering af 56-bygningen på Kildedamsskolen, afd. St. Merløse og de 7 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 9 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2018.

Beskrivelse af sagen
Kildedamsskolen, afd. St. Merløse fraflyttede skolebygningen (”56-bygningen”) i forbindelse med konstatering af skimmelsvamp i 2017. Undervisning i gymnastiksal og hjemkundskab kunne opretholdes og resten af bygningen har stået tom siden 2017. Skimmelsvampen blev fjernet 1. halvår 2018, men Administrationen anbefaler, at 56-bygningen renoveres før den tages i brug, idet bygningen fremstå nedslidt med utidssvarende undervisningsfaciliteter.
 
Fraflytning fra 56-bygningen medførte, at skolen blev delt i to bygninger (”75-bygningen” og ”64-bygningen”) uden naturlig sammenhæng til hinanden, idet 56-bygningen er placeret mellem de to bygninger. Det er uhensigtsmæssigt for skolens daglige drift. Derfor ønsker skolen at flytte tilbage i 56-bygningen. Det har stor betydning for skolens drift og sammenhæng i forhold til inklusion, aldersintegreret undervisning og samarbejde mellem lærere og pædagoger.
 
Administrationen indstiller at 56-bygningen renoveres med det formål, at:
?         skabe sammenhæng af hensyn til undervisning og arbejdsmiljø
?         skabe faciliteter og læringsmiljøer, der understøtter og styrker læring og trivsel
?         indhente vedligeholdelsesefterslæb på bygningen
?         energirenovere for at reducere energiforbruget
?         reducere driftsomkostninger
?         forbedrer indeklima for elever og medarbejdere.
 
Administrationen har i samarbejde med skolen udarbejdet et renoveringsprojekt af 56-bygningen.
Renoveringen omfatter:
?         energirenovering, herunder nye energivinduer og døre samt efterisolering af ydervægge og tag
?         ny tagbelægning
?         renovering af faciliteter, herunder fornyelse af skolekøkken, maling af indvendige overflader, nye linoleumsgulve og etablering af støjreducerende loftbeklædning for at forbedrer de akustiske forhold
?         indretning af læringsmiljøer, herunder tilpasning af planløsning, for at etablere og indrette zoner, som understøtter forskellig adfærd og aktivitet til brug for forskellige undervisningsformer og læringsaktiviteter.
 
Renoveringen er planlagt med forventet start ultimo 2018 og afslutning 1. halvår 2019. Renoveringen forventes i begrænset omfang at påvirke skolens nuværende drift.
 
Når renoveringen er gennemført fraflytter skolen 75-bygningen til fordel for 56-bygningen. 75-bygningen giver mulighed for at tænke andre aktiviteter ind i bygningen. Fx borgerrettede aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser
Der gives en anlægsbevilling på 7 mio. kr. til renovering af 56-bygningen på Kildedamsskolen, afd. St. Merløse. Investeringsbehovet på 7 mio. kr. frigives af det afsatte rådighedsbeløb på 9 mio. kr. i anlægsbudget 2018.

Øvrige konsekvenser
Det har følgende konsekvenser, hvis ikke 56-bygningen renoveres.
?         bygningen fremstå nedslidt med risiko for nye fugtskader, der kan udvikle sig til skimmelsvamp, der kan påvirke skolens drift (gymnastiksal og hjemkundskab)
?         skolens ønske om større sammenhæng, der understøtter inklusion, undervisning og arbejdsmiljø imødekommes ikke
?         bygningens vedligeholdelsesefterslæb bringes ikke til et tåleligt niveau
?         kommunens ejendomsportefølje vil fremstå mindre grøn/energibesparende
?         ingen forbedring af undervisningsfaciliteter og læringsmiljøer
?         ingen driftsbesparelser
?         ingen reduktion af kommunens energiforbrug.
 

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 26-09-2018
Indstilles godkendt.


caseno16-28934_#4697994_v1_kortbilag kildedamsskolen, afd. st. merløse.pdf

Bilag

Kortbilag Kildedamsskolen, afd. St. Merløse


103. Beslutning om samarbejde med Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder

Beslutning om samarbejde med Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
Beslutning

Indstilling
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne indstiller, at:
 1. der indgås et samarbejde om en særlig indsats for udvikling i Knabstrup mellem Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Kultur og fritid og Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder

Beskrivelse af sagen
Udvalget for Børn og Bkole, Udvalget for Kultur og Fritid og Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder har alle initiativer, der fokuserer på Knabstrup i efteråret 2018. Udvalget for Børn og Skole skal indstille en prioritering af anlægsmidler fra pulje til nye børnehuse i anlægsbudget 2019, og i den forbindelse analyseres pt mulighederne for synergi mellem skole, SFO og børnehus. Udvalget for Kultur og Fritid afslutter et projekt om benyttelse af hallerne med et møde i Knabstrup hallen i oktober, og Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder har besluttet at gå i dialog med Knabstrup om et bredt samarbejde med borgerne om udvikling af lokalområdet.
 
