UDVALG

Socialudvalget

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde 2, lokale 3.1

STARTTIDSPUNKT

05-02-2019 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

05-02-2019 17:00:00


PUNKTER

8. Godkendelse af dagsorden til mødet den 28. januar 2019
9. Drøftelse af partnerskabsaftaler
10. Beslutning om Budgetrevision 1 2019
11. Drøftelse af budget 2020-2023
12. Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer
13. Beslutning om at sende funktionen som social vicevært til skæve boliger i høring i Udsatterådet
14. Beslutning om indgåelse af aftale med TUBA
15. Orientering om årsrapport for handlingsplan til forebyggelse af ekstremsime og radikalisering
16. Orienteringssag om konsekvenser af ungdomskriminalitetsnævn
17. Orienteringer
18. Underskriftsark8. Godkendelse af dagsorden til mødet den 28. januar 2019

Godkendelse af dagsorden til mødet den 28. januar 2019

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet d. 28. januar bliver godkendt

Beslutning i Socialudvalget den 05-02-2019

Godkendtcaseno19-3923_#4823855_v1_2019.01.28 tidsplan sou .pdf.pdf

Bilag

2019.01.28 Tidsplan SOU .pdf


9. Drøftelse af partnerskabsaftaler

Drøftelse af partnerskabsaftaler

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. de fremtidige rammer for indgåelse af partnerskabsaftaler under §18 puljen drøftes.

Beskrivelse af sagen

Det nye administrationsgrundlag for §18 puljen trådte i kraft den 1. januar 2019. Der er ansøgningsfrist for puljen den 1. februar, og derefter samles det nye §18 Forum for første gang for at indstille til fordelingen af årets midler.

I den forbindelse vil det være en hjælp for det nye §18 Forum at kende de fremtidige muligheder for partnerskabsaftaler under §18 puljen.

Størstedelen af §18 puljen fordeles efter ansøgninger. Der er mulighed for at tildele både etårige og flerårige bevillinger.

Administrationsgrundlaget for §18 puljen giver også Holbæk Kommune mulighed for at indgå partnerskabsaftaler med frivillige sociale foreninger, hvis aftalerne godkendes af det politiske udvalg.

Holbæk Kommune har på nuværende tidspunkt to partnerskabsaftaler under §18 puljen – begge er politisk vedtaget:

 • Kirkens Korshærs varmestue.
  Aftalen blev godkendt i oktober 2018 og erstatter en tidligere aftale om drift af Kirkens Korshærs opgangsfællesskab. 
 • Foreningen Medusa.
  Frivillige aktiviteter for voldsramte kvinder og deres børn.

Forud for drøftelsen henvises til bilag 1, som viser nøgletal og fakta om uddelinger af §18 puljen for årene 2015-2018. Følgende inspirationsspørgsmål kan også indgå i drøftelsen:

 • Ønsker Socialudvalget at øremærke yderligere midler til indgåelse af nye partnerskabsaftaler? En konsekvens af dette vil være, at midlerne til uddeling i §18 Forum tilsvarende mindskes.
 • Ønsker Socialudvalget at afsøge behovet for indgåelse af yderligere partnerskabsaftaler?
 • Hvilke kriterier skal være opfyldt, for at en forening kan indgå en partnerskabsaftale med Holbæk Kommune?

Frivillighedskoordinator Christina Hvalsø Hansen deltager i mødet under dette punkt.


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2018: Punkt 240: Godkendelse af nyt administrationsgrundlag for § 18 puljen


Beslutning i Socialudvalget den 05-02-2019

Udsat.caseno18-13083_#4816559_v1_notat om §18 puljen.pdf

Bilag

Notat om §18 puljen


10. Beslutning om Budgetrevision 1 2019

Beslutning om Budgetrevision 1 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at

 1. at budgetrevision 1 godkendes
 2. omplaceringerne i bilag 1 godkendes

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgning i 2019

 

Budgetrevisioner

Dette er den første af fire budgetrevisioner i 2019.

 

Formålet med budgetrevisionerne er, at Kommunalbestyrelsen får et overblik over kommunens samlede økonomi – herunder forventningerne til årets forbrug. Det er også ved budgetrevisionerne, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at omprioritere budget mellem politikområderne.

Når der flyttes budgetter mellem politikområder, kaldes det en omplacering.

Når der tages penge op af kassen eller lægges penge i kassen, kaldes det en tillægsbevilling. Jævnfør det 3. styringsprincip for Holbæk Kommune gives der kun kassefinansieret tillægsbevilling som følge af merudgift til midtvejsreguleringen af kommunale bloktilskud.

 

Budgetrevision 1 ligger så tidligt på året, at det er for tidligt at estimere, så derfor er forventningen til årets forbrug som udgangspunkt lig med budgettet. Budgetrevision 1 anvendes primært til konsekvensrettelser i forhold til 2018 samt indarbejdelse af beslutninger truffet efter budgetvedtagelsen for 2019.

 

Den anden og den tredje budgetrevision behandles i Kommunalbestyrelsen i henholdsvis maj og september måned. Ved disse budgetrevisioner præsenteres Kommunalbestyrelsen for det forventede årsforbrug, og administrationen indstiller om nødvendigt omprioriteringer af budgettet.

