UDVALG

Socialudvalget

MØDE

Referat

STED

Sundhedsplejen, Jernbanevej 6, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

02-03-2020 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

02-03-2020 18:30:00


PUNKTER

21. Godkendelse af dagsorden til mødet den 2. marts
22. Orientering om sagsbehandlingstider på handicapbiler
23. Orientering om tabt arbejdsfortjeneste
24. Drøftelse af budget 2021-2024
25. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024, marts 2020
26. Godkendelse af kvalitetsstandarder for Borgerstyret personlig assistance (§96), Dækning af merudgifter (§100) og Tilbud af behandlingsmæssig karakter (§102)
27. Drøftelse - Opsamling på Kommunalbestyrelsens vinterseminar
28. Orientering om årsrapport fra CSU Kommunikationscenter 2019
29. Orientering om Ungdomskriminalitetsnævnets arbejde
30. Orienteringer
31. Underskriftsark21. Godkendelse af dagsorden til mødet den 2. marts

Godkendelse af dagsorden til mødet den 2. marts
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 • dagsorden til mødet den 2. marts bliver godkendt
Beslutning i Socialudvalget den 02-03-2020

Godkendtcaseno19-3923_#5197422_v1_2020.03.02 tidsplan sou.pdf

Bilag

2020.03.02 Tidsplan SOU


22. Orientering om sagsbehandlingstider på handicapbiler

Orientering om sagsbehandlingstider på handicapbiler
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Orientering af sagsbehandlingstider for ansøgning om handicapbiler tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

Udvalget for Ældre og Sundhed drøftede sagsbehandlingstiderne på handicapbiler på deres møde i februar. Da Socialudvalget er optaget af, hvordan sagsbehandlingstiden på Handicapbiler kan nedbringes, får udvalget her en orientering i forlængelse af drøftelsen i Udvalget for Ældre og Sundhed den 3. februar 2020.

I 2017 modtog Holbæk Kommune en henvendelse fra ombudsmanden, der konstaterede, at Holbæk Kommune ikke overholdt den daværende frist på 26 uger på ansøgning om handicapbil. Ombudsmanden lægger afgørende vægt på, at borgeren får retvisende besked om, hvor lang tid de kan forvente sagsbehandlingen er. På den baggrund godkendte Kommunalbestyrelsen i 2018 og 2019 en sagsbehandlingsfrist på 52 uger.

Der er tale om en kompliceret lovgivning med mange krav til oplysning og dokumentation. Der skal indhentes lægeoplysninger, borger skal udfylde et 4 ugers kørselsbehovsskema, og skal typisk også til gangtest, hvor der pt. er 12-16 ugers ventetid. I 2019 har der været en periode med op til ½ års ventetid, hvilket har været medvirkende til lang sagsbehandlingstid. Bilag 1 viser sagsbehandlingsprocessen i hovedtræk, og hvor lang tid de forskellige faser typisk varer.

Hjælpemiddelafdelingen afsøger løbende muligheder for at forkorte sagsbehandlingstiden og samtidig fastholde kvaliteten i sagsbehandlingen. Ankestyrelsen har ikke omstødt kommunes afgørelser i bilklagesager hverken i 2017, 2018 og 2019.

En opgørelse Fra økonomi- og Indenrigsministeriet i 2018 viser, at Holbæk Kommune hører blandt de kommuner i landet, der bruger færrest administrationsudgifter på myndighedsmedarbejdere pr. indbygger. Samtidig er Holbæk Kommune en af de kommuner, der behandler flest ansøgninger, se tabel 1.

Tabel 1 Gennemsnitligt antal sager, 2016-2018

 

2016

2017

2018

Holbæk Kommune

61

31

32

Region Sjælland

28

22

21

Hele landet

27

24

24

Kilde: Danmarks Statistik

Aktuelt har sagsbehandlerne i Hjælpemiddelafdelingen 40 bilsager under behandling samt 40 bilsager på venteliste.

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Holbæk Kommune er længere end i både Region Sjælland og hele landet, jf. tabel 2. Sagsbehandlingstiden varierer alt efter om der er tale om en meget eller mindre kompleks sag. Komplekse sager kan tage op til 70 uger.

