UDVALG

Socialudvalget

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde 2, mødelokale 019

STARTTIDSPUNKT

04-06-2020 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

04-06-2020 18:30:00


PUNKTER

58. Godkendelse af dagsorden til mødet den 4. juni 2020
59. Orientering om opfølgning på Ankestyrelsens afgørelser
60. Beslutning om genåbning af PPR og myndighed på børneområdet
61. Orientering om udgiftsdrivere, juni 2020
62. Godkendelse af handleplaner til imødegåelse af forventet merforbrug ved Budgetrevision 2 Socialudvalg
63. Drøftelse af budget 2021-2024, juni
64. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024, juni
65. Beslutning om tilbud til voksne børn fra misbrugsfamilier
66. Status på kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+
67. Orienteringer
68. Underskriftsark58. Godkendelse af dagsorden til mødet den 4. juni 2020

Godkendelse af dagsorden til mødet den 4. juni 2020
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 4. juni bliver godkendt
Beslutning i Socialudvalget den 04-06-2020

Godkendtcaseno19-3923_#5277046_v1_2020.06.04 tidsplan sou.pdf

Bilag

2020.06.04 Tidsplan SOU


59. Orientering om opfølgning på Ankestyrelsens afgørelser

Orientering om opfølgning på Ankestyrelsens afgørelser
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. orienteringen om opfølgning på Ankestyrelsens afgørelser tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

Socialudvalget har på baggrund af redegørelsen vedrørende Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager 2019 for beskæftigelses- og socialområdet i Holbæk Kommune, bedt om en orientering om, hvordan administrationen følger op på Ankestyrelsens afgørelser.

Udvalget har også bedt om en oversigt over antallet af afviste sager og fordelingen af disse mellem kerneområderne. Denne er tidligere fremsendt på mail til udvalgets medlemmer.

På mødet i juni vil juristerne gennemgå hvordan der følges op på afgørelserne fra Ankestyrelsen, herunder redegøre for at alle kerneområder bruger principafgørelser som rettesnor i sagsbehandlingen.

Juristerne vil ligeledes redegøre for, at servicelovens bestemmelser altid være underlagt skøn og individuelle vurderinger fra sag til sag, og det kan derfor være vanskeligt at identificere en juridisk rød tråd kerneområderne imellem.

Aktiv hele livet

Ankestyrelsens afgørelser bliver gennemgået på møder med sagsbehandlerne for at sikre fælles afklaring og forståelse af praksis.

Hjemvisninger er typisk begrundet i, at Ankestyrelsen ikke mener sagen er tilstrækkeligt oplyst til at der kan træffes afgørelse. Når en sag bliver hjemvist til fornyet behandling, indleder sagsbehandleren en dialog med borgeren, når der indhentes nye oplysninger. I forhold til at inddrage borgeren med henblik på at undgå at sagen hjemvises, vil der også her være en dialog når borger har klaget over afgørelsen.

Alle kan bidrage

Afdelingerne selv er ansvarlige for at udarbejde svar i både klagesager og ankesager, eventuelt med støtte fra kerneområdets fagpersoner. Dette indebærer også afdelingernes brug af den såkaldte ABC-metode med fokus på mundtlig dialog med borgeren. Almindelige klagesager vil nemlig kunne udvikle sig til ankesager til Ankestyrelsen.

Hvis en sag bliver hjemvist, tager afdelingerne altid hjemvisningen til efterretning og un-dersøger, om hjemvisningen kunne være udtryk for, at en praksis på området eventuelt skal ændres, eller om medarbejderne har brug for at få tilført viden. Hjemvisningerne drøftes desuden altid i de respektive afdelinger med henblik på læring og på, at fejl ikke gentages.

Det skal bemærkes, at der i 2019 har været flere organisatoriske ændringer af afdelings-strukturen i AKBI. Det forventes at kunne styrke fagligheden og effektiviteten, også i for-hold til at nedbringe antallet af klager. Desuden har der været og der vil blive iværksat flere undervisningstiltag for at styrke medarbejdernes faglighed.”

