UDVALG

Udvalget for Børn og Skole

MØDE

Referat

STED

Skovvejens Skole afd. Undløse, Øvej 3 i Undløse

STARTTIDSPUNKT

28-02-2018 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

28-02-2018 15:00:00


PUNKTER

10. Godkendelse af dagsorden til mødet den 28. februar 2018
11. Temadrøftelse om børne- og ungepolitik og strategier for dagtilbud og skole
12. Beslutning om godkendelse af kvalitetsrapport 2017-18 for folkeskolerne
13. Godkendelse af anlægsbevilling til fornyelse af kommunens legepladser i 2018
14. Beslutning om status og erfaringsopsamling af ny dagtilbuds- og skolestruktur
15. Beslutning om Kommunalbestyrelsens deltagelse på Folkemødet 2018
16. Planlægge dialogmøder med dagtilbudsbestyrelser 2018
17. Drøftelse af opfølgning på budget 2018
18. Drøftelse af proces og rammer for budget 2019-22
19. Drøftelse af forslag til årshjul for udvalget for Børn og Skole
20. Drøfte inspiration fra Børne- og Unge Topmødet 2018
21. Orienteringer
22. Underskriftsark10. Godkendelse af dagsorden til mødet den 28. februar 2018

Godkendelse af dagsorden til mødet den 28. februar 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 28. februar 2018 bliver godkendt.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 28-02-2018
Godkendt.


caseno18-3567_#4448097_v1_program til den 28.02.2018.docx

Bilag

Program til den 28.02.2018


11. Temadrøftelse om børne- og ungepolitik og strategier for dagtilbud og skole

Temadrøftelse om børne- og ungepolitik og strategier for dagtilbud og skole

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Skole og Børn
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. udvalget drøfter kommunens børne- og ungepolitik samt strategierne for udvikling af kommunens folkeskoler og dagtilbud.

Beskrivelse af sagen
Som led i udvalgets introduktion til kerneområdet Læring og Trivsel drøfter udvalget kommunens børne- og ungepolitik samt de politisk vedtagne strategier for udviklingen af de kommunale skoler og dagtilbud.
 
På mødet præsenterer administrationen børne- og ungepolitikken samt strategi for Fremtidens dagtilbud og strategien Holbæk Danner Skole – og gør status på, hvor langt vi er nået med realiseringen.
 
Strategi for Fremtidens dagtilbud tager afsæt i de politiske mål i børne- og ungepolitikken og sætter retning for de kommende års indsatser på dagtilbudsområdet. Der er i strategien prioriteret en række indsatser for områdets videre udvikling.
 
Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning, som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner, som er udtrykt i byrådets børne- og ungepolitik og den nationale reform af folkeskolen. Der er i strategien udpeget otte pejlemærker for udvikling af området.
 
Børne- og ungepolitikken og strategier er vedlagt som bilag.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 28-02-2018
Drøftet med den bemærkning, at udvalget beder om, at der bliver tilrettelagt en inddragende proces i indeværende år, hvor udvalget får mulighed for at gennemarbejde Børne og Unge politikken samt strategierne.


caseno18-7090_#4438589_v1_børne- og ungepolitik.pdf
caseno18-7090_#4438590_v1_strategi for fremtidens dagtilbud.pdf
caseno18-7090_#4438591_v1_holbæk danner skole.pdf

Bilag

Børne- og ungepolitik
Strategi for Fremtidens dagtilbud
Holbæk Danner skole


12. Beslutning om godkendelse af kvalitetsrapport 2017-18 for folkeskolerne

Beslutning om godkendelse af kvalitetsrapport 2017-18 for folkeskolerne

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. kvalitetsrapporten for folkeskolen udarbejdet i skoleåret 2017-18 godkendes.

Beskrivelse af sagen
Kvalitetsrapport for folkeskolerne skal udarbejdes hvert andet år og godkendes af kommunalbestyrelsen. Administrationen har i skoleåret 2017-18 udarbejdet kvalitetsrapport for folkeskolen, som nu foreligger til godkendelse.  
 
