UDVALG

Udvalget for Børn og Skole

MØDE

Referat

STED

Holbæk By Skole afdeling Bjergmarken

STARTTIDSPUNKT

21-03-2018 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

21-03-2018 15:00:00


PUNKTER

23. Godkendelse af dagsorden til mødet den 21. marts 2018
24. Temadrøftelse om prioritering af anlægsmidler
25. Godkendelse af rammer for frokostordning 2019-20
26. Beslutning om at uddelegere kompetence til skolebestyrelserne folkeskolelovens § 16 b
27. Beslutning om igangsættelse af analyse om dokumentationskrav mm. i kommunens folkeskoler
28. Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område
29. Beslutning om handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering
30. Beslutning om emner til borgerpanelundersøgelser i 2018
31. Beslutning om delegering af kompetence vedr. skolebestyrelsens sammensætning - Børnespecialcentret
32. Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2017 til 2018
33. Beslutning om høring af de stående udvalg i forbindelse med udarbejdelse af retningslinjer for deltagelse i studieture, kurser, konferencer og årsmøder m.m. samt mødeforplejning
34. Drøfte proces for revidering af strategier for dagtilbud og skoler
35. Drøfte opfølgning på Kommunalbestyrelsens vinterseminar
36. Drøftelse af opfølgning på budget 2018
37. Drøftelse af budget 2019-2022
38. Orientering om tilsyn med private institutioner
39. Orientering om læringsrapport T2 for folkeskolerne
40. Orienteringer
41. Underskriftsark23. Godkendelse af dagsorden til mødet den 21. marts 2018

Godkendelse af dagsorden til mødet den 21. marts 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. dagsorden til mødet den 21. marts 2018 bliver godkendt.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 21-03-2018
Godkendt.


caseno18-3567_#4466691_v1_program til den 21.03.2018.pdf

Bilag

Program til den 21.03.2018


24. Temadrøftelse om prioritering af anlægsmidler

Temadrøftelse om prioritering af anlægsmidler

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. udvalget drøfter oplæg fra Vækst og Bæredygtighed om behov og muligheder for anlægsinvesteringer inden for udvalgets økonomiske ramme til anlæg.

Beskrivelse af sagen
Formålet med temadrøftelsen er, at udvalget bliver introduceret til de økonomiske rammer samt behov for anlægsinvesteringer på kort og lang sigt. På mødet deltager Vækst og Bæredygtighed med et oplæg om de fysiske rammer - muligheder og udfordringer - i hvert af de fire skole- og dagtilbudsområder samt for tandplejen. Temadrøftelsen skal være med til at give udvalget et beslutningsgrundlag for prioritering og udmøntning af de anlægsmidler, der af afsat i investeringsplanen 2018-2022 under udvalgets område.  

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 21-03-2018
Drøftet.
25. Godkendelse af rammer for frokostordning 2019-20

Godkendelse af rammer for frokostordning 2019-20

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. forslag til rammer for kommunens frokostordning i daginstitutioner godkendes.

Beskrivelse af sagen
Kommunen skal ifølge dagtilbudsloven tilbyde børn i daginstitutioner et sundt frokostmåltid. Byrådet besluttede i 2010, at forældrene selv skal betale alle udgifter til frokostordningen. Forældrene i det enkelte børnehus skal mindst hvert andet år have mulighed for at tage stilling til, om de ønsker at fravælge ordningen.
 
Vilkårene for den gældende frokostordning blev besluttet i Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge på udvalgsmøde i august 2014. I den forbindelse blev der fastsat en række kvalitetskrav til sammensætningen af frokostordningen. Samtidig fastsatte udvalget rammerne for forældrenes stillingtagen til fravalg af ordningen.
 
14 af kommunens 33 børnehuse[1] har valgt en frokostordning. 5 børnehuse får leveret frokost fra ”Fru Hansens Kælder” til i alt 109 børn under 3 år, og 6 huse producerer selv mad til 131 børn under 3 år og 213 børn over 3 år. 2 børnehuse har haft anden lokal leverandør (Gastrorama) til de 0-2-årige. Disse to børnehuse tager i marts 2018 stilling til, om de ønsker at overgå til Fru Hansens Kælder, da Gastrorama ophører med at levere.
 
Forældrene tog senest stilling til fravalg af ordningen i november 2016 for perioden 1. april 2017 til 31. december 2018. Forældrene skal på ny have mulighed for at tage stilling igen inden udgangen af august 2018 med virkning fra 1. januar 2019 til 31. december 2020. I den forbindelse anbefales det, at rammer og vilkår for frokostordningen videreføres stort set uændret.
 
De anbefalede rammer og vilkår for en kommende to- årig periode er sammenfattet i nedenstående tabel:
 
 
Område
Gældende ordning
Anbefaling
Kvalitetskrav
 
De gældende kvalitetskrav er beskrevet i vedlagte orienteringspjece, som er målrettet forældrene. Pjecen er ligeledes tilgængelig på Holbaek.dk
Videreføres
Leverance
Forældrebestyrelsen i de enkelte børnehuse beslutter, om der skal etableres egenproduktion eller om
frokostmåltidet skal leveres udefra.
Videreføres
Finansiering
Forældre betaler alle udgifter til måltidet
Videreføres.
Aldersgrupper
Forældre til børn over og under 3 år
tager stilling til fravalg hver for sig.
Videreføres.
Beslutningens gyldighed
Forældrene tager stilling til et eventuelt fravalg af frokostmåltidet med virkning fra 1. januar 2019.
Videreføres.
Pris
Prisen for frokostmåltidet er aktuelt 620 kr. pr. månedlig rate (inden betaling for juli). Prisen stiger til 636 kr. pr. 1. maj 2018 pga. prisregulering fra leverandører. Prisen for den kommende periode 2019-2020 fastsættes i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019. Det nuværende takstniveau forudsættes videreført.
Videreføres.
 
Det er fortsat forældrebestyrelserne, der har ansvaret for at tilrettelægge forældrenes dialog om fordele og ulemper ved at benytte frokostordningen forud for stillingtagen til et eventuelt fravalg. Det er ligeledes forældrebestyrelserne, der er ansvarlig for gennemførelsen af afstemningen.
 
Forældrepjece for perioden 2017-19 (med beskrivelse af kvalitetskrav) vedlagt som bilag.


[1] Den selvejende institution Dragebakken har egen produktion for 0-6-årige, men er ikke medregnet her.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 21-03-2018
Godkendt.


caseno18-10323_#4459628_v1_pjece. forældreinfo-frokostordning 2017-19..pdf

Bilag

Pjece. Forældreinfo-Frokostordning 2017-19.


