UDVALG

Socialudvalget

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde, lokale 1.11

STARTTIDSPUNKT

28-10-2019 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

28-10-2019 17:00:00


PUNKTER

82. Godkendelse af dagsorden til mødet den 28. oktober
83. Orientering om opfølgning på og læring af Ankestyrelsens afgørelser
84. Orientering om udgiftsdrivere, oktober 2019
85. Beslutning - Kommunal godkendelse af de boligsociale helhedsplaner for Ladegårdsparken og Vangkvarteret 2020-2023
86. Orientering om status på Fraværsprojektet: etablering af indsatser til at mindske fravær i folkeskolen
87. Beslutning om udarbejdelse af årsrapport for tilsynet med kommunens specialinstitutioner for børn, unge og voksne
88. Orienteringer
89. Underskriftsark82. Godkendelse af dagsorden til mødet den 28. oktober

Godkendelse af dagsorden til mødet den 28. oktober
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 28. oktober bliver godkendt
Beslutning i Socialudvalget den 28-10-2019

Godkendtcaseno19-3923_#5076317_v1_2019.10.28 tidsplan sou.pdf.pdf

Bilag

2019.10.28 Tidsplan SOU.pdf


83. Orientering om opfølgning på og læring af Ankestyrelsens afgørelser

Orientering om opfølgning på og læring af Ankestyrelsens afgørelser
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Orientering om opfølgning på og læring af Ankestyrelsens afgørelser tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

Når borgerne ikke får medhold i ansøgninger til kommunen når de søger om forskellige ydelser efter serviceloven, har de mulighed for at klage til Ankestyrelsen for at få prøvet afgørelsens resultat

Siden 2017 har der i de tre kerneområder Aktiv hele livet, Uddannelse til alle unge og Læring og trivsel været et udvalg af juridisk uddannede klagesagsansvarlige, der følger klagesagerne med henblik på at reducere andelen af hjemviste sager.

Målet er, at andelen af hjemviste sager i Holbæk Kommune skal ligge på niveau med landsgennemsnittet. Holbæk Kommune ligger nu på niveau med landsgennemsnittet og har en positiv udvikling på klagesagsområdet. Der henvises til sag vedrørende Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager 2018.

De klagesagsansvarlige arbejder fortsat med at følge op på de omgjorte og hjemviste sager i kerneområderne. Jurister holder interne oplæg og kurser for sagsbehandlere, ligesom der er tæt dialog med Ankestyrelsen i forhold til de hjemviste sager.

Et gennemgående træk ved de hjemviste sager er, at Ankestyrelsen vurderer, at sagen ikke er tilstrækkelig oplyst og derfor hjemsender sagen til ny behandling.

Det kan være en udfordring hvornår kommunen finder sagen tilstrækkeligt oplyst og hvornår Ankestyrelsen finder sagen tilstrækkeligt oplyst, da det er en individuel vurdering hvornår man som myndighed vurderer, at en sag er tilstrækkeligt oplyst. Sagsbehandleren er forpligtet til kun at indhente det materiale i sagen som er tilstrækkeligt til, at der kan træffes en afgørelse på forsvarligt juridisk grundlag. Man må, så at sige, ikke overbelyse en sag.

Derfor deltager juridisk konsulent og/eller leder i alle genvurderinger i forbindelse med hjemvisningsafgørelser.

Det kan være svært at angive en tendens eller gennemgående tråd i sagerne, ud over den altid eksisterende afvejning af, hvilke oplysninger der skal indgå i sagen, da servicelovens bestemmelser altid vil være underlagt skøn og individuelle vurderinger fra sag til sag. Hertil kommer, at Ankestyrelsen ændrer praksis i sagerne, hvilket betyder, at der kommer afgørelser som går imod tidligere praksis.

Alle 3 enheder bruger tidligere (princip)afgørelser som rettesnor.

