UDVALG

Socialudvalget

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde 2, mødelokale 1.11

STARTTIDSPUNKT

25-02-2019 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

25-02-2019 18:30:00


PUNKTER

19. Godkendelse af dagsorden til mødet den 25. februar 2019
20. Drøftelse af partnerskabsaftaler
21. Beslutning af finansiering af aftale med TUBA
22. Orientering om udgiftsdrivere for februar måned
23. Drøftelse af budget 2020-2023
24. Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer
25. Godkende udmøntning af handleplaner for det specialiserede voksenområde i Aktiv Hele Livet
26. Underskriftsark
27. Orienteringer19. Godkendelse af dagsorden til mødet den 25. februar 2019

Godkendelse af dagsorden til mødet den 25. februar 2019

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet d. 25. februar bliver godkendt

Beslutning i Socialudvalget den 25-02-2019

Rasmus Brandstrup Larsen (V) og Michael Suhr (C) var fraværende under behandling af dette punkt.

Godkendtcaseno19-3923_#4849775_v1_2019.02.25 tidsplan sou.pdf.pdf

Bilag

2019.02.25 Tidsplan SOU.pdf


20. Drøftelse af partnerskabsaftaler

Drøftelse af partnerskabsaftaler

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. de fremtidige rammer for indgåelse af partnerskabsaftaler under §18 puljen drøftes.

Beskrivelse af sagen

Det nye administrationsgrundlag for §18 puljen trådte i kraft den 1. januar 2019. Der er ansøgningsfrist for puljen den 1. februar, og derefter samles det nye §18 Forum for første gang for at indstille til fordelingen af årets midler.

I den forbindelse vil det være en hjælp for det nye §18 Forum at kende de fremtidige muligheder for partnerskabsaftaler under §18 puljen.

Størstedelen af §18 puljen fordeles efter ansøgninger. Der er mulighed for at tildele både etårige og flerårige bevillinger.

Administrationsgrundlaget for §18 puljen giver også Holbæk Kommune mulighed for at indgå partnerskabsaftaler med frivillige sociale foreninger, hvis aftalerne godkendes af det politiske udvalg.

Holbæk Kommune har på nuværende tidspunkt to partnerskabsaftaler under §18 puljen – begge er politisk vedtaget:

 • Kirkens Korshærs varmestue.
  Aftalen blev godkendt i oktober 2018 og erstatter en tidligere aftale om drift af Kirkens Korshærs opgangsfællesskab. 
 • Foreningen Medusa.
  Frivillige aktiviteter for voldsramte kvinder og deres børn.

Forud for drøftelsen henvises til bilag 1, som viser nøgletal og fakta om uddelinger af §18 puljen for årene 2015-2018. Følgende inspirationsspørgsmål kan også indgå i drøftelsen:

 • Ønsker Socialudvalget at øremærke yderligere midler til indgåelse af nye partnerskabsaftaler? En konsekvens af dette vil være, at midlerne til uddeling i §18 Forum tilsvarende mindskes.
 • Ønsker Socialudvalget at afsøge behovet for indgåelse af yderligere partnerskabsaftaler?
 • Hvilke kriterier skal være opfyldt, for at en forening kan indgå en partnerskabsaftale med Holbæk Kommune?

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2018: Punkt 240: Godkendelse af nyt administrationsgrundlag for § 18 puljen


Beslutning i Socialudvalget den 05-02-2019

Udsat.


Beslutning i Socialudvalget den 25-02-2019

Rasmus Brandstrup Larsen (V) og Michael Suhr (C) var fraværende under behandling af dette punkt.

Drøftet.

Udvalget ønsker, at særligt forebyggende indsatser for udsatte børn og familier prioriteres, og at muligheden for flerårige indsatser bringes i anvendelse.caseno18-13083_#4816559_v1_notat om §18 puljen.pdf

Bilag

Notat om §18 puljen


21. Beslutning af finansiering af aftale med TUBA

Beslutning af finansiering af aftale med TUBA

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. det godkendes, at der ikke indgås aftale med TUBA om yderligere 5 pladser

Alternativ indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. aftalen med TUBA om yderligere 5 pladser finansieres ved at omprioritere midler fra §18-puljen.

Beskrivelse af sagen

Tuba yder rådgivning og terapi til børn og unge, der er vokset op i misbrugsfamilier. Holbæk Kommune har siden 2016 haft en aftale med TUBA om, at vi køber 5 pladser årligt til målgruppen 14-24 år for 75.000 kr. TUBA har i flere omgange henvendt sig til forskellige medarbejdere og politikere i Holbæk for at udvide denne aftale med en aftale for målgruppen 25-39 år.