Der er muligheder i at tænke de tre forskellige initiativer sammen, da de i forvejen overlapper og yderligere har mulighed for skabe et stærkere resultat for lokalområder hvis løsningerne tænkes sammen. Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder vil således gerne inviterer Udvalget for Børn og Skole og Udvalget for Kultur og fritid til at samarbejde om en særlig indsats for udvikling i Knabstrup.
Hvorfor en særlig Indsats i Knabstrup?
Befolkningsprognosen viser et fald i antallet af børn i alderen 6-16 år samt af borgere i alderen 40-59årige i Knabstrup. Samtidigt er der en stor stigning antallet af ældre. På trods af den store søgning mod Holbæk Kommune fra nye borgere viser en ny bosætningsanalyse, at der stort set ikke er nogle af dem, der søger mod Knabstrup og at de borgere der allerede bor i Knabstrup også søger andre steder hen, når de vælger at flytte. Dette vil generelt påvirke udviklingen i lokalsamfundet fremover. I sammenhæng med de stående udvalgs arbejde har det særlig betydning for børnehuset, skolen og hallen i Knabstrup. Samtidigt er fremtiden for netop disse tre institutioner af stor betydning for hele lokalsamfundet.
Der er vurderet et investerings og genopretningsbehov på samlet 19,2 mio. kr. for de tre institutioner, med en fordeling på 12,5 mio. på børnehuset, 3,1 mio. på skolen og 3,6 mio. på hallen. Generelt er bygningerne slidte, og for skole og børnehus mangler der sammenhæng mellem bygningerne, hvilket udfordrer især det tværgående samarbejde og inklusion. Særligt børnehuset er udfordret med eksempelvis dårlig akustik, skadedyr og regulering af temperaturer. Antallet af elever på skolen i Knabstrup er faldet fra 95 børn i 2014 til 74 i nuværende skoleår, men elevprognosen viser, at antallet af elever vil bevæge sig mellem 67 – 54 elever de næste 10 år. Børnehuset vil beholde sit nuværende antal børn på ca. 50 børn. I forhold til benyttelse af hallen er booking af denne ikke den højeste I Kommunen.
Den demografiske udvikling i Knabstrup taler for en dialog om hele lokalområdets udvikling – herunder holdbare løsninger for alle kommunens ejendomme. Når der skal investeres i nybyg, ombyg eller renovering af skole, børnehus og hal kunne det evt. fremtidssikres bedre og skabe muligheder for nye forbindelser på tværs af borgerne på skolen, i børnehuset, i hal og lokalsamfundet generelt. Der er eksempler på steder i Danmark hvor nye kultur- og mødesteder skabes i lokalområder, hvor blandt andet skole, kirke, hal og den lokale fysioterapeut samles under et tag. Sådanne løsninger er skabt i et samarbejde mellem alle i lokalsamfundet der havde lyst, kommunen, foreninger og private aktører.
Projektudvalget for Udvikling af lokalområder ønsker at kommunen indgår et samlet samarbejde med forældre, frivillige og andre aktører i Knabstrup med henblik på at finde ud af, om det er muligt og hvis det er muligt, hvilke faciliteter der giver mening lokalt i Knabstrup at tænke sammen. Det er dette samarbejde som projektudvalget gerne vil invitere Udvalget for Børn og Skole og Udvalget for Kultur og fritid med i.
Hvordan vil en særlig indsats i Knabstrup forløbe?
Skolen og børnehuset er i kraft af Udvalget for Børn og Skoles projekt om prioritering af anlægsmidler fra puljen til nye børnehuse i anlægsbudget 2019, allerede i dialog og er klar til at samarbejde om en løsning. Resten af de relevante aktører og interessenter bliver inviteret til dialog hvis Udvalget for Børn og Skole og Udvalget for Kultur og fritid beslutter indgå i samarbejdet.
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder vil sammen med lokalområdet faciliterer samarbejdet. Udvalget for Børn og Skole og Udvalget for Kultur og fritid vil blive inviteret og orienterer løbende i det omfang de ønsker. Projektudvalget kan og skal selvfølgelig ikke tage beslutning om forhold, der ligger inden for andre udvalgs ressort, men de kan som projektudvalg agere mere fleksibelt og skabe borgerinvolverende processer, der kan skabe et tværgående og kvalificeret grundlag at tage beslutningen ud fra i Udvalget for Børn og Skole og Udvalget for Kultur og fritid
Ud over samarbejdet om de fremtidige faciliteter i Knabstrup, vil der i dialog med borgerne blive mulighed for at samarbejde om flere temaer, som de finder relevante. Eksempelvis kunne bosætning og infrastruktur være et tema, som andre arbejdsgrupper kunne arbejde med som en del af den særlige indsats. 
Udvalget for Børn og Skoles beslutning om indstilling af prioritering af anlægsmidler fra puljen til nye børnehuse i anlægsbudget 2019 fokuserer på fem lokalområder, hvoraf Knabstrup er et af disse. Administrationen kommer med deres oplæg til prioritering i oktober 2018. Denne beslutning er afgørende for tidsrammen for samarbejdet om de fremtidige faciliteter i Knabstrup. Men et indledende udkast til en proces kunne være;

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 26-09-2018
Godkendt.
104. Beslutning om partnerskab om Røgfri fremtid

Beslutning om partnerskab om Røgfri fremtid

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 
1.Holbæk Kommune indgår partnerskab om ”Røgfri fremtid” med Kræftens Bekæmpelse.

Beskrivelse af sagen
Den lokale forening af Kræftens bekæmpelse har henvendt sig til Kommunalbestyrelsen med opfordring til at blive partner i projektet Røgfri Fremtid. Henvendelsen fra Kræftens Bekæmpelse er vedlagt som bilag i sagen.

Kræftens bekæmpelse og TrygFonden har i foråret 2016 etableret partnerskabet Røgfri Fremtid, som arbejder for, at vi kan se de første røgfri generationer vokse op.
Sundhedsprofilen for Region Sjælland (undersøgelse i 2017) viser, at ca. hver femte unge mellem 16 og 24 i Region Sjælland ryger hver dag. 

Hvad forpligter man sig til som partner?
Som partner skriver man under på at ville støtte visionen om en røgfri fremtid og tilslutte sig Røgfri Fremtids hovedbudskaber:
 
 • Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og sammen tager vi ansvar for, at det bliver muligt.
 • Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv.
 • Sammen vil vi sikre, at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg.
   