Nogle afgørelser pålægger yderligere omkostningstunge foranstaltninger eller vi taber refusionsager med tilbagevirkende kraft. Netop sager omhandlende mellemkommunal refusion, kan have økonomiske konsekvenser.

Ud over det element af skøn, der kendetegner afgørelser efter serviceloven, bliver et yderligere fald i antallet af hjemvisninger, vanskeliggjort af de økonomiske udfordringer på både børne- og voksenområdet, hvor kommunens serviceniveau ofte vil udfordre Ankestyrelsens fortolkninger og vurderinger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Lovgrundlag – link

 

 

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 25. marts 2019: Pkt. 30 orientering – Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager 2018.

Beslutning i Socialudvalget den 28-10-2019

Orientering taget til efterretning.

Udvalget ønsker en status når arbejdsgruppen for ankestatistik har gennemført 2 møder.

84. Orientering om udgiftsdrivere, oktober 2019

Orientering om udgiftsdrivere, oktober 2019
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om udgiftsdrivere tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på væsentlige dele af hvert politikområde.

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2020-2023.

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug.

Beslutning i Socialudvalget den 28-10-2019

Orientering taget til efterretning

85. Beslutning - Kommunal godkendelse af de boligsociale helhedsplaner for Ladegårdsparken og Vangkvarteret 2020-2023

Beslutning - Kommunal godkendelse af de boligsociale helhedsplaner for Ladegårdsparken og Vangkvarteret 2020-2023
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. de boligsociale helhedsplaner for Ladegårdsparken og Vangkvarteret for 2020-2024 samt den kommunale medfinansiering heri godkendes.
Beskrivelse af sagen

Baggrund

En boligsocial helhedsplan danner grundlag for en boligsocial indsats støttet af Landsbyggefonden (LBF). Indsatsen har til formål at øge beboernes trivsel og vende en uhensigtsmæssig udvikling i et boligområde.

Helhedsplaner finansieres for fire år ad gangen. LBF bidrager med højst 75% af økonomien, mens resten medfinansieres lokalt af boligorganisationerne (her Holbæk Boligselskab & Lejerbo Holbæk) og kommunen i fællesskab. Medfinansieringen består oftest af medarbejderressourcer og faciliteter, der stilles til rådighed.

I forbindelse med nye helhedsplaner udarbejder de involverede boligorganisationer som første skridt ansøgninger om prækvalifikation til boligsocial indsats. Ansøgningerne indsendes til LBF med kommunal anbefaling.

Holbæk Kommune besluttede i september 2018 at godkende anbefalingen af to koordinerede ansøgninger til LBF om prækvalifikation til nye boligsociale helhedsplaner i Ladegårdsparken og Vangkvarteret. På baggrund af de indsendte ansøgninger prækvalificerede LBF i oktober 2018 de to bebyggelser til en boligsocial indsats.

Prækvalifikationerne har siden dannet ramme for et tæt samarbejde mellem LBF, Holbæk Boligselskab, Lejerbo Holbæk og Holbæk Kommune om udformningen og organiseringen af to helhedsplaner med opstart i januar 2020.

Indsatserne i de boligsociale helhedsplaner for Ladegårdsparken og Vangkvarteret

Det nære samarbejde mellem Holbæk Boligselskab, Lejerbo Holbæk og Holbæk Kommune giver de kommende helhedsplaner i Ladegårdsparken og Vangkvarteret gode rammer for at bidrage yderligere til udvikling, tryghed og flere muligheder for beboerne i de to bebyggelser - og i Holbæk by som sådan.

Til trods for det nære samarbejde mellem Ladegårdsparken og Vangkvarteret samt den koordinerede tilgang i relation til helhedsplanerne, er bebyggelserne i sagens natur ikke ens.

Ifølge Transport-, Bygge og Boligstyrelsens definition er Vangkvarteret eksempelvis en hård ghetto, mens Ladegårdsparken for et par år tilbage røg af styrelsens liste over udsatte boligområder.

