UDVALG

Socialudvalget

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde 2, mødelokale 0.16

STARTTIDSPUNKT

27-11-2018 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

27-11-2018 18:30:00


PUNKTER

80. Godkendelse af dagsorden til mødet den 27. november 2018
81. Godkendelse af nyt administrationsgrundlag for § 18 puljen
82. Beslutning om budgetrevision 4 2018
83. Godkende pilotprojekt om sammenhængende borgerforløb
84. Godkendelse af Kvalitetstandard personlig pleje og praktisk hjælp, november 2018
85. Beslutning om at etablere kantinetilbud på Jobbasen
86. Orienteringer
87. Underskriftsark



80. Godkendelse af dagsorden til mødet den 27. november 2018

Godkendelse af dagsorden til mødet den 27. november 2018

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

 


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 27. november bliver godkendt

 


Beslutning i Socialudvalget den 27-11-2018

Godkendt



caseno18-26422_#4768388_v1_2018.11.27 tidsplan sou.pdf.pdf

Bilag

2018.11.27 Tidsplan SOU.pdf


81. Godkendelse af nyt administrationsgrundlag for § 18 puljen

Godkendelse af nyt administrationsgrundlag for § 18 puljen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. administrationsgrundlag for § 18 puljen godkendes.
 2. det godkendes at finansiering af partnerskabsaftaler reserveres i en selvstændige pulje.
 3. det besluttes, at partnerskabsaftaler skal politisk godkendes.

 


Beskrivelse af sagen

§ 18 puljen er en lovbestemt pulje, der skal understøtte kommunens samarbejde med de frivillige sociale foreninger. Frivilligrådet har ønsket at deltage i tildelingsprocessen. Det forudsætter et nyt administrationsgrundlag.

Økonomi

§ 18 midlerne udbetales på baggrund af det kommunale bloktilskud. En del af beløbet er reserveret til uddelingspuljen, men der er også lovhjemmel til at benytte midlerne til andre former for understøttelse af det frivillige sociale arbejde. I 2017 så økonomien omkring §18 således ud:

866.000 kr. til uddeling i § 18 puljen

50.000 kr. medfinansiering af kommunal partnerskabsaftale med Medusa

418.000 kr. medfinansiering af kommunal partnerskabsaftale med Kirkens Korshær

1.334.500 SAMLET

Dele af § 18 puljen gives som flerårige tilskud – de såkaldte samarbejdsaftaler. Denne del udgjorde i 2017 274.500 kr.

Administrationen anbefaler, at finansiering af kommunale partnerskabsaftaler reserveres i selvstændige puljer og at partnerskabsaftaler, der finansieres af § 18 midler skal politisk godkendes.

Administrationsgrundlag

De væsentligste ændringer i det nye administrationsgrundlag er, at

 • der ikke ydes støtte til aktiviteter for enkeltpersoner, støtte til husleje, støtte til aflønning af faste medarbejdere samt støtte til erhvervsdrivende eller kommercielle aktiviteter
 • ansøgningsfristerne er ændret til: 1. maj og 1. november
 • der oprettes et nyt § 18 Forum beståede af en repræsentant fra henholdsvis Folkeoplysningsudvalget, Frivilligrådet, Handicaprådet, Integrationsrådet, Udsatterådet, Ungdomsbyrådet, Ældrerådet og tre administrative medarbejdere udpeget af Holbæk Kommune.

Alle ansøgninger vil fremadrettet blive behandlet af § 18 Forum, der indstiller til fordeling af puljen. Indstillingen behandles derefter af den administrative § 18 gruppe, der træffer den endelige afgørelse.

§ 18 puljen forankres fremadrettet i Socialudvalget, som kan træffe politisk beslutning om eventuelle temauddelinger. Én gang årligt modtager Socialudvalget en status fra den administrative § 18 gruppe.

Overgangsordning

Det nye administrationsgrundlag træder i kraft pr. 1. januar 2019. I 2019 er der en overgangsordning, hvor der tilføjes en ekstra ansøgningsfrist 1. februar.

 


Høring

Forslaget til det nye administrationsgrundlag er udarbejdet efter en workshop, hvor relevante råd og udvalg har kommet med ønsker og input. Efterfølgende var der en skriftlig kommenteringsperiode den 12.-29. oktober blandt deltagerne fra workshoppen samt tilskudsmodtagere fra § 18 puljen i 2018.

Der indkom tre kommentarer i perioden, hvoraf det ene gav anledning til at ændre på de foreslåede ansøgningsfrister.


