UDVALG

Socialudvalget

MØDE

Referat

STED

virtuelt Teamsmøde

STARTTIDSPUNKT

04-05-2020 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

04-05-2020 18:30:00


PUNKTER

42. Godkendelse af dagsorden til mødet den 4. maj 2020
43. Orientering om udgiftsdrivere, maj 2020
44. Beslutning om Budgetrevision 2
45. Drøftelse af budget 2021-2024 - Maj
46. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024 - maj
47. Orientering om anvendelse af akutboliglisten til Holbæk borgere på forsorgshjem og krisecentre
48. Orientering om status på kontraktforhandlinger på det sociale område
49. Beslutning om udsættelse eller aflysning af større sager og projekter der påvirkes af coronakrisen
50. Beslutning om projekt sammenhængende borgerforløb
51. Godkendelse af program 'nye veje på socialområdet'
52. Drøftelse af henvendelse om etablering af ungekrisecenter
53. Godkendelse af besøg i forbindelse med Socialudvalgets møder 2020
54. Orientering om borgerrådgivningens beretning 2019
55. Orientering om opfølgning af Borgerrådgiverens beretning for 2018 og 2019
56. Orienteringer
57. Underskriftsark42. Godkendelse af dagsorden til mødet den 4. maj 2020

Godkendelse af dagsorden til mødet den 4. maj 2020
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 • dagsorden til mødet den 4. maj bliver godkendt
Beslutning i Socialudvalget den 04-05-2020

Godkendtcaseno19-3923_#5253951_v1_2020.05.04 tidsplan sou.pdf.pdf

Bilag

2020.05.04 Tidsplan SOU.pdf


43. Orientering om udgiftsdrivere, maj 2020

Orientering om udgiftsdrivere, maj 2020
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

 

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om udgiftsdrivere tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder. I sammenhæng hermed præsenteres de seneste kendte økonomiske skøn for de enkelte udvalg. I denne måned er økonomien beskrevet i sagsfremstillingen for Budgetrevision 2.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på væsentlige dele af hvert politikområde.

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2021-2024. 

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug.

På dette møde bliver de enkelte udgiftsdrivere på voksenområdet særligt gennemgået.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 

Beslutning i Socialudvalget den 04-05-2020

Orienteringen taget til efterretningcaseno20-3295_#5251760_v1_udgiftsdrivere børnespecialområdet april 2020.pdf
caseno20-3295_#5251762_v1_udgiftsdrivere voksenspecialområdet april 2020.pdf

Bilag

Udgiftsdrivere Børnespecialområdet april 2020
Udgiftsdrivere Voksenspecialområdet april 2020


44. Beslutning om Budgetrevision 2

Beslutning om Budgetrevision 2
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller:

 1. At budgetrevision 2 godkendes
 2. At de udarbejdede handleplaner jf. de økonomiske styringsprincipper godkendes
 3. At omplaceringer og negative tillægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes
Alternativ indstilling

Administrationen indstiller:

 1. At budgetrevision 2 godkendes
 2. At der i lyset af den nuværende krise ikke arbejdes med handleplaner i ved Budgetrevision 2
 3. At der indføres generel tilbageholdenhed i organisationen
 4. At omplaceringer og negative tillægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes
Beskrivelse af sagen

Indledning

Budgetrevision 2 er i år udarbejdet samtidig med at vi som kommune står i en helt ekstraordinær situation relateret til Covid. Situationen har allerede på nuværende tidspunkt sat sig sine spor i kommunens økonomi, men vil også fremadrettet påvirke økonomien. Til trods for, at Covid har stor effekt på økonomien, så er der også udfordringer i økonomien, der ikke skyldes Covid. Budgetrevisionen sigter på at synliggøre begge typer af udfordringer.

Budgetrevision 2 udarbejdes med skæringsdato pr. 31. marts og tager udgangspunkt i beslutninger indtil dette tidspunkt. Nettoudgifterne vedrørende Covid vil derfor være underestimerede i forhold til de reelle udgifter, der kan forventes på sigt. Beslutninger truffet i forbindelse med Erhvervs- og Kulturpakken er indarbejdet i estimaterne på de områder de vedrører. Det vil sige primært under Udvalget for Klima og Miljø og Udvalget for Kultur og Fritid samt under anlæg.

Der forventes ved budgetrevision 2 et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 68,1 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget.

Sammenlignet med det oprindelige budget, er der en forventning om merforbrug på 106,3 mio.kr.

Effekterne af Covid er indregnet i estimaterne, hvor de er kendte og dermed med en vis sikkerhed kan indregnes i estimaterne. På en lang række områder er der dog ikke indregnet effekter i estimaterne, idet omfanget fortsat er behæftet med stor usikkerhed eller vedrører udgifter opstået efter 31. marts. Det gør sig for eksempel gældende på skole- og daginstitutionsområdet, hvor øgede udgifter til vikarer og lignende endnu ikke er indregnet i estimaterne. Der er derfor for nuværende alene indregnet 53,5 mio. kr. i Covid udgifter. Heraf alene 2,9 mio. kr. på serviceudgifter. Det reelle tal må forventes at blive langt højere.

Når den samlede effekt af Covid ikke kan indregnes i estimaterne, så rummer det samlede forventede resultat for kommunen en væsentlig usikkerhed. I de efterfølgende afsnit vil der på driften særskilt både blive beskrevet, hvad der er indregnet af Covid-udgifter og hvordan resultatet ser ud, når direkte Covid-udgifter er fratrukket.

Samlet set vil estimater hvor Covid ikke er medregnet, blive betragtet som strukturelle estimater på driften. Det er her, hvor et eventuelt estimeret merforbrug på et område vil blive ved med at slå igennem, selv efter Covid ikke længere påvirker estimaterne. Det vil sige estimater som fordrer handling i såvel indeværende som kommende år.

Det forventes, at staten i en eller anden form vil kompensere kommunerne for Covid udgifter. Dette skal dog ses som en nettobetragtning, forstået på den måde at mindreudgifter også skal medgå i regnestykket. På beskæftigelsesområdet bliver der kompenseret i forhold til de aftaler, der allerede ligger på området omkring regulering af beskæftigelsestilskud og budgetgaranti.  Aftalerne på området sikrer kompensation på landsplan for kommunerne under et. Hvordan forholdene vil være specifikt i Holbæk Kommune, vides endnu ikke.

Regeringen og KL har den 26. marts indgået en aftale om de økonomiske rammer for kommunerne og økonomiske tiltag, der gør det muligt for kommunerne at hjælpe med at holde hånden under den danske økonomi, der er præget af Covid.

Med aftalen suspenderer regeringen anlægsloftet, kommunerne får tilladelse at overskride servicerammen i 2020 med det, som kan henføres til Covid ud fra en netto-betragtning, og der lægges op til en vis finansiering af forventet merforbrug på forsørgelsesudgifter.

Administrationens fortolkning i forbindelse med denne sag er, at kommunerne bliver kompenseret under et både når det kommer til service og forsørgelsesudgifter. Det vides derfor ikke på nuværende tidspunkt, hvordan det samlet vil påvirke Holbæk Kommune, men vi forudsætter i Budgetrevision 2, at Holbæk Kommune bliver fuldt ud kompenseret for Covid nettoudgifter – i første omgang ved en efterregulering af 2020 budgettet som led i økonomiaftalen mellem KL og staten til sommer.

Derfor vil fokus i denne sagsfremstilling være på håndtering af de strukturelle problemer på de enkelte driftsområder.

 

 Tabel 1: Samlet resultat

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2020

 (A)

Korrigeret budget 2020

(B)

Forventet regnskab 2020 BR2

(C)

Forventet afvigelse oprindeligt budget 2020 BR2

(C-A)

Forventet afvigelse korrigeret budget 2020 BR2

(C-B)

Udgifter direkte relateret til Covid

(D)

Forventet afvigelse fra korrigeret budget ikke relateret til Covid

(C-B-D)

Indtægter

-4.634,6

-4.634,6

-4.639,9

-5,2

-5,2

4,3

-9,5

Driftsudgifter

4.308,1

4.346,2

4.414,4

106,3

68,1

53,5

14,6

Renter

15,3

15,3

14,3

-1,0

-1,0

0,0

-1,0

Anlæg

222,7

305,5

251,0

28,3

-54,5

36,5

-91,0

Finansiering

62,5

61,3

0,3

-62,2

-61,0

-36,5

-24,5

Resultat i alt

-26,0

93,7

40,1

66,1

-53,6

57,8

-111,4

 

Det forventede regnskab her ved BR2 viser et samlet resultat på 40,1 mio. kr. Dette er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 53,6 mio. kr. men et samlet merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 66,1 mio. kr.

Der er et merforbrug på driften, hvorimod der er et mindreforbrug på anlæg og finansiering. Dette gør sig gældende såvel med som uden Covid udgifter. Alle områder gennemgås separat i de efterfølgende afsnit.