Beboerne i Ladegårdsparken oplever imidlertid til stadighed markante udfordringer, og der er derfor grundlag for en fortsat boligsocial indsats samt et tæt samarbejde med boligorganisation, kommune og helhedsplanen i Vangkvarteret.

Overordnet vil den boligsociale indsats i de to bebyggelser tage udgangspunkt i tre indsatsområder med følgende formål:

Tryghed og trivsel

Formålet er at sikre boligområder, hvor trygheden og rummeligheden er høj, hvor de mange forskellige beboere trives og hvor de på baggrund af dette deltager som aktive medborgere i inkluderende fællesskaber både på arbejdsmarkedet og i civilsamfundet.

Uddannelse og beskæftigelse

Formålet er at bryde den negative sociale arv og øge beboernes deltagelse i uddannelse, arbejdsmarked og civilsamfund.

Forebyggelse og forældreansvar

Gennem en helhedsorienteret tilgang er indsatsens formål at understøtte familiers læringsmiljøer på en måde, der øger børnenes livschancer og derigennem øger den sociale mobilitet

Aftalegrundlag for helhedsplanerne

Hver helhedsplan består af:

 • Én strategisk samarbejdsaftale
 • Én delaftale per indsatsområde (tre per helhedsplan)

I aftalerne beskrives blandt andet formål og rammer, organisering, indsatsområder, aktiviteter, evaluering/datagrundlag/succeskriterier samt økonomi.

Aftalerne er godkendt af Landsbyggefonden og vil blive underskrevet efter helhedsplanernes godkendelse i Holbæk Boligselskab, Lejerbo Holbæk og Holbæk Kommune.

Alle otte aftaler er vedlagt som bilag.

Øvrige tiltags betydning for helhedsplanerne

Sideløbende med udarbejdelsen af de nye boligsociale helhedsplaner, førte vedtagelsen af den forrige regerings parallelsamfundsudspil i december 2018 til en række lovændringer.

Vangkvarterets status som en af de hårde ghettoer medfører, at disse lovændringer potentielt kan afstedkomme mærkbare konsekvenser for kommunen og andre almene bebyggelser i særligt Holbæk by.

Ændringerne gjorde det blandt andet lovpligtigt at udfærdige en udviklingsplan for Vangkvarteret, der blandt andet skulle mindske andelen af familieboliger frem til 2030. Udviklingsplanen er godkendt af Lejerbo Holbæk og Holbæk Kommune i maj 2019 og af Transport- og Boligministeriet i september 2019. Ministeriets godkendelse er vedlagt som bilag.

Udviklingsplanen skal via tre spor og en række tiltag tilgodese såvel hensynet til de nuværende beboere samt behovet for at omdanne Vangkvarteret til et blandet og bæredygtigt byområde integreret med naboområderne og resten af Holbæk by.

Spor 1 rummer tiltag, der omhandler den fysiske forandring i bebyggelsen, spor 2 omfatter en imageindsats, der skal skabe rammen for ”En ny fortælling om Vang”, mens spor 3 indeholder de sideløbende initiativer, der skal bidrage til den positive udvikling (den boligsociale indsats, blandt andet).

Som følge af blandt andet parallelsamfundsudspillet er der i øjeblikket ligeledes ved at blive udarbejdet en fælles udlejningsaftale vedrørende alle almene familieboliger i kommunen. Aftalen er et fælles initiativ mellem Holbæk Kommune, alle lokale boligorganisationer og Boligselskabernes Landsforening.

Aftalen skal skabe større sammenhængskraft i kommune ved at kunne tilbyde boliger til borgere, der arbejder lokalt, og derved være en god samarbejdspartner for erhvervslivet. Samtidig er det en målsætning, at Holbæk Kommune i 2021 ikke længere skal have boligområder på eller i nærheden af regeringens lister over udsatte boligområder.

