UDVALG

Udvalget for Børn og Skole

MØDE

Referat

STED

Område Katrinedal - afd. Svinninge. Hovedgaden 76F

STARTTIDSPUNKT

30-05-2018 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

30-05-2018 15:00:00


PUNKTER

60. Godkendelse af dagsorden til mødet den 30. maj 2018
61. Temadrøftelse om kvalitet i dagtilbud
62. Temadrøftelse om indsatsområder for videreudvikling af dagtilbud og skoler
63. Beslutning om projektudvikling af de fysiske rammer for børne - og ungetandplejen
64. Beslutning om frigivelse af midler til projektudvikling af de fysiske rammer for børne- og ungetandplejen
65. Beslutning om dispensation til børnehaveklasse med 30 elever, Skovvejens skole afdeling Jernløse
66. Beslutning om forudsætninger for ansøgninger om dispensation til over 28 elever i en klasse
67. Beslutning vedr. effektiviserings- og besparelsesstrategi for 2019, Udvalget for Børn og Skole
68. Drøftelse af budget 2019-2022, maj - Udvalget for Børn og Skole
69. Drøftelse af opfølgning på budget 2018, maj - Udvalget for Børn og Skole
70. Orientering - Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager, 2017
71. Orientering om ny lovgivning på dagtilbudsområdet
72. Orienteringer
73. Underskriftsark60. Godkendelse af dagsorden til mødet den 30. maj 2018

Godkendelse af dagsorden til mødet den 30. maj 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. dagsorden til mødet den 30. maj 2018 bliver godkendt.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 30-05-2018
Godkendt.


caseno18-3567_#4580657_v1_program til den 30.05.2018.pdf

Bilag

Program til den 30.05.2018


61. Temadrøftelse om kvalitet i dagtilbud

Temadrøftelse om kvalitet i dagtilbud

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Drøftelsessag

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at udvalget:
 
 1. drøfter oplæg om kvalitet i dagtilbud, som led i udvalgets arbejde med videreudvikling af kommunens dagtilbud og skoler.

Beskrivelse af sagen
Udvalget blev på mødet i april præsenterede for forskningsbaseret viden og resultater om, hvad der gør den største forskel for elevers læring og trivsel i skolen. Oplægget tog udgangspunkt i det udviklingsprogram ”Program for Læringsledelse”, som kommunens skoler er en del af, og hvorfra vi har betydelig viden om både elevernes resultater og deres oplevelse af undervisningsmiljøet.
 
På dette møde vil administrationen med afsat i seneste forskning på dagtilbudsområdet præsenterer – hvad der har betydning for børns læring og trivsel i dagtilbud. Oplægget tager udgangspunkt i:

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 30-05-2018
Drøftet.


caseno18-21473_#4596293_v1_oplæg om kvalitet i dagtilbud.pdf

Bilag

Oplæg om kvalitet i dagtilbud


62. Temadrøftelse om indsatsområder for videreudvikling af dagtilbud og skoler

Temadrøftelse om indsatsområder for videreudvikling af dagtilbud og skoler

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Drøftelsessag

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. udvalget drøfter foreløbige indsatsområder for videreudvikling af kommunens dagtilbud og folkeskoler.

Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 18. april 2018 procesplan for videreudvikling af kommunens dagtilbud og skoler. Som led i udmøntningen af planen udarbejder udvalget indsatsområder, som skal være med til at styrke børn og elevers læring og trivsel i dagtilbud og skoler.
 
På udvalgets møde drøfter udvalget udkast til indsatsområder for dagtilbud og skoler. Udkast til indsatsområder, som udvalgets drøftelse kan tage udgangspunkt i, er vedhæftet som bilag. Forslag til indsatser dagtilbud og skoler behandles i udvalget igen i juni.
 
Kommunalbestyrelsen har desuden aftalt at udarbejde et arbejdsprogram, hvor en styrket indsats i folkeskolen indgår. Udkast til afsnit om folkeskolen i arbejdsprogrammet er vedlagt som bilag.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 30-05-2018
Drøftet, idet det i forhold til Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram præciseres, at indsatserne i afsnittet om Folkeskolen forudsætter økonomisk investering.


caseno18-21486_#4577001_v1_oplæg til udvalget for børn og skole om indsatser.pdf
caseno18-21486_#4576972_v1_udkast til afsnit om folkeskolen - kommunalbestyrelsens arbejdsprogram.pdf

Bilag

Oplæg til Udvalget for Børn og Skole om indsatser
Udkast til afsnit om folkeskolen - Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram


63. Beslutning om projektudvikling af de fysiske rammer for børne - og ungetandplejen

Beslutning om projektudvikling af de fysiske rammer for børne - og ungetandplejen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. administrationen kortlægger muligheder og økonomiske konsekvenser ved at samle de tre nuværende tandklinikker beliggende i Holbæk by til én enhed.

