UDVALG

Socialudvalget

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde 2, mødelokale 0.13

STARTTIDSPUNKT

03-02-2020 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

03-02-2020 18:30:00


PUNKTER

13. Godkendelse af dagsorden til mødet den 3. februar
14. Beslutning om Budgetrevision 1 2020
15. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024
16. Drøftelse af rammerne for høringer på Socialudvalgets område
17. Godkendelse af Kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp, 2019
18. Orientering om Årsrapport 2019 for Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering
19. Orienteringer
20. Underskriftsark13. Godkendelse af dagsorden til mødet den 3. februar

Godkendelse af dagsorden til mødet den 3. februar
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 • dagsorden til mødet den 3. februar bliver godkendt
Beslutning i Socialudvalget den 03-02-2020

Godkendtcaseno19-3923_#5168999_v1_2020.02.03 tidsplan sou.pdf

Bilag

2020.02.03 Tidsplan SOU


14. Beslutning om Budgetrevision 1 2020

Beslutning om Budgetrevision 1 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. budgetrevision 1 godkendes
 2. omplaceringerne i bilag 1 godkendes
 3. der gives tillægsbevilling på 250.000 kr. til indskudskapital til Destination Sjælland under finansforskydninger på Økonomiudvalget som besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 13. november 2019
 4. at der – i forlængelse af punkt 3 – gives negativ tillægsbevilling på 250.000 kr. på driften til politikområde Erhverv og Turisme under Økonomiudvalget
Beskrivelse af sagen

Budgetrevision 1 (BR1) er den første af 4 budgetrevisioner i 2020.

BR1 anvendes til konsekvensrettelser i forhold til 2019 samt indarbejdelse af beslutninger truffet efter budgetvedtagelsen for 2020. Der udarbejdes ikke et fuldt estimat, men der ses på indvirkningen af forbruget i 2019 på budget 2020 og budget 2021.

BR2 og BR3 behandles i Kommunalbestyrelsen i henholdsvis maj og september måned. Ved disse budgetrevisioner præsenteres Kommunalbestyrelsen for det forventede årsforbrug, og administrationen indstiller om nødvendigt handleplaner og omprioriteringer af budgettet.

BR2 anvendes desuden som grundlag for en række udgifter til budget 2021. Ved BR3 tilpasses budgetterne, som følge af konsekvenserne i økonomiaftalen.

I BR4 vil der – i lighed med tidligere år - blive taget stilling til fordeling af buffer til uforudsete udgifter i det omfang, der er brug for det. BR4 behandles i Kommunalbestyrelsen i december måned.

 

Forventet regnskab 2019

Samlet set viser det forventede regnskab for 2019 på driften, at budgettet overholdes. Der blev ved BR4 i 2019 givet tillægsbevillinger for at sikre budgetoverholdelse på Socialudvalget og Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. På trods af tillægsbevillingen ses der med det forventede regnskab dog stadig et merforbrug på Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. Der er dog stadig usikkerhed omkring størrelsen af refusioner på udvalgets område. På de øvrige områder er budgettet overholdt.

Det forventes samtidig, at budgettet til serviceudgifter i Holbæk Kommune overholdes, hvilket betyder, at der ikke bliver en individuel sanktion i 2020 på baggrund heraf. På nuværende tidspunkt forventes servicerammen for kommunerne samlet set heller ikke at blive overskredet.

 

 

Budgetrevision 1

Her ved budgetrevision 1 foretages der alene tilpasninger på to punkter.

 1. Konsekvensrettelser af ændringer foretaget i 2019, som ikke er indarbejdet i budget 2020
 2. Konsekvensrettelser af budgetter, som er placeret på forkerte politikområder

Nedenfor er omplaceringerne og beslutningerne der er indstillet ændret kort beskrevet. I bilag 1 er der et overblik over samtlige omplaceringer mellem politikområder.

 

Omplaceringer og tillægsbevillinger i BR1

Omplaceringerne i år vedrører primært konsekvensrettelser i forhold til ændringer foretaget i 2019, som ikke nåede med i oprindeligt budget for 2020. Herudover retter omplaceringer op på, at enkelte budgetter er placeret på forkerte politikområder.