26. Beslutning om at uddelegere kompetence til skolebestyrelserne folkeskolelovens § 16 b

Beslutning om at uddelegere kompetence til skolebestyrelserne folkeskolelovens § 16 b

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. kompetencen til at nedsætte timetallet ud fra Folkeskolelovens § 16 b delegeres til skolebestyrelserne for kommunes fire folkeskoler fra skoleåret 2018-19 og frem.
 2. skolebestyrelserne orienterer udvalget for Børn og Skole, når bestyrelserne træffer beslutning ud fra Folkeskolelovens § 16 b, og derved konverterer ressourcer fra understøttende undervisning til den øvrige fagundervisning. 
 3. Fagcenter for Læring og Trivsel udarbejder en erfaringsopsamling af den form og indsats, som skolerne sætter i værk i forbindelse med eventuel brug af Folkeskolelovens § 16 b. Udvalget forelægges erfaringsopsamlingen i september hvert år.

Beskrivelse af sagen
Udvalget for ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” besluttede i marts 2017 at uddelegere kompetencen til at nedsætte timetallet i folkeskolen ud fra folkeskolelovens § 16 b til skolebestyrelserne for kommunens fire folkeskoler i skoleåret 2017-18.
 
Udvalget for Børn og Skole skal nu tage stilling til, hvorvidt kompetencen fortsat skal uddelegeres til skolebestyrelserne fra næste skoleår.
 
Baggrund
I forbindelse med skolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven, som giver kommunerne mulighed for at afkorte undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til flere voksne i fagundervisningen (§ 16 b i folkeskoleloven).
 
Ultimo 2016 henvendte skolebestyrelser og ledelser for de fire folkeskoler til det daværende politiske udvalg på området (udvalget for ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”), og anmodede om at kompetencen, jf. folkeskolelovens § 16 b uddelegeres til de enkelte skoler for skoleåret 2017-18.
 
Formålet med at nedsætte tiden til understøttende undervisning skal ske med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering i den pågældende klasse. Bestemmelsen giver dermed kommunerne frihed til at flytte eksisterende ressourcer rundt, således at de personaleressourcer, der er afsat til understøttende undervisning, i stedet anvendes til ekstra personaleressourcer i fagundervisningen.
 
Muligheden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen og for klasser på mellemtrin og udskoling med helt særlige behov. Man vil lokalt kunne beslutte at benytte muligheden, hvis det vurderes at være den rigtige løsning for at sikre klassens trivsel og faglige udvikling. Læringsmålet for klassen er uændret, men skolen vil få flere redskaber/midler til at opnå målet.
 
Skolernes foreløbige brug af § 16 b
De fire folkeskoler gav i november 2017 en status til udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” om skolernes foreløbige anvendelse af folkeskolelovens § 16 b.
 
Indskolingen
Skolerne har i forskelligt omfang anvendt mulighederne. På de fleste skoleafdelingerne har, der pt. været arbejdet med ekstra personale i indskolingsklasser svarende til to lektioner i gennemsnit pr uge. På Katrinedalskolen benyttes §16 b ikke i indskolingen. Enkelte forløb/dage kan dog være undtaget.
 
Mellemtrinnet
På mellemtrinnet har Skovvejens skole arbejdet med at konvertere understøttende undervisning til ekstra personale i den øvrige fagundervisning svarende til gennemsnitlig to lektioner om ugen. Det samme har været benyttet på Holbæk By Skole. Kildedamsskolen har arbejdet med timenedsættelse på tre timer fra 33 til 30 på mellemtrinnet. På Katrinedalskolen er det for indeværende skoleår aftalt, at der i 20 uger kan planlægges med §16 b i én lektion på mellemtrinnet.
 
Udskolingen
På Skovvejens skole har der været arbejdet med dobbeltlærer i en lektion pr. uge i gennemsnit for klasser på 7. 8. og 9. årgang. På Holbæk By Skole er der for udskolingsklasser blevet konverteret ressourcer, sådan at der er to voksne tilstede i to lektioner om ugen. Ligesådan på Kildedamsskolen. På Katrinedalskolen gælder, at §16 b kan benyttes efter konkret aftale i de enkelte klasser. Timetal for undervisningen er ikke reduceret, og der er ikke forlods aftalt et bestemt antal lektioner, hvor dele af den understøttende undervisning eventuelt reduceres og konverteres til særlige forløb i fagundervisningen. Fra august til oktober har § 16 b været anvendt i 3-4 faglige forløb.
 
Formål og begrundelser:
Formålet med ekstra voksne i timerne er forskellig fra klasse til klasse, som eksempler kan fremhæves:

Ved afslutning på skoleåret 2017-18 vil Fagcenter for Læring og Trivsel evaluere den form og indsats, som skolerne sætter i værk i forbindelse med brug af Folkeskolelovens § 16 b. Udvalget vil blive orienteret om evalueringen i juni 2018.
 
Indstilling fra skolebestyrelserne om fortsat uddelegering af kompetencen
Til brug for udvalgets beslutningsgrundlag har Fagcenter for læring og trivsel bedt skolebestyrelserne udarbejde en indstilling til udvalget. Ved delegering af kompetencen forudsættes, at bestyrelserne følger vejledning og intentioner, der er fastsat med Folkeskolelovens § 16 b.
 
De fire skolebestyrelser har indstillet til udvalget, at bestyrelserne fortsat ønsker kompetencen til at nedsætte timetallet ud fra Folkeskolelovens § 16 b. Uddybning fra skolebestyrelserne er vedlagt som bilag i sagen. Fagcenteret anbefaler på baggrund heraf, at kompetencen delegeres til skolebestyrelserne i skoleåret 2018-19 og frem.

Økonomiske konsekvenser
Her er tale om delegering af beslutningskompetence fra udvalg til skolebestyrelse, der ændres ikke på skolernes økonomiske ramme ved en delegering af kompetencen.
 
Hvis en skolebestyrelse vælger at reducere timetallet og konvertere den understøttende undervisning til flere voksne i undervisningen i et af de øvrige fag vil der være tale om en omfordeling af ressourcer.
 
Det forudsættes, at skolerne inden for egen økonomiske ramme sikrer, at der stilles SFO eller et andet relevant fritidstilbud til rådighed for eleverne i de timer, som skoledagen er blevet afkortet med, uden særskilt betaling fra forældrene, jf. Folkeskolens § 16 b

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 21-03-2018
Godkendt.


caseno18-5568_#4460981_v1_skolebestyrelsen for skovvejens skole - indstilling.pdf
caseno18-5568_#4460977_v1_skolebestyrelsen for holbæk by skole - indstilling.pdf
caseno18-5568_#4460919_v1_skolebestyrelsen for kildedamsskolen - indstilling.pdf
caseno18-5568_#4465471_v1_skolebestyrelsen for katrinedalskolen - indstilling.pdf

Bilag

Skolebestyrelsen for Skovvejens Skole - indstilling
Skolebestyrelsen for Holbæk By Skole - indstilling
Skolebestyrelsen for Kildedamsskolen - indstilling
Skolebestyrelsen for Katrinedalskolen - indstilling


27. Beslutning om igangsættelse af analyse om dokumentationskrav mm. i kommunens folkeskoler

Beslutning om igangsættelse af analyse om dokumentationskrav mm. i kommunens folkeskoler

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller at:
 
 1. der i samarbejde med den lokale kreds af Danmarks Lærerforening gennemføres en analyse af, hvilke dokumentationskrav samt krav om deltagelse i udviklingsprojekter mm., der stilles til kommunens folkeskoler. Analysen med anbefalinger fremlægges for udvalget på mødet i juni 2018.