Administrationens vurdering er, at aftalen ikke bør godkendes, dels fordi tilbuddet indholdsmæssigt og økonomisk ligger over det generelle serviceniveau på et tidspunkt, hvor vi arbejder med handlingsplaner for at holde budgettet, dels fordi vi i kommunen har alternativer i form af individuelle samtaletilbud på Birkevænget og Rusmiddelcenter Holbæks ambulante tilbud. Dette tilbud har i efteråret gennemgået en opkvalificering, så der nu også er et


Beskrivelse af alternativ indstilling

Socialudvalget besluttede den 5. februar 2019, at udvalget ønsker at se forslag til kompenserende besparelser, inden der træffes endelig beslutning om at indgå en aftale med TUBA om yderligere 5 pladser målrettet borgere mellem 25 og 35 år.

5 pladser koster årligt 75.000 kr. og beløbet pristalsreguleres år for år. Der er 6 måneders opsigelse til udgangen af et år. Påbegyndte forløb inden for årets ramme skal færdiggøres uanset om kontrakten forlænges.

Administrationen anbefaler, at en aftale om yderligere 5 pladser finansieres ved at omprioritere midler fra §18-puljen. I 2018 er der uddelt midler fra §18-puljen for 755.000 kr. Beløbene til partnerskabsaftaler indgår ikke i denne opgørelse.

Jævnfør administrationsgrundlaget for §18puljen støtter puljen aktiviteter med fokus på hjælp og på forebyggelse, samt såvel længerevarende som enkeltstående aktiviteter. Det er muligt at søge om flerårige bevillinger.

Godkender Socialudvalget aftalen, køber Holbæk Kommune fem pladser årligt af TUBA Holbæk for 75.000 kr., og som konsekvens vil det betyde, at pengene vil blive taget fra § 18-midlerne.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Øvrige konsekvenser

En omprioritering af §18-midlerne betyder, at der er færre midler at søge for foreninger, organisationer og borgere, der arbejder på at fremme livskvaliteten og sundheden for socialt udsatte medborgere i alle aldersgrupper.


Beslutning i Socialudvalget den 25-02-2019

Rasmus Brandstrup Larsen (V) og Michael Suhr (C) var fraværende under behandling af dette punkt.

Den alternative indstilling indstilles godkendt for 2019 og 2020. Ved Partnerskabsaftalens udløb undersøges det, om der i stedet skal etableres et kommunalt tilbud.

22. Orientering om udgiftsdrivere for februar måned

Orientering om udgiftsdrivere for februar måned

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på væsentlige dele af hvert politikområde.

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2020-2023. 

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug.

De væsentligste kommentar til udgiftsdriverne er, at området er udfordret og der er ved at blive iværksat handleplaner for at bringe balance mellem budget og udgifter.


Beslutning i Socialudvalget den 25-02-2019

Michael Suhr (C) var fraværende under behandling af dette punkt.

 

Orienteringen taget til efterretning

23. Drøftelse af budget 2020-2023

Drøftelse af budget 2020-2023

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. Relevante benchmarks på udvalgets politikområder gennemgås og drøftes, med henblik på udarbejdelse af budget 2020

Beskrivelse af sagen

Udvalget fortsætter drøftelserne om budget 2020, denne gang med særligt fokus på relevante benchmarks på udvalgets politikområder. Benchmarks illustrerer, hvordan Holbæk Kommunes udgifts-, service- og aktivitetsniveau er sammenlignet med andre kommuner, og giver indblik i, hvor der kan ske en eventuel prioritering senere på foråret.

Udvalget skal være færdige med deres bidrag til budget 2020-2023 på mødet i maj. Herefter indarbejder administrationen udvalgets budgetforslag i økonomisystemet, og budgetbemærkningerne udarbejdes til fremlæggelse på budgetcamp og 1. behandling.


Beslutning i Socialudvalget den 25-02-2019

Michael Suhr (C) var fraværende under behandling af dette punkt.

 

Drøftet

24. Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Socialudvalget, Udvalget for Kultur og Fritid og Økonomiudvalget.

Drøftelsessag


Indstilling

Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. effektiviseringsforslag på udvalgets område med økonomisk effekt for budget 2020 drøftes

Beskrivelse af sagen

Proces for effektiviserings- og besparelsesstrategien

Med budgetaftalen for 2018 igangsatte Byrådet en effektiviserings- og besparelsesstrategi, hvor målet er årligt at realisere 28 mio. kr. (svarende til omtrent 1% af serviceudgifterne). Strategien blev foldet ud på møde i Kommunalbestyrelsen den 21. februar 2018, pkt. 21. Formålet med strategien er at tilvejebringe et økonomisk råderum til politisk prioritering.

I 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen første række af forslag under strategien. Samlet set skabte det 23,2 mio. kr. til gennemførelse af politisk udvalgte initiativer i 2019, bl.a. arbejdsprogrammet.