Samtidig er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for bevillinger er steget fra 2017 til 2018 med 10 uger.

Tabel 2. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for ansøgning om handicapbil

 

Bevillinger

Afslag

 

2017

2018

2017

2018

Holbæk Kommune

47 uger

57 uger

55 uger

56 uger

Region Sjælland

42 uger

30 uger

34 uger

40 uger

Hele landet

36 uger

39 uger

34 uger

40 uger

Kilde: Danmarks Statistik, 2017 - 2018

For at sikre forventningsafstemning, og at borgeren er informeret, bliver borgeren altid inviteret til et vejledningsmøde, hvor lovgivning, støttemuligheder og sagsbehandlingsprocessen bliver gennemgået og forklaret.

En sagsbehandlingstid på maksimalt 26 uger, er et ambitiøst mål, jf. tabel 2 som viser at den korteste sagsbehandlingstid var gennemsnitlig 30 uger i 2018 for kommunerne i Region Sjælland.

Udvalget for Ældre og Sundhed besluttede på deres møde den 3. februar, at omprioritere midler fra overførte puljemidler til Hjælpemidler med henblik på at få nedbragt sagsbehandlingstiden. 

Jette Nørrekær Lund, leder af Myndighed og Gitte Larsen, leder af Hjælpemidler, deltager i mødet under dette punkt.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 3, stk. 2

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 3. februar 2020: Punkt 11: Drøftelse af sagsbehandlingsfrister på handicapbiler

Socialudvalget den 26. august 2019: Punkt 69: Orientering om mulighed for at nedsætte

sagsbehandlingsfrist for ansøgning om handicapbil

Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2019: Punkt 157: Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Kommunalbestyrelsen den 16. maj 2018: Punkt 92: Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område

 

 

Beslutning i Socialudvalget den 02-03-2020

Orienteringen taget til efterretning.

 caseno20-8251_#5188519_v2_sagsbehandlingsprocessen ved ansøgning af handicapbiler.pdf
caseno20-8251_#5188520_v2_danmarkskort over administrationsudgifter 2017.pdf

Bilag

sagsbehandlingsprocessen ved ansøgning af handicapbiler
Danmarkskort over administrationsudgifter 2017


23. Orientering om tabt arbejdsfortjeneste

Orientering om tabt arbejdsfortjeneste
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

 1. Orienteringen om tabt arbejdsfortjeneste tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Udvalget orienteres her om tabt arbejdsfortjeneste.

 

Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste

Ifølge Lov om Social Service § 42 kan forældre få dækket tabt arbejdsfortjeneste, hvis deres barn har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Bevillingen af tabt arbejdsfortjeneste kræver dog, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det.

Det er kommunen, der efter en konkret og individuel vurdering afgør, om man er berettiget til hjælpen. I Holbæk Kommune ligger denne kompetence i Ydelsesteamet, som en del af myndighedsafdelingen i Børneindsatsen.

Tabt arbejdsfortjeneste gives til familier med børn og unge op til 18 år, hvor barnet eller den unge har:

 • betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller
 • en indgribende, kronisk eller langvarig lidelse.
   

For at kunne få bevilget tabt arbejdsfortjeneste er det en betingelse, at det er en nødvendig følge af barnets eller den unges nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er en af forældrene, som varetager den opgave.

Det er muligt at få hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste fra nogle timer om ugen til dækning af fuld arbejdstid. Det afgørende er den konkrete og individuelle vurdering af, hvor længe det er hensigtsmæssigt, at barnet eller den unge bliver passet i hjemmet.

Praksis i Holbæk Kommune

I Holbæk Kommune er der otte ugers behandlingstid på nye ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste. Det betyder, at man som borger kan forvente at der senest efter otte uger træffes beslutning om, hvorvidt man er berettiget til tabt arbejdsfortjeneste og i så fald hvor stort beløbet skal være pr. måned. I løbet af disse otte uger skal sagsbehandler i Ydelsesteamet indhente relevante statusudtalelser fra blandt andet læge, speciallæge og skole. Somme tider skal der rykkes for at få de nødvendige udtalelser, eksempelvis fra speciallæge. Det betyder at svarfristen på de otte uger i nogle tilfælde ikke kan overholdes. I sådanne situationer skal borgeren have besked om hvad status er i sagsbehandlingen og hvornår man kan forvente svar.