Beskrivelse af sagen
Op til kommunevalget blev der fra mange sider givet udtryk for et ønske om, at den tid lærerne bruger til ”andre opgaver” end undervisning og opgaver i direkte tilknytning her til begrænses mest muligt. Det være sig opgaver i forbindelse med dokumentation såvel som deltagelse i udviklingsprojekter mm., hvor det er afgørende at deltagelsen og den arbejdstid, der investeres fører til forbedringer af undervisningen. Men hvor det også er vigtigt, at opgaven giver mening for de deltagende.
 
Indenfor kommunens dagtilbudsområder blev der i 2017 i samarbejde med pædagogernes faglige organisation BUPL gennemført en analyse om omfanget af skriftlige opgaver og dokumentationskrav i kommunens dagtilbud.
 
Analysen blev udført af en arbejdsgruppe bestående af områdetillidsrepræsentanterne og fællestillidsrepræsentanten for pædagogerne (BUPL), ledere og Fagcenteret for Læring & Trivsel.
 
Det overordnede formål med analysen var, at skabe grundlag for en fælles forståelse for og tilgang til de forskellige redskaber, som der er til rådighed for dagtilbudsområdet. Desuden – og ikke mindst var formålet, at analysen kan bruges som udgangspunkt for en prioritering af, hvilke redskaber, der kan/skal anvendes og til hvilke formål.
 
Analysen fra dagtilbudsområdet har f.eks. været med til at skærpe opmærksomheden på, hvilke dokumentationskrav mm., der er besluttet via lovgivningen, og hvilke krav kommunen og/eller dagtilbudsområdet selv kan træffe beslutning om.
 
Generelt viste analysen, at der er basis for en prioritering af de skriftlige redskaber, som der arbejdes med. Denne proces arbejdes der nu videre med i de fire dagtilbudsområder, og arbejdsgruppen følger løbende op på opgaven.
 
Det forslås nu, at der i samarbejde med den lokale kreds af Danmarks Lærerforening igangsættes en lignende analyse for kommunens folkeskoler. Analysen skal blandt andet afdække hvilke nationale såvel som lokale krav, der stilles til folkeskolerne om dokumentation og f.eks. deltagelse i udviklingsprojekter. Analysen skal desuden indeholde anbefalinger til, hvordan omfanget af krav til dokumentation mm. evt. kan reduceres.
 
Kommissoriet for analysen, tidsplan mv. forudsættes udarbejdet i samarbejde med Lærerforeningen, og udvalget orienteres her om. Analysen med anbefalinger forelægges udvalget på udvalgets møde i juni 2018.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 21-03-2018
Godkendt.
28. Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Kommunalbestyrelsen
 
BeslutningssagIndstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 1. sagsbehandlingsfristerne på det sociale område godkendes.

Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen er efter § 3, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område forpligtet til at fastsætte og offentliggøre frister for, hvor lang tid der må gå, før der træffes afgørelse, når kommunen modtager en ansøgning eller anden henvendelse på det sociale område.
 
Administrationen har udarbejdet vedhæftede oversigt over sagsbehandlingsfristerne på det sociale område. Sagsbehandlingsfristerne skal være tilgængelige på kommunens hjemmeside.
 
Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. De anførte frister for sagsbehandlingstiden er generelle. Det betyder, at nogle sager bliver afsluttet hurtigere, men der kan også være sager, hvor den generelle sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes. Det kan f.eks. være særligt komplicerede sager, hvor der skal indhentes erklæringer fra andre myndigheder eller eksterne personer.
 
Hvis det sker, at en ansøgning i en konkret sag ikke kan færdigbehandles inden fristens udløb, skal ansøgeren orienteres om grunden til forsinkelsen, og om hvornår der kan forventes at foreligge en afgørelse.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 21-03-2018
Indstilles godkendt.


caseno16-55124_#4459004_v1_sagsbehandlingsfrister 2018.docx

Bilag

Sagsbehandlingsfrister 2018


29. Beslutning om handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Beslutning om handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget, Kommunalbestyrelsen.
 
BeslutningssagIndstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering godkendes.Beskrivelse af sagen
Baggrund
Som et led i regeringens ”National handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering” nævnes kommunale handlingsplaner for forebyggelse af radikalisering og ekstremisme som et nyt initiativ, der skal styrke det strategiske fokus og intensivere indsatsen på området. Det er op til den enkelte kommune, om man vil udarbejde en kommunal handlingsplan.
 
I sommeren 2017 udmeldte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Styrelsen for International Rekruttering og Integration en satspulje til understøttelse af et antal kommuners arbejde med udviklingen af en kommunal handlingsplan. Som led i kommunens arbejde med forebyggelse af ekstremisme og radikalisering, søgte og fik Holbæk Kommune del i denne pulje sammen med 10 andre kommuner.
 
På den baggrund har en tværgående administrativ arbejdsgruppe udarbejdet ”Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering” med bidrag fra Konsulentfirmaet Deloitte og fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter fra kerneområderne i Holbæk Kommune samt en repræsentant fra den boligsociale helhedsplan Ladegårdsparken 
Arbejdet i denne tværgående gruppe er sket i perioden medio september 2017 til februar 2018.
 
Handlingsplanen
Handlingsplanen til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering er et politisk og strategisk dokument.
 
Handlingsplanens formål er at forebygge radikalisering og radikaliseringstendenser hos børn, unge og voksne i Holbæk Kommune ved at fremme medborgerskab og trivsel generelt. Målet er, at en stærk, koordineret og nærværende indsats tæt på borgeren i rette tid og på rette sted vil medvirke til at radikaliseringstendenser erstattes af andre og meningsfulde aktiviteter.
Handlingsplanen beskriver, hvordan der i Holbæk Kommune skal arbejdes forebyggende i forhold til at modvirke ekstremisme og radikalisering.
Derudover er handlingsplanen en beredskabsplan med klare anvisninger på, hvordan man som ansat eller borger i kommunen skal agere, hvis man oplever bekymringstegn i forhold til radikalisering.
 
Til sidst i planen findes et action card, der på en let og overskuelig måde viser, hvordan den enkelte borger eller ansatte skal handle, hvis man oplever eller er bekymret for radikalisering eller ekstremisme.
 
