UDVALG

Socialudvalget

MØDE

Referat

STED

Rolighedsstræde 5, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

25-03-2019 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

25-03-2019 19:00:00


PUNKTER

28. Godkendelse af dagsorden til mødet den 25. marts 2019
29. Orientering om status på praksiseftersyn af Børneindsatsen og samarbejdet med skoler og dagtilbud
30. Orientering - Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager 2018
31. Orientering om udgiftsdrivere, marts 2019
32. Drøftelse af budget 2020-2023
33. Beslutning om effektiviseringer til budget 2020-2023
34. Drøftelse af anbefalinger vedrørende Forebyggelse i Arbejdsprogram 2020
35. Beslutning om at udvide Udsatterådet med 2 medlemmer
36. Beslutning om organisatorisk placering af Social Viceværtsfunktion
37. Orienteringer
38. Underskriftsark28. Godkendelse af dagsorden til mødet den 25. marts 2019

Godkendelse af dagsorden til mødet den 25. marts 2019

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 • dagsorden til mødet den 25. marts bliver godkendt

Beslutning i Socialudvalget den 25-03-2019

Derya Tamer (A) var fraværende under behandling af dette punkt.

Godkendt.caseno19-3923_#4880890_v1_2019.03.25 tidsplan sou .pdf.pdf

Bilag

2019.03.25 Tidsplan SOU .pdf


29. Orientering om status på praksiseftersyn af Børneindsatsen og samarbejdet med skoler og dagtilbud

Orientering om status på praksiseftersyn af Børneindsatsen og samarbejdet med skoler og dagtilbud

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole og Socialudvalget

Orienteringssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orienteringen om status på praksiseftersyn af Børneindsatsen og samarbejdet med skoler og dagtilbud tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Udvalget orienteres her om status på det igangværende praksiseftersyn af Børneindsatsen og samarbejdet med skoler og dagtilbud.

Baggrund

I efteråret 2018 igangsatte Læring og Trivsel et praksiseftersyn af Børneindsatsen.

Et praksiseftersyn skal forstås som en undersøgelse af praksis – dvs. ’det vi gør’ – på udvalgte områder. Men dette praksiseftersyn er mere det. Gennem hele praksiseftersynet er der fokus på at ændre og tilpasse den nuværende praksis, når der viser sig behov. Udbyttet af det gennemførte praksiseftersyn skal dermed først og fremmest forstås som de tilpasninger af nuværende praksis, som gennemføres både undervejs og når praksiseftersynet er afsluttet.

Status på praksiseftersynet

I efteråret 2018 blev praksiseftersynet indledt med en række interviews med nøglepersoner. Her blev der peget på områder, som er centrale for at Læring og Trivsel lykkes med samarbejdet omkring udsatte børn.

På baggrund af interviewene er praksiseftersynet opdelt i to spor:

Spor 1: udvikling og styrkelse af samarbejdet og opgaveløsningen internt i Børneindsatsen – med fokus på myndighed og PPR. Her arbejdes med følgende fokusområder:

 • Den fremtidige myndighedsfunktion
 • Den fremtidige PPR-funktion
 • Det tværfaglige samarbejde internt i Børneindsatsen handler primært om samarbejdet mellem myndighed og PPR med fokus på at få koordineret PPR-indsatser med indsatser efter serviceloven.
 • Den interne organisering i Børneindsatsen i forhold til at understøtte samarbejdet med almenområdet

Spor 2: styrkelse af samarbejdet mellem Børneindsatsen og skole- og dagtilbudsområdet for børn i udsatte positioner. Her arbejdes med følgende fokusområder:

 • Det fælles strategiske fokus og den fælles ramme for samarbejdet
 • Det daglige samarbejde for og med barnet og familie
 • Fælles kompetenceudvikling og viden mellem skoler, dagtilbud og Børneindsatsen

Status på arbejdet med spor 1

I spor 1 er formålet at skabe de bedste forudsætninger for samarbejde og sammenhæng i arbejdet for og med familien internt i Børneindsatsen. Den interne organisering i Børneindsatsen skal desuden understøtte samarbejdet med almenområdet bedst muligt.