Samlet set er der her ved Budgetrevision 2 indarbejdet forventede udgifter 57,8 mio. kr. som følge af Covid.

Hovedindstillingen medfører, at der jævnfør økonomisk styringsprincip 11 udarbejdes handleplaner for områder med strukturelle udfordringer på serviceudgifter, hvilket er hos Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole. De strukturelle udfordringer rækker ind i Budget 2021-24, og dermed vil et merforbrug i 2020 medføre at udgiftsniveauet er for højt, når vi kommer ind i 2021. Handleplaner på området vil derfor forbedre udgangspunktet for budget 2021. Handleplanerne på områderne vil også hjælpe i forhold til den udfordring, der er på budgettet i 2020 til serviceudgifter. Udover handleplanerne i denne sag, arbejdes der stadig på beskæftigelsesområdet med de handleplaner, der blev besluttet forbindelse med Budgetrevision 1.  Argumentet for den alternative indstilling er uddybet i afsnittet omkring den alternative indstilling, men vil ikke løse de strukturelle udfordringer for Budget 2021.

Resultat før Covid på driften (strukturelt resultat)

Som det fremgår af tabel 1, viser resultatet før Covid stadig et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 14,6 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget vil der, som det kan ses i tabel 2, være et strukturelt merforbrug på 52,7 mio. kr. Forskellen imellem afvigelsen i det oprindelige budget og det korrigerede budget skyldes, at overførsler fra 2019 til 2020 ikke er medregnet i oprindeligt budget. Det er primært på Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse og Udvalget for Børn og Skole, at der er merforbrug i forhold til det oprindelige budget.  Oprindeligt budget kan også være en god indikator for om der er udfordringer i budget 2021. Disse udfordringer er beskrevet i et senere afsnit.

Der er følgende forventede afvigelser på driften på udvalgsniveau. Da de indstillede omplaceringer i bilag 1 har stor betydning for resultaterne på de enkelte udvalg, er den forventede afvigelse også beskrevet efter omplaceringer. I de enkelte udvalgsnotater er der beskrevet både før og efter omplaceringer.

Som tidligere skrevet er der ikke her medregnet udgifter til Covid. Beskrivelsen af disse udgifter sker i et senere afsnit.


Tabel 2: Resultat på drift med og uden udgifter relateret til Covid

Mio. kr.

Forventet afvigelse oprindeligt budget 2020 BR2

(A)

Forventet afvigelse korrigeret budget 2020 BR2 (B)

Indstillede Omplaceringer

 (C)

Forventet afvigelse korrigeret budget efter indstillede omplaceringer

(B+C)

Udgifter direkte relateret til Covid

(D)

Forventet afvigelse fra oprindeligt budget ikke relateret til Covid

(A+C-D)

Forventet afvigelse fra korrigeret budget ikke relateret til Covid

(B+C-D)

I alt

106,3

68,1

0,0

68,1

53,5

52,7

14,6

Økonomiudvalget

0,7

-4,8

-7,9

-12,7

3,7

-10,9

-16,4

Udvalget for Børn og Skole

17,7

8,3

-2,8

5,5

0,1

14,9

5,4

Udvalget for Ældre og Sundhed

-8,8

-13,7

-0,5

-14,2

0,5

-9,8

-14,7

Udvalget for Klima og Miljø

1,3

0,8

0,0

0,8

0,8

0,5

0,0

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

82,3

73,4

12,4

85,7

50,0

44,6

35,7

Udvalget for Kultur og Fritid

-2,6

-5,1

-0,2

-5,3

-2,1

-0,6

-3,1

Socialudvalget

15,7

9,3

-1,1

8,2

0,6

13,9

7,6

 

Resultaterne og de strukturelle udfordringer på de enkelte udvalg er beskrevet herunder. Alle resultater er beskrevet under forudsætning af, at omplaceringerne der er indstillet i denne Budgetrevision godkendes.

 

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 5,4 mio. kr. på hele udvalgets område Merforbruget skyldes, at skolerne ikke kan holde deres budgetter. Der forventes på området et merforbrug på 11,9 mio. kr. Den primære grund er et merforbrug på udgifterne til specialundervisning. Herudover har det vist sig vanskeligt at styre det faldende elevtal på skolerne. Modsat trækker dagtilbudsområdet, der forventer et mindreforbrug på 5,1 mio. kr., hvilket primært skyldes, at området er tilført midler som følge af finansloven og at overførslen på området ikke anvendes fuldt ud. I henhold til det økonomisk styringsprincip 11 er der udarbejdet handleplaner på folkeskoleområdet på 10,0 mio. kr. Der kan ikke anvises handleplaner for de resterende 1,9 mio. kr.

 

 

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Det forventes et mindreforbrug på 14,7 mio. kr. på området. Mindreforbruget skyldes primært, at projekter på området ikke forventes at kunne gennemføres i 2020 med baggrund i den nuværende covid19 krise. Herudover forventes der mindreforbrug på sundhedsområdet som følge af den nuværende covid19-krise.

Socialudvalget:

Der forventes et merforbrug på 7,6 mio. kr. på Socialudvalget. På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 7,2 mio. kr. Dette skyldes lukning af Kikhøj, der medfører et merforbrug på 4,2 mio. kr. Herudover er der et merforbrug grundet flere anbringelser. På voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. primært på grund af lukning af Ungekollegiet. Såvel lukning af Kikhøj som Ungekollegiet anses som en engangsudgift. Der er derfor på udvalgets område kun lavet handleplaner på 1,6 mio. kr. svarende til merforbruget eksklusive lukning af institutionerne. Handleplanerne er udarbejdet på såvel børnespecial- som voksenspecialområdet.

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes på udvalget for Kultur og Fritid et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Dette skyldes, at en lang række tilskud først bliver udbetalt i 2021, selvom der er givet tilsagn om disse i 2020.

Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes et budget i balance. Der er et merforbrug på beredskabet, som bliver modsvaret af et tilsvarende mindreforbrug vedrørende vejafvandingsbidrag.

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes et strukturelt merforbrug på området på 35,7 mio. kr. Dette skyldes primært en høj indflyvning til budget 2020, samt en for lav gennemsnitspris på fleksjob i det oprindelige budget for 2020. Merforbruget forventes primært på sygedagspenge, førtidspension og ledighedsydelse. Merforbruget er også her uden effekterne af Covid. Disse beskrives i et senere afsnit.

Økonomiudvalget:

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Buffer til uforudsete udgifter indgår som en del af det forventede mindreforbrug med 13,7 mio. kr. Herudover er der mindreforbrug på pulje til udvikling af lokalområder og på administrationen. Modsat trækker et merforbrug på udgifter til Udbetaling Danmark og til andre IT-systemer. Herudover forventes et merforbrug til ekstra pension til tjenestemænd. Merforbruget vedrørende tjenestemændene er placeret under økonomiudvalget, men vedrører alle udvalg.

Budget til serviceudgifter

Tabel 3: Resultat budget til serviceudgifter

Mio. kr.

Budget til serviceudgifter 2020

 (A)

Forventet regnskab 2020 BR2

(B)

Forventet afvigelse budget til serviceudgifter 2020 BR2

(B-A)

Udgifter direkte relateret til Covid

(C)

Forventet afvigelse fra korrigeret budget ikke relateret til Covid

(B-A-C)

Indtægter

3.027,7

3.057,3

29,6

2,9

26,7

 

Merforbruget på det oprindelige budget slår igennem på budgettet til serviceudgifter, der er baseret på det oprindelige budget. Der forventes et samlet merforbrug på 29,6 mio. kr. Heraf udgør Covid nettoudgifter 2,9 mio. kr. for nuværende. KL har - som nævnt tidligere - den 26. marts aftalt, at Covid relaterede udgifter ikke indgår i loftet for budgettet til serviceudgifter. Det forventes dog stadig, at Holbæk Kommune overskrider det strukturelle budget til serviceudgifter med 26,7 mio. kr.

Overskridelsen skyldes blandt andet merforbruget på skoleområdet og at en lang række af de overførte midler fra 2019 til 2020 anvendes. Heriblandt på takstinstitutionerne. Handleplanerne på Socialudvalg og Udvalget for Børn og Skole vil ved godkendelse heraf medføre en forbedring af den strukturelle overskridelse på 11,6 mio. kr.

Der har ved Budgetrevision 2 tidligere vist sig, at skønnet vedrørende serviceudgifter har været i den høje ende. Dette skyldes blandt andet, at overførslerne anvendes i knap så stor udstrækning på områderne. Hvis handleplanerne godkendes, vil den strukturelle overskridelse udgøre 15,1 mio. kr. Set i lyset heraf og sammenholdt med Covid-krisen anbefales det ikke at igangsætte yderligere handlinger i forbindelse med Budgetrevision 2. Såvel de strukturelle serviceudgifter som serviceudgifter relateret til Covid følges nøje i de kommende måneder og der tages nærmere stilling til yderligere handlinger i forbindelse med Budgetrevision 3. 