 

Den fjerde og sidste budgetrevision udarbejdes på samme måde som budgetrevision 2 og 3. Herudover vil buffer afsat til uforudsete udgifter blive fordelt i det omfang, der er brug for det. Budgetrevision 4 behandles i Kommunalbestyrelsen i december.

 

Udgiftsdrivere

På de stående udvalgsmøder præsenteres udgiftsdrivere.

Udgiftsdriverne skal give overblik og indblik i de væsentligste dele af udvalgets økonomi.

Udgiftsdriverne vil være koblet til budgetforudsætningerne, og skal gøre det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på hvert politikområde.

 

Budgetrevision 1

Her ved budgetrevision 1 foretages der alene tilpasninger på to punkter.

 1. Konsekvensrettelser af ændringer foretaget i 2018, som ikke er indarbejdet i 2019
 2. Beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen efter budgetvedtagelsen om anvendelsen af et beløb.

Nedenfor er omplaceringerne og beslutningerne truffet i Kommunalbestyrelsen kort beskrevet. I bilag 1 er et overblik over omplaceringer mellem politiområder.

I bilag 2 er der en mere uddybende forklaring på omplaceringerne.

Omplaceringerne og de nye beslutninger vil indgå i det korrigerede budget.

 

Omplaceringer

Omplaceringerne i år vedrører primært konsekvensrettelser i forhold til ændringer foretaget i 2018, som ikke nåede med i oprindeligt budget for 2019. Det indstilles blandt andet, at der overføres 4 mio. kr. til administrationen på ”Alle kan bidrages” område fra øvrige områder. Herudover udmøntes en række puljemidler og der flyttes budgetter, som følge af en sammenlægning af Vej og Park og Teknisk Service. 

 

Beslutninger efter budgetvedtagelsen

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. oktober 2018 blev det besluttet at tilføre Holbæk i Pinsen yderligere 450.000 kr. i 2019 og 2020 og reducere budgettet tilsvarende i 2021. Så over en treårig periode er beslutningen udgiftsneutral. Budgettet øges dog i 2019 og er foreslået finansieret af overførte midler fra 2019.

 

Kendt viden fra budgetrevision 4 2018

Ved budgetrevision 4 i 2018 var der en række områder der var økonomisk udfordret og som også forventes at være økonomisk udfordret i 2019. Det drejer sig om:

 • Folkeskolerne
 • Socialudvalgets område generelt
 • Mellemkommunale refusioner på ældreområdet
 • Sygedagpenge og førtidspension

Der er derfor igangsat en række handleplaner med henblik på budgetoverholdelse på områderne, som er behandlet i de stående udvalg i januar måned.

 

Ny viden siden vedtagelsen af budgettet

Siden budgetvedtagelsen er der sket nogle ændringer, som får indflydelse på udgifter og indtægter og serviceramme i 2019. Det drejer sig om:

 

 • Der omplaceres 3 mio. kr. fra seniorjob og fleksjob til Administration under Økonomiudvalget på Alle kan Bidrage. Beløbet omplaceres for at sikre, at der ikke bliver merforbrug på administrationen i 2019. Beløbet flyttes fra ikke-service til service og øger altså udgifterne på service, hvis budgetterne overholdes.
 • Der omplaceres 1,8 mio. kr. fra ikke service til service vedrørende ny beregning af pris x mængde på Sundhedsområdet. Budgettet til denne beregning var i det oprindelige budget placeret på ikke service.
 • Derudover omplaceres internt på Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 2,3 mio. kr. fra service til ikke service vedrørende IT-udgifter.
 • Holbæk Kommune får en yderligere indtægt på udligningen på 10 mio. kr. Beløbet gives som en overgangsordning 2019 og 2020 og dækker over en kompensation på en kontoplanændring på ældre og voksenspecialområdet, som betød lavere indtægter til blandt andet Holbæk Kommune. Beløbet øger ikke servicerammen i 2019.
 • Holbæk Kommune får 0,2 mio. kr. mindre på statstilskuddet. Skyldes at kommunerne kollektivt bliver sanktioneret for samlet set at have sat skatten op.
 • Der forventes mindreudgifter på administrationsbidrag til Udbetaling Danmark på 2,2 mio. kr. Dette mindsker presset på servicerammen med 2,2 mio. kr.
 • Der er et forventet merforbrug på serviceudgifter på Uddannelse til alle unges område på 2,3 mio. kr. på Administration. Mentorer skal bogføres på administration og ikke som Holbæk Kommune plejer at gøre, som forsørgelsesudgift. Da der på administration ikke er refusion beløbet forventes der et merforbrug. Herudover betyder ændringen, at der omplaceres budget fra ikke-service til service 0,5 mio. kr. Dette betyder et øget pres på servicerammen på i alt 2,8 mio. kr.

Ovenstående viden vil indgå i skøn ved BR2, som forelægges Kommunalbestyrelsen i maj måned.

Hvis der kommer yderligere udfordringer i løbet af året, vil administrationen løbende indstille forslag til handlinger, der sikrer, at budgettet overholdes.

