UDVALG

Socialudvalget

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde 2, mødelokale 1.11

STARTTIDSPUNKT

23-09-2019 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

23-09-2019 18:30:00


PUNKTER

74. Godkendelse af dagsorden til mødet den 23. september
75. Beslutning om emner til borgerpanelundersøgelser i 2020
76. Godkendelse af tid og sted for Socialudvalgets ordinære møder i 2020
77. Godkendelse af Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance (§96)
78. Orientering om udgiftsdrivere, september 2019
79. Orientering om Ungdomskriminalitetsnævnets arbejde
80. Orienteringer
81. Underskriftsark74. Godkendelse af dagsorden til mødet den 23. september

Godkendelse af dagsorden til mødet den 23. september
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 • Dagsorden til mødet den 23. september bliver godkendt
Beslutning i Socialudvalget den 23-09-2019

Dagsorden godkendtcaseno19-3923_#5039813_v1_2019.09.23 tidsplan sou.pdf.pdf

Bilag

2019.09.23 Tidsplan SOU.pdf


75. Beslutning om emner til borgerpanelundersøgelser i 2020

Beslutning om emner til borgerpanelundersøgelser i 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

 1. udvalget drøfter mulige emner til borgerpanelundersøgelser i 2020 på udvalgets område
 2. beslutter hvilke emner/emne til borgerpanelundersøgelser der meldes ind til ØKU fra udvalget
Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har siden 2015 haft et elektronisk borgerpanel. Økonomiudvalget (ØKU) har ansvar for at koordinere indkomne forslag til undersøgelser i borgerpanelet fra fagudvalg, projektudvalg og kommunalbestyrelse. For at kunne foretage denne koordinering anmoder ØKU alle udvalg om at melde tilbage med ønsker til hvilke undersøgelser, der ønskes gennemført det næste år.

Borgerpanelet er et elektronisk panel med ca. 1.000 deltagere, som er sammensat af en bred gruppe af kommunens borgere, der via internettet besvarer spørgsmål om aktuelle kommunalpolitiske temaer. I borgerpanelet har der været gennemført undersøgelser om borgernes oplevelser og vurderinger af bl.a.:

 • kommunens kommunikation
 • det lokale demokrati
 • kollektive trafik
 • unges muligheder
 • kultur, fritid og kunst

På www.holbaek.dk/borgerpanel kan alle de hidtil gennemførte undersøgelser og resultater ses.

Når der er gennemført en undersøgelse i borgerpanelet, udarbejder administrationen en rapport med analyser, resultater og highlights fra undersøgelsen. Rapporten er et godt udgangspunkt for en drøftelse, og kan bruges som grundlag for konkret opfølgning og prioritering i fht. indsatser, planer eller strategier.

Forslag til undersøgelser på udvalgets område

I 2020 er forebyggelse i fokus på udvalgets område. En del af de forebyggende initiativer er samarbejdet med de frivillige. Der kan derfor være basis for at få udarbejdet en undersøgelse i borgerpanelet, til at give viden, synspunkter og input til de videre drøftelser og prioriteringer i udvalget og i administrationen.

På den baggrund foreslår administrationen, at udvalget melder følgende emne til borgerpanelundersøgelse ind til Økonomiudvalgets fastlæggelse af årshjul:

 • Frivillighed - Rammer og grænser for frivillighed i forhold til hvad vi kan forlange af civilsamfundet og foreninger.

Bemærk at det kun er emner til borgerpanelundersøgelse, der meldes ind til årshjul. Fastlæggelse af temaer og spørgsmål i undersøgelserne vil blive behandlet efterfølgende i udvalget.

Miniundersøgelser

Der kan også laves miniundersøgelser i borgerpanelet. En miniundersøgelse består af 1-4 spørgsmål om et specifikt emne eller tema, og kan bestilles direkte af de enkelte udvalg (eller kommunalbestyrelsen) uden forudgående behandling i økonomiudvalget

Miniundersøgelser med få enkle spørgsmål kan fx bruges til at give en pejling på, hvordan borgerpanelet (og dermed borgerne) ser på et aktuelt politisk spørgsmål eller emne, der skal drøftes eller tages beslutning om. Miniundersøgelser kan give bidrag til den politiske dialog, eller bidrage til at kvalificere politiske eller administrative beslutninger og udviklingsprojekter i kommunen.

Beslutning i Socialudvalget den 23-09-2019

Indstilling godkendt med tilføjelse af emnet holdninger til handicap.