Det indstilles blandt andet, at der omplaceres 8,5 mio. kr. fra politikområde Administration til beskæftigelsesindsatsen under politikområde Beskæftigelse og Uddannelse. Herudover indstilles midler til udvikling af lokalområder flyttet fra politikområde Kultur og Fritid til politikområde Administration.

På Kommunalbestyrelsens møde den 13. november 2019, blev det besluttet, at Holbæk Kommune skulle indgå i turismesamarbejdet Destination Sjælland. Dette betød, at der, udover driften, skulle afsættes et beløb til egenkapital på 250.000 kr. fra Holbæk Kommune.  Rent teknisk betyder det, at der gives en tillægsbevilling på 250.000 kr. til aktiedeponering ved oprettelse af Destination Sjælland. Denne finansieres af budget under driften på politikområde Erhverv og Turisme. Budgettet til dette er afsat i budget 2020.

En samlet liste over forklaringerne på omplaceringerne kan ses af bilag 2.

 

Indvirkning af forbrug i 2019 på budget 2020 og konsekvenser for 2021 (ændrede forudsætninger)

Siden budgetvedtagelsen for 2020 er forudsætningerne på en række områder ændret. Nogle forudsætninger er alene ændringer i forhold til om der er tale om serviceudgifter eller forsørgelsesudgifter, mens andre har konsekvenser for den samlede driftsramme. Der er tale om et tidligt estimat for året og erfaringen fra tidligere år viser, at det generelt er svært at skønne over udviklingen i indeværende og kommende år på nuværende tidspunkt. Handlingerne der udføres her ved BR1 skal ses i lyset heraf.

 • Der er udarbejdet sag til Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse vedrørende konjunkturer og høj indflyvning til budget 2020. Der forventes en ekstra udgift på 17,7 mio. kr. som følge af indvirkningen af forbruget i budget 2019 på budget 2020. Der er udarbejdet handleplaner til at imødegå disse udgifter. Herudover forventes der med baggrund i statens seneste økonomiske redegørelse på beskæftigelsesområdet et merforbrug på 15,6 mio. kr. som følge af ændrede konjunkturer. Hvis landstendenserne følger redegørelsen, vil Holbæk Kommune blive reguleret herfor i forbindelse med økonomiaftalen. Udviklingen afventes inden der bliver iværksat yderligere handlinger. Den økonomiske udvikling følges tæt og der gives status på hvert udvalgsmøde i forbindelse med udgiftsdriverne.
 • Udgifterne til Udbetaling Danmark i 2020 under politikområde Administration forventes samlet set at blive 4 mio. kr. større end det oprindelige budget for 2020. 2,6 mio. kr. af denne udgift skyldes fejl i forbindelse med budgetteringen af området for budget 2020. De resterende 1,4 mio. kr. er en ekstra regning fra KMD, som var ukendt ved vedtagelsen af budget 2020. Udgiften er en ekstra serviceudgift. Konsekvensen for budget 2021 er under udredning. Da det stadig er tidligt på året og da Økonomiudvalget historisk har haft mindreforbrug ses tiden an. Hvis der ved BR2 er merforbrug på Udvalget, vil der blive udarbejdet handleplaner med henblik på budgetoverholdelse.
 • Socialudvalgets økonomi forventes også at være under pres i 2020. På Voksenspecialområdet skal en lang række forudsætninger lykkes for budgettet for 2020 overholdes. Der er fortsat en forventning om, at dette kan lade sig gøre. På Børnespecialområdet er der også en lang række forudsætninger der skal lykkes. Udviklingen i udgifterne på området har været stigende der har i januar været flere anbringelser end forventet. Den økonomiske udvikling følges tæt og der gives status på hvert udvalgsmøde i forbindelse med udgiftsdriverne. Ved BR2 vil der, hvis området melder merudgifter ind, blive udarbejdet handleplaner.
 • Udgifter til interne mentorer har hidtil været bogført som forsørgelsesudgifter under Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. En del af disse udgifter skal bogføres som serviceudgifter under Økonomiudvalget. Beløbet er endnu ukendt, men af en væsentlig størrelse. Beløbets forventes kendt ved BR2.
 • Niveauet for serviceudgifter forventes udover ovenstående punkter forbedret med 12,5 mio. kr. hvilket skyldes at de 8,5 mio. kr. nævnt i omplaceringer ovenfor anvendes på beskæftigelsesindsats og dermed formindsker forbruget af serviceudgifter. Dertil er 4 mio. kr. under Forberedende grunduddannelse (FGU) budgetmæssigt placeret som serviceudgifter, men er retteligt ikke-service.