Påvirkning på budget 2021 som følge af BR2

Som nævnt tidligere er der en række merforbrug på det strukturelle resultat på driften, der også giver problemer i forbindelse med budget 2021.

Det drejer sig om specialundervisning på folkeskoleområdet, merforbruget på beskæftigelsesområdet, ekstra anbringelser på børnespecialområdet samt merforbrug vedrørende Udbetaling Danmark og pensioner til tjenestemænd på Økonomiudvalget.

På Økonomiudvalget er der desuden en ny udgift til betaling af indefrosne feriepenge. Holbæk Kommune skal afregne de feriepenge som bliver indefrosset i perioden 1/9-2019 til 31/8-2020 til folk der går på pension i 2021. Udgiften hertil forventes at udgøre knap 6 mio. kr. i budget 2021. Og der vil være en tilsvarende udfordring i de efterfølgende år.

Udfordringerne og finansieringen heraf i budget 2021 adresseres i forbindelse med behandlingen af budget 2021 i de stående udvalg i de kommende møder, samt på budgetcamp for 2020.

 

Handlinger på driften som følge af BR2

Der er udarbejdet handleplaner på Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget. Ved godkendelse heraf bliver resultatet forbedret med 11,6 mio. kr. Dette vil betyde at det strukturelle merforbrug i forhold til det korrigerede budget reduceres til 3 mio. kr.

I forbindelse med overgangen til samtidighedsferie bliver der indefrosset feriepenge, så lønmodtagerne både får udbetalt feriepenge og kan holde ferie med løn. Fremadrettet bliver udbetalingen af feriepengene til medarbejdere der går på pension, som nævnt ovenfor til en ekstra udgift. I indeværende år er en del af den særlige feriegodtgørelse udbetalt ultimo april blevet indefrosset. Det medfører færre udgifter til løn i 2020. Budgetterne er ikke blevet reguleret tilsvarende ned. Det indstilles derfor, at lønbudgetterne på alle områder reduceres svarende til den mindre udgift til særlig feriegodtgørelse. Beløbet indgår som en del af tillægsbevillingerne nævnt i indstillingen og kan også ses nærmere i bilag 1.

 

Udgifter indregnet i estimatet relateret til Covid

I forbindelse med Covid er der kommet en lang række nye udgifter til. I dette afsnit beskrives hvorledes udgifterne er indregnet i denne sagsfremstilling. Da udviklingen vedrørende Covid ændrer sig fra dag til dag er det er på nuværende tidspunkt umuligt at komme med et skøn på de samlede udgifter ved Covid. Derfor er der alene medtaget de sikre og forholdsvis sikre udgifter. Afledte effekter af Covid, som for eksempel kunne være at en effektivisering ikke når at blive hentet eller at projekter ikke når at blive færdige i år er medregnet i den strukturelle drift. I afsnittet er alene fokuseret på de områder der er kommet til som mer- eller mindreudgifter som følge af Covid. De reelle udgifter til Covid må forventes at blive væsentligt højere. Af vigtige større udgifter af ukendt størrelse kan på nuværende tidspunkt nævnes afledte udgifter fremadrettet i forhold til ekstra indsatser på det specialiserede område, rengøring i skoler og daginstitutioner, værnemidler på alle områder samt udgifter til vikarer i skoler og daginstitutioner.

 

Tabel 4: Sikre og forsholdsvis sikre udgifter vedrørende Covid

Mio. kr.

Udgifter direkte relateret til Covid

I alt

53,5

Økonomiudvalget

3,7

Udvalget for Børn og Skole

0,1

Udvalget for Ældre og Sundhed

0,5

Udvalget for Klima og Miljø

0,8

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

50,0

Udvalget for Kultur og Fritid

-2,1

Socialudvalget

0,6

 

Der er i driften samlet set indregnet 53,5 mio. kr. vedrørende udgifter, der direkte er relateret til Covid. Herudover påvirker beslutningen af Erhvervs- og kulturpakken med 4,2 mio. kr. i mindreindtægt på skatterne, da der ikke opkræves grundskyld for 2. halvår i 2020. (Forskydning idet det forventes opkrævet i 2021) Herudover er der mindre indtægter til stade- og fortovsleje samt en pulje til kultur der også medfører ekstra udgifter på området. Samlet set koster Erhvervs- og kulturpakken ca. 6 mio. kr. ekskl. anlæg.

Beløbene dækker både over mer- og mindreudgifter på de enkelte områder. Det er som tidligere nævnt kun sikre og forholdsvis sikre udgifter, der for nuværende er indregnet i estimaterne.

I gennemgangen af de enkelte udvalg beskrives ovenstående udgifter og de største poster vedrørende de ukendte og usikre udgifter. En længere liste over forventede udgifter, som endnu er ukendte kan ses af bilag 13.

 

Udvalget for Børn og Skole:

På nuværende tidspunkt er der indregnet 0,1 mio. kr. i estimatet i budgetrevision 2. Der vil kunne forventes øgede udgifter til vikarer og ekstra hænder efter genåbningen af skoler og daginstitutioner, dog delvist modvirket af færre udgifter til vikarer i perioden før genåbningen.

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der er indregnet 0,5 mio. kr. i estimatet på nuværende tidspunkt. Dette dækker over øgede udgifter til vikarer og indkøb af værne- og hjælpemidler. Modsat trækker færre udgifter til genoptræning og kørsel. Fremadrettet må der stadig forventes større udgifter til vikarer samt indkøb af værnemidler.

Socialudvalget:

Der er indregnet 0,6 mio. kr. som primært drejer sig om ekstraudgifter på takstinstitutionerne. Der må forventes afledte udgifter fremadrettet i forhold til ekstra indsatser på det specialiserede område.

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes et mindreudgifter på ca. 2,1 mio. kr. Dette skyldes primært aflysningen af Aprilfestival. Modsat dette går merudgifter på biblioteket til ebøger samt tabt indtjening på Brorfelde. Fremadrettet afhænger udgifter og indtægter meget af genåbningstakten i samfundet.

Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes mindreindtægter på færgen, stadepladser og parkeringsområdet på nuværende tidspunkt. Herudover er det meldt fra Movia, at der kommer en ekstraudgift på transportområdet, men udgiftens størrelse er endnu ukendt og det vides heller ikke, om staten kompenserer Movia direkte.

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes merudgifter på 50 mio. kr. som følge af flere mennesker på A-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge. Forudsætningerne for beløbet kan ses i bilag 5.

Økonomiudvalget:

Der forventes ekstraudgifter på 3,7 mio. kr. på udvalget. Skyldes en forventet ansættelse af sagsbehandlere på beskæftigelsesområdet på 2,5 mio. kr. Herudover udgifter til værnemidler på ejendomsområdet samt færre indtægter fra byggesagsgebyrer (erhvervspakken).

De endnu ikke medregnede udgifter af væsentlig størrelse er ekstra rengøring på skoler og i dagtilbud som indtil videre forventes at udgøre et tocifret millionbeløb.

 

Anlæg

På anlæg forventes et samlet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 54,5 mio. kr. Hvis der ses bort fra de ekstra udgifter besluttet i Erhvervs- og Kulturpakken er mindreforbruget på 91 mio. kr. Budgettet til Erhvervs- og Kulturpakken er endnu ikke medtaget, da beslutningen herom blev truffet efter skæringsdatoen for Budgetrevision 2. Udgifterne er dog medregnet.

 

Renter

Der forventes en mindreudgift på 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes et lavere renteniveau end forventet.

 

Indtægter

Der forventes her en merindtægt på 5,2 mio. kr. Der forventes en samlet merindtægt på 11,5 mio. kr. af forventet midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet. Beregningen her er foretaget før Covid og indeholder derfor ikke ekstra indtægter som følge heraf. Indtægten er en efterregulering for 2019 samt en forventning om stigende ledighed i 2020 før Covid. Der er en forventet mindreindtægt på grundskyld på 2 mio. kr. Herudover er der en forventet mindreindtægt på 4,3 mio. kr. på dækningsafgift grundet Erhvervs- og Kulturpakken. Indtægten på dækningsafgift falder i stedet i 2021.

 

Finansiering

Der forventes en mindreudgift på finansiering på 61 mio. kr. Dette skyldes en merindtægt på 24,5 mio. kr. som følge af frigivne deponerede midler vedr. Kanalstræde 2. Herudover låneoptages 36,5 mio. kr. til de anlæg der igangsættes, som følge af Erhvervs- og Kulturpakken. Som nævnt i afsnittet omkring anlæg er budgettet hertil endnu ikke medtaget. Beløbet under anlæg og finansiering udligner dog hinanden.