 

Serviceudgifter

De nye viden beskrevet ovenfor påvirker ikke driftsbudgettet samlet set, men balancen mellem driftsudgifter indenfor servicerammen og udenfor servicerammen er ændret. Det samlede pres på servicerammen kan med dette opgøres til 3,2 mio. kr.

Hvis udgifterne inden for servicerammen skal holdes på ovenstående niveau forudsættes der - udover budgetoverholdelse – at der overføres lige så store beløb til 2020, som der forventes overført til 2019. På baggrund af BR4 forventedes der overført ca. 55 mio. kr. til 2019. For at holde overskuddet i forhold til servicerammen, skal der så også overføres 55 mio. kr. til 2020. Dette skal ses i lyset af, at der er indstillet anvendt overførsler fra 2018 på folkeskoleområdet til at dække det forventede merforbrug på området.

 

 

Budget 2019

Herunder er en oversigt over budgettet for 2019 og forventet forbrug 2018. Den første kolonne viser det forventede forbrug på drift i 2018 i 2019-priser på baggrund af oktober data. De øvrige budgetposter fremskrives ikke mellem årene, og indgår derfor ikke i tabellen. Den anden kolonne med oprindeligt budget 2019 viser budgettet, som det ligger i Økonomisystemet i januar 2019.

 

 

 

Mio. kr.

Forventet forbrug

Oprindeligt

Forskel

2019-priser

BR4 2018

Budget 2019

 

Indtægter

 

-4.433,8

 

Drift i alt

4.108,8

4.148,9

-40,0

-Økonomiudvalget

468,9

580,1

-111,1

-Børn og Skole

967,7

897,3

70,5

-Ældre og Sundhed

811,9

845,8

-33,9

-Socialudvalget

648,6

634,0

14,6

-Beskæftigelse og Uddannelse

975,7

952,7

23,0

-Klima og Miljø

124,0

129,1

-5,1

-Kultur og Fritid

112,0

109,9

2,1

Renter

 

25,1

 

Anlæg

 

170,0

 

Finansiering

 

74,2

 

 

 

 

 

Resultat i alt

 

-15,6

 

 

 

 

 

Ændring af kassebeholdning

 

15,6

 

Forøgelse (+), Forbrug (-)

 

Tabellen viser i der i budget 2019 er plads til forbrug på 40 mio. kr. mere end forbruget i 2018 forventes at blive. De store afvigelser på enkelte udvalg, skyldes at budgetterne til ejendomme er flyttet til Økonomiudvalget fra de øvrige udvalg.


Beslutning i Socialudvalget den 05-02-2019

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.caseno19-1330_#4819923_v1_bilag 1 - omplaceringer.pdf.pdf
caseno19-1330_#4819922_v1_bilag 2.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - omplaceringer.pdf
Bilag 2.pdf


11. Drøftelse af budget 2020-2023

Drøftelse af budget 2020-2023

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. udvalgets økonomiske ramme for 2020 drøftes i forhold til betydningen for budget 2020.
 2. budget på politikområderne, set i forhold til mulige prioriteringer gennemgås og drøftes.

Beskrivelse af sagen

De økonomiske rammer for udvalget bliver drøftet i forhold til, hvad de betyder for budget for 202-2023. Udvalget drøfter forskelle og ligheder i forhold til 2018 og 2019.

Derudover fortsætter beskrivelse af politikområder med henblik på eventuel prioritering senere på foråret. Beskrivelsen vil, i det omfang det er muligt, have fokus på, hvor det er muligt at ændre aktiviteterne, og hvor det ikke er muligt af hensyn til lovgivning, serviceniveau mv.

Udvalget skal være færdige med deres bidrag til budget 2020-2023 på mødet i maj. Herefter indarbejder administrationen udvalgets budgetforslag i økonomisystemet, og budgetbemærkningerne udarbejdes til fremlæggelse på budget camp og 1. behandling.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Socialudvalget den 05-02-2019

Drøftet.

12. Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget Ældre og Sundhed, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Socialudvalget og Økonomiudvalget

Drøftelsessag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. effektiviseringsforslag på udvalgets område med økonomisk effekt for budget 2020 drøftes

Beskrivelse af sagen

Proces for effektiviserings- og besparelsesstrategien

Med budgetaftalen for 2018 igangsatte Byrådet en effektiviserings- og besparelsesstrategi, der årligt skal realisere 28 mio. kr. (svarende til omtrent 1% af serviceudgifterne). Strategien blev foldet ud på møde i Kommunalbestyrelsen den 21. februar 2018, pkt. 21.

På baggrund af indstillinger fra de stående udvalg og økonomiudvalget vedtog Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2018 første række af effektiviseringer med økonomisk effekt for budget 2019.
Med henblik på næste års budget igangsættes arbejdet nu i de stående udvalg og Økonomiudvalget med drøftelse af konkrete effektiviseringsforslag.

De stående udvalg og Økonomiudvalget præsenteres for effektiviseringsforslag på deres møder i januar, februar og marts. På møderne i marts indstiller udvalgene til Økonomiudvalget, hvilke effektiviseringer de anbefaler indarbejdet. Herefter er forslagene i høring og vedtages af Kommunalbestyrelsen i maj.

