UDVALG

Socialudvalget

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde 2, mødelokale 0.13

STARTTIDSPUNKT

06-01-2020 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

06-01-2020 18:30:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til mødet den 6. januar
2. Orientering om udgiftsdrivere, november 2019
3. Orientering om og implementering af budget 2020
4. Orientering om videreførelse af projekt sammenhængende borgerforløb i 2020
5. Orienteringer
6. Underskriftsark1. Godkendelse af dagsorden til mødet den 6. januar

Godkendelse af dagsorden til mødet den 6. januar
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 6. januar bliver godkendt
Beslutning i Socialudvalget den 06-01-2020

Godkendt

2. Orientering om udgiftsdrivere, november 2019

Orientering om udgiftsdrivere, november 2019
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om udgiftsdrivere tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på væsentlige dele af hvert politikområde.

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2020-2023.

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug.

Beslutning i Socialudvalget den 06-01-2020

Orientering taget til efterretning

3. Orientering om og implementering af budget 2020

Orientering om og implementering af budget 2020
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orienteringen om budget 2020 tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

Udvalgets orienteres om budget 2020.

Der vil være fokus på, hvilke ændringer der er sket i forhold til budget 2019 og hvilke initiativer, der skal iværksættes for at hente/opfylde:

 • de indarbejdede besparelser
 • de indarbejdede effektiviseringer
 • de nye aktiviteter, som der er givet ekstra penge til

Derudover fremlægges tilgængelig viden om, hvordan finansloven forventes at påvirke udvalgets budget, hvis der er en påvirkning.

Formålet med orienteringen er at forbedre udvalgets kendskab til og forståelse for budgettet. Det er vigtigt både af hensyn til forbrug og styring af forbrug i indeværende år – og som forberedelse til arbejdet med budget 2021.

På mødet i februar vil udvalget blive orienteret nærmere om, hvordan forbruget i 2019 forventes at påvirke forbruget i 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Socialudvalget den 06-01-2020

Orientering taget til efterretning

4. Orientering om videreførelse af projekt sammenhængende borgerforløb i 2020

Orientering om videreførelse af projekt sammenhængende borgerforløb i 2020
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orienteringen om videreførelse af projekt Sammenhængende borgerforløb i 2020 tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

Den 1. januar 2019 igangsatte Læring og Trivsel, Børneindsatsen pilotprojektet, Sammenhængende borgerforløb, med samarbejde for og med borgeren/familien på tværs af kerneområder. Pilotprojektet udløb med udgangen af 2019. Det fremgår af budgetaftale 2020-2023 af den 17. oktober 2019 at pilotprojekt, Sammenhængende Borgerforløb forlænges.

Projektbeskrivelsen er vedhæftet i bilag. Forlængelsen af Sammenhængende Borgerforløb tager afsæt i projektbeskrivelse og projektforløbet i 2019.

Målgruppen for projektet i 2020 er fortsat borgere med komplekse og sammensatte problemer, hvor kommunen kan eller skal udarbejde flere planer for indsatser, og hvor der er et koordinationsbehov forbundet med indsatsen.

I praksis er der fortsat tale om familier med en børnesag, og hvor mindst en voksen har en sag i et andet kerneområde end Læring og Trivsel, fx pga. sygemelding, psykiske, fysiske og/eller misbrugsproblemer mv.

Pilotprojektet vil i 2020 tage afsæt i den udarbejdede samarbejdsmodel, og har nedenstående formål:

 • opbygge flere erfaringer med samarbejdsmodellen
 • løbende opfølgning for overblik i de økonomiske bevillinger i de enkelte familier
 • sikre en reel positiv forandring i de familier, som er en del af projektet

I 2019 var 11 familier en del af pilotprojektet, herunder 24 børn. Af de 24 børn var 20 børn en del af projektet. En familie er flyttet fra kommunen, hvorfor antallet af familier i projektet ved udgangen af 2019 er 10. I starten af 2020 vil minimum 5 ”nye” familier blive inddraget i projektet, så det samlede antal familier i pilotprojektet er minimum 15. Nye familier findes i tæt samarbejde med Alle kan Bidrage.

Socialudvalget følger løbende indsatsen med status på projektet inden sommerferien 2020. I 4. kvartal 2020 udarbejdes en slutevaluering som forelægges Socialudvalget ved møde i november 2020, hvor der tages stilling til projektets videre forløb. Derfor vil slutevalueringen også indeholde en vurdering af pilotprojektets samlede økonomiske konsekvenser.

Birgitte Randrup-Thomsen, leder af Børneindsatsen, deltager under dette punkt.

Økonomiske konsekvenser

Pilotprojektet får ikke økonomiske konsekvenser i forhold til bevillinger til borgerne, hvis man følger de fastlagte serviceniveauer.

Byrådet har afsat 0,5 mio. kr. til finansiering af pilotprojekt om sammenhængende borgerforløb i 2020. Beløbet går til finansiering af projektleder. Projektlederens rolle og opgaver nærmere beskrevet i projektbeskrivelsen.

Kerneområderne allokerer nødvendige ressourcer på chef, leder og medarbejderniveau. Eventuelle udgifter til kompetenceudvikling afholdes inden for den pulje, der allerede er afsat til dette formål.

Kerneområderne allokerer nødvendige ressourcer på chef-, leder- og medarbejderniveau.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

Fra 1. juli 2018 er en ny lov trådt i kraft, som giver mulighed for at lave en fælles plan for den samlede familie og derigennem styrke indsatsen for borgere og familier med komplekse og sammensatte problemer. Pilotprojektet skal derfor også eksperimentere med og arbejde med de nye muligheder i denne lovgivning Lov nr. 707 af 8. juni 2018, § 5 stk. 9.

Beslutning i Socialudvalget den 06-01-2020

Orientering taget til efterretningcaseno18-35080_#5092184_v2_bilag til slutevaluering pilotprojekt sammenhængende borgerforløb.pdf
caseno18-35080_#5119001_v2_projektbeskrivelse af forlængelse af porjekt sammenhængende borgerforløb.pdf

Bilag

Bilag til slutevaluering Pilotprojekt sammenhængende borgerforløb
Projektbeskrivelse af forlængelse af projekt sammenhængende borgerforløb


5. Orienteringer

Orienteringer
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Mødet den 13. januar

 • Beslutning om udmøntning af budget 2020-2023

Mødet den 3. februar

 • Rammeaftale 2021-2022
 • Orientering om analyse af specialinstitutioner
 • Status på forhandlinger og opfølgning på kontrakter på børnespecialområdet
 • Drøftelse af bevilling og sagsbehandling af handicapbiler

Mødet den 2. marts

 • Godkendelse af kvalitetsstandarder
6. Underskriftsark

Underskriftsark