En særlig ambition med udlejningsaftalen er desuden, at udviklingsplanen for Vangkvarteret ikke skal påvirke beboersammensætningen og trivslen i Ladegårdsparken i negativ retning.

Der er taget højde for såvel udviklingsplanen for Vangkvarteret som den fælles udlejningsaftale i udarbejdelsen af de boligsociale helhedsplaner.

Økonomiske konsekvenser

Ansøgningerne om helhedsplaner for Ladegårdsparken og Vangkvarteret omfatter og forudsætter en kommunal medfinansiering. Den kommunale medfinansiering udgøres af medarbejdertimer, der kapitaliseres og indberettes til Landsbyggefonden.

Den kommunale medfinansiering udgør i løbet af helhedsplansperioden i alt:

Helhedsplan for Ladegårdsparken 2020-2024:                    5.612.000 kr.

Helhedsplan for Vangkvarteret 2020-2024:                    5.789.000 kr.

 

Fordelingen af medfinansieringen fordelt på kerneområder fremgår af de to opsummeringer nedenfor (2019-tal)

Helhedsplan for Ladegårdsparken 2020-2024

Aktiv hele livet:     1.712.000 kr.

(indsatsområdet Tryghed og trivsel)

Alle kan bidrage:      1.870.000 kr.

(indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse)

Læring og trivsel:         382.000 kr.

(indsatsområderne Forebyggelse og forældreansvar samt Uddannelse og beskæftigelse)

Uddannelse til alle unge:      1.043.000 kr.

(indsatsområderne Forebyggelse og forældreansvar samt Uddannelse og beskæftigelse)

Vækst og bæredygtighed:       605.000 kr.

(koordinering og projektledelse)

 

Helhedsplan for Vangkvarteret 2020-2024

Aktiv hele livet:     1.712.000 kr.

(indsatsområdet Tryghed og trivsel)

Alle kan bidrage:      1.870.000 kr.

(indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse)

Læring og trivsel:         695.000 kr.

(indsatsområderne Forebyggelse og forældreansvar samt Uddannelse og beskæftigelse)

Uddannelse til alle unge:         907.000 kr.

(indsatsområderne Forebyggelse og forældreansvar samt Uddannelse og beskæftigelse)

Vækst og bæredygtighed:       605.000 kr.

(koordinering og projektledelse)

 

(beløbene er for begge helhedsplaners vedkommende afrundet til hele tusinder)

 

De enkelte kerneområder har været med til at udpege og udmønte konkrete indsatser i helhedsplanerne, ligesom de har været med til at fastlægge økonomien herfor.

Indsatserne og medfinansieringen er forpligtende for kommunen i helhedsplansperioden. Eventuelle ændringer skal derfor godkendes af Landsbyggefonden.

 

Inklusive Landsbyggefondens tilskud og boligorganisationernes egen finansiering udgør den samlede økonomi for helhedsplanerne som følger:

Helhedsplan for Ladegårdsparken 2020-2024:                    14.903.000 kr.

Helhedsplan for Vangkvarteret 2020-2024:                    17.932.000 kr.

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det forventes ikke, at helhedsplanerne og indsatserne heri har miljø- og klimamæssige konsekvenser – hverken positive eller negative.

Lovgrundlag – link

Almenboliglovens §91a

Almenboliglovens §168a, stk. 2

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen 15. maj 2019, punkt 134: Godkendelse af udviklingsplan for Vangkvarteret

Kommunalbestyrelsen 12. september 2018, punkt 180: Beslutning – kommunal anbefaling af ansøgninger om prækvalifikation til nye helhedsplaner

Byrådet 16. august 2017, punkt 148: Beslutning – Tværgående helhedsplan i Holbæk Kommune