Formålet med kvalitetsrapporten for folkeskolen, er:
 
Indholdet i en kvalitetsrapport
Kvalitetsrapporten er opdelt i en kommunedel for det samlede skoleområde og en skoledel, hvor hver enkelt skole er beskrevet. De to dele udgør tilsammen kvalitetsrapporten, og er vedlagt som bilag i sagen.
 
Der er specifikke krav til indholdet (i bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen), og kvalitetsrapporten skal bl.a. indeholde resultatoplysninger.
 
Resultatoplysningerne indeholder bl.a.:
 
Kvalitetsrapporten skal udover de obligatoriske data indeholde en handleplan for udviklingsaktiviteter og indsatser/aktiviteter. Her er det muligt at synliggøre Holbæk kommunes fælleskommunale udviklingsplan. Udviklingsplanen tager udgangspunkt i de to indsatsområder ’Synlig Læring’ og ’Digitalisering’, som tilsammen beskriver indsatserne for ’Holbæk Danner Skole.’
 
Herudover har det daværende udvalg Læring og Trivsel for Børn og Unge d. 20. juni 2017 besluttet, at skolernes status og udvikling belyses ift. de nationale målsætninger for folkeskolen samt de politiske effektmål for Læring og Trivsel. Herudover fokuseres der på skoleniveau på mål- og opfølgningsplan i Program for Læringsledelse, samt områdernes erfaringer med at arbejde med et sammenhængende læringsforløb for de 0-16-årige.
 
Følgende kan fremhæves fra kvalitetsrapporten:

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 28-02-2018
Indstilles godkendt.


caseno17-23782_#4437925_v1_kval.rap. - kommunedel kvalitetsrapport 2017-18.revid..pdf.pdf
caseno17-23782_#4437919_v1_kval.rap. - samlet kvalitetsrapport skoledel. 2017-2018.valid.med bestyr.udt..pdf.pdf

Bilag

Kval.rap. - KOMMUNEDEL kvalitetsrapport 2017-18.revid..pdf
Kval.rap. - Samlet Kvalitetsrapport SKOLEDEL. 2017-2018.valid.med bestyr.udt..pdf


13. Godkendelse af anlægsbevilling til fornyelse af kommunens legepladser i 2018

Godkendelse af anlægsbevilling til fornyelse af kommunens legepladser i 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. der frigives en anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten i Budgetaftale 2018, til fornyelse af kommunens legepladser for skole- og dagtilbudsområdet.

Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2014, at der afsættes 2 mio. kr. årligt over en 5-årig periode med virkning fra budgetår 2015, til fornyelse og renovering af kommunens legepladser for skole- og dagtilbudsområdet.
 
Baggrunden for beslutningen var en gennemgang af sikkerheden på kommunens legepladser. Gennemgangen afdækkede et stort behov for løbende, at kunne udskifte legeredskaber og forbedre læringsmiljøet på legepladser i takt med, at de legeredskaber, der er slidt op, fornyes.
 
Anlægsrammen på 2 mio. kr. blev reduceret til 1,8 mio. kr. i forbindelse med Budgetaftale 2018.
 
Der anmodes nu om, at anlægsrammen på 1,8 mio. kr. for 2018 frigives og anvendes således:
Rammen dedikeres til skolernes multibaner, opfølgning på udskiftning af nedslidte legeanlæg, udskiftning af slidte reservedele på eksisterende redskaber, sikring og nedtagning af legepladser på fraflyttede enheder, og prioritering af et eventuelt restbeløb til nyindkøb af legeredskaber på baggrund af ønsker fra skole- og dagtilbud. Nyanskaffelser prioriteres efter kriterier nedenfor.
Når kommunen fraflytter ejendomme med legepladser vurderer Vækst og bæredygtighed, Kommunal drift, om legeredskaberne skal flyttes og genanvendes et nyt sted.
 
