UDVALG

Udvalget for Børn og Skole

MØDE

Referat

STED

Børnespecialcenter - Spiretårnet, Vandtårnsvej 12

STARTTIDSPUNKT

20-06-2018 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

20-06-2018 15:00:00


PUNKTER

74. Godkendelse af dagsorden til mødet den 20. juni 2018
75. Valg af ny formand
76. Godkendelse af valgfag skoleåret 2018-19
77. Beslutning om rammer for tilsyn på dagtilbudsområdet
78. Beslutning om anbefalinger til det videre arbejde med specialundervisning
79. Beslutning om anbefalinger vedrørende udvikling af udskolingen
80. Drøftelse af indsatsområder for videreudvikling af dagtilbud og skoler
81. Drøftelse af dialog med bestyrelser m.fl. - 2. halvår 2018
82. Drøftelse af opfølgning på budget 2018, juni - udvalget for Børn og Skole
83. Drøftelse - Evaluering af det politiske og administrative samarbejde første halvår 2018
84. Orientering om nøgletal - Læring og Trivsel
85. Orienteringer
86. Underskriftsark74. Godkendelse af dagsorden til mødet den 20. juni 2018

Godkendelse af dagsorden til mødet den 20. juni 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget Børn og Skole
 
Beslutning

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. dagsorden til mødet den 20. juni 2018 bliver godkendt

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 20-06-2018
Godkendt.


caseno18-3567_#4615431_v1_program til den 20.06.2018.pdf

Bilag

Program til den 20.06.2018


75. Valg af ny formand

Valg af ny formand

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 1. Udvalget for Børn og Skole vælger en ny formand.

Beskrivelse af sagen
Da Sine Agerholm (L), som hidtil har været formand for Udvalget for Børn og Skole, er udtrådt af Kommunalbestyrelsen og dermed også er udtrådt af Udvalget for Børn og Skole, skal udvalget vælge en ny formand blandt sine medlemmer.
 
Valget foregår som flertalsvalg.

Lovgrundlag – link
§§ 22 og 24 i lov om kommunernes styrelse

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 20-06-2018
Susanne Utoft Christiansen blev valgt som formand.
76. Godkendelse af valgfag skoleåret 2018-19

Godkendelse af valgfag skoleåret 2018-19

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 1. forslag til valgfag i skoleåret 2018-19 godkendes.

Beskrivelse af sagen
Ifølge aftalen mellem folketingets partier om et fagligt løft af folkeskolen kan kommunalbestyrelser godkende, at der tilbydes undervisning i valgfag, der ligger ud over valgfagene i valgfagsrækken, og som ikke nødvendigvis er praktisk eller kunstnerisk betonede fag.
Undervisningsministeriet har ligeledes givet mulighed for at valgfagbeskrivelser fra 10. klasse må benyttes på 7.-9. årgang.
For folkeskolerne i Holbæk er der et ønske om, at eleverne tilbydes valgfag som spiludvikling, E-sport og innovation. Folkeskolen i Holbæk har gennem det sidste år haft et meget givtigt samarbejde med UngHolbæk, EUC og Slotshaven til gavn for elever i alle skoleområder. Det samarbejde ønsker skolerne at fortsætte og udvikle, hvilket kan ses i beskrivelserne af nye valgfag.
Generelt for valgfag gælder det at:
I Holbæk har skoler, ungdomsuddannelse og UngHolbæk fortsat fokus på overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse. Det kan ses i både form og indhold i valgfagene på EUC, Slotshaven eller lokalt på skolen.
Der er 9 forslag til valgfag til at supplere valgfagsrækken i 2018. Valgfaget udbydes på de enkelte skoler, som en del af skolens særlige profil, men selve beskrivelsen betragtes som gældende for hele kommunen, hvis en anden skole ønsker at oprette et lignende valgfag.
1. Spiludvikling
2. Gymnasieklar
3. Strøm til dine drømme
4. Innovation
5. E-sport
6. Yoga og kropsbevidsthed
7. Taekwondo og kropsbevidsthed
8. Skriftlig fremstilling – målrettet ordblinde
9. Pædagogisk assistent – samarbejde med dagtilbud Galaxen, Jyderup

Beskrivelsen af de enkelte valgfag er vedlagt som bilag i sagen.