Hvad får man som partner?
Nyeste viden
Røgfri Fremtid ønsker at inspirere med nyeste viden, best practice, cases og resultater. Partnere bliver inviteret til workshops, seminarer og konferencer med førende kapaciteter på området. Endvidere får partnere inspiration fra konkrete erfaringer.
Netværk og nye relationer
Omdrejningspunktet for partnerskabet er et stort netværk med andre, der arbejder med tobak. Der er mulighed for at hente inspiration fra dem, der ligner en selv, og fra dem, der arbejder helt anderledes med tobaksforebyggelse.
Branding
Partnere modtager både logo, infografikker og teksteksempler, der kan bruges på egne platforme. Røgfri Fremtid formidler gerne partnernes initiativer, events og tiltag, ligesom partnere har mulighed for at være medafsendere på analyser og initiativer.

Hvem er øvrige partnere?
Blandt partnere er regioner, ministerier, faglige organisationer og 40 kommuner samt en række virksomheder.
 

Økonomiske konsekvenser
Der er ingen økonomiske omkostninger ved at indgå i partnerskabet, og man kan til enhver tid træde ud igen. Som partner bestemmer man selv, hvad man ønsker at gøre for at fremme visionen.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 26-09-2018
Godkendt.


caseno18-38637_#4695471_v1_henvendelse om at indgå partnerskab omkring røgfri fremtid.pdf

Bilag

Henvendelse om at indgå partnerskab omkring Røgfri Fremtid


105. Godkendelse af tid og sted for Udvalget for Børn og Skoles ordinære møder i 2019

Godkendelse af tid og sted for Udvalget for Børn og Skoles ordinære møder i 2019

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 1. Udvalget for Børn og Skole godkender administrationens forslag til, hvor og hvornår udvalgets ordinære møder afholdes i 2019

Beskrivelse af sagen
Administrationen foreslår, at udvalgets ordinære møder i 2019 afholdes i mødecentret på adressen: Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, kl. 12.30-14.300 på følgende datoer:
 • Onsdag d. 9. januar
 • Onsdag d. 30. januar
 • Onsdag d. 27. februar
 • Onsdag d. 27. marts
 • Onsdag d. 1. maj
 • Onsdag d. 29. maj
 • Onsdag d. 26. juni
 • Onsdag d. 28. august
 • Onsdag d. 25. september
 • Onsdag d. 30. oktober
 • Onsdag d. 27. november
Passer de foreslåede tidspunkter dårligt, kan udvalget vælge at rykke møderne til et andet tidspunkt samme dag. 
Godkendes mødedatoerne ikke, får det betydning for de andre politiske udvalgsmøder og kommunalbestyrelsesmøder, da dagene er afstemt med hinanden.
Administrationen lægger op til, at møder i alle de stående udvalg holdes mandag, tirsdag eller onsdag, da det ellers ikke er muligt at udsende dagsordenen til Økonomiudvalgets møder rettidigt.
Udvalget kan i løbet af året beslutte at flytte stedet for afholdelsen af et eller flere kommende møder. Sådanne beslutninger kræver enighed i udvalget.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 26-09-2018
Godkendt.
106. Drøftelse om mål og rammer for specialundervisningsopgaven

Drøftelse om mål og rammer for specialundervisningsopgaven

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Drøftelsessag

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 1. udvalget drøfter mål og rammer for specialundervisningsopgaven med henblik på udarbejdelse af forslag til eventuel ny model for løsning af opgaven.

Beskrivelse af sagen
Udvalget for Børn og Skole har bedt om, at der udarbejdes forslag til nye budgetmodeller på specialundervisningsområdet, hvor en større andel af budgettet til specialundervisning samt visitationskompetencen placeres centralt. Modellerne skal forelægges for udvalget i efteråret 2018, hvorefter udvalget vil drøfte modellerne med relevante parter forud for en endelig beslutning.
Temaet indgår ligeledes i Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram, hvor der blandt de prioriterede områder også er sat fokus på specialundervisningen.
Udvalget blev på mødet den 29. august orienteret om den proces, der skal føre frem til en beslutning om den fremtidige økonomiske og organisatoriske model for løsningen af specialundervisningsopgaven.
Drøftelsen på dette udvalgsmøde er den første i processen frem mod en beslutning om, hvorvidt den nuværende model skal justeres eller mere grundlæggende ændres. 
I det videre arbejde vil den økonomiske og organisatoriske model for løsningen af specialundervisningsopgaven bliver betegnet som ”styringsmodellen”.
Styringsmodellen for specialundervisningen skal forstås som summen af de generelle regler, procedurer og andre styringsmæssige tiltag, der sætter den kommunale ramme for løsningen af specialundervisningsopgaven.
En styringsmodel er med andre ord et mix af flere forskellige styringselementer, der ud over budgetmodel (og dermed incitamentsstrukturen) f.eks. også handler om: hvem der træffer beslutning om hvad (f.eks. i forbindelse med visitation), samt hvilke faglige strategier kommunen har for opgaveløsningen på området.
Forskellen mellem forskellige styringsmodeller afhænger dermed både af vægtningen indenfor de enkelte elementer (f.eks. valget mellem central og decentral økonomimodel), og af hvordan de enkelte elementer spiller sammen og vægtes indbyrdes.
Det næste skridt i processen er, at Udvalget for Børn og Skole drøfter mål og overordnede rammer for løsningen af specialundervisningsopgaven.
Drøftelsen vil blive indledt med oplæg fra administrationen. Oplægget vil blandt komme omkring nogle af de delelementer, der med forskellig vægtning danner den politisk besluttede styringsmodel.
Eksempelvis:
 • Hel eller delvis decentral eller central økonomi - og dens betydning for motivation til inklusion eller eksklusion i den almene folkeskole.
 • Rammer for visitation til specialundervisning og herunder PPRs rolle (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning).
 • Muligheder for kvalitetssikring af de enkelte specialundervisningstilbud.
 • Faglige strategier, eksempelvis for hvordan specialpædagogiske viden kommer den almene folkeskole til gavn.
Som baggrundsmateriale til drøftelsen vedhæftes den nyligt gennemførte analyse fra konsulentfirmaet Implement samt supplerende notat om udviklingen på specialundervisningsområdet i tal fra 2014-2017. Begge bilag indgik i materialet til udvalgsmødet i juni, hvor udvalget også besluttede, at der skal arbejdes videre med analysens anbefalinger uanset eventuel ændring af styringsmodellen.
Endvidere vedlægges Holbæk Kommunes Børne- og unge politik samt kommunens inklusionsstrategi, der rammesætter den faglige strategi for opgaveløsningen. Vedlagt er også et notat udarbejdet af Fagcenter for Læring og Trivsel, som kort beskriver konklusioner fra de seneste års nationale undersøgelser om styringsmodeller og specialundervisning.

