UDVALG

Socialudvalget

MØDE

Referat

STED

Tåstrup Have,

STARTTIDSPUNKT

26-08-2019 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

26-08-2019 18:30:00


PUNKTER

66. Godkendelse af dagsorden til mødet den 26. august
67. Orientering om Bo- og aflastningstilbuddet Kikhøj
68. Orientering om status på Sammenhængende borgerforløb
69. Orientering om mulighed for at nedsætte sagsbehandlingsfrist for ansøgning om handicapbil
70. Orientering om tilkøb af pædagogisk ledsagelse
71. Beslutning om Budgetrevision 3, 2019
72. Orienteringer
73. Underskriftsark66. Godkendelse af dagsorden til mødet den 26. august

Godkendelse af dagsorden til mødet den 26. august
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 • dagsorden til mødet den 26. august bliver godkendt
Beslutning i Socialudvalget den 26-08-2019

Punkt 69 udgår. Dagsorden herefter godkendt.caseno19-3923_#5011780_v1_2019.08.26 tidsplan sou_.pdf.pdf

Bilag

2019.08.26 Tidsplan SOU_.pdf


67. Orientering om Bo- og aflastningstilbuddet Kikhøj

Orientering om Bo- og aflastningstilbuddet Kikhøj
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om Bo- og aflastningstilbuddet Kikhøj tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

For at følge op på Kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at anke afgørelsen om at trække godkendelsen af Bo- og aflastningstilbuddet Kikhøj, har Bente Juul Røttig (F) ønsket at få en orientering om processen fremadrettet.

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard deltager under behandlingen af dette punkt.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 14. august 2019: Punkt 195: Beslutning vedrørende Bo- og aflastningstilbuddet Kikhøj

Beslutning i Socialudvalget den 26-08-2019

Orientering taget til efterretning.

68. Orientering om status på Sammenhængende borgerforløb

Orientering om status på Sammenhængende borgerforløb
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om status på pilotprojekt, Sammenhængende borgerforløb tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

Udvalget orienteres her om status på det igangværende pilotprojekt, Sammenhængende borgerforløb.

Den 1. januar 2019 igangsatte Læring og Trivsel, Børneindsatsen er pilotprojektet, Sammenhængende borgerforløb, med samarbejde for og med borgeren/familien på tværs af kerneområder.

Pilotprojektet skal udvikle en samarbejdsmodel, som giver borgerne/familierne mulighed for i højere grad at blive inddraget og får en oplevelse af at få en hjælp til et bedre liv.

Målgruppen for projektet er familier med komplekse og sammensatte problemer, hvor kommunen kan eller skal udarbejde flere planer for indsatser, og hvor der er et koordinationsbehov forbundet med indsatsen.

Familierne skal opleve en bedre sammenhæng i familielivet genne en bedre sammenhæng i de kommunale indsatser.

Der er nu lavet en midtvejsstatus på projektet, som er vedhæftet i bilag.

Status på pilotprojekt Sammenhængende borgerforløb er, at administrationen er i gang med at udvikle en samarbejdsmodel, som giver borgeren/familierne mulighed for i højere grad at blive inddraget og får en oplevelse af at få hjælp til et bedre liv.

Samarbejdsmodellen skal sikre:

 • Højere grad af indflydelse
 • Oplevelse af at få en hjælp til et bedre liv
 • Koordineret og sammenhængende helhedsorienteret plan for hele familien på tvær af kerneområder
 • Indsatsen bygger på et reelt helhedssyn

Samarbejdsmodellen skal desuden være eksemplarisk, dvs. at den skal kunne udbredes til andre målgrupper/indsatser.

Birgitte Randrup, leder af Børneindsatsen, og Lisbeth Brix, projektleder, deltager under behandlingen af dette punkt.

Økonomiske konsekvenser

Byrådet har afsat 0,5 mio. kr. til finansiering af pilotprojekt om sammenhængende borgerforløb i 2019. Beløbet går til finansiering af projektleder. Projektlederens rolle og opgaver er nærmere beskrevet i projektbeskrivelsen.

Kerneområderne allokerer nødvendige ressourcer på chef, leder og medarbejderniveau. Eventuelle udgifter til kompetenceudvikling afholdes inden for den pulje, der allerede er afsat til dette formål.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

Fra 1. juli 2018 er en ny lov trådt i kraft, som giver mulighed for at lave en fælles plan for den samlede familie og derigennem styrke indsatsen for borgere og familier med komplekse og sammensatte problemer. Pilotprojektet skal derfor også eksperimentere med og arbejde med de nye muligheder i denne lovgivning Lov nr. 707 af 8. juni 2018, § 5 stk. 9.