 

Likviditet

Normalt ville likviditeten i forbindelse med budgetrevisioner alene tage udgangspunkt i regnskab 2019, vedtaget budget 2020 og en række grundforudsætninger. I 2020 er det dog anderledes grundet den nuværende situation med Covid samt tidspunktet for udarbejdelsen af likviditeten. Først og fremmest er der indarbejdet effekter af BR1 i prognosen.

Desuden er der lavet derfor lavet tre scenarier, som følge af beslutninger truffet på baggrund af Covid-krisen

 1. En basis prognose som viser udviklingen på baggrund af vedtaget budget 2020, sammen med en række grundforudsætninger som beskrevet nedenfor
 2. En prognose der viser udviklingen med baggrund i vedtaget budget 2020 og beslutninger truffet den 8. april i Erhvervs- og Kulturpakken.
 3. En prognose der viser udviklingen med baggrund i vedtaget budget 2020, beslutninger 8. april samt indregnede Covid udgifter ved Budgetrevision 2 og fuld kompensation herfor.

Grundforudsætninger er:

 1. Der overføres 70 mio. kr. vedr. anlæg fra 2020 til 2021 (standard som tidligere år)
 2. Der overføres 30 mio. kr. vedr. drift fra 2020 til 2021 (standard som tidligere år)
 3. Der er indarbejdet frigivelse af deponeringer på i alt 24,5 mio. kr. vedr. hjælpemiddeldepot og Kanalstræde (medtaget specielt i år)
 4. Der er indarbejdet 37,5 mio. kr. som følge af merforbrug ved BR1(medtaget specielt i år)

Den grønne linje viser udviklingen i likviditeten inkl. covid med den viden administrationen har på nuværende tidspunkt. Den viser, at Holbæk Kommune med fuld kompensation for Covid udgifter ikke kommer ned på hverken den nedre eller øvre målsætning for likviditeten i 2020.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Ifølge økonomisk styringsprincip nr. 11 skal der udarbejdes handleplaner når et område har merforbrug i forhold til korrigeret budget.

Set i lyset af den nuværende situation kan det virke uhensigtsmæssigt at gennemføre handleplaner i år, når Covid påvirker vores drift på en måde, som vi ikke har et klart billede af. Derfor går den alternative indstilling på, at der ikke på nuværende tidspunkt udarbejdes handleplaner for de konkrete områder med strukturelle udfordringer, men at der derimod indføres generel tilbageholdenhed på samme måde som i 2019. Baggrunden for den alternative indstilling er, at vi fordeler opgaven med at begrænse vores udgifter på hele organisationen, samt at det i den nuværende situation med uvished omkring kommunens samlede økonomi kan give mening, at vi begrænser vores udgifter generelt. Vedtages den alternative indstilling bliver der ikke taget stilling til udfordringen i forhold til budget 2021 og Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole skal dermed arbejde på at finde løsninger i Budget 2021. Udover hensynet til at sikre en så økonomiske forsvarlig indgang til budget 2021 som mulig er det administrationens opfattelse, at en generel tilbageholdenhed i organisationen på nuværende tidspunkt ikke vil være hensigtsmæssig.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af sagsfremstillingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagsfremstillingen

Høring

Med godkendelse af handleplaner skal der for enkelte forslag igangsættes en høringsrunde. Denne er vedlagt handleplanerne i bilag 10 og 11

Beslutning i Socialudvalget den 04-05-2020

Hovedindstilling indstilles godkendt med den ændring, at det i handleplan AHLI A forudsættes, at ændringer i borgers bevilling baseres på en § 141-handleplan, og at handplan AHLI C udgår.

For stemte 3 (A og F)

2 undlod at stemme (V)caseno20-2842_#5254162_v1_bilag 1 - omplaceringer og tillægsbevillinger.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254222_v1_bilag 2 - økonomiudvalget indtægter, renter, anlæg, finansiering.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254163_v1_bilag 3 - økonomiudvalget drift.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254165_v1_bilag 4 - udvalget for børn og skole - drift.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254167_v1_bilag 5 - udvalget for beskæftigelse og uddannelse - drift.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254168_v1_bilag 6 - udvalget for ældre og sundhed - drift.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254171_v1_bilag 7 - udvalget for klima og miljø - drift.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254154_v1_bilag 8 - udvalget for kultur og fritid - drift.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254155_v1_bilag 9 - socialudvalget - drift.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254157_v1_bilag 10 - handleplaner socialudvalget.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254158_v1_bilag 11 - handleplaner udvalget for børn og skole.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254159_v1_bilag 12 - samlet opgørelse implementering af budget 2020.pdf.pdf
caseno20-2842_#5254161_v1_bilag 13 - liste over områder med ukendte udgifter som følge af covid.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - omplaceringer og tillægsbevillinger.pdf
Bilag 2 - Økonomiudvalget Indtægter, renter, anlæg, finansiering.pdf
Bilag 3 - Økonomiudvalget drift.pdf
Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift.pdf
Bilag 5 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - drift.pdf
Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift.pdf
Bilag 7 - Udvalget for Klima og Miljø - drift.pdf
Bilag 8 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift.pdf
Bilag 9 - Socialudvalget - drift.pdf
Bilag 10 - handleplaner Socialudvalget.pdf
Bilag 11 - Handleplaner udvalget for Børn og Skole.pdf
Bilag 12 - Samlet opgørelse implementering af budget 2020.pdf
Bilag 13 - Liste over områder med ukendte udgifter som følge af Covid.pdf


45. Drøftelse af budget 2021-2024 - Maj

Drøftelse af budget 2021-2024 - Maj
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

 

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Budgetforslaget drøftes
Beskrivelse af sagen

Den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2021-2024, som blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den. 11 december 2019, fastlægger, at de stående udvalg i løbet af foråret skal arbejde med deres respektive andel af buget 2021-2024 – herefter benævnt som rammen.

Udvalgets ramme, som vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. januar 2020

(I mio. kr.)

2021

2022

2023

2024

Socialudvalget

684,8

683,7

683,7

683,7

Børnespecialområdet

187,7

187,2

187,2

187,2

Voksenspecialområdet

497,1

496,5

496,5

496,5

 

På udvalgets møde i marts blev arbejdet med budget 2021-2024 sat i gang. Som konsekvens af COVID-19 blev budgettet ikke drøftet på udvalgets møde i april. Der er nu to mødegange tilbage, dette møde primo maj samt mødet primo juni, hvori det stående udvalg skal have færdiggjort sit budgetforslag for budget 2021-2024. 

På de to tilbageværende møder vil administrationen præsentere udvalget for nye forudsætninger. I det omfang forudsætningerne presser udvalgets budgetramme, vil administrationen præsentere løsninger, så rammen overholdes.

På mødet primo juni skal udvalget have sammensat et budgetforslag, som holder sig inden for rammen og bygger på de nye forudsætninger, som gælder for 2021. På mødet godkender udvalgene det administrative oplæg til budgetforslag for 2021-2024.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 

Beslutning i Socialudvalget den 04-05-2020

Drøftet

46. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024 - maj

Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024 - maj
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

 

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. effektiviseringsforslag med økonomisk effekt i 2021 og fremover drøftes
Beskrivelse af sagen

På udvalgsmøderne primo februar blev de stående udvalg præsenteret for fordelingen af måltal samt modellen for arbejdet med effektiviseringer til 2021 og fremover. Mødet i april skulle have været sidste gang, at effektiviseringerne skulle drøftes i de stående udvalg inden de blev sendt i høring og vedtaget af Kommunalbestyrelsen i maj måned.

Som konsekvens af COVID-19 blev effektiviseringerne ikke drøftet på udvalgets møde i april og processen for arbejdet med effektiviseringer blev ændret på Kommunalbestyrelsens møde den 8. april.

Dermed vil den politiske behandling af effektiviseringerne i 2020 foregå sideløbende med processen for budget 2021 og effektiviseringerne vedtages ikke før sommerferien som planlagt, men vil følge samme proces som resten af budgettet, med høring i perioden 31. august til 18. september og vedtagelse ved 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2020.

Der er derfor to mødegange tilbage til drøftelse af effektiviseringer, dette møde primo maj samt mødet primo juni, hvori det stående udvalg skal have færdiggjort forslag til effektiviseringer i budget 2021

I 2021 er det samlede måltal for alle udvalg på 28 mio. kr. Hvis der indarbejdes effektiviseringer for 28 mio. kr., giver det et politisk råderum på 14,15 mio.kr. Når det politiske råderum er mindre end 28 mio. kr. skyldes det, at de 28 mio. kr. dels reduceres grundet stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer, dels reduceres med 5 mio. kr. som er afsat til investeringer.

Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 22. januar 2020 arbejdes der med at finde effektiviseringer i budget 2021.

Hvis et udvalg finder effektiviseringer for mere end deres måltal, kan udvalget vælge at bruge ”overskuddet” til at finansiere merudgifter eller anvende det til formål efter udvalgets ønske.