Status på arbejdet for 2017
Anlægsrammen i 2017 på 2 mio. kr. blev reduceret med 1,5 mio. kr. til 0,5 mio. kr. på baggrund af kommunens økonomiske opbremsning. Indsatsen i 2017 har været præget af budgetreduktion og indkøbsstop, og fokus har været, at opretholde eksisterende legepladser i forsvarlig og sikker stand med de begrænsede midler, der har været til rådighed.

Økonomiske konsekvenser
Der frigives en anlægsbevilling på 1,8 mio. kr., der dækker samtlige omkostninger til fornyelse af kommunens legepladser for skole- og dagtilbudsområdet i 2018. Beløbet anvises af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten i Budgetaftale 2018.

Øvrige konsekvenser
Såfremt anlægsrammen på 1,8 mio. kr. for 2018 ikke frigives, kan det af hensyn til børnenes sikkerhed blive nødvendigt helt eller delvist at lukke de legepladser, der ikke kan holdes i lovlig, forsvarlig og sikker stand.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 28-02-2018
Indstilles godkendt.
14. Beslutning om status og erfaringsopsamling af ny dagtilbuds- og skolestruktur

Beslutning om status og erfaringsopsamling af ny dagtilbuds- og skolestruktur

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. administrationen udarbejder en status på implementering af dagtilbuds- og skolestrukturen som trådte i kraft pr. 1. august 2016. Erfaringsopsamlingen sker på baggrund af dialogmøder i foråret 2018 mellem udvalget og forældre- og skolebestyrelser og møder mellem udvalget og medarbejder- og lederrepræsentanter på dagtilbuds- og skoleområdet. Status- og erfaringsopsamling forelægges udvalget juni 2018.
 2. administrationen udarbejder en analyse af den økonomiske tildelingsmodel på skoleområdet. Analysen forelægges udvalget i april 2018.
 3. Fagcenter for Læring og Trivsel udarbejder et politisk- og administrativt styringsredskab, som løbende kan vise en række indikatorer på børns læring og trivsel i de fire områder. Den fortløbende status forelægges udvalget første gang i juni 2018.
 4. der udarbejdes en evaluering i april-maj 2019 af dagtilbuds- og skolestrukturen. Resultatet forelægges udvalget i august 2019.

Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” besluttede d. 26. september 2017 at sætte en evaluering i gang af den nuværende dagtilbuds- og skolestruktur, som trådte i kraft pr. 1. august 2016.
 
Den ny struktur betød, at de tidligere otte skoler blev til fire skoler, og de daværende otte dagtilbud blev til fire dagtilbud. Ligeledes ændres antallet af skolestyrelser fra otte til fire og tilsvarende for dagtilbudsbestyrelserne. De ledelsesmæssige ændringer ved ny struktur pr. 1. august 2016 fremgår under forslag til evalueringstemaer og tidsramme. Strukturændringen i 2016 betød en organisatorisk og ledelsesmæssig ændring i antallet af skoler og dagtilbud – der blev ikke ændret i antallet af skoleafdelinger/børnehuse.
 
Den nuværende skole- og dagtilbudsstruktur bygger på de principper, som byrådet fastsatte i 2011 – da byrådet besluttede en struktur med udgangspunkt i en ”matrikelmodel”, hvor én skole består af flere skoleafdelinger (matrikler). Evaluering af denne struktur blev behandlet af udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” i marts 2015.
 
Baggrunden for beslutningen om ny struktur pr. 1. august 2016 udspringer af de omstillingsprojekter byrådet satte i gang med vedtagelse af budget 2015, hvor der bl.a. blev nedsat en omstillingsgruppe om ”økonomisk og fagligt bæredygtige skoler og børnehuse”. Arbejdet skulle bidrage til at finde alternative løsninger til mere traditionelle besparelser på området. Et af de input, som bl.a. kom frem var at se på en ny organisering af skoler og dagtilbud i få men større distrikter, med mulighed for at reducere udgift til ledelse og optimere administration samt øge de nye områders faglige og økonomiske robusthed. I alt indebar den ny distrikts- og ledelsesstruktur en budgetreduktion på 10 mio. kr. på området.
 
