UDVALG

Udvalget for Børn og Skole

MØDE

Referat

STED

lokale 0.10 Kanalstræde

STARTTIDSPUNKT

30-01-2018 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

30-01-2018 18:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til mødet den 30. januar 2018
2. Valg af formand og næstformand
3. Godkendelse af tid og sted for udvalgets møder i 2018
4. Orientering om udvalgets område
5. Orientering om budgetrevision 1 2018
6. Drøftelse af oplæg til evaluering af dagtilbuds- og skolestruktur
7. Beslutning om investeringsbehov til optimering af ejendom ifm. genhusning af Børnehuset Sølyst
8. Orienteringer
9. Underskriftsark1. Godkendelse af dagsorden til mødet den 30. januar 2018

Godkendelse af dagsorden til mødet den 30. januar 2018

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn og Skole
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

  1. dagsorden til mødet den 30. januar 2018 bliver godkendt.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 30-01-2018
 
Godkendt.
2. Valg af formand og næstformand

Valg af formand og næstformand

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn og Skole
Beslutningssag


Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
  1. Udvalget for Børn og Skole vælger en formand og en næstformand blandt sine medlemmer


Beskrivelse af sagen
 
Valgene foretages som flertalsvalg.


Lovgrundlag – link
Lov om kommunernes styrelse §§ 22 og 24


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 30-01-2018
 
Udvalget valgte Sine Agerholm (L) som formand og Camilla Hove Lund (V) som næstformand.
3. Godkendelse af tid og sted for udvalgets møder i 2018

Godkendelse af tid og sted for udvalgets møder i 2018

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn og Skole
Beslutningssag


Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
  1. udvalget for Børn og Skole godkender administrationens forslag til, hvor og hvornår udvalgets ordinære møder afholdes i resten af 2018Beskrivelse af sagen
 
Administrationen foreslår, at udvalgets ordinære møder i resten af 2018 afholdes i mødecentret på adressen Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, kl. 13-15 på følgende datoer:
 
Udvalget kan i løbet af året beslutte at flytte stedet for afholdelsen af et eller flere kommende møder. Sådanne beslutninger kræver enighed i udvalget.


Lovgrundlag – link
Lov om kommunernes styrelse §20

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 30-01-2018
 
Godkendt med den bemærkning, at der forud for udvalgsmøderne afsættes en time til besøg indenfor udvalgets område. Samt at udvalgsmøderne som udgangspunkt holdes i det lokalområde, som besøges. 
4. Orientering om udvalgets område

Orientering om udvalgets område

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn og Skole
 
Orienteringssag


Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
  1. udvalget for Børn og Skole tager den korte overordnede introduktion til udvalgets område til efterretning.


Beskrivelse af sagen
 
På mødet præsenteres udvalgets område.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 30-01-2018
 
Orienteringen er taget til efterretning.
5. Orientering om budgetrevision 1 2018

Orientering om budgetrevision 1 2018

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Orienteringssag

 

Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at
  1. orienteringen om budgetrevision 1 tages til efterretning

 

Beskrivelse af sagen
Budgetopfølgning i 2018
 
Budgetrevisioner
Dette er den første af fire budgetrevisioner i 2018.
 
Formålet med budgetrevisionerne er, at Kommunalbestyrelsen får et overblik over kommunens samlede økonomi – herunder forventningerne til årets forbrug. Det er også ved budgetrevisionerne, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at omprioritere budget mellem politikområderne.
 
Administrationen indstiller en omprioritering mellem politikområder, hvis forventningerne til årets forbrug viser, at der er uforbrugte midler et sted, som kan dække et forventet merforbrug et andet sted.
 
Budgetrevision 1 ligger så tidligt på året, at forventningen til årets forbrug er lig med budgettet. Derfor er der ved budgetrevision 1 ikke brug for at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om omprioritering af budgettet, og derfor er denne sag en orienteringssag. Budgetrevision 2-4 vil være beslutningssager.
 
Ved denne første budgetrevision orienteres Kommunalbestyrelsen alene om de tilpasninger, der er nødvendige for, at korrigeret budget stemmer overens med det, der er besluttet. Tilpasningerne ved budgetrevision 1 vedrører to ting. 1) Korrektioner der gør, at økonomisystemet afspejler det vedtagne budget samt 2) beslutninger, der er truffet i byrådet efter budgetvedtagelsen om anvendelse af et beløb.
 