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 25. september 2018: Punkt 64. Beslutning om igangsætning af pilotprojekt om helhedsorienteret sagsbehandling

Beslutning i Socialudvalget den 26-08-2019

Orientering taget til efterretningcaseno18-35080_#5006061_v1_midtvejsstatus sammenhængende borgerforløb.pdf.pdf

Bilag

Midtvejsstatus Sammenhængende borgerforløb.pdf


69. Orientering om mulighed for at nedsætte sagsbehandlingsfrist for ansøgning om handicapbil

Orientering om mulighed for at nedsætte sagsbehandlingsfrist for ansøgning om handicapbil
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. orienteringen om muligheder for at nedsætte sagsbehandlingsfrist for ansøgning om handicapbil tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

Socialudvalget besluttede den 27. maj 2019, at de ønskede et oplæg til, hvordan sagsbehandlingsfristen for ansøgning om handicapbil kan nedsættes fra 52 til 26 uger. Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. juni 2019 sagsbehandlingsfristen på 52 uger.

Baggrunden for Kommunalbestyrelsens godkendelse af fristen på 52 uger er, at ombudsmanden i 2017 konstaterede, at Holbæk Kommune ikke overholdt den daværende frist på 26 uger. Ombudsmanden lægger afgørende vægt på, at borgeren får retvisende besked om, hvor lang tid man kan forvente sagsbehandlingen er.

Bevilling af handicapbiler hører politisk under Udvalget for Ældre og Sundhed.

Det er administrationens vurdering, at ved at tilføre området en sagsbehandler svarende til et årsværk kan sagsbehandlingstiden reduceres til gennemsnitligt 26 uger.

Fakta vedrørende sagsbehandling af handicapbiler

 • Holbæk Kommune hører blandt de kommuner, der bruger færrest udgifter på sagsbehandlere pr. indbygger, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriet.
 • Samtidig er Holbæk Kommune en af de kommuner, der behandler flest ansøgninger, jf. tabel 1

Tabel 1 Antal sager 2016-2017

 

2016

2017

Holbæk Kommune

61

31

Region Sjælland

28

22

Landsgennemsnit

27

24

 

 • I 2017 blev der i Holbæk Kommune bevilliget 17 handicapbiler og i 2016 var det 40.
 • Aktuelt har sagsbehandlerne i Hjælpemiddelafdelingen 44 sager under behandling samt 44 sager på venteliste.
 • Sagsbehandlingstiden afhænger af sagens kompleksitet. Komplekse sager kan tage op til 70 uger. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Holbæk Kommune var i 2017 længere end gennemsnittet i både Region Sjælland og hele landet, jf. tabel 2.

Tabel 2 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for ansøgning om handicapbil

 

Bevillinger

Afslag

Holbæk Kommune

47 uger

55 uger

Region Sjælland

42 uger

34 uger

Hele landet

36 uger

34 uger

Kilde: Danmarks Statistik, 2017.

 • Borgeren bliver altid inviteret til et vejlednings- og forventningsafstemningsmøde, hvor lovgivning, støttemuligheder og sagsbehandlingsprocessen bliver gennemgået og forklaret.
 • Ankestyrelsen har ikke omstødt kommunes afgørelser i bil-klagesager hverken i 2017 eller 2018.
 • Der er tale om en kompliceret lovgivning med mange krav til oplysning og dokumentation. Der skal indhentes lægeoplysninger, borger skal udfylde et fire ugers kørselsbehovsskema, og borger skal typisk også til gangtest, hvor der pt. er 12-16 ugers ventetid. Bilag 1 viser sagsbehandlingsprocessen i hovedtræk, og hvor lang tid de forskellige faser typisk varer.

Jette Nørrekær Lund, leder af Myndighed deltager under behandlingen af dette punkt.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 3, stk. 2

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 27. maj 2019: Punkt 53: Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2019: Punkt 157: Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område  

Beslutning i Socialudvalget den 26-08-2019

Udgåetcaseno16-33254_#5003955_v2_bilag 1. sagsbehandlingsprocessen ved ansøgning om handicapbil - hovedelementer.pdf

Bilag

Bilag 1. Sagsbehandlingsprocessen ved ansøgning om handicapbil - hovedelementer


70. Orientering om tilkøb af pædagogisk ledsagelse

Orientering om tilkøb af pædagogisk ledsagelse
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orienteringen om tilkøb af pædagogisk ledsagelse tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

Socialudvalget besluttede den 29. maj 2018, at udvalget ville have en status på tilkøb af pædagogisk ledsagelse i 2019 i forhold til, hvor meget ordningen socialpædagogisk ledsagelse bliver anvendt samt omkostningerne herved.