Som første skridt i evalueringen besluttede udvalget for ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” at invitere skole- og forældrebestyrelser samt MED-udvalg til at give forslag og input til, hvad der er det vigtigste og mest relevante at evaluere på. Der foreligger nu input fra bestyrelser og MED-udvalg, og udvalget for Børn og Skoler drøftede den 30. januar 2018 administrationens oplæg til evaluering. Udvalget skal nu træffe beslutning om temaer og omfanget af en evaluering. Bestyrelsernes og MED-udvalgenes input fremgår af bilag 1.
 
Flere bestyrelser og MED-udvalg har peget på, at den nuværende dagtilbuds- og skolestruktur kun har eksisteret siden august 2016, og at det er tidligt at evaluere på effekt. Administrationen har taget udgangspunkt i denne tilgang samt i udvalgets drøftelse, og har udarbejdet et oplæg – som her og nu kan bibringe viden og erfaring om implementering af ny dagtilbud- og skolestruktur – men som ikke er en omfangsrig evaluering af effekt og målopfyldelse af ny struktur. Se nedenfor for uddybning af status og erfaringsopsamlingen. En evaluering af effekt og målopfyldelse indstilles gennemført i april-maj 2019.
 
Allerede igangsatte aktiviteter
Udvalget har allerede på møde den 29. august 2017 besluttede at igangsætte særskilt analyse af specialundervisningsområdet.
 
Medarbejdertrivsel: HR og arbejdsmiljø gennemfører i april-maj en APV- og trivselsmåling, som omfatter alle ansatte i Holbæk Kommune – dvs. både ledere og medarbejdere i hele organisationen. Undersøgelsen kan være med til at give en temperaturmåling af medarbejdertrivsel i dagtilbud og skoler – og derved være et supplement den øvrige erfaringsopsamling.
 
Forslag til status- og erfaringsopsamling

1) Status på implementering af de strukturændringer som trådte i kraft pr. 1. august 2016 på dagtilbuds- og skoleområdet.
 
På baggrund af dialogmøder mellem udvalget og henholdsvis forældre- og skolebestyrelserne, medarbejderrepræsentanter og ledere udarbejder Fagcenteret for Læring og Trivsel en status på realiseringen af de strukturændringer, som trådte i kraft 1. august 2016.
 
Dialogen vil tage udgangspunkt i erfaringerne indtil nu med realiseringen af den ny struktur set ud fra et bestyrelses-, medarbejder- og ledelsesperspektiv (hvad lykkes, hvad lykkes ikke og hvorfor).
 
Der er i forvejen med planlagt med, at udvalget mødes med dagtilbuds- og skolebestyrelserne i løbet af de kommende måneder. Dialogen om status på den ny struktur indarbejdes i disse møder. For medarbejdernes vedkommende kan deltagerkredsen med fordel f.eks. være tillidsrepræsentanterne på dagtilbuds- og skoleområdet. Endvidere vil udvalget få mulighed for at drøfte status på den ny struktur med områdeledelsen, når udvalget i løbet af foråret på udvalgsmøderne har dialog med ledelserne.
 
Status i form af en opsamling fra dialogmøderne forelægges udvalget i juni 2018.
 
2) Analyse af den økonomiske tildelingsmodel på skoleområdet
Der udarbejdes en analyse af tildelingsmodellen på skoleområdet, herunder om der er behov for en justering af fordeling mellem områderne. Udviklingen i områdernes klassekvotienter indgår i analysen.
Ansvarlig: Økonomiafdelingen. Tidsplan: Afsluttet april 2018
 
3) Status på børns læring og trivsel i de fire dagtilbuds- og skoleområder
Fagcenter for Læring og Trivsel udarbejder et overblik, som for hvert område viser en status på børns læring og trivsel i området.
 