I øjeblikket arbejdes der i Ydelsesteamet med, hvordan teamet kan blive endnu bedre til både at gå i dialog med borgeren, hvis sagsbehandlingsfristen ser ud til ikke at kunne holdes. Men også at sikre at enhver borger, der ansøger ved hvad der skal ske i forløbet og løbende holdes orienteret om fremdriften i sagen.

Der skal laves en opfølgning i sagen en gang om året. Vilkårene for denne opfølgning er den samme, som ved en ny ansøgning.

 

Data på området for tabt arbejdsfortjeneste

Pr. midten af februar 2020 er der 132 sager, hvor der udbetales tabt arbejdsfortjeneste – hovedparten af disse er faste månedlige udbetalinger, mens resten er enkeltstående udbetalinger.

Ni nye ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste er ikke behandlet indenfor de 8 uger som er fastsat i kommunens serviceniveau. En del af disse skyldes, at der enten ikke er indkommet de nødvendige statusudtalelser fra relevante parter eller at forældrene ikke har indsendt de nødvendige oplysninger.

 

Udvikling og øget styring af området

Tabt arbejdsfortjeneste er et område som har været under økonomisk pres i flere år. Det er der flere årsager til: dels er der et stigende udgiftspres på området, blandt andet grundet det stigende antal elevfraværssager, som medfører en ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste og dels fordi der er en række eksempler på borgerklager og afgørelser der omgøres i Ankestyrelsen – et vilkår som er generelt for alle kommuner. Samtidig har der manglet en systematik i behandling og opfølgning i sagerne om tabt arbejdsfortjeneste.

 

På den baggrund blev der i 2019 igangsat et målrettet udviklingsarbejde på området for tabt arbejdsfortjeneste. Arbejdet er fortsat i gang og har til formål at sikre en mere systematisk sagsbehandling, hvor borgeren hele tiden er orienteret om forløbet. Der afholdes også ugentlige sparringsmøder mellem Ydelsesteamet og juristen i Børneindsatsen i forhold til de komplekse afgørelser. På disse sparringsmøder trækkes på tilbagemeldingerne fra Ankestyrelsen, som blandt andet viser, hvor vigtigt det er, at der er fokus på at få indhentet gode, konkrete og brugbare statusudtalelser, når man skal lave en afgørelse.

Endvidere er der i 2019 igangsat systematisk samarbejde mellem Børneindsats, Ungeindsats, PPR og skoler om forebyggelse og nedbringelse af elevfravær – en indsats, som ligeledes skal bidrage til på sigt at mindske presset på området.

Lovgrundlag – link

Lov om Social Service § 42

Beslutning i Socialudvalget den 02-03-2020

Orienteringen taget til efterretning.

 

24. Drøftelse af budget 2021-2024

Drøftelse af budget 2021-2024
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Udvalget drøfter budgetforslaget 2021
Beskrivelse af sagen

Den politisk tids- og arbejdsplan for budget 2021-2024, som blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 11. december 2019, fastlægger, at de stående udvalg i løbet af foråret skal arbejde med deres respektive andel af budget 2021-2024 – herefter benævnt rammen.

Udvalgets ramme, som vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. januar 2020:

(I mio. kr.)

2021

2022

2023

2024

Socialudvalget

684,8

683,7

683,7

683,7

Børnespecialområdet

187,7

187,2

187,2

187,2

Voksenspecialområdet

497,1

496,5

496,5

496,5

 

Mødet i marts igangsætter arbejdet med budgettet, som løber fra til juni. I den periode skal udvalget sammensætte et budgetforslag, som holde sig inden for budgetrammen og bygger på nye forudsætninger, som gælder for 2021.

Løbende vil administrationen præsentere udvalget for nye forudsætninger og løsninger på eventuelle udfordringer, som måtte dukke op på grund af de nye forudsætninger. Der lægges også op til at udvalget skal arbejde med mulighed for omprioriteringer.