Effektiviseringsforslag

Udvalgsmøder januar, februar, marts

Udvalg drøfter effektiviseringsforslag

Udvalgsmøder i marts

Udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget, hvilke effektiviseringer, der skal indarbejdes

Økonomiudvalgsmøde i april

Effektiviseringsforslagene sendes i høring

Kommunalbestyrelsesmøde i maj

Effektiviseringsforslagene vedtages

Besparelsesforslag

Udvalgsmøder i april

Udvalg drøfter eventuelt besparelsesforslag – så det samlede råderum på 28 mio.kr. til tværgående politisk prioritering bliver fundet

Udvalgsmøder i maj

Sidste drøftelse af alle budgetforslag, inklusive eventuelle forslag til besparelser

 

Effektiviserings- og besparelsesstrategiens måltal for budget 2020

I forbindelse med fastsættelsen af de økonomiske rammer for budget 2020, blev måltallene for effektiviserings- og besparelsesstrategien samtidig vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019.

Måltallene for 2020 tager sit udgangspunkt i de måltal, der blev meldt ud i forbindelse med rammeudmeldingen for 2019. Disse måltal blev fordelt på baggrund af blandt andet politikområdernes:

-          andel af servicerammen

-          udvikling i udgiftsniveauet

-          udgiftsniveau sammenlignet med andre kommuner

På fundamentet af udmeldingen fra sidste år, er effektiviserings- og besparelsesstrategien i budget 2020 blevet justeret ud fra en administrativ vurdering af, hvad der er realistisk på enkelte politikområder.

Måltallene for budget 2020 ses i nedenstående skema:

Udvalg og politikområder

 

 

i mio. kr.

Måltal

 

Måltal

Minus profil fra 2019

Økonomiudvalget

-3,0

-2,5

Politisk organisation

 

 

Administration

-3,0

-2,5

Erhverv og turisme

 

 

Ejendomme

 

 

 

 

 

Udvalget for børn og skole

-6,5

-6,2

Skole 0-9 klasse

-3,0

-2,7

Almene dagtilbud

-3,0

-3,0

Sundhed for børn og unge

-0,5

-0,5

 

 

 

Udvalget for ældre og sundhed

-10,0

-9,0

Sundhed

-1,0

-0,5

Ældre

-9,0

-8,5

 

 

 

Udvalget Klima og Miljø

-2,5

-2,5

Miljø og planer

 

 

Kommunale veje og trafik

-2,5

-2,5

 

 

 

Udvalget for beskæftigelse og uddannelse

-1,5

-2,3

Dagundervisning

-0,5

-1,3

Beskæftigelse og uddannelse

-1,0

-1,0

 

 

 

Socialudvalget

-2,0

-1,7

Børnespecialområdet

-1,5

-1,2

Voksenspecialområdet

-0,5

-0,5

 

 

 

Udvalget for Kultur og Fritid

-2,5

-1,8

Kultur og Fritid

-2,5

-1,8

 

 

 

I alt

-28,0

-26,0

 

I den grå kolonne ses fordelingen af det samlede måltal for 2020 på 28 mio. kr. på udvalg og politikområder.

Da der allerede er vedtaget effektiviseringer og besparelser i forbindelse med budget 2019, som har en økonomisk betydning for budget 2020, ses det justerede måltal i den hvide kolonne. Det er måltallet i den hvide kolonne, som udvalgene skal opfylde.

 

Drøftelse af effektiviseringsforslag

På mødet præsenteres og drøftes de første udkast til effektiviseringer på udvalgets område.

Det er ambitionen, at hele udvalgets måltal findes via effektiviseringer. I det omfang, det ikke kan lade sig gøre, kan det blive nødvendigt, at udvalget udarbejder forslag til besparelser, så råderummet nås. Det vil i givet fald først ske på møderne i april og maj, og forslagene vil indgå i budgetprocessen på linje med øvrige forslag til ændringer i budgettet.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke umiddelbart nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 16. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019

 


Beslutning i Socialudvalget den 05-02-2019

Drøftet.

13. Beslutning om at sende funktionen som social vicevært til skæve boliger i høring i Udsatterådet

Beslutning om at sende funktionen som social vicevært til skæve boliger i høring i Udsatterådet

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. varetagelsen af funktionen som social vicevært til skæve boliger sendes i høring i Udsatterådet.

Beskrivelse af sagen

Udvalget ”Uddannelse og Job” besluttede den 30. marts 2016, at funktionen som social vicevært ved de kommende skæve boliger på Marievej skal varetages af Kirkens Korshær. Boligerne forventes at være klar til indflytning ultimo 2019.

Der er tale om en målgruppe, der kræver høj, specialiseret faglig viden og samarbejde med aktører på tværs af kommunen, boligselskab, behandlingspsykiatri med flere. Hertil kommer, at siden beslutningen i 2016, er de kommunale aktører lagt sammen under Kerneområdet Aktiv hele livet. På den baggrund ser administrationen flere fordele i, at funktionen som social vicevært bliver varetaget af kommunen.

Administrationen anbefaler, at de to forslag til varetagelse af funktionen som social vicevært sendes i høring i Udsatterådet.