Den 1. januar 2018 blev lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse indført. Den nye lov giver mulighed for, at borgere over 18 år med betydelig nedsat psykisk funktionsevne i kommunale og regionale døgntilbud kan tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse til ferie.

Det er det enkelte tilbud, som selv beslutter, om det vil tilbyde tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse, da der ikke er en forpligtelse hertil i loven. Det indebærer, at der heller ikke er ankemuligheder og klageadgang for borgeren. Tilkøbsmuligheden kan tilrettelægges både individuelt og i grupper.

En opgørelse fra Det Specialiserede Voksenområde, viser at der ikke er borgere, som har anmodet om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse. Det Specialiserede Voksenområde omfatter døgntilbud til borgere fra 18 år, herunder fire tilbud på Handicapområdet og to tilbud på Psykiatriområdet. 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

Lov om socialpædagogisk ledsagelse – lov nr. 649 af 08.06.2017.

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 29. maj 2018: Punkt 40: Beslutning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse

Beslutning i Socialudvalget den 26-08-2019

Orientering taget til efterretning

71. Beslutning om Budgetrevision 3, 2019

Beslutning om Budgetrevision 3, 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Uddannelse og Beskæftigelse, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. omplaceringerne og tillægsbevillingerne i bilag 1 godkendes

2. anlægsbevillinger beskrevet bilag 1 godkendes og rådighedsbeløbene frigives

3. de udarbejdede handleplaner godkendes

4. organisationen skal udvise yderligere tilbageholdenhed med henblik på at overholde oprindeligt budget til serviceudgifter

 

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. omplaceringerne og tillægsbevillingerne i bilag 1 godkendes

2. anlægsbevillinger beskrevet bilag 1 godkendes og rådighedsbeløbene frigives

3. de udarbejdede handleplaner godkendes

4. besparelserne i bilag 11 godkendes og beløbet tilføres kassen

 

Beskrivelse af sagen

Med budgetrevision 3 forventes det at driftsbudgettet overholdes. Der forventes et mindre forbrug på de samlede driftsudgifter på 19,1 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget

Sammenlignes driftsbudgettet med det oprindelige budget er der en forventning om merforbrug på 36,4 mio.kr., hvoraf serviceudgifterne tegner sig for 19,7 mio.kr.

Det forventede merforbrug på serviceudgifterne i forhold til det oprindelige budget er faldet siden BR2, hvor Kommunalbestyrelsen besluttede at imødegå det forventede merforbrug på serviceudgifterne med tilbageholdenhed på driften.

I foråret ved BR2 forventedes et merforbrug på service på 33,9 mio.kr. Ved sommerseminaret var skønnet et merforbrug på 40 mio.kr., og nu er forventningen til merforbruget nede på 19,7 mio.kr.

Dette indikerer, at beslutningen om tilbageholdenhed i forbruget ved BR2 har virket omend målet ikke er fuldt ud nået. Derfor anbefales det i hovedindstillingen, at organisationen i resten af året skal udvise yderligere tilbageholdenhed for at sikre overholdelse af det oprindelige budget til serviceudgifter.

Forventninger til resultat i BR3

Med Budgetrevision 3 forventes regnskabsresultatet at blive et underskud på 27,8 mio. kr.

Det svarer til et samlet mindreforbrug på 75,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på både drift og anlæg.

I forhold til det oprindelige budget, er der tale om et forventet merforbrug på 43,4 mio. kr. Heraf stammer 36,4 mio.kr. fra driften og 8,9 mio. kr. fra anlæg.

Det forventede merforbrug på 36,4 mio.kr. på driften består af forventet merforbrug på 19,7 mio.kr. på serviceudgifter og 16,7 mio.kr. på andre driftsudgifter. På serviceudgifterne er det primært under Socialudvalget, der forventes et merforbrug. På andre driftsudgifter er det forsørgelsesudgifterne, der forventes at overstige det oprindelige budget.

Der foreligger endnu ikke en opgørelse af midtvejsregulering og efterregulering af statstilskud og beskæftigelsestilskud for 2019, da disse først meldes ud i forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Dette kan påvirke indtægtssiden af skønnet.

