UDVALG

Socialudvalget

MØDE

Referat

STED

Virituelt teamsmøde

STARTTIDSPUNKT

30-03-2020 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

30-03-2020 19:30:00


PUNKTER

32. Godkendelse af dagsorden til mødet den 30. marts
33. Drøftelse af udgiftsdrivere og økonomi, april 2020
34. Godkendelse af årsplan for det politiske arbejde i Socialudvalget 2020
35. Drøftelse af rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde
36. Orientering - Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager 2019
37. Beslutning om lukning af Ungekollegiet og etablering af botilbud til udsatte voksne i bygningerne
38. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Søbæk Have - 4 nye boliger
39. Beslutning om godkendelse af samarbejdsaftalen mellem Lejerbo og Holbæk Kommune om anvisning, udlejning og drift af boligerne i Apotekerhaven og Slotshaven, Holbæk
40. Orienteringer
41. Underskriftsark



32. Godkendelse af dagsorden til mødet den 30. marts

Godkendelse af dagsorden til mødet den 30. marts
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 • dagsorden til mødet den 30. marts bliver godkendt
Beslutning i Socialudvalget den 30-03-2020

Godkendt





33. Drøftelse af udgiftsdrivere og økonomi, april 2020

Drøftelse af udgiftsdrivere og økonomi, april 2020
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orienteringen om udgiftsdrivere tages til efterretning.
 2. økonomien på udvalgets område drøftes.
Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder. I sammenhæng hermed præsenteres de seneste kendte økonomiske skøn for de enkelte udvalg.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på væsentlige dele af hvert politikområde.

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2021-2024. 

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug.

På dette møde bliver udvalget præsenteret for områder på børneområdet, der er særligt udfordret på økonomien.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Socialudvalget den 30-03-2020

Drøftet



caseno20-3295_#5225595_v1_udgiftsdrivere su børn 25032020.pdf
caseno20-3295_#5225592_v1_udgiftsdrivere su voksne 25032020.pdf
caseno20-3295_#5225591_v1_plancher til su 24032020.pptx

Bilag

Udgiftsdrivere SU Børn, marts 2020
Udgiftsdrivere SU Voksne, marts 2020
Plancher til SU, marts 2020


34. Godkendelse af årsplan for det politiske arbejde i Socialudvalget 2020

Godkendelse af årsplan for det politiske arbejde i Socialudvalget 2020
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. årshjul for det politiske arbejde i Socialudvalget i 2020 godkendes.
Beskrivelse af sagen

Administrationen fremlægger et forslag til årsplan for det politiske arbejde i Socialudvalget i 2020. Forslaget er vedlagt som bilag.

Årsplanen indeholder dagsordenspunkter for hvert udvalgsmøde. Der er tale om punkter, som aktuelt er kendte, idet flere punkter vil komme til i årets løb, punkter kan bortfalde eller blive flyttet til et andet mødetidspunkt.

De kendte sager, som skal behandles hen over året, er blandt andet sager vedrørende budgetrevisioner og -beslutninger. Desuden vil der være opfølgning på emner, som har været politisk behandlede det foregående år.

Foruden punkter til de ordinære møder og Kommunalbestyrelsens seminarer er der i årsplanen indlagt dialogmøder med Handicaprådet og Udsatterådet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Socialudvalget den 30-03-2020

Godkendt



caseno18-26156_#5222904_v1_årshjul socialudvalget 2020.pdf

Bilag

Årshjul Socialudvalget 2020


35. Drøftelse af rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Drøftelse af rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. forslag til Rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde drøftes.
Beskrivelse af sagen

Siden 2011 har kommunerne haft koordineringsopgaven på det specialiserede social- og undervisningsområde. Hvert andet år indgås en Rammeaftale, som forpligter kommunerne til dels at sikre, at der er de tilstrækkelige tilbud til borgerne og dels at sikre, at området styres hensigtsmæssigt ift. økonomi og samhandel mellem kommunerne. 

Kommunerne og Handicaprådene opfordres til at drøfte og kommentere forslagene til justerede fokusområder og overvejelserne om kommunernes indbyrdes forpligtelser.

