UDVALG

Udvalget for Børn og Skole

MØDE

Referat

STED

Kildedamsskolen afd. Ågerup

STARTTIDSPUNKT

25-04-2018 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

25-04-2018 15:00:00


PUNKTER

46. Godkendelse af dagsorden til mødet den 25. april 2018
47. Temadrøftelse om Program for Læringsledelse
48. Beslutning - Anlægsbevilling til udvikling af langsigtet plan for fysiske rammer i skoler og børnehuse
49. Beslutning om dispensation til 30 elever i en børnehaveklasse på Skovvejens Skole, afd. Jernløse
50. Beslutning om budgetrevision 2 2018
51. Drøftelse af opfølgning på budget 2018, april - Udvalget for Børn og Skole
52. Drøftelse af budget 2019-2022, april - Udvalget for Børn og Skole
53. Orientering om handleplan for udskolingen
54. Orientering om struktur og organisering af børne- og ungetandplejen
55. Orientering om Borgerrådgiverens årsberetning 2017
56. Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning 2017
57. Orientering om klassedannelse skoleår 2018-19
58. Orienteringer
59. Underskriftsark46. Godkendelse af dagsorden til mødet den 25. april 2018

Godkendelse af dagsorden til mødet den 25. april 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget Børn og Skole
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. dagsorden til mødet den 25. april 2018 bliver godkendt.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 25-04-2018
Godkendt.


caseno18-3567_#4499727_v1_program til den 25.04.2018.pdf.pdf

Bilag

Program til den 25.04.2018.pdf


47. Temadrøftelse om Program for Læringsledelse

Temadrøftelse om Program for Læringsledelse

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. udvalget drøfter viden-oplæg om udviklingsprogrammet på skoleområdet ”Program for Læringsledelse”.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommunes folkeskoler deltager i udviklingsprogrammet ”Program for Læringsledelse 2015-2019”.
 
Udvalget blev på mødet i marts 2018 orienteret om den seneste læringsrapport i udviklingsprogrammet (T2), og fik seneste status på de indsatser de fire skoler arbejder med som led i udviklingsprogrammet. Se link til sagen nedenfor.
 
Fagcenter for Læring og Trivsel vil på dette møde holde et uddybende oplæg om udviklingsprogrammet – hvad er grundantagelserne i udviklingsprogrammet? og dermed give et forskningsbaseret indblik i, hvad der har betydning for børns læring og trivsel.
 
Målet for Program for læringsledelse er,
 
Oplægget på mødet vil tage udgangspunkt i, at vise hvad der gør den største forskel for elevernes læring og trivsel set ud fra de foreløbige resultater i projektet.

Sagshistorik, henvisninger
Link til udvalgsdagsorden den 21. marts 2018
21-03-2018 13:00:00

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 25-04-2018
Drøftet.
 
Oplæg vedhæftet referatet.


caseno18-16458_#4511781_v1_program for læringsledelse.pdf

Bilag

Program for Læringsledelse


48. Beslutning - Anlægsbevilling til udvikling af langsigtet plan for fysiske rammer i skoler og børnehuse

Beslutning - Anlægsbevilling til udvikling af langsigtet plan for fysiske rammer i skoler og børnehuse

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. der gives en anlægsbevilling på 750.000 kr. til projektudvikling af 5 konkrete projekter, som finansieres af de afsatte midler til udvikling af en ejendomsstrategi for Læring og Trivsel på anlægsbudgettet for 2018.
   
 2. der gives en anlægsbevilling på 875.000 kr. til udvikling af en langsigtet plan for Læring og Trivsels fysiske rammer, som finansieres af de afsatte midler til udvikling af en ejendomsstrategi for Læring og Trivsel på anlægsbudgettet for 2018.

Beskrivelse af sagen
For at imødekomme kommunalbestyrelsens ønske om, at sætte mere fart på udviklingen af kommunens dagtilbud og skoler, så er der både behov for, at kigge på kritiske udfordringer, som kræver fokus nu og her samt hvordan de fysiske rammer for kommunens skoleafdelinger og børnehuse kan udvikles på længere sigt, så de i endnu højere grad understøtter yderligere læring og trivsel.
 
I lyset af den afsatte pulje til nye børnehuse i anlægsbudgettet for 2019 på 32,1 mio. kr. samt aktuelle oplevede udfordringer, så anbefales det at igangsætte projektudvikling af nedenstående 5 konkrete projekter med henblik på prioritering af de afsatte midler for 2019. De 5 projekter er:
 
 
Den mere langsigtede udvikling af de fysiske rammer har fundament i en tre grundlæggende spørgsmål:
- Hvilke fysiske rammer understøtter bedst læring og trivsel?
- Hvilke ejendomme har vi behov for nu og fremadrettet?
- Hvilken stand skal ejendommene have og hvordan sikres en balanceret drift af ejendommene?
 
Med henblik på, at sikre en fremadskuende og visionær besvarelse af ovenstående spørgsmål, anbefaler administrationen, at der udvikles en langsigtet plan for Læring og Trivsels samlede ejendomsmasse. En sådan plan vil bidrage med:
 
- Den politiske ambition for bygningsmassen
- Hvilke fysiske rammer, der understøtter læring og trivsel bedst muligt
- Status og tilstand for den nuværende ejendomsmasse
- Den demografiske udvikling og udviklingen i efterspørgslen fremadrettet?
- Konkrete indsatser på baggrund af ovenstående – formentlig opdelt geografisk så strategien anviser den konkrete indsats i det enkelte område. 
 
Læring og Trivsels ejendomsmasse består af 160.000 m2 fordelt på 74 bygninger og spredt geografisk over hele kommunen, så der er en vis varians i de oplevede udfordringer på de enkelte ejendomme. Nedslidning er dog en fællesnævner for hele ejendomsmassen, og det bør prioriteres at få rettet op på bygningernes stand, så nedslidningen ikke udvikler sig med store udgifter til følge.
 
Derudover er der følgende faktorer, som dog hver især kun er gældende for en del af ejendommene: 
 
Kapacitet: En række ejendomme er karakteriseret ved, at kapaciteten er udnyttet maksimalt, hvormed det skal undersøges, hvordan kapaciteten kan udvides. Omvendt er der andre steder, som er kendetegnet ved at have overskudskapacitet. I de tilfælde skal det afdækkes, hvorvidt man kan samle funktioner, så overskudskapaciteten minimeres.
 