Handlingsplanen er opbygget på følgende måde:
1.         Handlingsplan med beskrivelse af
2.         Bilag til handlingsplan
 
Der er udarbejdet en kort sammenfatning af handlingsplanen, hvor man på få sider kan læse, hvad formålet med og indholdet i planen er.
Action Card’et bliver, udover at indgå i handlingsplanen, optrykt i en lille, læsevenlig folder.
 
Implementering
Handlingsplanen indgår som en indsats i Uddannelsesplan 2018. Implementering af handlingsplanen vil strække sig over foråret 2018.
 
UngHolbæk Fritid og Forebyggelse i Uddannelse til Alle Unge har en nøglerolle i forbindelse med implementering af handlingsplanen. SSP-konsulenterne samarbejder i forvejen bredt med kerneområderne ligesom de har et indgående samarbejde med blandt andre forældre, foreninger, kriminalforsorgen og de boligsociale helhedsplaner.
 
SSP-konsulenterne skal derfor have en særlig introduktion til handlingsplanen, hvor det bl.a. skal sikres, at de ser sig selv som centrale formidlingspersoner i forhold til medarbejdere og borgere.
 
Umiddelbart efter den politiske godkendelse af handlingsplanen vil relevante kommunale ledere og nøglemedarbejdere samt repræsentanter fra privatskoler, ungdomsuddannelserne, de boligsociale helhedsplaner, politiet med flere deltage i en såkaldt ”scenarieworkshop” for at sikre, at alle aktører kender deres opgave og ved, hvor man skal henvende sig, hvis der bliver brug for det.  Desuden planlægges et orienteringsmøde for foreningsliv og andre interesserede aktører.
 
Handlingsplan inkl. Action Card og sammendrag vil blive tilgængelig på Holbæk Kommunes hjemmeside og på kommunens Intranet. Action Card skal ophænges i personalerum, omklædningsrum, klublokaler, fællesrum på skoler og uddannelser med videre.
 
Opfølgning på handlingsplan
Hvert år i 1. og 3. kvartal følger ledelsen i Uddannelse til Alle Unge i op på handleplanens konkrete indsatser.
 
Hvert år i 4. kvartal følger ledelsen i Uddannelse til Alle Unge op på handlingsplanens overordnede målsætninger, og der udarbejdes en årsrapport på baggrund af den kommunale registrering af indsatser. Denne rapport vil ligge til grund for orientering og drøftelse i de stående udvalg. Rapporten suppleres med oplysninger om antallet af henvendelser til politiet.
 
Kommunalbestyrelsen orienteres om årsrapporten. Handlingsplanen justeres om nødvendigt i forbindelse med orienteringen i Kommunalbestyrelsen.Økonomiske konsekvenser
Implementeringen af handlingsplanen skal ske inden for den eksisterende økonomiske ramme

Lovgrundlag – link
Regeringen: Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering, National Handlingsplan 2016

Sagshistorik, henvisninger
Orienteringer til mødet i Udvalget "Uddannelse og Job" 27.9.2017:
 
Processtøtte fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) til udarbejdelse af handleplan for antiradikalisering og ekstremisme

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 21-03-2018
Indstilles godkendt.


caseno18-10476_#4457545_v1_action card.pdf
caseno18-10476_#4457537_v1_pixi handlingsplan.pdf
caseno18-10476_#4459072_v1_handlingsplan.pdf

Bilag

Action card
PIXI Handlingsplan
Handlingsplan


30. Beslutning om emner til borgerpanelundersøgelser i 2018

Beslutning om emner til borgerpanelundersøgelser i 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. udvalget drøfter mulige emner til borgerpanelundersøgelser i 2018 på udvalgets område, og
 2. beslutter hvilke emner/emne til borgerpanelundersøgelser der meldes ind til ØKU fra udvalget.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune etablerede i 2015 et elektronisk borgerpanel. Borgerpanelet blev etableret som en del af kommunens "Strategi for brugerundersøgelser" som skal sikre, at kommunalbestyrelsen kan anvende brugerundersøgelser mere systematisk, og følge op på politiske målsætninger.
 
Borgerpanelet er et elektronisk panel med ca. 1.000 deltagere, som er sammensat af en bred gruppe af kommunens borgere, der via internettet besvarer spørgsmål om aktuelle lokalpolitiske temaer. I borgerpanelet har der været gennemført undersøgelser om borgernes oplevelser og vurderinger af bl.a.:
 
 
www.holbaek.dk/borgerpanel kan alle de hidtil gennemførte undersøgelser og resultater ses.
 
Når der er gennemført en undersøgelse i borgerpanelet, udarbejder administrationen en rapport med analyser, resultater og highlights fra undersøgelsen. Rapporten er et godt udgangspunkt for en drøftelse og kan bruges som grundlag for konkret opfølgning og prioritering i fht. indsatser, planer eller strategier
 
Det er økonomiudvalget der har ansvar for at koordinere indkomne forslag til borgerpanel-undersøgelser fra fagudvalg, projektudvalg, kommunalbestyrelsen og fra økonomiudvalget selv. For at kunne foretage denne koordinering, anmoder ØKU alle udvalg at melde tilbage med ønsker til hvilke undersøgelser, der ønskes gennemført det næste år. Herefter fastlægger Økonomiudvalget en årsplan for de undersøgelser der skal gennemføres i borgerpanelet.
 
Forslag til undersøgelser på udvalgets område
Udvalget bedes drøfte ønsker til undersøgelser, der ønskes gennemført i 2018.
 
Miniundersøgelser
Som noget nyt har ØKU godkendt, at der som et forsøg i 2018, også kan laves miniundersøgelser i borgerpanelet. En miniundersøgelse består af 1-4 spørgsmål om et specifikt emne eller tema, og kan bestilles direkte af de enkelte udvalg (eller kommunalbestyrelsen) uden forudgående behandling i økonomiudvalget
 
Miniundersøgelser med få enkle spørgsmål, kan fx bruges til at give en pejling på hvordan borgerpanelet (og dermed borgerne), ser på et aktuelt politisk spørgsmål eller emne, der skal drøftes eller tages beslutning om. Miniundersøgelser kan give bidrag den politiske dialog, eller bidrage til at kvalificere politiske eller administrative beslutninger og udviklingsprojekter i kommunen.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 21-03-2018
Drøftet.
Udvalget har ikke forslag til emner for brugerpanelundersøgelser i 2018.
31. Beslutning om delegering af kompetence vedr. skolebestyrelsens sammensætning - Børnespecialcentret

Beslutning om delegering af kompetence vedr. skolebestyrelsens sammensætning - Børnespecialcentret

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. kompetencen til at beslutte om op til 2 repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsinstitutioner eller lokale foreninger skal repræsenteres i skolebestyrelsen ved Børnespecialcentret (Hjortholmskolen og Ladegårdsskolen), delegeres til skolebestyrelsen.