76. Godkendelse af tid og sted for Socialudvalgets ordinære møder i 2020

Godkendelse af tid og sted for Socialudvalgets ordinære møder i 2020
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Socialudvalget godkender administrationens forslag til, hvor og hvornår udvalgets ordinære møder afholdes i 2020
Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Socialudvalget godkender administrationens alternative forslag til, hvor og hvornår udvalgets ordinære møder afholdes i 2020

 

Beskrivelse af sagen

Administrationen foreslår, at udvalgets ordinære møder i 2020 afholdes i mødecentret på adressen: Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, kl. 16:00-18:30 på følgende datoer:

 • Mandag d. 6. januar
 • Mandag d. 3. februar
 • Mandag d. 2. marts
 • Fredag d. 3. april
 • Mandag d. 4. maj
 • Torsdag d. 4. juni
 • Mandag d. 10. august
 • Mandag d. 7. september
 • Mandag d. 5. oktober
 • Mandag d. 2. november
 • Torsdag d. 3. december

For at sikre kvaliteten i budgetopfølgningerne, er møderne som udgangspunkt flyttet til første uge i den enkelte måned, så organisationen har tid til at arbejde med data. Desuden er det mere overskueligt at afholde en samlet møderække inden for samme kalendermåned.

Godkendes mødedatoerne ikke, får det betydning for de andre politiske udvalgsmøder og kommunalbestyrelsesmøder, da dagene er afstemt med hinanden.

Udvalget kan i løbet af året beslutte at flytte stedet for afholdelsen af et eller flere kommende møder. Sådanne beslutninger kræver enighed i udvalget.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Møderne er som udgangspunkt flyttet til den første uge i den enkelte måned. Ønsker udvalget at fastholde møderne mandag, kan det fjerde og ellevte møde flyttes til slutningen af den forrige måned.

Mødet torsdag d. 4. juni er grundet pinse ikke muligt at rykke.

Dermed afholdes udvalgets ordinære møder i mødecentret på adressen: Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, kl. 16.00-18.30 på følgende datoer:

 • Mandag d. 6. januar
 • Mandag d. 3. februar
 • Mandag d. 2. marts
 • Mandag d. 30. marts
 • Mandag d. 4. maj
 • Torsdag d. 4. juni
 • Mandag d. 10. august
 • Mandag d. 7. september
 • Mandag d. 5. oktober
 • Mandag d. 2. november
 • Mandag d. 30. november
Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

Lov om kommunernes styrelse §20

Beslutning i Socialudvalget den 23-09-2019

Alternativ indstilling godkendtcaseno19-31799_#5043794_v1_politisk mødekalender 2020 - politisk behandling september.pdf.pdf

Bilag

Politisk mødekalender 2020 - politisk behandling september.pdf


77. Godkendelse af Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance (§96)

Godkendelse af Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance (§96)
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ordning godkendes.
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. november 2018 kommunens kvalitetsstandard på BPA-ordninger efter servicelovens § 96.

Håndbogen er et opslagsværk og en hjælp til borgere, der har eller ønsker at søge om at få bevilget en BPA-ordning efter § 96 i Serviceloven. Håndbogen giver svar på en lang række af de spørgsmål, som typisk kan være i forbindelse med § 96-ordningerne.

Den oprindelige håndbog på området er fra 2013 og i forlængelse af den godkendte kvalitetsstandard fra sidste år foreligger håndbogen nu i en revideret udgave til godkendelse (bilag 1). Håndbogen har været i høring i Handicaprådet. Rådets høringssvar er vedlagt som bilag (bilag 2).

I den reviderede håndbog (bilag1) er ændringerne i forhold til håndbogen 2013 markeret med rødt.

På baggrund af rådets høringssvar er der fortaget enkelte sproglige korrektioner, ligesom det er præciseret, at det er Socialtilsynet, der godkender arbejdsgiverfirmaerne.

Derudover har Handicaprådet en række kommentarer og spørgsmål. Myndighed Handicap og psykiatri har udarbejdet svarnotat på høringssvaret (bilag 3)

De konkrete ændringer i håndbogen er:

Tilskud til dækning af rimelige udgifter forbundet med BPA-ordning

 • Der bliver pt. Udbetalt 500 kr. pr. md i en fuldtidsordning til udgifter i hjemmet.

Der forslås ændring til kr. 375,- pr. md.

 • Der bliver pt. udbetalt 350 kr.  i en fuldtidsordning til udgifter uden for hjemmet.