 2. administrationen kortlægger, hvordan de fysiske rammer for klinikken i Jyderup bedst moderniseres. Herunder belyses det, om der er anden fysisk placering i Jyderup – som vil være bedre og billigere end at renovere nuværende bygning. Endvidere belyses det om klinikken med fordel kan ændres til undersøgelses- og forebyggelsesklinik.

Beskrivelse af sagen
Udvalget for Børn og Skole blev på møde den 25.4.2018 orienteret om behov for modernisering af de fysiske rammer i børne- og ungetandplejen. Administrationen har nu udarbejdet et forslag til det videre arbejde med at fremtidssikre faglig og effektiv drift af kommunens børne- og ungetandpleje.
 
Nuværende strukturelle rammer
Tandplejen består i dag af 4 klinikenheder – og herudover en tandreguleringsklinik.
 
Den kommunale tandpleje – vilkår og rammer
Nedenfor er beskrevet udviklingstendenser på området - som sammen med de fysiske rammer - er medvirkende til, at administrationen anbefaler, at der sættes et arbejde i gang med henblik på at frembringe et kvalificeret politisk beslutningsgrundlag for modernisering af de fysiske rammer for tandplejen. Såfremt udvalget godkender indstillingen, skal udvalget i næste punkt på dagsorden tage stilling til frigivelse af anlægsmidler for 0,4 mio. kr. til projektudviklingen.
 
De bygningsmæssige rammer
Den kommunale tandplejens bygningsmasse spænder vidt fra moderne klinikenheder til bygningsmæssige utidssvarende ejendomme. 3 ud af 5 klinikenheder har stort efterslæb på vedligeholdelse og renovering af bygningsmassen. Det drejer sig om klinikken i Jyderup, klinikken på afdeling Bjergmarken og Tandreguleringsklinikken i Holbæk, som står overfor modernisering i nærmeste fremtid, hvis klinikkerne fortsat skal efterleve tandplejens behov og lovgivning. Foruden behovet for renovering af de fysiske rammer er der behov for kapacitetsudvidelse i Holbæk by samt på Tandreguleringsklinikken. Tandreguleringsklinikken er indrettet i lejet lokaler, som trænger til modernisering, og samtidig vanskeliggør klinikkens fysiske rammer mulighederne for at udvide kapaciteten, som der er behov for.
 
Økonomisk og faglig effektivitet
Der er høje krav til faglig sparring og til tværfaglig arbejdsform i tandplejen. Der arbejdes i tandplejen teambaseret ud fra sundhedsstyrelsens anbefaling (tandlæge, klinikassistent og tandplejefunktion), hvilket giver mulighed for den mest smidige og optimale drift. Et vilkår er bl.a. at nyuddannede tandlæger ikke må praktisere alene, men skal være under supervision af en erfaren kollega. Organisering og effektiv drift er vilkår, der er forbundne – og den nuværende struktur med 5 klinikker udfordrer kravet om supervision og kvalitetssikring. Ligesom muligheden for at rekruttere og fastholde personale fordrer faglige attraktive arbejdsmiljøer.
 
Tandpleje – som et sundhedsfremmende tilbud
Den seneste årrække har tandplejens opgaver generelt udviklet sig hen imod en stigende prioritering af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Det vil sige indsatser før dyre og evt. langvarige behandlinger er eneste mulighed. I dag spænder tandplejens opgaver bredt fra sundhedsfremmende indsatser til højt specialiserede behandlinger. Den generelle tendens på landsplan er at samle klinikker. Det er primært den egentlige tandbehandlingsfunktion, som børnene ikke har brug for ret ofte, der samles, samtidig med at nogle kommuner har bevaret decentrale klinikenheder, hvor der gennemføres sundhedsfremmende og/eller forebyggende aktiviteter tæt på børnenes hverdag. Dette gøres i andre kommuner ved hjælp af en tandbus. ”En klinik” løser ikke længere nødvendigvis løser alle den kommunale tandplejes opgaver.

Økonomi og nuværende serviceniveau
Opdelingen på 5 klinikker giver konkrete udfordringer med at sikre effektiv drift - fagligt og økonomisk. Samtidig viser seneste nøgletal for kapacitet og antal børn og unge, at der i den almene tandpleje er brug for at udvide stolekapaciteten i Holbæk by. I forhold til tandreguleringsklinikken i Holbæk - er der behov for både at udvide kapaciteten samt at forbedre de fysiske rammer.
 