Forslag 1: Funktionen som social vicevært bliver varetaget af kerneområdet Aktiv hele livet

Opgaven vil blive varetaget af Det specialiserede voksenområde under kerneområdet Aktiv hele livet. Organisatorisk betyder det, at funktionen som social vicevært bliver forankret sammen med det øvrige opsøgende arbejde til socialt udsatte, rusmiddelindsatsen, særlige indsatser til borgere med dobbelt diagnoser, tilbud til hjemløse og de 4 skæve boliger, som er opført i efteråret 2018.

Det betyder, at der sikres en fleksibel model, hvor flere aktører kan træde til og kan tilbyde leverancer set i lyset af de funktionsudfordringer borgerne har. 

Organiseringen vil sikre færre snitflade-udfordringer og driftsmæssig sikkerhed grundet organisationens størrelse og øvrige indsatser på området.

Forslag 2: Funktionen som social vicevært bliver varetaget af Kirkens Korshær i Holbæk

Kirkens Korshær ønsker en stærkere socialfaglig profil i deres opgaveløsninger og er derfor interesseret i at varetage funktionen som social vicevært.

Funktionen som social vicevært vil indgå i et tæt samarbejde med Kirkens Korshærs fem fagprofessionelle og et antal frivillige som har base i varmestuen i Klosterstræde.

Kirkens Korshær har erfaring med socialt udsatte via tilbuddet i deres varmestuen og tidligere indsatser i deres bofællesskaber.

Der er få fagpersoner, som har en generel erfaring med rådgivning, vejledning, omsorg, aktiviteter og samvær med målgruppen af udsatte borgere.

I vedhæftede bilag er en nærmere beskrivelse af de to forslag til organisering af funktionen som social vicevært.


Økonomiske konsekvenser

Begge forslag indebærer, at der skal ansættes en social vicevært, svarende til et årsværk. Det vil dække 25 timers direkte opgaveløsning som individuel og fælles støtte.

Forslag 1 vil medføre udgifter svarende til 500.000 kr.

Forslag 2 vil medføre udgifter svarende til 570.000 kr.

Midlerne er budgetlagt under området Aktiv hele livet.

 


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget ”Uddannelse og Job” den 3., marts 2016: Punkt 35: Beslutning om social viceværtfunktion ved fem skæve boliger


Beslutning i Socialudvalget den 05-02-2019

Godkendt, idet udvalget uanset placering af funktionen som social vicevært ønsker et tæt samarbejde med kirkens korshær omkring indsatsen. Udvalget ser gerne, at Udsatterådet anviser alternative forslag.caseno16-10050_#4820618_v1_forslag til organisering af funktionen som social vicevært.docx

Bilag

Forslag til organisering af funktionen som social vicevært


14. Beslutning om indgåelse af aftale med TUBA

Beslutning om indgåelse af aftale med TUBA

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. det godkendes, at der ikke indgås aftale med TUBA om yderligere 5 pladser.

Alternativ indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. at Socialudvalget godkender aftalen med TUBA, og som konsekvens heraf beder administrationen fremlægge forslag til kompenserende besparelser på kommende møde.

Beskrivelse af sagen

TUBA yder rådgivning og terapi til børn og unge, der er vokset op i misbrugsfamilier. Holbæk kommune har siden 2016 haft en aftale med TUBA om, at vi køber 5 pladser årligt til målgruppen 14-24 år for 75.000 kr. TUBA har i flere omgange henvendt sig til forskellige medarbejdere og politikere i Holbæk for at udvide denne aftale med en aftale for målgruppen 25-35 år.

Formålet med denne sag er at træffe beslutning om, hvorvidt der skal laves en aftale for målgruppen 25-35 år.

Administrationens synspunkt er, at aftalen ikke bør godkendes, dels fordi tilbuddet indholdsmæssigt og økonomisk ligger over det generelle serviceniveau på et tidspunkt, hvor vi arbejder med handlingsplaner for at holde budgettet, dels fordi vi i kommunen har alternativer i form af individuelle samtaletilbud på Birkevænget og Rusmiddelcenter Holbæks ambulante tilbud. Dette tilbud har i efteråret gennemgået en opkvalificering, så der nu også er et opdateret tilbud om at deltage i en pårørendegruppe.

Om aftalen

Jf. bilaget om samarbejdsaftalen er det TUBA Holbæks opgave at yde rådgivning og terapi til målgruppen af 25-35-årige unge, der er vokset op i familier med alkohol- og/eller stofmisbrugsproblemer. Terapien vil foregå i TUBAs nuværende lokaler i Holbæk.

Holbæk Kommune har myndighedsopgaven, og kan henvise brugere til TUBAs tilbud.

Til varetagelse af opgaverne ansætter TUBA psykoterapeuter/psykologer. De ansatte er ansvarlige for det daglige rådgivnings- og psykoterapeutiske arbejde og har ansvaret for følgende opgaver:

 • At drive den terapeutiske rådgivning med forsamtaler, individuelle forløb og gruppeforløb samt arrangere temaaftener og drop in møder med psykoedukation.
 • Etablere kontakt og samarbejde med relevante personer og faggrupper i Holbæk Kommune.
 • Tilbyde medarbejdere i Holbæk kommune videndeling om målgruppen af 14-35-årige.
 • Udarbejde årsrapport samt foretage løbende evaluering af arbejdet.
 • Arbejdet udføres i overensstemmelse med TUBA Danmark og Blå Kors Danmarks værdigrundlag i henhold til vedtægter.