Sagshistorik, henvisninger
Udvalget for Børn og Skole, den 20. juni 2018 sag nr. 78
Udvalget for Børn og Skole, den 29. august 2018 sag nr. 95

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 26-09-2018
Drøftet.


caseno18-24086_#4608412_v1_20180523 slutrapportering, specialundervisning i holbæk kommune.pdf
caseno18-24086_#4608816_v1_supplerende notat om specialundervisning 2014-2017.pdf
caseno18-24086_#4698748_v1_holbæk kommunes børne- og ungepolitik.pdf
caseno18-24086_#4698753_v1_holbæk kommunes inklusionsgrundlag.pdf
caseno18-24086_#4704315_v1_videns notat om specialundervisning, september 2018.pdf

Bilag

20180523 Slutrapportering, Specialundervisning i Holbæk Kommune
Supplerende notat om specialundervisning 2014-2017
Holbæk Kommunes børne- og ungepolitik
Holbæk Kommunes inklusionsgrundlag
Videns notat om specialundervisning, september 2018


107. Drøftelse af status på skolernes økonomi - budgetopfølgning september

Drøftelse af status på skolernes økonomi - budgetopfølgning september

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Drøftelsessag

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. status og opfølgning på skolernes økonomi for 2018 drøftes.

Beskrivelse af sagen
Udvalget behandlede på møde i august 2018 budgetrevision 3 (dvs. status på forventet regnskab i 2018). Her viste status på skolernes økonomi et forventet merforbrug på godt 12 mio. kr. på folkeskoleområdet.
 
Udvalget vil fremover på hvert udvalgsmøde følge de fire folkeskolers økonomi for indeværende budget. Administrationen vil på mødet præsentere seneste status på folkeskolernes forventet regnskab for 2018. Herunder de handleplaner som skolernes arbejder med for at mindske merforbruget for 2018.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 26-09-2018
Drøftet.
108. Drøftelse af skolernes arbejde med mad og sundhed

Drøftelse af skolernes arbejde med mad og sundhed

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Drøftelsessag

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. udvalget drøfter mulige politiske initiativer til at fremme skolernes arbejde med mad- og måltidspolitikker og andre sundhedsfremme tiltag.

Beskrivelse af sagen
Udvalget har bedt om en orientering om skolernes arbejde med mad- og måltidspolitikker. Herunder en orientering om kompetencefordeling mellem udvalg og skolebestyrelser i forhold til udarbejdelse af mad- og måltidspolitikker for skolerne.
 