Læring og Trivsel

Børneindsatsens juridiske konsulent modtager alle afgørelser fra Ankestyrelsen og gennemgår dem med henblik på at drage læring af sagerne. Den viden der opnås herved videreformidles til teamlederne, som igen sørger for at den opnåede viden når ud i praksis til rådgiverne på de enkelte sager. Derudover afholdes der ca. 1 gang om måneden undervisning for medarbejdere i Børneindsatsen-Myndighed. Temaerne for undervisningen udvælges blandt andet på baggrund af den opnåede viden fra afgørelser fra Ankestyrelsen. Børneindsatsen er i løbende dialog med Ankestyrelsen omkring forståelse af praksis ligesom Børneindsatsen holder sig ajour på lovgivning m.m.

Uddannelse til alle unge

Området arbejder fortsat på at reducere antallet af klagesager og der er et særligt fokus på, at sagerne belyses og begrundes korrekt, så borgernes retssikkerhed overholdes og hjemvisninger undgås.

Der er løbende kompetenceudviklingsdage på tværs i afdelingen, hvor der er fokus på at træffe korrekte afgørelser på et oplyst grundlag ud fra lovgivningen generelt.

Der er nedsat en tværfaglige gruppe som mødes 2 gange årligt for udvikling og læring på tværs af kerneområderne.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 30. marts 2020: Punkt 36: Orientering – Ankestyrelsens statistik over afgørelser og klager 2019.

Beslutning i Socialudvalget den 04-06-2020

Orientering taget til efterretning

60. Beslutning om genåbning af PPR og myndighed på børneområdet

Beslutning om genåbning af PPR og myndighed på børneområdet
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Handleplanen for genåbning af PPR og myndighed i Børneindsatsen godkendes.
Beskrivelse af sagen

Situationen med COVID-19 har siden marts 2020 naturligt påvirket driften i både PPR (pædagogisk, psykologisk rådgivning) og i myndighedsafdelingen.

For begge afdelinger er der udarbejdet en handleplan for, hvordan normal drift kan genetableres og hvordan det efterslæb, som situationen med COVID19 har skabt, vil blive håndteret.

Situationen får også nogle afledte konsekvenser for både sagsbehandlingen og for igangsatte udviklingsopgaver.

Handleplan for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

 • PPR vil foretage en løbende prioritering af, hvilke opgaver som haster mest
 • Så snart der åbnes faciliteter til afvikling af møder med borgeren vil sprogvurderingerne af børn omfattet af §11 i dagtilbudsloven blive prioriteret
 • PPR vil prioritere projektet omkring psykisk sårbare børn og unge
 • PPR vil i øget omfang rådgive og vejlede forældre direkte. Det betyder dog, at der senere vil skulle samles op sammen med dagtilbud og skoler.

Afledte konsekvenser

 • Der kan opstå et problem i forhold til udarbejdelse af lovpligtige PPV’er (Pædagogisk Psykologisk Vurdering), som ligger til grund for beslutninger om specialundervisning. Nogle børn vil derfor enten skulle vente på visitation til specialundervisning, eller først få udarbejdet PPV efter visitationen, hvilket skaber risikoen for et mangelfuldt visitationsgrundlag.
 • Der vil i nogle sager opstå yderligere ventetid end sædvanligt.

Handleplan for myndighed i Børneindsatsen

Den nuværende situation har medført et efterslæb på både børnefaglige undersøgelser, børnesamtaler og handleplaner. Der er lagt en plan for, hvordan myndighedsafdelingen sikrer at efterslæbet er indhentet ved efterårsferien 2020. Planen tager samtidig højde for at de undersøgelser og handleplaner som var/er planlagt til at laves i perioden også nås, så der ikke oparbejdes et nyt efterslæb.