Aftalen træder i kraft pr. 1/1-2019. Aftalen er fortløbende med opsigelsesvarsel af begge parter på 6 måneder til udgangen af et år. 


Beskrivelse af alternativ indstilling

Godkender Socialudvalget aftalen, køber Holbæk Kommune fem pladser årligt af TUBA Holbæk for 75.000 kr., og som konsekvens vil administrationen fremlægge forslag til kompenserende besparelser på kommende møde jf. beskrivelsen af sagen ovenfor samt sagens bilag om aftalen.


Økonomiske konsekvenser

Det vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser ikke at indgå aftale med TUBA Holbæk.

Vedtages den alternative indstilling om at indgå en aftale, skal TUBA Holbæk levere terapi og rådgivning med den konkrete borger i målgruppen svarende til et årligt beløb på 75.000 kr. Aftalen omfatter 5 borgere årligt, og beløbet pristalsreguleres år for år. Der er 6 måneders opsigelse til udgangen af et år. Påbegyndte forløb inden for årets ramme skal færdiggøres uanset om kontrakten forlænges.

 


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 


Beslutning i Socialudvalget den 05-02-2019

Udvalget ønsker at se forslag til kompenserende besparelser inden der træffes endelig beslutning. Rasmus Brandstrup (V) stemmer imod både hovedindstilling og alternativ indstilling, idet han ønsker en samlet drøftelse om indgåelse af lignende aftaler. caseno19-3559_#4822232_v2_aftale_holbæk_tuba_okt2018.docx.pdf

Bilag

Aftale_Holbæk_TUBA_Okt2018.docx


15. Orientering om årsrapport for handlingsplan til forebyggelse af ekstremsime og radikalisering

Orientering om årsrapport for handlingsplan til forebyggelse af ekstremsime og radikalisering

Sagsgang og sagstype

Orienteringssag

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget, Kommunalbestyrelsen.


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Orienteringen om årsrapport for Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen

Baggrund

Den 18. april 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen ”Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering”. Handlingsplanen var inden Kommunalbestyrelsens beslutning behandlet i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Kultur og Fritid samt i Socialudvalget.

Handlingsplanen er en udmøntning af anbefalingerne i Regeringens ”National handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering” om kommunale handlingsplaner. Planen er udarbejdet af en tværgående arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra kerneområderne i Holbæk Kommune samt en repræsentant fra den boligsociale helhedsplan Ladegårdsparken. Udarbejdelsen af handlingsplanen er understøttet af konsulentfirmaet Deloitte samt af Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Handlingsplanen

Handlingsplanens formål er at forebygge radikalisering og radikaliseringstendenser hos børn, unge og voksne i Holbæk Kommune ved at fremme medborgerskab og trivsel generelt. Målet er, at en stærk, koordineret og nærværende indsats tæt på borgeren i rette tid og på rette sted vil medvirke til at radikaliseringstendenser erstattes af andre og meningsfulde aktiviteter.

Handlingsplanen beskriver, hvordan der i Holbæk Kommune skal arbejdes forebyggende i forhold til at modvirke ekstremisme og radikalisering.

Derudover er handlingsplanen en beredskabsplan med klare anvisninger på, hvordan man som ansat eller borger i kommunen skal agere, hvis man oplever bekymringstegn i forhold til radikalisering.

Planen består af:

• Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

• ”Action Card”, der på en let og overskuelig måde viser, hvordan den enkelte borger eller ansatte skal handle, hvis man oplever eller er bekymret for radikalisering eller ekstremisme

• Kort sammenfatning af handlingsplanens pointer

Handlingsplanen findes på kommunens hjemmeside og Action Card kan findes i personalerum, omklædningsrum, klublokaler, fællesrum på skoler og uddannelser med videre.

 Årsrapporten

Kommunalbestyrelsen har besluttet følgende opfølgning på handlingsplan:

• Hvert år i 1. og 3. kvartal følger ledelsen i Uddannelse til Alle Unge i op på handleplanens konkrete indsatser

• Hvert år i 4. kvartal følger ledelsen i Uddannelse til Alle Unge op på handlingsplanens overordnede målsætninger, og der udarbejdes en årsrapport på baggrund af den kommunale registrering af indsatser. Denne rapport vil ligge til grund for orientering og drøftelse i de stående udvalg. Rapporten suppleres med oplysninger om antallet af henvendelser til politiet.

Årsrapporten – væsentlige pointer

Den første årsrapport gældende fra beslutningen af handlingsplanen i april 2018 og frem til december 2018 foreligger nu.

I denne periode har vi kun kunnet iagttage få og små ændringer i forhold til henvendelser om radikalisering eller ekstremisme i Holbæk Kommune. Der har været et par henvendelser om unge i mistrivsel, hvor kendskab til forebyggelsesplanen har været udslagsgivende for henvendelserne.