Sidste gang, udvalget drøfter budgetforslag 2021, er på møderne primo juni. På disse møder godkender udvalgene det administrative oplæg til budgetforslaget.

 

Beslutning i Socialudvalget den 02-03-2020

Drøftet.

25. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024, marts 2020

Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024, marts 2020
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. effektiviseringsforslag med økonomisk effekt i 2021 og fremover drøftes
Beskrivelse af sagen

På udvalgsmøderne primo februar blev de stående udvalg præsenteret for fordelingen af måltal samt modellen for arbejdet med effektiviseringer til 2021 og fremover.

I 2021 er det samlede måltal for alle udvalg på 28 mio. kr. Hvis der indarbejdes effektiviseringer for 28 mio. kr., giver det et politisk råderum på 14,15 mio.kr. fordi de 28 mio. kr. reduceres grundet stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer samt med 5 mio. kr. som er afsat til investeringer. Til forskel fra tidligere år, skal der kun arbejdes med at finde effektiviseringer og ikke besparelser jf. Kommunalbestyrelsens beslutning fra 22. januar 2020.

Hvis et udvalg finder effektiviseringer for mere end deres måltal, så kan udvalget vælge at bruge ”overskuddet” til at finansiere merudgifter eller anvende det til formål efter udvalgets ønske.

Måltallet:

Måltallet for Socialudvalget er 3 mio. kr. herfra fratrækkes -2,2 mio. kr. som er en stigende profil fra tidligere år, derfor er det faktiske måltal for 2021 på 0,8 mio. kr. under forudsætning af, at der er fundet effektiviseringer svarende til den stigende profil.

Tidsplan:

Tidsplan for arbejdet med effektiviseringer i foråret 2020 er vedtaget sammen med måltallet i Kommunalbestyrelsen den 22. januar 2020:

Dato:

Handling:

22. januar

Kommunalbestyrelsen vedtager model og måltal for effektiviseringer i 2021

Primo februar og marts

De stående udvalg samt økonomiudvalget drøfter effektiviseringer på eget område

Primo april

De stående udvalg drøfter effektiviseringer på eget område og oversender til Økonomiudvalget

Onsdag den 15. april – torsdag den 30. april

Økonomiudvalget sender effektiviseringerne i høring i MED-organisation samt råd og nævn

13. maj

Økonomiudvalget behandler effektiviseringer for 2021

20. maj

Kommunalbestyrelsen vedtager effektiviseringer for 2021

 

Drøftelsen af effektiviseringsforslag:

På mødet i marts bliver forslag til effektiviseringer i 2021 præsenteret og herefter drøftet.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 

Beslutning i Socialudvalget den 02-03-2020

Drøftet.

26. Godkendelse af kvalitetsstandarder for Borgerstyret personlig assistance (§96), Dækning af merudgifter (§100) og Tilbud af behandlingsmæssig karakter (§102)

Godkendelse af kvalitetsstandarder for Borgerstyret personlig assistance (§96), Dækning af merudgifter (§100) og Tilbud af behandlingsmæssig karakter (§102)
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance § 96 (BPA) godkendes
 2. Kvalitetsstandard for Dækning af merudgifter § 100 godkendes
 3. Kvalitetsstandard for Tilbud af behandlingsmæssig karakter § 102 godkendes
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede i november 2018, at alle kvalitetsstandarder indledes med følgende præambel:

”Kommunalbestyrelsen skal en gang om året udarbejde en kvalitetsstandard vedr. XX. Kvalitetsstandarden er et andet ord for serviceniveauet.

Kvalitetsstandarden skal indeholde generel serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen på baggrund af bestemmelserne i lovgivningen.

Afgørelserne skal træffes på grundlag af en konkret og individuel vurdering af borgerens behov for hjælp.

Det kommunalt fastsatte serviceniveau er udgangspunktet for, hvad borgeren kan forvente af hjælp. Serviceniveauet skal dog fraviges i de tilfælde, hvor borgernes behov nødvendiggør det”.