 

 

Indvirkning på den samlede ramme

Indvirkning af forbruget i 2019 samt de ændrede forudsætninger betyder samlet set et pres på det oprindelige budget i 2020 på ca. 37 mio. kr. Der er udarbejdet handleplaner for 17 mio. kr. og for de sidste 20 mio. kr. ses tiden nærmere an. Det oprindelige budget for 2020 har en kassestyrkelse på 26 mio. kr. og der er afsat en buffer til uforudsete udgifter på 13 mio. kr.

 

Serviceudgifter

Det nuværende pres på serviceudgifterne kan ses af nedenstående tabel

Pres på serviceudgifter i 2020 (- = mindre pres)

mio. kr.

Udbetaling Danmark

4,0

Pres på Socialudvalg (for nuværende 0)

0,0

Mentorer som serviceudgift (pt. ukendt)

 

Forbedring beskæftigelsesindsats

-8,5

Forbedring FGU

-4,0

 

 

Skatter

I budget 2020 har kommunerne samlet set sat skatterne mere op end det var aftalt i økonomiaftalen. Holbæk Kommune har ikke sat skatten op, men rammes af en kollektiv sanktion, fordi kommunerne under et har sat skatten op. Beløbet er ikke kendt endnu, men forventes at være af begrænset størrelse. I 2019 udgjorde beløbet ca. 200.000 kr.

 

Implementering af budget 2020

I forbindelse med implementeringen af budget 2020 er der en række initiativer, der skal gennemføres for at sikre budgetoverholdelse. Status på implementeringen af disse er medtaget i bilag 3 og 4 og vil blive medtaget i de resterende budgetrevisioner i 2020.

Økonomiske konsekvenser

Sagen medfører ikke økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen

Beslutning i Socialudvalget den 03-02-2020

Indstilles godkendtcaseno20-2842_#5169087_v1_bilag 1 - omplaceringer.pdf.pdf
caseno20-2842_#5169089_v1_bilag 2 - forklaring omplaceringer.pdf.pdf
caseno20-2842_#5169085_v1_bilag 3 - implementering af budget 2020.pdf.pdf
caseno20-2842_#5169086_v1_bilag 4 - implementering af budget 2020 - effektiviseringer.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - omplaceringer.pdf
Bilag 2 - forklaring omplaceringer.pdf
Bilag 3 - implementering af budget 2020.pdf
Bilag 4 - implementering af budget 2020 - effektiviseringer.pdf


15. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024

Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. effektiviseringsforslag med økonomisk effekt i 2021 drøftes
Beskrivelse af sagen

Den 22. januar 2020 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny model for arbejdet med effektiviseringer samt fordelingen af måltal for effektiviseringer i budget 2021.

Med denne sag igangsættes arbejdet i de stående udvalg i forhold til at identificerer effektiviseringer i budget 2021. Udvalgene vil på møderne i februar, marts og april blive præsenteret for de effektiviseringsforslag, som administrationen har identificeret. I april oversender udvalget forslagene til Økonomiudvalget, som sender dem i høring.

Ved budget 2018 besluttede kommunalbestyrelsen, at man fremadrettet skulle arbejde med en effektiviserings- og besparelsesstrategi. Efter Kommunalbestyrelsens vedtagelse d. 22. januar modellen for 2021, er besparelser ikke længere en del af modellen. Der arbejdes nu udelukkende med effektiviseringer.