Konkret er der arbejdet både med det enkelte individ og med de sociale sammenhænge, han eller hun indgår i.

Det fremgår af årsrapporten, at der i perioden har været fire helt konkrete henvendelser på baggrund af handlingsplanen og dens action-card. Der er tale om én henvendelse, der relaterer til religiøs radikalisering, to henvendelser, der relaterer til højre-radikalisering og én, der relaterer til en generel trivselsproblematik med en bekymring om, hvorvidt dette fører til radikalisering.

Samlet set har handlingsplanen vist sig som et værdifuldt værktøj til at tydeliggøre indsatser i forhold til specifikke målgrupper. Desuden fungerer planen som et værktøj til at orientere sig i beskyttende faktorer og risikoindikatorer og til at bringe de beskyttende faktorer i spil, hvor det er muligt – og så tidligt som muligt.

Kendskab til handlingsplanen

SSP-konsulenterne har haft – og har fortsat - et stort ansvar for at udbrede kendskabet til ”Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering”. De samarbejder i forvejen bredt med kerneområderne, ligesom de har et indgående samarbejde med blandt andre forældre, foreninger, kriminalforsorgen og de boligsociale helhedsplaner.

SSP-konsulenterne har i forbindelse med udbredelsen af handlingsplanen arbejdet med forskellige formidlingsformer. Der har i de fleste tilfælde været tale om oplæg for og dialog med medarbejdergrupper. Dialogen har bl.a. kunne indeholde en drøftelse af de små ting, man som medarbejder og borger kan være opmærksom på. Det kan f.eks. være unge, der opholder sig i boligområdet i formiddagstimerne, hvor de burde være i skole.

I nogle fora – bl.a. på flere af skolerne – har oplægget om handlingsplanen været suppleret af arbejdet med forskellige cases, der kan medvirke til at skærpe medarbejdernes opmærksomhed over for bekymringstegn og de handlinger, der ligger i forlængelse af bekymringen.

Arbejdet med at udbrede kendskabet til ”Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering” afsluttes ikke. Der skal til stadighed være bevidsthed om, at det er et fælles ansvar at have fokus på de opmærksomhedspunkter handlingsplanen adresserer.


Økonomiske konsekvenser

Implementeringen af handlingsplanen sker inden for den eksisterende økonomiske ramme


Lovgrundlag – link

Regeringen: Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering, National Handlingsplan 2016

Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering. Kort, mellemlang og lang version

 


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, 19. marts 2018

Socialudvalget, 20. marts 2018

Udvalget for Børn og Skole, 21. marts 2018

Udvalget for Kultur og Fritid, 21. marts 2018

Kommunalbestyrelsen, 18. april 2018

Beslutning om handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering


Bilag

 


Beslutning i Socialudvalget den 05-02-2019

Orientering taget til efterretning.caseno18-10476_#4807951_v1_årsrapport for handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering.pdf

Bilag

Årsrapport for handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering


16. Orienteringssag om konsekvenser af ungdomskriminalitetsnævn

Orienteringssag om konsekvenser af ungdomskriminalitetsnævn

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. orienteringen om konsekvenser af reform af indsats mod ungdomskriminalitet tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Den 1. januar 2019 trådte lov af 27.  december 2018 om bekæmpelse af ungdomskriminalitet i kraft. Formålet med loven er at forebygge ungdomskriminalitet ved oprettelse af et Ungdomskriminalitetsnævn, der skal fastsætte forebyggende indsatser for børn og unge i alderen 10 til 17 år, og en ungekriminalforsorg, der skal føre tilsyn med, at indsatserne gennemføres. Loven forpligter kommunerne til at iværksætte de sanktioner, som Ungdomskriminalitetsnævnet beslutter. Dette vil medføre nye udgifter, hvis størrelse afhænger af Ungdomskriminalitetsnævnets praksis og afgørelser. Holbæk Kommune har derfor ikke selv mulighed for at styre udgiftsniveauet.

I Ungdomskriminalitetsnævnet i politikredsen for Midt- og Vestsjællands politi sidder i 2019 repræsentanter fra fire kommuner. Uddannelse til Alle Unge er repræsenteret ved afdelingsleder Lisbet Daugaard-Hansen.

Målgruppe

Det nye Ungdomskriminalitetsnævn skal behandle og træffe afgørelser i sager om:

 • børn i alderen 10-14 år som er mistænkt for personfarlig kriminalitet eller er mistænkt for anden alvorlig kriminalitet, og vurderes at være i særlig risiko for at begå yderligere kriminalitet.
 • unge i alderen 15-17 år, som er idømt fængselsstraf for personfarlig kriminalitet eller som er idømt fængselsstraf for anden alvorlig kriminalitet, og vurderes at være i særlig risiko for at begå yderligere kriminalitet.