Børneindsatsen arbejder derfor i øjeblikket på, hvordan den fremtidige myndighedsfunktion og den fremtidige PPR-funktion skal være samt hvordan det tværfaglige samarbejde sikres i endnu højere grad end i dag.

Status på arbejdet med spor 2

I spor 2 er formålet at revidere den nuværende samarbejdsmodel omkring børn i udsatte positioner.

I øjeblikket arbejder områdelederne af skole og dagtilbud sammen med lederen af Børneindsatsen og lederen af Børnespecialcentret på at få beskrevet en fælles og tydelig ramme for samarbejdet. Her er fokus på fælles forståelse af principper for samarbejdet samt roller og ansvar.

Når rammerne for samarbejdet er beskrevet, skal rammerne for det daglige samarbejde beskrives. Her vil fokus være på mødestruktur (hvordan og hvorfor vi mødes omkring barnet og familien) samt hvordan vi sikrer et endnu tættere samarbejde mellem skoler, dagtilbud og Børneindsats. Derudover skal vi arbejde med en mere systematisk brug af data på området samt en fælles kompetenceudvikling.

Den reviderede samarbejdsmodel forventes at være klar til at blive forelagt udvalget lige efter sommerferien.


Økonomiske konsekvenser

Praksiseftersynet gennemføres med interne projektledelsesressourcer og indenfor det eksisterende budget.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 28. august 2018: Punkt 59: Orientering om praksiseftersyn i Børneindsatsen og Udvalget for Børn og Skole den 29. august 2018: Punkt 96: Orientering om praksiseftersyn i Børneindsatsen


Beslutning i Socialudvalget den 25-03-2019

Derya Tamer (A) var fraværende under behandling af dette punkt.

Orientering taget til efterretning.

Udvalget ønsker, at eftersynet også har fokus på kommunikation – særligt ift. forældre og øvrige pårørende.

30. Orientering - Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager 2018

Orientering - Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager 2018

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager i 2018 tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Ankestyrelsen har i 2018 afgjort 312 klagesager over Holbæk Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Heraf er 33 sager afvist af Ankestyrelsen, fx hvis der er klaget for sent, klaget til den forkert instans eller andet. Derfor er det mest relevant at se på Ankestyrelsens afgørelser af de resterende 279 sager.

Stadfæstelse er sket i 193 tilfælde. Det vil sige, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse i 69 % af sagerne.

Hjemvisning er sket 53 tilfælde, svarende til 19 %. Hjemvisning betyder, at sagen sendes tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse en gang til. Ankestyrelsen kan fx mene, at der er behov for nye oplysninger i sagen, som kommunen skal tage med i en afgørelse. Hjemvisning kan også forekomme ved alvorlige sagsbehandlingsfejl. Derfor er der særligt fokus på at nedbragt andelen af hjemviste klagesager. Det vil både skærpe borgerens retssikkerhed og bidrage positivt til den faglige stolthed hos ledere og medarbejdere.

Ændring er sket i 33 sager, svarende til 12 %. Ændring af kommunens afgørelser sker oftest, fordi Ankestyrelsen tolker lovgivningen anderledes eller anlægger et andet syn end kommunen. Administrationen forventede sidste år, at Holbæk Kommune ville få flere af den type afgørelser fremover. Det skyldtes, at kommunen implementerede nye serviceniveauer, som udfordrede borgernes, interesseorganisationers og private aktørers forventninger – og dermed i sidste ende også Ankestyrelsen. Mange kommuner oplevede, at Ankestyrelsen ændrede praksis og anlagde en strammere tolkning af lovgivning end tidligere. Det var derfor et mål at arbejde på at reducere andelen af ændrede klagesager. 

I forhold til 2017 viser der sig nu i 2018 en nedgang – både i antallet af klagesager generelt – men også i forhold til den procentvise fordeling af antallet af stadfæstelser, ændringer og hjemvisninger. Holbæk Kommune ligger nu på niveau med landsgennemsnittet. Der er således tale om en forbedring på alle 3 områder i forhold til Ankestyrelsens Ankestatistik 2017 for Holbæk Kommune.