Kritiske skader: En række ejendomme er ramt af kritiske skader, der medfører at bygningens funktion ikke kan opretholdes. Det er ikke holdbart på længere sigt – hverken for de daglige brugere af ejendommen eller økonomien 
 
Midlertidige løsninger: Der findes en række ejendomme, hvor der er etableret midlertidige løsninger (fx pavilloner) for at oprette kapaciteten. På længere sigt er de midlertidige løsninger ofte omkostningstunge og utidssvarende. Det bør tilstræbes, at bygningsmassen er sammensat og tilpasset, så midlerne til ejendomsdrift og behov er i balance. 
 
Af vedhæftede bilag fremgår en oversigt over, hvordan udfordringerne ser ud i de enkelte distrikter.
 
Til at igangsætte arbejdet med den langsigtede plan, så anbefales det at tilknytte ekstern bistand, der har erfaring fra lignende opgaver. Derudover skal der gennemføres en række analyser, der kan sikre, at anbefalingerne i planen bygger på et validt datagrundlag – herunder både analyser af demografi og kapacitet. Derudover forventes det, at være hensigtsmæssigt, at der i forbindelse med afklaring af konkrete projekter kan udarbejdes tegninger og visualiseringer, der kan belyse muligheder og begrænsninger i det konkrete projekt.
 
Udgifterne til ovenstående forventes at fordele sig således:
 
Bistand til udvikling af langsigtet plan
125.000 kr.
Bistand til fastlæggelse af de ”gode” fysiske rammer
150.000 kr.
Analysearbejde          
350.000 kr.
Ramme til udarbejdelse af skitseforslag
Afklaring af konkrete projekter i Svinninge, Knabstrup, Jyderup,
Stestrup og Tuse
250.000 kr.
750.000 kr.
 
Total: 
1.625.000 kr.
 
Udviklingen af planen foregår som en integreret del af arbejdet med at videreudvikle kommunens dagtilbud og skoler (jf. beslutningssag om videreudvikling af dagtilbud og skoler på Kommunalbestyrelsens møde den 18. april 2018), og vil være koordineret med den tidsplan som er lagt. Samtidig skal den både bidrage til, at de midler, der er afsat på anlægsbudgettet for 2020–2021 kan udmøntes samt som grundlag for budgetforhandlingerne i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019+.
 
I vedhæftede bilag fremgår det, hvilke midler der afsat i anlægsbudgettet 2018-2021 på udvalgets område samt til de bygninger, der anvendes af Læring og Trivsel.
 
For at den langsigtede plan netop understøtter ovenstående, så er det vigtigt at arbejdet igangsættes i løbet af foråret 2018.

Økonomiske konsekvenser
Det indstilles at der frigives 1.625.000 kr. af de afsatte midler til udvikling af langsigtet plan for Læring og Trivsels ejendomsmasse på anlægsbudgettet for 2018. Det skal bemærkes at der ikke er indhentet tilbud på alle ydelserne, hvormed nogle af beløbene er udtryk for en ramme, der kan anvendes, såfremt det i processen vurderes at være hensigtsmæssigt. Såfremt beløbet ikke anvendes, så vil det blive indstillet til fornyet politisk prioritering. 
 
På anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 2,5 mio. kr. til opgaven, og dermed vil der være 875.000 kr. tilbage som ikke er frigivet på nuværende tidspunkt, men som efterfølgende evt. kan prioriteres politisk til igangsætning af mindre tiltag, der understøtter strategiens anbefalinger. Udvalget vil blive forelagt en sag herom før evt. tiltag igangsættes

Sagshistorik, henvisninger
Økonomiudvalget – 7. marts 2018: Sag nr. 46; Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til ejendomsstrategi for kerneområdet Læring & Trivsel.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 25-04-2018
Indstilles godkendt.


caseno18-8587_#4486875_v1_anlægsbudget efter prioritering 2018-21 - skoler og børn.pdf.pdf
caseno18-8587_#4489061_v1_ejendomsportefølje m. bemærkninger - udvalget for skole og børn.pdf.pdf

Bilag

Anlægsbudget efter prioritering 2018-21 - Skoler og Børn.pdf
Ejendomsportefølje m. bemærkninger - Udvalget for Skole og Børn.pdf


49. Beslutning om dispensation til 30 elever i en børnehaveklasse på Skovvejens Skole, afd. Jernløse

Beslutning om dispensation til 30 elever i en børnehaveklasse på Skovvejens Skole, afd. Jernløse

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. dispensation til 30 elever i børnehaveklasse på Skovvejens skole afdeling Jernløse godkendes.

Beskrivelse af sagen
Skovvejens skole har fremsendt en ansøgning om dispensation til at oprette en børnehaveklasse i kommende skoleår 2018-19 med op til 30 elever på afdeling Jernløse. Ansøgningen er vedlagt som bilag.
 
På Skovvejens Skole afd. Jernløse er der pt. indskrevet 27 elever, og der er planlagt med at oprette en bh. klasse. Ved en indskrivning på mere end 28 elever, skal der oprettes to børnehaveklasser med mindre skolen søger om dispensation.
 
Da elevtallet frem mod sommerferien kan stige, da der er usikkerhed omkring tilflytning, skoleudsættelse og frit skolevalg, ansøger Skovvejens Skole om dispensation til at oprette en bh. klasse med op til 30 elever for skoleåret 2018-19 på afd. Jernløse.
 
Såfremt elevtallet bliver på 29 eller 30 elever vil skolen arbejde med fleksibel holddeling samt lokaleforhold, der giver fleksible muligheder. Det fremhæves i ansøgningen, at det er vigtigt for både skolebestyrelse og ledelse, at dette muliggøres ved, at der er de fornødne ressourcer til rådighed og et ekstra lokale til rådighed for klassen.

Samtidig vurderer skolen, at såfremt der oprettes to små børnehaveklasser vil der være stor chance for, at der vil ske en klassesammenlægning et at de kommende år måske allerede efter bh.klassen. Derfor ser skolen både en pædagogisk og økonomisk fordel i, at der etableres én klasse med større mulighed for fleksibilitet og holddeling.
 
Ansøgningen har været behandlet på skolebestyrelsesmøde d. 12. april 2018.

Lovgrundlag – link
 
I folkeskolelovens kap 2 § 17 står, at elevtallet i grundskolens klasser normalt ikke ved skoleårets begyndelse må overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145631
 
Elevtal over 30 elever i klassen forudsætter dispensation fra Undervisningsministeriet.
 
 

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 25-04-2018
Punktet udskudt.
 