Lovgrundlag – link
Valgfag i folkeskolen - Undervisningsministeriet
https://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/udskoling/valgfag

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=170471&exp=1

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 20-06-2018
Godkendt.


caseno18-23871_#4607992_v1_valgfagsbeskrivelse strøm til dine drømme 2018.pdf.pdf
caseno18-23871_#4607991_v1_valgfagsbeskrivelse innovation 2018 1.pdf.pdf
caseno18-23871_#4607989_v1_valgfagsbeskrivelse gymnasieklar 2018 endelig.pdf.pdf
caseno18-23871_#4607987_v1_taekwondo og kropsbevisthed valgfag 2018.pdf.pdf
caseno18-23871_#4607984_v1_pædagogisk assistent - valgfag 2018.pdf.pdf
caseno18-23871_#4607982_v1_læringsplan - spiludvikling2.pdf.pdf
caseno18-23871_#4607980_v1_e-sport valgfag 2018.pdf.pdf
caseno18-23871_#4607973_v1_yoga og kropsbevisthedvalgfag 2018.pdf.pdf
caseno18-23871_#4607986_v1_skriftlig fremstillingordblinde_begyndere valgfag 2018.pdf.pdf
caseno18-23871_#4614653_v1_skriftlig fremstillingordblinde_øvede_valgfag 2018 - valgfag.pdf.pdf

Bilag

Valgfagsbeskrivelse Strøm til dine drømme 2018.pdf
Valgfagsbeskrivelse Innovation 2018 1.pdf
Valgfagsbeskrivelse gymnasieklar 2018 endelig.pdf
Taekwondo og Kropsbevisthed valgfag 2018.pdf
Pædagogisk assistent - valgfag 2018.pdf
Læringsplan - Spiludvikling2.pdf
E-Sport Valgfag 2018.pdf
Yoga og KropsbevisthedValgfag 2018.pdf
Skriftlig fremstillingordblinde_begyndere valgfag 2018.pdf
Skriftlig fremstillingordblinde_øvede_valgfag 2018 - Valgfag.pdf


77. Beslutning om rammer for tilsyn på dagtilbudsområdet

Beslutning om rammer for tilsyn på dagtilbudsområdet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. de reviderede rammer for tilsyn på dagtilbudsområdet godkendes.

Beskrivelse af sagen
I Holbæk Kommune har vi fokus på, at alle børn lærer og trives så meget som de kan. Derfor vil vi have dagtilbud af høj kvalitet. En af metoderne til at understøtte kvalitetsudvikling er kommunens tilsyn med dagtilbuddene.
 
Tilsynsopgaven er lovbunden. Den er beskrevet i Retssikkerhedslovens (§ 16) samt i Dagtilbudsloven (§5). Af dagtilbudsloven fremgår det, at Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet i dagtilbuddene og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder at de mål og rammer, der er fastsat i loven efterleves. Desuden fremgår det, at kommunerne er forpligtet til at fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet.
 
Det er i Holbæk Kommune Udvalget for Børn og Skole, der på vegne af Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for tilsynet.
 
Holbæk Kommunes nuværende rammer for tilsyn med dagtilbud stammer tilbage fra 2013 og behovet for en revision er blandt andet aktualiseret af de for nyligt vedtagne ændringer i dagtilbudsloven, herunder ny formålsparagraf og skærpede krav til private pasningsordninger.
 
Desuden er der siden 2013 sket en markant udvikling i den pædagogiske praksis og kvalitet i kommunens dagtilbud, som betyder, at det giver god mening at justere fokus i det pædagogiske tilsyn. Konkret kommer det til udtryk ved, at der i tilsynet sker en bevægelse fra fokus på de lovgivningsmæssige rammer, herunder tilstedeværelsen og overholdelsen af de lovpligtige procedurer, til fokus på den pædagogiske praksis og læringsmiljøet, som er der hvor børnenes læring og trivsel har sine betingelser. Det betyder, at det pædagogiske tilsyn i endnu højere grad får et udviklingsperspektiv frem for en mere kontrollerende funktion med fokus på formalia.
 