Der blev i 2017 nedsat et udvalg af juridisk uddannede klagesagsansvarlige på tværs af kerneområderne for at følge klagesagerne med henblik på at reducere andelen af hjemviste sager. Målet var, at andelen af hjemviste sager i Holbæk Kommune skulle ligge på niveau med landsgennemsnittet.

De klagesagsansvarlige arbejder fortsat med at analysere de omgjorte og hjemviste sager i selve kerneområderne og på tværs. Der holdes interne oplæg og kurser for sagsbehandlere, ligesom der er tæt dialog med Ankestyrelsen ift. de hjemviste sager.

Det tyder på, at den omtalte indsats har haft en positiv effekt.

Tabel: Ankestyrelsens afgørelser over klagesager - Holbæk Kommune sammenlignet med landsgennemsnit

 

 Holbæk Kommune

Landsgennemsnit

 

Antal

Procent

Procent

Stadfæstelse

193

69

69

Hjemvist

53

19

17

Ændret

33

12

14

I alt (eksklusiv afviste sager)

279

100

100

Tabellen bygger på data fra tabel 1 i vedlagte bilag 1 ”Ankestatistik 2018”

Der er vedhæftet bilag fra hvert af kerneområderne Læring og Trivsel, Uddannelse til Alle Unge, Alle kan Bidrage og Aktiv Hele Livet.


Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser


Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 29.maj 2018:Punkt 44: Orientering – Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager 2017.


Beslutning i Socialudvalget den 25-03-2019

Derya Tamer (A) var fraværende under behandling af dette punkt.

Orientering taget til efterretning.

Udvalget bemærker, at der fortsat er udfordringer ved afgørelser vedr. LAS. Endvidere ønsker udvalget en nærmere analyse af resultatet af de sager, som bliver hjemvist.caseno17-40312_#4870166_v1_, aktiv hele livet - ankestatistik - holbæk kommune.pdf.pdf
caseno17-40312_#4870158_v2_ankestyrelsen bilag kerneområdet aktiv hele livet.docx.pdf
caseno17-40312_#4870192_v2_akbi internt notat ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager 2018.pdf
caseno17-40312_#4870925_v2_oversigt afgørelser 2018 - oversigt afgørelser 2018.docx.pdf
caseno17-40312_#4873511_v2_bilag til sag om ankestatistik fra uaun - ankestatistik for uaun 2018.pdf.pdf

Bilag

Ankestatistik 2018 Holbæk Kommune.pdf
Kerneområdet Aktiv hele livet.docx
Kerneområdet Alle kan bidrage
Kerneområdet Læring og Trivsel
Kerneområdet Uddannelse til alle unge


31. Orientering om udgiftsdrivere, marts 2019

Orientering om udgiftsdrivere, marts 2019

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om udgiftsdrivere tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.

 

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på væsentlige dele af hvert politikområde.

 

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2020-2023.

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug.


Beslutning i Socialudvalget den 25-03-2019

Derya Tamer (A) var fraværende under behandling af dette punkt.

Orientering om udgiftsdrivere udsat til møde i april. Udvalget blev orienteret om den økonomiske udvikling på området.

32. Drøftelse af budget 2020-2023

Drøftelse af budget 2020-2023

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. udvalget drøfter forudsætninger for udarbejdelse af deres forslag til budget 2020-2023.

Beskrivelse af sagen

Udvalget præsenteres for mindre områder af budgettet med fokus på, hvor der er muligheder for at ændre på aktiviteterne, og hvor det ikke er muligt af hensyn til lovgivning, serviceniveau mv.

Der følges op på sidste mødes drøftelse af benchmarks på udvalgets område, i det omfang der blev udtrykt ønske om at dykke ned i bestemte områder, eller der blev udtrykt et behov for opfølgning på tallene.

