UDVALG

Socialudvalget

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde 2, mødelokale 1.11

STARTTIDSPUNKT

5/27/2019 4:00:00 PM

SLUTTIDSPUNKT

5/27/2019 6:30:00 PM


PUNKTER

49. Godkendelse af dagsorden til mødet den 27. maj
50. Orientering om status på Fraværsprojektet: etablering af indsatser til at mindske fravær i folkeskolen
51. Orientering om udgiftsdrivere, maj 2019
52. Drøftelse af budget 2020-2023
53. Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2019
54. Drøftelse af opfølgning på borgerrådgiverens anbefalinger
55. Beslutning om systematisk dialog med Udsatteråd og Handicapråd
56. Beslutning vedrørende Bo- og aflastningstilbuddet Kikhøj
57. Orienteringer
58. Underskriftsark49. Godkendelse af dagsorden til mødet den 27. maj

Godkendelse af dagsorden til mødet den 27. maj

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 • dagsorden til mødet den 27. maj bliver godkendt

Beslutning i Socialudvalget den 27-05-2019

Michael Suhr (C) og Rasmus Brandstrup Larsen (V) var fraværende under behandling af dette punkt.

Godkendt

50. Orientering om status på Fraværsprojektet: etablering af indsatser til at mindske fravær i folkeskolen

Orientering om status på Fraværsprojektet: etablering af indsatser til at mindske fravær i folkeskolen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole og Socialudvalget

Orienteringssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orienteringen om status på Fraværsprojektet: etablering af indsatser til at mindske fravær i folkeskolen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Udvalget orienteres her om status på det igangværende fraværsprojekt, der har til formål at etablere konkrete indsatser til at mindske fravær for elever i folkeskolerne.

Baggrund

Som en del af effektiviseringer og besparelser 2019-2022 besluttede Kommunalbestyrelsen i juni 2018 effektiviseringsforslaget ’Målrettet forebyggende indsats ift. børn og unge i mistrivsel’. I det videre arbejde med dette effektiviseringsforslag er titlen ’fraværsprojektet: etablering af indsatser til at mindske fravær i folkeskolen’ brugt.

Status på arbejdet

I efteråret 2018 blev der gennemført en kortlægning af området. Kortlægningen skulle gøre os klogere på, hvilke indsatser vi i dag har i forhold til fravær og hvor udfordringerne er. Derudover undersøgte vi, hvilke indsatser andre kommuner gør brug af.

På den baggrund blev det primo 2019 besluttet at ansvaret for at etablere nye indsatser til at mindske fravær i folkeskolen placeres i PPR i Børneindsatsen. Det skal det, fordi der i PPR findes viden og kompetencer, der skal bringes i spil sammen med den viden og de kompetencer som findes på skolerne. PPR er med andre ord ansvarlig for arbejdet, men arbejdet sker i tæt samarbejde med de fire skoleområder.

Arbejdet med at udvikle indsatser løber i tre spor:

1        En arbejdsgangsbeskrivelse af håndtering af fravær

Arbejdsgangsbeskrivelsen skal bestå af en fælles definition af fravær i Holbæk Kommune samt en handleplan for, hvornår skolen indkalder til møde (formål med møde, deltagerkreds mm).

Arbejdsgangen er et led i den forebyggende indsats og er målrettet de elever, som er i risiko for at udvikle et uhensigtsmæssigt fraværsmønster.

Arbejdsgangsbeskrivelsen forventes klar til sommer.

 1. En ’værktøjskasse’ med konkrete indsatser til elever med massivt fravær

Værktøjskassen skal bestå af en række konkrete indsatser som kan sættes i gang for den/de elever, der har bekymrende fravær. Indsatserne skal have en vis forskellighed, da de skal kunne imødekomme de forskellige udfordringers, som kan ligge til grund for elevens fravær.

PPR er hovedansvarlig for denne opgave, men udviklingen af indsatser skal ske i et tæt samarbejde med skolerne.