Udvalget bedes på mødet drøfte om orienteringen giver anledning til eventuelle politiske initiativer til at fremme skolernes arbejde mad, måltider og sundhed.
Baggrund og rammer for skolernes mad- og måltidspolitikker
Gode måltidsvaner grundlægges i barndommen. Næst efter rygning er usunde måltidsvaner den risikofaktor, der forårsager flest dødsfald og sygdomme Danmark. Der er en udtalt social ulighed i danskernes kostvaner. Sunde måltidsvaner kan have en positiv effekt på læringsforudsætninger, såsom opmærksomhed, koncentration og hukommelse.
I Holbæk Kommunes sundhedspolitik, ”Når sundheden skal frem”, er det et mål, at det skal være nemt for borgerne at vælge den sunde kost, hvorfor der blandt andet på skoler skal tilbydes sunde fødevarer. Det er målet, at Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker implementeres (grundniveauet i forebyggelsespakkerne). Sundhedspolitikken er vedlagt som bilag.
Det er et mål i Holbæk Kommunes Børne- og Ungepolitik samt i udviklingsplanen for sundhedspolitikken, at skoler og dagtilbud har en vedtagen sundhedsstrategi, der inkluderer kost, bevægelse og trivsel generelt. Dette er også en anbefaling i Forebyggelsespakke for Mad og Måltider. I Holbæk Kommunes udviklingsplan for sundhedspolitikken står der, at sundhedsstrategien i skoler og dagtilbud skal baseres på en skabelon, der tager udgangspunkt i de officielle anbefalinger. Fagcenter for Læring og Trivsel er i øjeblikket ved at udarbejde en skabelon for mad- og måltidspolitik baseret på de officielle kostråd, som bestyrelserne kan tage udgangspunkt i.
Skolebestyrelsen har således kompetencen at fastsætte skolens mad- og måltidspolitik, så længe det sker inden for kommunalbestyrelsens besluttede rammer. Det samme gælder for kommunes dagtilbudsbestyrelser.
Forbud kontra anbefaling
I forbindelse med udarbejdelsen af en mad- og måltidspolitik eller sundhedsstrategi, vil der ofte opstå diskussioner om, hvorvidt man skal henstille til at medbragt mad lever op til de officielle kostråd, eller om der oven i købet skal nedlægges forbud mod specifikke fødevarer, rygning i skoletiden eller lignende.
Ifølge Forebyggelsespakken for Mad og Måltider, er der dokumentation for, at etablering af mad- og måltidspolitikker i skoler fremmer sunde måltidsvaner hos børn. Det anbefales, at politikken tager udgangspunkt i de officielle kostråd, hvilket vil sige at børn i skole og SFO skal spise groft, grønt og fedtfattigt samt slukke tørsten i vand. Jo mindre tilgængelig usund mad og drikke er, jo sundere spiser børnene. Derfor kan sunde rammer imødekomme ulighed i sundhed.
I en rapport fra 2018 har Vidensråd for Forebyggelse gennemgået den tilgængelige litteratur om fremme af sunde madvaner hos børn og unge. Det konkluderes i rapporten, at det der har den største effekt er komplekse indsatser. Dvs. indsatser hvor man spiller på flere strenge samtidig, fx strukturelle tiltag (såsom mad- og måltidspolitik og regulering af udbud af fødevarer på skolen), undervisning og involvering af personale, ledelse, elever, forældre og lokalsamfund. Jo flere strenge, jo større effekt.
Det har ikke været muligt at finde undersøgelser om effekten af forbud af specifikke fødevarer, fx slik, sodavand eller energidrik på skoler. Der er dog evidens for, at forbud har en betydning hos børn og unge i forhold til andre sundhedsmæssige risikofaktorer, så som rygning og alkohol. Et eksempel er røgfri skoletid, dvs. at eleverne ikke må ryge i skoletiden, heller ikke uden for skolens matrikel. Ifølge Forebyggelsespakken for Tobak forebygger røgfri skoletid, at børn og unge begynder at ryge. Når skoletiden er røgfri, sender skolen et signal om, at rygning er uacceptabelt, og de unge ser ikke deres rollemodeller (kammerater og lærere) ryge. Dette gør, at rygning denormaliseres. Også her gælder det, at effekten forstærkes, hvis man sætter ind på andre strenge samtidigt, fx undervisning og inddragelse af elever, forældre, personale og ledelse.
Københavns Universitet undersøger i en rapport fra 2018 forskellige forhold omkring unge, alkohol og stoffer. Her konkluderes det, at der er evidens for, at unge, hvis forældre har strenge regler for alkohol, både begynder at drikke senere end deres kammerater og også drikker mindre mængder alkohol, når de først går i gang – og det holder både i ungdommen og ind i voksenlivet. 
Skolernes mad- og måltidspolitiker og sundhedsstrategier
I en rundspørge er skolerne blevet spurgt om, hvordan bestyrelserne arbejder med mad, måltider og sundhed, herunder hvordan de forholder sig til røgfri skoletid samt forbud af hhv. energidrik og sodavand.
Rundspørgen viser følgende eksempler på arbejdet med mad og måltider:
 • Udgangspunkt i de officielle kostråd:
I én sundhedsstrategi tages udgangspunkt i de officielle kostråd i forhold til den mad der serveres i SFO´en. I en anden står der, at de enkelte huse/trinafsnit vil udarbejde retningslinjer for ”servering af kage/saft/sukker mm” med udgangspunkt i Fødevarestyrelsens anbefalinger. Herudover bruges mere overordnede termer som ”sund” og ”mættende” om den mad eleverne mad eleverne medbringer til skolen, og at ”det usunde” skal minimeres til hverdag i skole og SFO.
 • Forbud af fødevarer:
Et område har slikforbud, undtagen ved særlige lejligheder. Forbud kontra ikke forbud er desuden et punkt til drøftelse for bestyrelsen i efteråret. I et andet område har bestyrelsen endnu ikke vedtaget en mad- og måltidspolitik, men her har medarbejderne på en enkelt skoleafdeling på eget initiativ indført forbud mod sodavand og energidrik i udskolingen. Dels for at fremme elevernes madvaner, og dels fordi medarbejderne har observeret at sodavand og energidrik har negativ effekt på elevernes opførsel i skolen. I et tredje område er der forbud mod at sælge sodavand og energidrik i skoleboderne, men der er ikke opbakning til et decideret forbud på skolen.
 • Røgfri skoletid:
I Holbæk Kommune er der røgfri arbejdstid og skolernes matrikler er røgfri. Kildedamsskolen afdeling Vipperød har indført røgfri skoletid, som en del af deres deltagelse i Kræftens Bekæmpelses projekt X:IT. En anden skole har forholdt sig til at indføre røgfri skoletid, men har besluttet ikke at gøre det.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 26-09-2018
Drøftet.


caseno18-38953_#4697849_v1_fakta om energidrik.pdf
caseno18-38953_#4699182_v1_holbæk kommunes sundhedspolitik.pdf
caseno18-38953_#4699181_v1_udviklingsplan for sundhedspolitikken.pdf

Bilag

Fakta om energidrik
Holbæk Kommunes sundhedspolitik
Udviklingsplan for sundhedspolitikken


109. Drøftelse af kommunikation og formidling af indsatser i dagtilbud og skole

Drøftelse af kommunikation og formidling af indsatser i dagtilbud og skole

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at udvalget:
 
 1. drøfter formidling og kommunikation af udvalgets arbejde med at videreudvikle dagtilbud og skoler.

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med udvalgets dialogmøder med hver af de fire dagtilbudsbestyrelser i foråret blev det bl.a. drøftet, om der på tværs af områderne skal ske en øget formidling af indsatser og resultater fra kommunes dagtilbud og skoler.

Udvalget bedes drøfte, hvordan udvalget ønsker at formidle og kommunikere udvalgets arbejde med at videreudvikle dagtilbud og skoler.

Konstituerede leder af ledelsessekretariatet og kommunikation, Karen Breiner Nielsen deltager under punktet med et kort oplæg med fokus på folkeskolen, som udgangspunkt for udvalgets drøftelse.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 26-09-2018
Drøftet.
110. Orientering om status på det brandskadet børnehus Eventyrlunden

Orientering om status på det brandskadet børnehus Eventyrlunden

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.
 
Orienteringssag.

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. orientering om det brandskadet børnehus Eventyrlunden tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Den 27. februar 2018 nedbrændte børnehuset Eventyrlunden på Torpet 1, 4300 Holbæk delvist. Den østlige del af bygningen blev kraftig beskadiget af branden. Den vestlige del af bygningen blev delvist vandskadet efter slukningsvand.
 