Udvalget beder om at få sagen til behandling igen på næste møde. Udvalget ønsker i den forbindelse en velbegrundet ansøgning fra skolebestyrelsen, som både forholder sig til pædagogik og til budgetoverholdelse.


caseno18-16017_#4498271_v1_ansøgning om dispensation for elevtal i bh. klasse skovvejens skole afd. jernløse.pdf

Bilag

Ansøgning om dispensation for elevtal i bh. klasse Skovvejens Skole afd. Jernløse


50. Beslutning om budgetrevision 2 2018

Beslutning om budgetrevision 2 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Uddannelse og Beskæftigelse, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag


Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 
1.         de i bilag 1 anbefalede omplaceringer godkendes
2.         der omplaceres 540.000 kroner fra Økonomiudvalgets driftsbudget til ”Sportsbyen”. Beløbet afsættes som rådighedsbeløb og bevillingen frigives
3.         budgetrevision 2 godkendes
4.         udmøntningen af buffer til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget foretages først ved budgetrevision 4


Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen blev i februar orienteret om budgetrevision 1. Orienteringen drejede sig hovedsageligt om at informere om budgettet og tilpasse budgettet, så det ligger på de rigtige områder.
 
Hovedlinjerne i budgetrevision 2 flugter med indholdet af budgetrevision 4 2017 og regnskabet for 2017. Det indebærer, at Holbæk Kommune ikke bruger flere penge end forventet på driften samlet set, når bufferen til uforudsete udgifter forudsættes anvendt til finansiering af det samlede driftsforbrug.
Regnskab 2017 viste et overskud på 85 mio. kr. En markant resultatforbedring i forhold til resultatet i det oprindelige budget. Resultatforbedringen kan overvejende tilskrives betalingsforskydninger på i alt 126 mio. kr., som blev overført til 2018. Regnskab 2017 viste også, at vi fik styr på driftsbudgettet i sin helhed, idet vi brugte 16,7 mio. kr. mindre end det oprindelige budget. Det skal ses i forhold til budgetoverskridelserne i 2015 og 2016.
 
For driften viste regnskab 2017, at vi havde udfordringer på voksen-handicap og psykiatriområdet, beskæftigelse og skoler. Stort set de samme områder går igen ved budgetrevision 2. På beskæftigelsesområdet er vi udfordret på førtidspensioner og A- dagpenge, mens det går bedre på kontanthjælp og sygedagpenge. Skolerne har samlet set et merforbrug og dertil kommer, at den kommunale betaling til privatskoler er øget. Udvalgene skal søge at finde løsninger på de merforbrug der er jf. styringsprincip 3.
 
For hele driften, målt i forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug, fordi vi forventer mindre udgifter på den kommunale medfinansiering og det er forudsat at bufferpuljen anvendes til finansiering af merforbrug.
 
Budget revision 2 indeholder overførslerne fra 2017. På anlæg 56 mio. kr., finansiering 30 mio. kr. og på drift 45 mio. kr. Overførslerne vedrørende udvalget for Børn og Skole afventer den endelige godkendelse. I likviditetsprognosen for 2018 er det forudsat at overførslerne på anlæg og finansiering anvendes fuldt ud i 2018– samlet set 86 mio. kr. I likviditetsprognosen for 2018 er det tillige forudsat, at der overføres 40 mio. kr. på driften til 2019. Det forventer vi stadig. Overførslerne forklarer det forventede underskud på 81,1 mio. kr
 
Det forventede resultat for 2018 i forhold til korrigeret budget
Budgetrevision 2 viser et mindreforbrug på 11,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
 
Dette består af:
 
•           Mindreudgifter på driften på 11,4 mio. kr.
•           Mindreindtægter på skatter og tilskud på i alt 9,6 mio. kr.
•           Mindreforbrug på anlæg på 9,3 mio. kr.
 
I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 120 mio. kr. Det skyldes at overførte midler fra 2017 er medtaget i det korrigerede budget. Dette påvirker ikke likviditetsprognosen, som beskrevet i afsnittet om likviditet.
 
På de stående udvalg er der følgende resultat:
 
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
Der forventes et merforbrug på 18 mio. kr. på området. Der er merforbrug på forsørgelsesudgifterne og det er primært førtidspension, der giver det samlede merforbrug. Der er mindreforbrug på kontanthjælp og sygedagpenge. Men merforbrug på A-dagpenge og førtidspension. Der arbejdes med yderligere handleplaner til udvalget
 
Udvalget for Børn og Skole:
Der er et merforbrug på 3,1 mio. kr. på området. Med godkendelsen af overførselssagen for udvalgsområdet på møde i kommunalbestyrelsen den 18/4 stiger merforbruget til 8,6 mio. kr. Det er primært udgifter til privatskoler samt udgifter til folkeskoler der giver merforbruget. De almene dagtilbud forventes samlet at have mindreforbrug. Der arbejdes med yderligere handleplaner på området. Der arbejdes med yderligere handleplaner til udvalget.
 
Udvalget for Ældre og Sundhed:
Der forventes et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til kommunal medfinansiering af sundhed, hjælpemidler og hjemmehjælp. Ældreboligerne giver dog et merforbrug grundet større tomgangsleje end forventet. Udgifterne til medfinansiering er på nuværende tidspunkt meget usikre, grundet indførelse af Sundhedsplatformen.
 
Socialudvalget:
Socialudvalget forventer et lille mindreforbrug efter omplaceringer. Der er et merforbrug på voksenspecialområdet på 6 mio. kr. Primært på midlertidige botilbud samt på kvindekrisecentre. Børnespecialområdet forventer et mindreforbrug, der matcher merforbruget på voksenspecialområdet.
 
Udvalget for Kultur og Fritid:
Der forventes et mindreforbrug for udvalget, men efter omplaceringer forventes budgettet at balancere.
 
Udvalget for Klima og Miljø
Der forventes et merforbrug for udvalget, men efter omplaceringer forventes budgettet at balancere.
 
For de stående udvalg forventes samlet et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 9,3 mio. kr. som dækkes af buffer til uforudsete udgifter under økonomiudvalget.
 
Økonomiudvalget:
Samlet set forventes et mindreforbrug på 20,7 mio. kr. Det skyldes, at buffer til uforudsete udgifter alene anvendes til at dække merforbrug på de stående udvalg. Jf. kommunens 2. styringsprincip skal hensynet til kommunens samlede økonomi altid gå forud for andre økonomiske hensyn og tiltag, herunder politiske omstillinger. Med henblik på, at udvalgene kan nå at finde løsninger og handle på merforbrug, indstilles det derfor at buffer til uforudsete udgifter først udmøntes ved budgetrevision 4.
 
