UDVALG

Socialudvalget

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde 2, lokale 1.11

STARTTIDSPUNKT

07-01-2019 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

07-01-2019 18:30:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til mødet den 7. januar 2019
2. Godkendelse af handleplaner på det specialiserede område
3. Drøftelse af budget 2020-2023
4. Godkende pilotprojekt om sammenhængende borgerforløb
5. Orientering om tilføjelse af feltet "Miljø- og klimamæssige konsekvenser" i sagsfremstillingerne
6. Orienteringer
7. Underskrifsark1. Godkendelse af dagsorden til mødet den 7. januar 2019

Godkendelse af dagsorden til mødet den 7. januar 2019

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

 


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 7. januar bliver godkendt

Beslutning i Socialudvalget den 07-01-2019

Godkendtcaseno18-26422_#4797680_v1_2019.01.07 tidsplan sou .pdf.pdf

Bilag

2019.01.07 Tidsplan SOU .pdf


2. Godkendelse af handleplaner på det specialiserede område

Godkendelse af handleplaner på det specialiserede område

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at

 1. udarbejdelse af handleplaner på det specialiserede område godkendes.

Beskrivelse af sagen

I forlængelse af budgetrevision 4 besluttede Kommunalbestyrelsen, at administrationen skal udarbejde handleplaner for det specialiserede område. Formålet er at imødegå forventede økonomiske udfordringer på området.

Samlet set på det specialiserede socialområde forventes i 2019 udfordringer på godt 14 mio. kr.

Læring og trivsels handleplaner for det specialiserede børneområde

På det specialiserede børneområde under Læring og Trivsel er der allerede igangsat en række handleplaner for at håndtere udgiftspresset. Samlet set er der igangsat handleplaner for 5 mio. kr. Det drejer sig om:

 • Systematisk brug af data til styring og ledelse
 • Anbringelser og alternativ til anbringelse
 • Tæt og systematisk opfølgning på indsatser
 • Tæt opfølgning på kontrakter og samarbejde i øvrigt med interne og eksterne leverandører
 • Specialmyndighed (aflastning og tabt arbejdsfortjeneste).

Forudsat at ovenstående handleplaner lykkes vil merforbruget på det specialiserede børneområde under Læring og Trivsel være ca. 5 mio. kr.

Følgende handleplan vil kunne bidrage yderligere til at nedbringe forventet merforbrug, men den kan ikke anbefales:

 • Mindre indgribende foranstaltninger og lavere serviceniveau (mindre familiebehandling, færre anbringelser)

Uddannelse til alle unges handleplan for det specialiserede ungeområde

På det specialiserede ungeområde er der samlet set udfordring på ca. 2,5 mio. kr. Det foreslås, at der iværksættes følgende handleplan for at imødegå denne udfordring:

 • Støtte- og kontaktpersoner (omlægning, effektivisering)

Aktiv hele livets handleplaner for det specialiserede voksenområde

På det specialiserede voksenområde er der allerede iværksat handleplaner for 1,4 mio. kr. Forudsat at disse handleplaner lykkes vil det samlede merforbrug være godt 7 mio. kr. Det foreslås derfor at iværksætte følgende handleplaner for at imødegå merforbruget:

 • Samarbejde myndighed og udførere om at udvikle fleksible botilbud
 • Omlægning af sociale indsatser
 • Stram visitation og opfølgning på indsatser (herunder skærpet opfølgning på borgere på forsorgshjem og krisecentre)
 • Prisforhandlinger med private leverandører

På udvalgsmødet vil ovenstående handleplaner blive gennemgået.


Økonomiske konsekvenser

Såfremt der ikke udarbejdes handleplaner for ca. 14 mio. kr., forventes budget 2019 ikke at kunne overholdes på det specialiserede område.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

 

 


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 12. december 2018: Punkt 245: Beslutning om budgetrevision 4 2018


Beslutning i Socialudvalget den 07-01-2019

Indstilles godkendt. Socialudvalget forelægges udmøntningsforslag for handleplaner, hvor særskilt politisk beslutning er nødvendig, forud for igangsættelse.

3. Drøftelse af budget 2020-2023

Drøftelse af budget 2020-2023

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller at:

 1. proces for udvalgets arbejde med budget 2020-2013 drøftes.
 2. budget 2019, herunder forskelle i forhold til budget 2018, præsenteres og drøftes.
 3. budgettet på politikområderne gennemgås og drøftes i forhold til mulige prioriteringer.

Beskrivelse af sagen

Den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2020-2023, som Kommunalbestyrelsen vedtog i december 2018 fastlægger, at de stående udvalg i løbet af foråret skal udarbejde hver deres andel af budget 2020-2023.