Beskrivelse af sagen
Skolebestyrelsen ved Børnespecialcentret (Hjortholmskolen og Ladegårdsskolen) har fremsendt ansøgning om, at bestyrelsen ønsker at gøre brug af muligheden for, at op til 2 repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsinstitutioner eller lokale foreninger repræsenteres i bestyrelsen, jf. bestemmelser i Folkeskoleloven. Ansøgning er vedlagt som bilag.
 
I styrelsesvedtægten for kommunens folkeskoler står ”Skolebestyrelsen beslutter en gang årligt, om op til 2 repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsinstitutioner eller lokale foreninger skal repræsenteres i bestyrelsen”.
 
Administrationen anbefaler, at bestyrelsen for Børnespecialcentret (Hjortholmskolen og Ladegårdsskolen) tildeles samme kompetence, og derved selv beslutter, om repræsentanter det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsinstitutioner eller lokale foreninger skal repræsenteres i bestyrelsen.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 21-03-2018
Godkendt.


caseno18-10987_#4462084_v1_ansøgning fra bestyrelsen - børnespecialcentret.pdf

Bilag

Ansøgning fra bestyrelsen - Børnespecialcentret


32. Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2017 til 2018

Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2017 til 2018

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

 

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. der gives tillægsbevillinger til driften på i alt 40.555.000 kr.
 2. der gives tillægsrådighedsbeløb til anlæg på i alt 56.356.000 kr.
 3. der gives tillægsbevilling til finansforskydninger på 32.829.000 kr.
 4. der gives tillægsbevilling til lånefinansiering på -2.937.000 kr.

Beskrivelse af sagen
I henhold til bilag 8.1 i Kasse- og regnskabsregulativet kan kommunens enheder med økonomisk decentralisering overføre over- eller underskud fra et regnskabsår til det efterfølgende. Der er også overførselsadgang for anlægsarbejder, der ikke er kommet i gang, eller hvor man ikke er kommet så langt, som oprindelig planlagt. Heraf følger at der også kan være overførsel af den finansiering, som hører sammen med anlægsarbejdet, f.eks. lån eller indskud i Landsbyggefonden.
 
For at enhederne kan få overført over- eller underskud fra 2017 til 2018, skal sagen behandles af Kommunalbestyrelsen, da overførslen gives som en tillægsbevilling (drift og finansiering) og tillægsrådighedsbeløb (anlæg).
 
I henhold til økonomistyringsprincip 3 gives der ikke tillægsbevillinger i Holbæk Kommune.  Derfor og af hensyn til kommunens fortsat pressede likviditet er det nødvendigt at sikre, at overførslerne bliver likviditetsmæssigt neutrale, så overførslen fra 2018 til 2019 bliver på niveau med overførslen fra 2017 til 2018. I likviditetsprognosen, som udarbejdedes i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018, er det forudsat, at der overføres det samme til 2019, som overføres til 2018.
 
Overførslen på driften ligger lidt over sidste års overførsel. Kommunen lever igen i år, nogenlunde op til det femte økonomistyringsprincip, idet overførslerne ligger tæt på 1 pct. af kommunens serviceudgifter.
 
Anlægsoverførslerne og finansieringen af samme er på et lavere niveau end der har været tradition for. Det skyldes dels, at mange anlægsaktiviteter blev udskudt i 2017 af hensyn til likviditeten, og planlagt som budget for 2018. Dels at byrådet midt i 2017 besluttede at sammenkæde igangsættelse af nye anlægsarbejder med salg af arealer og ejendomme.
 
Udvalg – og politikområde
Driftsoverførsel
Anlægsoverførsel
Finansiering
Økonomiudvalget
13.417.902
19.645.000
 
- Politisk organisation
180.700
 
 
- Administration
13.237.202
 
 
Udvalget for Børn og Skole
-3.284.685
---
 
- Skoler
-5.717.003
 
 
- Almene dagtilbud
2.432.318
 
 
Udvalget for Ældre
509.497
1.459.000
 
- Sundhed
-
 
 
- Ældre
509.497
 
 
Socialudvalget
4.879.931
624.000
 
- Børnespecialområdet
2.237.013
 
 
- Voksenspecialområdet
2.642.918
 
 
Udvalget for Klima og Miljø
-
16.637.000
 
Udvalget for Kultur og Fritid
2.478.951
17.991.000
 
- Kultur og fritid
2.478.951
 
 
Projekter (alle politikområder)
21.746.937
 
 
Byggemodningsudgifter
 
---
 
Lånefinansiering, deponering, Indskud i Landsbyggefond
 
 
 
29.892.000
I alt drift
39.748.531
56.356.000
29.892.000
 
 
 
Udvikling i overførslerne over de seneste år
Udviklingen i overførslerne de sidste par er et resultat af ønsket om at styre økonomien bedre. Jo større overførslerne er, og jo mere de varierer, des sværere er det at skønne over det samlede forbrug og likviditeten – og dermed bliver det sværere at styre økonomien.
 
Driftsoverførsler
 
I mio. kr.
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Økonomiudvalget
8,1
27,3
9,6
13,4
Udvalget for Børn og Skole
 
11,9
 
7,7
 
-3,1
 
-3,3
Udvalget for Ældre
5,4
-1,9
0,6
0,5
Socialudvalget
 
 
 
4,9
Udvalget for Kultur og Fritid
 
2,5
 
1,9
 
4,2
 
2,5
Projekter
59,9
25,7
16,3
21,8
Ejendomsudgifter
0,9
0,0
0,0
0,0
I alt
88,8
60,6
27,7
39,7
 
Som det fremgår af ovenstående ligger det beløb, der ønskes overført, lidt over sidste års overførsel, men langt under tidligere års overførsler. I lighed med sidste år har koncernledelsen af hensyn til likviditeten arbejdet på kun at overføre det allermest nødvendige. Nogle overførsler forbliver i kassen, selvom der er overførselsret, andre overførsler forbliver i kassen i 2018, men ønskes så brugt i 2019.
 
Denne øvelse har reduceret overførselsbeløbet fra 68,6 mio.kr. til 39,7 mio. kr., idet 25,4 mio.kr. bliver i kassen og 3,4 mio. kr. bliver i kassen frem til 2019, hvor de vil blive søgt overført.
 
Af beløbet på 39,7 mio.kr. er der 17,7 mio.kr. overførsler fra 2016, som ikke blev overført til 2017.
 
Anlægsoverførsler
 
I mio. kr.
 
2014-2015
 
2015-2016
 
2016-2017
 
2017-2018
Økonomiudvalget
21,2
24,1
33,7
19,6
Udvalget for Børn og Skole
13,0
46,7
35,8
0,0
Udvalget for Ældre
2,2
21,2
15,6
2,1
Udvalget for Klima og Miljø
6,5
27,5
32,7
16,6
Udvalget for Kultur og Fritid
15,5
32,9
20,0
18,0
Byggemodning
18,8
24,8
8,7
0,0
I alt
77,2
177,2
146,5
56,4
 
Som det fremgår af ovenstående er overførslerne på anlæg væsentligt mindre end de plejer at være. Det skyldes dels at mange anlægsaktiviteter blev udskudt, og planlagt som budget for 2018.  Dels at byrådet midt i 2017 besluttede at sammenkæde igangsættelse af nye anlægsarbejder med salg af arealer og ejendomme.
 