Servicerammen forventes overskredet med 9,8 mio. kr. Det er de overførte driftsmidler fra 2017 til 2018 som er forudsat anvendt der giver overskridelsen. Bufferen til uforudsete udgifter anvendes ikke på nye serviceudgifter i budgetrevisionen og det er med til at mindske overskridelsen. Hvis bufferen til uforudsete udgifter anvendes til nye serviceudgifter vil servicerammen blive yderligere overskredet. Hvis der opnås overførsel til 2019, som der sigtes imod, vil servicerammen ikke blive overskredet.
 
Økonomiudvalget har indstillet til Kommunalbestyrelsen, at sparede lønkroner i forbindelse med en evt. konflikt, fortrinsvis anvendes til at indhente et evt. efterslæb på kerneområderne forbundet med en konflikt. Sparede lønkroner herudover tilgår kommunens buffer til uforudsete udgifter i 2018. Uforbrugte midler i 2018 vil hjælpe yderligere på den forventede overskridelse af servicerammen.
 
Tilskud og udligning
På tilskud og udligning er der et merforbrug på 9,6 mio kr., som skyldes mindreindtægter på grundskyld og dækningsafgift. Herudover er der en mindreindtægt på forventet midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet.
Den gunstige udvikling i konjunkturerne medfører, at der er stor risiko for, at der kan ske en midtvejsregulering af budgetgarantien, som dækker over forsørgelsesudgifter udover A-dagpenge. Der er færre på offentlig forsørgelse end forventet da aftalen mellem regeringen og KL blev indgået. Det vil kunne forværre det samlede resultat. Midtvejsreguleringen foretages i forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen for 2019 forventeligt i juni måned baseret på konjunkturerne på bl.a. beskæftigelsesområdet på landsplan.
 
Anlæg
På anlæg forventes alle anlægsmidler anvendt inklusive overførte midler fra 2017 til 2018 på 86 mio. kr. Der er salgsindtægter på 9,8 mio. kr. som modregnes i anlægsudgifterne og derfor er der samlet set et mindreforbrug på området.
 
Likviditet
På likviditetsområdet er der følgende prognose.
 
 
 
 
Udgifterne til overførte midler til anlæg fra 2017 til 2018 på 86 mio. kr. er indregnet i ovenstående prognose. Så selvom det samlede resultat i 2018 viser et kassetræk på 80 mio. kr. holder likviditetsprognosen. Endvidere indgår 40 mio. kr. af salgsindtægterne på anlæg i regnskab 2017 i kassebeholdning i 2018.
 
Økonomiudvalget har den 4/4-2018 indstillet, at ”der stadig sigtes efter en overførsel på driften på 40 mio kr. fra 2018 til 2019.” Dette er indarbejdet i ovenstående prognose. Mindreforbruget på driften i denne budgetrevision udgør 11,4 mio. kr.
 
 
Forventet årsresultat
På baggrund af ovenstående kan det samlede resultat vises som i nedenstående tabel.
 
Samlet set viser resultatet et underskud på 81,1 mio. kr., som er forklaret ved overførte midler fra tidligere år.
Der er i resultatet ikke indregnet overført overskud til 2019. Erfaringsmæssigt har det vist sig, at der kan forventes overførte overskud fra år til år. Et overført overskud vil forbedre resultatet.
 
Mio. kr.
Oprindeligt budget 2018
Korrigeret budget 2018   
Forventet regnskab 2018 BR2
Forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2018 BR2
Indtægter       
-4.344,5
-4.344,5
-4.334,9
9,6
Driftsudgifter 
4.098,5
4.143,4
4.132,0
-11,4
- serviceudgifter
2.821,7
2.867,3
2.840,9
-26,4
-overførsler     
903,8
903,0
914,5
11,5
-andet ej service
373,1
373,1
376,6
3,5
Renter            
21,7
21,7
21,7
0,0
Anlæg            
154,2
210,6
201,3
-9,3
Forsyning
0,0
0,0
0,0
0,0
Finansiering    
31,1
61,0
61,0
0,0
Resultat i alt   
-38,9
92,3
81,1
-11,2
Kasseopbygning
38,9
-92,3
-81,1
11,2
Note: Korrigeret budget er sammensat af oprindeligt budget + overførsler mellem årene + øvrige tillægsbevillinger vedtaget i byrådet + barselsudligningsordning.
 
Omplaceringer
Ved budgetrevision 2 bliver der indstillet en række tekniske omplaceringer.
 
Omplaceringerne drejer sig hovedsageligt om budgetter, der ligger forkert som følge af overgang til nye økonomisystem. Derfor kaldes det tekniske omplaceringer. Der er stadig usikkerhed omkring en række data som følge af overgangen til nyt økonomisystem og der indstilles derfor alene tekniske omplaceringer ved denne budgetrevision. De enkelte omplaceringer er beskrevet i bilag 1.
 
Når der omprioriteres mellem politikområder kaldes det en omplacering. Når der omprioriteres, så der tages penge op af kassen eller lægges penge i kassen kaldes det en tillægsbevilling. Jævnfør det 3. styringsprincip for Holbæk Kommune gives der kun kassefinansieret tillægsbevilling som følge af merudgift til midtvejsreguleringen af det kommunale bloktilskud.
 
 
Udvikling siden sidst
Budgetrevision 2 er den første budgetrevision i 2018 hvor der estimeres på forbruget. Derfor kan der endnu ikke ses en udvikling siden sidst.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 25-04-2018
Indstillingen godkendt for så vidt angår udvalgets ansvarsområde.
 
Udvalget ønsker senest på udvalgets møde i juni måned 2018 at drøfte handleplaner fra de fire skoler for at sikre budgetoverholdelse i 2018. Forinden udvalgets drøftelse skal handleplanerne være behandlet i de fire bestyrelser.


caseno18-15744_#4498649_v1_bilag 1 - omplaceringer.pdf
caseno18-15744_#4498654_v1_bilag 2 - samlet oversigt.pdf
caseno18-15744_#4498663_v1_bilag 3 - økonomiudvalget - indtægter, renter, anlæg, finansiering.pdf
caseno18-15744_#4498670_v1_bilag 4 - økonomiudvalget - drift.pdf
caseno18-15744_#4498678_v1_bilag 5 - børn og skole - drift.pdf
caseno18-15744_#4498682_v1_bilag 6 - beskæftigelse og uddannelse - drift.pdf
caseno18-15744_#4498688_v1_bilag 7 - ældre og sundhed - drift.pdf
caseno18-15744_#4498692_v1_bilag 8 - klima og miljø - drift.pdf
caseno18-15744_#4498697_v1_bilag 9 - kultur og fritid - drift.pdf
caseno18-15744_#4498705_v1_bilag 10 - socialudvalget - drift.pdf

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer
Bilag 2 - Samlet oversigt
Bilag 3 - Økonomiudvalget - Indtægter, Renter, Anlæg, Finansiering
Bilag 4 - Økonomiudvalget - Drift
Bilag 5 - Børn og skole - Drift
Bilag 6 - Beskæftigelse og Uddannelse - Drift
Bilag 7 - Ældre og Sundhed - Drift
Bilag 8 - Klima og Miljø - Drift
Bilag 9 - Kultur og fritid - Drift
Bilag 10 - Socialudvalget - Drift


51. Drøftelse af opfølgning på budget 2018, april - Udvalget for Børn og Skole

Drøftelse af opfølgning på budget 2018, april - Udvalget for Børn og Skole

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. udvalgets udgiftsdrivere drøftes.