Hovedvægten i de ny rammer for tilsyn er lagt på det pædagogiske tilsyn. Men til forskel fra tidligere indeholder beskrivelsen af tilsynet også beskrivelser af det økonomisk tilsyn, brandtilsyn, bygnings- og legepladstilsyn samt hygiejnebesøg.
 
Intentionen er at komme hele vejen rundt om det tilsyn, der udføres på dagtilbudsområdet – og dermed skabe mest muligt gennemsigtighed om det. 
 
Som noget nyt forslås det desuden, at der systematisk anvendes uanmeldte tilsyn (stikprøver), hvor uanmeldte tilsyn hidtil kun har været brugt, når der er opstået bekymring for kvaliteten i en institution/et tilbud.  
 
Det pædagogiske tilsyn med de kommunale, selvejende og private dagtilbud er forankret i Fagcenteret for Læring og Trivsel. Tilsynet med de private pasningsordninger varetages af dagplejen. Ved tilsynet i de kommunale børnehuse deltager foruden tilsynskonsulenten en pædagogisk leder fra et af de øvrige børnehuse, der sammen med tilsynskonsulenten foretager observationer i børnehuset og deltager i den efterfølgende tilsynsdialog. Under tilsynsdialogen er der foruden børnehusets leder og områdelederen deltagelse af en medarbejderrepræsentant og en forældrerepræsentant.
 
Forslaget til nye rammer for tilsyn er vedlagt som bilag

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Lovgrundlag – link
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=182051

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 20-06-2018
Godkendt.


caseno18-24061_#4612583_v2_forslag til holbæk kommunes rammer for tilsyn med dagtilbud.pdf

Bilag

Forslag til: Holbæk Kommunes rammer for tilsyn med dagtilbud


78. Beslutning om anbefalinger til det videre arbejde med specialundervisning

Beslutning om anbefalinger til det videre arbejde med specialundervisning

Sagsgang og sagstype
Udvalget Børn og Skole
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at udvalget:
 
 1. godkender at administrationen arbejder videre med implementering af de tre tværgående anbefalinger, som fremgår af analysen ”Specialundervisning i Holbæk Kommune – Servicetjek 2015-2017”. 

Beskrivelse af sagen
I efteråret 2017 besluttede udvalget for ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” at sætte en analyse i gang, som skulle kortlægge folkeskolernes udvikling og praksis i forhold til specialundervisning. Der forelægger nu en analyse gennemført af konsulentfirmaet Implement, og udvalget skal tage stilling til opfølgning på analysen. Analysen er vedlagt som bilag. Endvidere er vedlagt et supplerende notat, som beskriver skolernes specialundervisningstilbud samt viser udviklingen i økonomi og elevtal.
 
Baggrund:
I 2014 besluttede byrådet en decentral budgetmodel i forhold til kommunens specialundervisning, hvor specialundervisningsbudgettet blev lagt ud til den enkelte skole. Målet var at understøtte den enkelte skoles faglige arbejde med inklusion og sikre overensstemmelse mellem politiske, faglige og økonomiske incitamenter. I forlængelse af budgetmodellens introduktion blev der indarbejdet en række økonomiske reduktioner i de efterfølgende år på baggrund af en forventet positiv økonomisk effekt af budgetmodellen og det lokale inklusionsarbejde.
 
Analysens indhold:
Analysen har bestået af dels af interview med ledere og medarbejdere på området og dels en datadel, hvor udviklingen i økonomi og aktivitet er beskrevet fra 2015-2017 samt udviklingen i antal elever der modtager specialundervisningstilbud, og herunder udviklingen i valg af indsatstyper fra 2015-2017.
 
Analysens overordnede konklusioner:
 
Tre tværgående anbefalinger (i kort form):
a) At der fastlægges tydelige rammer for det strategiske samarbejde om specialindsatsen på tværs af de fire skoler, og at samarbejdet med særligt børneindsatsen beskrives med tydelige roller, ansvar og procedurer.
 