Sportsbyen står for 28,5 mio. kr. af anlægsoverførslen. Hertil kommer, at 16,6 mio.kr. af finansieringsoverførslen kan henføres til Sportsbyen.
 
Finansforskydninger og lånefinansiering
 
I mio. kr.
 
2014-2015
 
2015-2016
 
2016-2017
 
2017-2018
Finansforskydninger
0,0
0,0
0,0
32,8
Lånefinansiering
-10,6
-37,3
-24,9
-2,9
I alt
-10,6
-37,3
-24,9
29,9
 
Overførsel af finansforskydninger dækker over Indskud i Landsbyggefonden, Vølundgrunden etape 1 og Deponering vedr. Holbæk Sportsby.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-03-2018
Indstilles godkendt.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 21-03-2018
Det blev besluttet at udskyde beslutningen i sagen, da udvalget fandt behov for at fortsætte behandling af punktet på udvalgets ekstraordinære møde den 9. april 2018.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-03-2018
Overførslerne fra 2017 til 2018 godkendes, med undtagelse af driftsoverførslerne inden for Udvalget for Børn og Skoles område.
Fordelingen af disse overførsler skal, behandles i udvalget inden endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.


Supplerende sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 14. marts 2018 at godkende overførslerne fra 2017 til 2018 med undtagelse af driftsoverførelserne inden for Udvalget for Børn og Skoles område. Fordelingen af disse overførsler skal behandles i Udvalget for Børn og Skole inden endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.


caseno17-18223_#4454844_v1_overførsel af drift 2017 -2018.pdf
caseno17-18223_#4453733_v1_anlægsoverførsler 2017-2018.xlsx

Bilag

Overførsel af drift 2017 -2018
Anlægsoverførsler 2017-2018


33. Beslutning om høring af de stående udvalg i forbindelse med udarbejdelse af retningslinjer for deltagelse i studieture, kurser, konferencer og årsmøder m.m. samt mødeforplejning

Beslutning om høring af de stående udvalg i forbindelse med udarbejdelse af retningslinjer for deltagelse i studieture, kurser, konferencer og årsmøder m.m. samt mødeforplejning

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
 
Beslutningssag
Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at Økonomiudvalget:
 1. hører hvert af de stående udvalg om, hvilke kurser, konferencer, årsmøder og tilsvarende arrangementer, de respektive udvalg eller medlemmer af de respektive udvalg ønsker at deltage i
 2. hører hvert af de stående udvalg om de foreslåede retningslinjer for mødeforplejning


Beskrivelse af sagen
Baggrund
Alle kommunalbestyrelsesmedlemmer skal understøttes lige i deres virke, og den nyvalgte kommunalbestyrelse skal fastsætte niveauet for denne understøttelse.
 
Deltagelse i studieture, kurser, konferencer og årsmøder m.m.
Kommunalbestyrelsen skal i hvert enkelt tilfælde godkende et medlems deltagelse i kurser, konferencer, årsmøder og KL-topmøder m.v. Det samme gælder et udvalgs studieture og/eller deltagelse i folkemøder og lignende. Kompetencen kan for så vidt angår kurser, konferencer, årsmøder og KL-topmøder m.v. delegeres til Økonomiudvalget, men Kommunalbestyrelsen kan ikke overlade denne kompetence til de enkelte udvalg, de enkelte medlemmer eller administrationen. 
 
Kommunalbestyrelsen kan i stedet for i hvert enkelt tilfælde at få forelagt en sag til godkendelse fastsætte nogle generelle regler, hvorefter nogle aktiviteter ikke kræver en særskilt godkendelse. Studieture og lignende kræver dog altid særskilt godkendelse.
 
For at begrænse antallet af sager, der skal forelægges for Kommunalbestyrelsen i denne valgperiode foreslås det, at Kommunalbestyrelsen fastsætter generelle retningslinjer.
 
Af budgetstyringsmæssige hensyn er der også væsentligt, at der er ensartede retningslinjer for alle udvalgene.
 
Endelig vil det forenkle og effektivisere administrationens arbejde.
 
For at begrænse antallet af sager, der skal forelægges Kommunalbestyrelsen mest muligt, er det vigtigt, at udvalgene så detaljeret som muligt oplyser, hvilke arrangementer, det enkelte udvalg eller medlemmer af det enkelte udvalg, ønsker at deltage i, før de generelle retningslinjer udarbejdes.
 
Mødeforplejning
Der er i den politiske mødekalender afsat to timer til de stående udvalgs ordinære møder. Det forventes således, at udvalgenes ordinære møder tilrettelægges på en sådan måde, at de som hovedregel kan afvikles i det afsatte tidsrum. De foreslåede retningslinjer for forplejning er udarbejdet under hensyntagen hertil.
 
Retningslinjerne er væsentlige af budgetstyringsmæssige grunde, og de vil desuden forenkle og effektivisere administrationens arbejde.
 
Der foreslås følgende retningslinjer for så vidt angår mødeforplejning:
 
Hvert udvalg beslutter inden for en beløbsramme på max. 50 kr. pr. mødedeltager, hvilken mødeforplejning, der skal bestilles til det pågældende udvalgs møder.
 
Den videre proces
Når svarene fra de stående udvalg foreligger, udarbejder administrationen et udkast til retningslinjer for deltagelse i studieture, kurser, konferencer og årsmøder m.m. samt mødeforplejning, som forelægges Økonomiudvalget og derefter Kommunalbestyrelsen til godkendelse.


Økonomiske konsekvenser
Der er i budgettet sat følgende af til deltagelse i og afholdelse af møder, kurser og repræsentation:
 
2018: 1.868.800 kr.
 
2019: 1.390.000 kr.
 
2020: 1.390.000 kr.
 
2021: 1.390.000 kr.
 
Budgettet for 2018 er højere end de øvrige år, da der var kommunalvalg i 2017, og da der erfaringsmæssigt er øgede udgifter til kurser i året efter et kommunalvalg.          


Lovgrundlag – link
Lov om kommunernes styrelse § 16, stk. 10

Sagshistorik, henvisninger
Punkt 9 på Økonomiudvalgets dagsorden den 7. februar 2018.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-03-2018
Godkendt.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 21-03-2018
Udvalget deltager fast i Børne- & Ungetopmødet i Ålborg. Har desuden brug for en ramme til f.eks. at kunne invitere oplægsholder ol. til udvalgets møder. 
 
Desuden ønsker udvalget, at der udmeldes en samlet ramme til forplejningen på udvalgsmøderne, som udvalget selv kan disponere over.  

