UDVALG

Udvalget for Børn og Skole

MØDE

Referat fra ekstraordinært møde

STED

Mødelokale 0.13 Kanalstræde

STARTTIDSPUNKT

09-04-2018 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

09-04-2018 17:00:00


PUNKTER

42. Godkendelse af dagsorden til mødet den 9. april 2018
43. Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2017 til 2018
44. Beslutning om procesplan for videreudvikling af kommunens dagtilbud og skoler
45. Underskriftsark42. Godkendelse af dagsorden til mødet den 9. april 2018

Godkendelse af dagsorden til mødet den 9. april 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. dagsorden til ekstraordinært møde den 9. aprils 2018 bliver godkendt.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 09-04-2018
Godkendt.
43. Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2017 til 2018

Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2017 til 2018

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

 

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. der gives tillægsbevillinger til driften på i alt 40.555.000 kr.
 2. der gives tillægsrådighedsbeløb til anlæg på i alt 56.356.000 kr.
 3. der gives tillægsbevilling til finansforskydninger på 32.829.000 kr.
 4. der gives tillægsbevilling til lånefinansiering på -2.937.000 kr.

Beskrivelse af sagen
I henhold til bilag 8.1 i Kasse- og regnskabsregulativet kan kommunens enheder med økonomisk decentralisering overføre over- eller underskud fra et regnskabsår til det efterfølgende. Der er også overførselsadgang for anlægsarbejder, der ikke er kommet i gang, eller hvor man ikke er kommet så langt, som oprindelig planlagt. Heraf følger at der også kan være overførsel af den finansiering, som hører sammen med anlægsarbejdet, f.eks. lån eller indskud i Landsbyggefonden.
 
For at enhederne kan få overført over- eller underskud fra 2017 til 2018, skal sagen behandles af Kommunalbestyrelsen, da overførslen gives som en tillægsbevilling (drift og finansiering) og tillægsrådighedsbeløb (anlæg).
 
I henhold til økonomistyringsprincip 3 gives der ikke tillægsbevillinger i Holbæk Kommune.  Derfor og af hensyn til kommunens fortsat pressede likviditet er det nødvendigt at sikre, at overførslerne bliver likviditetsmæssigt neutrale, så overførslen fra 2018 til 2019 bliver på niveau med overførslen fra 2017 til 2018. I likviditetsprognosen, som udarbejdedes i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018, er det forudsat, at der overføres det samme til 2019, som overføres til 2018.
 
Overførslen på driften ligger lidt over sidste års overførsel. Kommunen lever igen i år, nogenlunde op til det femte økonomistyringsprincip, idet overførslerne ligger tæt på 1 pct. af kommunens serviceudgifter.
 
Anlægsoverførslerne og finansieringen af samme er på et lavere niveau end der har været tradition for. Det skyldes dels, at mange anlægsaktiviteter blev udskudt i 2017 af hensyn til likviditeten, og planlagt som budget for 2018. Dels at byrådet midt i 2017 besluttede at sammenkæde igangsættelse af nye anlægsarbejder med salg af arealer og ejendomme.
 
Udvalg – og politikområde
Driftsoverførsel
Anlægsoverførsel
Finansiering
Økonomiudvalget
13.417.902
19.645.000
 
- Politisk organisation
180.700
 
 
- Administration
13.237.202
 
 
Udvalget for Børn og Skole
-3.284.685
---
 
- Skoler
-5.717.003
 
 
- Almene dagtilbud
2.432.318
 
 
Udvalget for Ældre
509.497
1.459.000
 
- Sundhed
-
 
 
- Ældre
509.497
 
 
Socialudvalget
4.879.931
624.000
 
- Børnespecialområdet
2.237.013
 
 
- Voksenspecialområdet
2.642.918
 
 
Udvalget for Klima og Miljø
-
16.637.000
 
Udvalget for Kultur og Fritid
2.478.951
17.991.000
 
- Kultur og fritid
2.478.951
 
 
Projekter (alle politikområder)
21.746.937
 
 
Byggemodningsudgifter
 
---
 
Lånefinansiering, deponering, Indskud i Landsbyggefond
 
 
 
29.892.000
I alt drift
39.748.531
56.356.000
29.892.000
 
 
 
Udvikling i overførslerne over de seneste år
Udviklingen i overførslerne de sidste par er et resultat af ønsket om at styre økonomien bedre. Jo større overførslerne er, og jo mere de varierer, des sværere er det at skønne over det samlede forbrug og likviditeten – og dermed bliver det sværere at styre økonomien.
 