Den anden og den tredje budgetrevision behandles i Kommunalbestyrelsen i henholdsvis maj og september måned. Ved disse budgetrevisioner præsenteres Kommunalbestyrelsen for det forventede årsforbrug, og administrationen indstiller om nødvendigt omprioriteringer af budgettet.
 
Når der omprioriteres mellem politikområder, kaldes det en omplacering.
 
Når der omprioriteres, og der tages penge op af kassen eller lægges penge i kassen, kaldes det en tillægsbevilling.
 
Jævnfør det 3. styringsprincip for Holbæk Kommune gives der kun kassefinansieret tillægsbevilling som følge af merudgift til midtvejsreguleringen af kommunale bloktilskud.
 
Den sidste og fjerde budgetrevision udarbejdes på samme grundlag som budgetrevision 2 og 3. Ved budgetrevision 4 vil puljen afsat til uforudsete udgifter blive fordelt i det omfang, der er brug for det. Budgetrevision 4 behandles i Kommunalbestyrelsen i december.
 
Udgiftsdrivere
På de stående udvalgsmøder præsenteres udvalget for udgiftsdrivere.
Udgiftsdriverne skal give overblik og indblik i de væsentligste dele af udvalgets økonomi.
Udgiftsdriverne vil være koblet til budgetforudsætningerne, og skal gøre det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på hvert politikområde.
 
Budgetrevision 1
Tilpasningerne ved budgetrevision 1 vedrører to ting. 1) Korrektioner der gør, at økonomisystemet afspejler det vedtagne budget. 2) Beslutninger, der er truffet i byrådet efter budgetvedtagelsen om anvendelsen af et beløb.
 
Korrektioner
Korrektionerne vedrører i år to ting. For det første er der efter 2. behandlingen af budgettet for 2018-2021 nogle beløb, som ikke er kommet korrekt ind i økonomisystemet. Det retter vi nu op på.
 
For det andet er der i forbindelse med overgangen til nyt økonomisystem nogle beløb, som er kommet ind på en forkert konto på et forkert politikområde. For at økonomisystemet skal afspejle det, som er besluttet, skal disse beløb flyttes på plads.
 
Efter korrektionerne er driftsbudgettet samlet set på samme niveau som før, men balancen mellem driftsudgifter indenfor servicerammen og udenfor servicerammen er ændret. Den væsentligste forklaring er, at budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering nu lægges på plads udenfor servicerammen rent konteringsmæssigt. Omlægningen er således af ren teknisk karakter og hverken øger eller formindsker kommunens økonomiske råderum. Samlet set betyder det, at driftsbudgettet nu ligger ca. 6 mio. kr. under servicerammen.
 
Beslutninger efter budgetvedtagelsen
I budgetaftalen blev afsat 20 mio. kr. til småbørnsområdet. Den13. december 2017 besluttede byrådet, at 0,75 mio. kr. skal anvendes til flere medarbejdere i Sundhedsplejen målrettet den tidlige indsats i forbindelse med skiftet mellem hjem og dagtilbud. Derfor flyttes 0,75 mio. kr. fra politikområde Almene Dagtilbud til politikområde Sundhed børn og unge – begge under Udvalget Børn og Skole.
 
På byrådsmødet den 13. december 2017 besluttede byrådet at bevilge ekstratilskud til NVPRO/Campus. Tilskuddet er på 486.000 kr. (2018-priser), og skal tages fra puljen til uforudsete udgifter på 20 mio. kr.
 
Korrektioner og nye beslutninger vil indgå i det korrigerede budget.
 
I bilag 1 er et overblik over flytningerne mellem politiområder.
 
I bilag 2 er en beskrivelse af korrektionerne.
 
 
Ny viden siden vedtagelsen af budgettet
Siden budgetvedtagelsen er der sket nogle ændringer, som får indflydelse på forbruget i 2018. Det drejer sig om:
 
Jævnfør det 3. princip for økonomistyring i Holbæk Kommune gives der ikke kassefinansierede tillægsbevillinger. Derfor skal udgifter, der ikke var kendt ved budgetvedtagelsen, afholdes indenfor politikområdets budget.
 