Den eksisterende målsætning bag omlægningen om, at flest muligt skal modtage undervisning så tæt på deres lokalområde som muligt, nyder stadig opbakning, men savner operationel præcisering. Hvordan ser vi i hvilken grad vi lykkes? Hvordan måler vi det? Der er opbakning til, at en lokal defineret indsatstrappe kan anvendes som fælles ramme for drøftelse og operationalisering af mål for specialundervisningsindsatsen.
 
b) At der fastlægges tydelige rammer for det strategiske samarbejde om specialindsatsen på tværs af de fire skoler, og at samarbejdet med særligt børneindsatsen beskrives med tydelige roller, ansvar og procedurer.
 
Udveksling af god faglig praksis har ikke indtil nu været i fokus. Dette gælder både internt mellem skolerne og mellem den centrale understøttelse af omlægningen og de fire skoler. Derfor peges på indsatser, som sikre større udveksling af erfaring og god praksis på tværs af skolerne – men også en tydeliggørelse af samarbejdet og læring på tværs af folkeskole og specialskole. Endvidere at der fra central side sker en styrket understøttelse af den fælles og det lokale arbejde med specialundervisning.
 
c) At ledelsesinformationen styrkes. Dette vil give bedre beslutningsgrundlag, styrket grundlag for erfaringsudveksling og generelt give større gennemsigtighed og sammenlignelighed.

Et tættere samarbejde om bedste praksis og øget mulighed for at prioritere mellem de effektfulde indsatser/tilbud fordrer, at det afdækkes hvilken data og viden/mål, man ønsker at have som fagligt og økonomisk styringsgrundlag. Der skal sættes klare rammer omkring registreringspraksis.
 
Implementering af de tre anbefalinger
Administrationen foreslår, at de tre anbefalinger udmøntes i tæt samarbejde mellem skolerne, Børneindsatsen, Fagcenter for Læring og Trivsel samt relevante samarbejdspartner, herunder Handicaprådet. Administrationen udarbejder en organisering og tidsplan for implementeringen.
 
Udvalget for Børn og Skole vil i august-september 2018 endvidere få forelagt en økonomisk analyse af tildelingsmodellen på skoleområdet. De to analyser vil tilsammen give udvalget et beslutningsgrundlag for eventuelle justeringer i tildelingsmodellen på skoleområdet.   

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 20-06-2018
Udvalget godkendte ikke indstillingen. Udvalget beder om, at der udarbejdes forslag til nye budgetmodeller på specialundervisningsområdet, hvor en større andel af budgettet til specialundervisning samt visitationskompetencen placeres centralt. Anbefalingerne fra analysen inddrages i det videre arbejde. Udvalget forelægges modellerne i efteråret 2018, hvorefter udvalget drøfter modellerne med relevante interessenter forud for endelig beslutning.


caseno18-24086_#4608412_v1_20180523 slutrapportering, specialundervisning i holbæk kommune.pdf
caseno18-24086_#4608816_v1_supplerende notat om specialundervisning 2014-2017.pdf

Bilag

20180523 Slutrapportering, Specialundervisning i Holbæk Kommune
Supplerende notat om specialundervisning 2014-2017


79. Beslutning om anbefalinger vedrørende udvikling af udskolingen

Beslutning om anbefalinger vedrørende udvikling af udskolingen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse – Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag


Indstilling
Direktør Erik Kærgaard Andersen indstiller, at:
 1. anbefalinger vedrørende udskolingen fra Projektudvalget for Unge og Uddannelse godkendes til anvendelse i det videre arbejde med at udvikle udskolingen til at kunne sikre, at flere unge hvert år er uddannelsesparate efter grundskolen.


Beskrivelse af sagen
Baggrund
I Holbæk Kommune har Kommunalbestyrelsen valgt at Projektudvalget for Unge og Uddannelse frem til sommeren 2019 skal arbejde med implementering af Folketingets aftale ’Bedre veje til uddannelse og job’. Aftalen ligger til grund for en reform af de forberedende tilbud, hvis lovpakke blev vedtaget af Folketinget den 29. juni 2018.
 