Projektudvikling
Administrationen anbefaler, at det videre arbejde tager udgangspunkt i den nuværende struktur, hvor der er en klinik i Tølløse og en klinik i Jyderup. De tre nuværende klinikker i Holbæk by anbefales samlet til én enhed af hensyn til at sikre faglig og økonomisk effektiv drift.
 
Klinikken i Jyderup står overfor en gennemgående renovering, hvis klinikken skal fortsætte i samme bygning. Administrationen anbefaler, at det belyses, om der vil være en anden fysisk placering i Jyderup – som vil være bedre og billigere end at renovere nuværende bygning. Samtidig belyses det, om klinikken med fordel kan ændres til undersøgelses- og forebyggelsesklinik. Herunder om klinikken i Jyderup kan blive en integreret del af et bredere sundhedsfremmende lokalt tilbud.
 
Klinikken i Tølløse foreslås fastholdt med nuværende brug og kapacitet.

Sagshistorik, henvisninger
54. Orientering om struktur og organisering af børne- og ungetandplejen

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 30-05-2018
Godkendt.


caseno18-10305_#4578027_v1_notat om lokale tandplejetilbud.pdf

Bilag

Notat om lokale tandplejetilbud


64. Beslutning om frigivelse af midler til projektudvikling af de fysiske rammer for børne- og ungetandplejen

Beslutning om frigivelse af midler til projektudvikling af de fysiske rammer for børne- og ungetandplejen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. der gives en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til projektudvikling med henblik på modernisering af de fysiske rammer for børne- og ungetandplejen. Udgiften finansieres af de 2,5 mio. kr. afsat til renovering af tandplejeklinik i Jyderup i budget 2018.

Beskrivelse af sagen
Udvalget for Børn og Skole har besluttet, at administrationen skal sætte projektudvikling i gang, der skal kortlægge muligheder og økonomiske omkostninger ved at samle de tre tandklinikker i Holbæk by til én enhed, samt belyse hvordan de fysiske rammer for klinikken i Jyderup bedst og billigst kan sikres.
 
Det sker på baggrund af udvalgets opfølgning på tidligere drøftelser i udvalget for ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, om hvordan de fysiske rammer samt faglig og økonomisk effektiv drift af tandplejen kan fremtidssikres.
 
Nuværende struktur
Tandplejen består i dag af 4 klinikenheder – og herudover en tandreguleringsklinik.

2 klinikker i Holbæk by
1 klinik i Jyderup
1 klink i Tølløse
1 Tandreguleringsklinik, Holbæk by
 
Den kommunale tandpleje – vilkår og rammer
Nedenfor er beskrevet udviklingstendenser på området - som sammen med de fysiske rammer - er medvirkende til, at administrationen har anbefalet at få kortlagt og projektudviklet mulighederne for en modernisering af de fysiske rammer i børne- og ungetandplejen.
 
De bygningsmæssige rammer
Den kommunale tandplejens bygningsmasse spænder vidt fra moderne klinikenheder til bygningsmæssige utidssvarende ejendomme. 3 ud af 5 klinikenheder har stort efterslæb på vedligeholdelse og renovering af bygningsmassen. Det drejer sig om klinikken i Jyderup, klinikken på afdeling Bjergmarken og tandreguleringsklinikken i Holbæk, som står overfor modernisering i nærmeste fremtid, hvis klinikkerne fortsat skal efterleve tandplejens behov og lovgivning. Foruden behovet for renovering af de fysiske rammer er der behov for kapacitetsudvidelse i Holbæk by samt på Tandreguleringsklinikken. Tandreguleringsklinikken er indrettet i lejet lokaler, som trænger til modernisering, og samtidig vanskeliggør klinikkens fysiske rammer mulighederne for at udvide kapaciteten, som der er behov for.
 
Økonomisk og faglig effektivitet
Der er høje krav til faglig sparring og til tværfaglig arbejdsform i tandplejen. Der arbejdes i tandplejen teambaseret ud fra sundhedsstyrelsens anbefaling (tandlæge, klinikassistent og tandplejefunktion), hvilket giver mulighed for den mest smidige og optimale drift. Et vilkår er bl.a. at nyuddannede tandlæger ikke må praktisere alene, men skal være under supervision af en erfaren kollega. Organisering og effektiv drift er vilkår, der er forbundne – og den nuværende struktur med 5 klinikker udfordrer kravet om supervision og kvalitetssikring. Ligesom muligheden for at rekruttere og fastholde personale fordrer faglige attraktive arbejdsmiljøer.
 