Værktøjskassen er målrettet elever med massivt fravær

Efter sommerferien vil de første nye indsatser til elever med massivt fravær være klar til at kunne tages i brug. Der vil hen over efteråret blive arbejdet med at udvikle endnu flere indsatser.

 1. Etablering af en vidensgruppe, som har særlig viden og kompetencer i forhold til fravær

Vidensgruppen skal både bestå af repræsentanter fra PPR og fra skolerne og vil blive etableret, når arbejdet med de to andre indsatser, er nået lidt længere.

Skolefravær er en problematik som kan ses for elever både i indskolingen, på mellemtrinet og i udskolingen. Derfor skal den værktøjskasse, som etableres også konkrete indsatser som kan bruges til elever på alle årgange.

Kirsten Petersen, leder af PPR og Janika Wiene, chefkonsulent i Læring og Trivsel deltager under dette punkt.


Økonomiske konsekvenser

I effektiviseringsforslaget er der knyttet et økonomisk potentiale:

Økonomisk potentiale

2019

2020

2021

2022

Økonomisk potentiale i mio. kr.

-0,5

-0,8

-3,0

-3,0

Investeringsbehov i mio. kr. (pulje)

1,2

Resultater i mio. kr.

0,7

-0,8

-3,0

-3,0

 


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2018: Punkt 131: Beslutning om vedtagelse af effektiviseringer


Beslutning i Socialudvalget den 27-05-2019

Michael Suhr (C) og Rasmus Brandstrup Larsen (V) var fraværende under behandling af dette punkt.

Orientering taget til efterretning.

51. Orientering om udgiftsdrivere, maj 2019

Orientering om udgiftsdrivere, maj 2019

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Orientering om udgiftsdrivere tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på væsentlige dele af hvert politikområde.

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2020-2023.

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug.


Beslutning i Socialudvalget den 27-05-2019

Michael Suhr (C) og Rasmus Brandstrup Larsen (V) var fraværende under behandling af dette punkt.

Orientering taget til efterretning.

52. Drøftelse af budget 2020-2023

Drøftelse af budget 2020-2023

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. udvalget drøfter det endelige forslag til budget 2020-2023.

Beskrivelse af sagen

Udvalget har den sidste drøftelse af budget 2020-2023 på udvalgets politikområder.

Udvalget præsenteres for pris x mængde, demografi, ny lovgivning samt øvrige budgetændringer. På dette møde præsenteres udvalget også for løsninger, som sikrer at udvalget overholder sin ramme. Altså løsninger, der modsvarer en eventuel opdrift på baggrund af pris x mængde.

Dermed får udvalget et samlet overblik over sit bidrag til budgettet.

Herefter indarbejder administrationen udvalgets budgetforslag i økonomisystemet, og budgetbemærkningerne udarbejdes til fremlæggelse på budgetcamp og 1. behandling.

Påvirkning fra det forventede forbrug i 2019

Forventningerne til driftsforbruget i 2019, som estimeret ved Budgetrevision 2, er delvist fundament for Budget 2020-2023. Det betyder, at der er en risiko for, at budgettet for 2020 bliver højere end indtægterne kan dække og højere end måltallet for service tilsiger. Derfor arbejdes der administrativt med reduktioner og besparelser, svarende til 1 pct. af serviceudgifterne, frem til budgetcampen, hvor disse tiltag præsenteres.

Herudover vil Kommunalbestyrelsen på Budgetcampen blive præsenteret for nedjusteringer af budget 2020-2023, hvis forventningerne til forbruget i 2019 bliver nedjusteret i Budgetrevision 3.

Socialudvalget har ønsker en oversigt over hvilke ekstraudgifter, som en gennemførsel af initiativerne i arbejdsprogrammet vedrørende Forebyggelse på det specialiserede socialområde vil medføre.