Udvalget skal være færdige med deres bidrag til budget 2020-2023 på mødet i maj. Herefter indarbejder administrationen udvalgets budgetforslag i økonomisystemet, og budgetbemærkningerne udarbejdes til fremlæggelse på budgetcamp og 1. behandling.


Beslutning i Socialudvalget den 25-03-2019

Drøftet.

33. Beslutning om effektiviseringer til budget 2020-2023

Beslutning om effektiviseringer til budget 2020-2023

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, samt Socialudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. udvalget godkender effektiviseringsforslag på eget område, som skal indgå i den videre politiske behandling for at opfylde udvalgets andel af måltallet for effektiviserings- og besparelsesstrategien i 2020.

Beskrivelse af sagen

Proces for effektiviserings- og besparelsesstrategien

Med budgetaftalen for 2018 igangsatte Kommunalbestyrelsen en effektiviserings- og besparelsesstrategi. Målet er årligt at realisere 28 mio. kr. (svarende til omtrent 1 % af serviceudgifterne) for at tilvejebringe et økonomisk råderum til politisk prioritering.

I 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen første række af forslag under strategien. Samlet set skabte det et råderum på 23,2 mio. kr. til gennemførelse af politisk udvalgte initiativer i 2019, bl.a. med afsæt i arbejdsprogrammet.

Arbejdet med næste års budget – budget 2020-2023 – er sat i gang i de stående udvalg og Økonomiudvalget. De stående udvalg og Økonomiudvalget har drøftet effektiviseringsforslag på deres møder i januar og februar. På mødet i marts godkender udvalgene effektiviseringsforslag på eget område og sender dem videre til behandling i Økonomiudvalget med sine anbefalinger. Herefter sendes forslagene i høring og vedtages af Kommunalbestyrelsen i maj.

 • Udvalgsmøder i januar, februar og marts:  

Udvalg drøfter effektiviseringsforslag

 • Udvalgsmøder ultimo marts:

Udvalg godkender effektiviseringsforslag og anbefaler Økonomiudvalget, hvilke der skal indarbejdes i budgettet

 • Økonomiudvalgsmøde i april:

Effektiviseringsforslagene sendes i høring

 • Økonomiudvalgsmøde, samt kommunalbestyrelsesmøde i maj:

Effektiviseringsforslag vedtages

Vedtagelse allerede maj 2019 sikrer den nødvendige tid til implementering af effektiviseringerne, inden den økonomiske effekt skal realiseres fra start begyndelsen af januar 2020. Den typiske effektivisering indebærer en ændret organisering af arbejdsrutiner og kræver derfor tid for at sikre en vellykket implementering for både medarbejdere og borgere.

Effektiviserings- og besparelsesstrategiens måltal for budget 2020

I forbindelse med fastsættelsen af de økonomiske rammer for budget 2020, blev effektiviserings- og besparelsesstrategiens måltal for 2020 samtidig vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019.

På mødet præciserede Kommunalbestyrelsen, at der alene arbejdes med effektiviseringer – ikke besparelser. Det er derfor ambitionen, at hele udvalgets måltal findes via effektiviseringer, hvis der skal skabes det ønskede råderum til politisk prioritering.

Tabel 1. Fordeling af strategiens måltal for 2020, samt status på forslag

Udvalg og politikområder

Måltal

Aktuelt måltal

Effektivise-ringsforslag

Difference

Økonomiudvalget

-3,0

-2,5

7,01

+ 4,51

     Politisk organisation

 

 

 

 

     Administration

-3,0

-2,5

3,66

 

     Erhverv og turisme

 

 

 

 

     Ejendomme

 

 

3,36

 

Udvalget for Børn og Skole

-6,5

-6,2

5,19

- 1,01

     Skole 0. – 9. klasse

-3,0

-2,7

3,66

 

     Almene dagtilbud

-3,0

-3,0

1,28

 

     Sundhed for børn og unge

-0,5

-0,5

0,25

 

Udvalget for Ældre og Sundhed

-10,0

-9,0

4,40

- 4,60

     Sundhed

-1,0

-0,5

 

 

     Ældre

-9,0

-8,5

4,40

 