Måltallet:

Måltallet for Socialudvalget er 3 mio. kr. herfra fratrækkes -2,2 mio. kr. som er en stigende profil fra tidligere år, derfor er det faktiske måltal for 2021 på 0,8 mio. kr. under forudsætning af, at der er fundet effektiviseringer svarende til den stigende profil.

Tidsplan:

Den reviderede tidsplan for arbejdet med effektiviseringer blev vedtaget på det ekstraordinære møde i Kommunalbestyrelsen den 8. april 2020:

Dato:

Handling:

22. januar

Kommunalbestyrelsen vedtager model og måltal for effektiviseringer i 2021

Februar - maj

De stående udvalg samt økonomiudvalget drøfter effektiviseringer på eget område

Primo juni

De stående udvalg drøfter effektiviseringer på eget område og oversender til Økonomiudvalget

20. og 21. august

Budgetcamp

31/8 til 18/9

Effektiviseringerne i høring sammen med budget 2021

30. september

Økonomiudvalget behandler effektiviseringerne ved 2. behandlingen af budget 2021

7. oktober

Kommunalbestyrelsen vedtager effektiviseringer for 2021 ved 2. behandlingen af budget 2021

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 

Beslutning i Socialudvalget den 04-05-2020

Drøftet

47. Orientering om anvendelse af akutboliglisten til Holbæk borgere på forsorgshjem og krisecentre

Orientering om anvendelse af akutboliglisten til Holbæk borgere på forsorgshjem og krisecentre
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

 1. Orientering om anvendelse af akutboliglisten til Holbæk borgere på forsorgshjem og krisecentre tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

Udmøntningen af budget 2020-2023 indebærer blandt andet, at opholdstiden for Holbæk Kommunes borgere på krisecenter eller forsorgshjem skal reduceres.  

For en del af disse borgere er manglen på bolig det primære problem. Der er tale om borgere, hvor de problemer, som udløste, at de tog ophold på forsorgshjem eller krisecenter er håndteret. Men borgeren har ikke noget sted at bo og kan derfor ikke udskrives fra tilbuddet.

Der er tale om en indsats, som kun kan håndteres ved en sammenhængende indsats på tværs af kerneområderne Læring og Trivsel, Uddannelse til alle Unge, Alle kan bidrage og Aktiv hele livet.

Der er fokus i sagsbehandlingen på denne gruppe af borgere. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at antallet af borgere er faldet. Ved udgangen af marts 2020 er det samlede antal borgere på forsorgshjem eller krisecenter nedbragt til i alt 30 personer, hvilket er 12 færre end ved udgangen af marts 2019.

BR 2 viser, at der estimeres et merforbrug på 800.000 kr. i 2020, så der arbejdes fortsat målrettet på at nå i mål med handleplanen.

Anvendelse af akutboliglisten er central for hurtigere at reducere opholdstiden på forsorgshjem eller krisecenter. Disse borgere er i målgruppen for akutboliglisten, hvis de har Holbæk Kommune som opholdskommune. Akutboliglistens kriterier rummer målgruppen, men det er baseret på en individuel vurdering om der er behov for udflytning med støtte i nogle af sagerne.

I praksis er det ikke altid entydigt at fastslå, hvornår fx en hjemløs borger har opholdskommune i Holbæk Kommune eller i en anden kommune. Administrationen vil fremadrettet tage udgangspunkt i Ankestyrelsens praksis. Det indebærer at, hvor praksis hidtil har været at se på borgers adresse i CPR-registret for at afklare en borgers opholdskommune, så påhviler ansvaret for at yde hjælp efter serviceloven den kommune, hvor borgeren boede eller sædvanligvis opholdt sig før opholdet. Hvis fx forsorgshjemmet ligger i en anden kommune end den, hvor borgeren opholdt sig, før borgeren tog ophold på forsorgshjemmet, skal den oprindelige opholdskommune altså yde hjælp efter serviceloven.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Lovgrundlag – link

Lov om social service, § 109 og § 110

Retssikkerhedsloven, § 1, § 9 og § 9c  (Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område)

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 22. januar 2020 pkt. 20: Beslutning om aktivitetsændringer - Udmøntning af budget 2020-2023

Beslutning i Socialudvalget den 04-05-2020

Indstillingen taget til efterretningcaseno20-14183_#5248355_v1_kriterier for akutboliglisten.docx

Bilag

Kriterier for at blive skrevet op på akutboliglisten


48. Orientering om status på kontraktforhandlinger på det sociale område

Orientering om status på kontraktforhandlinger på det sociale område
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. status på kontraktforhandlinger på det sociale område tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Som led i arbejdet med budgetoverholdelse på de sociale myndighedsområder, har der i 2019 blandt andet været arbejdet med nye veje til at styrke samarbejdet med eksterne leverandører på det sociale område. Konkret er der blevet arbejdet ud fra tre målsætninger:

 1. Alle kerneområder skal bruge Holbæk Kommunes standardkontrakter, som er benyttet i Uddannelse til Alle Unge i en årrække – både for at skabe bedre overblik for sagsbehandlere og for at stille leverandører over for enslydende krav (eksempel på standardkontrakt vedlagt som bilag)
 2. Forpligtige sagsbehandlere og ledere på at arbejde ud fra fyldestgørende handlingsplaner og lave kontinuerlig opfølgning på målene og opfyldelse heraf
 3. Indgå i prisforhandlinger, så der hele tiden opnås den bedste indsats for den rigtige pris inden for rammerne af de udarbejdede ’Retningslinjer for kontraktindgåelse på det sociale område’ (retningslinjer vedlagt som bilag)

Som led i arbejdet med at udbrede og opdatere standardkontrakterne, har der i 2019 og starten af 2020 været nedsat en arbejdsgruppe med ledere fra alle berørte kerneopgaver. Tovholderne i arbejdsgruppen fortsætter nu som netværksgruppe, og der har været afholdt et halvdagsseminar om emnet med alle relevante medarbejdere. De eksterne leverandører er inddraget både ved et stort eftermiddagsseminar og efterfølgende bilateral dialog samt ved to møder med hhv. Landsorganisationen for Sociale tilbud (LOS) og Fonden Concura.

Foreløbige resultater

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Socialudvalget via prisforhandlingerne skal realisere 4 mio. kr. + delmængde af aktivitetsændringer pga. merforbrug (vedtaget i januar 2020) + delmængde af Effektivitets- og Besparelsesstrategien for 2020. I alt op mod 6 mio. kr. i 2020.

Det er meget vanskeligt at opgøre de samlede resultater af prisforhandlinger på baggrund af udgiftsudviklingen for borgerne alene. Det skyldes dels, at prisforhandlinger ikke modvirker ændringer i mængde eller gennemsnitligt indsatsbehov, dels at mange resultater opnås eksempelvis via reduktion i først udmeldte priser (takster) eller serviceforbedringer for samme pris – begge eksempler, hvor der ikke registreres en prisændring. Kerneområderne registrerer de opnåede resultater, men som ovenstående eksempler viser, er det ikke nødvendigvis resultater, der kan aflæses direkte i budgetopfølgningen.

De foreløbige resultater er dog positive og tyder på, at en del af det pres, der generelt ses på det sociale område modvirkes af forhandlingsarbejdet, samtidig med at borgeren oplever en tættere opfølgning.

I tre bilag til dagsordenspunktet præsenteres en kort status på arbejdet med standardkontrakter på kerneområderne Læring & Trivsel, Uddannelse til Alle Unge og Aktiv Hele Livet.

Økonomiske konsekvenser

Orienteringen vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Orienteringen vurderes ikke at have miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Socialudvalget den 04-05-2020

Indstillingen taget til efterretningcaseno20-14660_#5246027_v1_retningslinjer for kontraktindgåelse på det sociale område.pdf
caseno20-14660_#5246032_v1_eksempel på standardkontrakt - § 107 (midlertidligt døgnophold).pdf
caseno20-14660_#5247000_v1_status fra børneindsatsen - april 2020_.pdf
caseno20-14660_#5246893_v1_status fra aktiv hele livet - april 2020.docx
caseno20-14660_#5247311_v1_status fra uddannelse til alle unge - april 2020.pdf

Bilag

Retningslinjer for kontraktindgåelse på det sociale område
Eksempel på standardkontrakt - § 107 midlertidlig døgnophold
Status fra Børneindsatsen - april 2020_
Status fra Aktiv Hele Livet - april 2020
Status fra Uddannelse til Alle Unge - april 2020


49. Beslutning om udsættelse eller aflysning af større sager og projekter der påvirkes af coronakrisen

Beslutning om udsættelse eller aflysning af større sager og projekter der påvirkes af coronakrisen
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. større sager og projekter som i bilaget er markeret med ’U’ og ’A’ godkendes som henholdsvis udsat eller aflyst.