Formålet med at arbejde med effektiviseringer er at lokalisere effektiviseringsgevinster som kan skabe plads for politisk prioritering. Samtidig skal det hjælpe organisationen med at fokusere og optimere arbejdsgange, så kommunens midler anvendes så økonomisk effektivt som muligt

Ny model for effektiviseringer:

 • Måltallet på 28 mio. kr. fastholdes svarende til ca. 1 % af serviceudgifterne
 • Der arbejdes udelukkende med effektiviseringer
 • Hvis udvalget kan lokalisere effektiviseringsgevinster, som samlet set for udvalget, overstiger deres måltal, så kan udvalget bruge ”overskuddet” til at finansiere merudgifter eller anvende det til formål efter udvalgets ønsker. Overopfyldelse tilgår ikke længere fællesskabet, medmindre det er udvalgets ønske
 • Udvalget skal samlet set opnå deres måltal på tværs af udvalgets politikområder, derfor kan overopfyldelse på et politikområde, bruges til at dække underopfyldelse på et andet politikområde. Først når det samlede måltal er opnået, kan udvalget disponere over evt. yderligere overopfyldelse
 • Den nye model fastholder den tidligere tidsmæssige forskydning i forhold til budgetprocessen, så høringen af effektiviseringsforslagene sker i foråret og effektiviseringsforslagene vedtages af Kommunalbestyrelsen i maj. På den måde kendes det politiske råderum samt evt. overopfyldelse på udvalg før budgetcampen i august.

Tidsplan for arbejdet med effektiviseringer:

Dato:

Handling

22. januar

Kommunalbestyrelsen vedtager model og måltal for effektiviseringerne i 2021

Primo marts og april

De stående udvalg samt økonomiudvalget drøfter effektiviseringer på eget område

Primo april

De stående udvalg drøfter effektiviseringer på eget område og oversender til Økonomiudvalget

Onsdag den 15. april – torsdag den 30. april

Økonomiudvalget sender effektiviseringerne i høring i MED- Organisation samt råd og nævn

13. maj

Økonomiudvalget behandler effektiviseringer for 2021

20 maj

Kommunalbestyrelsen vedtager effektiviseringer for 2021

 

Mål tal for effektiviseringer i 2021:

Den nye fordeling af måltal tager udgangspunkt i de to tidligere års effektiviseringer justeret med administrations vurdering af, hvad der er realistisk. Måltallet tager samtidig hensyn til stigende profiler fra effektiviseringsforslag i 2019 og 2020. Disse forslag reducerer måltallet for budget 2021.

I 2021 priser i 1.000 kr.

Måltal

Profil fra tidligere år

Faktiske måltal

Socialudvalget

3.000

-2.200

800

Børnespecialudvalget

2.500

-2.200

300

Voksenspecialudvalget

500

 

500

 

På mødet fremlægges overvejelser i forhold til effektiviseringer i 2021

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser

Beslutning i Socialudvalget den 03-02-2020

Drøftet

16. Drøftelse af rammerne for høringer på Socialudvalgets område

Drøftelse af rammerne for høringer på Socialudvalgets område
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. rammerne for høringer på Socialudvalgets område drøftes.
Beskrivelse af sagen

Det er administrationens opfattelse, at det altid afhænger af sagens karakter og indhold samt lovgivningen på det konkrete område, om det er administrationen eller udvalget, der sender noget i høring. Der bør være færrest mulige behandlinger, men på den anden side vil der være situationer, hvor det er det politiske niveau, som bør sende noget i høring. 

Det vil være meget vanskeligt at lave et entydigt regelsæt på området.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af drøftelsen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Socialudvalget den 03-02-2020

Drøftet

17. Godkendelse af Kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp, 2019

Godkendelse af Kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp, 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. kvalitetsstandarden for personlig pleje og hjælp godkendes
 2. beslutningskompetence om godkendelse af Kvalitetsstandard gives til Udvalget for Ældre og Sundhed
Beskrivelse af sagen

På baggrund af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budgettet for 2020 er Kvalitetsstandarden revideret. Ved revisionen af Kvalitetsstandarden er følgende indarbejdet:

Skærmbesøg

 • I afsnit om personlig pleje, praktisk hjælp, måltider og madservice, medicinophældning, hjælp til at tage medicin, sårbehandling og kompressionsbehandling er der tilføjet en beskrivelse af skærmbesøg, samt en beskrivelse af hvad et skærmbesøg i forhold til den konkrete indsats kan være.