Udvalget for Klima og Miljø

-2,5

-2,5

0,52

- 1,98

     Miljø og planer

 

 

 

 

     Kommunale veje og trafik

-2,5

-2,5

0,47

 

Udvalget for Beskæftigelse
og Uddannelse

-1,5

-2,3

0,20

- 2,10

     Dagundervisning

-0,5

-1,3

 

 

     Beskæftigelse og uddannelse

-1,0

-1,0

-0,20

 

Socialudvalget

-2,0

-1,7

2,91

+ 1,21

     Børnespecialområdet

-1,5

-1,2

1,70

 

     Voksenspecialområdet

-0,5

-0,5

1,21

 

Udvalget for Kultur og Fritid

-2,5

-1,8

0,87

- 0,93

     Kultur og fritid

-2,5

-1,8

0,87

 

Projektudvalget for Udvikling
af lokalområder

 

 

1,00

+ 1,00

     Administration

 

 

 

 

I alt i mio. kr.

-28,0

-26,0

22,09

-4,91

 

I første kolonne ses fordelingen af det samlede måltal for 2020 på 28 mio. kr. Da der allerede er vedtaget effektiviseringer og besparelser i forbindelse med budget 2019, som har økonomisk betydning for budget 2020, ses det aktuelle måltal i næste kolonne.

Bilag

Der er et lukket bilag til sagen, som indeholder beskrivelse af effektiviseringsforslag på udvalgets område.

Effektiviseringsforslagene offentliggøres, når Økonomiudvalget den 3. april træffer beslutning om at sende forslagene i høring.


Økonomiske konsekvenser

Når provenuet fra effektiviseringsforslagene realiseres, skabes et råderum til politisk prioritering. Det harmonerer med princip 7 i ”12 principper for økonomistyring i Holbæk Kommune”.

Forventningen og ønsket om et politisk råderum gør det muligt at igangsætte nye politiske initiativer. Råderummet bliver dog mindre end målsætningen, hvis der ikke findes flere effektiviseringsforslag eller besparelser end det er tilfældet nu.

Som det ses af tabel 1 ovenfor er der nye effektiviseringsforslag for i alt 22,09 mio. kr. Derudover blev der vedtaget effektiviseringsforslag sidste år, som har en større økonomisk effekt i 2020 end 2019 – samlet for 2 mio. kr. I alt er der derfor skabt et råderum på 24,09 mio. kr. til budget 2020, hvis alle effektiviseringsforslag vedtages.

En del af råderummet er allerede disponeret. Dels blev der i forbindelse med indgåelse af budgetaftalen for 2019+ brugt 2 mio. til en række indsatser i 2020, fx bus til Sportsbyen. Dels er 5 mio. kr. af det årlige råderum forudsat anvendt til organisatorisk arbejde med strategien, hvoraf der pt. er disponeret 4,27 mio. kr. i 2020.

I 2020 vil det reelle råderum til politisk prioritering derfor være 17,82 mio. kr. ved vedtagelse af samtlige effektiviseringsforslag.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Generelt vurderes der ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Høring

Vedtagelse af effektiviseringsforslagene i kommunalbestyrelsen i maj, forudsætter en høringsproces, da forslagene kan have personalemæssige konsekvenser.

Høringsproceduren vil følge proceduren i budgetprocessen. Det indebærer, at effektiviseringsforslagene sendes i høring blandt borgere, i MED/HU og i råd mv. efter følgende plan

 • Ultimo marts godkender udvalg effektiviseringer på eget område og sender dem til videre til økonomiudvalget
 • Den 3. april behandler Økonomiudvalget alle effektiviseringsforslag og sender dem i høring
 • Fra 4. april til 26. april er det muligt at afgive høringssvar
 • Den 8. maj behandler Økonomiudvalget effektiviseringsforslagene
 • Den 15. maj vedtager Kommunalbestyrelsen effektiviseringsforslagene

Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 16. januar 2019: Punkt 4: Beslutning af budgetramme for budget 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019: Punkt 8: Beslutning af budgetramme for budget 2020