Tandpleje – som et sundhedsfremmende tilbud
Den seneste årrække har tandplejens opgaver generelt udviklet sig hen imod en stigende prioritering af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Det vil sige indsatser før dyre og evt. langvarige behandlinger er eneste mulighed. I dag spænder tandplejens opgaver bredt fra sundhedsfremmende indsatser til højt specialiserede behandlinger. Den generelle tendens på landsplan er at samle klinikker. Det er primært den egentlige tandbehandlingsfunktion, som børnene ikke har brug for ret ofte, der samles, hvor nogle kommuner har bevaret decentrale klinikenheder, hvor der gennemføres sundhedsfremmende og/eller forebyggende aktiviteter tæt på børnenes hverdag.
 
Projektudvikling med henblik på en modernisering af de fysiske rammer
Udvalget for Børn og Skole har besluttet, at det videre arbejde tager udgangspunkt i den nuværende struktur, hvor der er en klinik i Tølløse og en klinik i Jyderup. I forhold til de tre nuværende klinikker i Holbæk by skal kortlægningen være med til at belyse muligheder og økonomiske konsekvenser ved at samle til én enhed af hensyn til at sikre faglig og økonomisk effektiv drift.
 
Kortlægningen skal også afdække; (i) om en af de eksisterende kommunale tandklinikker i Holbæk By kan udvides til at rumme sammenlægning af de tre klinikker, (ii) om der er andre kommunale bygninger, som kan anvendes til sammenlægning af de 3 klinikker i Holbæk By eller, (iii) om der er behov for en nyopført tandklinik i Holbæk By.

Klinikken i Jyderup står overfor en gennemgående renovering, hvis klinikken skal fortsætte i samme bygning. Projektudviklingen skal belyse, om der vil være en anden fysisk placering i Jyderup – som vil være bedre og billigere end at renovere nuværende bygning. Samtidig skal det belyses om klinikken med fordel kan ændres til undersøgelses- og forebyggelsesklinik.
 
Dentalområdet er et fagspecifikt område. Det fordrer fagspecifikke kompetencer indenfor byggeri og indretning af tandklinikker. Klinikkerne består af mange teknologiske løsninger og tekniske installationer. Derfor er det vigtigt med et fagligt helhedskoncept, der sikrer byggeri, renovering og klinikindretning, som tager hensyn til den daglige trivsel på klinikkerne, hvilket er afgørende for et godt arbejdsmiljø og en velfungerende klinik.

Administrationen har ikke ressourcer og den fornødne teknologiske viden til projektudvikling af et helhedskoncept for den kommunale tandpleje. Derfor er der behov for at købe ressourcer og eksperthjælp eksternt til opgaven, som i sammenarbejde med administrationen kan udarbejde et helhedskoncept.
 
Udgifter til projektudvikling forventes at fordele sig således:
Bistand til kortlægning af muligheder og økonomiske konsekvenser
Bistand til udarbejdelse af idéoplæg og skitseforslag
250.000 kr.
150.000 kr.
Total:
400.000 kr.
 

Økonomiske konsekvenser
Midler til projektudvikling på 0,4 mio. kr. frigives fra rådighedsbeløb i investeringsoversigten i budget 2018 på 2,5 mio. kr. til renovering af tandplejeklinik i Jyderup. Herefter er der et restbeløb på 2,1 mio. kr.
 
I bilag er vedlagt eksempler på økonomiske konsekvenser ved modernisering af de fysiske rammer i tandplejen. Det er kun at betragte som et meget anslået udgiftsniveau på mellem 36-44 mio. kr. Projektudviklingen vil fastslå muligheder og økonomiske konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 30-05-2018
Indstilles godkendt.


caseno18-10305_#4545243_v1_notat, kommunal tandpleje, bygningsmæssige forhold, maj-2018.pdf

Bilag

Notat, Kommunal tandpleje, bygningsmæssige forhold, Maj-2018


65. Beslutning om dispensation til børnehaveklasse med 30 elever, Skovvejens skole afdeling Jernløse

Beslutning om dispensation til børnehaveklasse med 30 elever, Skovvejens skole afdeling Jernløse

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. tilsagn om dispensation til 30 elever i børnehaveklasse på Skovvejens skole afdeling Jernløse i skoleår 2018-19 godkendes, såfremt det nuværende antal elever på 27 øges med op til 3 elever inden skolestart.

Beskrivelse af sagen
På Skovvejens Skole afd. Jernløse er der pt. indskrevet 27 elever, og der er planlagt med at oprette en børnehaveklasse. Ved en indskrivning på mere end 28 elever, skal der oprettes to børnehaveklasser med mindre skolen søger om dispensation.
 
Skolebestyrelsen for Skovvejens skole har fremsendt en ansøgning om dispensation til at oprette en børnehaveklasse i kommende skoleår 2018-19 med op til 30 elever på afdeling Jernløse.
 