Børn, Unge og familier

Initiativ

Udgift

Flere rådgivere i en tidlig fase

6,5 mio. kr.

Systematisk opkvalificering af prof. Voksne aktører i hverdagen

1,0-1,3 mio. kr.

Udvidelse af viften f tilbud/muligheder for en fleksibel indsats

0,6 mio. kr.

Samarbejdet i sager hvor børn og unge har psykiatriske lidelser – BUF 2-3 flere ansatte

2,4 mio. kr.

 

Voksenhandicap – tidligere indsats for borgere med psykiske udfordringer

Initiativ

Udgift

Flere kommunale ressourcer – ansatte – som kan hjælpe i en uvisiteret fase

1,0-1,5 mio. kr.

Udvidet akut telefontid med nat

0,5 mio. kr.

Hjælp og støtte til borgerne og deres pårørende i samarbejde med frivillige

0,03-0,1 mio. kr.

Fleksible løsninger for borgeren – ”Housing First” og andre typer af opgangsbofællesskaber

0,8 – 1,5 mio. kr.

Hertil kommer anlægsudgifter

Bedre systematisk samarbejde mellem psykiatri, kommune og almenpraksis omkring de enkelte sager

0,5 mio. kr.

Øget sundhedsfaglig ekspertise – opsøgende sundhedsteam

1,0 mio. kr.

 

En mere udførlig beskrivelse fremgår af bilaget.


Beslutning i Socialudvalget den 27-05-2019

Michael Suhr (C) og Rasmus Brandstrup Larsen (V) var fraværende under behandling af dette punkt.

Drøftet.caseno18-43392_#4933896_v1_arbejdsprogram om forebyggelse - opfølgning på socialudvalgets drøftelse.docx

Bilag

Arbejdsprogram om Forebyggelse - Opfølgning på Socialudvalgets drøftelse


53. Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2019

Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2019

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Børn og Skole, Kommunalbestyrelsen


Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Sagsbehandlingsfristerne 2019 på det sociale område godkendes

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen er efter § 3, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område forpligtet til at fastsætte og offentliggøre frister for, hvor lang tid der må gå, før der træffes afgørelse, når kommunen modtager en ansøgning eller anden henvendelse på det sociale område.

Administrationen har udarbejdet vedhæftede oversigt over sagsbehandlingsfristerne på det sociale område. Sagsbehandlingsfristerne skal være tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. De anførte frister for sagsbehandlingstiden er generelle. Det betyder, at nogle sager bliver afsluttet hurtigere, men der kan være sager, hvor den generelle sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes. Det kan f.eks være særligt komplicerede sager, hvor der skal indhentes erklæringer fra andre myndigheder eller eksterne personer.

Hvis det sker, at en ansøgning i en konkret sag ikke kan færdigbehandles inden fristens udløb, skal ansøgeren orienteres om grunden til forsinkelsen, og om hvornår der kan forventes at foreligge en afgørelse.

Ændringer i forhold til 2018.

Pensionsnævnet er overgået til AKBI pr. 1. januar 2019. I den forbindelse har AKBI justeret interne frister og arbejdsgange, så de overholder loven og læner sig op ad Ankestyrelsens anvisninger.

Læring og Trivsel, Børneindsatsen har 3 ændringer på dagtilbudsloven, henholdsvis tilskud til privat pasning, kombinationstilbud og pasning af eget barn samt 1 sproglig rettelse af servicelovens § 50.

Overlevelseshjælp efter § 81 i lov om aktiv socialpolitik er blevet tilføjet som et særskilt punkt under enkeltydelsesområdet.

Herudover er der få ændringer idet borgerservice har overtaget ansvaret for nogle opgaver som fremgår af side 1 og 2 i bilaget. Der er ikke tale om ændringer i sagsbehandlingsfristerne.

Afslutningsvis er begravelseshjælp, udgået idet den opgave har ligget i Udbetaling Danmark i flere år.