Udvalget for Børn og Skole den 30. januar 2019: Punkt 19: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer, samt den 27. februar 2019:Punkt 32: Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Udvalget for Ældre og Sundhed 28. januar 2019: Punkt 13: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer, samt den 25. februar 2019: Punkt 24: Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Udvalget for Klima og Miljø den 29. januar 2019: Punkt 17: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer, samt den 26. februar 2019: Punkt 35: Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 4. februar 2019: Punkt 4: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer, samt den 26. februar 2019: Punkt 17: Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Socialudvalget den 28. januar 2019: Punkt 12: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer, samt den 25. februar 2019: Punkt 24: Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Udvalget for Kultur og Fritid den 30. januar 2019: Punkt 17: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer, samt den 27. februar 2019:Punkt 31: Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Økonomiudvalget den 6. februar 2019: Punkt 53: Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer


Beslutning i Socialudvalget den 25-03-2019

Udvalget indstiller, at AHLI 20 og LAER 18 godkendes. Udvalget anbefaler, at AHLI 19 udgår, da dette tiltag igangsættes allerede i 2019 for at medvirke til budgetoverholdelse i 2019. Udvalget ønsker at fremhæve, at udvalget har leveret effektiviseringsforslag udover det fastsatte måltal for udvalget. Udvalget ønsker, at de frigjorte midler udover udvalgets måltal reserveres til udvalget set i lyset af de forventede økonomiske udfordringer på udvalgets område i 2020.

34. Drøftelse af anbefalinger vedrørende Forebyggelse i Arbejdsprogram 2020

Drøftelse af anbefalinger vedrørende Forebyggelse i Arbejdsprogram 2020

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. anbefalingerne vedrørende Forebyggelse i Arbejdsprogram 2020 drøftes.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 23. januar 2019 at ’Forebyggelse’ udgør ét af to nye temaer i Arbejdsprogrammet for 2020. Det andet tema er ’Uddannelse og erhvervsudvikling’. Temaerne supplerer de to flerårige temaer fra det nuværende arbejdsprogram ’Fælles om folkeskolen’ og ’En mere grøn og bæredygtig kommune’, sådan at programmet for 2020 i alt indeholder 4 temaer.

På vinterseminaret den 7.-8. februar 2019 drøftede Kommunalbestyrelsen forebyggelsestemaet yderligere. På baggrund af Kommunalbestyrelsens input fra denne drøftelse er der udarbejdet vedlagte notater. Notaterne beskriver hvilke perspektiver, der kan anlægges på ’Forebyggelse’ i arbejdsprogrammet og hvilke indsatser, der kan knyttes til prioriteringen af temaet.

Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole skal særligt have fokus på notatet vedrørende Forebyggelse på det specialiserede område.

Udvalget for Ældre og Sundhed skal have fokus på notatet vedrørende Forebyggelse på ældreområdet.

Det videre politiske forløb for arbejdsprogrammet

8. april: Forårsseminar med fælles yderligere drøftelse af arbejdsprogrammet.

29. april + 2. maj: Socialudvalget, Udvalget for Ældre og Sundhed og Udvalget for Børn og Skole godkender indholdet af ’Forebyggelse’ i arbejdsprogrammet.

15. maj: Kommunalbestyrelsen vedtager sit arbejdsprogram på samme møde som Effektiviserings- og besparelsesstrategien vedtages.


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Socialudvalget den 25-03-2019

Drøftet.

Oplægget tilpasses på baggrund af drøftelsen på mødet.caseno18-40531_#4874589_v1_forebyggelse på det specialiserede område - input til kommunalbestyrelsens arbejdsprogram.pdf
caseno18-43392_#4865489_v1_forebyggelse på ældreområdet - input til kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020.docx

Bilag

Forebyggelse på det specialiserede område - input til Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020
Forebyggelse på ældreområdet - input til Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020


35. Beslutning om at udvide Udsatterådet med 2 medlemmer

Beslutning om at udvide Udsatterådet med 2 medlemmer

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. det besluttet, at udvide Udsatterådet med 2 medlemmer, så rådet fremover består af 11 medlemmer.