Driftsoverførsler
 
I mio. kr.
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Økonomiudvalget
8,1
27,3
9,6
13,4
Udvalget for Børn og Skole
 
11,9
 
7,7
 
-3,1
 
-3,3
Udvalget for Ældre
5,4
-1,9
0,6
0,5
Socialudvalget
 
 
 
4,9
Udvalget for Kultur og Fritid
 
2,5
 
1,9
 
4,2
 
2,5
Projekter
59,9
25,7
16,3
21,8
Ejendomsudgifter
0,9
0,0
0,0
0,0
I alt
88,8
60,6
27,7
39,7
 
Som det fremgår af ovenstående ligger det beløb, der ønskes overført, lidt over sidste års overførsel, men langt under tidligere års overførsler. I lighed med sidste år har koncernledelsen af hensyn til likviditeten arbejdet på kun at overføre det allermest nødvendige. Nogle overførsler forbliver i kassen, selvom der er overførselsret, andre overførsler forbliver i kassen i 2018, men ønskes så brugt i 2019.
 
Denne øvelse har reduceret overførselsbeløbet fra 68,6 mio.kr. til 39,7 mio. kr., idet 25,4 mio.kr. bliver i kassen og 3,4 mio. kr. bliver i kassen frem til 2019, hvor de vil blive søgt overført.
 
Af beløbet på 39,7 mio.kr. er der 17,7 mio.kr. overførsler fra 2016, som ikke blev overført til 2017.
 
Anlægsoverførsler
 
I mio. kr.
 
2014-2015
 
2015-2016
 
2016-2017
 
2017-2018
Økonomiudvalget
21,2
24,1
33,7
19,6
Udvalget for Børn og Skole
13,0
46,7
35,8
0,0
Udvalget for Ældre
2,2
21,2
15,6
2,1
Udvalget for Klima og Miljø
6,5
27,5
32,7
16,6
Udvalget for Kultur og Fritid
15,5
32,9
20,0
18,0
Byggemodning
18,8
24,8
8,7
0,0
I alt
77,2
177,2
146,5
56,4
 
Som det fremgår af ovenstående er overførslerne på anlæg væsentligt mindre end de plejer at være. Det skyldes dels at mange anlægsaktiviteter blev udskudt, og planlagt som budget for 2018.  Dels at byrådet midt i 2017 besluttede at sammenkæde igangsættelse af nye anlægsarbejder med salg af arealer og ejendomme.
 
Sportsbyen står for 28,5 mio. kr. af anlægsoverførslen. Hertil kommer, at 16,6 mio.kr. af finansieringsoverførslen kan henføres til Sportsbyen.
 
Finansforskydninger og lånefinansiering
 
I mio. kr.
 
2014-2015
 
2015-2016
 
2016-2017
 
2017-2018
Finansforskydninger
0,0
0,0
0,0
32,8
Lånefinansiering
-10,6
-37,3
-24,9
-2,9
I alt
-10,6
-37,3
-24,9
29,9
 
Overførsel af finansforskydninger dækker over Indskud i Landsbyggefonden, Vølundgrunden etape 1 og Deponering vedr. Holbæk Sportsby.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-03-2018
Indstilles godkendt.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 21-03-2018
Det blev besluttet at udskyde beslutningen i sagen, da udvalget fandt behov for at fortsætte behandling af punktet på udvalgets ekstraordinære møde den 9. april 2018.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-03-2018
Overførslerne fra 2017 til 2018 godkendes, med undtagelse af driftsoverførslerne inden for Udvalget for Børn og Skoles område.
Fordelingen af disse overførsler skal, behandles i udvalget inden endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.


Supplerende sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 14. marts 2018 at godkende overførslerne fra 2017 til 2018 med undtagelse af driftsoverførelserne inden for Udvalget for Børn og Skoles område. Fordelingen af disse overførsler skal behandles i Udvalget for Børn og Skole inden endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 09-04-2018
Indstilles godkendt med den ændring, at overførslen på dagtilbudsområdet ikke overføres til skoleområdet, men overføres til dagtilbudsområdet.


caseno17-18223_#4453733_v1_anlægsoverførsler 2017-2018.xlsx
caseno17-18223_#4454844_v1_overførsel af drift 2017 -2018.pdf

Bilag

Anlægsoverførsler 2017-2018
Overførsel af drift 2017 -2018


44. Beslutning om procesplan for videreudvikling af kommunens dagtilbud og skoler

Beslutning om procesplan for videreudvikling af kommunens dagtilbud og skoler

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. procesplan for videreudvikling af kommunes dagtilbud og skoler besluttes.

Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen ønsker at sætte yderligere fart på den proces, der skal gøre kommunens dagtilbud og skoler endnu bedre.
 
Derfor besluttede Kommunalbestyrelsen på møde den 14. marts 2018, at der skal udarbejdes en procesplan for videreudvikling af dagtilbuds- og skoleområdet. Tidsplan for evaluering af dagtilbuds- og skolestrukturen tilpasses procesplanen, sådan at eventuelle tiltag - fx ændringer af skolestrukturen – vil kunne træde i kraft senest august 2020. Procesplanen drøftes i udvalget forud for kommende møde i Kommunalbestyrelsen.
 
Administrationen har nu udarbejdet et forslag til procesplan, som udvalget bedes behandle med henblik på beslutning på Kommunalbestyrelsens møde den 18. april 2018.
 