I lighed med sidste år skal de stående udvalg henover foråret arbejde med budgettet for at skabe mulighed for omprioritering og for at sikre, at udvalgets ramme overholdes.

Dette arbejde påbegyndes med dette møde.

Først drøfter udvalget den detaljerede procesplan for budgetarbejdet, som administrationen har udarbejdet og præsenterer på mødet.

Dernæst bliver budget 2019 gennemgået, idet budget 2019 er fundamentet, som budget 2020 står på. Gennemgangen vil have fokus på forskelle og ligheder i 2019 i forhold til 2018.

Endelig gennemgås politikområderne med henblik på eventuel prioritering senere på foråret. Gennemgangen vil have fokus på, hvor det er muligt at ændre på aktiviteterne, og hvor det ikke er muligt af hensyn til lovgivning, serviceniveau mv. Gennemgangen fortsætter på de næste møder i udvalget.

Udvalget skal være færdige med deres bidrag til budget 2020-2023 på mødet i maj. Herefter indarbejder administrationen udvalgets budgetforslag i økonomisystemet, og budgetbemærkningerne udarbejdes til fremlæggelse på budgetcamp og 1. behandling.


Beslutning i Socialudvalget den 07-01-2019

Drøftet

4. Godkende pilotprojekt om sammenhængende borgerforløb

Godkende pilotprojekt om sammenhængende borgerforløb

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at

 1. Pilotprojekt om sammenhængende borgerforløb godkendes
 2. Fællesmøde mellem udvalgsformænd om pilotprojektet i december godkendes

Beskrivelse af sagen

Socialudvalget har besluttet at igangsætte et pilotprojekt om helhedsorienteret sagsbehandling. Målgruppen er borgere/familier med psykiske lidelser, hvor der også er en børnesag. Baggrunden er et ønske om, at udsatte borgere skal opleve mere sammenhæng og helhedsorientering i deres møde med kommunen. I denne sag fremlægger administrationen et forslag til design af pilotprojekt, hvor kommunen udvikler en samarbejdsmodel, som på tværs af kerneområderne skal skabe sammenhængende borgerforløb for målgruppen.

Pilotprojekt om sammenhængende borgerforløb

I udvikling af samarbejdsmodellen er det et bærende princip, at varig beskæftigelse bliver prioriteret som det overordnede og langsigtede mål for indsatsen. Men i indsatser overfor forældrene, skal der tages højde for, fx forældrenes nødvendige deltagelse i familiebehandling og i møder om barnets eller den unges behov.

Et vigtigt redskab til at sikre denne helhedsorientering og sammenhæng bliver udarbejdelsen af en helhedsorienteret plan for den samlede familie.

Administrationen forelår, at 10 familier bliver omfattet af pilotprojektet. Familiernes deltagelse er frivillig.

Projektet er opdelt i fire faser, hvor den første forberedende fase er her i slutningen af 2018, og de sidste tre faser er i 2019. I fase 4 tages stilling til projektets videre forløb.

Succeskriterier:

8 af 10 familier oplever sammenhæng i indsatsen og en god kontakt til kommunen

8 af 10 familier oplever, at indsatsen hjælper dem til at få hverdagen, økonomien og familielivet til at hænge bedre sammen

80 pct. af de sagsbehandlere, der har deltaget i pilotprojektet, vurderer at deltagelsen har bidraget til mere sammenhæng i sagsbehandlingen og dermed større effekt af kerneopgaven.

Desuden er der lavet et forslag til, hvordan modellen kan udbredes til andre målgrupper.

Forankring af indsatsen: Den politiske forankring er i Socialudvalget. Administrativt forankres indsatsen hos Kerneområdet Læring og Trivsel. 

Den politiske proces omkring indsatsen: Når Socialudvalget har godkendt pilotprojektet forelægges sagen til orientering for Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse samt Udvalget for Børn og Skole. Desuden drøfter formanden for Socialudvalget i december pilotprojektet på fællesmøde med formanden for Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse og formanden Udvalget for Børn og Skole.

Desuden Socialudvalget følger løbende indsatsen på statusmøder, så der er mulighed for at inddrage erfaringer i forhandlingerne om budget 2020.


Økonomiske konsekvenser

Pilotprojektet vil ikke få økonomiske konsekvenser i forhold til bevillinger til borgerne, såfremt man følger de fastlagte serviceniveauer.

Byrådet har afsat 0,5 mio. kr. til finansiering af pilotprojekt om sammenhængende borgerforløb. Beløbet går til finansiering af projektleder. I bilaget er projektlederens rolle og opgaver nærmere beskrevet.