 

Servicerammen

Kommunalbestyrelsen behandlede den 13. marts 2019 sagen ”Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2018 til 2019”. Her blev det besluttet, at der i forbindelse med Budgetrevisionerne i år skal følges særskilt op på serviceudgifterne. Serviceudgifterne opgjort på udvalgsniveau fremgår af tabel 1. Af overførselssagen fremgår ligeledes, at der er behov for en skærpet styring på serviceudgifterne, dels fordi en del af bufferen til uforudsete udgifter allerede i forbindelse med overførselssagen blev forudsat anvendt, dels fordi der på driften forudsættes overført et lige så stort beløb til 2020, som blev overført ind i 2019.

For nuværende forventes overført ca. 28 mio. kr. fra 2019 til 2020. De senere år har overførslerne ligget på omkring 60 mio. kr. Fra 2018 til 2019 blev der overført 55 mio. kr. Med en forventning om overførsel på 28 mio.kr. svarer det til omkring halvdelen af hvad kommunen normalt overfører.

Hvis overførslen til 2020 kun bliver på ca. halvdelen af det, der blev ført ind i 2019 presses serviceudgifterne i vejret.

 

Den forventede overskridelse af det oprindelige budget på 19,7 mio. kr. til serviceudgifter kan opgøres således:

Tabel 1: Serviceudgifter 2019

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2019

Korrigeret budget 2019

Forventet regnskab 2019 BR3

Forventet afvigelse på oprindeligt budget til serviceudgifter

2019

 

A

B

C

C-A

Serviceudgifter i alt

2.901,6

2.960,0

2.921,3

19,7

Økonomiudvalget

585,4

599,0

563,4

-21,0

Udvalget for Børn og Skole

899,8

921,0

909,5

9,7

Udvalget for Ældre og Sundhed

555,7

562,1

558,5

2,8

Udvalget for Klima og Miljø

129,1

128,5

126,6

-2,5

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

46,7

49,0

47,7

-1,0

Udvalget for Kultur og Fritid

109,9

115,8

108,8

-1,1

Socialudvalget

575,0

584,8

606,7

31,8

 

Hvis kommunernes samlede forbrug på det oprindelige budget til service overskrides i regnskab 2019, betyder det, at kommunernes bloktilskud kan blive reduceret. Hvis Holbæk Kommune overskrider sin andel af servicerammen i 2019 - svarende til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter – vil kommunens bloktilskud blive reduceret, hvis kommunerne under et overskrider servicerammen. I 2018 blev servicerammen for kommunerne under et kun lige akkurat overholdt. 

 

Det er altså vigtigt at holde det oprindelige budget på serviceudgifterne for at imødegå en eventuel sanktion. Hertil kommer, at pejlemærket vedrørende serviceudgifter, som Kommunalbestyrelsen vedtog 27. juni 2018, som en del af den økonomiske politik, fastslår at forbruget af serviceudgifter ikke må overskride det budgetlagte forbrug

 

Valget mellem hovedindstilling og alternativ indstilling.

Forventningen til merforbrug på serviceudgifterne er faldende. I foråret ved Budgetrevision 2 forventedes et merforbrug i forhold til oprindeligt budget til serviceudgifter på 33,9 mio. kr.

Ved Kommunalbestyrelsens Sommerseminar var det forventede merforbrug på serviceudgifterne i forhold til oprindeligt budget på 40,0 mio. kr. Her ved Budgetrevision 3 er det skønnet på 19,7 mio. kr. Beslutningen ved BR2 om at indføre tilbageholdenhed frem mod BR3 har altså vist sig effektfuld, om end målet endnu ikke er nået. Samtidig viser opgørelsen af forbrugsprocenterne på drift, at kommunen i årets første måneder har brugt 47 mio. kr. mindre på drift end forventet, når der sammenlignes med forbruget i årene 2016-2018, jf. Bilag 14. Dette kan – sammen med den relativt lave forventning om overførsler fra 2019 til 2020 - indikere at skønnet over forventet merforbrug på service ligger lidt i overkanten.

 

En af årsagerne til det forventede merforbrug på service er, at der i dag er budgetlagt og bogført en række udgifter på service, som rettelig hører til på anlæg. For at rette op på dette, kræver det godkendelse af en række anlægsbevillinger. Hvis bevillingerne i bilag 1 godkendes, vil overskridelsen af udgifterne til service reduceres med 3,4 mio. kr.