Der forslås ændring til kr. 100,- pr. md.

Timesatser og tillæg

 • Der udmåles p.t. tillæg på følgende dage:

Skærtorsdag, Langfredag, Påske søndag, 2. Påskedag, St. Bededag, Kr. Himmelfart, Pinsedag, 2. pinsedag, 1. maj, Grundlovsdag, Juleaftensdag, 1. juledag, 2. juledag, Nytårsdag.

Der forslås ændring til:

Skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, St. Bededag, Kr. Himmelfart, 2. Pinsedag, 1. juledag, 2. juledag, Nytårsdag.

Ferie i ind- og udland

 • Diæter eller andre vederlag

Frakendelse af BPA-ordning

 • Nye varslingsregner jf. Lov om social service § 3a

Jette Nørrekær Lund, leder af Myndighed i Aktiv hele livet deltager i dette punkt.

Beskrivelse af alternativ indstilling

 

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser afhænger af, hvor mange borgere der søger om merbevilling ved ferie og hvor tit en juleaften og en nytårsaften falder på lørdag/søndag.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Høring

Håndbogen har været drøftet i Handicaprådet, der har udarbejdet et høringssvar, jf. bilag 2

Lovgrundlag – link

Lov om social service § 96

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 21. november 2018: Punkt 225: Godkendelse af kvalitetsstandarder for Borgerstyret personlig assistance (§96), Dækning af merudgifter (§100) og tilbud af behandlingsmæssig karakter (§102)

Beslutning i Socialudvalget den 23-09-2019

Indstilling godkendtcaseno18-31043_#5026560_v2_håndbog i revideret udgave bpa § 96.pdf
caseno18-31043_#5026569_v1_2019.08.15 bilag til ptk. 7 - bpa håndbog - handicaprådets høringssvar 180819.pdf.pdf
caseno18-31043_#5026571_v2_myndigheds svar på handicaprådets høringssvar vedr. bpa håndbog § 96 fra d. 15.08.2019.docx.pdf

Bilag

Håndbog for BPA-ordninger efter servicelovens § 96
Handicaprådets høringssvar
Myndigheds kommentarer til Handicaprådets høringssvar


78. Orientering om udgiftsdrivere, september 2019

Orientering om udgiftsdrivere, september 2019
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Orientering om udgiftsdrivere tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på væsentlige dele af hvert politikområde.

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2020-2023.

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug.

Beslutning i Socialudvalget den 23-09-2019

Orientering taget til efterretning

79. Orientering om Ungdomskriminalitetsnævnets arbejde

Orientering om Ungdomskriminalitetsnævnets arbejde
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om Ungdomskriminalitetsnævnets arbejde tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Baggrund

I februar 2019 blev Kommunalbestyrelsen orienteret om ikrafttrædelsen af Lov nr. 1705 af 27.  december 2018 om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Kommunalbestyrelsen blev orienteret om formålet med loven, som er at forebygge ungdomskriminalitet ved oprettelse af et Ungdomskriminalitetsnævn, der skal fastsætte forebyggende indsatser for børn og unge i alderen 10 til 17 år, og en ungekriminalforsorg, der skal føre tilsyn med, at indsatserne gennemføres. Endvidere blev kommunalbestyrelsen orienteret om forventede nye opgaver og udgiftsstigninger, som loven kunne forventes at medføre, som følge af at loven forpligter kommunerne til at iværksætte de sanktioner, som ungdomskriminalitetsnævnet beslutter.

Kommunalbestyrelsen orienteres hermed om status på Ungdomskriminalitetsnævnets arbejde både på landsplan og internt i Holbæk Kommune efter det første halve år. 

Holbæk Kommunes repræsentation i Ungdomskriminalitetsnævnet

Uddannelse til Alle Unge har en repræsentant i Ungdomskriminalitetsnævnet. Vedkommende har ved udgangen af september 2019 deltaget i 14 møder i Ungdomskriminalitetsnævnet, hvorfor arbejdet i nævnet følges ekstra tæt. Øvrige kommuner, som har en repræsentant i Ungdomskriminalitetsnævnet i Midt- og Vestsjællands politikreds er: Roskilde, Greve og Kalundborg Kommuner.

Antal sager behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet

Ungdomskriminalitetsnævnet har til og med juni 2019 modtaget i alt 300 sager til behandling på landsplan. 189 af disse sager omhandlede børn i alderen 10-14 år og 111 sager omhandlede unge på 15-17 år. På landsplan fordelte sagerne sig således, at Ungdomskriminalitetsnævnene i Fyns- og Jyllands politikredse ved udgangen af maj 2019 havde truffet afgørelse i 125 sager, mens nævnene i de politikredse, som ligger øst for Storebælt havde truffet afgørelse i 86 sager.