Kerneområderne allokerer nødvendige ressourcer på chef-, leder- og medarbejderniveau.


Supplerende sagsfremstilling

Socialudvalget besluttede den 27. november 2018, at projektbeskrivelsen af pilotprojektet skulle justeres på baggrund af udvalgets drøftelse. Revideret projektbeskrivelse er vedlagt som bilag.


Lovgrundlag – link

Fra 1. juli 2018 er en ny lov trådt i kraft, som giver mulighed for at lave en fælles plan for den samlede familie og derigennem styrke indsatsen for borgere og familier med komplekse og sammensatte problemer. Pilotprojektet skal derfor også eksperimentere med og arbejde med de nye muligheder i denne lovgivning Lov nr. 707 af 8. juni 2018, § 5 stk. 9.


Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 25. september 2018: Punkt 64. Beslutning om igangsætning af pilotprojekt om helhedsorienteret sagsbehandling


Beslutning i Socialudvalget den 27-11-2018

Ad. 1. Projektbeskrivelsen justeres på baggrund af udvalgets drøftelse og fremlægges til godkendelse i januar 2019.

Ad. 2. Næstformændene for de berørte udvalg inviteres med til møde om pilotprojektet.


Beslutning i Socialudvalget den 07-01-2019

Ad.1. Godkendt. Vedr. organisering ønsker udvalget, at der søges etableret et fast sagsbehandlerteam, som håndterer alle familier, der indgår i projektet.

Ad. 2. Godkendt. Udvalget ønsker at mødet afholdes i januar 2019.caseno18-35080_#4798824_v1_projektbeskrivelse pilotprojekt sammenhængende borgerforløb.doc

Bilag

Projektbeskrivelse Pilotprojekt Sammenhængende borgerforløb


5. Orientering om tilføjelse af feltet "Miljø- og klimamæssige konsekvenser" i sagsfremstillingerne

Orientering om tilføjelse af feltet "Miljø- og klimamæssige konsekvenser" i sagsfremstillingerne

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. udvalget tager orienteringen, om at der fra januar 2019 tilføjes en vurdering af de miljø- og klimamæssige konsekvenser som et fast felt i de politiske sagsfremstillinger, til efterretning.

Beskrivelse af sagen

I budgetaftalen for 2019 er det besluttet, at der i sagsfremstillingerne til de stående udvalg og kommunalbestyrelsen skal være en vurdering af de miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Derfor tilføjer administrationen fra januar 2019 et fast felt i skabelonen for de politiske sagsfremstillinger, som hedder ”Miljø- og klimamæssige konsekvenser”.

Indholdet i feltet vil som udgangspunkt være en overordnet vurdering og skøn af de miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen, men ikke detaljerede og omfattende vurderinger. Ønsker et udvalg eller kommunalbestyrelsen sådanne vurderinger i en konkret sag, er der naturligvis altid mulighed for at bede administrationen om at udarbejde disse. I tilfælde af at der ikke vurderes at være nogen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser i en sag, vil der i sagen stå ”Der er ikke umiddelbart nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser”.

Feltet er rent teknisk sat op med virkning fra januar. Det betyder, at det optræder første gang på dagsorden til udvalgsmøderne i slutningen af januar. De sager, der er på dagsordenen til udvalgsmøderne, efterfølgende i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i starten af januar, er skrevet i december, og her er det nye felt således ikke med. Feltet vil derfor først være at se på dagsordenen til udvalgsmøderne i slutningen af januar og herefter på alle dagsordener.


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser. Det må dog formodes, at særligt kerneområdet Vækst og Bæredygtighed kommer til at bruge ekstra administrative ressourcer på denne opgave. Ressourcer, der således går fra andre opgaver.


Beslutning i Socialudvalget den 07-01-2019

Orientering taget til efterretning

6. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

 


Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orientering fra medlemmerne

Eventuelle orientering fra direktionen

Mødet den 28. januar

 • Budget 2020-2023
 • Effektiviserings- og besparelsesstrategi
 • Opfølgning på økonomi, herunder udgiftsdrivere
 • Budgetrevision 1
 • Medusa årlig status ”hvordan går det med de frivillige foreninger”, hvordan styrker vi samarbejdet ml. foreninger og medarbejdere

Mødet den 25. februar

 • Budget 2020-2023
 • Effektiviserings- og besparelsesstrategi
 • Opfølgning på økonomi, herunder udgiftsdrivere

Mødet den 25. marts

 • Budget 2020-2023
 • Effektiviserings- og besparelsesstrategi
 • Opfølgning på økonomi, herunder udgiftsdrivere
 •  
7. Underskrifsark

Underskrifsark