Beskrivelse af sagen
På hvert møde i de stående udvalg, præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.
 
Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i de væsentligste dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på hvert politikområde.
 
Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte drøftelserne om budgetlægningen for 2019-2022.
 
Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer en stor andel af budgettet eller repræsenterer svært styrbare områder, der ved budgetoverskridelse vil medføre et stort merforbrug.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 25-04-2018
Drøftet.
52. Drøftelse af budget 2019-2022, april - Udvalget for Børn og Skole

Drøftelse af budget 2019-2022, april - Udvalget for Børn og Skole

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at udvalget:
 
1. drøfter forudsætninger for budget 2019-2022
2. drøfter effektiviserings- og besparelsesstrategien

Beskrivelse af sagen
Budgetprocessen som byrådet vedtog i december 2017 fastlægger, at de stående udvalg i løbet af foråret skal udarbejde hver deres andel af budget 2019-2022.
 
Udvalget skal have et bedre kendskab til eget budget. Både for at kunne forstå økonomien bedre, få mulighed for at bedrive politik og være med til at præge budgettet i langt højere grad.
 
På dette møde fortsætter drøftelserne af forudsætninger for budget 2019-2022. Mødet bliver ikke helt, som vi havde forestillet os, da vil planlagde processen i foråret. Det viser sig nemlig, at implementeringen af de mange nye IT systemer ikke er faldet helt på plads endnu, og der er dermed ikke den nødvendige data til rådighed i forhold til arbejdet med pris x mængde.
 
Blandet andet ligger lønforbruget ikke korrekt, ligesom der er disponeringsark, som ikke kan rulles på grund af det nye ledelsesinformationssystem. Begge dele besværliggør arbejdet med forudsætninger for budget 2019. Det betyder, at gennemgangen af pris x mængde kommer senere i gang end oprindeligt planlagt.
 
Derudover drøftes udvikling i forhold til effektiviserings- og besparelsesstrategien.
 
Udvalget skal være færdig med drøftelserne af budgettet ultimo maj, da budgetforslaget skal drøftes på sommerseminaret 22. juni og effektiviseringerne skal vedtages på Kommunalbestyrelsens møde den 27. juni.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 25-04-2018
Drøftet.
 
På baggrund af udvalgets drøftelser udarbejder administrationen et revideret oplæg til udvalgets møde i maj måned.
53. Orientering om handleplan for udskolingen

Orientering om handleplan for udskolingen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. orientering om handleplan for udskolingen – som led i udvalgets forberedelse af fælles møde den 24. maj 2018 med projektudvalget for Unge og Uddannelse - tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Indledning
Handleplan for udskolingen blev vedtaget til udmøntning på skolerne i 2017. Handleplanen skal understøtte det nationale mål, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Den skal også understøtte målsætningen at 25% skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020, og mindst 30% skal vælge erhvervsuddannelse i 2025.
Handleplanen er bygget op som en række aktiviteter. Det er skolen selv, der prioriterer udmøntningen af handleplanen, og hvordan der arbejdes med at nå målsætningen. Udmøntningen er beskrevet lokalt på skolerne.
 
Aktiviteter prioriteret i handleplanen 2017/2018
Det særlige fokus på målsætningen om flere unge, der skal vælge en erhvervsuddannelse, kan ses i flere af de prioriterede aktiviteter i handleplanen. Handleplanen retter sig dog mod alle elever og alle ungdomsuddannelser. Aktiviteterne er:
 
Med udgangspunkt i læseplanen for det obligatoriske emne – er der udarbejdet en ’kanon’ med få men let tilgængelige temaer, som lærerne i udskolingen kan vælge imellem. Der er forskellige temaer til hhv. 7., 8., 9. og 10. klassetrin.

Afholdelse af et antal undervisningsforløb med udgangspunkt i matematik- og fysikfaget. Målgruppen er 7. klasser på kommunens skoler. Skole og EUC indgår et samarbejde med henblik på at give de unge et bredere erfaringsgrundlag for at foretage et mere kvalificeret uddannelsesvalg ved udgangen af 9. klasse.
 
Ungdomsskolen samarbejder med folkeskolernes udskolinger om tilrettelæggelsen af valgfag. Valgfagene kan afvikles som ’traditionelle’ valgfag, men kan også tænkes ind i den understøttende undervisning eller ’åben skole’. Valgfagene kan være generelle aktiviteter, aftalte målrettede aktiviteter og aktiviteter iværksat med kort varsel i forhold til nye opståede behov.

Eksempler på andre aktiviteter fra områderne
Skolerne, EUC/Slotshaven og ungdomsskolen har samarbejdet om et valgfag i efteråret 2017. Formålet har været at eleven skulle kunne opleve sammenhængen mellem erhvervsuddannelse, de erhvervsrettede gymnasiale uddannelser og et muligt karriereforløb. Der har været i alt 100 elever fra alle fire skoler, der har deltaget i fire forløb: design din fremtid, iværksæt dit design og produktion, digital design og produktion samt praktisk design og produktion.
 
Der afholdes konferencer i udskolingen. Her er der særligt fokus på de elever, der ikke er uddannelsesparate, samt drøftelse af mulige tiltag, der kan gøre dem uddannelsesparate. Deltagerne i konferencen er typisk UU vejlederne, lærerteamet og pædagogisk leder. Der afholdes også møder med elev og forældre, hvor de fokuserede indsatser til de ikke uddannelsesparate aftales. Et område gennemfører en uofficiel UPV (Uddannelsesparathedsvurdering) i 7.klasse. Formålet er dels at have fokus på kriterierne for UPV, dels at kunne målrette pædagogiske indsatser på et tidligt tidspunkt.
 
Elever i 7.klasse kommer i forældrepraktik. Praktikken følges op på skolen som led i det obligatoriske emne `Uddannelse og Job`. Der benyttes også praktikforløb ud over de obligatoriske til elever, der har særligt brug for det. Det er et samarbejde med lokale erhvervsdrivende/håndværkere. Der er også individuelt tilrettelagte praktikforløb på EUC.
 