På den baggrund fremlægges reviderede kvalitetsstandarder vedrørende Borgerstyreret personlig assistance (§ 96), Tilbud af behandlingsmæssig karakter (§ 102) og Dækning af merudgifter (§100).

Kvalitetsstandarderne Borgerstyret personlig assistance (§96) og Tilbud af behandlingsmæssig karakter (§102)

Der er for 2020 ikke nogen ændringer i forhold til indholdet i kvalitetsstandarderne for Borgerstyret personlig assistance § 96 (BPA) eller for Tilbud af behandlingsmæssig karakter § 102

 

Kvalitetsstandard for Dækning af merudgifter (§100)

I forhold til kvalitetsstandard for Dækning af merudgifter § 100 er der sket en regulering af takster til 2020-niveau. Uddrag af kvalitetsstandarden for § 100:

Punkt 1 Lovgrundlaget

Stk. 3. Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de sandsynliggjorte merudgifter i 2020 udgør mindst 6.672 kr. pr. år svarende til 556 kr. pr. måned. Tilskuddet udgør et standardbeløb på 1.040 kr. pr. måned, hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 556 kr. – 1.561 kr. om måneden, og et standardbeløb på 2.081 kr. pr. måned, hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 1.562 kr. – 2.601 kr. om måneden. Kan borgeren dokumentere merudgifter på over 2.602 kr. pr. måned, ydes tilskuddet med et beløb svarende til de faktiske merudgifter.

Punkt 4 Indhold og omfang af indsatsen

For at modtage tilskud, skal borgeren have merudgifter for mere end den fastsatte takst, som er 6.672 kr. (556 kr. pr. måned) i 2020. Der er tale om en minimumsgrænse som reguleres én gang årligt. Den aktuelle minimumsgrænse kan ses på www.borger.dk. Tilskuddet udgør i 2020 et standardbeløb på 1040 kr. pr. måned, hvis borgeren har sandsynliggjort merudgifter mellem 556 kr. og 1.561 kr. pr. måned. Tilskuddet udgør et standardbeløb på 2.081 kr. pr. måned, hvis borgeren har sandsynliggjort merudgifter mellem 1.562 kr. og 2.601 kr. pr. måned. Hvis borgeren har merudgifter på over 2.602 kr. pr. måned, kan borgeren får tilskud svarende til merudgifterne. Der kræves her dokumentation for alle merudgifterne.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 18. november 2018: Pkt. 225: Godkendelse af kvalitetsstandarder for Borgerstyret personlig assistance (§96), Dækning af merudgifter (§100) og Tilbud af behandlingsmæssig karakter (§102)

Beslutning i Socialudvalget den 02-03-2020

Indstilling indstilles godkendt.caseno18-24507_#5188983_v1_dagsordenspunkt - c-users-larse-desktop-kvalitetsstandard-for-servicelovens-102-tilbud-af-behandling.pdf
caseno18-24507_#5188980_v1_dagsordenspunkt - c-users-larse-desktop-kvalitetsstandard-for-servicelovens-100-daekning-af-merudgif.pdf
caseno18-24507_#5188976_v1_dagsordenspunkt - c-users-larse-desktop-kvalitetsstandard-for-servicelovens-96-borgerlige-personlig-.pdf

Bilag

Dagsordenspunkt - c-users-larse-desktop-kvalitetsstandard-for-servicelovens-102-tilbud-af-behandlingsmaessig-karakter.pdf
Dagsordenspunkt - c-users-larse-desktop-kvalitetsstandard-for-servicelovens-100-daekning-af-merudgifter.pdf
Dagsordenspunkt - c-users-larse-desktop-kvalitetsstandard-for-servicelovens-96-borgerlige-personlig-assistance.pdf


27. Drøftelse - Opsamling på Kommunalbestyrelsens vinterseminar

Drøftelse - Opsamling på Kommunalbestyrelsens vinterseminar
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. opsamling på Kommunalbestyrelsens vinterseminar drøftes.
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen var på vinterseminar i februar 2020. Det specialiserede socialområde blev drøftet og administrationen anbefaler at udvalget som opsamling på seminaret drøfter fremtidigt fokus for udvalgets arbejde, og for udvalgets samarbejde med andre stående udvalg om forebyggelse.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 