Projektudvalget for Unge og Uddannelse, som formelt refererer til Udvalget Beskæftigelse og Uddannelse, arbejder henover det næste 1½ år med fire temaer i relation til reformen:
 
Andet arbejdsmøde - Udskolingen
På projektudvalgets andet arbejdsmøde om udskolingen den 24. maj 2018 blev der sammen med Udvalget for Børn og Skole samt en række interessenter på området sat fokus på udskolingen med udgangspunkt i den nye uddannelsespolitiske målsætning.
 
Den nye uddannelsespolitiske målsætning fastsætter at:
 
Det er Folketingets ambition, at unge skal uddanne sig, mens de er unge. Selvom selve måltallet skifter fra en 95%-målsætning til en 90% -målsætning, betyder det ikke, at den nye målsætning er mindre ambitiøs - tværtimod. Den ny målsætning skal være opfyldt allerede 8 år efter afslutning af grundskolen og ikke som tidligere 25 år efter afslutning af grundskolen (dvs. når borgeren er ca. 40 år).
 
Ca. 82 procent af de unge, der afsluttede 9. klasse i 2016 i Holbæk Kommune forventes jf. Undervisningsministeriets fremskrivningsværktøj Profilmodellen at have gennemført en ungdomsuddannelse, når de er 25 år. I år 2030 skal denne procent være hævet til 90.
 
Hvis Holbæk Kommune skal lykkes med den nye målsætning, kræver det, at kommunen lykkes bedre med at få de unge godt i vej allerede i grundskolen. Det er baggrunden for at indsatsen i udskolingen er udpeget som tema i Projektudvalget for Unge og Uddannelse.
 
Anbefalinger til Udvalget for Børn og Skole og Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
På baggrund af drøftelserne på arbejdsmødet den 24. maj har Projektudvalget for Unge og Uddannelse sammenfattet fire overordnede anbefalinger samt et katalog med forslag til konkrete indsatser i udskolingen. Projektudvalget sender sine anbefalinger til både Udvalget for Børn og Skole og Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse med opfordring til, at anbefalingerne anvendes i det videre arbejde med at udvikle udskolingen til at kunne sikre, at flere unge hvert år er uddannelsesparate efter grundskolen.
 
Bilag til dagsordenspunktet indeholder de overordnede anbefalinger med en kortfattet motivation, samt et katalog indeholdende forslag til konkrete indsatser til at sikre, at flere unge hvert år er uddannelsesparate efter grundskolen.
 
Anbefaling 1:
Projektudvalget for Unge og Uddannelse anbefaler, at udfordringen med at nå den nye uddannelsespolitiske målsætning får høj prioritet – der skal handling til nu!
 
Anbefaling 2:
Projektudvalget for Unge og Uddannelse anbefaler, at den aktive anvendelse af data styrkes for at højne niveauet i udskolingen
 
Anbefaling 3:
Projektudvalget for Unge og Uddannelse anbefaler, at udvikling af kvalitet i udskolingen sker med en tværgående systematik og opfølgning på effekten af indsatserne
 
Anbefaling 4:
Projektudvalget for Unge og Uddannelse anbefaler, at indsatsen for at indfri den nye uddannelsespolitiske målsætning sker via en generel højnelse af kvaliteten i udskolingen – ikke via specialindsatser for de mest udsatte unge
 
Katalog – forslag til indsatser
 1. Hvad siger de unge selv?
 2. Relationer er gødning for læring
 3. Elevtjeneste og stærke overgange
 4. Fokuseret U&J-indsats i udskolingen
 5. Højere fagligt niveau
 6. Håndværksfag og praktisk læring
 7. Digital dannelse og regulering af digital støj


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 20-06-2018
Godkendt, i det udvalget beder om at få forelagt en handlingsplan i september 2018, herunder hvordan elever og lærere involveres i udviklingsarbejdet.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 21-06-2018
Godkendt.


caseno17-20674_#4612993_v1_anbefalinger udskoling - endelige.pdf

Bilag

Anbefalinger Udskoling - endelige


80. Drøftelse af indsatsområder for videreudvikling af dagtilbud og skoler

Drøftelse af indsatsområder for videreudvikling af dagtilbud og skoler

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Drøftelsessag

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. udvalget drøfter forslag til potentielle indsatsområder for videreudvikling af kommunens dagtilbud og folkeskoler.