I 57 af sagerne har Ungdomskriminalitetsnævnene truffet afgørelse om anbringelse af barnet/den unge.

Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser

I størstedelen af de sager, som Holbæk Kommunes repræsentant i Ungdomskriminalitetsnævnet har deltaget i, har Ungdomskriminalitetsnævnet fulgt den enkelte kommunes indstilling. Der har både været indstillet til forbedringsforløb og til straksreaktioner samt til (opretholdelse) af anbringelse på sikret institution. De fleste sager har omhandlet straffelovens bestemmelser om vold af både simpel og grov karakter, men også ildspåsættelse og røveri har været den strafferetlige gerning, som har sendt den unges sag videre til behandling i Ungdomskriminalitetsnævnet. Kommunens repræsentant har deltaget i møder omhandlende unge i alderen 13-17 år.

Holbæk Kommunes sager i Ungdomskriminalitetsnævnet

Holbæk Kommune har primo september 2019 haft to sager i Ungdomskriminalitetsnævnet. Desuden er endnu en sag på vej til behandling i september eller oktober.

Af forarbejdet til loven fremgår det, at man forventer, at omkring 700 sager årligt skal forelægges nævnet på landsplan. Holbæk kommunes andel heraf anslås at svare til omkring 10 sager årligt. Antallet på landsplan har vist sig at holde stik, mens Holbæk Kommune med sine 2-3 sager ved udgangen af september ligger lavt i statistikken i forhold til forventet.

Holbæk Kommunes to behandlede sager har begge baggrund i samme episode som omhandlede personfarlig kriminalitet. I begge sager nægter de to personer sig skyldige i at have slået, men kun spyttet. Begge personer var kendt af Børneindsatsen, vurderet i mild risiko for kriminalitet men samtidigt med rimelige beskyttelsesfaktorer (familie, netværk mv.). Der var derfor ikke grundlag for at forudse den konkrete episode.

Der er nu faldet dom i begge sager. Børneindsatsens indstilling er blevet fulgt, og begge er derfor blevet dømt til at samarbejde med en kontaktperson i fire timer om ugen et år frem. I de første to måneder vil der ske tæt opfølgning fra en tilsynsførende fra Kriminalforsorgen. Kontaktpersonordningen er i begge sager med flere timer end serviceniveauet normalt er i tilsvarende sager i Holbæk Kommune. Der vil derfor blive brugt ekstra økonomiske ressourcer, ligesom sagsbehandlere i Børneindsatsen skal bruge mere tid på de to sager på grund af øget mødeaktivitet mv.

Næste orientering om Ungdomskriminalitetsnævnet

De relevante stående udvalg og Kommunalbestyrelsen vil igen blive orienteret om arbejdet i Ungdomskriminalitetsnævnet i februar/marts 2020, hvor nævnet har gjort status på nævnsarbejdet i hele 2019.

 

Økonomiske konsekvenser

Oprettelse af Ungdomskriminalitetsnævnet forventes at medføre ekstra udgifter på området. Hvor store udgiftsstigningerne bliver på længere sigt, er vanskeligt at vurdere på et så spinkelt grundlag som to afgjorte sager. Merudgiften vil afhænge af bl.a. nævnets praksis, antallet sanktionerede unge, der ikke allerede har en foranstaltning, samt af omfanget og varigheden af sanktionerne.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

Link til Lov nr. 1705 af 27/12/2018 Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206275

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 20. februar 2019: Punkt 43: Orienteringssag om konsekvenser af ungdomskriminalitetsnævn

 

Beslutning i Socialudvalget den 23-09-2019

Orientering taget til efterretningcaseno19-1942_#5029717_v1_ungdomskriminalitetsnævnet statistik 1. halvår 2019.pdf

Bilag

Ungdomskriminalitetsnævnet Statistik 1. halvår 2019


80. Orienteringer

Orienteringer
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Mødet den 28. oktober

 • Orientering om udgiftsdrivere
 • Orientering om opfølgning på ankesager

Mødet den 25. november

 • Budgetrevision 4
 • Godkendelse af kvalitetsstandarder
 • Beslutning vedrørende partnerskabsaftale med Medusa
81. Underskriftsark

Underskriftsark