På udvalgsmødet i april bad udvalget om, at behandlingen af ansøgningen blev sat på dette møde, idet udvalget ønskede en velbegrundet ansøgning fra skolebestyrelsen, som både forholder sig til pædagogik og til budgetoverholdelse. Efterfølgende har skolebestyrelsen for Skovvejens Skole fremsendt vedlagte ansøgning til udvalget.
 
Da der pt. er indskrevet 27 elever til Skovvejens Skole afd. Jernløse, har skolen planlagt med, at flyttet en bh. klasseleder fra afd. Jernløse til afd. Kildebjerg, hvor der oprettes to mindre bh. klasser på 16 og 17 elever.
 
I ansøgningen er der lagt vægt på, at Skovvejens skole afd. Jernløse arbejder med samskabende pædagoger, hvilket betyder, at der i samarbejde med dagtilbuddet er fælles ansatte pædagoger, der arbejder både i børnehave og i børnehaveklassen. De samskabende pædagoger arbejder med overgangen fra børnehave til skole og er i børnehaveklassen svarende til ½ år og i børnehaven i et ½ år, men med flest timer i skolen det første halve år, hvorefter timetallet nedsættes, og timerne lægges til de nye skole startere fra børnehaven.
 
Det fremgår af ansøgningen, at der tilknyttes to samskabende pædagoger i den kommende børnehaveklasse for at sikre en god overgang og kontinuitet for alle eleverne, og der i tildelingen til en stor bh. klasse er to voksne i alle timer. Det har tillige bestyrelsens og ledelsens opmærksomhed, at personalet omkring bh. klassen ikke benyttes til vikarer i andre klasser, således at klassen sikres kontinuitet, hen over skoleåret.
 
Ledelse og skolebestyrelse har valgt, at ved en børnehaveklasse med op til 30 elever, skal der tildeles ekstra ressourcer, således at der kan arbejdes med fleksibel holddeling. Klassen skal tillige have samme lokaleforhold til rådighed, som ved to klasser.
 
Såfremt der oprettes to små børnehaveklasser, og elevtallet er på 28 eller mindre ved årets udgang vil klasserne skulle sammenlægges frem mod første klasse. Ledelse og bestyrelse ser derfor en både pædagogisk og økonomisk fordel i, at der etableres en stor klasse med større mulighed for fleksibilitet og holddeling, samt der kan skabes ro omkring planlægningen af kommende skoleår.

Lovgrundlag – link
 
I folkeskolelovens kap 2 § 17 står, at elevtallet i grundskolens klasser normalt ikke ved skoleårets begyndelse må overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145631
 
Elevtal over 30 elever i klassen forudsætter dispensation fra Undervisningsministeriet.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 30-05-2018
Godkendt.


caseno18-16017_#4577528_v1_ansøgning om dispensation for elevtal i bh. klasse skovvejens skole.pdf

Bilag

Ansøgning om dispensation for elevtal i bh. klasse Skovvejens Skole


66. Beslutning om forudsætninger for ansøgninger om dispensation til over 28 elever i en klasse

Beslutning om forudsætninger for ansøgninger om dispensation til over 28 elever i en klasse

Sagsgang og sagstype
Udvalget Børn og Skole
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 
 1. udvalget beslutter, at følgende forudsætninger skal være opfyldt for, at udvalget kan behandle eventuelle ansøgninger fra skolerne om dispensation til over 28 elever i en klasse:
  1. Ansøgningen skal være vedlagt en udtalelse fra skolebestyrelsen ved den pågældende skole.
  2. Udtalelsen fra skolebestyrelsen skal forholde sig til såvel de pædagogiske som de økonomiske aspekter ved ansøgningen. 

Beskrivelse af sagen
Jf. Folkeskolelovens kap 2 § 17 må elevtallet i grundskolens klasser normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.
 
I henhold til Holbæk Kommunes styrelsesvedtægt er det Udvalget for Børn og Skole, der har bemyndigelsen til, at tillade klasser med et elevtal på 29 eller 30 elever.
 
For at sikre en kvalificeret beslutningsproces er det en forudsætning for udvalget, at skolebestyrelsen har behandlet og afgivet udtalelse til skolens ansøgning.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 30-05-2018
Godkendt.
67. Beslutning vedr. effektiviserings- og besparelsesstrategi for 2019, Udvalget for Børn og Skole

Beslutning vedr. effektiviserings- og besparelsesstrategi for 2019, Udvalget for Børn og Skole

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at udvalget:
 
 1. beslutter hvilke effektiviseringsforslag og eventuelle besparelsesforslag, der skal indgå i den videre politiske behandling for at opfylde udvalgets andel af måltallet på 28 mio. kr.

Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen har besluttet en effektiviserings- og besparelsesstrategi for 2019-2021, der hvert år skal frigive en procent af servicerammen til politisk råderum svarende til 28 mio. kr.
 
Tabel 1. De politiske udvalgs andel af måltallet på 28 mio. kr.
 
Økonomiudvalget
- 3.000.000
Politisk organisation
-
Administration
- 3.000.000
Ejendomme
-
Erhverv
-
Udvalget for Børn og Skole
- 6.500.000
Skole 0.-9. klasse
- 3.000.000
Almene dagtilbud
- 3.000.000
Sundhed for børn og unge
- 500.000
Udvalget for Ældre og Sundhed
- 8.000.000
Sundhed
- 1.000.000
Ældre
- 7.000.000
Udvalget for Klima og Miljø
- 2.500.000
Miljø og planer
-
Kommunale veje og trafik
- 2.500.000
Udvalget for Beskæftigelse og Udd.
- 1.500.000
Dagundervisning
- 500.000
Beskæftigelse og uddannelse
- 1.000.000
Socialudvalget
- 5.000.000
Børnespecialområdet
- 3.000.000
Voksenspecialområdet
- 2.000.000
Udvalget for Kultur og Fritid
- 1.500.000
Kultur og fritid
- 1.500.000
I alt
-   28.000.000
 
 
 
 
 
 
 
Henover foråret har udvalget drøftet forslag til effektiviseringer, ligesom udvalget har drøftet forslag til besparelser, der bliver aktuelle i det omfang, effektiviseringsforslagene ikke alene kan opfylde udvalgets andel af måltallet.
 
På sit møde den 27. juni 2018 skal kommunalbestyrelsen vedtage de samlede effektiviseringsforslag med betydning for budget 2019. Besparelsesforslagene behandles i forbindelse med budgetprocessen efter sommerferien.
 
Forud for mødet i kommunalbestyrelsen skal effektiviseringsforslagene gennemgå følgende proces:
 • Den 6. juni drøfter Økonomiudvalget de samlede effektiviseringsforslag fra de stående udvalg med henblik på en beslutning om at sende forslagene i høring i MED/HU og offentligt. Høringsfristen vil være den 15. juni
 • Den 19. juni drøfter HU effektiviseringsforslagene på baggrund af høringssvarene
 • Den 20. juni behandler Økonomiudvalget effektiviseringsforslagene
 • Den 27. juni behandler kommunalbestyrelsen effektiviseringsforslagene
Der er to bilag til sagen, som begge er lukkede. Det ene bilag indeholder forslag til effektiviseringer, mens det andet bilag indeholder forslag til besparelser.
 
De effektiviseringsforslag, som udvalget godkender til videre politisk behandling, offentliggøres, når Økonomiudvalget den 6. juni træffer beslutning om at sende forslagene i høring.
 
De besparelsesforslag, som udvalget godkender til videre politisk behandling, offentliggøres som led i budgetprocessen efter sommerferien.
 

Lovgrundlag – link
52. Drøftelse af budget 2019-2022, april - Udvalget for Børn og Skole
 
Kommunalbestyrelsen den 21. februar 2018: Punkt 21: Beslutning af budgetramme for 2019

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 30-05-2018
Effektiviseringsforslagene og besparelsesforslaget godkendt til videre politisk behandling.
68. Drøftelse af budget 2019-2022, maj - Udvalget for Børn og Skole

Drøftelse af budget 2019-2022, maj - Udvalget for Børn og Skole

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Drøftelsessag

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at udvalget:

 1. drøfter forudsætninger for budget 2019-2022.

Beskrivelse af sagen
Budgetprocessen som byrådet vedtog i december 2017 fastlægger, at de stående udvalg i løbet af foråret skal udarbejde hver deres andel af budget 2019-2022.
 
Udvalget skal have et godt kendskab til eget budget. Både for at kunne forstå økonomien bedre, få mulighed for at bedrive politik og være med til at præge budgettet i langt højere grad.
 
Dette møde bliver sidste møde inden sommerferien, hvor pris x mængde fremlægges og drøftes.
 
På mødet fremlægger administrationen eventuelle behov for merbevillinger sammen med forslag til, hvordan man holder sig indenfor udvalgets ramme.
 
 
 
 
           

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 30-05-2018
Drøftet.
69. Drøftelse af opfølgning på budget 2018, maj - Udvalget for Børn og Skole

Drøftelse af opfølgning på budget 2018, maj - Udvalget for Børn og Skole

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Drøftelsessag

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at udvalget
 
 1. udvalgets udgiftsdrivere drøftes.