Afledte konsekvenser for myndighed:

 • Der vil kunne ske en udskydelse af sagsbehandling og indsatser/foranstaltninger der ikke har en lovpligtig deadline.
 • Dele af en sagsbehandling (eksempelvis en børnefaglig undersøgelse) kan blive udført af en anden end den rådgiver der er primær på sagen. Det vil sige at der kan være flere sagsbehandlere, og dermed kan borgerne opleve flere skift i sagsbehandler.
 • Virtuelle møder vil så vidt muligt blive fastholdt. Det vil betyde at borgerne kan forvente mindre fysisk tilstedevær fra rådgiverne end før COVID-19
 • Der vil kunne forekomme mindre deltagelse på netværksmøder ude på skolerne og daginstitutionerne.
 • Den samlede situation vil kunne medføre flere borgerklager, og borgere kan risikere længere svartider på klager og/eller invitationer til dialogmøde
 • Gennem de seneste år har myndighed i Børneindsatsen arbejdet med en udvikling af et mere borgernært perspektiv på de ydelser der leveres (En familie -en rådgiver og en ny medinddragelse af børn, unge og familier). De konkrete tiltag, som knytter sig til dette udviklingsarbejde, vil sættes midlertidigt i bero eller kører på lavt blus frem mod efterårsferien 2020.

De to handleplaner og de afledte konsekvenser ved situationen er uddybet i bilag.

Birgitte Randrup-Thomsen, leder af Børneindsatsen deltager i mødet under dette punkt.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 

Beslutning i Socialudvalget den 04-06-2020

Godkendtcaseno20-17347_#5268685_v2_bilag notat om genåbning af ppr og myndighed i børneindsatsen.pdf

Bilag

Bilag: Notat om genåbning af PPR og myndighed i Børneindsatsen


61. Orientering om udgiftsdrivere, juni 2020

Orientering om udgiftsdrivere, juni 2020
Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om udgiftsdrivere tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder. I sammenhæng hermed præsenteres de seneste kendte økonomiske skøn for de enkelte udvalg.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på væsentlige dele af hvert politikområde.

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2021-2024.

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 

Beslutning i Socialudvalget den 04-06-2020

Orientering taget til efterretningcaseno20-3295_#5276472_v1_udgiftsdrivere voksne maj.pdf
caseno20-3295_#5276468_v1_udgiftsdrivere børn maj.pdf

Bilag

Udgiftsdrivere Voksne maj
Udgiftsdrivere Børn maj


62. Godkendelse af handleplaner til imødegåelse af forventet merforbrug ved Budgetrevision 2 Socialudvalg

Godkendelse af handleplaner til imødegåelse af forventet merforbrug ved Budgetrevision 2 Socialudvalg
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. handleplan Rum til forhandling mellem myndighed og kommunale takstinstitutioner, samt en generel ansættelse med omtanke godkendes
 2. handleplan Opfølgning på serviceniveau og kontrol af målgruppe på BPA-ordninger efter SEL pgf 96 godkendes
 3. handleplanen vedrørende udskydning af aktiviteter finansieret af overførslerne fra 2019 til 2020 godkendes
 4. handleplanen Egenbetaling i botilbud godkendes
 5. handleplanen STU strammere visitering godkendes
Beskrivelse af sagen

Ved budgetrevision 2 blev der estimeret et forventet merforbrug på Socialudvalgets område på 9,3 mio. kr. I overensstemmelse med kommunens økonomiske styringsprincip 11 blev der ved budgetrevisionen fremlagt handleplaner til imødegåelse af en del af merforbruget.

Handleplanerne har været i høring i relevante råd, nævn og bestyrelser samt i kommunens MED udvalg på børne- og voksenspecialområdet. Når de blev sendt i høring, skyldes det, at indførelsen af de foreslåede aktiviteter kan påvirke serviceniveau eller antallet af ansatte.

Der er indkommet høringssvar fra fire områder, nemlig Handicaprådet, Børneindsatsen, Det specialiserede Voksenområde og Myndighed på Psykiatri og Handicap samt Bestyrelsen for CSU.

Høringssvarene er vedhæftet sagen.

Nedenfor ses hvor meget hver enkelt handleplan forventes at bidrage med i forhold til at reducere forbruget på Socialudvalget.

Handleplan

Forventes at nedbringe forbruget med:

1. Rum til forhandling mellem myndighed og kommunale takstinstitutioner, samt en generel ansættelse med omtanke

0,5 mio. kr.

2. Opfølgning på serviceniveau og kontrol af målgruppe på BPA-ordninger efter SEL pgf 96

0,2 mio. kr.