Beskrivelse af sagen

Coronakrisen har bevirket, at organisationens ressourcer har været brugt på andre måder eller været flyttet til mere kritiske funktioner og opgaver end sædvanligt. For en række af Holbæk Kommunes større udviklingsprojekter, planer og tilbagevendende aktiviteter har det betydet en forsinkelse eller udskydelse og i enkelte tilfælde aflysninger.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. april 2020 en ny tidsplan for Erhvervspolitik, Strategisk energiplan, Boligstrategi og Effektiviseringsstrategi, som det fremgår af oversigten i det vedhæftede bilag. Derudover er der en række større eller mindre sager eller projekter, der bliver påvirket.

I bilaget er der en samlet oversigt over aktiviteter, som tidsmæssigt enten er eller forventes at blive påvirket af coronakrisen, samt de nærmere begrundelser for ændringerne. Det ses også, hvilke ændringer, der er sket eller forventes at ske.

Af oversigten fremgår det også, om ændringerne i form af aflysning eller udsættelse skal godkendes politisk. Der lægges op til at sager, der kræver politisk beslutning om udsættelse eller aflysning godkendes på mødet. I takt med udviklingen i genåbningen af samfundet kan der komme nye ændringer i oversigten.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Orienteringen har ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Socialudvalget den 04-05-2020

Indstilles godkendtcaseno20-13954_#5253546_v1_bilag, ark 1, oversigt over projekter og sager til politisk niveau v2.xlsx.xlsx

Bilag

Bilag, Ark 1, Oversigt over projekter og sager til politisk niveau v2.xlsx


50. Beslutning om projekt sammenhængende borgerforløb

Beslutning om projekt sammenhængende borgerforløb
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. projektet i sin nuværende form afsluttes til september 2020 med en slutevaluering
 2. den resterende projektperiode frem til udgangen af 2020 bruges til at beskrive metoder og en implementeringsstrategi for, hvordan der fremover kan arbejdes med sammenhængende borgerforløb på tværs af kerneområderne.
 3. Udvalget præsenteres for metoder og implementeringsstrategi i januar 2021
Beskrivelse af sagen

Baggrund

Den 1. januar 2019 igangsatte Børneindsatsen i Læring og Trivsel pilotprojektet Sammenhængende borgerforløb for og med borgeren/familien på tværs af kerneområder. Pilotprojektet udløb oprindeligt med udgangen af 2019, men blev som en del af budgetaftale 2020-2023 forlænget til udgangen af 2020.

Målgruppen for projektet i 2020 er fortsat borgere med komplekse og sammensatte problemer, hvor kommunen kan eller skal udarbejde flere planer for indsatser, og hvor der er et koordinationsbehov forbundet med indsatsen.

Projektet tager afsæt i den udarbejdede samarbejdsmodel, og har nedenstående formål:

 • opbygge flere erfaringer med samarbejdsmodellen
 • løbende opfølgning for overblik i de økonomiske bevillinger i de enkelte familier
 • sikre en reel positiv forandring i de familier, som er en del af projektet

Planen var at projektet i 2020 skulle udvides på to områder: dels skulle fem nye familier deltage i projektet og dels skulle der skabes et endnu tættere samarbejde mellem Læring og Trivsel og Alle kan Bidrage bl.a. ved at projektleder fysisk var placeret i Alle Kan Bidrage to dage ugentlig.

 

Status på projektet under covid-19

Projektet er i nogen grad blevet påvirket af den nuværende situation med covid-19.

 • Arbejdet med de familier som har været med fra projektets første år er i nogen grad påvirket, da det har været vanskeligt at afholde alle de planlagte møder i perioden
 • Af de fem nye familier, som blev inviteret til at deltage i projektet i 2020, har der på nuværende tidspunkt afholdt opstartsmøde i tre af familierne.
 • Projektleder har indtil videre nået at være fysisk placeret i Alle Kan Bidrage i en måned (fra medio februar til medio marts). Denne periode har dog allerede givet lidt erfaringer, som kan medtages i slutevalueringen.

Der vil fortsat kunne laves slutevaluering på projektet, men på nogle områder må det forventes at den ikke bliver helt så fyldestgørende som planlagt. Primært på grund af de tre ovenstående forhold, men også fordi, det vil kunne være vanskeligt at få svar på spørgeskema fra alle familier, hvis fysiske møder fortsat ikke er mulige, når slutevaluering skal gennemføres.

 

Forslag til ændret projektfokus i efteråret 2020

Der har tidligere været udtrykt et politisk ønske om, at projektet blev mere konkret i forhold til implementering af erfaringerne.

Administrationen foreslår derfor, at projektet i efteråret 2020 ændrer kurs, så den sidste del af projektperioden primært bruges på at beskrive metoder og en implementeringsstrategi for disse, med det mål fremadrettet at sikre de bedst mulige sammenhængende borgerforløb.

Metoderne vil basere sig på de metoder, der har været anvendt i projektet (Signs of Safety), men omsat så metoden kan anvendes i alle kerneområder. Det betyder, at projektet skal forholde sig til, metodens teoretiske afsæt set i relation til andre kerneområders lovgivninger og kulturer.

Projektet skal tillige komme med bud på kompetenceudviklings behov i tilknytning til implementering af metoden.

Metodebeskrivelsen vil tillige inddrage organisatorisk og strukturelle forhold, således at projektet kommer med anbefalinger til:

 • Forankring af opgaven
  • Hvordan afgøres det, hvornår der er behov for at igangsætte et sammenhængende borgerforløb? Hvem har ansvaret for processen – konkret og ledelsesmæssigt?
  • Hvilke nødvendige samarbejdsfora skal sikre at vi hele tiden prioriterer i sammenhæng – skal der være en ledelsesmæssige tværgående forankring?
 • Understøttelse og erfaringsopsamling
  • Hvilke data er der behov for, for at sikre et fokus på effekten for borgerne, økonomien og styringen generelt?
  • Hvem skal levere disse data?

Administrationen forslår derfor følgende tidsplan:

 • Frem til september 2020 fortsætter projektet i sin nuværende form, dog med et fokus på at overdrage arbejdet i de igangværende familier fuldt ud til sagsbehandlere i de enkelte kerneområder
 • September 2020 præsenteres Socialudvalget for slutevaluering
 • Januar 2021 præsenteres Socialudvalget for metodebeskrivelse (se ovenfor) og skal der beslutte om metoderne skal skaleres samt hvorvidt kompetenceudviklingsstrategien skal igangsættes.
Økonomiske konsekvenser

Pilotprojektet i 2020 får ikke økonomiske konsekvenser i forhold til bevillinger til borgerne, hvis man følger de fastlagte serviceniveauer.

Byrådet har afsat 0,5 mio. kr. til finansiering af pilotprojekt om sammenhængende borgerforløb i 2020. Beløbet går til finansiering af projektleder. Projektlederens rolle og opgaver nærmere beskrevet i projektbeskrivelsen.

Kerneområderne allokerer nødvendige ressourcer på chef, leder og medarbejderniveau. Eventuelle udgifter til kompetenceudvikling afholdes inden for den pulje, der allerede er afsat til dette formål.

Kerneområderne allokerer nødvendige ressourcer på chef-, leder- og medarbejderniveau.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser

 

 

Lovgrundlag – link

Fra 1. juli 2018 er en ny lov trådt i kraft, som giver mulighed for at lave en fælles plan for den samlede familie og derigennem styrke indsatsen for borgere og familier med komplekse og sammensatte problemer. Pilotprojektet skal derfor også eksperimentere med og arbejde med de nye muligheder i denne lovgivning Lov nr. 707 af 8. juni 2018, § 5 stk. 9.

Beslutning i Socialudvalget den 04-05-2020

Beslutning i Socialudvalget den 04-05-2020

Godkendt

51. Godkendelse af program 'nye veje på socialområdet'

Godkendelse af program 'nye veje på socialområdet'
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. kommissorium for programmet ’Nye veje på socialområdet’ godkendes.
Beskrivelse af sagen

På socialområdet i Holbæk Kommune kan der konstateres et stigende udgiftspres, som følge af flere borgere som har brug for hjælp eller ydelser – det gælder både børn og voksne. Samtidig stiger andelen af borgere med komplekse udfordringer. Tilsvarende udvikling ses i resten af landet. Det sætter området under pres i forhold til at overholde budgetterne på både kort og lang sigt. Derfor er det nødvendigt at sætte endnu mere fokus på, hvordan budgetterne på området holdes. Samtidig er det vigtigt at fastholde kvalitet og faglighed i løsningen af kerneopgaven, og en høj medarbejdertilfredshed på området.

Derfor foreslår administrationen, at der etableres et 2-årigt program med samling af relevante projekter fra tre kerneområder, som tilsammen skal afsøge og afprøve nye løsninger på, hvordan udfordringen på socialområdet kan imødegås. Programmet foreslås etableret med projekter og deltagere fra kerneområderne Læring og Trivsel, Uddannelse til alle Unge og Aktiv hele Livet, og med politisk forankring i Socialudvalget.