Beskrivelse af sagen
Udvalget drøftede på sit møde den 30. maj et foreløbigt udkast til indsatsområder, som skal være med til at styrke børn og elevers læring og trivsel i dagtilbud og skoler. Indsatsområderne indgår som et ud af flere initiativer i den procesplan for videreudvikling af kommunens dagtilbud og skoler, som Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. april 2018.  
 
På baggrund af udvalgets drøftelse den 30. maj er der nu udarbejdet et forslag til potentielle indsatsområder, som i løbet af efteråret skal kvalificeres i dialog med de forskellige aktører og interessenter på området.
 
Udvalget er på udvalgsmøderne i april og maj blevet præsenteret for videnoplæg om, ”hvad der gør en forskel” for børns læring og trivsel i dagtilbud og skoler. Forslaget til potentielle indsatsområder udspringer blandt andet af denne viden. 
 
Via besøg og dialogmøder med forældrebestyrelserne i de fire dagtilbudsområder har udvalget ligeledes i de seneste måneder dannet sig et indtryk af de udviklingsmuligheder og behov, der er aktuelle for området.
 
Ved udvælgelsen af de potentielle indsatsområder er der desuden lagt vægt på, at indsatsområderne ligger i naturlig forlængelse af de indsatser, som der i forvejen arbejdes med i dagtilbud og skoler, samt at de afspejler et sammenhængende 0-16 års område. Endvidere skal indsatsområderne ses i sammenhæng med Kommunalbestyrelsens kommende arbejdsprogram, hvor det forventes, at folkeskolen får et særligt fokus.       
 
Indsatsområderne omhandler i overskrifter:
 
De potentielle indsatsområder udfoldes yderligere i vedlagte bilag.
 
Udvalget skal i anden sag drøfte det kommende efterårs dialog med bestyrelser mfl. og herunder rammer og indhold for den videre dialog om indsatsområderne.

Sagshistorik, henvisninger
Udvalget for Børn og Skole den 9. april 2018, pkt. 44: Beslutning om procesplan for videreudvikling af kommunens dagtilbud og skoler
 
Kommunalbestyrelsen den 18. april 2018, pkt. 80: Beslutning om procesplan for videreudvikling af kommunens dagtilbud og skoler  
 
Udvalget for Børn og Skole den 30. maj 2018, pkt. 62: Temadrøftelse om indsatsområder for videreudvikling af dagtilbud og skoler

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 20-06-2018
Drøftet.


caseno18-21486_#4615116_v1_forslag til indsatser for dagtilbud og skoler.pdf
caseno18-21486_#4614961_v1_forslag til kommunalebestyrelsens arbejdsprogram, 13.06.2018.pdf

Bilag

Forslag til indsatser for dagtilbud og skoler
Forslag til kommunalebestyrelsens arbejdsprogram, 13.06.2018


81. Drøftelse af dialog med bestyrelser m.fl. - 2. halvår 2018

Drøftelse af dialog med bestyrelser m.fl. - 2. halvår 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Drøftelsessag

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at udvalget:
 
 1. følger op på dialogmøderne med dagtilbudsområdets forældrebestyrelser.
 2. drøfter forslag til rammer for dialogmøder med bestyrelser mfl. i efteråret 2018.

Beskrivelse af sagen
Formålet med denne sag er:
 1. At følge op på de dialogmøder, som udvalget har deltaget i med dagtilbudsområdets forældrebestyrelser
 2. At drøfte rammer og indhold for efterårets dialogmøder med afsæt i den besluttede procesplan for videreudvikling af kommunens dagtilbud og skoler
 
Opfølgning fra dialogmøderne med forældrebestyrelserne
Udvalget for Børn og Skole har i april og maj holdt dialogmøder med forældrebestyrelserne fra de fire dagtilbudsområder. Møderne har blandt omhandlet mål og resultater for det pædagogiske arbejde i institutionerne samt en status på bestyrelsernes erfaringer med områdestukturen.
 