3. Udskydning af aktiviteter finansieret af overførslerne fra 2019 til 2020

0,5 mio. kr.

4. Egenbetaling botilbud

0,1 mio. kr.

5. STU strammere visitering

0,3 mio. kr.

I alt handleplaner

1,6 mio. kr.

 

Hvis handleplanerne ikke godkendes, imødeses det fulde merforbrug på Socialudvalgets område på 9,3 mio. kr.

Sagshistorik, henvisninger

Beslutning om Budgetrevision 2, behandlet på Kommunalbestyrelsens møde 20. maj, punkt 114

Beslutning i Socialudvalget den 04-06-2020

Indstilles godkendt.caseno20-2842_#5270917_v2_høringssvar fra bestyrelsen for center for specialundervisning.pdf
caseno20-2842_#5270906_v1_høringssvar fra det specialiserede voksenområde og myndighed på psykiatri og handicap.msg
caseno20-2842_#5270900_v1_høringssvar fra børneindsatsen.msg
caseno20-2842_#5270896_v2_høringssvar fra handicaprådet.pdf
caseno20-2842_#5270892_v1_handleplaner på su_06052020.pdf.pdf

Bilag

Høringssvar fra bestyrelsen for Center for Specialundervisning
Høringssvar fra Det Specialiserede Voksenområde og Myndighed på Psykiatri og Handicap
Høringssvar fra Børneindsatsen
Høringssvar fra Handicaprådet
Handleplaner på SU_06052020.pdf


63. Drøftelse af budget 2021-2024, juni

Drøftelse af budget 2021-2024, juni
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Udvalgets budgetforslag drøftes
Beskrivelse af sagen

Den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2021-2024, som blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 11. december 2019, fastlægger, at de stående udvalg i løbet af foråret skal arbejde med deres respektive andel af budget 2021-2024 – herefter benævnt som rammen.

Udvalgets ramme, som vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. januar 2020 er:

(I mio. kr.)

2021

2022

2023

2024

Socialudvalget

684,8

683,7

683,7

683,7

Børnespecialområdet

187,7

187,2

187,2

187,2

Voksenspecialområdet

497,1

496,5

496,5

496,5

 

På udvalgets møde i marts blev arbejdet med budget 2021-2024 sat i gang.

Dette møde i juni måned er sidste gang udvalget ser deres budgetforslag, før det præsenteres på budgetcampen i august, som en del af et samlet budgetforslag for 2021-2024.

På mødet præsenteres udvalget for de ændrede forudsætninger, som har effekt på budget 2021. Hvis de ændrede forudsætninger presser udvalgets ramme, vil administrationen præsentere løsninger, som gør det muligt at overholde den fastlagte ramme.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Socialudvalget den 04-06-2020

Drøftet

64. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024, juni

Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024, juni
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. effektiviseringsforslag med økonomisk effekt i 2021 og fremover drøftes
Beskrivelse af sagen

Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 22. januar 2020 arbejdes der med at finde effektiviseringer i budget 2021.

På udvalgsmøderne primo februar blev de stående udvalg præsenteret for fordelingen af måltal samt modellen for arbejdet med effektiviseringer til 2021 og fremover. Oprindeligt skulle april mødet have været sidste gang, at effektiviseringerne skulle drøftes i de stående udvalg, inden de blev sendt i høring og vedtaget af Kommunalbestyrelsen i maj måned.

Som konsekvens af COVID-19 blev effektiviseringerne ikke drøftet på udvalgets møde i april, og processen for arbejdet med effektiviseringer blev ændret på Kommunalbestyrelsens møde den 8. april.

Dermed vil den politiske behandling af effektiviseringerne i 2020 foregå sideløbende med processen for budget 2021. Effektiviseringerne vedtages dermed ikke før sommerferien som planlagt, men vil følge samme proces som resten af budgettet, med høring i perioden 31. august til 18. september og vedtagelse ved 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2020.

På dette møde primo juni er det sidste gang, de stående udvalg drøfter effektiviseringerne. Næste gang, effektiviseringsforslagene drøftes politisk, er på budgetcampen 20 og 21. august.