På den baggrund indstilles det, at forslaget til rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde drøftes med henblik på at komme med supplerende forslag til

 • Videreførelse af fokusområder i den nuværende rammeaftale med de foreslåede tilpasninger
 • Oplæg til ny forståelse for det forpligtende samarbejde i Rammeaftale 2021-2022 jfr. ovenfor.

Input fra kommunerne vil indgå i oplæggene på politikertemamødet den 17. april 2020. På grund af covid-19 situationen er det dog uvist om mødet gennemføres eller om det bliver udsat.

Forslag til Rammeaftale for 2021-2022 vil blive forelagt kommunerne til godkendelse i september 2020. Forinden er tilrettelagt en proces, hvor kommuner, interesseorganisationer m.fl. inddrages i forhold til at komme med forslag til den kommende aftale. I bilag 1 beskrives processen. Denne høring af kommunerne og handicaprådene er en del af den beskrevne proces. Den 17. april 2020 vil blive afholdt et afsluttende politikertemamøde. Herefter udarbejdes forslag til ny rammeaftale.

Den nuværende rammeaftale 2018-2020 indeholder en række fokusområder, der retter sig mod kommunernes udviklingsforpligtelse i forhold til at sikre balancen mellem udbud og efterspørgsel af tilbud samt styringsforpligtelsen. Rammeaftalen fremgår af bilag 2.

I de drøftelser, der har været i rammeaftaleregi, som optakt til udarbejdelse af rammeaftale 2021-22, har der været opbakning til at fortsætte med fokusområderne fra rammeaftale 2018-2020, med enkelte tilføjelser og tilpasninger. Der er fremsat ønsker om yderligere forpligtende samarbejder om udvalgte målgrupper; borgere med psykiske udfordringer, sårbare unge og særligt dyre enkeltsager.

Implement har jfr. bilag 3 beskrevet de nuværende fokusområder, de forslag der fremkom ved dialogmøde den 29. november 2019, samt forslag til justerede fokusområder i den kommende rammeaftale.

I forbindelse med realisering af den kommende rammeaftale kan det overvejes at drøfte, hvordan kommunernes indbyrdes forpligtelser i forhold til de specialiserede områder kan udmøntes. I vedhæftede bilag 4 er redegjort for overvejelser, om at fokusere det forpligtende arbejde, til de mest specialiserede tilbud.

Vedhæftede bilag og links:

 • Bilag 1: Proces- og tidsplan rammeaftale 2021-2022
 • Bilag 2: Rammeaftale 2018-2020: https://rs17.dk/media/14996/rammeaftale_sj_lland_2018-2020.pdf
 • Bilag 3: Oplæg om indhold og retning for den kommende rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede social og undervisningsområde
 • Bilag 4: Notat om forpligtende samarbejde
Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Socialudvalget den 30-03-2020

Drøftet.

 

Der indleveres høringssvar fra Holbæk Kommune



caseno20-10439_#5209044_v1_bilag 4 notat om forpligtende samarbejde.pdf.pdf
caseno20-10439_#5209042_v1_bilag 3 oplæg om indhold og retning for den kommende rammeaftale 2021-2022.pdf.pdf
caseno20-10439_#5209038_v1_bilag 1 overordnet proces for formulering af rammeaftale 2021-2022 på det specialis.pdf
caseno20-10439_#5209036_v2_forslag til sagsfremstilling til kommunerne om rammeaftale 2021-2022 februar 2020 (.pdf
caseno20-10439_#5223993_v1_høring - rammeaftale.pdf

Bilag

Bilag 4 Notat om forpligtende samarbejde.pdf
Bilag 3 Oplæg om indhold og retning for den kommende rammeaftale 2021-2022.pdf
Bilag 1 Overordnet proces for formulering af Rammeaftale 2021-2022 på det specialis
Forslag til sagsfremstilling til kommunerne om rammeaftale 2021-2022 februar 2020 (
Høringssvar fra Handicaprådet


36. Orientering - Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager 2019

Orientering - Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager i 2019 tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

Ankestyrelsen har i 2019 afgjort 295 klagesager over Holbæk Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Heraf er 22 sager afvist af Ankestyrelsen, fx hvis der er klaget for sent, klaget til den forkerte instans eller andet. Derfor er det mest relevant at se på Ankestyrelsens afgørelser på de resterende 273 sager.

Stadfæstelse er sket i 180 tilfælde. Det vil sige, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelser i 66 % af sagerne.