Administrationen har udarbejdet en status på sagens forskellige etaper (genhusning, løsøre, nedrivning og genopførelse) samt en økonomisk redegørelse, der giver overblik over udgifter til sagens etaper, og hvor meget der bliver dækket af forsikringen, og hvor meget Holbæk Kommune selv skal finansiere, og hvor meget der er moms af erstatningen fra forsikringsselskabet.
 
Status
Genhusning
Dagen efter branden i Eventyrlunden blev børnehuset akut genhuset på tre adresser i Holbæk by. Det viste sig hurtigt at adskillelsen var uhensigtsmæssig, da det påvirkede børn og medarbejderes trivsel. Mistrivslen talte for en samlet løsning. Derfor er der etableret en samlet løsning, hvor hele børnehuset er genhuset i midlertidige pavillon-bygninger ved børnehuset Elverhøj på Tjørnegården 1, 4300 Holbæk. Dagligdagen i det midlertidige børnehus fungerer tilfredsstillende for både børn, forældre og medarbejdere.
Genhusningen er forsikringsdækket med 5,48 mio. kr. Dækningen er inklusiv husleje på 12 måneder fra skadesdato den 27. februar 2018. Genhusningen estimeres til 7,28 mio. kr. Holbæk Kommune har dermed en egenbetaling på 1,8 mio. kr. Børnehuset forventes genopført d. 30. september 2019. Udgifter til husleje fra den 28. februar 2019 til 30. september 2019 finansieres af Holbæk Kommune. Udgiften estimeres til 1 mio. kr. Holbæk Kommune har dermed en samlet egenbetaling for genhusningen på 2,8 mio. kr.
 
Løsøre
Opgørelsen over det beskadigede indbo er opgjort til 1.152.605 kr. inkl. moms. For løsøreforsikringen findes der en dækning på 934.428 kr. inkl. moms.
Forsikringsselskabet udbetaler summen på de 934.428 kr. inkl. moms og herudover rimelige dokumenterede udgifter til redning og bevaring, som er aftalt til 32.901,38 kr. inkl. moms.
I alt udbetales en erstatning på 967.329,38 kr. inkl. moms. Det giver et underskud på 185.275,62 kr., der ikke er forsikringsdækket.
 
Nedrivning
Den østlige del af Eventyrlunden, hvor branden startede, blev kraftigt beskadiget og stod ikke til at rede. De brandskadede bygningsdele er efterfølgende blevet revet ned til fundamentet og er dermed klargjort til, at genopførelsen kan igangsættes. Nedrivningen er forsikringsdækket og medfører dermed ikke udgifter for Holbæk Kommune.
 
Genopførelse
Genopførelse af Eventyrlunden er sat i proces, og der er afholdt byggemøder med udvalgte medarbejdere og forældre fra børnehuset samt repræsentanter fra administrationen og en rådgiver.
Der er et generelt ønske til at ændre husets oprindelige planløsning, således børnehusets pædagogik i højere grad understøttes. Børnehusets brugere er tæt involveret i dette arbejde. Planløsningen er endnu ikke endelig, ligesom projektering og udbud afventer.
Genopførelsen er forsikringsdækket. Hvis der ønskes ændringer, er om- og tilbygninger ikke forsikringsdækket. Administrationen har foreslået, at der afsættes 3 mio. kr. i anlægsbudgettet i 2019 til finansiering af om- og tilbygningsønsker samt øvrige udgifter, der skal finansieres af Holbæk Kommune. De 3 mio. kr. er indstillet som en særskilt anlægsbevilling og er ikke en del af anlægspuljen til skoler og børnehuse.
 

Økonomiske konsekvenser
Økonomiske redegørelse
 
Administrationen har til hensigt at anvende momsen fra erstatningen fra forsikringsselskabet udbetalt i forbindelse med det brandskadet børnehus Eventyrlunden, til finansiering af ikke-forsikringsdækket udgifter til genhusning og genopførelse af børnehuset.
Praksis i Holbæk Kommune er at moms for skader over selvrisiko anvendes til dækning af udgifter, som er direkte relateret til forsikringsopgaven. Fx forebyggende foranstaltninger, der mindsker risiko for ulykker og tyveri.
 
Eksempel
 • Erstatningen fra forsikringsselskabet inklusiv moms er 6 mio. kr.
 • Momsen af erstatningen er 1,2 mio. kr. (6 mio.kr. /125 X 25)
 • Momsbeløbet 1,2 mio. kr. skal i henhold til praksis anvendes til forebyggende foranstaltningen, der mindsker risiko for ulykker og tyveri
 • Momsbeløbet på 1,2 mio. kr. anvendes i stedet for til ikke-forsikringsdækket udgifter til genhusning og genopførelse af børnehuset
 
Nedenfor er et samlet overblik over samlet udgifter til de enkelte etaper, og hvor meget der bliver dækket af forsikringen, og hvor meget Holbæk Kommune selv skal finansiere, og hvor meget der er moms af erstatningen fra forsikringsselskabet.
Det skal indledningsvis bemærkes at beløb i den økonomiske redegørelse er estimeret, da forsikringssagen ikke er endelig opgjort samt anlægsprojekt med genopførelse af børnehuset afventer udbud.
 
Udgifter til de enkelte etaper (genhusning, løsøre, nedrivning og genopførelse)
16 mio. kr.
Erstatning fra forsikringsselskab
13 mio. kr.
Sum (ikke-forsikringsdækket udgifter – finansiering Holbæk Kommune)
-3 mio. kr.
Momsbeløb af erstatning
3,25 mio. kr.
Sum inkl. momsbeløb
0,25 mio. kr.
Sum ekskl. momsbeløb
-3 mio. kr.
Beløb i tabellen er estimeret
 
Redegørelsen viser et rådighedsbeløb inklusiv momsbeløb på 0,25 mio. kr., og et underskud på 3 mio. kr. eksklusiv momsbeløb.
Rådighedsbeløb er eksklusiv eventuel anlægsbevilling på 3 mio. kr. fra anlægsbudgettet i 2019 til om- og tilbygninger af børnehuset samt øvrige udgifter, der skal finansieres af Holbæk Kommune.
Det bemærkes at momsbeløbet bliver større, hvis anlægsudgifter dækket af forsikringsselskabet, til genopførelsen af børnehuset bliver større end estimeret.
 