 

I ”Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2018 til 2019” blev der udover ønsket om særskilt opfølgning på serviceudgifterne besluttet, at overføre 2 mio. kr. til Puljen til Lokaludvikling, selvom midlerne i buffer til uforudsete udgifter allerede var anvendt. Dermed har Kommunalbestyrelsen allerede i marts sagt god for et merforbrug på service på 2 mio. kr. Dette medfører umiddelbart et merforbrug på serviceudgifterne på 2 mio. kr., som er taget ud af den samlede udfordring.

 

På baggrund af ovenstående kan det beløb, der skal håndteres af hensyn til overholdelse af servicerammen og Kommunalbestyrelsens beslutninger, opgøres til følgende:             

Beløb (mio. kr.)

 

Forventet merforbrug serviceudgifter ift. oprindelig budget jf. Budgetrevision 3

19,7

Anlægsudgifter der i dag er bogført som serviceudgifter

-3,4

Merforbrug på serviceudgifter jf. overførselssag

-2,0

Forventet merforbrug på serviceudgifter, der skal håndteres

14,5

 

Indtil videre har organisationen arbejdet med tilbageholdenhed for at sikre at forbruget ikke overstiger det oprindelige budget. Det har vist sig effektfuldt. Derfor er hovedindstillingen, at der udvises yderligere tilbageholdenhed i resten af 2019.

 

Yderligere tilbageholdenhed og konsekvenserne heraf er beskrevet nedenfor.

Foruden tilbageholdenhed anbefales det, at der udarbejdes handleplaner på politikområderne Børnespecialområdet under Socialudvalget og Beskæftigelse og Uddannelse under Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse.

Udarbejdelsen af handleplanerne følger af det økonomiske styringsprincip nr. 11, som fastslår, at der skal udarbejdes handleplaner ved merforbrug på et politikområde. Siden BR2 er det forventede merforbrug på de to politikområder øget. Der er udarbejdet handleplaner på 0,7 mio. kr. på Børnespecialområdet og 0,7 mio. kr. på beskæftigelsesområdet, som indstilles godkendt. Handleplanerne kan ses i bilag 13.

Hvis Kommunalbestyrelsen ikke ønsker at løse det forventede merforbrug på serviceudgifterne med yderligere tilbageholdenhed, men i stedet ønsker at iværksætte konkrete besparelser, så kan den alternative indstilling vælges i stedet.

Her anbefales det, at det forventede merforbrug hentes ved hjælp af besparelser. Der er udarbejdet konkrete besparelsesforslag på 10,6 mio. kr. Besparelserne er udarbejdet med baggrund i, hvad der er muligt at hente i den resterende del af 2019 på de enkelte udvalgsområder. I bilag 11 er de enkelte besparelsesforslag beskrevet, og konsekvenserne af at vælge dem er også beskrevet. Udover de i bilag 11 beskrevne besparelsesforslag kan der indføres indkøb med omtanke generelt i organisationen således, at den samlede udfordring på 14,5 mio. kr. indfries.

Det er forventningen, at merforbruget på serviceudgifterne kan hentes ved såvel hovedindstillingen, som den alternative indstilling.

 

Yderligere tilbageholdenhed i forbruget

Yderligere tilbageholdenhed i forbruget bygger videre på den tilbageholdenhed, som organisationen allerede har iværksat. Tilbageholdenhed er, når forbruget skubbes. Det indebærer, at man venter med at købe nogle varer, eller køber lidt færre end man normalt ville have gjort. Man trækker forbruget eller venter med at sætte noget i gang, som kræver ekstra indkøb.

Som eksempler på tilbageholdenhed kan også nævnes puljer, som kun anvendes i meget begrænset omfang og kompetenceudviklingsmidler som udskydes til 2020. Der kan også være tale om en udskydelse i forhold til ansættelse af medarbejdere i vakante stillinger. Men der vil ikke være tale om afskedigelser.

Når der ikke genbesættes stillinger, kan det have betydning for serviceniveauet, da nogle opgaver i en periode ikke vil blive udført. En række af de beløb, der er holdt tilbage, kan overføres til og anvendes i 2020, hvis kommunens samlede økonomi tillader det.

 

Besparelser

Besparelserne er udarbejdet med baggrund i, hvad der er muligt at hente i den resterende del af 2019. I modsætning til den yderligere tilbageholdenhed vil de midler, der bliver fundet på denne måde, ikke blive overført til 2020. Hvis Kommunalbestyrelsen vælger besparelser, vil beløbene blive trukket ud af udvalgenes rammer og lagt i kassen.