Beslutning i Socialudvalget den 28-10-2019

Indstilles godkendtcaseno19-34852_#5053425_v1_strategisk samarbejdsaftale - ladegårdsparken.pdf
caseno19-34852_#5053428_v1_strategisk samarbejdsaftale - vangkvarteret.pdf
caseno19-34852_#5054497_v1_delaftale for indsatsområdet forebyggelse og forældreansvar - ladegårdsparken.pdf
caseno19-34852_#5054503_v1_delaftale for indsatsområdet tryghed og trivsel - ladegårdsparken.pdf
caseno19-34852_#5054507_v1_delaftale for indsatsområdet uddannelse og beskæftigelse - ladegårdsparken.pdf
caseno19-34852_#5054515_v1_delaftale for indsatsområdet forebyggelse og forældreansvar - vangkvarteret.pdf
caseno19-34852_#5054520_v1_delaftale for indsatsområdet tryghed og trivsel - vangkvarteret.pdf
caseno19-34852_#5054525_v1_delaftale for indsatsområdet uddannelse og beskæftigelse - vangkvarteret.pdf
caseno19-34852_#5054559_v1_godkendelse af udviklingsplan for boligområdet agervang, holbæk kommune (jf. almenboliglovens § 168 .pdf

Bilag

Strategisk samarbejdsaftale - Ladegårdsparken
Strategisk samarbejdsaftale - Vangkvarteret
Delaftale for indsatsområdet Forebyggelse og forældreansvar - Ladegårdsparken
Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel - Ladegårdsparken
Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse - Ladegårdsparken
Delaftale for indsatsområdet Forebyggelse og forældreansvar - Vangkvarteret
Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel - Vangkvarteret
Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse - Vangkvarteret
Godkendelse af udviklingsplan for boligområdet Agervang, Holbæk Kommune (jf. almenboliglovens § 168 a, stk. 2)


86. Orientering om status på Fraværsprojektet: etablering af indsatser til at mindske fravær i folkeskolen

Orientering om status på Fraværsprojektet: etablering af indsatser til at mindske fravær i folkeskolen
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orienteringen om status på Fraværsprojektet: etablering af indsatser til at mindske fravær i folkeskolen tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Udvalget orienteres her om status på det igangværende fraværsprojekt, der har til formål at etablere konkrete indsatser til at mindske fravær for elever i folkeskolerne.

Baggrund

Som en del af effektiviseringer og besparelser 2019-2022 besluttede kommunalbestyrelsen i juni 2018 effektiviseringsforslaget ’Målrettet forebyggende indsats ift. børn og unge i mistrivsel’. I det videre arbejde med dette effektiviseringsforslag er titlen ’fraværsprojektet: etablering af indsatser til at mindske fravær i folkeskolen’ brugt.

Projektet har til formål at medvirke til, at skolen sammen med forældre og børn hurtigere og bedre får opfanget og handlet, når fravær handler om elevens udfordringer med trivsel og med læring.

Status på arbejdet

I maj 2019 fik Udvalget for Børn og Skole og Socialudvalget en status projektet og de tre spor, som fraværsprojektet består af. Siden maj er følgende sket:

 

 1. En arbejdsgangsbeskrivelse af håndtering af fravær

 

Der er nu udviklet en arbejdsgang for håndtering af fravær på alle skoler, og i samarbejdet mellem skoler, Pædagogisk-Psykologisk-Rådgivning (PPR) og myndighed i Børneindsatsen. I arbejdsgangen beskrives også, hvordan fravær skal registreres, og hvad der forstås ved bekymrende fravær.

 

Arbejdsgangen er et led i den forebyggende indsats og er målrettet de elever, som er i risiko for at udvikle et uhensigtsmæssigt fraværsmønster.

 

Arbejdsgangen er i oktober blevet præsenteret på ledermøder i de fire skoleområder, og arbejdsgangen er nu klar til at blive taget i brug.

 

 1. En ’værktøjskasse’ med konkrete indsatser til elever med massivt fravær.

 

I projektet arbejder PPR i øjeblikket i samarbejde med skolerne målrettet med 11 elever med massivt fravær. Der er tale om elever, som også har en sag i børnemyndighed.