Dialogmøderne med forældrebestyrelserne er et af de første synlige skridt i den procesplan    for videreudvikling af kommunens dagtilbud og skoler, som kommunalbestyrelsen efter indstilling fra udvalget godkendte den 18. april 2018.
 
På dialogmøderne har udvalget blandt andet fået inspiration og input til udvalgets igangværende arbejde med at udarbejde indsatsområder for dagtilbud og skoler. Fra møderne kan der desuden udledes en række gennemgående temaer, som der skal arbejdes videre med i den fortsatte dialog mellem udvalg og forældrebestyrelserne
 
I overskrifter handler det om:
 
Opsamlingerne fra dialogen om bestyrelsernes erfaringer med områdestukturen vil indgå i det samlede materiale, som skal danne baggrund for evalueringen af områdestrukturen.
 
En ramme for efterårets dialogmøder
Efterårets dialogmøder tager afsæt i to hovedtemaer: 
 
Desuden er det aftalt, at der er en eller to temadrøftelser i kommunalbestyrelsen om status og forslag til indsatsområder. 
 
Kvalificering af indsatsområder
Det forslås, at dialogen og det videre arbejde med kvalificering af indsatsområderne tilrettelægges ud fra en plan, hvor der sonderes mellem hvem, der er de centrale aktører og interessenter indenfor de forskellige indsatsområder.
 
Indholdsmæssigt kan forslagene til indsatsområder groft opdeles i to kategorier: en kategori der omhandler det faglige indhold i dagtilbud og skoler (sproglig understøttelse, styrkelse af læsning, matematik mm.) og en kategori der mere bredt handler om samarbejdet om dagtilbud og folkeskole samt deres rolle og placering i lokalsamfundet.
 
Hvor de faglige (pædagogiske- og undervisningsmæssige) temaer primært er velegnet til dialog mellem udvalget, bestyrelser og fagfolk, så henvender de øvrige temaer sig til en bredere kreds med deltagelse af f.eks. repræsentanter for lokalområderne og andre potentielle interessenter.
 
Desuden skal temaet om dagtilbud og folkeskolen i lokalområdet blandt andet koordineres med den proces, der er igangsæt om projektudvikling af 5 konkrete anlægsprojekter i henholdsvis Knabstrup, Stestrup, Svinninge, Tuse og Jyderup.  
 
Fortsat erfaringsopsamling med ny struktur
Udvalget har på dialogmøderne med de fire forældrebestyrelser haft en første drøftelse af erfaringerne med områdestrukturen. Men udvalget har endnu ikke haft lejlighed til at møde skolebestyrelserne, som er nyvalgte fra skoleåret 2018/19.   
 
Det forslås på den baggrund, at udvalget i perioden september/oktober mødes med de fire skolebestyrelser (enten samlet eller hver for sig) med et indhold, der indeholder såvel dialog om de relevante indsatsområder samt en erfaringsopsamling på områdestrukturen.
 
I forbindelse med den kommende APV og trivselsundersøgelse for de ansatte i efteråret vil der for dagstilbuds- og skoleområdet indgå en række supplerende spørgsmål, der omhandler erfaringerne med områdestrukturen. Resultatet af undersøgelsen forventes klar inden udgangen af oktober og en mulighed er, at udvalget primo november udnytter muligheden for at drøfte resultatet af undersøgelsen med såvel repræsentanter for de faglige organisationer, bestyrelserne og områdelederne inden evalueringen af den ny struktur afsluttes ultimo 2018.
 
Formålet er at få uddybet undersøgelsens resultater med afsæt i den viden som medarbejderrepræsentanter, lederne og bestyrelsesrepræsentanterne besidder om området.
 
Den videre proces
På baggrund af udvalgets drøftelse udarbejder administrationen en konkret plan for efterårets dialogmøder.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 20-06-2018
Drøftet.
82. Drøftelse af opfølgning på budget 2018, juni - udvalget for Børn og Skole

Drøftelse af opfølgning på budget 2018, juni - udvalget for Børn og Skole

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Drøftelsessag

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. udvalgets udgiftsdrivere drøftes.