Hjemvisning er sket i 60 tilfælde, svarende til 22 %. Hjemvisning betyder, at sagen sendes tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen og træffe afgørelse en gang til. Ankestyrelsen kan fx mene, at der er behov for nye oplysninger i sagen, som kommunen skal tage med i en afgørelse. Hjemvisning kan også forekomme ved alvorlige sagsbehandlingsfejl. Derfor er der altid særligt fokus på at nedbringe andelen af hjemviste klagesager. Det vil både skærpe borgerens retssikkerhed og bidrage positivt til den faglige stolthed hos ledere og medarbejdere.

Ændring er sket i 33 sager, svarende til 12 %. Ændring af kommunens afgørelser sker oftest, fordi Ankestyrelsen tolker lovgivningen anderledes eller anlægger et andet syn end kommunen. Administrationen forventede sidste år, at Holbæk Kommune ville få flere af den type afgørelser fremover. Det skyldtes, at kommunen i 2017 implementerede nye serviceniveauer, som udfordrede borgernes, interesseorganisationers og private aktørers forventninger – og dermed i sidste ende også Ankestyrelsen. I forhold til 2017 viste der sig dog en markant nedgang i 2018 i forholdet til antallet af klagesager og den positive udvikling fortsætter i 2019, hvor det samlede antal klagesager igen er faldet fra 279 i 2018 til 273 i 2019.

Der blev i 2017 nedsat en arbejdsgruppe med juridisk uddannede klagesagsansvarlige på tværs af kerneområderne for at følge klagesagerne tæt. Arbejdsgruppen mødes 2 gange årligt umiddelbart i forlængelse af Ankestyrelsens udgivelse af den halvårlige statistik. På møderne deles erfaringer og viden og der drøftes eventuelle tendenser på tværs af kerneområderne

De klagesagsansvarlige medarbejder drøfter fortsat omgjorte og hjemviste sager. Erfaringen er, at der ikke er ”fælles tendenser” på tværs af kerneområderne, da flere faktorer og forskellige lovområder spiller ind. Afgørelser og hjemvisninger på børneområdet kan for eksempel ikke sammenlignes med afgørelser og hjemvisninger på voksenområdet, ligesom man ikke kan sammenholde afgørelser på servicelovens område med afgørelser efter beskæftigelseslovgivningen.

Som en del af opfølgningen bliver der holdt interne oplæg og kurser for sagsbehandlerne, ligesom der er tæt dialog med Ankestyrelsens ift. de omgjorte og hjemviste sager for at sikre at de nødvendige oplysninger er tilvejebragt i sagen. Det kan være en vanskelig vurdering og en svær balance, da sagsbehandlerne kun skal oplyse sagen i tilstrækkeligt omfang og ikke bruge ressourcer på at overbelyse sagen ved at indhente irrelevante oplysninger.

Det kan derfor være nødvendigt at gå til grænsen i nogle sager og dermed tilstræbe en klage for at få fastlagt Ankestyrelsens praksis i forhold til, hvad de finder forsvarligt i de konkrete juridiske problemstillinger.

Holbæk Kommune ligger i 2019 igen på niveau med landsgennemsnittet, hvor kommunen tidligere har haft flere klagesager end landsgennemsnittet.

Tabel: Ankestyrelsens afgørelser over kommunes klagesager på social- og beskæftigelsesområdet – Holbæk Kommune sammenlignet med landsgennemsnit

 

Holbæk Kommune

 

Landsgennemsnit

 

Antal

Procent

Procent

Stadfæstelse

180

  66

  68

Hjemvist

  60

  22

  18

Ændret

  33

  12

  14

I alt (eksklusiv afviste sager)

273

100

100

 

Tabellen bygger på data fra tabel 2. og 3. i vedlagte bilag 1 ”Ankestatistik 2019”

Der er vedhæftet bilag fra hvert af kerneområderne Læring og Trivsel, Uddannelse til Alle Unge, Alle kan Bidrage og Aktiv Hele Livet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den. 25. marts 2019: Punkt 30 – Orientering – Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager 2018