Priser på servicepakke og midlertidigtophold

 • I afsnittet om måltider og madservice og midlertidigt ophold er den aktuelle pris for servicepakke eller midlertidigt ophold ændret til at prisen reguleres årligt, og at den aktuelle pris findes på Holbæk Kommunes hjemmeside. Priserne er ved at blive lagt på hjemmesiden, hvorefter links vil blive tilrettet.

Træning og genoptræning

 • I afsnit om genoptræning, træning og genoptræning efter indlæggelse er der tilføjet en beskrivelse af borgerens egen træningsindsats for at nå målet både under træningen og når træningsforløbet er afsluttet.

Plejekald

 • Afsnittet om plejekald er nyt. Der har været behov for at beskrive forskellen på hvornår et kald bevilliges ved nød-situationer og ved pleje-situationer.

Indførelsen af plejekald og skærmbesøg er en del af effektiviseringsstrategien og godkendt i Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen har mulighed for at delegere beslutningskompetence om godkendelse af Kvalitetsstandard til et stående udvalg. Der har igennem de seneste år været forskellig praksis på godkendelsen af Kvalitetsstandarden.

Supplerende sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. januar 2020, at sagen vedrørende godkendelse af Kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp skal behandles i Socialudvalget før sagen bliver behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Det indebærer, at indstillingen 2 godkendelse af beslutningskompetence gives til Udvalget for Ældre og Sundhed udgår.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Øvrige konsekvenser

 

Høring

Ældrerådet og Handicaprådet har haft den reviderede kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp i høring.

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet er vedlagt som bilag. Administrationens kommentarer til høringssvarene samt forslag til ændringer i kvalitetsstandarden på baggrund af høringssvarene er vedlagt som bilag.

Høringssvaret fra Handicaprådet har givet anledning til at administrationen foreslår en sproglig til rettelse af forordet, så det fremgår at kvalitetsstandardens målgruppe er ældre og handicappede.

Høringssvaret fra Ældrerådet har givet anledning til at administrationen foreslår en tilføjelse om tilbud til yngre med demens og deres familier under afsnittet om Aktivcenter.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 06-01-2020

Indstilles godkendt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-01-2020

Sagen tages af dagsorden og skal behandles i Socialudvalget før ny behandling i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Socialudvalget den 03-02-2020

Indstilles godkendt med følgende ændring under Praktisk hjælp afsnit 6. Hvilke aktiviteter indgår ikke:

Hvis der i husstanden er raske myndige personer eller unge over 15 år, forventes det at disse deltager i de fælles praktiske opgaver i hjemmet. Der skal i vurderingen af bevillingen om praktisk hjælp dog samtidig sikres at raske medlemmer af familien fortsat har mulighed for egen tid til hvile, arbejde/skole og fritid.caseno13-24781_#5127810_v1_kvalitetsstandard - revision nov 2019 - høringsudkast.pdf.pdf
caseno13-24781_#5127227_v1_høring kvalitetsstandard - ældrerådet - december 2019.pdf
caseno13-24781_#5127219_v1_handicaprådets høringssvar vedr nov. 2019.docx
caseno13-24781_#5130141_v1_administrationen kommentarer til ældrerådets høringssvar december 2019.pdf.pdf
caseno13-24781_#5130138_v1_administrationen kommentarer til handicaprådets høringssvar november 2019.pdf.pdf

Bilag

Kvalitetsstandard - Revision nov 2019 - Høringsudkast.pdf
Høringssvar fra Ældrerådet vedrørende kvalitetsstandard 2019
Høringssvar fra Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandard 2019
Administrationen kommentarer til Ældrerådets høringssvar december 2019.pdf
Administrationen kommentarer til Handicaprådets høringssvar november 2019.pdf


18. Orientering om Årsrapport 2019 for Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Orientering om Årsrapport 2019 for Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om Årsrapport 2019 for Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Baggrund

Den 18. april 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen ’Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering’. Hvert år udarbejder Uddannelse til Alle Unge en årsrapport på baggrund af indsatser i medfør af handlingsplanen og antallet af henvendelse til politiet i årets løb. Kommunalbestyrelsen og de relevante stående udvalg orienteres om årsrapporten.