Der anvendes det datamateriale, som på nuværende tidspunkt er tilgængeligt, og som er indikatorer på børn/elevers læring og trivsel, fx sprogvurderinger, afgangskarakterer, nationale test, trivselsundersøgelser, sundhedsfaglige og sociale indikatorer. Overblikkene skal kunne anvendes fremadrettet til politisk og administrativt brug. Udvikling af styringsredskabet sker parallelt med status og erfaringsopsamling på implementering af den ny struktur.
Ansvarlig: Fagcenter for Læring og Trivsel. Tidsplan: Afsluttet juni 2018

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 28-02-2018
Godkendt med den bemærkning, at resultatet fra evalueringen i foråret 2019 fremlægges for udvalget i juni 2019 (jf. pkt. 4 i indstillingen).


caseno17-36593_#4424535_v1_bilag 1, opsamling - input til evalueringstemaer fra bestyrelser og med-udvalg.pdf

Bilag

Bilag 1, Opsamling - input til evalueringstemaer fra bestyrelser og MED-udvalg


15. Beslutning om Kommunalbestyrelsens deltagelse på Folkemødet 2018

Beslutning om Kommunalbestyrelsens deltagelse på Folkemødet 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at det besluttes:
1. hvilke udvalg der skal være repræsenteret på Folkemødet 2018
2. hvilke medlemmer fra de pågældende udvalg der deltager

Beskrivelse af sagen
Folkemødet 2018 på Bornholm finder sted i perioden 14. – 17. juni.
 
Folkemødets formål ”… er at styrke demokratiet og dialogen i Danmark. Det sker ved at skabe en ny ramme om møder mellem beslutningstagerne i erhvervslivet, interesseorganisationer og politikere fra Folketinget, EU, kommuner og regioner. Og ved at give borgerne mulighed for at møde beslutningstagerne ansigt til ansigt.”
 
Folkemødets fulde program ligger først endeligt klar i maj, men den faglige bredde spænder vidt. De stående udvalg og projektudvalg vil, i det omfang de er repræsenteret, kunne sammensætte programmer der er fagligt relevante og falder inden for de emner udvalget beskæftiger sig med.
 
Kommunalbestyrelsen beslutter, om Holbæk Kommune skal være politisk repræsenteret på Folkemødet 2018 og i givet fald hvilke udvalgsmedlemmer, der kan deltage. De enkelte udvalg indstiller til Kommunalbestyrelsen, om de ønsker at være repræsenteret og i givet fald hvilke medlemmer, der ønsker at deltage.
 
Ledelsessekretariatet er aktuelt ved at afsøge mulighederne for forskellige samarbejder i forbindelse med deltagelsen i 2018.

Økonomiske konsekvenser
Der er i budget 2018 afsat 1.868.800 kr. til kommunalbestyrelsesmedlemmernes deltagelse i og afholdelse af møder, kurser og repræsentation.
 
Adgangen til Folkemødet er gratis, men der vil være udgifter til transport, overnatning og forplejning. Den samlede udgift pr. deltager forventes ligge mellem 2000-2500 kr.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 28-02-2018
Udvalget for Børn og Skole ønsker ikke, at deltage i dette års Folkemøde.
16. Planlægge dialogmøder med dagtilbudsbestyrelser 2018

Planlægge dialogmøder med dagtilbudsbestyrelser 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. udvalget drøfter forberedelse af dialogmøder med dagtilbudsbestyrelserne i foråret 2018, og mødedatoer fastsættes.

Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” besluttede d. 20. juni 2017 en model, hvor der en gang årligt foregår en drøftelse med et dagtilbudsområdes forældrebestyrelse samt ledelse og udvalget. I drøftelsen følges der op på områdets mål for den forgangne periode, og handleplanen for den kommende periode drøftes.
 
Formålet med drøftelsen er,
 
Grundlaget for drøftelsen vil være de evalueringsdokumenter, som dagtilbudsområdet i forvejen udarbejder.  Dialogmøderne skal derved også ses som et led i udvalgets behandling af kvalitetsrapport, evaluering af pædagogiske lærerplaner og tilsynsrapporter.    
 