Hvis momsbeløbet fra erstatningen ikke anvendes skal Holbæk Kommune finde finansiering af underskud på 3 mio. kr. Der er to muligheder for finansiering:
 1. finansiering findes fra anlægsbevilling på 3 mio. kr. i anlægsbudgettet i 2019. Det vil få konsekvenser for gennemførelse af om- og tilbygninger af børnehuset, der skal understøtte børnehusets pædagogik.
 2. finansiering findes fra andre anlægsbevillinger i anlægsbudgettet i 2019. Det vil få konsekvenser for gennemførelse af andre anlægsprojekter.
 
Anvendes momsbeløbet ikke på Eventyrlunden, anvendes momsbeløbet som hidtil - til forsikringsopgaven i Holbæk Kommune, herunder forebyggende foranstaltninger, der mindsker risiko for ulykker og tyveri.
 

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 26-09-2018
Taget til efterretning.
111. Orientering om den selvejende daginstitution Dragebakken

Orientering om den selvejende daginstitution Dragebakken

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
 
Orienteringssag.

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller at:
 1. orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Fritidscenter driver den selvejende daginstitution Dragebakken fra Mellemvang 27, 4300 Holbæk. Dragebakken ønsker at skifte driftsform til privat daginstitution pr. 1. januar 2019. Driftsaftalen med kommunen er ikke opsagt på nuværende tidspunkt.
 
Med den nuværende driftsaftale er Dragebakken en offentlig myndighed, der dog er en selvstændig enhed i forhold til kommunen. Ved skifte af driftsform vil Dragebakken blive en privat institution, der drives af en selvejende fond, men som ikke er underlagt reglerne for offentlige myndigheder.  
 
Holbæk Kommune har foræret Mellemvang 27 til Holbæk Børnehjælpsdags Fritidscenter ved gavebrev i 1969. Det er en betingelse i gavebrevet, at ejendommen skal bruges til at opføre og med sædvanligt offentligt tilskud drive et fritidscenter med ungdomsklub, fritidsklub, fritidshjem og lokaler til institutioner, ældreklubber mv. Hvis ejendommen ophører med at blive benyttet til det anførte formål, skal kommunen have udbetalt værdien af ejendommen eller have tilbageskødet ejendommen.
 
Bestyrelsen for Dragebakken vurdere, at de kan fortsætte gavebrevet på uændrede vilkår, da ejendommen fortsat skal bruges til samme formål, og af samme juridiske enhed, bare i en anden driftsform. Administrationen har efter rådgivning fra Kommunernes Landsforening anført overfor Dragebakken, at dagtilbudsloven udtømmende gør op med kommunens mulighed for at yde tilskud til private daginstitutioner, og at kommunen ikke har hjemmel til at yde anlægsstøtte til private daginstitutioner. Administrationen mener derfor ikke, at det vil være lovligt for kommunen at godkende en omdannelse til privat daginstitution, uden at kræve gavebrevet indfriet.
 
Dragebakken ønsker at driftsformen kan ændres pr. 1. januar 2019. For at sikre fortsat fremdrift i den proces, har Administrationen og Dragebakken aftalt, at Administrationen skal indhente en vejledende udtalelse fra Ankestyrelsen, om det vil være lovligt for kommunen at godkende en omdannelse af driftsformen til privat daginstitution, uden at kræve gavebrevet indfriet. Hvis Ankestyrelsen ikke anser det for lovligt, har parterne til hensigt i stedet at indgå en aftale med Dragebakken om at finde en lovlig model, således driftsformen kan ændres.
 
Ovenstående hensigtserklæring er ikke juridisk bindende, men hensigtserklæringen kan bruges af Dragebakken til at fortælle forældre og omverden, at der arbejdes på at finde en model – og dermed også betrygge bestyrelsen i, at de tør opsige den nuværende driftsaftale inden udgangen af september måned. Hensigtserklæringen er underskrevet administrativ.

Økonomiske konsekvenser
Der er ikke økonomiske konsekvenser forbundet med orienteringssagen.
Den videre proces vil afdække de økonomiske konsekvenser.
 

Øvrige konsekvenser
På nuværende tidspunkt er en række foreninger huset på Dragebakken. Når Dragebakken overgår til privat daginstitution, så vil kommunens muligheder for placering af foreninger afhænge af Dragebakkens villighed til, at huse foreningerne.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 26-09-2018
Taget til efterretning.
112. Orientering om ledelsesstrukturen i kommunens dagtilbud og skoler

Orientering om ledelsesstrukturen i kommunens dagtilbud og skoler

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Orienteringssag

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. orientering om ledelsesstrukturen i kommunens dagtilbud og skoler tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Udvalgets formand har bedt om, at udvalget får en orientering om, hvordan ledelsesstrukturen i dagtilbud og skoler fungerer i praksis.

Den nuværende ledelsesstruktur for dagtilbud og skoler blev vedtaget i Byrådet december 2015 og trådte i kraft 1. august 2016.

Formålet med en ny struktur var:
 • At få skabt en robust, fleksibel og bæredygtig ledelsesstruktur, der understøtter, at alle børn i kommunens dagtilbud og skoler indgår i et sammenhængende læringsforløb i hele deres dagtilbuds- og skoletid.
 • At bidrage til en besparelse på 10 mio. kr. via en reduktion på 6,9 mio. kr. i udgifterne til ledelse
 
Til forskel fra tidligere ledelsesstrukturer indeholder den nuværende struktur blandt andet mulighed for, at én pædagogisk leder, hvor det er hensigtsmæssigt, kan lede flere mindre matrikler. På de større matrikler kan der være flere pædagogiske ledere. Desuden kan samme pædagogiske leder både lede indenfor skole og dagtilbud.
 