Ud over de nævnte eksempler, er der en række andre aktiviteter i udskolingen.
 
Handleplan for udskolingen 18/19
Handleplan for det kommende år er ved at blive udarbejdet. Den politiske aftale om ”Bedre veje til uddannelse og job” skærper bl.a. den nationale uddannelsesmålsætning, og er mere ambitiøs end den nuværende 95%’s målsætning. Det forventes, at projektudvalget for Unge og Uddannelse vil anbefale indsatser i udskolingen til beslutning i udvalget for Børn og Skole. Dette vil forventeligt give anledning til en justering af handleplanen for udskolingen.
 
På mødet vil administrationen orientere om foreløbigt program for det planlagte fælles arbejdsmøde den 24. maj med projektudvalget for Unge og Uddannelse. Overskriften på arbejdsgruppemødet vil være ”Bedre veje til uddannelse og job: Udskolingen”. Udgangspunktet for drøftelsen er, hvad der skal ske i udskolingen, så vi tidligt får fat i de unge, som ikke går den lige vej til ungdomsuddannelse og job, dvs. de unge, som af forskellige årsager ikke er uddannelsesparate efter grundskolens 9. klasse og et eventuelt 10. skoleår, eller som falder fra en uddannelse. Disse unge vil for manges vedkommende være i målgruppen for den nye forberedende grunduddannelse (FGU), som træder i kraft fra august 2019 og afløse en række af de eksisterende forberedende tilbud til unge (produktionsskole, Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU), Erhvervsgrunduddannelse (EGU), Forberedende voksenuddannelse (FVU) m.fl.).

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 25-04-2018
Orienteringen taget til efterretning.


caseno18-11510_#4470690_v1_handleplan for udskolingen 2017.pdf

Bilag

Handleplan for udskolingen 2017


54. Orientering om struktur og organisering af børne- og ungetandplejen

Orientering om struktur og organisering af børne- og ungetandplejen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. orientering om struktur og organisering af den kommunale børne- og ungetandpleje tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” drøftede i november 2017 behov og muligheder i forhold til en ny struktur og organisering af kommunens børne- og unge tandpleje med henblik på efterfølgende beslutning i 2018. Udvalget orienteres derfor om struktur og organisering af tandplejen med henblik på eventuel efterfølgende beslutning om ændringer.
 
Nuværende strukturelle rammer
Tandplejen består i dag af 4 klinikenheder – og herudover en tandreguleringsklinik.
 
Den kommunale tandpleje – vilkår og rammer
Nedenfor er beskrevet nogle udviklingstendenser på området - som sammen med de fysiske rammer - er medvirkende til, at administrationen anbefaler, at udvalget drøfter mulige ændringer i organiseringen af tandplejen.
 
Økonomisk og faglig effektivitet
Holbæk Kommunes tandpleje arbejder teambaseret (tandlæge, klinikassistent og tandplejefunktion), hvilket giver mulighed for den mest smidige og optimale drift. En arbejdsform som også anbefales af Sundhedsstyrelsen. Mulighed for faglig sparring er et vigtigt element i tandplejens virke. Et vilkår er bl.a. at nyuddannede tandlæger ikke må praktisere alene, men skal være under supervision af en erfaren kollega. Der er således høje krav til faglig sparring og til en tværfaglig teambaseret arbejdsform. Organisering og effektiv drift er vilkår, der er forbundne. Pt. er der flere nyuddannede end erfarne tandlæger (pga. generationsskifte) i tandplejen, hvilket udfordrer kravet om fysisk tilstedeværelse af erfaren tandlæge og kravet om supervision og kvalitetssikring inden for nuværende struktur med 5 klinikker.
 
De bygningsmæssige rammer
Den kommunale tandplejens bygningsmasse spænder vidt fra moderne klinikenheder til bygningsmæssige utidssvarende ejendomme. 3 ud af 5 klinikenheder har stort efterslæb på vedligeholdelse og renovering af bygningsmassen. Det drejer sig om klinikken i Jyderup, klinikken på afdeling Bjergmarken og Tandreguleringsklinikken i Holbæk.
 
Rekruttering og fastholdelse af personale
Den kommunale tandplejes mulighed for at rekruttere og fastholde personale fordrer faglige attraktive arbejdsmiljøer, hvor der er mulighed for faglig sparring og udvikling. Jf. ovenfor er der pt. flere nyuddannede tandlæger end erfarne tandlæger i tandplejen.
 
Ændring af sundhedsfaglig praksis – fra behandling til forebyggelse
Den seneste årrække har tandplejens opgaver generelt udviklet sig hen imod en stigende prioritering af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Det vil sige indsatser før dyre og evt. langvarige behandlinger er eneste mulighed. I dag spænder tandplejens opgaver bredt fra sundhedsfremmende indsatser til højt specialiserede behandlinger. I overvejelser om ændringer af nuværende struktur kan dette eventuelt medtænkes i forhold til indretning og organisering. 
 
Effektivisering af ledelse og administration
Tandplejen har effektiviseret sin administration og ledelseslag – senest med beslutning den 14. marts 2018 i Kommunalbestyrelsen om justering af organisationen pr. 1. maj 2018.
 
Økonomi og nuværende serviceniveau
Den nuværende struktur med 4 (almene) klinikker – indeholder den stolekapacitet som er nødvendig for at kunne undersøge og behandle det antal børn og unge, der er i kommunen. Men samtidig giver opdelingen på 4 klinikker konkrete udfordringer med at sikre effektiv drift - fagligt og økonomisk. I forhold til tandreguleringsklinikken i Holbæk - er der behov for at udvide kapaciteten samt at forbedre de fysiske rammer. 
Administrationen vil på mødet præsentere konkrete løsninger, som kan fremtidssikre en effektiv drift af børne- og ungetandplejen samt omsorgstandplejen.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 25-04-2018
Drøftet.
55. Orientering om Borgerrådgiverens årsberetning 2017

Orientering om Borgerrådgiverens årsberetning 2017

Sagsgang og sagstype
De stående udvalg, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse
 
Orienteringssag


Indstilling
Borgerrådgiver Per Timm Jensen indstiller, at:
 
1. borgerrådgiverens beretning tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
I forbindelse med Byrådets behandling af Borgerrådgivningens årsberetning for 2016 blev der af flere partier udtrykt ønske om en mindre omfattende årsberetning. Det er med denne årsberetning forsøgt opfyldt - med skyldigt hensyn til den nye Kommunalbestyrelse. Samtidig forsøger vi, at være lidt mere præcise i, hvad der opleves som bekymrende set fra Borgerrådgivningens synspunkt, jf. bemærkninger og kritiske områder.
 