Beslutning i Socialudvalget den 02-03-2020

Drøftet.caseno18-26156_#5196851_v2_oplæg vintersemniar socialområdet.pdf
caseno18-26156_#5197354_v2_opsamling på kommunalbestyrelsens vinterseminar.pdf

Bilag

Oplæg vintersemniar socialområdet
Opsamling på Kommunalbestyrelsens vinterseminar


28. Orientering om årsrapport fra CSU Kommunikationscenter 2019

Orientering om årsrapport fra CSU Kommunikationscenter 2019
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om årsrapport fra CSU Kommunikationscenter 2019 tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Kommunikationscentret under CSU Holbæk varetager en række opgaver og ydelser der er målrettet borgere med specifikke og varige funktionsnedsættelser som f.eks. hjerneskader. Målet er at begrænse eller afhjælpe virkningerne af funktionsnedsættelserne, udvikle personlig kompetence og øge aktivt medborgerskab for den enkelte på alle kommunikative områder. Det gælder både uddannelse, beskæftigelse og håndtering af den psykiske sårbarhed der ofte følger med en funktionsnedsættelse.

Årsrapporten giver et billede af udviklingen i centret i 2019 og peger på tendenser indenfor området.

Hovedpointer i årsrapporten

2019 har været året for en samlet evaluering og reorganisering af Holbæk Kommunes rehabiliteringstilbud, og i Kommunikationscentret har man som følge heraf fået nye opgaver og ansvarsområder.

Kommunikationscentret har i forlængelse af evalueringen:

 • fået ansvaret for etablering af lederforum til organisering af rehabiliteringsindsatsen og implementering af nationale anbefalinger på hjerneskadeområdet samt ansvar for etablering af tværgående forum for tovholdere på rehabiliteringsområdet
 • suppleret med etablering af en ny rådgivningsindsats for borgere ramt af hjernerystelse
 • udarbejdet kursustilbud til alle Holbæk Kommunes medarbejdere på rehabiliteringsområdet med henblik på neuropædagogisk kompetenceudvikling for rehabiliteringsterapeuter og spydspidser i hjemmeplejen (igangsætning af tilbuddet skal drøftes i lederforum)
 • medvirket til etablering og opfølgning på ny kontrakt med CSU Slagelse i forhold til synsindsatsen for hjerneskadede borgere som hidtil har manglet i forhold til Holbæks borgere.

Disse tiltag skal i vid udstrækning ses i sammenhæng med Sundhedsstyrelsens seneste anbefalinger fra 2018 om en mere koordineret indsats i kommunerne for borgere med funktionelle lidelser samt et videns- og kompetenceløft i forhold til målgruppen (se link til Sundhedsstyrelsens anbefalinger).

Årsrapporten viser, at der udover det øgede fokus på koordinering af indsatsen har været en øget efterspørgsel efter centrets ydelser i 2019. Nye ydelser som rådgivningsindsatsen for borgere ramt af hjernerystelse er kommet fra start med en stor efterspørgsel. 39 borgere har allerede fået rådgivning i forbindelse med hjernerystelse og senfølger efter hjernerystelse. Yderligere statistik på brugen af ydelserne kan findes i rapporten.

De virksomme mekanismer i de enkelte indsatser er i årsrapporten beskrevet og suppleres med evaluerende kommentarer fra brugerne som generelt udtrykker stor tilfredshed med tilbuddene.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

Link til Sundhedsstyrelsens rapport om funktionelle lidelser - anbefalinger til udredning, behandling, rehabilitering og afstigmatisering:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2018/Funktionelle-lidelser---anbefalinger-til-udredning-behandling-rehabilitering-og-afstigmatisering

Beslutning i Socialudvalget den 02-03-2020

Orientering taget til efterretningcaseno20-6069_#5173199_v1_årsrapport fra csu kommunikationscenter 2019.pdf

Bilag

Årsrapport fra CSU Kommunikationscenter 2019


29. Orientering om Ungdomskriminalitetsnævnets arbejde

Orientering om Ungdomskriminalitetsnævnets arbejde
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget,

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om Ungdomskriminalitetsnævnets arbejde tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Baggrund

I december 2018 trådte Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet i kraft. Lovens formål er at forebygge ungdomskriminalitet ved oprettelse af et Ungdomskriminalitetsnævn, der skal fastsætte forebyggende indsatser for børn og unge i alderen 10 til 17 år og en ungekriminalforsorg, der skal føre tilsyn med, at indsatserne gennemføres.