Administrationen vil løbende indstille handlingsforslag, der sikrer, at budgettet overholdes.
 
 
Kendt viden fra budgetrevision 4 2017
Ved budgetrevision 4 2017 var der en forventning om, at der i 2018 skal bruges ekstra mange kræfter på at overholde budgettet på henholdsvis beskæftigelsesområdet og på det specialiserede voksensocialområde. På disse to områder er der særligt fokus på at lave tilpasninger, der sikrer budgetoverholdelse. I det omfang det ikke er muligt at overholde budgettet, fremlægger administrationen handlingsforslag til politisk beslutning.
 
 
Budget 2018
Herunder er en oversigt over budgettet for 2018. Den første kolonne viser det forventede forbrug på drift i 2017 på baggrund af oktober data. De øvrige budgetposter fremskrives ikke mellem årene, og indgår derfor ikke i tabellen. Den anden kolonne med Oprindeligt Budget viser budgettet, som det ligger i Økonomisystemet i januar 2018. Normalt vil det oprindelige budget afspejle det budget, som oprindeligt bliver vedtaget. I år vil det ikke være tilfældet på grund af de nævnte korrektioner.
 
Den tredje kolonne viser det korrigerede budget. Det korrigerede budget afspejler det budget, som aktuelt er gældende. Det korrigerede budget er lig med det oprindelige budget plus nye beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen siden budgetvedtagelsen plus tilpasninger af beløb, der lå forkert i oprindeligt budget.
 
 
Mio. kr.
2018-priser
Forventet forbrug
BR4 2017
Oprindeligt
Budget 2018
Korrigeret
Budget 2018
Indtægter
 
-4.344,5
-4.344,5
Drift i alt
4.031,8
4.098,5
4.098,5
-Økonomiudvalget
448,3
491,7
491,3
-Børn og Skole
925,9
935,0
934,7
-Ældre og Sundhed
796,0
838,1
838,0
-Socialudvalget
626,8
623,7
623,8
-Beskæftigelse og Uddannelse
998,9
976,6
977,3
-Klima og Miljø
127,5
121,5
121,6
-Kultur og Fritid
108,5
111,9
111,8
Renter
 
21,7
21,7
Anlæg
 
154,2
154,2
Finansiering
 
31,1
31,1
 
 
 
 
Resultat i alt
 
-38,9
-38,9
 
 
 
 
Ændring af kassebeholdning
Forøgelse (+), Forbrug (-)
 
38,9
38,9
NOTE: Difference i sumbeløb skyldes afrunding.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 30-01-2018
 
Orienteringen er taget til efterretning.


caseno18-1623_#4422760_v1_bilag 1 - overblik over beløb der flyttes.pdf
caseno18-1623_#4422753_v1_bilag 2 - korrektioner.pdf

Bilag

Bilag 1 - Overblik over beløb der flyttes
Bilag 2 - Korrektioner


6. Drøftelse af oplæg til evaluering af dagtilbuds- og skolestruktur

Drøftelse af oplæg til evaluering af dagtilbuds- og skolestruktur

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn og Skole
 
Drøftelsessag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 
  1. oplæg til evaluering af kommunens dagtilbuds- og skolestruktur drøftes med henblik på beslutning på udvalgets møde i februar.

Beskrivelse af sagen
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” besluttede d. 26. september 2017 at sætte en evaluering i gang af den nuværende dagtilbuds- og skolestruktur, som trådte i kraft pr. 1. august 2016.
 
Den ny struktur betød, at de tidligere otte skoler blev til fire skoler, og de daværende otte dagtilbud blev til fire dagtilbud. Ligeledes ændres antallet af skolestyrelser fra otte til fire og tilsvarende for dagtilbudsbestyrelserne. De ledelsesmæssige ændringer ved ny struktur pr. 1. august 2016 fremgår under forslag til evalueringstemaer og tidsramme. Strukturændringen i 2016 betød en organisatorisk og ledelsesmæssig ændring i antallet af skoler og dagtilbud – der blev ikke ændret i antallet af skoleafdelinger/børnehuse.
 