Beslutning i Socialudvalget den 30-03-2020

Orienteringen indstilles taget til efterretning



caseno17-40312_#5225697_v1_ankesager akbi - 2019.pdf
caseno17-40312_#5225695_v1_notat aktiv hele livet 2019, ankestatistik.pdf
caseno17-40312_#5225694_v1_kerneområdet læring og trivsel 2019.pdf
caseno17-40312_#5225704_v1_redegørelse for ankestatistik for 2019 indenfor kerneområdet uddannelse til alle unge..pdf
caseno17-40312_#5210992_v1_ankestatistik-316-2020-03-03 holbæk kommune.pdf.pdf

Bilag

Ankesager AKBI - 2019
Notat aktiv hele livet 2019, ankestatistik
Kerneområdet Læring og Trivsel 2019
Redegørelse for ankestatistik for 2019 indenfor kerneområdet Uddannelse til Alle Unge.
Ankestatistik-316-2020-03-03 Holbæk Kommune.pdf


37. Beslutning om lukning af Ungekollegiet og etablering af botilbud til udsatte voksne i bygningerne

Beslutning om lukning af Ungekollegiet og etablering af botilbud til udsatte voksne i bygningerne
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Botilbuddet Ungekollegiet lukkes med virkning pr. 30. juni 2020.
 2. Nyt botilbud til særlig udsatte voksne etableres i samme bygninger med virkning fra 1. juli 2020.
Beskrivelse af sagen

Ungekollegiet er et døgntilbud med 11 pladser efter servicelovens § 107. Bygningerne ejes af Holbæk Kommune. Tilbuddet har de seneste tre år haft faldende belægning trods mange initiativer for at gøre tilbuddet mere attraktivt. Derfor anbefaler administrationen, at Ungekollegiet lukkes, og at der i stedet etableres et nyt og væsentligt anderledes botilbud til særligt udsatte voksne i de samme bygninger. Holbæk Kommune mangler tilbud til denne målgruppe.

Baggrund

Ungekollegiets målgruppe er borgere mellem 18 og 35 år med alvorlige psykiske lidelser. I takt med den faldende efterspørgsel har det Specialiserede Voksenområde i flere omgange været opsøgende overfor landets andre kommuner, og man har også justeret målgruppen fra 30 til 35 år, i forsøget på at være mere attraktiv på markedet. Initiativerne har ikke haft tilstrækkelig effekt.

Derfor er underskuddet vokset fra godt 1 mio. kr. i 2018 til ca. 1,7 mio. kr. i 2019. Aktuelt bor der 6 borgere på tilbuddet (4 fra Holbæk Kommune og 2 fra Kalundborg Kommune). Heraf vil 2 borgere i nær fremtid fraflytte. Fortsætter Ungekollegiet uændret forventes underskuddet at blive på omkring 3,5 mio. kr. i 2020. Et beløb som ikke forventes at blive mindre i 2021 med den nuværende målgruppe.

Etablering af nyt tilbud til særlig udsatte voksne

Administrationen anbefaler derfor, at der i bygningerne fremadrettet etableres et nyt botilbud med 12 pladser til særlig udsatte voksne efter servicelovens § 107. Formålet er at tilbyde et relevant tilbud til målgruppen af borgere fra 30-85 år med betydelig nedsat psykisk funktionsevne og/eller store sociale problemer, herunder misbrug.

Der er tale om et væsentligt anderledes tilbud med en helt anden målgruppe og indsats. Administrationen har derfor været i dialog med det sociale tilsyn og vurderingen er, at det eksisterende tilbud skal lukkes helt ned, før det nye tilbud kan etableres i de samme bygninger.

Målgruppen for det nye tilbud omfatter fx borgere:

-          som cirkulerer mellem forsorgshjem, herberger og fængsler

-          har dysfunktionel personlighedsstruktur

-          har behov for hjælp og støtte til pleje og sundhed

-          med et misbrug som periodevise er ude af kontrol i form af hash/alkohol/piller

-          med nedsat kognitivt funktionsniveau og alkoholdemens i moderat til svær grad

Aktuelt har administrationen kendskab til 12 borgere i målgruppen, som ikke har gavn af deres nuværende tilbud eller som på anden vis er i en uholdbar boligsituation.