Supplerende sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede den 7. marts 2018, at hvert af de stående udvalg skal udtale sig om:
 1. hvilke kurser, konferencer, årsmøder og tilsvarende arrangementer, det respektive udvalg eller medlemmer af det respektive udvalg ønsker at deltage i
 2. de foreslåede retningslinjer for mødeforplejning
34. Drøfte proces for revidering af strategier for dagtilbud og skoler

Drøfte proces for revidering af strategier for dagtilbud og skoler

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektion Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. udvalget drøfter proces for revidering af de politiske strategier for udviklingen af kommunens folkeskoler og dagtilbud.

Beskrivelse af sagen
På udvalgets møde i februar bad udvalget administrationen om at tilrettelægge en inddragende proces i 2018, hvor udvalget får mulighed for at gennemarbejde styringsdokumenterne på børne- og skoleområdet.
 
Administrationen anbefaler, at udvalget i første omgang har særligt fokus på strategi for Fremtidens dagtilbud samt strategien ”Holbæk Danner Skole, da det er i disse strategier, at de konkrete udviklingsområder og tiltag er beskrevet. En revision af disse dokumenter vil derfor have direkte indflydelse på prioriteringen af indsatserne på dagtilbuds- og skoleområdet.
 
Udvalgets drøftelse
Udvalget bedes drøfte ønsker, formål og omfanget af en inddragende proces i udvalgets arbejde med en revidering af strategierne for kommunens dagtilbud og skoler. Herunder om udvalget ønsker at arbejde frem mod én samlet strategi for dagtilbud og skole. Endvidere om styringsdokumentet i højere grad skal have karakter af en handleplan – som mere konkret fastsætter effektmål og prioriterer konkrete indsatser. 
 
Administrationen anbefaler, at en revidering af strategierne sker med udgangspunkt i de drøftelser udvalget i foråret har med forældrebestyrelser og skolebestyrelser om mål og resultater for børns læring og trivsel. Det anbefales, at udvalget efter dialogmøderne på mødet i juni drøfter, om og hvilken form for yderlig inddragelse, der er brug for i efteråret – som led i udvalgets revidering af strategierne. Se vedlagte bilag med udkast til proces for revidering af strategierne.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 21-03-2018
Drøftet.


caseno18-10353_#4465592_v1_udkast - proces for revidering af strategierne, fremtidens dagtilbud og holbæk danner skole.pdf
caseno18-7090_#4438590_v1_strategi for fremtidens dagtilbud.pdf
caseno18-7090_#4438591_v1_holbæk danner skole.pdf
caseno18-7090_#4438589_v1_børne- og ungepolitik.pdf

Bilag

Udkast - proces for revidering af strategierne, Fremtidens dagtilbud og Holbæk Danner Skole
Strategi for Fremtidens dagtilbud
Holbæk Danner skole
Børne- og ungepolitik


35. Drøfte opfølgning på Kommunalbestyrelsens vinterseminar

Drøfte opfølgning på Kommunalbestyrelsens vinterseminar

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. udvalget følger op på Kommunalbestyrelsens drøftelse på vinterseminaret om folkeskolen.

Beskrivelse af sagen
Udvalget bedes aftale, hvordan udvalget vil følge op på Kommunalbestyrelsens drøftelse på vinterseminaret om folkeskolen.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 21-03-2018
Drøftet.
36. Drøftelse af opfølgning på budget 2018

Drøftelse af opfølgning på budget 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. udvalgets udgiftsdrivere drøftes.

Beskrivelse af sagen
På hvert møde i de stående udvalg, præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.
 
Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i de væsentligste dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på hvert politikområde.
 
Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte drøftelserne om budgetlægningen for 2019-2022.
 
Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer en stor andel af budgettet eller repræsenterer svært styrbare områder, der ved budgetoverskridelse vil medføre et stort merforbrug.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 21-03-2018
Drøftet.
37. Drøftelse af budget 2019-2022

Drøftelse af budget 2019-2022

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. drøfter forudsætninger for budget 2019-2022.
 2. drøfter effektiviserings- og besparelsesstrategien.

Beskrivelse af sagen
Budgetprocessen som byrådet vedtog i december 2017 fastlægger, at de stående udvalg i løbet af foråret skal udarbejde hver deres andel af budget 2019-2022.
 
Udvalget skal have et bedre kendskab til eget budget. Både for at kunne forstå økonomien bedre, få mulighed for at bedrive politik og være med til at præge budgettet i langt højere grad.
 
På dette møde i marts vil der blive taget hul på drøftelser af forudsætninger for budget 2019-2022.

Derudover drøftes udvikling i forhold til effektiviserings- og besparelsesstrategien.
 
Forårets drøftelser af budget 2018, udgiftsdrivere, rammer for budget 2019 samt effektiviseringer og forudsætninger for budgettet vil tilsammen give udvalget tilstrækkelig viden i forhold til fastlæggelse af budget 2019-2022.
 
Udvalget skal være færdig med drøftelserne ultimo maj, da budgetforslaget skal drøftes på sommerseminaret 22. juni og effektiviseringerne skal vedtages på Kommunalbestyrelsens møde den 27. juni.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 21-03-2018
Drøftet.
38. Orientering om tilsyn med private institutioner

Orientering om tilsyn med private institutioner

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. udvalget tager orienteringen om det gennemførte tilsyn med dagtilbud, der drives som privatinstitutioner til efterretning.

Beskrivelse af sagen
 
Tilsynet er udført i perioden 01.12.2016 og 25.9.2017 af 2 konsulenter fra Fagcenter for Læring og trivsel.
 
Formålet med tilsynet:
I henhold til dagtilbudslovens §5 skal kommunen føre tilsyn med private pasningsordninger og privatinstitutioner, som er godkendte og beliggende i kommunen. I Holbæk Kommune er der i alt 14 privatinstitutioner. Heraf en selvejende institution og en institution, der drives som puljeinstitution.
 
Tilsynet er både en udviklings- og en myndighedsopgave. Tilsynet skal sikre, at børnene har de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring. Samtidig skal det sikres, at der arbejdes med pædagogiske læreplaner, børnemiljø og de lovpligtige sprogvurderinger.
 
Tilsynet har fokus på børnelivet i institutionen, herunder:
 
Ved tilsynet sikres det ydermere, at de lovgivningsmæssige og kommunale strategier og politikker følges.
 
På tilsynet udfører tilsynskonsulenten en deltagerobservation, hvor dagligdagen i institutionen betragtes. Herefter fortsætter tilsynet med dialog, hvor institutionens ejer/leder, en medarbejderrepræsentant og et bestyrelsesmedlem er til stede, såfremt det er muligt. Tilsynet tager afsæt i det tilsyn der er gennemført i 2015, herunder de anbefalinger der er udarbejdet i denne forbindelse. 
 