Forskellen mellem tilbageholdenhed og besparelse kan eksemplificeres ved kompetenceudvikling. Hvis der er tale om tilbageholdenhed vil kompetenceudviklingen blive udskudt til senere. Hvis der er tale om besparelse vil kompetenceudviklingen ikke blive gennemført.

Valget mellem besparelse og yderligere tilbageholdenhed er også en afvejning af hvem der skal træffe beslutningen. Vælges den alternative indstilling tydeliggøres det, at den konkrete beslutning om at sikre overholdelse af oprindeligt budget til service er en politisk beslutning. Vælges tilbageholdenhed, er det i højere grad de enkelte skoler, hjemmeplejen, børneindsatsen osv. som træffer beslutningerne om udmøntningen af beslutningen.

Herudover er valget mellem hovedindstillingen og den alternative indstilling også et valg mellem, hvor vidtgående beslutninger – og den signalgivning der er forbundet hermed - der skal bringes i anvendelse, afvejet overfor problemets omfang. Det bemærkes i den forbindelse at en forventet overskridelse på 14,5 mio. kr. på serviceudgifter svarer til ca. ½ pct. af den samlede serviceudgiftsramme.

Endelig er valget også en risikoafvejning mellem politisk ikke rettidigt at træffe de nødvendige beslutninger for at leve fuldt op til den økonomiske politik, afvejet overfor risikoen for – senest ved årsregnskabet for 2019 – at kunne konstatere, at evt. gennemførte besparelser viste sig at være unødvendige ift. at overholde serviceudgifter i oprindeligt budget. 

 

Det forventede resultat for 2019 i forhold til korrigeret budget

I tabel 2 ses resultatet i forhold til såvel korrigeret som oprindeligt budget.

Tabel 2: Samlet resultat

 

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2019

Korrigeret budget 2019

Forventet regnskab 2019 BR3

Forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2019BR3

Forventet afvigelse mellem oprindeligt budget og forventet regnskab 2019BR3

Indtægter

-4.433,8

-4.443,6

-4.441,2

2,5

-7,4

Driftsudgifter

4.148,9

4.204,3

4.185,2

-19,1

36,4

-serviceudgifter

2.901,6

2.960,0

2.921,3

-38,7

19,7

-forsørgelsesudgifter

872,5

870,2

899,4

29,2

26,9

-andet ej service

374,7

374,2

364,5

-9,6

-10,2

Renter

25,1

25,1

18,1

-7,0

-7,0

Anlæg

170,0

240,0

178,9

-61,0

8,9

Forsyning

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Finansiering

74,2

77,2

86,8

9,5

12,5

Resultat

-15,6

103,0

27,8

-75,1

43,4

Kasseopbygning

15,6

-103,0

-27,8

75,1

-43,4

 

Budgetrevision 2 viser et forventet mindreforbrug på 75,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug består af:

• Forventet mindreforbrug på driften på 19,1 mio. kr.

• Forventede mindreindtægter på skatter og tilskud på i alt 2,5 mio. kr.

• Forventet mindreforbrug på anlæg på 61,0 mio. kr.

• Forventet mindreforbrug på renter på 7,0 mio. kr.

• Forventet merforbrug på finansiering på 9,5 mio. kr.

 

I tabel 3 ses afvigelserne på de enkelte udvalg på driften.

 

Tabel 3: Forventet regnskab og afvigelse på driftsudgifter (udvalgsopdelt)

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2019

Korrigeret budget 2019

Forventet regnskab 2019 BR3

Forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2019BR3

Forventet afvigelse mellem oprindeligt budget og forventet regnskab 2019BR3

Driftsudgifter

4.148,9

4.204,3

4.185,2

-19,1

36,4

Økonomiudvalget

580,1

589,2

553,4

-35,9

-26,7

Udvalget for Børn og Skole

897,3

921,0

909,5

-11,5

12,2

Udvalget for Ældre og Sundhed

548,8

851,6

849,9

-1,7

4,1

Udvalget for Klima og Miljø

129,1

128,5

126,6

-1,8

-2,5

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

952,7

952,7

967,3

14,6

14,6

Udvalget for Kultur og Fritid

109,9

115,8

108,8

-7,0

-1,1

Socialudvalget

634,0

645,5

669,7

24,2

35,7

 

Hovedforklaringerne på de forventede merforbrug på udvalgsniveau er:

Socialudvalget:

Der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. Det skyldes forventet merforbrug på både Børnespecialområdet og Voksenspecialområdet. På Voksenspecialområdet skyldes det forventede merforbrug primært botilbud, men der forventes også merforbrug på ungdomsuddannelser for unge med særlige behov. På Børnespecialområdet skyldes det forventede merforbrug primært udgifter til opholdssteder samt forventet merforbrug på henholdsvis Kikhøj samt Undløse Skole og Behandlingshjem.