Beskrivelse af sagen
På hvert møde i de stående udvalg, præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.
 
Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i de væsentligste dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på hvert politikområde.
 
Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte drøftelserne om budgetlægningen for 2019-2022.
 
Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer en stor andel af budgettet eller repræsenterer svært styrbare områder, der ved budgetoverskridelse vil medføre et stort merforbrug.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 30-05-2018
Drøftet.
70. Orientering - Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager, 2017

Orientering - Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager, 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag


Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 1. Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager i 2017 tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Ankestyrelsen har i 2017 afgjort 443 klagesager over Holbæk Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Heraf er 29 sager afvist af Ankestyrelsen, fx hvis der er klaget for sent, klaget til den forkert instans eller andet. Derfor er det mest relevant at se på Ankestyrelsens afgørelser af de resterende 414 sager.
 
Stadfæstelse er sket i 258 tilfælde. Det vil sige, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse i 62 % af sagerne.
 
Hjemvisning er sket 88 tilfælde, svarende til 21 %. Hjemvisning betyder, at sagen sendes tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse en gang til. Ankestyrelsen kan fx mene, at der er behov for nye oplysninger i sagen, som kommunen skal tage med i en afgørelse. Hjemvisning kan også forekomme ved alvorlige sagsbehandlingsfejl. Derfor er der særligt fokus på at nedbragt andelen af hjemviste klagesager. Det vil både skærpe borgerens retssikkerhed og bidrage positivt til den faglige stolthed hos ledere og medarbejdere.
 
Ændring er sket i 68 sager, svarende til 16 %. Ændring af kommunens afgørelser sker oftest, fordi Ankestyrelsen tolker lovgivningen anderledes eller anlægger et andet syn end kommunen. Administrationen forventer, at Holbæk Kommune ville få flere af den type afgørelser fremover. Det skyldes, at vi har implementeret nye serviceniveauer, som udfordrer borgernes, interesseorganisationers og private aktørers forventninger – og dermed i sidste ende også Ankestyrelsen. Kommunernes Landsforening er i dialog med Ankestyrelsen, fordi mange kommuner oplever, at Ankestyrelsen har ændret praksis og anlægger en strammere tolkning af lovgivning end tidligere. Administrationen følger resultatet af denne dialog og arbejder fortsat på at reducere andelen af ændrede klagesager. 
 
Tabel: Ankestyrelsens afgørelser over klagesager - Holbæk Kommune sammenlignet med landsgennemsnit
 
 
Holbæk Kommune
Landsgennemsnit
 
Antal
Procent
Procent
Stadfæstelse
258
62
70
Hjemvist
88
21
18
Ændret
68
16
12
I alt
(eksklusiv afviste sager)
414
100
100
Tabellen bygger på data fra tabel 1 i vedlagte bilag 1 ”Ankestatistik 2017”
 
Der er nedsat en arbejdsgruppe af juridisk uddannede klagesagsansvarlige på tværs af kerneområderne for at følge klagesagerne med henblik på at reducere andelen af hjemviste sager. Målet er, at andelen af hjemviste sager i Holbæk Kommune ligger på niveau med landsgennemsnittet.
 
Derfor arbejder de klagesagsansvarlige med at analysere de omgjorte og hjemviste sager i selve kerneområderne og på tværs. Der holdes interne oplæg og kurser for sagsbehandlere, ligesom der er tæt dialog med Ankestyrelsen ift. de hjemviste sager.
 
Der er vedhæftet bilag fra hvert af kerneområderne Læring og Trivsel, Uddannelse til Alle Unge, Alle kan Bidrage og Aktiv Hele Livet.


Sagshistorik, henvisninger
Orientering – Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager, 2016

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 30-05-2018
Orienteringen taget til efterretning.
 
Udvalget har en ambition om, at måltallene for så vidt angår udvalgets område bliver 80% stadfæstelser, 10% hjemviste og 10% ændringer.


caseno17-40312_#4530239_v2_notat - kerneområdet aktiv hele livet, 2017.pdf
caseno17-40312_#4536266_v2_kerneområdet læring og trivsel.pdf
caseno17-40312_#4540357_v2_kerneområdet alle kan bidrage.pdf
caseno17-40312_#4541431_v1_07.05.18 redegørelse for ankestatistik for 2017 indenfor kerneområdet uddannelse til alle unge.pdf.pdf

Bilag

Kerneområdet Aktiv hele livet, 2017
Kerneområdet Læring og Trivsel
Kerneområdet Alle Kan Bidrage
Kerneområdet Uddannelse til Alle Unge


71. Orientering om ny lovgivning på dagtilbudsområdet

Orientering om ny lovgivning på dagtilbudsområdet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Orienteringssag

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at udvalget:
 
 1. tager orienteringen om ny lovgivning på dagtilbudsområdet til efterretning.  