Årsrapport 2019 - væsentlige pointer

Årsrapport 2019 er vedhæftet dagsordenspunktet. Rapportens væsentlige pointer er:

 • Antallet af henvendelser vedrørende radikalisering eller ekstremisme ligger nogenlunde på niveau med tidligere periode i Holbæk Kommune.
 • Der har været fire helt konkrete henvendelser på baggrund af handlingsplanen og dens action-card. Der er tale om én henvendelse, der relaterer til radikaliserede ytringer, to henvendelser, der relaterer til højreekstremistisk propaganda og én, der relaterer til en generel trivselsproblematik og trussel som gav anledning til en bekymring om, hvorvidt dette kunne medføre radikalisering.
 • I de konkrete sager har indsatsen været at fastholde tæt kontakt med den unge, vejledning til skole samt opfølgningssamtaler med relevante parter.
 • Der etableret et Infohus Netværk i hver af de 12 politikredse. Dette tværsektorielle forum faciliteres af politiets tovholder og består af repræsentanter fra bl.a. kommune, PET og SIRI (Nationalt center for forebyggelse af ekstremisme). I netværket udveksles erfaringer og viden indenfor feltet. I Midt-og Vestsjælland mødes netværket ca. fire gange om året.

Handlingsplanen er fortsat et værdifuldt værktøj til at tydeliggøre indsatser i forhold til specifikke målgrupper. Desuden fungerer planen som et værktøj til at orientere sig i beskyttende faktorer og risikoindikatorer samt til at bringe de beskyttende faktorer i spil, hvor det er muligt og så tidligt som muligt.

Nyt værktøj og nye tendenser i 2019

SSP-konsulenterne arbejder kontinuerligt på at udbrede kendskabet til ’Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering’ og udvikle indsatsen på området. I 2019 er et nyt vurderingsværktøj taget i brug. Samtidig har der været styrket fokus på radikaliseringstendenser på sociale medier og på særlige grupperinger, hvor der kan være bekymring for radikalisering og ekstremisme.

SSP samarbejder i forvejen bredt med kerneområderne, ligesom de har et indgående samarbejde med blandt andre forældre, foreninger, kriminalforsorgen og de boligsociale helhedsplaner. Vurderingen er, at der efterhånden er sikret et bredt kendskab til de muligheder, som handlingsplanen giver.

Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke at være miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

Lovgrundlag – link

Link til: Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering – kort, mellemlang og lang version

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 18. april 2018: Punkt 77. Beslutning om handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Beslutning i Socialudvalget den 03-02-2020

Orienteringen indstilles taget til efterretningcaseno18-10476_#5157615_v1_årsrapport 2019 ekstremisme og radikalisering - endelig.pdf

Bilag

Årsrapport 2019 ekstremisme og radikalisering - endelig


19. Orienteringer

Orienteringer
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Mødet den 2. marts

 • Orientering om udgiftsdrivere
 • Budgetforslag
 • Effektiviseringer
 • Orientering om ankestatistik
 • Godkendelse af kvalitetsstandarder
 • Orientering om årsrapport fra CSU-kommunikationscenter
 • Orientering om status på ungdomskriminalitetsnævnets arbejde
 • Drøftelse – opfølgning på vinterseminar
 • Rammeaftale 2021-2022
 • Status for forhandlinger og opfølgning på kontrakter på hele området

Mødet den 30. marts

 • Orientering om evaluering af hjerneskadeindsatsen
 • Orientering om udgiftsdrivere
 • Årshjul

Mødet den 4. maj

 • Beslutning om budgetrevision 2
20. Underskriftsark

Underskriftsark