Drøftelsen vil tage udgangspunkt i:
 
a) Status på mål og indsatsområder for børnenes læring og trivsel i dagtilbuddet.
Her gives status på de mål og indsatser, som dagtilbuddet arbejder med, og som er beskrevet i:
- Strategi for Fremtidens dagtilbud
- De pædagogiske læreplaner
- Temaer udpeget i kvalitetsrapporten for dagtilbudsområdet
- Tilsynsrapporter
 
b) Handleplan for næste års prioriterede indsatser
Drøftelsen skal bidrage til at få udpeget og prioriteret indsatser for det kommende års arbejde.
 
c) Opfølgning på de politiske beslutninger om:
- Tildelingsmodel (budgetgaranti)
- Bestyrelsernes mulighed for at ændre på åbningstiderne i børnehusene
- Bestyrelsernes kompetence til at placere lukkedage.
 
Udvalget bedes drøfte forberedelse af møderne samt tidspunkt for afholdelse.
 
Forslag til tidspunkt (april - maj):
 
Dagtilbudsområde
Tidspunkt
Skovvejen
17. april kl. 18.30 – 20.00
Kildedam
25. april kl. 18.30 – 20.00
Holbæk By
23. maj kl. 18.30 – 20.00
Katrinedal
30. maj kl. 18.30 – 20.00
 
 
           
           
           
           
           

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 28-02-2018
Drøftet. Datoerne godkendt med den bemærkning, at det planlagte møde den 30. Maj forsøges flyttet til den 29. Maj.
17. Drøftelse af opfølgning på budget 2018

Drøftelse af opfølgning på budget 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget Børn og Skole
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. budget 2018 drøftes
 2. udgiftsdriverne drøftes

Beskrivelse af sagen
Budget 2018
Administrationen gennemgår budget 2018 for udvalget. Herigennem får udvalgets medlemmer mulighed for at spørge ind til de forskellige forudsætninger, ligesom det afklares i lidt større detaljer, hvilke aktiviteter budgettet dækker over
 
Udgiftsdrivere
På hvert møde i de stående udvalg, præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.
 
Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i de væsentligste dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på hvert politikområde.
 
Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte drøftelserne om budgetlægningen for 2019-2022.
 
Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer en stor andel af budgettet eller repræsenterer svært styrbare områder, der ved budgetoverskridelse vil medføre et stort merforbrug.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 28-02-2018
Drøftet.
18. Drøftelse af proces og rammer for budget 2019-22

Drøftelse af proces og rammer for budget 2019-22

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. drøfter proces for udvalgets arbejde med budget 2019-2022.
 2. drøfter hvordan rammerne for budget 2019 påvirker budgettet, og hvilke konsekvenser det har.
 3. drøfter første udkast vedrørende effektiviserings- og besparelsesstrategien.

Beskrivelse af sagen
Budgetprocessen som byrådet vedtog i december 2017 fastlægger, at de stående udvalg i løbet af foråret skal udarbejde hver deres andel af budget 2019-2022.
 
Udvalget skal have et bedre kendskab til deres budget. Både for at kunne forstå økonomien bedre, få mulighed for at bedrive politik og være med til at præge budgettet i langt højere grad.
 
På dette første ordinære møde efter konstitueringen skal udvalget drøfte, hvornår forudsætningerne for de forskellige aktiviteter skal gennemgås. Der lægges op til drøftelse af hvad de økonomiske rammer betyder for udvalget. Og første udkast til effektiviseringer præsenteres.
 
Forårets drøftelser af budget 2018, udgiftsdrivere, rammer for budget 2019 samt effektiviseringer og forudsætninger for budgettet vil tilsammen give udvalget tilstrækkelig viden i forhold til fastlæggelse af budget 2019-2022.
 