I 2021 er det samlede måltal for effektiviseringer på alle udvalg 28 mio. kr. Hvis der indarbejdes effektiviseringer for 28 mio. kr., giver det et politisk råderum på 14,15 mio.kr. Når det politiske råderum er mindre end 28 mio. kr. skyldes det, at de 28 mio. kr. dels reduceres grundet stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer, dels reduceres med 5 mio. kr. som er afsat til investeringer.

Hvis et udvalg finder effektiviseringer for mere end deres måltal, kan udvalget vælge at bruge ”overskuddet” til at finansiere merudgifter eller anvende det til formål efter udvalgets ønske.

Måltallet

Måltallet for Socialudvalget er 3 mio. kr. herfra fratrækkes -2,2 mio. kr. som er en stigende profil fra tidligere år, derfor er det faktiske måltal for 2021 på 0,8 mio. kr. under forudsætning af, at der er fundet effektiviseringer svarende til den stigende profil.

Tidsplan:

Den reviderede tidsplan for arbejdet med effektiviseringer blev vedtaget på det ekstraordinære møde i Kommunalbestyrelsen den 8. april 2020:

Dato:

Handling:

22. januar

Kommunalbestyrelsen vedtager model og måltal for effektiviseringer i 2021

Februar - maj

De stående udvalg samt økonomiudvalget drøfter effektiviseringer på eget område

Primo juni

De stående udvalg drøfter effektiviseringer på eget område sidste gang

20. og 21. august

Budgetcamp

31. august til 18. september

Effektiviseringerne i høring sammen med budget 2021

30. september

Økonomiudvalget behandler effektiviseringerne ved 2. behandlingen af budget 2021

7. oktober

Kommunalbestyrelsen vedtager effektiviseringer for 2021 ved 2. behandlingen af budget 2021

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 

Beslutning i Socialudvalget den 04-06-2020

Drøftet

65. Beslutning om tilbud til voksne børn fra misbrugsfamilier

Beslutning om tilbud til voksne børn fra misbrugsfamilier
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

 1. Forslag om tilbud til voksne børn fra misbrugsfamilier godkendes.
Alternativ indstilling

 

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 22. januar 2020 Socialudvalgets indstilling om udmøntning af budget 2020-2023. Heri indgår en økonomisk handleplan om at opsige partnerskabsaftale med TUBA, som indebærer at TUBA hvert år yder gruppeforløb med rådgivning og terapi til 5 unge mellem 25-35 år, der er vokset op i misbrugsfamilier.

Socialudvalget tilkendegav i forbindelse med beslutningen, at de ønskede at se et forslag til, hvordan Rusmiddelcenter Holbæk kan etablere et alternativt tilbud til samme målgruppe.

Partnerskabsaftalen med TUBA er opsagt med udgangen af 2020, hvilket medfører en besparelse på 0,075 kr. pr. år fra 2021, jf.  Kommunalbestyrelsens beslutning. 

Forslag om tilbud til målgruppen

Rusmiddelcentret foreslår etablering af et tilsvarende tilbud, dog med enkelte mindre ændringer.

 • Målgruppens aldersgrænse foreslås justeret, så den ikke stopper ved 35 år. Dette ud fra en vurdering af, at der vil være enkelte borgere, fx i 40’erne, som også er i målgruppen og vil kunne have gavn af tilbuddet. 
 • Indsatsen består af gruppeterapi. Der er tale om en lukket gruppe, som mødes en gang om ugen i 2 timer i et forløb på i alt 10 gange. Rusmiddelcentret erfaring er, at den optimale gruppe består af ca. 10 deltagere, da det sikrer den bedste dynamik i gruppen. Som udgangspunkt lægges der derfor op til, at en gruppe kan have op til 12 deltagere, fordi der i praksis ofte vil være et par stykker, der ikke har mulighed for at møde op.

Tilbuddet forankres i Ungebehandlingen under Rusmiddelcenter Holbæk, som har 5 uddannede ungebehandlere. Alle ansatte har tavshedspligt, og de unge har mulighed for at være anonyme.

Ungebehandlingen har mulighed for at gennemføre to forløb om året, dvs. at tilbuddet kan omfatte op til 24 unge om året.