Tilbuddet skal både tilbyde akutte, kortvarige eller længerevarende indsatser på op til 3 år. Der vil blive arbejdet forebyggende blandt andet ved at sikre individuelle løsninger på de mest aktuelle udfordringer borgeren står i, og ved at arbejde med at bryde ensomhed og forebygge yderligere social isolation.

Konceptet skal rumme stor fleksibilitet, hvor der kan skrues op og ned for ydelser/service afhængig af borgernes varierede og skiftende behov. Ydelser kan fx være:

-          fællesspisning og sociale aktiviteter alle ugens dage mellem 16.00-19.00

-          træning i dagligdagsfunktioner og vedligeholdelse af færdigheder

-          tøjvask, oprydning, vedligeholdelse af bolig

-          støtte og ledsagelse til behandling

-          nedtrapning eller støtte til rusmiddelbehandling

-          sundhedsindsatser – medicin, kost motion, hjælp og støtte til personlig pleje

-          samfundsliv – breve- økonomi mv.

Der vil være personaledækning på hverdage mellem kl. 07.00-21.00 og i weekender mellem 07.30-19.00. Der vil desuden være natdækning via akuttelefon mellem 23.00 og 08.00.

Proces vedrørende nedlukning af Ungekollegiet

Jf. Rammeaftalens bestemmelser kan Holbæk Kommune selv træffe beslutning om at lukke tilbuddet. Når der er truffet beslutning, vil myndighederne for de berørte borgere blive orienteret. Herefter skal der hen over foråret findes alternative løsninger for de borgere, der aktuelt bor på Ungekollegiet. Da tilbuddet er drevet efter servicelovens § 107 om midlertidige botilbud, vil der som udgangspunkt være et opsigelsesvarsel på løbende måned + en måned.

Desuden vil de berørte kommuner blive varslet vedr. nedlukningsomkostninger. Lige som Socialtilsynet og KKR/Rammeaftale Sjælland vil blive orienteret om nedlukningen.

Så snart beslutningen om at lukke Ungekollegiet er truffet vil der blive taget kontakt til det sociale tilsyn med henblik på at indlede ansøgningen omkring ny godkendelse af det nye tilbud.

Økonomiske konsekvenser

Vedr. nedlukning af Ungekollegiet

Nedlukningsomkostningerne skal deles mellem de kommuner, som har anvendt tilbuddet, da der er tale om en egentlig lukning, jf. rammeaftalen.

Aktuelt skønnes de samlede nedlukningsomkostninger at blive på knap 4 mio. kr., som skal fordeles mellem de kommuner, der benyttede Ungekollegiet i 2019. Det betyder, at Holbæk Kommune forventes at skulle betale 70%, Kalundborg Kommune 27% og Københavns Kommune 3%.

Holbæk Kommunes nedlukningsomkostninger forventes dermed at blive omkring 2,8 mio. kr., som skal afholdes af myndighedsbudgettet (Aktiv Hele Livet og Uddannelse til Alle Unge).

Det skal understreges, at beregningerne er foreløbige. De endelige lukkeomkostninger kan først beregnes efter nedlukning, når den sidste afregning er sket.

Vedr. etablering af nyt tilbud til særlig udsatte voksne

Der forventes ingen nævneværdige udgifter forbundet med etablering af det nye tilbud, fordi boligerne i stort omfang allerede er parate til indflytning. Evt. ekstraudgifter vil blive indregnet i den nye takst.

Udgifter til sociale indsatser for de 12 borgere i målgruppen udgør aktuelt gennemsnitligt ca. 42.000 kr. pr. måned pr. borger. Men flere af disse 12 borgere befinder sig aktuelt i en uholdbar boligsituation, som der i nær fremtid skal findes løsninger på, som alt andet lige vil blive dyrere. Administrationen anslår de fremtidige udgifter til gennemsnitlig ca. 62.000 pr. måned pr. borger. Men med det nye tilbud, forventes Holbæk Kommune at kunne holde de gennemsnitlige udgifter pr. borger på ca. 59.000 kr. pr. måned.