Ungdomskriminalitetsnævnet kan træffe afgørelse om:

 • Straksreaktioner, som kan bestå i at bidrage til at genoprette forrettet skade eller deltage i andre aktiviteter med genoprettende formål, herunder udføre samfundsnyttigt arbejde.
 • Forbedringsforløb, i form af en handleplan med en varighed af op til 4 år. Handleplanen skal angive en eller flere konkrete foranstaltninger for barnet eller den unge, som vurderes egnede i forhold til barnets eller den unges problemer og behov. Eksempler på konkrete foranstaltninger er at skulle være hjemme på bestemte tidspunkter, modtage familiebehandling, have tilknyttet fast kontaktperson, anbringelse udenfor hjemmet mm.

Ungdomskriminalitetsnævnet har nu eksisteret i et år og Kommunalbestyrelsen orienteres hermed om status på nævnets arbejde både på landsplan og i Holbæk Kommune.

Antal sager behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet på landsplan

Ungdomskriminalitetsnævnet har i perioden januar 2019 til januar 2020 behandlet i alt 694 sager. I 668 af sagerne er der afholdt et eller flere nævnsmøder. 21 af sagerne er afgjort på skriftligt grundlag uden afholdelse af nævnsmøde. Tallene er forbundet med usikkerhed som følge af endnu ikke afsluttede registreringer, ligesom kvalitetssikringen af registreringen på sagerne ikke er afsluttet.

Der foreligger endnu ikke en årsrapport fra Ungdomskriminalitetsnævnet, som forventes at berette om bl.a. fordelingen af sager øst og vest for Storebælt, fordelingen af sager på aldersgrupperne 10-14 år og 15-17 år samt antallet af afgørelser, der indbefatter en anbringelse af barnet/den unge.

Holbæk Kommunes repræsentation i Ungdomskriminalitetsnævnet

Uddannelse til Alle Unge har en repræsentant i Ungdomskriminalitetsnævnet. Vedkommende har ved udgangen af januar 2020 deltaget i 19 møder i Ungdomskriminalitetsnævnet. Dermed følges arbejdet i nævnet ekstra tæt. Øvrige kommuner, som har en repræsentant i Ungdomskriminalitetsnævnet i Midt- og Vestsjællands politikreds er: Roskilde, Greve og Kalundborg kommuner.

Det forventes, at Solrød Kommune også indtræder med en repræsentant, da de eksisterende nævnsmedlemmer føler sig ret belastede af arbejdet i Ungdomskriminalitetsnævnet. Der er både en del forberedelse i forbindelse med møderne, hvor der kan være op til 200 siders læsning, transport til og fra retterne, som kan ligge så langt væk som Nykøbing Falster, og selve deltagelsen i nævnsmødet, som typisk tager 3-4 timer.

Holbæk Kommunes sager i Ungdomskriminalitetsnævnet

Holbæk Kommune har ved udgangen af januar 2020 haft 6 sager i Ungdomskriminalitetsnævnet. Af forarbejdet til loven fremgår det, at man forventer, at omkring 700 sager årligt skal forelægges nævnet på landsplan. Holbæk Kommunes andel heraf anslås at svare til omkring 10 sager årligt. Antallet på landsplan har vist sig at holde stik, mens Holbæk Kommune med sine 6 sager ved udgangen af januar 2020 ligger lavt i statistikken i forhold til forventet.

Fordi 2019 er første år Ungdomskriminalitetsnævnet eksisterer, orienteres om de enkelte sager fra Holbæk Kommune, som nævnet har behandlet. Fremover vil orienteringen om sager ske på et mere generelt niveau.