Processen frem mod endnu bedre dagtilbud og skoler
Ambitionen med procesplanen er, at skabe et beslutningsgrundlag for en politisk beslutning om konkrete indsatsområder, der kan styrke børns læring og trivsel i dagtilbud og skoler – samt at belyse om der er strukturelle eller økonomiske rammer, som Kommunalbestyrelsen vil ændre eller tilpasse for at udvikle området.
 
Formålet med procesplanen
Den tilrettelagte proces skal sikre:
 
Der fastsættes endvidere en dialogmodel for systematisk politisk opfølgning på indsatser og effekter på dagtilbuds- og skoleområdet – både for udvalget for Børn og Skole og Kommunalbestyrelsen.

 
Forslag til procesplan:
Procesplanen består at tre spor – som iværksættes parallelt – og i en tidsramme, der muliggør at en eventuel politisk beslutning om ny dagtilbuds- og skolestruktur kan ske med virkning fra 1. august 2020.
 
1. Dialog og inddragelse
Udvalget for Børn og Skole er i forår og efterår 2018 i dialog med forældre, medarbejdere, ledere og andre samarbejdspartner om mål og resultater af de pædagogiske indsatser, samt om hvad der er brug for i videreudvikling af området.
Udvalget for Børn og Skole sikrer løbende tilbagemelding til - og dialog - med Kommunalbestyrelsen. Endvidere inddrager Udvalget for Børn og Skole andre stående udvalg og projektudvalg i løbet af processen.
 
2. Analyse og kortlægning
Administrationen sikrer, at der via forskellige analyser og samling af allerede kendt data gives et faktuelt og nuanceret billede af børns læring og trivsel i dagtilbud og skole. Herunder indgår:
o Resultatet af allerede igangsat analyse af specialundervisning
o Analyse af den økonomiske tildelingsmodel på skoleområdet
o Indikatorer på børns læring og trivsel – i de fire dagtilbuds- og skoledistrikter
o Ejendomsstrategi – for udvikling af de fysiske rammer for kommunes skoleafdelinger og børnehuse
 
3. Revidering og udarbejdelse af politiske styringsdokumenter
Udvalget for Børn og Skole reviderer de nuværende politiske styringsdokumenter – det vil sige – strategi for Fremtidens dagtilbud og Holbæk Danner Skole. Udvalget udarbejder ny handleplan for dagtilbud og skole og/eller nye strategier for dagtilbud og skole.
 

Aktiviteterne iværksættes fortløbende og bidrager tilsammen til et kvalificeret politisk beslutningsgrundlag – både i forhold til at beslutte konkrete indsatsområder og i forhold til beslutninger om ændringer i rammerne – dvs. struktur, økonomiske og fysiske rammer – for den videre udvikling af dagtilbuds- og skoleområdet.
 
Tidsplan – i kort form:
 
Aktiviteter
April – Juni 2018:
 • Dialog ml. udvalg og forældre- og skolebestyrelser om mål og resultater for børns læring og trivsel samt dialog om erfaringer med nuværende struktur.
 • Analyse af: Specialundervisning (maj 2018) og tildelingsmodellen på skoleområdet (april-maj 2018).
 • Udvalget påbegynder revidering af nuværende styringsdokumenter.
 •  Udvalget forelægges indikatorer på børns læring og trivsel – fordelt på de fire områder (juni 2018).
 • Udvalget udvælger potentielle indsatsområder (juni 2018).
August – december 2018:
 • Kvalificering af indsatsområder i dialog med forældre, medarbejdere og andre samarbejdspartner, herunder inddragelse af lokalområderne.
 • Fortsat erfaringsopsamling med ny struktur– yderligere inddragelse af et bestyrelses- og medarbejderperspektiv. Evalueringen af dagtilbuds- og skolestrukturen afsluttes ultimo 2018.
 • Temadrøftelser i Kommunalbestyrelsen om status og forslag til indsatsområder (evt. september og december).
Januar – februar 2019:
 • Politisk handleplan (indsatser) for dagtilbud og skole besluttes.
 • Politisk stillingtagen til om administrationen skal udarbejde et beslutningsoplæg til ny dagtilbuds- og skolestruktur.
Fra marts 2019 og frem:
 • Løbende opfølgning på politiske indsatsområder for udviklingen af dagtilbud og skoler.
 • Evt. beslutning om at igangsætte høring om ny struktur (juni 2019).
 • Evt. beslutning om ny struktur (november 2019) med virkning fra 1. august 2020.
 
En uddybning af procesplanen er vedlagt som bilag.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 09-04-2018
Udvalget godkender indstillingen i det det præciseres, at evalueringen påbegyndes med det samme og afsluttes ultimo 2018 og at alle berørte medarbejdere høres direkte ift. deres vurdering af den nuværende struktur på dagtilbuds- og skoleområdet.


caseno18-13267_#4478630_v1_bilag, udkast til procesplan for videreudvikling af kommunes dagtilbud og skoler den 28.3.2018.pdf

Bilag

Bilag, Udkast til procesplan for videreudvikling af kommunes dagtilbud og skoler den 28.3.2018


45. Underskriftsark

Underskriftsark