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser

Øvrige konsekvenser

 

 

Høring

Udsatterådet og Handicaprådet har haft sagen om lukning af Ungekollegiet i høring. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag – link

Link til Regelsættet om lukning af tilbud i Rammeaftale Sjælland

Link til Servicelovens § 107 Midlertidige botilbud

Beslutning i Socialudvalget den 30-03-2020

Indstillingen indstilles godkendt



caseno20-11103_#5221648_v2_handicaprådets høringssvar vedr. lukning af ungekollegiet.pdf
caseno20-11103_#5221413_v2_udsatterådets høringsvar vedr. nedlægning af ungekollegiet.docx.pdf

Bilag

Handicaprådets høringssvar vedr. lukning af Ungekollegiet
Udsatterådets høringsvar vedr. lukning af Ungekollegiet


38. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Søbæk Have - 4 nye boliger

Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Søbæk Have - 4 nye boliger
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

 1. rådighedsbeløbet på 9,1 mio. kr. til anlægsbevilling ”Søbæk Have” under Socialudvalget 2020 frigives.
Beskrivelse af sagen

I forbindelse med etableringen af 4 nye boliger på Søbæk Have i Jyderup, ønskes de 9,1 mio. kr. der er afsat på investeringsoversigten for anlægsbudget 2020 frigivet.

Midlerne skal finansiere en udvidelse af botilbuddet Søbæk Have med 4 nye § 108 boliger. Midlerne dækker udgifter til projektering, håndværkere, uforudsete omkostninger, samt administrationsbidrag.

På nuværende tidspunkt forventes det, at projektet kan afsluttes i foråret 2021. Med det nuværende udbrud af coronavirus, planlægges og tages der højde for, at arbejdet skal udføres under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger og retningslinjer. Byggeriet gennemføres på arealer, hvor beboerne ikke færdes og det vurderes derfor muligt at kunne begrænse smitterisikoen. Sikring af dette sker i tæt dialog med ledelsen på stedet.

Målgruppen for de 4 boliger er borgere med handicap og massive støttebehov. Holbæk Kommune har de seneste år manglet længerevarende botilbud (Servicelovens § 108) til blandt andet yngre udviklingshæmmede borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser. Med opførelsen af boligerne vil kommunen bedre kunne imødekomme efterspørgslen, samt være i bedre stand til at styre pris og kvalitet for egne borgere på det specialiserede område.

Søbæk Have har i forvejen 4 § 108 boliger. Ved at udvide med yderligere 4 § 108 boliger opnås stordriftsfordele i forhold til økonomi, faglighed og fælles faciliteter for både borgere og personale i tilknytning til de i alt 8 § 108 boliger. De nye boliger vil blive bygget i tilknytning til de 4 eksisterende boliger.

Byggeriet af de 4 boliger opføres så det arkitektonisk kommer til at passe med den facaderenovering, som er planlagt for Søbæk Have.

I bilag 1 ses plantegning af tilbygningen med de 4 boliger (markeret med røde prikker).

Økonomiske konsekvenser

Der er i anlægsbudgettet for 2020 afsat 9,1 mio. kr. til projektet med nye boliger på Søbæk Have. Det samlede rådighedsbeløb frigives ved godkendelse af sagens indstilling.

Udvidelsen af Søbæk Have medfører øgede udgifter til drift og vedligehold af bygningen, herunder klimaskærm og tekniske installationer, renovation, service og belægninger, som varetages af Vækst & Bæredygtighed. Udgifterne estimeres til 57.000 kr. årligt.

Økonomiudvalget vil senere blive forelagt en sag, som anviser finansieringsmuligheder i forhold til øget budget for drift- og vedligehold.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige

konsekvenser.

Beslutning i Socialudvalget den 30-03-2020

Indstillingen indstilles godkendt



caseno20-12000_#5221619_v1_bilag 1 - tilbygning søbæk have 2020.pdf

Bilag

Bilag 1 - Tilbygning Søbæk Have 2020


39. Beslutning om godkendelse af samarbejdsaftalen mellem Lejerbo og Holbæk Kommune om anvisning, udlejning og drift af boligerne i Apotekerhaven og Slotshaven, Holbæk

Beslutning om godkendelse af samarbejdsaftalen mellem Lejerbo og Holbæk Kommune om anvisning, udlejning og drift af boligerne i Apotekerhaven og Slotshaven, Holbæk
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. samarbejdsaftalen mellem Lejerbo og Holbæk Kommune om STARTBO-familieboligerne i Apotekerhaven og Slotshaven, Holbæk godkendes
Beskrivelse af sagen

Resume

Byrådet gav på mødet den 13. december 2017 tilsagn til 100 små almene familieboliger med lav husleje i Apotekerhaven (tidligere adresse L. C. Worsøesvej) og 54 små almene familieboliger med lav husleje i Slotshaven i Holbæk.