Den nuværende skole- og dagtilbudsstruktur bygger på de principper, som byrådet fastsatte i 2011 – da byrådet besluttede en struktur med udgangspunkt i en ”matrikelmodel”, hvor én skole består af flere skoleafdelinger (matrikler). Evaluering af denne struktur blev behandlet af udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” i marts 2015.
 
Baggrunden for beslutningen om ny struktur pr. 1. august 2016 udspringer af de omstillingsprojekter byrådet satte i gang med vedtagelse af budget 2015, hvor der bl.a. blev nedsat en omstillingsgruppe om ”økonomisk og fagligt bæredygtige skoler og børnehuse”. Arbejdet skulle bidrage til at finde alternative løsninger til mere traditionelle besparelser på området. Et af de input, som bl.a. kom frem var at se på en ny organisering af skoler og dagtilbud i få men større distrikter, med mulighed for at reducere udgift til ledelse og optimere administration samt øge de nye områders faglige og økonomiske robusthed. I alt indebar den ny distrikts- og ledelsesstruktur en budgetreduktion på 10 mio. kr. på området.
 
Forslag til evalueringstemaer og tidsramme
Som første skridt i evalueringen besluttede udvalget at invitere skole- og forældrebestyrelser samt MED-udvalg til at give forslag og input til, hvad der er det vigtigste og mest relevante at evaluere på. Der foreligger nu input fra bestyrelser og MED-udvalg, og udvalget for Børn og Skole skal nu drøfte temaer og omfanget af evalueringen samt tidspunkt for gennemførelse. 
 
Fagcentret for Læring og Trivsel har gennemgået det indkomne materiale fra bestyrelser og MED-udvalg og har nedenfor udarbejdet et oplæg til, hvordan en evaluering kan gennemføres. Flere bestyrelser og MED-udvalg har peget på, at den nuværende dagtilbuds- og skolestruktur kun har eksisteret siden august 2016, og at det er tidligt at evaluere på effekt. Det anbefales, at evalueringen ses som en status på implementering af ny struktur – og derved som en foreløbig vurdering af effekter og erfaringer. Forslaget nedenfor afspejler denne tilgang.
 
Med det forbehold er der generelt opbakning til, at det er relevante temaer, som fagcentret sendte ud som idéforslag til bestyrelser og MED-udvalgenes drøftelser. I tilbagemeldingerne er fremhævet status og effekt på ny ledelsesstruktur, de nye bestyrelser, medarbejdertrivsel samt børns læring og trivsel. Herudover fremhæves inklusion og den økonomiske tildelingsmodel som temaer. Bestyrelsernes og MED-udvalgenes input fremgår af bilag 1.
 
Afgrænsning i evalueringen
Inklusion: Evalueringen indbefatter ikke skolernes arbejde med specialundervisning, idet udvalget på møde den 29. august 2017 besluttede at igangsætte særskilt analyse af specialundervisningsområdet.
 
Medarbejdertrivsel: HR og arbejdsmiljø gennemfører i april-maj en APV- og trivselsmåling, som omfatter alle ansatte i Holbæk Kommune – dvs. både ledere og medarbejdere i hele organisationen. Undersøgelsen kan være med til at give en temperaturmåling af medarbejdertrivsel i dagtilbud og skoler – og derved være et supplement til de øvrige aktiviteter i evalueringen.
 
Evalueringstemaer og tidsramme
1) Status på implementering af de strukturændringer som trådte i kraft pr. 1. august 2016 på dagtilbuds- og skoleområdet.
Der udarbejdes en status på implementering af ny struktur – og derved som en foreløbig vurdering af effekter og erfaringer med:
 
a) Nye dagtilbuds- og skolebestyrelser – fra 16 til 8 bestyrelser
b) Nye MED-udvalg
c) Status på implementering af områdeledelse, pædagogiske ledelsesteam, ledelse på tværs af matrikler, administrative centre og læringsnetværk
 
Ansvarlig: Evaluering af nye bestyrelser foretages af ekstern evaluator, som har erfaring og viden om forældreindflydelse via bestyrelsesarbejde.
Ansvarlig: Evaluering af nye MED-udvalg og ledelsesstruktur foretages af ekstern evaluator.
Tidsplan: Afsluttet juni 2018
 
