UDVALG

Socialudvalget

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde 2, mødelokale 1.11

STARTTIDSPUNKT

24-06-2019 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

24-06-2019 18:30:00


PUNKTER

59. Godkendelse af dagsorden til mødet den 24. juni
60. Orientering om udgiftsdrivere, juni 2019
61. Drøftelse af handleplaner for det specialiserede område
62. Drøftelse af etablering af headspace i Holbæk
63. Drøftelse af socialudvalgets opfølging på borgerrådgivers anbefalinger
64. Orienteringer
65. Underskriftsark59. Godkendelse af dagsorden til mødet den 24. juni

Godkendelse af dagsorden til mødet den 24. juni

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 • dagsorden til mødet den 24. juni bliver godkendt

Beslutning i Socialudvalget den 24-06-2019

Godkendtcaseno19-3923_#4964673_v1_2019.06.24 tidsplan sou.pdf.pdf

Bilag

2019.06.24 Tidsplan SOU.pdf


60. Orientering om udgiftsdrivere, juni 2019

Orientering om udgiftsdrivere, juni 2019

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Orientering om udgiftsdrivere tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på væsentlige dele af hvert politikområde.

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2020-2023.

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug.


Beslutning i Socialudvalget den 24-06-2019

Orientering taget til efterretning

61. Drøftelse af handleplaner for det specialiserede område

Drøftelse af handleplaner for det specialiserede område

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. handleplaner for det specialiserede område drøftes.

Beskrivelse af sagen

Socialudvalget godkendte den 7. januar 2919 en række handleplaner for det specialiserede område. Formålet med handleplanerne er at imødegå forventede økonomiske udfordringer på området.

Justeringer i handleplanen for kerneområdet Aktiv hele livet blev godkendt i socialudvalget den 25. februar 2019.

Status på handleplanerne bliver gennemgået på mødet.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Socialudvalget den 24-06-2019

Drøftet

62. Drøftelse af etablering af headspace i Holbæk

Drøftelse af etablering af headspace i Holbæk

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. muligheden for at etablere headspace i Holbæk drøftes.

Beskrivelse af sagen

headspace ønsker at etablere en afdeling i Holbæk og vil derfor at indgå en aftale med Holbæk Kommune i samarbejde med Odsherred Kommune. Udkast til samarbejdsaftale er vedhæftet som bilag.

headspace er et åbent og anonymt tilbud til sårbare børn og unge i aldersgruppen 12-25 år, som har brug for rådgivning og hjælp i forhold til fx kærestesorger, familieproblemer, misbrug, problemer i skolen, selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, mobning, depression, ensomhed eller hjemløshed. headspace er et supplement til de tilbud, som i forvejen findes til målgruppen.

headspace er drevet af et lokalt korps af frivillige. Nye frivillige deltager i en introweekend, herefter i føl-forløb, kollegial sparring og sideløbende supervision og uddannelse. De frivillige er primært studerende (social- og sundhedsfaglige uddannelser som psykologi, pædagogik, socialrådgiver og lignende), færdiguddannede (i job og ledige med relevant livs- og erhvervserfaring) og senior-frivillige (pensionerede praktiserende og/eller erfarne professionelle med relevante faglige erfaringer).

Aftalens indhold og omfang

headspace:

 • åbent 12.00-18.00 3 dage om ugen, hvor unge kan gå direkte ind fra gaden og få anonym rådgivning
 • lokalt kan der rådes over yderligere fire timers åbning på tidspunkter, der skønnes relevante for de unge og de frivillige.
 • Der kan afholdes samtaler ud over åbningstiden i det omfang, det er relevant for den unge.

Derudover står headspace for ansættelse af medarbejdere, rekruttering af frivillige og kontakt til relevante samarbejdspartnere, indretning af lokaler.

Holbæk Kommune:

 • stille lokaler til rådighed, inklusiv lys, vand, varme, rengøring mv.
 • årlig betaling til driften
 • fremskudt medarbejder – 15 timer om ugen
 • kontaktperson – 7,5 timer om ugen

Se mere i bilagene Holbæk og Odsherred Kommuner og Dokumentation 2018.


Økonomiske konsekvenser

Årligt driftsbidrag

600.000 kr.

Kommunal medarbejder (ca. 22 t/ugen)

250.000 kr.

I alt

850.000 kr.

 

Etablering af headspace vil medføre et udvidet serviceniveau, som kerneområderne Læring og Trivsel og Uddannelse til alle unge vurderer, at de ikke har midler til inden for nuværende ramme.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Øvrige konsekvenser

Der er tale om et godt tilbud, som har et godt ry hos unge og medarbejder som et godt og virksomt tilbud.

Tilbuddet vil kunne tænkes sammen med det frivillige mentorkorps i Uddannelse til alle unge.

Analyser andre steder har vist, at enhedsprisen er forholdsvis høj. Risikoen er, at der vil være tale om et tilbud, der vil lige meget over kommunens serviceniveau på andre områder.

Generelt tilbyder kommunen ikke samtaler/terapi til denne målgruppe.


Beslutning i Socialudvalget den 24-06-2019

Drøftetcaseno19-22367_#4955867_v1_udkast til kontrakt med headspace danmark.doc
caseno19-22367_#4955911_v1_holbæk odsherred kommune.pptx
caseno19-22367_#4955906_v1_headspace i tal 2018 - opgjort januar 2019.pptx.pptx

Bilag

Udkast til kontrakt med headspace Danmark
Holbæk Odsherred Kommune
Headspace i tal 2018 - opgjort januar 2019.pptx


63. Drøftelse af socialudvalgets opfølging på borgerrådgivers anbefalinger

Drøftelse af socialudvalgets opfølging på borgerrådgivers anbefalinger

Indstilling

Administrationen anbefaler, at:

 1. opfølgning på borgerrådgivers anbefalinger drøftes

Beskrivelse af sagen

Socialudvalget besluttede den 27. maj 2019, at formanden udarbejder oplæg til drøftelse i forhold til opfølgning på borgerrådgivers anbefalinger.


Økonomiske konsekvenser

Der er ikke nogen økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Socialudvalget den 24-06-2019

Drøftet

64. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag


Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

 • Orientering om Bo- aflastningstilbuddet Kikhøj

Mødet den 26. august

 • Budgetrevision 3
 • Midtvejsevaluering af pilotprojekt sammenhængende borgerforløb
 • Sagsbehandlingsfrister på handicapbiler
 • Orientering om status på socialpædagogisk ledsagelse

Mødet den 23. september

 • Orientering om udgiftsdrivere
 • Rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde
 • Godkendelse af håndbog for BPA-ordning

Mødet den 28. oktober

 • Orientering om udgiftsdrivere
65. Underskriftsark

Underskriftsark