 

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. Det skyldes primært, at en række puljemidler først forventes udbetalt i 2020.

 

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes et merforbrug på 14,6 mio. kr. på området. Der forventes merforbrug på førtidspension, uddannelseshjælp, sygedagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelse og beskæftigelsesordninger. Der forventes mindreforbrug på A-dagpenge, integration og løntilskud. Hovedårsagen til merudgiften er, at der er merudgifter på beskæftigelsesindsatsen.  Herunder blandt andet en forsøgsordning med staten, der medfører en udgift på 5,5 mio. kr. i år. Finansieringen af forsøget kommer først i 2020.

 

Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Der er et forventet mindreforbrug på vintertjeneste samt generel tilbageholdenhed som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning herom pr. 15. maj 2019.

 

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget stammer primært fra puljer under den kommunale hjemmepleje. På Sundhedsområdet forventes merforbrug på Kommunal Medfinansiering. Dette skyldes, at staten i år har valgt at afregne området med udgangspunkt i det oprindelige budget og ikke aktiviteten på området. Herudover forventes der også merforbrug på øvrige sundhedsudgifter.

 

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes mindreforbrug på området på 11,4 mio. kr. Dette dækker over et forventet mindreforbrug på Folkeskoler og Dagtilbud på samlet 12,8 mio. kr. og et forventet merforbrug på Sundhed for Børn og Unge på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget fremkommer primært på baggrund af tilbageholdenhed, som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning herom pr. 15. maj 2019.

 

For de stående udvalg tilsammen forventes et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 16,8 mio. kr. som dækkes af buffer til uforudsete udgifter samt yderligere mindreforbrug under Økonomiudvalget.

 

Økonomiudvalget:

Samlet set forventes et mindreforbrug på 35,9 mio. kr. Det skyldes blandt andet, at buffer til uforudsete udgifter er skønnet som mindreforbrug på Økonomiudvalget. Buffer til uforudsete udgifter anvendes til at dække forventede merforbrug på de stående udvalg og udmøntes i forbindelse med Budgetrevision 4. Herudover forventes et mindreforbrug på en række puljer (herunder barselspulje og pulje til udvikling af lokalområder) samt mindreforbrug på boliger til flygtninge.

 

Forklaringerne på udvalgsniveau er uddybet i udvalgsnotaterne vedlagt denne dagsorden.

 

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 61,0 mio. kr. Det største mindreforbrug skyldes en lang opstartsfase på opførelse af daginstitutioner og udgifterne forventes her først at falde i 2020. Herudover er der flere andre projekter, der forventes igangsat senere end tidligere planlagt. Der er endnu ikke frigivet beløb vedrørende grunde og bygninger solgt i 2019. Der kan læses nærmere herom i bilag 3, hvori der også indgår en oversigt over køb og salg.

 

Indtægter

På indtægtssiden forventes samlet set en mindreindtægt på 2,5 mio. kr. Der forventes en mindreindtægt på midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet samt en mindreindtægt på ejendomsskat og dækningsafgift på i alt 2,4 mio. kr.

 

Renter

Der forventes et samlet mindreforbrug på renter på 7,0 mio. kr. Mindreudgiften skyldes det lave renteniveau samt udskudt låneoptagelse. Der forventes låneoptaget i 1. kvartal 2020.

 

Finansiering

Der forventes et merforbrug på 9,5 mio. kr. på området. Dette skyldes forventet merforbrug til grundkapitalindskud på 13,5 mio. kr. til Worsøesvej og Slotshaven. Merforbruget indstilles dækket af en tillægsbevilling på 9,4 mio. kr., der finansieres af tilskud fra staten til grundkapitaltilskud. Der forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. på afdrag på lån.

 

Likviditet

 

Likviditetsprognosen er opdateret på baggrund af regnskab 2018 og en forudsætning om, at budget 2019 overholdes. Der er ikke ændret ved grundforudsætningerne for likviditetsprognosen. I den opdaterede prognose forudsættes blandt andet:

 • at der på driften overføres samme beløb til 2020, som blev overført til 2019.

 

 • at der på anlæg overføres 23 mio. kr. mindre til 2020 end det, der blev overført til 2019, svarende til en overførsel på 47 mio. kr.