Rammer for program ’nye veje på socialområdet’

I programmet vil der være tre fokusområder, som projekter og løsningsmuligheder i programmet skal forholdes til:

 • Økonomi
 • Kvalitet og faglighed
 • Medarbejdertilfredshed

Der ses dermed ikke kun på, hvordan budgettet kan overholdes. Der skal findes løsninger, som sikrer at også kvaliteten i tilbuddene og fagligheden hos medarbejderne udvikles og bidrager til nye løsninger. Og der skal ses på, hvordan arbejdspladserne på socialområdet fortsat kan være attraktive arbejdspladser, så det også på sigt er muligt at fastholde og rekruttere medarbejdere. Ved at projekterne forholder sig til sammenhængen mellem alle tre områder, sikres der fokus på de samlede effekter for borgerne og for Holbæk Kommune og for borgerne, også på lang sigt.

På Kommunalbestyrelsens vinterseminar 2020 blev udfordringer og muligheder på socialområdet drøftet. Herfra er der udpeget 5 spor, som projekterne i programmet, samlet set skal undersøge:

a)     Forebyggelse og tidlig indsats

b)     Psykiatri og mental sundhed

c)      Frivillighed, fritids- og foreningslivet

d)     Medarbejdere (digitalisering, faglighed, samarbejde, kommunikation)

e)     Nye løsninger og innovation, fx flexskole , boformer, plejepladser til handicappede, §82 tilbud .

På vintersemianret i februar var temaet ’Fra individ til fællesskab’ gennemgående for flere drøftelserne. Derfor vil der for alle 5 spor blive set på, hvordan et øget fokus på fællesskabsorienterede tilgange, kan bidrage til bedre og nye løsninger for borgerne.

Medarbejder- og borgerinddragelse

Medarbejdere på områderne vil blive inddraget tidligt i forløbet for at få deres bidrag og kvalificering med allerede i opstarten af programmet. Inddragelsen vil ske via MED-systemet, og det forventes, at det vil være muligt at holde fysiske møder med udvalgte MED-repræsentanter inden for relativ kort tid.

Borgerperspektivet vil også blive inddraget i arbejdet, både generelt og via eksempelvis følgegruppe, temamøde eller borgerrejser.

Forankring i Socialudvalget

Programmet forankres i Socialudvalget. Udvalget vil fungere som politisk styregruppe, der bl.a. kvalificerer programplanen, portefølje og projektændringer. Det sikrer samtidig, at programmets prøvehandlinger, projektidéer og muligheder er afstemt med ønsker og ambitioner i Socialudvalget, kommunalbestyrelse og øvrige udvalg. Derved bliver det politiske niveau bragt tættere på kerneopgaven og praksis i programmet. Socialudvalget bringer relevante drøftelser og spørgsmål ind i forhold til øvrige stående udvalg og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske måltal

Der knyttes ikke i første omgang økonomisk måltal på programmet, da det må forventes at flere at projekterne først vil have effekt på langt sigt (bl.a. forebyggelsesprojekter), og da det for flere af de mulige projekter kan være vanskeligt at udskille de økonomiske effekter til en specifik indsats, også selv om der reelt er en økonomisk effekt på kort sigt.

Det kan i øvrigt nævnes, at administrationen forventer et ekstra stort behov for ydelser efter serviceloven, når Corona-nedlukningen ophæves, da mange som har haft behov for hjælp, ikke har kunnet få det i den seneste tid (ketchup-effekt). Dette forventes at kunne ses på økonomitallene i 2020.

Kvalificering af kommissorium

Det foreslås, at udvalget i forbindelse med beslutning om, og kvalificering af kommissoriet, drøfter følgende:

 • Vægtningen og sammenhængen mellem de tre fokusområder (økonomi, kvalitet og faglighed samt medarbejdertilfredshed) i programporteføljen
 • Hvordan udvalget ønsker at arbejde med programmet, herunder samarbejde og koordinering med øvrige fagudvalg og Kommunalbestyrelsen, samt programledelsen ?
 • Om de 5 spor vurderes at være dækkende i forhold til drøftelserne på vinterseminaret og udvalgets ønsker til, hvad projekterne i programmet bør sætte fokus på?

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Ved gennemførelse af programmet forventes det, at der identificeres og udvikles løsninger som bidrager til effektiviseringer og besparelser på det sociale område.

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 

Beslutning i Socialudvalget den 04-05-2020

Godkendtcaseno20-14518_#5249575_v1_opssamling på vinterseminar 2020.pdf.pdf
caseno20-14518_#5252990_v1_kommissorium for nye veje på socialområdet_bilag til udvalgsmøde_.pdf.pdf

Bilag

Opssamling på vinterseminar 2020.pdf
Kommissorium for Nye veje på Socialområdet_Bilag til udvalgsmøde_.pdf


52. Drøftelse af henvendelse om etablering af ungekrisecenter

Drøftelse af henvendelse om etablering af ungekrisecenter
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. henvendelsen om evt. etablering af et ungekrisecenter drøftes
Beskrivelse af sagen

Socialudvalgets formandskab og administrationen har modtaget en henvendelse om evt. etablering af et ungekrisecenter med udgangspunkt i en pulje fra Socialstyrelsen, se mere på https://socialstyrelsen.dk/puljer-og-tilskud/puljer/alle-puljer/15.26.19.20 . Henvendelsen er vedhæftet dagsordenspunktet.

Et ungekrisecenter er et center, hvor børn og unge under 18 år i akut krise eller kriselignende tilstand og med akut brug for hjælp og støtte kan henvende sig direkte ”fra gaden” for at få rådgivning og vejledning i trygge rammer. Ungekrisecenteret skal således give børn og unge et sted, hvor de kan gå direkte ind fra gaden og få rådgivning og vejledning, når de oplever at være i krise f.eks. på grund af omsorgssvigt, overgreb eller mistrivsel, uden først at skulle henvende sig til kommunen og uden nødvendigvis at inddrage deres forældre først.

Der er mange børn og unge, der oplever udfordringer i Holbæk Kommune. Det dokumenteres bl.a. i den analyse som Tænketanken Mandag Morgen har udarbejdet til Projektudvalget for Unge og Uddannelse, som også er drøftet i Kommunalbestyrelsen.

Det er dog ikke administrationens vurdering, at der i Holbæk kommune er hverken behov for eller ressourcer til et akut krisecenter af den størrelse som Socialministeriet lægger op til med et tilskud på 15,5 mio. kr. over godt tre år.

I forhold til ressourcerne vil der være omkostninger forbundet med at indgå i et samarbejde om at etablere og drive et krisecenter både i form af medarbejderressourcer, evt. medfinansiering af udvikling og etablering, drift efter puljeperiodens udløb og et forventet pres på serviceniveauerne. Det er heller ikke administrationens vurdering, at der er et behov for et krisecenter i denne størrelse, hvilket blandt andet hænger sammen med, at kommunen allerede i dag, har både akutte og forebyggende indsatser. Herunder oplistes nogle af de akut-indsatser, som findes i dag i Børneindsatsen og Ungeindsatsen.

Akut-indsatser i Børneindsatsen

Forebyggende projekter, der er i gang:

 • Psykisk sårbare børn og unge
  • Er et projekt, hvor unge kan få tilbudt op til 12 samtaler ved psykolog.
  • Projektets målgruppe er psykiske sårbare unge, der er på vej ud i mistrivsel
 • Hjælp mit barn mistrives
  • Er et projekt der henvender sig til både familier, børn og unge, som oplever mistrivsel i hverdagen. F.eks. skolefravær, mistrivsel grundet skilsmisse og begyndende stress og angst.  Projektet kan tilbyde op til 7 konsultationer med ressourcepædagog og psykolog og disse konsultationer kan tilrettelægges således at netværkene omkring den unge og familien inddrages.

Forebyggende indsatser:

 • Psykolog ansat i PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) kan kontaktes, hvis en ung viser mistrivsel på skolen. Her kan PPR-Psykologen blandt andet tilbyde vejledning og supervision til lærer/pædagoger og forældre, samt forebyggende samtaler til den unge med henblik på at få den unge i trivsel igen.
 • I familiekursuscentret kan den unge tilbydes flere forskellige ungegrupper bl.a. en ADHD-selvforståelsesgruppe. Ligeledes kan den unges forældre tilbydes samtaler med henblik på at reducere konflikter i forældreskabet. Grupperne kører løbende hele året. Samtalerne visiteres der løbende til.