Beskrivelse af sagen

I forlængelse af budgetaftale 2018 besluttede byrådet den 13. december 2017, at  nedsætte et Udsatteråd for Holbæk Kommune. Rådet  skulle bestå af  9 medlemmer, heraf 5 fra de lokale foreninger som arbejder direkte og for socialt udsatte.

Udsatterådet har konkretiseret mulige indsatser forankret i 3 hovedindsatser, som skal omsættes i et konkret arbejdsprogram:

 • Boliger til alle
 • Indsatser i øjenhøjde
 • Sociale fællesskaber 

Udsatterådet har i forbindelse med drøftelse af indsatser i arbejdsprogrammet også evalueret nuværende sammensætning af udsatterådet. På baggrund af disse drøftelser, anbefaler udsatterådet nu, at der kan ske en udvidelse af rådets medlemmer med 2 nye repræsentanter fra følgende 2 foreninger som arbejder med særlige udsatte borgere:

 • SAND - De hjemløses landsorganisation, Nordvestsjælland
 • Foreningen Sidesporet 

Motivation for udvidelse af Udsatterådet fra 5-7 medlemmer:

Foreningen SAND – De hjemløses Landsorganisation

SAND er en interesseorganisation for nuværende og tidligere hjemløse. Foreningen arbejder for at afskaffe hjemløshed og forbedre forholdene for de hjemløse. Foreningen kan bidrage konstruktivt med viden og erfaring i relation til Udsatterådets fremtidige arbejde

Foreningen Sidesporet

Foreningen kan bidrage konstruktivt med viden og erfaring i relation til Udsatterådets fremtidige arbejde, f.eks. ideer til at understøtte styrkelse og samspil mellem de frivillige og professionelle indsatser, social økonomisk virksomhed og særlige indsatser overfor de mest udsatte borgere. 

En udvidelse af antal medlemmer forudsætter en tilpasning af § 3 i Forretningsordenen for Udsatterådet, så der står:

§3. Rådet består af 11 medlemmer med følgende fordeling:

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger to kommunalbestyrelsesmedlemmer direkte.

Stk. 3. Efter indstilling fra lokalafdelingen af hver af de nedennævnte organisationer, udpeger kommunalbestyrelsen 7 medlemmer på brugersiden til rådet:

         Kirkens Korshær

         Mødrehjælpen

         Medusa

         SIND – Holbæk/Odsherred/Kalundborg

         Ventilen

         SAND - De hjemløses landsorganisation, Nordvestsjælland

         Foreningen Sidesporet


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Byrådet den 13. december 2017: Punkt 232: Beslutning om etablering af et udsatteråd.


Beslutning i Socialudvalget den 25-03-2019

Indstilles godkendt.

36. Beslutning om organisatorisk placering af Social Viceværtsfunktion

Beslutning om organisatorisk placering af Social Viceværtsfunktion

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. det besluttes, at funktionen som social vicevært bliver varetaget af Holbæk Kommune, suppleret med et partnerskab med Kirkens Korshær.

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. funktionen som social vicevært bliver varetaget af Kirkens Korshær, suppleret med understøttende kommunale indsatser.

Beskrivelse af sagen

Socialudvalget besluttede den 5. februar 2019 at sende forslag til organisering af opgaveløsningen som social vicevært til kommende 6 skæve boliger i høring i Udsatterådet.

På baggrund af Udsatterådets høringssvar anbefaler administrationen, at Holbæk Kommune varetager funktionen som social vicevært, da opgaveløsningen derved kan blive understøttet af høj faglig ekspertise og driftssikkerhed, suppleret med indsatser fra Kirkens Korshær i forhold til sociale fællesskaber og aktiviteter. Forslaget omfatter endvidere intentioner om et styrket samarbejde mellem kommunale og frivillige organisationer. 

Målgruppen af borgere til de kommende 6 boliger, er borgere fra 18 år med betydelige sociale problemer. Det kræver høj specialiseret faglige viden og samarbejde med aktører på tværs af kommunen, sygehus, almen praksis, boligselskab med flere.