Ungdomskriminalitetsnævnet kan pålægge barnet eller den unge følgende sanktioner:

 1. Straks-reaktioner, som kan bestå i at bidrage til at genoprette forrettet skade eller deltage i andre aktiviteter med genoprettende formål, herunder udføre samfundsnyttigt arbejde.
 2. Forbedringsforløb i form af en handleplan med en varighed på to år for de 15-17-årige og op til fire år for de 10-14-årige. Handleplanen angiver de foranstaltninger, som kommunen skal iværksætte fx:

 

 • Deltagelse i ungdomsklub, uddannelsessted eller formidlet praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge
 • en fast kontaktperson eller praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet eller familiebehandling
 • et døgnophold eller en aflastningsordning evt. for både barn og familien i plejefamilie, eller netværksplejefamilie, opholdssted eller på en døgninstitution (jf. servicelovens § 55).

Opgaver for kommunerne
Barnet/den unge skal mærke en hurtig reaktion på sin kriminelle adfærd. Derfor skal sager behandles hurtigt og indenfor nærmere bestemte og meget korte frister. Kommunerne har pligt til markant hurtigere opfølgning på og behandling af henvendelser samt iværksættelse af sanktion/foranstaltning, især når nævnet beslutter, at et barn/en ung skal anbringes udenfor hjemmet.

I Holbæk Kommune er der udarbejdet aftaler om relevante arbejdsgange for at kunne leve op til lovens nye tidsfrister mv.

Endvidere forventes der øget arbejde for kommunens SSP-konsulenter og ansatte i sociale og beskæftigelsesindsatser, der skal varetage de opgaver, som kommunen pålægges at iværksætte.

 

Antal børn/unge i målgruppen og anslåede udgifter
Af forarbejdet til loven fremgår det, at man forventer at omkring 700 sager årligt skal forelægges nævnet på landsplan. Holbæk kommunes andel heraf svarer til omkring 10 sager årligt.

Konkrete beregninger af antal sager og omkostninger er i praksis ikke muligt og vil afhænge af nævnets praksis. Herunder omfanget og varigheden af sanktionerne. Nogle sanktionerede børn og unge forventes for eksempel allerede at have en foranstaltning, som kommunen dermed i forvejen har en udgift til, ligesom nævnets praksis endnu ikke kendes, da lovgivningen først er trådt i kraft pr. januar 2019.

På kerneområdet Læring og Trivsel forventes et øget udgiftspres, da der ikke før har været sådanne tiltag til børn i alderen 10-14 år, og derfor ikke er budget dertil. På kerneområdet Uddannelse til Alle Unge, hvor der som følge af reglerne om ungdomssanktioner allerede er et budget for de 15-17-årige, forventes udgiftsstigningerne at blive mindre.

Vi ved dog, at der i forslaget er et krav om efteruddannelse af kommunens SSP medarbejdere svarende til ca. 130.000 i alt.

Fremadrettet proces

De 10 kommuner i politikredsen har lavet en aftale om, at Kalundborg, Roskilde, Greve og Holbæk i fællesskab dækker kommunernes plads i nævnet, og at de fire repræsentanter har tæt kontakt, så der lægges en fælles kommunal linje i arbejdet. Administrationen vil derfor følge arbejdet i nævnet meget tæt, og der vil i løbet af året blive lavet opfølgende analyser af de nye udgifter. Dette vil ske efter ½ og et helt år med henblik på at vurdere hvilke omkostninger den nye lovgivning får for kerneområdet.

Udgiftsudviklingen følges tæt indenfor begge kerneområder, så der kan orienteres i forbindelse med budgetrevision 1, 2 og 3 med henblik på at foretage økonomiske justeringer i forbindelse med udarbejdelse af Budgetrevision 4.

 


Økonomiske konsekvenser

De nye regler for unge i aldersgruppen 10-17 år vil med stor sandsynlighed medføre ekstra udgifter på området. Hvor store udgiftsstigningerne bliver er meget svært at vurdere, fordi det bl.a. afhænger af nævnets praksis, af antallet af sanktionerede unge, der ikke allerede har en foranstaltning, samt af omfanget og varigheden af sanktionerne. Det er derfor ikke på det foreliggende grundlag muligt at lave konkrete beregninger.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Lovgrundlag – link

Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet


Beslutning i Socialudvalget den 05-02-2019

Orientering taget til efterretning.

17. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag


Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Mødet den 25. februar

 • Budget 2020-2023
 • Effektiviserings- og besparelsesstrategi
 • Budgetopfølgning/udgiftsdrivere
 • Handleplan socialpædagogisk støtte

 

Mødet den 25. marts

 • Budget 2020-2023
 • Effektiviserings- og besparelsesstrategi
 • Budgetopfølgning/udgiftsdrivere

 

Mødet den 29. april

 • Budget 2020-2023
 • Effektiviserings- og besparelsesstrategi
 • Budgetopfølgning/udgiftsdrivere
 • Budgetrevision 2
 • Borgerrådgiverens beretning 2018
 • Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning 2018


caseno18-26156_#4820033_v1_invitation til besøg og dialogmøde på behandlingsstederne søbæk.pdf
caseno18-26156_#4820060_v1_oversigt over socialudvalgets besøg i 2019.pdf

Bilag

Invitation til besøg og dialogmøde på Behandlingsstederne Søbæk
Oversigt over Socialudvalgets besøg i 2019


18. Underskriftsark

Underskriftsark