Justeringerne fremgår af vedhæftede bilag ”Sagsbehandlingsfrister 2019.


Supplerende sagsfremstilling

Socialudvalget besluttede den 29. april 2019, at udsætte sagen med henblik på, at sagen kan forelægges parallelt i Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Børn og Skole i maj 2019.


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Høring

Handicaprådet drøftede sagsbehandlingsfristerne 2019 på deres møde den 4. april 2019. Handicaprådets tilbagemelding er, at fristerne skal overholdes, men hvis de ikke kan overholdes, skal borgeren have en individuel forklaring på manglende overholdelse af sagsbehandlingsfristen.


Lovgrundlag – link

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 3, stk. 2


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 16.05.2018 Punkt 92 Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område


Beslutning i Socialudvalget den 29-04-2019

Michael Suhr (C) var fraværende under behandling af dette punkt.

Sagen udsættes med henblik på, at sagen kan forelægges parallelt i alle relevante udvalg på udvalgsmøderne i maj 2019.


Beslutning i Socialudvalget den 27-05-2019

Michael Suhr (C) og Rasmus Brandstrup Larsen (V) var fraværende under behandling af dette punkt.

Indstilles godkendt.

Socialudvalget ønsker et oplæg om, hvordan sagsbehandlingsfristen for ansøgning om handicapbiler kan nedsættes fra 52 til 26 uger. Forslag forelægges for udvalget til august.caseno16-55124_#4896430_v1_sagsbehandlingstider 2019.docx.docx

Bilag

Sagsbehandlingstider 2019.docx


54. Drøftelse af opfølgning på borgerrådgiverens anbefalinger

Drøftelse af opfølgning på borgerrådgiverens anbefalinger

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. initiativer i forhold til fremadrettet opfølgning på borgerrådgiverens anbefalinger drøftes.

Beskrivelse af sagen

På Socialudvalgets møde i april blev udvalget orienteret om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetninger for 2018 og 2017.

Udvalget bedes drøfte, hvordan udvalget politisk og i forhold til borgerne ønsker at følge op på og arbejde med borgerrådgiverens anbefalinger.


Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 29. april 2019: Punkt 45: Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetninger for 2018 og 2017


Beslutning i Socialudvalget den 27-05-2019

Michael Suhr (C) og Rasmus Brandstrup Larsen (V) var fraværende under behandling af dette punkt.

Drøftet. Formanden udarbejder oplæg, der drøftes på baggrund af udkast fra.

55. Beslutning om systematisk dialog med Udsatteråd og Handicapråd

Beslutning om systematisk dialog med Udsatteråd og Handicapråd

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. koncept for Systematisk Dialogform med Udsatterådet godkendes.
 2. forslag til systematisk dialog med Handicaprådet godkendes.

Alternativ indstilling

 


Beskrivelse af sagen

Koncept for Systematisk Dialogform med Udsatterådet

Med etableringen af Udsatterådet, har der i Udsatterådet og Socialudvalget været drøftelserne om, hvordan rådet kan medvirke til at understøtte nye politiske initiativer, og hvordan de politiske udvalg kunne gøre brug af Udsatterådets kompetencer og viden på områderne for socialt udsatte borgere og familier.

Udsatterådet er repræsenteret ved 6 frivillige foreninger som har et både fagligt og bredt kendskab til de mest udsatte borgere og familier.

Drøftelserne i Udsatterådet og Socialudvalget har efterfølgende resulteret i, at administrationen har udarbejdet forslag til koncept for Systematisk Dialogform – som har til formål at sikre helhed, sammenhæng og mulighed for rettidig involvering ved f.eks. politikudvikling af hele udsatteområdet.