Disse modeller anvendes i forskellige variationer i de fire områder med afsæt i de lokale behov og muligheder. F.eks. er der fælles ledelse af dagtilbud og skole (SFO) i et par af de mindre lokalområder.
 
Som led i den ny struktur er der etableret et administrativt center i hvert af de fire områder. De administrative centre betjener både dagtilbud og skole. Et af formålene med de administrative centre er, at de pædagogiske ledere bliver frigjort fra en række administrative opgaver. Det skal medvirke til, at lederne i højere grad kan fokusere på deres kerneområde: ledelse af medarbejderne samt udviklingen af lærings- og undervisningsmiljøet i de enkelte afdelinger/børnehuse (ledelse af den faglige opgave).
Desuden er der i strukturen lagt vægt på, at de ledelsesmæssige kompetencer kan anvendes på tværs af området, og at alle ledere ikke nødvendigvis skal kunne det samme. F.eks. er der i alle fire områder en eller flere pædagogiske ledere, der har et særligt fokus på og ansvar for at arbejde med udviklingen af de fire læringscentre samt de dertil tilknyttede læringsnetværk. Tilsvarende er der en eller flere pædagogiske ledere, der har et særligt ansvar for at understøtte og koordinere områdets specialpædagogiske indsatser for børn i udsatte positioner.
De konkrete strukturer samt opgavefordelingen varierer områderne imellem. Dels fordi behovene er forskellige, men også fordi det på grund af de sidste par års økonomiske rammer ikke har været muligt at realisere ledelsesstrukturens intentioner fuldt ud. 
Den konkrete udmøntning af ledelsesstrukturen fremgår af vedhæftede bilag, der illustrerer, hvem der er ledere på de enkelte afdelinger og børnehuse. Desuden er beskrivelsen af ledelsesstrukturen fra Byrådets behandling af sagen vedhæftet.

Sagshistorik, henvisninger
Byrådet den 9. december 2015, pkt. 250

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 26-09-2018
Udsat til næste møde.


caseno18-39019_#4698604_v1_notat forslag om ny ledelsesstruktur 22. oktober 2015.pdf
caseno18-39019_#4704451_v1_oversigt - ledere på dagtilbuds- og skoleområdet, september 2018.pdf

Bilag

Notat forslag om ny ledelsesstruktur 22. oktober 2015
Oversigt - ledere på dagtilbuds- og skoleområdet, september 2018


113. Orientering om strategien Alle børns sprog og læsning

Orientering om strategien Alle børns sprog og læsning

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Orienteringssag

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 
 1. orientering om strategien ”Alle børns sprog og læsning” tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Den tidligere strategi for sprog- og læseudvikling 2015 er revideret. Strategien er grundlæggende ændret, så den i langt højere grad er en fælles strategi for dagtilbud og skole. Strategien sætter tydelig retning og større fokus på sammenhængen mellem dagtilbud og skole.
I tillæg til strategien er der udarbejdet en beskrivelse af indsatser for ordblinde elever. Formålet er at gøre det tydeligt for forældre og andre, hvordan processen er fra en bekymring om ordblindhed til en afklaring. Derudover er der udarbejdet et notat med forslag til litteratur og websider, hvor der kan hentes yderligere viden om ordblindhed, og hvordan man som forælder kan understøtte sit barn.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 26-09-2018
Udsat til næste møde.


caseno18-39182_#4698921_v1_bilag - alle børns sprog og læsning -strategi for sprog og literacy holbæk 2018.pdf.pdf
caseno18-39182_#4698933_v1_bilag - indsatser for ordblinde i holbæk kommune 2018.pdf.pdf
caseno18-39182_#4698935_v1_bilag - forslag til viden holbæk kommune 2018.pdf.pdf

Bilag

bilag - Alle børns sprog og læsning -Strategi for sprog og literacy Holbæk 2018.pdf
bilag - Indsatser for ordblinde i Holbæk Kommune 2018.pdf
bilag - Forslag til viden Holbæk Kommune 2018.pdf


114. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole

Beskrivelse af sagen
Eventuelle orienteringer fra formanden
 • Drøftelse af tidspunkt for udvalgsdrøftelse om forventninger og ambitioner på udvalgets område.
Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
Eventuelle orienteringer fra direktionen
 • Eventuelt deltagelse i KL´s Børn og Unge Topmøde 2019 den 31. januar - 1. februar i Aalborg.
 • Politisk aftale om styrket praksisfaglighed i udskolingen.

Forventede sager på udvalgets møde i oktober og november:
 
Mødet den 31. oktober 2018
 • Beslutning om udmøntning af anlægsmidler til børnehuse
   
 • Beslutning vedr. ny lovgivning om overgang fra skole til dagtilbud
 
 • Beslutning om skoleråd/forum
   
 • Drøftelse af forslag til mulige styringsmodeller i forhold til specialundervisning
 
 • Orientering om analyse/forundersøgelse vedr. de fysiske rammer i børne- og ungetandplejen
 
 • Orientering om trivselsmåling i folkeskoler og specialskoler 2018
 
 • Orientering om årsrapport for tilsyn af undervisningen på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder
 
 • Orientering om nøgletal Læring og Trivsel
 
Mødet den 28. november 2018
 • Orientering om status i Børne- og unge tandplejen
   
 • Orientering om analyse om dokumentationskrav i folkeskolen
 
 • Orientering om evaluering af form og indsats, som skolerne sætter i værk i forbindelse ved brug af Folkeskolelovens § 16 b
 
Mødet i januar 2019
 • Orientering om skolernes handlingsplaner for udvikling af udskolingen, herunder hvordan elever og lærer involveres

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 26-09-2018
Taget til efterretning.
115. Underskriftsark

Underskriftsark