Borgerrådgivningen
Borgerrådgiveren kan overtage og udrede borgerklager rettet til Kommunalbestyrelsens politikere og medvirke til sikring af retssikkerheden for borgeren i samspil med administrationen. Desuden kan borgerrådgiveren iværksætte egne undersøgelser. Det er borgerrådgiverens opgave at gøre borgernes oplevelser synlige for organisationen Holbæk Kommune og Kommunalbestyrelsen og hjælpe de forskellige afdelinger med viden, der kan give anledning til refleksion og eventuelle ændringer, hvis der er procedurer og handlinger, der ikke er hensigtsmæssige eller korrekte.
 
En gang årligt udarbejdes en beretning, og vedlagte Årsberetning og datamateriale er en opgørelse over årets aktiviteter i Borgerrådgivningen opgjort i tal og grafer samt bemærkninger og anbefalinger.
 
Bemærkninger og kritiske områder
Beretningen er opdelt i kerneområder. De væsentligste punkter i beretningen – opdelt på kerneområder – er følgende:
 
Alle kan bidrage:
 
Der konstateres i flere tilfælde manglende tilbagemeldinger på borgeres henvendelser til sagsbehandlere såvel telefonisk som via mail, specielt ved medarbejderes fravær.
- Det ville være hensigtsmæssigt, at medarbejderne handlede på henvendelser, og at der var fokus på det fra ledelsens side. Ved medarbejderes fravær bør der være andre medarbejdere, som kan besvare indkomne henvendelser.
 
I forbindelse med reformen af 1. april 2016 som vedrørte 225 timers regel og kontanthjælpsloft, blev det på møde, hvor Borgerrådgivningen var inviteret, slået fast, at det er jobkonsulenten, som har ansvaret for evt. fritagelse for 225 timers reglen. Det har i rigtig mange tilfælde vist sig, at det ikke er ført ud i livet, hvilket har medført, at Borgeren har modtaget forkert ydelse, bliver frustreret og utilfreds og urimeligt nok retter sin utilfredshed mod ydelsescenteret som udbetaler ydelsen.
- Det er i den forbindelse uhyre vigtigt, at ydelsescenteret modtager de rette informationer til evt. tilretning af udbetalingen.
- Det er nødvendigt, og der er stort behov for, at ”Jobcentersøjlen” og ”Ydelsescenter-søjlen” i udstrakt grad samarbejder, er i tæt dialog og fremstår som èn ”søjle”.
 
Flere af de borgere, som kontakter Borgerrådgivningen, og som er på kontanthjælp, konstateres at have været på kontanthjælp i helt op til 10-15 år. Det er Borgerrådgivningens opfattelse, at det ikke har været hensigten med lovgivningen, og der ses borgere, som gennem årene har mistet lyst, selvværd, fremtidsudsigt m.m. Hvis det på nogen måde er muligt, er det ønskeligt, at så mange ”gamle” sager afsluttes snarest muligt.
- Borgerrådgivningen er vidende om, at der er taget tiltag til afklaring af ”gamle” sager, men er af den opfattelse, at der bør afsættes flere ressourcer på opgaven.
 
Fra Rehabiliteringsteamets indstilling til endelig afgørelse kan der gå uforholdsmæssig meget tid (flere måneder). Det har borgeren vanskeligt ved at forstå.
- Det er ønskværdigt at få reduceret denne ventetid.
 
Med Borgerrådgivningen som bisidder i rehabiliteringsteamet er der flere gange iagttaget spørgsmål til borgeren, som ikke har noget med borgerens helbred og udvikling af arbejdsevne at gøre. Det være sig skilsmisse, afhentning af børn m.m. Det opleves af borgeren mange gange grænseoverskridende og sagen uvedkommende.
- Samtalen/dialogen bør målrettes selve målet – arbejde eller anden forsørgelse.
 
Jobkonsulenter fremkommer af og til med udtalelser om boligsikring, § 34 ydelse, akutliste(bolig) el.lign., som lovgivningsmæssigt og bevillingsmæssigt ikke kan lade sig gøre. Det skaber unødige ansøgninger til ydelseskontoret og frustration hos borgerne.
- Ydelsescenteret har i 2017 etableret ”åben rådgivning”, som jobkonsulenten i de tilfælde bør opsøge for optimal information til Borgeren.
           
Mange borgere indkaldes til møde i ”Min Plan”. På mødet drøftes alle forhold vedrørende borgerens samlede situation, og det forsøges at finde den rette tværfaglige hjælp/indsats til borgeren. Der fremkommer anbefalinger, som efter ansøgning efterfølgende afvises, og de medarbejdere, der tildeles ”opgaver”, får ikke fulgt op på hjælp til borgeren. Det er normalt sårbare borgere, der indkaldes, som ikke har overskud til at håndtere/handle/ansøge på de anbefalinger, der fremkommer. Der tvivles på, om effekten af møderne modsvarer de ressourcer (medarbejdertimer), der anvendes til det.
- Det kunne anbefales at evaluere og drøfte effekten af møder i ”Min Plan”.
 
Aktiv Hele Livet:
Antallet af henvendelser til Borgerrådgivningen vedrørende Aktiv Hele Livet er steget fra 106 til 134, og 16 ud af 192 bisiddermøder omhandler dette center. Der har i Borgerrådgivningen ikke været henvendelser/sager i den størrelsesorden før.
- Bør tages til efterretning.
 
Ombudsmanden har i forbindelse med manglende overholdelse af udmeldt sagsbehandlingstid på gennemsnit 26 uger i bilansøgningssager kontaktet såvel administration som Borgerrådgivning med henblik på fortsat opmærksomhed fra Ombudsmandens side, da der er konstateret sagsbehandlingstid på 53,8 uger i 2017.
- Ombudsmanden har ikke taget stilling til sagen specifikt i forhold til retssikkerhedsloven og har anmodet om underretning efter politisk behandling.
 
Læring og trivsel:
Sagsbehandlingen i mange af de sager, som borgere henvender sig til Borgerrådgivningen om hjælp til, anses som mangelfuld med manglende tilbagemeldinger på ønske om aktindsigt, på almindelige svar på henvendelser, på ansøgninger, på afgørelser, på ønske om anden sagsbehandler m.m.
 
Børneindsatsen opleves som skarpt opdelt i handicapsager og ikke-handicapsager, og flere forældre har børn, som er ”placeret” i hver sin afdeling. Forældre oplever ikke, at der koordineres/kommunikeres/tilgås helhedsorienteret sagsbehandling imellem de to afdelinger, hvilket skaber frustration hos forældrene.
 