 

I arbejdet med de konkrete elever er der fokus på at samle erfaringer i forhold til, hvad der kan gøres, og hvilke indsatser som virker, når en elev med massivt fravær skal støttes i at komme tilbage til skolen.

 

 1. Etablering af en vidensgruppe, som har særlig viden og kompetencer i forhold til fravær.

 

Til at udvikle arbejdsgangen for håndtering af fravær, har der været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra skoler, PPR, SSP og 10. klassecentret. Arbejdet i denne gruppe har givet nogle input til, hvordan en egentlig vidensgruppe kan se ud. Der skal i den kommende tid arbejdes videre med rammer og form på en sådan vidensgruppe.

Det overordnede formål med vidensgruppen er at sikre en fælles ’vidensplatform’ for Holbæk Kommune ift. arbejdet med at mindste skolefravær.


Skolefravær er en problematik, som kan ses for elever både i indskolingen, på mellemtrinet og i udskolingen. Derfor skal den værktøjskasse, som etableres være konkrete indsatser, som kan bruges til elever på alle årgange.

Økonomiske konsekvenser

I effektiviseringsforslaget er der knyttet et økonomisk potentiale:

Økonomisk potentiale

2019

2020

2021

2022

Økonomisk potentiale i mio. kr.

-0,5

-0,8

-3,0

-3,0

Investeringsbehov i mio. kr. (pulje)

1,2

1,0

0,0

0,0

Resultater i mio. kr.

0,7

-0,8

-3,0

-3,0

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2018: Punkt 131: Beslutning om vedtagelse af effektiviseringer

Socialudvalget den 27. maj 2019: Punkt 50: Orientering om status på Fraværsprojektet: etablering af indsatser til at mindske fravær i folkeskolen

Udvalget for Børn og Skole den 29. maj 2019: Punkt 77: Orientering om status på Fraværsprojektet: etablering af indsatser til at mindske fravær i folkeskolen.

Beslutning i Socialudvalget den 28-10-2019

Orientering taget til efterretning

87. Beslutning om udarbejdelse af årsrapport for tilsynet med kommunens specialinstitutioner for børn, unge og voksne

Beslutning om udarbejdelse af årsrapport for tilsynet med kommunens specialinstitutioner for børn, unge og voksne
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. redegørelse vedrørende bo- og aflastningstilbuddet Kikhøj tages til efterretning

 

 1. forslag til udarbejdelse af årsrapport omhandlende det socialfaglige tilsyn med Holbæk Kommunes specialinstitutioner for børn, unge og voksne godkendes
Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommunes specialinstitution bo- og aflastningstilbuddet Kikhøj ophører senest den 30. november 2019. Det sker efter Holbæk Kommune gennem længere tid har forsøgt at sikre tilbuddets faglige og økonomiske bæredygtighed. Kommunens godkendelse til at drive Kikhøj ophører pr. 30. november 2019.

Sagen er en opfølgning på drøftelse i Socialudvalget på udvalgsmødet i august 2019.

Vedlagt som bilag er notat, hvor administrationen har redegjort for socialtilsynets samlede vurderinger fra 2014-2019 samt gengivet de væsentligste handlinger, som ledelsen af Kikhøj har sat i værk, som opfølgning på rapporterne.

På baggrund af erfaringerne fra processen frem mod lukning af Kikhøj er det i sagen indstillet, at administrationen fremadrettet udarbejder en årsrapport om det socialfaglige tilsyn med kommunens specialinstitutioner for børn, unge og voksne.

Formålet med årsrapporten er at styrke grundlaget for en tættere ledelsesmæssig og politisk opfølgning på specialinstitutionernes faglige og økonomiske bæredygtighed.

Herudover beskrives i sagen de øvrige tiltag, som administrationen sætter i værk på baggrund af sagen.