Akut hjælp:

 • Som Ung i Holbæk kommune vil der altid være mulighed for at få akut psykologhjælp ved alvorlige og traumatiske livskriser. Henvisning sker gennem myndighed. Mange af henvendelserne om akut psykologhjælp omhandler pludselig dødsfald i nærmeste familie, samt fysiske og seksuelle overgreb

Hjælp indenfor servicelovens paragraf 11 og 50:

 • Psykologhjælp: Som Ung i Holbæk kommune har du mulighed for at få psykologhjælp inden for servicelovens paragraf 11 og 50.
 • Familiebehandling: Som Ung i Holbæk kommune har du mulighed for at få et forløb hos en familiebehandler. Forløbet visiteres igennem sagsbehandler i Børneindsatsen. Forløbene varierer meget fra opgave til opgave, men tager altid udgangspunkt i de behov den enkelte unge har. Det f.eks. være terapeutiske samtaler hos en psykoterapeut, men også mere støttende og praktiske samtaler, hvor familiebehandleren hjælpe den unge med konkrete problemstillinger i den unges liv.
 • Gruppeforløb: Som ung i Holbæk kommune har du også mulighed for at deltage i flere forskellige gruppeforløb. Familiehuset har bl.a. gruppeforløb til unge med en autisme spektrum forstyrrelse, unge ensomme piger, samt to grupper for udsatte drenge.  Gruppeforløbene varetages af Familiehuset og visitering sker gennem sagsbehandler i Børneindsatsen
 • Støttekontaktperson: Som ung i Holbæk kommune har du mulighed for at få tilknyttet en støttekontaktperson, som kan støtte og vejlede dig i ungdomslivet. Visiteringen til støttekontaktperson varetages af sagsbehandler i Børneindsatsen
 • Døgnvagten, der tager sig af det akutte, der opstår udenfor åbningstid, og som samarbejder med en lang række tilbud om løsninger.

Akut-indsatser i Ungeindsatsen

 • Åben Rådgivning, hvor unge kan henvende sig digitalt eller fysisk med alle typer udfordringer
 • Én indgang, hvor henvendelser fra unge (og fx underretninger) vurderes med henblik på hurtig støtte og hjælp inden udfordringerne vokser til en socialsag
 • UPCN, der er gratis psykologhjælp på alle ungdomsuddannelserne
 • Elevtjenesten, der ude på ungdomsuddannelserne hjælper med sociale-, uddannelsesmæssige eller personlige udfordringer.
 • Personlig støtte og kontakt kan tilbydes til unge, der har brug for dét. Tilbydes også som gruppeforløb
 • Chatten, hvor unge kan kontakte kompetente voksne med alle problemer.

Dertil kommer en lang række af frivillige, foreninger mv., der også står klar til at hjælpe.

Puljen som der henvises til i henvendelsen, er detaljeret beskrevet i en bekendtgørelse, der kan læses på https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/293 .

 

Økonomiske konsekvenser

Drøftelsen vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Drøftelsen vurderes ikke at have miljø- eller klimamæssige konsekvenser

Beslutning i Socialudvalget den 04-05-2020

Drøftetcaseno20-15232_#5250266_v1_henvendelse fra lykkegard vedr. etablering af ungekrisecenter.pdf

Bilag

Henvendelse fra Lykkegard vedr. etablering af ungekrisecenter


53. Godkendelse af besøg i forbindelse med Socialudvalgets møder 2020

Godkendelse af besøg i forbindelse med Socialudvalgets møder 2020
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. forslag til besøg i forbindelse med Socialudvalgets møder i 2020 godkendes
Beskrivelse af sagen

Socialudvalget har ønsket at besøge forskellige tilbud i forbindelse med udvalgsmøderne.

Under normale omstændigheder ville administrationen foreslå 4 besøg fordelt over året. Men som følge af udbruddet af corona-virus, anbefaler administrationen, at der udover besøget hos En god start og Sundhedsplejen i marts, planlægges med 2 besøg i efteråret/vinteren 2020.

Administrationen foreslår følgende besøg i 2020 forbindelse med udvalgsmøderne:

 1. marts

En god start / Sundhedsplejen (er afviklet)

7. september

Spiretårnet

30. november

Multihuset og Rusmiddelcenter Holbæk

 

Administrationen vil på baggrund af udvalgets beslutning kontakte de enkelte tilbud med henblik på at planlægge besøgene.

I forbindelse med besøgene udvides udvalgets møde med en time fra kl. 15-16.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Socialudvalget den 04-05-2020

Godkendt

54. Orientering om borgerrådgivningens beretning 2019

Orientering om borgerrådgivningens beretning 2019
Sagsgang og sagstype

De stående udvalg, Økonomiudvalget, byrådet

Orienteringssag

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller, at Kommunalbestyrelsen:

 1. tager Borgerrådgivningens beretning incl. datamateriale til efterretning.
 2. tager Borgerrådgivningens brugerundersøgelse til efterretning
Beskrivelse af sagen

Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007.

Borgerrådgiveren er ansat af Kommunalbestyrelsen og kan overtage og udrede borgerklager rettet til Kommunalbestyrelsens politikere og medvirke til sikring af retssikkerheden for borgeren i samspil med administrationen. Desuden kan Borgerrådgiveren iværksætte egne undersøgelser.

Kommunalbestyrelsen, de politiske udvalg, direktion, chefgruppen samt afdelinger kan invitere Borgerrådgiveren til dialog m.v. om arbejdsområdet.

Den årlige beretning skal i henhold til styrelsesvedtægten forelægges Kommunalbestyrelsen til orientering.

Årsberetningen for 2019 er nu udarbejdet.

Som bilag til er der datamateriale over årets aktiviteter i Borgerrådgivningen opgjort i tal og grafer samt bemærkninger og anbefalinger.

Endvidere er der vedlagt brugerundersøgelse, som er udarbejdet i sommeren 2019 med god hjælp fra HR-afdelingen i Holbæk Kommune.

Bilag til dagsordenspunktet:

 1. Årsberetning.
 2. Data materiale/grundlag
 3. Brugerundersøgelse 2019
Økonomiske konsekvenser

Det vurderes umiddelbart ikke at være nogen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det vurderes umiddelbart ikke at være nogen miljø-og klimamæssige konsekvenser

Lovgrundlag – link

§65e i bekendtgørelse om kommunernes styrelse

Beslutning i Socialudvalget den 04-05-2020

Orienteringen taget til efterretningcaseno20-10358_#5207246_v1_datamateriale 2019.pdf.pdf
caseno20-10358_#5207235_v1_brugerundersøgelse-redigeret.pdf.pdf
caseno20-10358_#5207231_v1_borgerrådgiverens beretning 2019.pdf.pdf

Bilag

Datamateriale 2019.pdf
Brugerundersøgelse-REDIGERET.pdf
Borgerrådgiverens beretning 2019.pdf


55. Orientering om opfølgning af Borgerrådgiverens beretning for 2018 og 2019

Orientering om opfølgning af Borgerrådgiverens beretning for 2018 og 2019
Sagsgang og sagstype

De stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. administrationens plan for opfølgning på borgerrådgiverens anbefalinger i årsberetningen for 2019 tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Borgerrådgiverens årsberetning for 2019 er modtaget, og administrationen har forholdt sig til den.

Generelt afspejler rapporten, at der er sket en positiv udvikling, og at der er effekt af de initiativer, der er sat i gang.

I årsberetning for 2019 har borgerrådgiveren også beskrevet en række opmærksomhedspunkter og anbefalinger til, hvordan de enkelte kerneområder og hele organisationen kan forbedre samspillet mellem borgerne og kommunen.

Som opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning for 2019 har administrationen gennemgået og vurderet over de forhold, som borgerrådgiveren beskriver i beretningen.

Det har ledt til en række initiativer, som er beskrevet i bilaget, hvor også der er en oversigt over og status på de initiativer, som borgerrådgiverens beretning for 2018 gav anledning til.

Således behandles beretningen for 2019 på tilsvarende måde som beretningen for 2018.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Socialudvalget den 04-05-2020

Orienteringen taget til efterretningcaseno20-10758_#5225620_v1_handleplaner-bemærkninger til borgerrådgiverens rapport 2019-2018.docx.docx

Bilag

Handleplaner-bemærkninger til borgerrådgiverens rapport 2019-2018.docx


56. Orienteringer

Orienteringer
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Mødet den 4. juni

 • Orientering om udgiftsdrivere
 • Godkendelse af budgetforslag

Mødet den 10. august

 • Orientering om udgiftsdrivere
 • Punkter til dialogmøde med udsatterådet
 • Tema: Plejefamilieområde
 • Beslutning om omfang og indhold af beskæftigelsessamarbejder på tværs af to kerneområder
 • Orientering om status på fraværsindsatsen
 • Orientering om opfølgning på ankestyrelsens afgørelser
 • Orientering HK´s exitstrategi for borgere der bliver løsladt
 • Orientering om status på ny styringsmodel for specialundervisning
 • Orientering om sammenhængende borgerforløb

Mødet den 7. september

 • Godkendelse af rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde
 • Beslutning om budgetrevision 3
 • Temadrøftelse: Anbringelsesområdet
 • Punkter til dialogmøde med Handicaprådet
57. Underskriftsark

Underskriftsark