Borgerrådgivningen er af den opfattelse, at Ankestyrelsen behandler forholdsvis mange sager fra området, og er ligeledes vidende om, at Ombudsmanden har været/er involveret.
- Ovenstående udfordringer findes på en række dele af myndighedsområdet, men er hovedsageligt relateret omkring centrale temaer som aktindsigt, tidsfrister og afgørelser. Det anbefales derfor, at der igangsættes en fokuseret indsats på området, således at der sikres en større grad af ensartethed i procedurer, arbejdsgange, afgørelser og tydelighed i kommunikationen med borgerne.
 
Anbefalinger for hele organisationen:
Når borgeren skal opleve sig set, hørt og respekteret, er der fortsat plads til forbedring i kommunikationen/dialogen mellem borger og medarbejdere i Holbæk Kommune. I henhold til En Stærk Medspiller, skal der arbejdes videre med dette område.
 
Større tilgang til helhedsorienteret sagsbehandling kunne anbefales.
 
Når borgere får medhold i forkerte afgørelser, ville det klæde Holbæk Kommune, at meddele borgeren en undskyldning samtidig med meddelelsen om, at beslutningen er ændret.
 
Tidsfrist for svar fra borgere, som er fritaget for digital post, bør forlænges, da der kan gå op til 8 dage fra afsendelse til modtagelse af post med Post Danmark.
 
Medarbejdere skal ved møder sikre, at borgeren er orienteret om dagsordenen og forstår den efterfølgende dialog/beslutning.
 
Anmodning om og tidsfrist for aktindsigt bør overholdes.


Lovgrundlag – link
§ 65 e i lov om kommunernes styrelse.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 25-04-2018
Indstillingen taget til efterretning.


caseno18-8538_#4447232_v1_databilag.pdf.pdf
caseno15-27421_#4478226_v1_borgerrådgiverens beretning 2017.pdf

Bilag

Databilag.pdf
Borgerrådgiverens beretning 2017


56. Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning 2017

Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning 2017

Sagsgang og sagstype
De stående udvalg, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Orienteringssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. administrationens plan for opfølgning på borgerrådgiverens anbefalinger tages til efterretning

Beskrivelse af sagen
I borgerrådgiverens årsberetning for 2017 er der beskrevet en række opmærksomhedspunkter og anbefalinger til, hvordan de enkelte kerneområder og hele organisationen kan forbedre samspillet mellem borgerne og kommunen.
 
Administrationen har udarbejdet en plan for kerneområdernes opfølgning på borgerrådgiverens anbefalingen. I planen, der vedlægges som bilag til dagsordenspunktet, beskrives det dels, hvordan de 11 mio. kr., der er sat af i 2018 og hvert af de følgende år til kompetenceudvikling, forventes at styrke sagsbehandlingen til gavn for borgerne, og dels hvordan de enkelte kerneområder følger op på borgerrådgiverens opmærksomhedspunkter og anbefalinger med korte beskrivelser af de handlinger, der er sat i gang eller vil blive sat i gang på de enkelte områder.
 
Det drejer sig – som det også fremgår af bilaget – om følgende temaer:
Hele organisationen:
 
Alle Kan Bidrage
 
Aktiv Hele Livet
 
Læring og TrivselBeslutning i Udvalget for Børn og Skole den 25-04-2018
Indstillingen taget til efterretning.
 
Udvalget foreslår Kommunalbestyrelsen, at der fremadrettet i administrationens opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning også redegøres for status på opfølgning på sidste års årsberetning.


caseno18-13737_#4490076_v1_handleplan.docx

Bilag

Handleplan


57. Orientering om klassedannelse skoleår 2018-19

Orientering om klassedannelse skoleår 2018-19

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Orienteringssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. orientering om forventninger til klassedannelser for skoleåret 2018-19 tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” besluttede i forbindelse med ny skolestruktur i 2012, at der hvert år skal udarbejdes en orientering til udvalget om skolernes forventninger til klassedannelser opgjort pr. 1 marts forud for skoleårets start.
 
Fagcenter for Læring og Trivsel har i samarbejde med de fire skoler udarbejdet et notat om klassedannelsen, der er vedlagt som bilag til sagen.
 
Generelt er der stadig en vis usikkerhed om skolernes indskrivning i det kommende skoleår, da der erfaringsmæssigt sker ændringer helt frem til skolestart. Samtidig er ledelser og bestyrelser endnu ikke endeligt færdige med at vurdere, hvordan undervisningen bedst organiseres indenfor rammerne af skolernes budget. Her spiller ikke bare klassedannelsen men også muligheden for samlæsning og holddannelse en betydelig rolle.
 
Det forventede antal indskrevne elever (uden special- og modtageklasser) i det kommende skoleår 2018/19 er 5776 elever.
 
Forventede klassekvotienter i skoleåret 2018-19
 
Antal elever i gennem-
snit pr. klasse
Katrinedalskolen
21,4
Skovvejens Skole
22,6
Kildedamsskolen
20,9
Holbæk By Skole
24,1
 
Bemærkninger til tabel:
På Katrinedalskolen er der ikke indregnet samlæst undervisning på flere klassetrin på alle afdelinger.
På Skovvejens Skole, afdeling Knabstrup og Undløse: Her arbejdes der med aldersintegrerede klasser (8 ”klasser" tæller for 4 i opgørelsen).
På Kildedamsskolen arbejdes med samlæsning på afd. Ugerløse og Stestrup (4 "klasser" tæller for 2 i opgørelsen).
I forhold til Holbæk By Skole er afdeling Orø ikke medtaget i opgørelsen over gennemsnitlig klassekvotient.
 
Økonomiske konsekvenser
Skoleledernes skøn over, hvor mange elever, der vil være indskrevet i det kommende skoleår indberettes pr. 1. marts til Koncernøkonomi. Derefter indarbejdes disse elevtal i tildelingsmodellen, som regulerer budgettet for det kommende skoleår.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 25-04-2018
Indstillingen taget til efterretning.


caseno18-14949_#4499022_v1_notat om klassedannelse 2018-19.pdf

Bilag

Notat om klassedannelse 2018-19


58. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Orienteringssag

Beskrivelse af sagen
Eventuelle orienteringer fra formanden
Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
Eventuelle orienteringer fra direktionen
 
 
Forventede sager på møderne i maj og juni i udvalget:
 
Mødet den 30. maj 2018
 
Mødet den 20. juni 2018

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 25-04-2018
Orienteringerne taget til efterretning.
59. Underskriftsark

Underskriftsark