 

 • at der modtages 10 mio. kr. ekstra i tilskud, som følge af overgangsordning vedrørende udligningstab

 

 • at der frigives deponeringer på 43 mio. kr. fra salg af jord og fast ejendom i tidligere år

 

 • at betalinger på løn, varekøb, betalinger til andre kommuner mv. falder på samme tidspunkt på året, som de plejer

 

Beskrivelse af alternativ indstilling

I den alternative indstilling foreslås det forventede merforbrug på serviceudgifter i forhold til det oprindelige budget dækket af besparelser.

Der er udarbejdet konkrete besparelsesforslag på 10,6 mio. kr. Besparelserne er udarbejdet med baggrund i, hvad der er muligt at hente i den resterende del af 2019 på de enkelte udvalgsområder. I bilag 11 er de enkelte besparelsesforslag beskrevet, og konsekvenserne af at vælge dem er også beskrevet. Udover de i bilag 11 beskrevne besparelsesforslag kan der indføres indkøb med omtanke generelt i organisationen således, at den samlede udfordring på 14,5 mio. kr. indfries.

Forventningen er – ligesom ved hovedindstillingen – at merforbruget på serviceudgifterne kan hentes, hvis den alternative indstilling godkendes.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen.

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø og klimamæssige konsekvenser af budgetrevisionen.

 

Øvrige konsekvenser

 

 

Høring

 

 

Lovgrundlag – link

 

 

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsesmøde den 13. marts 2019: Pkt. nr. 59. Beslutning om overførsel af drift og

anlæg fra 2018 til 2019

Kommunalbestyrelsesmøde den 15. maj 2019: Pkt. nr. 123. Beslutning om Budgetrevision 2 2019

 

Beslutning i Socialudvalget den 26-08-2019

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets områdecaseno19-1330_#5014154_v1_bilag 1 - omplaceringer.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014156_v1_bilag 3 - indtægter, renter, anlæg, finansiering.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014157_v1_bilag 4 - økonomiudvalget drift - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014158_v1_bilag 5 - udvalget for børn og skole - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014159_v1_bilag 6 - udvalget for beskæftigelse og uddannelse - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014160_v1_bilag 7 - udvalget for ældre og sundhed - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014161_v1_bilag 8 - udvalget for klima og miljø - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014164_v1_bilag 9 - udvalget for kultur og fritid - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014147_v1_bilag 10 - socialudvalget - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014148_v1_bilag 11 - forslag til besparelser.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014149_v1_bilag 12 - samlet opgørelse implementering af budget 2019 til br3.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014151_v1_bilag 13 - handleplaner børnespecialområdet og beskæftigelsesområdet.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014153_v1_bilag 14 - forbrugsprocenter.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014276_v1_bilag 2 - samlet oversigt.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer.pdf
Bilag 3 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering.pdf
Bilag 4 - Økonomiudvalget drift - drift.pdf
Bilag 5 - Udvalget for Børn og Skole - drift.pdf
Bilag 6 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - drift.pdf
Bilag 7 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift.pdf
Bilag 8 - Udvalget for Klima og Miljø - drift.pdf
Bilag 9 - Udvalget for Kultur og fritid - drift.pdf
Bilag 10 - Socialudvalget - drift.pdf
Bilag 11 - forslag til besparelser.pdf
Bilag 12 - Samlet opgørelse implementering af budget 2019 til BR3.pdf
Bilag 13 - handleplaner Børnespecialområdet og Beskæftigelsesområdet.pdf
Bilag 14 - Forbrugsprocenter.pdf
Bilag 2 - Samlet oversigt.pdf


72. Orienteringer

Orienteringer
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Rasmus Brandstrup har på mødet den 24. juni 2019 spurgt ind til ”kan opgaver” på det specialiserede socialområde. Administrationen har på den baggrund udarbejdet vedhæftede oversigt.

Mødet den 23. september

 • Orientering om udgiftsdrivere
 • Godkendelse af rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde
 • Godkendelse af Håndbog for BPA-ordning

Mødet den 28. oktober

 • Orientering om udgiftsdrivere

Mødet den 25. november

 • Budgetrevision 4
 • Godkendelse af kvalitetsstandarder


caseno18-26156_#5009746_v1_oversigt over kan-opgaver påd et specialiserede socialområde.docx

Bilag

Oversigt over kan-opgaver på det specialiserede socialområde


73. Underskriftsark

Underskriftsark