Pædagogisk tilbud som helhed:
Det generelle indtryk fra tilsynsbesøgende er, at institutionerne er pædagogisk velfungerende. Der arbejdes med udvikling af børns læring, trivsel og udvikling i en variation af sammenhænge. Tendensen er, at institutionerne arbejder målrettet og med forskellige pædagogiske udgangspunkter. Det kan fx være fokus på natur, leg, sprog eller ud fra pædagogiske filosofier om ro og nærhed. Der er dog samtidig også konstateret store kvalitetsforskelle, både mellem institutionerne og indenfor de enkelte institutioner. Der er på tilsynsrunden konstateret behov for at iværksætte:
 
To opfølgende tilsyn:
1) For at sikre kvalitet i arbejdet med børns læring og skoleparathed, samt med henblik på at forebygge et forholdsvist stort antal skoleudsættelser
2) For at videreudvikle kvaliteten af samspillet mellem voksne og børn
Begge institutioner samarbejder konstruktivt om opgaverne. 
 
En række opfølgende opgaver i relation til:
1) Revision af den pædagogiske læreplan, så den indeholder alle de lovpligtige elementer, fx beskrivelser af arbejdet med børn i udsatte positioner eller beskrivelser af arbejdet med børnemiljøet.
2) Systematisering af arbejdet med sprogvurderinger for alle 3-årige
3) At pædagogiske læreplaner og tilsynsrapporter er tilgængelige på institutionernes hjemmesider
 
Tilsynskonsulenten følger løbende op på alle opgaver, og de involverede institutioner samarbejder konstruktivt om opgaverne.
 
Zonen for nærmeste udvikling og påbud:
På tilsynet er der i øvrigt lagt vægt på at styrke den pædagogiske kvalitet. Det betyder, at alle tilsynsrapporter indeholder en række forslag til, hvordan institutionerne kan videreudvikle den pædagogiske kvalitet indenfor følgende områder:
 
1. Arbejdet med den pædagogiske læreplan
2. Sprog og sprogvurderinger
3. Det psykiske lærings og børnemiljø
4. Det fysiske børnemiljø
 
Forslagene kan fx handle om:
 
Der er ikke udstedt påbud i denne tilsynsrunde.
 
Forældreinvolvering:
På 10 ud af 14 tilsyn har der deltaget en forældrerepræsentant ved mødet. Fælles for forældredeltagelsen er, at repræsentanterne udtrykker stor tilfredshed med den private institution, og stor interesse i at videreudvikle kvaliteten.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 21-03-2018
Taget til efterretning.
39. Orientering om læringsrapport T2 for folkeskolerne

Orientering om læringsrapport T2 for folkeskolerne

Sagsgang og sagstype
Udvalget Børn og Skole
 
Orienteringssag

Indstilling
Ulrich Schmidt-Hansen indstiller at,
 
 1. orientering om Læringsrapport T2 for Holbæk Kommune tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommunes folkeskoler deltager i udviklingsprogrammet ”Program for Læringsledelse”. Som et led i udviklingsprogrammet gennemførtes kortlægning i 2015, også kaldet T1. Der er i efteråret 2017 gennemført endnu en kortlægning, T2. I 2019 gennemføres den sidste kortlægning. Kortlægningen sker via spørgeskemaundersøgelser målrettet elever, lærere, pædagoger, ledere og forældre.
 
Formålet med kortlægningerne er, at både kommunen og den enkelte skole kan få et evidensinformeret grundlag at foretage udviklingsstrategier på, samt en mulighed for at kunne se, om indsatser giver de ønskede resultater gennem årene.
 
Skolernes deltagelse i program for læringsledelse
Målet for Program for læringsledelse er,
 
Grundantagelsen for Program for læringsledelse er:
 
 
At de pædagogiske indsatser er informeret af viden betyder, at både ledere, lærere og pædagoger beslutter indsatser, der baserer sig på forskningsmæssig viden, information om eleverne i form af mange forskellige data, og lærere og pædagogers egen vurdering af eleverne.

Sammenfatning af resultater fra T2
Katrinedalsskolen og Kildedamsskolen har arbejdet med kompetencepakken ”Motivation, ros og tro på sig selv”. Holbæk By Skole og Skovvejens Skole har arbejdet med ”Feedback og klasseledelse”.  Kompetencepakkerne er valgt på baggrund af skolernes resultater i spørgeskemaundersøgelsen T1.
 
Betydningen af pædagogiske indsatser og kompetenceudvikling kan i første omgang ses i forandringer af den professionelle praksis. Dette kan ses i seneste måling i Holbæk Kommune, der har fremgang i spørgsmålene bag feedback, læringsstrategier og relation til eleverne. Læringskulturen i klassen er i klar fremgang. Effekten af indsatsen kan ikke ses endnu i elevernes besvarelser, men det forventes i næste kortlægning.
 
I besvarelserne for eleverne 0.-3.klasse ses ingen ændringer i forhold til T1. Besvarelserne viser generelt et positivt billede af relationen mellem elever og lærere, elever imellem og struktur i undervisningen. I de fleste områder i besvarelserne fra eleverne i 4.-9.klasse ses en tilbagegang i forhold til T1, så Holbæk Kommune nu ligger lidt under gennemsnittet for de øvrige kommuner i programmet. Det er dog ikke signifikant, dvs. at det kan skyldes tilfældigheder.
 
Den største fremgang der kan se i T2 er på lærernes vurdering af elevernes sidst opnåede karakter. Her er der en stor fremgang.
 
Forældrenes besvarelser viser generelt for kommunen, at hjemmet støtter op om barnets skolegang. Der er positiv interesse for skolearbejdet, og en fremgang i fælles forventninger til samarbejdet mellem skole og hjem. Der er en fremgang i målingen i 2017 ift at forældre føler sig informeret om og samarbejder med skolen, samt støtter barnet i skolearbejdet.
 
Kommuneresultat kan vise nogle tendenser, og er et gennemsnit af de fire skoler.  Gennemsnittet indeholder store forskelle skolerne imellem.
 
Rapporten og data bag fungerer som et arbejdsredskab dels for Fagcenteret og den fælleskommunale indsats, dels for de enkelte skoler i arbejdet med at øge alle elevers læring.
 
Hvad er næste skridt
Skoleledelserne analyserer data med henblik på at justere deres mål- og handleplaner fremadrettet. Den næste kortlægning, T3, kommer i efteråret 2019.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 21-03-2018
Taget til efterretning.


caseno18-10454_#4459634_v1_rapport_dk 2017_holbæk kommune.pdf.pdf

Bilag

Rapport_DK 2017_Holbæk Kommune.pdf


40. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller at,
 
 1. nedenstående orienteringer tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Eventuelle orienteringer fra formanden
Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
Eventuelle orienteringer fra direktionen
 
Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:
 
Mødet den 25. april 2018
 
Mødet den 30. maj 2018
 
Mødet den 20. juni 2018
41. Underskriftsark

Underskriftsark