Baggrund

Kikhøj er et bo- og aflastningstilbud for børn, unge og voksne med udviklingshandicap, herunder autismespektrum forstyrrelser. Institutionen er en del af Børnespecialcentret i kerneområdet Læring og Trivsel. Institutionen er et tilbud under den regionale rammeaftale, og tilbuddet fremgår af tilbudsportalen. Tilbuddet anvendes af flere kommuner, som i fællesskab betaler driften via den takst, der er fastsat pr. barn/voksen.

Socialtilsyn Hovedstaden har siden 2014 aflagt årlige lovpligtige tilsynsbesøg.

Ved tilsynsbesøg d. 12. april 2019 er vurderingen fra socialtilsynet, at Kikhøj står over for en række udfordringer både i forhold til drift og økonomi og i forhold til tilbuddets generelle og faglige kvalitet.

Socialudvalget blev på møde den 25. marts 2019 orienterede om udfordringer med tilbuddets bæredygtighed, og den 27. maj 2019 blev Socialudvalget orienteret om en omfattende handlingsplan, som administrationen ville iværksætte på baggrund af Holbæk Kommunes egen undersøgelse og tilsynets kritik. Handlingsplanen skulle bringe Kikhøj tilbage i god gænge fagligt og økonomisk. Socialtilsyn Hovedstaden blev orienteret om indholdet i handlingsplanen, men den 13. juni 2019 blev kommunen orienteret om, at Socialtilsyn Hovedstaden på trods af handlingsplanen alligevel påtænkte en tilbagekaldelse af godkendelsen af Kikhøj.

Administrationens vurdering er i forlængelse heraf, at en evt. afgørelse om at tilbagekalde godkendelsen af Kikhøj ikke skulle ankes, da de driftsudfordringer tilbuddet stod overfor ikke var blevet mindre. En vurdering som kommunalbestyrelsen godkender på møde den 14. august 2019.

Socialtilsynet har ved tilbagetrækning af tilbuddets godkendelse lagt vægt på, at der ikke i tilstrækkeligt omfang i årenes løb er blevet fulgt op på tilsynets anbefalinger med den ønsket effekt. Ligesom der er lagt vægt på, at Kikhøj står overfor en række udfordringer i forhold til drift, økonomi og faglighed, som gør, at socialtilsynet ikke længere har tillid til, at tilbuddet har evnen og viljen til at rette op på disse mangler.

Notat med redegørelse om socialtilsynets tilsyn og opfølgning herpå fra 2014 - 2019 er vedlagt som bilag.

Erfaringerne fra den kommende lukning af Kikhøj skal bruges til at styrke opfølgningen på socialtilsynets tilsynsrapporter, så en tilsvarende situation ikke kan opstå. Administrationen indstiller derfor, at der fremadrettet udarbejdes en årsrapport om det socialfaglige tilsyn med kommunes specialinstitutioner for børn, unge og voksne.

 

Forslag til årsrapport for det socialfaglige tilsyn med kommunens specialinstitutioner for børn, unge og voksne

Årsrapporten skal udgøre en status på socialtilsynets tilsynsbesøg, og indeholde en status på hvordan institutionerne har fulgt op på tilsynsbesøgene.

Udarbejdelse af årsrapporten skal bidrage til at styrke,

 • arbejdsgange som sikrer systematisk ledelsesinformation på alle ledelsesniveauer om fx magtanvendelser, sygefravær, medarbejdernes kompetenceniveau og personaleomsætning. 
 • at Holbæk Kommune i dialog med Socialtilsynet Hovedstaden sikrer større tydelighed omkring forventninger og krav i forbindelse med specialinstitutioners opfølgning på tilsynsrapporter.
 • at socialtilsynets kvalitetsmodel og de enkelte temaer i modellen følges op af handleplaner, i det omfang der er brug for det. Temaerne i kvalitetsmodellen er ”Uddannelse og Beskæftigelse, Selvstændighed og relationer, Målgruppe, metode og resultater, Organisation og ledelse, Kompetencer, Økonomi, Fysiske rammer og Sundhed og trivsel.