Ungebehandlingen Sofiehuset kan åbne tilbuddet til de unge/voksne umiddelbart efter udvalget har truffet beslutning om tilbuddet, eller så snart der er 12 borgere til et gruppeforløb.

Der er udarbejdet en folder, som nærmere beskriver det nye tilbud (vedlagt). Og det er aftalt, at TUBA videreformidler tilbuddet til de 10 unge, TUBA har stående på venteliste til deres tilbud. Herudover formidles folderen til relevante samarbejdspartnere og lægges på hjemmesiden.

Oversigten nedenfor viser Rusmiddelcentrets samlede vifte at tilbud til børn, unge og voksne bosiddende i Holbæk Kommune.

Rusmiddelcenter Holbæks tilbud borgere bosiddende i Holbæk Kommune

Behandlingstilbud

Pårørende tilbud

Unge 15-25 år med forbrug af hash, stoffer eller alkohol kan få gratis ambulant behandling i form af én ugentlig samtale med uddannet ungebehandler.

Unge under uddannelse. Der er tilknyttet en uddannet ungebehandler på de fleste uddannelsessteder i Holbæk Kommune (fx FGU, EUC, Stenhus Gymnasium, Slotshaven Gymnasium)

Digitale ungdomsforum CyberHus:  Unge behandlingen samarbejder med Ung Holbæk og har tilknyttet en uddannet ungebehandler til brevkassen og chatten i CyberHus.

18 år+ tilbydes en mere intensiv dagbehandling som også inkluderer pårørende.

Børn fra 8-12 år som bor i familier, hvor mor og/eller far drikker for meget, tilbydes et gruppeforløb med uddannet ungebehandler på i alt 10 gange.

 

*)

 

Forslag om tilbud: Unge/voksne fra 24 år og opefter, der er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug, tilbydes gruppeforløb med uddannet behandler på i alt 10 gange

 

*) TUBA har et tilbud til 13-23 årige, som er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug. Tilbuddet er finansieret af Socialstyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 22. januar 2020 pkt. 20: Beslutning om aktivitetsændringer - Udmøntning af budget 2020-2023

Socialudvalget den 5. februar 2019 pkt. 14: Beslutning om indgåelse af aftale med TUBA

Beslutning i Socialudvalget den 04-06-2020

Godkendtcaseno20-16003_#5266589_v2_folder - ungebehandlingen voksne børn af alkohol- og stofafhængige 24+.docx.pdf

Bilag

Folder - Nyt tilbud fra Ungebehandlingen til voksne børn af alkohol- og stofafhængige over 24 år


66. Status på kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+

Status på kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. status på Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+ drøftes.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+ trådte formelt i kraft 1. januar 2020 og har været rettesnoren for Kommunalbestyrelsens arbejde i næsten et halvt år. Forløbet med at udarbejde arbejdsprogrammet startede allerede i foråret 2019, og byggede videre på elementerne i det forrige arbejdsprogram.

På Kommunalbestyrelsens budgetcamp i september 2019 fik Kommunalbestyrelsen en samlet afrapportering på de to arbejdsprogrammer med fokus på de allerede igangværende aktiviteter for arbejdsprogrammet 2020+. Desuden har udvalgte temaer fra arbejdsprogrammerne været drøftet eller behandlet i forbindelse med Kommunalbestyrelsens seminarer eller i udvalgenes behandling af sager, der vedrører initiativer under arbejdsprogrammernes temaer.

Arbejdsprogram 2020+ gælder for en treårig periode (sag nr. 124, 2019).

Arbejdsprogrammet blev skabt ud fra en politisk præmis om at prioritere bestemte aktiviteter med afsæt de ressourcer Holbæk Kommune havde og har til rådighed. Derfor var arbejdsprogrammet også tæt koblet til budgetprocessen for 2020.

Arbejdsprogrammet indeholder fire temaer:

-         Fælles om folkeskolen

-         En mere grøn og bæredygtig kommune

-         Forebyggelse på det specialiserede område og ældreområdet

-         Uddannelse og erhverv – en kommune i udvikling

Med denne sag får Kommunalbestyrelsen en status på arbejdet med at realisere de politisk prioriterede temaer samt de underliggende indsatser. 