I forhold til næste års budget er arbejdet i de stående udvalg og Økonomiudvalget igangsat. De stående udvalg og Økonomiudvalget præsenteres for effektiviseringsforslag på deres møder i januar, februar og marts. På møderne i marts indstiller udvalgene til Økonomiudvalget, hvilke effektiviseringer de anbefaler indarbejdet. Herefter er forslagene i høring og vedtages af Kommunalbestyrelsen i maj.

Effektiviseringsforslag

Udvalgsmøder januar, februar, marts

Udvalg drøfter effektiviseringsforslag

Udvalgsmøder i marts

Udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget, hvilke effektiviseringer, der skal indarbejdes

Økonomiudvalgsmøde i april

Effektiviseringsforslagene sendes i høring

Kommunalbestyrelsesmøde i maj

Effektiviseringsforslagene vedtages

 

Effektiviserings- og besparelsesstrategiens måltal for budget 2020

I forbindelse med fastsættelsen af de økonomiske rammer for budget 2020, blev måltallene for effektiviserings- og besparelsesstrategien samtidig vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019.

Måltallene for 2020 tager sit udgangspunkt i de måltal, der blev meldt ud i forbindelse med rammeudmeldingen for 2019. Disse måltal blev fordelt på baggrund af blandt andet politikområdernes:

-          andel af servicerammen

-          udvikling i udgiftsniveauet

-          udgiftsniveau sammenlignet med andre kommuner

På fundamentet af udmeldingen fra sidste år, er effektiviserings- og besparelsesstrategien i budget 2020 blevet justeret ud fra en administrativ vurdering af, hvad der er realistisk på enkelte politikområder.

Måltallene for budget 2020 ses i nedenstående skema:

Udvalg og politikområder

 

 

i mio. kr.

Måltal

 

Måltal

Minus profil fra 2019

Økonomiudvalget

-3,0

-2,5

Politisk organisation

 

 

Administration

-3,0

-2,5

Erhverv og turisme

 

 

Ejendomme

 

 

 

 

 

Udvalget for børn og skole

-6,5

-6,2

Skole 0-9 klasse

-3,0

-2,7

Almene dagtilbud

-3,0

-3,0

Sundhed for børn og unge

-0,5

-0,5

 

 

 

Udvalget for ældre og sundhed

-10,0

-9,0

Sundhed

-1,0

-0,5

Ældre

-9,0

-8,5

 

 

 

Udvalget Klima og Miljø

-2,5

-2,5

Miljø og planer

 

 

Kommunale veje og trafik

-2,5

-2,5

 

 

 

Udvalget for beskæftigelse og uddannelse

-1,5

-2,3

Dagundervisning

-0,5

-1,3

Beskæftigelse og uddannelse

-1,0

-1,0

 

 

 

Socialudvalget

-2,0

-1,7

Børnespecialområdet

-1,5

-1,2

Voksenspecialområdet

-0,5

-0,5

 

 

 

Udvalget for Kultur og Fritid

-2,5

-1,8

Kultur og Fritid

-2,5

-1,8

 

 

 

I alt

-28,0

-26,0

 

I den grå kolonne ses fordelingen af det samlede måltal for 2020 på 28 mio. kr. på udvalg og politikområder.

Da der allerede er vedtaget effektiviseringer og besparelser i forbindelse med budget 2019, som har en økonomisk betydning for budget 2020, ses det justerede måltal i den hvide kolonne. Det er måltallet i den hvide kolonne, som udvalgene skal opfylde.

 

Drøftelse af effektiviseringsforslag

På mødet præsenteres og drøftes forslag til effektiviseringer på udvalgets område.

Det er ambitionen, at hele udvalgets måltal findes via effektiviseringer, idet Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019 under punkt 8: Beslutning af budgetramme for budget 2020 præciserede, at der alene arbejdes med effektiviseringer – ikke besparelser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke umiddelbart nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 16. januar 2019: Punkt 4: Beslutning af budgetramme for budget 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019: Punkt 8: Beslutning af budgetramme for budget 2020

Udvalget for Børn og Skole den 30. januar 2019: Punkt 19: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer

Udvalget for Ældre og Sundhed 28. januar 2019: Punkt 13: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer

Udvalget for Klima og Miljø den 29. januar 2019: Punkt 17: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 4. februar 2019: Punkt 4: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer

Socialudvalget den 28. januar 2019: Punkt 12: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer

Udvalget for Kultur og Fritid den 30. januar 2019: Punkt 17: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer

Økonomiudvalget den 6. februar 2019.


Beslutning i Socialudvalget den 25-02-2019

Michael Suhr (C) var fraværende under behandling af dette punkt.