 

Årsrapport for 2019 forelægges socialudvalget senest i juni 2020 samt forelægges til orientering i Handicaprådet.

Årsrapporten skal ses som supplement til den løbende opfølgning på tilbuddenes kvalitet, som sker på flere måder og niveauer;

 • det individuelle/personrettede tilsyn, som sker via den enkelte borgers socialfaglige rådgiver i kommunernes socialforvaltninger.
 • via pårørendes og forældres dialog med institutionen, inklusive eventuelle underretninger til kommunen
 • tilbuddets egen praksis med dokumentation for indsatsen ift. den enkelte borger og evaluering heraf.
 • den løbende dialog mellem leder af institutionen og dennes leder i forhold til kvalitet og økonomi.
   

Årsrapporten for det socialfaglige tilsyn vil derved være i tråd med den praksis, som ses på flere af kommunens øvrige områder. På ældreområdet udarbejdes en årlig status på de gennemførte tilsyn samt en årsrapport for magtanvendelser. I forhold til tilsynet med undervisning på opholdssteder og dagbehandlingstilbud udarbejdes ligeledes i dag en årsrapport, som opfølgning på de gennemførte tilsyn. Det samme gør sig gældende på dagtilbudsområdet. På det almene skoleområde udarbejder administrationen hvert andet år en lovpligtig kvalitetsrapport, som beskriver elevernes faglige resultater samt centrale nøgletal for den enkelte skole.


Øvrige tiltag

 • Udvikling af fælles model for tilsyn med kommunens specialskoler for børn og unge

Sagen har desuden givet anledning til, at administrationen vil styrke den ledelsesmæssige opfølgning på kommunens specialskoler for børn og unge. På det almene skoleområde udarbejdes som nævnt ovenfor hvert andet år lovpligtige kvalitetsrapporter. Det tilsvarende er ikke gældende for kommunens 3 specialskoler for børn og unge, Hjortholmskolen, Ladegårdsskolen og CSU (Center for specialundervisning). Derfor igangsætter administrationen nu en fælles model for tilsyn med kommunens tre specialskoler for børn og unge.

Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole orienteres om dette arbejde, når en fælles model er udarbejdet.
 

 • Analyse af Ladegårdsskolens, Hjortholmskolens samt Undløse Skole-Behandlingshjems faglige og økonomiske bæredygtighed

Administrationen vil desuden sætte en analyse i gang, som belyser Ladegårdsskolens og Hjortholmskolens samt Undløse Skole-Behandlingshjems faglige og økonomiske bæredygtighed. Det sker ud fra, at taksten på de pågældende institutioner har været genstand for besparelser de senere år, og at visitationen til disse tilbud har ændret sig væsentligt.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser

 

Beslutning i Socialudvalget den 28-10-2019

Redegørelse taget til efterretning

Indstilling om årsrapport er godkendt. Udvalget ønskes fremadrettet at der ved påbud fra tilsynet forelægges en sag for udvalget ved førstkommende møde. Udvalget ønsker tilsynsrapporter tilsendt løbende.caseno19-35208_#5070985_v1_notat, redegørelse vedr. bo- og aflastningstilbuddet kikhøj.pdf

Bilag

Notat, redegørelse vedr. bo- og aflastningstilbuddet Kikhøj


88. Orienteringer

Orienteringer
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Mødet den 25. november

 • Budgetrevision 4
 • Kvalitetsstandarder
 • Beslutning vedrørende partnerskabsaftale med Medusa
 • Status på, om vi mangler tilbud med fordel kunne hjemtages – særligt på anbringelsesområdet
 • Status på praksiseftersyn/samarbejdet om alle børns læring og trivsel
 • Slutevaluering pilotprojekt, sammenhængende borgerforløb
89. Underskriftsark

Underskriftsark