Beskrivelse af sagen
På hvert møde i de stående udvalg, præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.
 
Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i de væsentligste dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på hvert politikområde.
 
Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte drøftelserne om budgetlægningen for 2019-2022.
 
Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer en stor andel af budgettet eller repræsenterer svært styrbare områder, der ved budgetoverskridelse vil medføre et stort merforbrug.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 20-06-2018
Drøftet.
83. Drøftelse - Evaluering af det politiske og administrative samarbejde første halvår 2018

Drøftelse - Evaluering af det politiske og administrative samarbejde første halvår 2018

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget og de stående udvalg
Drøftelsessag

Indstilling
Rasmus Bjerregaard indstiller, at
 1. det politiske og administrative samarbejde i de enkelte udvalg det første halvår 2018 evalueres
Beskrivelse af sagen
I forbindelse med valget af den nye kommunalbestyrelse blev 14 pladser besat af helt nye kommunalbestyrelsesmedlemmer. Administrationen lagde derfor vægt på, at den nye kommunalbestyrelse fik en god og grundig introduktion til de næste fire års politiske arbejde.
 
Nu er det tid til at evaluere, hvordan politikerne konkret har oplevet det første halve år i den nye kommunalbestyrelse.
 
Følgende spørgsmål kunne være styrende for evalueringen – gerne i konkretiseret form:
 
 1. hvordan har medlemmerne generelt oplevet det første halve års arbejde i udvalget?
 2. hvordan har samarbejdet med administrationen fungeret?
 3. har sagsfremstillingerne været til at forstå, og giver de et godt beslutningsgrundlag?
 4. hvordan opleves mødernes tilrettelæggelse og afholdelse?
 
Til inspiration for evalueringen vedlægges ”Kodeks for administrationens rådgivning og bistand til byrådet, udvalg og borgmester”, som byrådet vedtog den 21. april 2016, og hvis principper er grundlaget for samarbejdet mellem det politiske og administrative niveau.


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018
Drøftet.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 20-06-2018
Drøftet.


caseno18-20427_#4537817_v1_kodeks for administrationens rådgivning mv..pdf
caseno18-20427_#4537790_v1_referat af byrådet sag om kodeks samarb. adm. og politikere.docx.docx

Bilag

Kodeks for administrationens rådgivning mv.
Referat af Byrådet sag om kodeks samarb. adm. og politikere.docx


84. Orientering om nøgletal - Læring og Trivsel

Orientering om nøgletal - Læring og Trivsel

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Orienteringssag

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. orientering om status på nøgletal for børns læring og trivsel fordelt på de fire dagtilbuds- og skoleområder tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 18. april 2018 procesplan for videreudvikling af kommunens dagtilbud og skoler. Som led i udmøntningen af planen er det forudsat, at Fagcenter for Læring og Trivsel udvikler et politisk og administrativt styringsredskab, som løbende kan vise en række indikatorer på børns læring og trivsel i kommunes fire dagtilbuds- og skoledistrikter – og som kan danne udgangspunkt for dialog mellem politisk udvalg og forældre, medarbejdere og ledelse på området. Redskabet i form af nøgletal/indikatorer skal være med til at give et faktuelt og nuanceret billede af børns og elevers læring og trivsel i dagtilbud og skole indenfor udvalgte temaer. 
 
På dette møde vil administrationen præsenterer et først udkast til indikatorer fordelt på de fire områder. Materialet vil i løbet af efteråret blive udbygget – også med konkrete indikatorer til at følge op på de indsatsområder, som udvalget i dialog med skoler og dagtilbud vælger at prioritere.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 20-06-2018
Taget til efterretning.
85. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Orienteringssag

Beskrivelse af sagen
Eventuelle orienteringer fra formanden
Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
 
 
Eventuelle orienteringer fra direktionen
 
Forventede sager på udvalgets møder i august og september:
Mødet den 29. august 2018
 
Mødet den 26. september 2018

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 20-06-2018
Taget til efterretning.
86. Underskriftsark

Underskriftsark