Boligerne er etableret med tilskud fra staten til etablering af almene familieboliger. Et af vilkårene for tilsagnet er, at Holbæk Kommune har anvisningsretten til boligerne de første fire år efter boligerne er taget i brug. Herefter kan det aftales, at anvisningen helt eller delvist overgår til Lejerbo. Aftalen revideres hvert fjerde år, men kan ændres i aftaleperioden, hvis parterne er enige. 

Der er nedsat en visitationsgruppe med repræsentanter fra Kerneområderne for at sikre en balanceret anvisning, med en bred beboersammensætning. Anvisningen sker ud fra en konkret individuel vurdering af den enkelte ansøgers behov for en bolig og under hensyntagen til beboersammensætningen i boligafdelingen.

Beskrivelse af de to boligområder

Apotekerhaven består af 100 lejemål, fordelt på:

 • 68 1-værelses lejligheder (månedlig husleje på 3.100 kr.)
 • 12 2-værelses lejligheder (månedlig husleje på 4.300 kr.)
 • 20 3-værelses lejligheder (månedlig husleje på 5.684 kr.)

Til afdelingen hører et mindre fælleshus, indrettet med et fællesrum med køkken samt tre mindre mødelokaler. Fælleshuset kan danne ramme for fællesskabende aktiviteter, faciliteret af kommunale medarbejder, frivillige organisationer og frivillige beboere, samt møde med støtte/kontaktpersoner og beboere. Fælleshuset kan ikke benyttes til private arrangementer.

Boligerne i Apotekerhaven har indflytning 1. maj 2020. Der er sendt boligtilbud ud, alle boliger forventes udlejet pr. 1. maj 2020.

Slotshaven består af 54 lejemål, fordelt på:

 • 46 1-værelses lejligheder (månedlig husleje på 3.100 kr.)
 • 8 2-værelses lejligheder (månedlig husleje på 4.280 kr.)

Der hører ikke fælleshus med til afdelingen.

Slotshaven har indflytning 1. juni 2020. Boligtilbud udsendes ultimo marts/primo april, alle boliger forventes udlejet pr. 1. juni 2020.

Særligt for Slotshaven gælder, at boligerne udlejes til unge under uddannelse eller uddannelsesparate unge på uddannelseshjælp, på grund af boligernes beliggenhed ved uddannelsesinstitutionerne i Slotshaven.

Samarbejdsaftale

Samarbejdsaftalen mellem Lejerbo og Holbæk Kommune om STARTBO-familieboligerne i Apotekerhaven og Slotshaven omhandler anvisning, udlejning og drift af boligerne

Aftaleparterne er Lejerbo Holbæk og Holbæk Kommune (med kerneområderne Læring og Trivsel, Uddannelse til alle Unge, Alle kan Bidrage, Aktiv hele Livet og Vækst og Bæredygtighed). Samarbejdsaftalen gælder fra 1. maj 2020 til 30. april 2024.

Samarbejdsaftalen skal være med til at sikre fokus på:

 • En balanceret kommunal anvisning på baggrund af den boligsøgendes behov samt beboersammensætningen i øvrigt
 • Nødvendigheden af forsættelse af den individuelle støtte, de visiterede borgere er tildelt
 • Behovet for støtte til, og sikring af, et velfungerende område, hvor der bygges bro mellem de udsatte beboere og de øvrige beboere

Samarbejdsaftalen skal være med til at sikre at Apotekerhaven og Slotshaven kendetegnes som velfungerende boligområder med en varieret og hensigtsmæssig beboersammensætning.

Samarbejdet er organiseret således:

Holbæk Kommunes visitationsgruppe har ansvaret for, via anvisningen, at fastholde boligområderne som velfungerende gennem en balanceret anvisning, hvor fokus på at skabe en varieret beboersammensætning, der også inkluderer ressourcestærke og velfungerende beboere.

Boperiodegruppen som består af medarbejdere fra Lejerbo og Holbæk Kommune har ansvaret for samarbejdet omkring de eksisterende forhold i boligområderne, herunder samarbejde omkring restancer, udsættelser, beboerklager osv.