Beskrivelse af sagen
Den 24. maj vedtog Folketinget en række væsentlige ændringer til dagtilbudsloven. Ændringerne træder med få undtagelser i kraft den 1. juli 2018.
 
Ændringerne er opdelt i to spor. Det første spor omhandler kvalitet i dagtilbud og det andet spor omhandler øget fleksibilitet for borgerne.
 
Den ny dagtilbudslov er i høj grad konsekvens af de senere års forskning i dagtilbud og den viden, der er oparbejdet om, at kvaliteten i barnets dagtilbud har afgørende betydning for barnets muligheder videre i livet.
 
Som optakt til udarbejdelsen af ”den ny dagtilbudslov” er der udarbejdet en såkaldt ”Master for den styrkede pædagogisk læreplan”. Masteren vil fremover udgøre en fælles national ramme for dagtilbuddene og til forskel fra tidligere er det ikke længere det enkelte dagtilbud men ministeren, der sætter de overordnede læringsmål for børnene i den pædagogiske læreplan.
 
Til forskel fra hidtil skal Kommunalbestyrelsen ikke godkende den pædagogiske læreplan og er ikke forpligtet til, at drøfte evalueringerne af den. I stedet skal kommunalbestyrelsen hvert andet år sikre en politisk drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet. Drøftelsen tager afsæt i læreplanens pædagogiske grundlag, der er rammen for alt pædagogisk arbejde i dagtilbuddene samt i de kommunale indsatsområder. Drøftelsen skal ske senest første gang i 2020.
 
I dagtilbudslovens nye formålsparagraf fremhæves det, at legen er en vigtig kilde til børns læring. Desuden betones dagtilbuddenes opgave i relation til børns dannelse samt inddragelsen af børnenes perspektiv.
 
Sidst men ikke mindst lægges der vægt på, at der i alle dagtilbud etableres en styrket, systematisk og udviklende evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer det pædagogiske læringsmiljø.
 
Den ny lovgivningens andet spor om fleksibilitet betyder blandt andet, at familier på barsel fra den 1. januar 2019 får ret til en deltidsplads til ældre søskende, som går i daginstitution. Deltidspladsen skal tilbydes i den daginstitution, hvor barnet allerede går.
 
Desuden skal enlige forældre og forældrepar, der begge har et arbejdsbetinget behov for pasning udenfor den almindelige åbningstid, tilbydes et kombinationstilbud. Kombinationstilbud giver - indenfor nærmere fastsatte rammer - familien mulighed for, at kombinere pasning i dagtilbud med privat pasning udenfor dagtilbuddets åbningstider.
 
Fleksibilitetssporet indeholder endvidere en rækker ændringer, der f.eks. omhandler bedre kvalitet i de private pasningsordninger, bedre vilkår for de private leverandører og styrket mulighed for, at forældre kan ønske og få et konkret dagtilbud.
 
I det vedhæftede notat gennemgås lovændringerne med fokus på, hvad de betyder for Holbæk Kommune. Det skal bemærkes, at Holbæk Kommune på flere områder allerede har eller er godt på vej til, at indfri de nye lovbestemmelser. 

Økonomiske konsekvenser
Ifølge bemærkningerne til lovforslaget skønnes det, at den samlede lovpakke medfører årlige merudgifter for kommunerne på 30,6 mio. kr. i 2018, 24,7 mio. kr. i 2019, 22,1 mio. kr. i 2020 og 21,6 mio. kr. i 2021 og årligt herefter (2018 pris og lønniveau).
 
I forbindelse med indgåelsen af ”dagtilbudsaftalen” er aftaleparterne (Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre) enige om, at fordele 580 millioner kroner i perioden 2017-2020 inden for tre centrale temaer:
1. Øget fleksibilitet og frit valg for børnefamilier.
2. Bedre læring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv.
3. Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse
Se desuden det vedhæftede notat (bilag), hvor de på nuværende tidspunkt kendte økonomiske konsekvenser fremgå ud for de enkelte lovændringer. 

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 30-05-2018
Taget til efterretning.


caseno18-19680_#4533124_v2_notat. gennemgang af ny dagtilbudslov.pdf

Bilag

Notat. Gennemgang af ny dagtilbudslov


72. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Orienteringssag

Beskrivelse af sagen
Eventuelle orienteringer fra formanden
 
 
Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
Eventuelle orienteringer fra direktionen
 
 
 
Forventede sager på mødet i juni i udvalget:
Mødet den 20. juni 2018

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 30-05-2018
Taget til efterretning.
73. Underskriftsark

Underskriftsark