 

Drøftet

25. Godkende udmøntning af handleplaner for det specialiserede voksenområde i Aktiv Hele Livet

Godkende udmøntning af handleplaner for det specialiserede voksenområde i Aktiv Hele Livet

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at

 1. Udmøntning af handleplaner for det specialiserede voksenområde i Aktiv hele livet godkendes

Beskrivelse af sagen

På Socialudvalgets møde den 7. januar 2019 forelagde kerneområdet Aktiv hele livet forslag til handleplaner for det specialiserede voksenområde for 8,7 mio. kr. Udvalget besluttede, at konkrete forslag til udmøntning af handleplanerne skulle forelægges politisk forud for igangsættelse. I forlængelse af Socialudvalgets møde har administrationen justeret handleplan for Aktiv hele livet. Derfor bliver handleplanen forelagt til politisk godkendelse igen.

Handleplanens samlede beløb er uændret. Men ét forslag er udgået, nemlig forslaget om at nedlægge eller reducere klub-, aktivitets- og samværstilbud. Administrationen vurderer, at dette forslag på sigt ville føre til dyrere løsninger, fordi mange af borgerne vil have krav på alternative og dyrere tilbud. Som alternativ er der i stedet blevet skruet op for handleplanerne vedrørende stram visitation (tema 3) og prisforhandlinger med private leverandører (tema 4). Den opdaterede handleplan fremgår af skemaet nedenfor.

TEMA OG AKTIVITET

MIO. KR. 2019

1)    Samarbejde myndighed og udførere om at udvikle fleksible botilbud i alt

1,00 mio. kr.

a)     Borgere flytter i egen bolig med støtte (fra dyrere tilbud)

1,00

b)     Strategi: Udvikle fleksible boligtilbud til gode priser (besparelser på længere sigt)

0,00

2)    Omlægning af sociale indsatser i alt

1,85 mio. kr.

a)     Stordriftsfordele og synergieffekt ved at samle ikke visiterede indsatser (handleplan er iværksat)

1,40

b)     Synergi ved at samle § 85 rammer

0,45

3)    Stram visitation og opfølgning på indsatser i alt

4,85 mio. kr

a)     Skærpet opfølgning på forsorgshjem og krisecentre (§ 109 og § 110)

1,90

b)     Stikprøvekontrol på BPA – Borgerstyret Personlig Assistance (§ 95 og *§ 96)

0,25

c)      Tematiske gennemgange på økonomi og kvalitet (herunder jura)

0,25

d)     Fortsat stram visitation og styring

2,45

4)    Prisforhandlinger med private leverandører i alt

1,0 mio. kr

I ALT HANDLEPLANER

8,7 mio. kr.

 

Besparelser for 1,4 mio. er allerede iværksat (2a). Men derudover indeholder handleplanen samlet set fortsat betydelige risici:

Dels viser benchmark analyser, at Holbæk Kommune har et lavt udgiftsniveau på voksenspecialområdet, når vi sammenligner os med andre kommuner. Det tyder på, at vi allerede har høstet mange af de gevinster, der kan være ved at omlægge tilbud, styre stramt og forhandle priser.

Dels udgør tiden en risikofaktor i sig selv. For selv om nogle handleplaner er iværksat, så skal andre først implementeres nu. Det giver ikke mange måneder til at opnå den ønskede effekt.

Endelig er der generelt tale om et område, hvor langt størstedelen af borgerne er førtidspensionister, og hvor der ikke kan forventes væsentlige forbedringer af deres situation – måske snarere tvært imod. Derfor forventer administrationen heller ikke, at der vil være mange besparelser som følge af reducerede indsatser.

På den baggrund vurderer administrationen samlet set, at den fremlagte handleplan udgør det bedste bud i forhold til at opnå de ønskede besparelser.


Økonomiske konsekvenser

Såfremt Aktiv hele livet ikke gennemfører handleplaner for 8,7 mio. kr., forventes budget 2019 ikke at kunne hoverholdes.


Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 7. januar 2019: Punkt 2: Godkendelse af handleplaner på det specialiserede område 


Beslutning i Socialudvalget den 25-02-2019

Michael Suhr (C) var fraværende under behandling af dette punkt.

 

Indstilles godkendt

26. Underskriftsark

Underskriftsark
27. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag


Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Mødet den 25. marts

 • Budget 2020-2023
 • Effektiviserings- og besparelsesstrategi
 • Budgetopfølgning/udgiftsdrivere
 • Systematisk dialogform med relevante råd
 • Udvidelse af Søbæk Have

Mødet den 29. april

 • Budget 2020-2023
 • Effektiviserings- og besparelsesstrategi
 • Budgetopfølgning/udgiftsdrivere
 • Budgetrevision 2
 • Borgerrådgiverens beretning 2018
 • Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens beretning 2018

Mødet den 27. maj

 • Budget 2020-2023
 • Effektiviserings- og besparelsesstrategi
 • Budgetopfølgning/udgiftsdrivere