Holbæk Kommunes boligadministration (Boligkontoret) er bindeleddet mellem visitationsgruppen og Lejerbos udlejningsafdeling.

Lejerbos udlejningsafdeling varetager udlejning af boliger til de anviste borgere på sædvanligvis.

Derudover etableres et tværfagligt og tværsektorielt netværk for udførende medarbejdere i og omkring Apotekerhaven og Slotshaven, herunder Lejerbos drift, kommunale medarbejdere, politi, SSP osv. 

Holbæk kommune forpligtiger sig til at understøtte Apotekerhavens beboere. Da det konkrete behov er ukendt, vil fælleshuset i første omgang være bemandet med to medarbejdere, tre dage om ugen i to timer.

Målet er at:

 • Støtte og rådgive beboere med behov for hjælp til praktiske spørgsmål til f.eks. e-Boks, forståelse af breve etc.
 • Facilitere fællesskabende aktiviteter mellem beboerne, så de kommer hinanden ved og der opstår fungerende naboskab.

De første 3 måneder vil være en pilotperiode, hvor mentor og kontaktpersoner fra Ungeindsatsen (Transitten) etablerer fællesstøtten og registrerer arten af de konkrete henvendelser fra beboerne med henblik på, at vi kan vurdere de fremadrettede behov. Herefter planlægges den fremrettede fællesstøtte, herunder om der bør suppleres med andre faggrupper fra Holbæk kommune til at yde støtten. Der vil også være fokus på om frivillige organisationer/initiativer kan involveres i at være med til at skabe aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser

Den sociale indsats

De første tre måneder vil udgiften til den understøttende indsats udgøre 12 løntimer a ca. 450 pr. uge, svarende til ca. 70.000 kr. pr. kvartal. Såfremt administrationen vurderer, at der bør justeres i indsatsen efter de tre første måneder, vil sagen blive forelagt Socialudvalget.

Tomgangsleje

Da der er mangel på boliger med en lav husleje til borgere med lav indkomst, vurderer administrationen at alle boliger vil være udlejet. Der vil derfor ikke forekomme tomgangsleje i større omfang.

Udgifterne i forbindelse med STARTBO-familieboligerne hører under socialudvalgets budget, men er ikke budgetteret i 2020 eller overslagsårene.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Samarbejdsaftalen vurderes ikke at have miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge.

Almenboligloven.

Sagshistorik, henvisninger

Byrådets møde den 13. december 2017: Punkt 255. Beslutning: Tilsagn til opførelse af 100 almene familieboliger på L. C. Worsøesvej, Holbæk

Byrådets møde den 13. december 2017: Punkt 258. Beslutning: Tilsagn til opførelse af 54 almene familieboliger i Slotshaven, Holbæk

Beslutning i Socialudvalget den 30-03-2020

Indstillingen indstilles godkendt



caseno20-12350_#5226196_v1_samarbejdsaftale om startbo-familieboliger i apotekerhaven og slotshaven v2.pdf

Bilag

Samarbejdsaftale om STARTBO-familieboliger i Apotekerhaven og Slotshaven v2


40. Orienteringer

Orienteringer
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Mødet den 4. maj

 • Orientering om udgiftsdrivere
 • Budgetforslag
 • Godkendelse af effektivisering
 • Beslutning om budgetrevision 2
 • Erfaring med forhandling og opfølgning
 • Borgerrådgiverens beretning 2018
 • Opfølgning på borgerrådgiverens beretning
 • Orientering om boliganvisningsregler
 • Plejefamilieområdet

Mødet den 4. juni

 • Orientering om udgiftsdrivere
 • Godkendelse af budgetforslag
 • Rammeaftale 2021-2022
 • Status på projekt sammenhængende borgerforløb
 • Orientering om status på ny styringsmodel for specialundervisning
 • Orientering om status på fraværsindsatsen
 • Orientering om HK´s exitstrategi for borgere, der bliver løsladt

Mødet den 10. august

 • Orientering om udgiftsdrivere
 • Punkter til dialogmøde/temadrøftelse med udsatterådet
 • Orientering om sammenhændende borgerforløb




41. Underskriftsark

Underskriftsark