Holbæk Kommunes første to sager i Ungdomskriminalitetsnævnet blev beskrevet i dagsordenspunkt til Kommunalbestyrelsen i oktober 2019.

I andet halvår af 2019 har Ungdomskriminalitetsnævnet behandlet fire sager fra Holbæk Kommune:

 1. Sagen omhandler sigtelse for vold og besiddelse af euforiserende stoffer. Den unge er ikke tidligere kendt af Holbæk Kommune. Den unge blev ved dom henvist til Ungdomskriminalitetsnævnet. Holbæk Kommune indstillede ikke til straksreaktion eller forbedringsforløb. Ungdomskriminalitetsnævnet traf afgørelse om at følge Holbæk Kommunes indstilling, med en tilføjelse, som ikke blev indskrevet i afgørelsen: Holbæk Kommune (Tilsynsmyndighed) følger op i sagen hver 3-4 måned (i prøveperioden på 1 år) ved samtale med den unge og forældre.
 2. Sagen omhandler sigtelser for brugstyveri, tyveri og hærværk. Den unge er kendt af Holbæk Kommune, og der har været flere længerevarende indsatser, der ikke har formået at forebygge tiltagende mistrivsel. Ungdomskriminalitetsnævnet fulgte Holbæk Kommunes indstilling og den unge blev dermed dømt til 2 års dagbehandling, familiebehandling samt kontaktperson. 
 3. Sagen omhandler sigtelse for våbenbesiddelse. Den unge har været kendt af kommunen i længere periode. Ungdomskriminalitetsnævnet fulgte Holbæk Kommunes indstilling og den unge dermed blev dømt til 2 års anbringelse på sit nuværende anbringelsessted.
 4. Sagen er en genbehandling grundet sigtelse for yderligere personfarlig kriminalitet. Er på nuværende tidspunkt i dømt kontaktperson i 2 år. Ungdomskriminalitetsnævnet fulgte Holbæk Kommunes indstilling og den unge blev dermed blev dømt til et samtaleforløb for bedre at kunne regulere sit temperament.

Næste orientering om Ungdomskriminalitetsnævnet

De relevante stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vil igen blive orienteret om arbejdet i Ungdomskriminalitetsnævnet i marts 2021, hvor nævnet forventes at have gjort status på nævnsarbejdet i hele 2020.

Økonomiske konsekvenser

Oprettelse af Ungdomskriminalitetsnævnet har ikke indtil videre haft store økonomiske konsekvenser på området, idet Holbæk Kommune har haft færre sager end oprindeligt estimeret.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser

Holbæk Kommunes repræsentant i Ungdomskriminalitetsnævnet bruger en hel del tid på mødeaktivitet i nævnet samt forberedelse til møderne. Deltagelsen giver dog samtidig et vigtigt indblik i indsatsen for forebyggelse af ungdomskriminalitet.

Lovgrundlag – link

Link til Lov nr. 1705 af 27/12/2018 Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206275

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 20. februar 2019: Punkt 43: Orienteringssag om konsekvenser af ungdomskriminalitetsnævn

Kommunalbestyrelsen den 23. oktober 2019: Punkt 250: Orientering om Ungdomskriminalitetsnævnets arbejde

Beslutning i Socialudvalget den 02-03-2020

Orientering taget til efterretning.

30. Orienteringer

Orienteringer
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktion

 

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

Mødet den 30. marts:

 • Orientering om udgiftsdrivere
 • Orientering om evaluering af hjerneskadeindsatsen
 • Godkendelse af årshjul for Socialudvalget
 • Orientering om tilsyn
 • Orientering om ankestatistik
 • Erfaring med forhandling og opfølgning – på tværs af kerneområder
 • Boliganvisningsregler
 • Plejefamilieområdet

Mødet den 4. maj

 • Orientering om udgiftsdrivere
 • Beslutning om budgetrevision 2

Mødet den 4. juni

 • Orientering om udgiftsdrivere
 • Status på projekt sammenhængende borgerforløb
 • Orientering om status på ny styringsmodel for specialundervisning
 • Orientering om statur på fraværsindsatsen
 • Rammeaftale 2021-2022
31. Underskriftsark

Underskriftsark