Opgaven som social vicevært bliver varetaget af Det specialiserede voksenområde under kerneområdet Aktiv hele livet. Organisatorisk betyder det, at funktionen som social vicevært bliver forankret sammen med det øvrige opsøgende arbejde til sociale udsatte, rusmiddelindsatsen, særlige indsatser til borgere med dobbelt diagnoser, tilbud til hjemløse, nuværende 4 skæve boliger samt de boligsociale indsatser.

Det betyder, at der sikres en fleksibel model, hvor flere aktører kan træde til og kan tilbyde de nødvendige leverancer set i lyset af de funktionsudfordringer borgerne har.

Organiseringen vil sikre færre snitfladeudfordringer og driftsmæssig sikkerhed grundet organisationens størrelse og øvrige indsatser på området.

Som supplement til opgaveløsningen som social vicevært, indgås en driftsaftale med Kirkens Korshær som kan medvirke til at understøtte de sociale fællesskaber i og udenfor fællesarealerne, herunder medvirke til at målgruppen af tilbuddet kan tilbydes mad, madpakker, tøj og møbler. 


Beskrivelse af alternativ indstilling

Funktionen som social vicevært bliver varetaget af Kirkens Korshær i Holbæk.

Kirkens Korshær ønsker en stærkere socialfaglig profil i deres opgaveløsninger og er derfor interesseret i at varetage funktionen som social vicevært.

Funktionen som social vicevært vil indgå i et tæt samarbejde med Kirkens Korshærs fem fagprofessionelle og et antal frivillige som har base i varmestuen i Klosterstræde.

Kirkens Korshær har erfaring med socialt udsatte via tilbuddet i deres varmestuen og tidligere indsatser i deres bofællesskaber.

Der er få fagpersoner, som har en generel erfaring med rådgivning, vejledning, omsorg, aktiviteter og samvær med målgruppen af udsatte borgere.

De faglige indsatser vil ad hoc skulle understøttes med indsatser fra Det specialiserede voksenområde.


Økonomiske konsekvenser

Der er i 2019 budgetlagt 575.000 kr. til opgaven.

Model 1: 500.000 kr. afsættes til opgaven som social vicevært i Aktiv hele livet, og 75.000 kr. afsættes til Kirkens Korshær.

Model 2: 575.000 kr. afsættes til opgaven som social vicevært i Kirkens Korshær.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Høring

Forslaget har været i høring i Udsatterådet. Deres høringssvar er vedhæftet som bilag.


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget ”Uddannelse og Job” den 30. marts 2016: Punkt 35: Beslutning om social viceværtsfunktion ved fem skæve boliger.

Socialudvalget den 5. februar 2019: Punkt 13: Beslutning om at sende funktionen som social vicevært til skæve boliger i høring i Udsatterådet.


Beslutning i Socialudvalget den 25-03-2019

Hovedindstilling godkendt.caseno16-10050_#4864750_v1_høringssvar fra udsatterådet.docx

Bilag

Høringssvar fra Udsatterådet


37. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag


Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orientering fra direktionen

 • Kort orientering om Kikhøj, Centerleder Henrik Dahl deltager på mødet

Mødet den 29. april

 • Budget 2020-2023
 • Effektiviserings- og besparelsesstrategi
 • Budgetopfølgning/udgiftsdrivere
 • Budgetrevision 2
 • Borgerrådgiverens beretning 2018
 • Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens beretning 2018
 • Systematisk dialogform med relevante råd
 • Opgangsbofællesskaber

Mødet den 27. maj

 • Budget 2020-2023
 • Effektiviserings- og besparelsesstrategi
 • Budgetopfølgning/udgiftsdrivere

Mødet den 24. juni

 • Budget 2020-2023
 • Effektiviserings- og besparelsesstrategi
 • Budgetopfølgning/udgiftsdrivere
 • Status på socialpædagogisk ledsagelse
 • Midtvejsevaluering af pilotprojekt sammenhængende borgerforløb
38. Underskriftsark

Underskriftsark