2) Analyse af den økonomiske tildelingsmodel på skoleområdet
Der udarbejdes en analyse af tildelingsmodellen på skoleområdet, herunder om der er behov for en justering af fordeling mellem områderne. Udviklingen i områdernes klassekvotienter indgår i analysen.
Ansvarlig: Økonomiafdelingen. Tidsplan: Afsluttet april 2018
 
3) Status på børns læring og trivsel i de fire dagtilbuds- og skoleområder
Som et led i evalueringen udarbejder Fagcenter for Læring og Trivsel et overblik, som for hvert område viser en status på børns læring og trivsel i området.
 
Der anvendes det datamateriale, som på nuværende tidspunkt er tilgængeligt, og som er indikatorer på børn/elevers læring og trivsel, fx sprogvurderinger, afgangskarakterer, nationale test, trivselsundersøgelser, sundhedsfaglige og sociale indikatorer. Overblikkene skal kunne anvendes fremadrettet til politisk og administrativt brug. Udvikling af styringsredskabet sker parallelt med status og erfaringsopsamling på implementering af den ny struktur. Det skal ses som et parallelt spor, som giver status på børns læring og trivsel i området.
Ansvarlig: Fagcenter for Læring og Trivsel. Tidsplan: Afsluttet juni 2018
 
I bilag 2 er vedlagt en uddybning af de enkelte temaer. De ansvarlige afdelinger/ekstern evaluator udarbejder en mere detaljeret spørgeramme til hvert at de enkelte temaer samt en detaljeret tidsplan.

Økonomiske konsekvenser
Evaluering af de strukturændringer som trådte i kraft pr. 1. august 2016 på dagtilbuds- og skoleområdet (jf. punkt 1 a, b, c ovenfor) anslår fagcenter for Læring og Trivsel vil udgøre en udgift på 450.000 kr. Udgiften finansieres inden for Læring og Trivsel. Endvidere afsættes personaleressourcer i fagcenter for læring og trivsel, økonomiafdelingen samt HR og arbejdsmiljø.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 30-01-2018
 
Drøftet.


caseno17-36593_#4424535_v1_bilag 1, opsamling - input til evalueringstemaer fra bestyrelser og med-udvalg.pdf
caseno17-36593_#4421864_v1_bilag 2, udkast til evalueringsdesign, dagtilbuds- og skolestruktur, den 23. januar 2018.pdf

Bilag

Bilag 1, Opsamling - input til evalueringstemaer fra bestyrelser og MED-udvalg
Bilag 2, Udkast til evalueringsdesign, dagtilbuds- og skolestruktur, den 23. januar 2018


7. Beslutning om investeringsbehov til optimering af ejendom ifm. genhusning af Børnehuset Sølyst

Beslutning om investeringsbehov til optimering af ejendom ifm. genhusning af Børnehuset Sølyst

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
  1. der igangsættes arbejder for 0,9 mio. kr. til optimering af ejendommen beliggende Ellebjergvej 31B, 4450 Jyderup (”Troldhøjen”).
  2. investeringsbehovet på 0,9 mio. kr. frigives af det afsatte rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. til renovering af Børnehuset Sølyst (Sølystvej 4, 4450 Jyderup).

Beskrivelse af sagen
 
Børnehuset Sølyst beliggende Sølystvej 4, 4450 Jyderup (”Sølyst”), står over for en gennemgribende renovering i forbindelse med konstatering af skimmelvækst i bygningskonstruktionen. Børnehusets brugere og personaler har siden primo 2017 været genhuset i det tidligere børnehus Troldhøjen beliggende Ellebjergvej 31B, 4450 Jyderup (”Troldhøjen”) ved Jyderup stadion.
 
Omfanget af skader i ejendommen Sølyst har vist sig, at være væsentlig mere omkostningskrævende end de 4,5 mio. kr., der er afsat i budget 2018. Derfor skal det undersøges, om der er alternative løsninger til renovering, der kan skabe bedre rammer for børnehusets fremtidige drift.
 