Systematisk Dialogform kan fremadrettet anvendes til at sikre sammenhæng mellem de politiske initiativer og de emner som Udsatterådet arbejder med i relation til udsatte borgere. Socialudvalget kan eksempelvis anmode Udsatterådet om at komme med deres faglige vurderinger til nye politiske initiativer og omvendt kan Udsatterådet forelægge konkrete forslag til nye indsatser som understøtter kerneopgaverne med fokus på de mest udsatte borgere og familier uanset forsørgelsesgrundlag. Systematisk Dialogform skal også sikre at der kan ske rettidig involvering af udsatterådet ved etablering af projekt- og arbejdsgrupper som har fokus på politikudvikling og andre initiativer overfor socialt udsatte.

Koncept for Systematisk Dialogform med Udsatterådet er vedlagt som bilag.

Systematisk dialog med Handicaprådet

Handicaprådet har på deres møde den 23. maj 2019 drøftet, hvordan man kan sikre en systematisk dialog mellem Socialudvalget og Handicaprådet. Handicaprådet anbefaler, at dialogen sikres ved at Handicaprådet:

 • fortsat høres i relevante sager
 • tidligere involvering ved nye initiativer, for eksempel i arbejdsgrupper eller dialoggrupper
 • halvårlige dialogmøder mellem Socialudvalget og Handicaprådet, evt. temamøder med for Ældrerådet og andre interessenter.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser


Høring

Forslag til Systematisk Dialogform har været drøftet på Udsatterådets møde den 11. december 2018. Udsatterådet har godkendt forslag til Systematisk Dialogform.


Beslutning i Socialudvalget den 27-05-2019

Michael Suhr (C) og Rasmus Brandstrup Larsen (V) var fraværende under behandling af dette punkt.

Godkendt. Udvalget inviterer begge råd til dialog om arbejdsprogrammet til efteråret.caseno19-18327_#4924118_v1_udsatterådet - systematisk dialogform .docx.docx

Bilag

Koncept for Systematisk Dialogform med Udsatterådet


56. Beslutning vedrørende Bo- og aflastningstilbuddet Kikhøj

Beslutning vedrørende Bo- og aflastningstilbuddet Kikhøj

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Anbefalinger vedrørende Bo- og aflastningstilbuddet Kikhøj godkendes.

Beskrivelse af sagen

Bo- og aflastningstilbuddet Kikhøj har gennem længere tid været udfordret af vigende belægning og venter et stort økonomisk merforbrug i 2019. Der er desuden udsigt til, at der i den kommende tid vil opstå flere tomme pladser, hvis ikke der meget hurtigt kommer flere borgere til tilbuddet.

Derfor er der iværksat en proces, der har til formål at analysere mulighederne for at bevare Bo- og aflastningstilbuddet Kikhøj.

Analysen skal afklare, om det vil være muligt at besætte de ledige pladser og få bragt budgettet i balance ved budgettilpasninger og effektiviseringer.

Der er tale om en et intensivt analysearbejde, der forløber i perioden 29. april til 25. maj.

Analysens vurderinger og anbefalinger bliver fremlagt på Socialudvalgets møde.


Økonomiske konsekvenser

Økonomiske konsekvenser vil indgå i fremlæggelsen på Socialudvalgsmødet.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen umiddelbare miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Øvrige konsekvenser

Eventuelle øvrige konsekvenser vil bliver forelagt på mødet sammen med analysens konklusioner og anbefalinger.


Beslutning i Socialudvalget den 27-05-2019

Michael Suhr (C) og Rasmus Brandstrup Larsen (V) var fraværende under behandling af dette punkt.

Redningsplanen godkendt.

57. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag


Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Mødet den 24. juni

 • Budget 2020-2023
 • Budgetopfølgning/udgiftsdrivere
 • Orientering om status på socialpædagogisk ledsagelse

Mødet den 26. august

 • Budgetopfølgning/udgiftsdrivere
 • Budgetrevision 3
 • Midtvejsevaluering af pilotprojekt sammenhængende borgerforløb

Mødet den 23. september

 • Budgetopfølgning/udgiftsdrivere
 • Rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde
58. Underskriftsark

Underskriftsark