På Kommunalbestyrelsens møde den 20. maj 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen udsættelse eller aflysning af en række større sager og projekter, som var påvirket af coronakrisen (Sag nr. 120). Nogle af disse projekter udsprang af Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram 2020+ og beskrives også i vedlagte bilag.

Det samlede arbejdsprogram er er besluttet i Kommunalbestyrelsen. Opgavemæssigt går de fire temaer på tværs af udvalgenes ansvarsområder. Af bilag 6 fremgår hvilke konkrete indsatser der hører under de enkelte stående udvalg og Økonomiudvalget.

Bilag 1-5 er notater der redegør for status arbejdet med at realisere arbejdsprogrammets 4 overordnede temaer. Nedenfor fremgår hvilke notater (bilag) de enkelte udvalg særligt bør forholde sig til.

Udvalget for Børn og Skole: Status på Forebyggelse, Status på Fælles om folkeskolen.

Udvalget for Ældre og Sundhed: Status på Forebyggelse.

Socialudvalget: Status på Forebyggelse.

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse: Status på Uddannelse, Status på Fælles om Folkeskolen.

Udvalget for Klima og Miljø: Status på Grøn og bæredygtig kommune.

Økonomiudvalget: Status på Grøn og bæredygtig kommune, Status på Erhverv, Status på Uddannelse.

 

Under udvalgenes behandlinger af status på arbejdsprogrammet kan der tages afsæt i følgende spørgsmål:

Hvilke elementer i arbejdsprogrammet har været de vigtigste inden for udvalgets ansvarsområde?

I hvilket omfang har arbejdsprogrammet været styrende for prioriteringerne inden for udvalgets ansvarsområde i 2020 – og i hvilket omfang er der forventningen, at arbejdsprogrammet bliver styrende i 2021?

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Orienteringen har ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 15. maj. 2019: Punkt 124 Beslutning om godkendelse af Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+

 

Beslutning i Socialudvalget den 04-06-2020

Drøftet.caseno18-40531_#5276262_v1_oversigtsskema 270520 pdf.pdf.pdf
caseno18-40531_#5276264_v2_notat erhverv 270520.docx.pdf
caseno18-40531_#5276265_v2_notat fælles om folkeskolen 270520.docx.pdf
caseno18-40531_#5276266_v2_notat, en mere grøn og bæredygtig kommune 270520.docx.pdf
caseno18-40531_#5276268_v2_notat, forebyggelse 270520.docx.pdf
caseno18-40531_#5276269_v2_notat, uddannelse 270520.docx.pdf

Bilag

Oversigtsskema 270520 PDF.pdf
Notat Erhverv 270520.docx
Notat Fælles om folkeskolen 270520.docx
Notat, En mere grøn og bæredygtig kommune 270520.docx
Notat, Forebyggelse 270520.docx
Notat, Uddannelse 270520.docx


67. Orienteringer

Orienteringer
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Mødet den. 10. august

 • Orientering om udgiftsdrivere
 • Drøftelse af dialogmøde med Udsatterådet i september
 • Tema: Plejefamilieområde
 • Beslutning om omfang og indhold af beskæftigelsessamarbejder på tværs af to kerneområder
 • Orientering om status på fraværsindsatsen
 • Orientering om status på ny styringsmodel for specialundervisning
 • Orientering om årlig rapport for socialfaglige tilsyn
 • Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på socialområdet
 • Orientering om anvendelse af de resterende 0,8 mio. kr. ift. En sammenhængende indsats for børn og unge med psykiatriske lidelser set i ift. KB’s arbejdsprogram

Mødet den. 7. september

 • Godkendelse af rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde
 • Beslutning om budgetrevision 3
 • Temadrøftelse: Anbringelsesområdet
 • Punkter til dialogmøde/temadrøftelse med Handicaprådet i oktober
 • Beslutning om revidering af serviceniveauerne på børneområdet
 • Orientering – HK´s exitstrategi for borgere der bliver løsladt
 • Orientering om sammenhængende borgerforløb

Mødet den. 5. oktober

 • Temadrøftelse: Tidlig indsats
68. Underskriftsark

Underskriftsark