Udvalget skal være færdig med drøftelserne ultimo maj, da budgetforslaget skal drøftes på sommerseminaret 22. juni og effektiviseringerne skal vedtages på Kommunalbestyrelsens møde den 27. juni.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 28-02-2018
Drøftet.
19. Drøftelse af forslag til årshjul for udvalget for Børn og Skole

Drøftelse af forslag til årshjul for udvalget for Børn og Skole

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. udvalget drøfter forslag til aktivitetsplan for udvalget fra marts til juni 2018.
 2. udvalget drøfter forslag til fortløbende årshjul fra 2019-2021.

Beskrivelse af sagen
I forbindelse med introduktionen til udvalget for Børn og Skole er der udarbejdet et forslag til aktivitetsplan med temadrøftelser, udvalgsbesøg, dialogmøder og foreløbige sager til udvalgsmøderne i marts-juni 2018. Se vedlagte bilag.
 
Endvidere er vedlagt forslag til et fortløbende årshjul for udvalgets arbejde med fast kadence for dialogmøder med bestyrelser og udvalgets opfølgning på dialogmøderne.
 
Udvalget bedes drøfte aktivitetsplan for marts-juni 2018 samt forslag til fortløbende årshjul for 2019-21.
 
Et årshjul for udvalgets arbejde vil supplere den fast tilbagevendende oversigt på udvalgsdagsorden (det generelle orienteringspunkt) med de forventede sager til de tre efterfølgende udvalgsmøder.
 
Såfremt der er interesse for det, vil administrationen på baggrund af input fra udvalget arbejde videre med materialet og lægge det på politikerweb, hvor udvalget løbende kan se seneste opdateret årshjul for udvalgets arbejde.    

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 28-02-2018
Drøftet.


caseno18-7328_#4448280_v1_aktivitetsplan marts-juni 2018 - udvalget for børn og skole, udkast den 21. februar 2018.pdf
caseno18-7328_#4448208_v1_udkast til årshjul 2019-21 udvalget for børn og skole februar 2018.pdf
caseno18-7328_#4447905_v1_styringskæder dagtilbud og skoler, fagcenter for læring og trivsel februar 2018.pdf

Bilag

Aktivitetsplan marts-juni 2018 - udvalget for Børn og Skole, udkast den 21. februar 2018
Udkast til årshjul 2019-21 udvalget for Børn og Skole februar 2018
Styringskæder dagtilbud og skoler, Fagcenter for læring og trivsel februar 2018


20. Drøfte inspiration fra Børne- og Unge Topmødet 2018

Drøfte inspiration fra Børne- og Unge Topmødet 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skoler
 
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at udvalget:
 
 1. drøfter inspiration og resultater fra Børne og Unge Topmødet 2018, som blev afholdt af Kommunernes Landsforening den 1.-2. februar.

Beskrivelse af sagen
Udvalget for Børn og Skoler deltog den 1.- 2. februar 2018 på konferencen ”KL’s Børne og Unge Topmøde 2018”. Konferencen er arrangeret af Kommunernes Landsforening og har deltagelse af politikere samt embeds- og fagfolk fra hele landet.
 
Temaet for årets topmøde var "Dannelse, uddannelse og inddragelse af fremtidens borgere".
 
Udvalget bedes drøfte de oplæg og resultater, som blev præsenteret på topmødet. Blandt andet med henblik på om inspirationen fra konferencen f.eks. giver anledning til iværksættelse af konkrete initiativer.
 
Materialer fra Børne og Unge Topmødet 2018 kan læses via link nedenfor til KL´s hjemmeside:
 
http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Born-og-unge/butm2018/

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 28-02-2018
Drøftet.
21. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller at,
 
 1. nedenstående orienteringer tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Orientering om udtrædelse af skolebestyrelsen ved Katrinedalskolen
 
Eventuelle orienteringer fra formanden
Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
Eventuelle orienteringer fra direktionen
 
Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:
 
Mødet den 21. marts
 
Mødet den 25. april
 
Mødet den 30. maj

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 28-02-2018
-
22. Underskriftsark

Underskriftsark