For nuværende er Sølyst tænkt ind i, den politisk vedtagne, handleplan for Jyderup, hvor forskellige løsningsforslag skal belyses. Handleplanen forventes afsluttet sommeren 2018, hvorefter planen behandles politisk. Såfremt renoveringen af Sølyst først igangsættes på baggrund af handleplanens konklusioner, så forventes det tidligst, at Sølyst kan tages i brug ultimo 2019.
 
Genhusning af børnehuset var oprindelig planlagt til 3-6 måneder. Børnehuset har på nuværende tidspunkt været genhuset i 12 måneder, og genhusning forventes at fortsætte yderligere et par år.
 
Børnehuset er gået på kompromis i forhold til kapacitet og udefaciliteter, idet Troldhøjen ikke rummer samme kapacitet og udefaciliteter som Sølyst.
Børnehuset har et reelt kapacitetsbehov for 5 grupperum, og de nuværende rammer i Troldhøjen tilbyder 4 grupperum og et motorikrum, der er mindre end de øvrige grupperum.
Udefaciliteterne på Troldhøjen er væsentlig mindre end dem børnehuset havde på Sølyst, hvilket giver udfordringer i forhold til udeaktiviteter.
 
Børnehusets brugere oplever, at Troldhøjens varmeanlæg er ustabilt og i perioder ikke levere tilstrækkelig med varme, hvilket bevirker, at børn og personaler oplever kolde lokaler. Varmeanlæg renoveres og optimeres, for at skabe et godt indeklima for husets brugere. Hvis renovering og optimering ikke gennemføres, kan det afstedkomme et påbud fra Arbejdstilsynet.
 
Børnehuset oplever allerede nu, at forældrene vælger tilbuddet fra, så det frygtes, at der vil ske et yderligere fravalg af tilbuddet, såfremt rammerne ikke optimeres.
 
Da tidshorisonten for ibrugtagningen af Sølyst, nu er væsentlig forlænget end først forventet, så er der behov for, at optimere de nuværende indvendige og udendørs rammer på Troldhøjen. Der er bl.a. behov for optimering af fællesrum, motorikrum, udeareal og varmeanlæg.
 
Troldhøjen har tidligere været tiltænkt Jyderup Boldklub, så derfor koordineres optimeringen i vidst muligt omfang, så optimeringen kan komme de fremtidige brugere af ejendommen til gode. Boldklubbens anvendelse af Troldhøjen håndteres ligesom børnehuset, i handleplanen for Jyderup.
 
Administrationen har overvejet, hvorvidt der er andre løsninger end at prioritere midler til optimeringen af Troldhøjen, fx opstilling af pavilloner. Vurderingen er, at der ikke umiddelbart findes et egnet areal i Jyderup til placering af pavilloner, der kan rumme børnehuset samt dagtilbuddets behov for udefaciliteter. Ligeledes vurderes det, at en løsning med pavilloner, er væsentlig mere omkostningskrævende, frem for at investere i Troldhøjen.
 
Administrationen har ligeledes overvejet, at omfordele kapaciteten med Børnehuset Galaxen beliggende Elmegården 56, 4450 Jyderup. Dette er ikke en mulighed, idet kapaciteten i Galaxen, er fuldt udnyttet.

Økonomiske konsekvenser
Der investeres 0,9 mio. kr. i 2018, der dækker samtlige omkostninger til optimering af Troldhøjen. Beløbet frigives af det afsatte rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. til renovering af Sølyst i investeringsoversigten i Budgetaftale 2018. Herefter, er der et restbeløb på 3,6 mio. kr.
 
Når der besluttes en fremtidig løsning for Sølyst, så forventes det, at der vil være behov for fornyet prioritering af yderligere økonomiske midler til renoveringen af Sølyst.

Sagshistorik, henvisninger

Beslutning i Byrådet den 13-12-2017: Beslutning om igangsættelse af handleplan for udviklingsprojekter i Jyderup.


Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 30-01-2018
 
Indstilles godkendt.
8. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole
 
Orienteringssag


Beskrivelse af sagen
Eventuelle orienteringer fra formanden
Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:
 
Mødet den 28. februar
 
Mødet den 21. marts
 
Mødet den 25. april

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 30-01-2018
 
Orienteringen er taget til efterretning.
9. Underskriftsark

Underskriftsark