Lovgrundlag – link

§ 18 i Lov om Social Service


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Ældre og Sundhed den 23. april 2018: Punkt 41: Beslutning om at revidere administrationsgrundlaget for § 18 puljen

 


Beslutning i Socialudvalget den 27-11-2018

Indstilles godkendt, med få tilretninger om formalia.



caseno18-13083_#4750977_v1_udkast til administrationsgrundlag for paragraf 18-puljen.pdf

Bilag

Udkast til Administrationsgrundlag for § 18 puljen


82. Beslutning om budgetrevision 4 2018

Beslutning om budgetrevision 4 2018

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Uddannelse og Beskæftigelse, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. de i bilag 1 anbefalede omplaceringer godkendes
 2. at der foretages bevillingsberigtigelse ved at buffer til uforudsete udgifter anvendes til dækning af:
  1. merforbrug på folkeskoler på 13.400.000 kr.
  2. merforbrug på administration på ”Alle kan bidrage” 4.500.000 kr.
  3. 500.000 kr. på tværgående sagsbehandling jf. beslutning i budgetaftalen

Herudover anvendes:

 1. 1.000.000 kr. fra buffer til uforudsete udgifter samt 9.700.000 kr. af mindreforbrug på kommunal medfinansiering til dækning af merforbrug på politikområde voksenspecialområdet og politikområde skoler
 1. der gives tillægsbevilling på 5.432.000 kr. til deponering af udgift til lejemål finansieret af kommunal medfinansiering
 2. der udarbejdes handleplaner til fremlæggelse i nedenstående udvalg primo januar 2019 og til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i januar 2019 med henblik på at imødegå forventede økonomiske udfordringer i udvalgene
  1. Udvalget for Børn og Skole
  2. Udvalget for Beskæftigelse
  3. Udvalget for Ældre og Sundhed
  4. Socialudvalget
 3. budgetrevision 4 godkendes

Beskrivelse af sagen

Samlet

Kommunalbestyrelsen godkendte i september budgetrevision 3. Resultatet ved budgetrevision 3 var et forventet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på samlet 72,9 mio. kr. Dette indeholder også overførsler fra 2017 til 2018. Resultatet af budgetrevision 4 viser et forventet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 176,6 mio. kr. og viser dermed en forbedring i forhold til budgetrevision 3.

Forbruget opgjort ved BR4 bærer præg af, at de styringsmæssige tiltag, som blev igangsat i 2017, har haft indflydelse på organisationens økonomistyring og dermed på forbruget i 2018.

 

Drift

I 2018 er der mindreforbrug på langt de fleste områder. Det gælder såvel løn som øvrig drift.

På baggrund af dette forventes derfor mindreforbrug på driften på 109,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget på driften skyldes primært:

 • Forventede mindreudgifter på 26 mio. kr. til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.
 • Forventede mindreudgifter på 10 mio. kr. på dagpasningsområdet
 • Forventede mindreudgifter på 7 mio. kr. på kultur- og fritidsområdet
 • Forventede mindreudgifter på ældreområdet på 25 mio. kr.
 • Forventede mindreudgifter på beskæftigelsesområdet på 25 mio. kr.
 • Ikke forbrugte puljer på 34 mio. kr. under Økonomiudvalget, herunder bl.a. buffer til uforudsete udgifter, udviklingspulje til lokalområder og barselspulje

 

Skoleområdet trækker i den modsatte retning med et forventet merforbrug på 20 mio. kr. Herudover forventes et merforbrug på Socialudvalget på 6 mio. kr.

 

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 80,9 mio. kr. Der forventes mindreforbrug på anlægsprojekter på 37,1 mio. kr. Herudover forventes merindtægt på 43,8 mio. kr. i som kommer fra indtægter fra salg af grunde og ejendomme, der modregnes i anlægsudgifterne.

 

Det forventede resultat for 2018 i forhold til korrigeret budget

Det korrigerede budget for 2018 indeholder 126 mio. kr. som er overført fra 2017 på drift, anlæg og deponering. Herudover er tilskud og udligning reguleret med 48 mio. kr. på baggrund af midtvejs- og efterregulering af budgetgaranti og beskæftigelsestilskud jf. styringsprincip 3. Det betyder, at der samlet set er givet tillægsbevillinger for 174 mio. kr. i løbet af året.

Det er på denne baggrund, at det forventede mindreforbrug på samlet set 176,6 mio. kr. skal ses. Hvis der ses på afvigelsen i forhold til oprindeligt budget, er der kun tale om et forventet mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

 

Mindreforbruget på 176,6 mio. kr. består af:

 

                           Mindreudgifter på driften på 109,7 mio. kr. (i forhold til oprindeligt budget en mindreudgift på 70,3 mio. kr.)

                           Mindreindtægter på skatter og tilskud på i alt 2,5 mio. kr. (i forhold til oprindeligt forbrug en mindreindtægt på 50,1 mio. kr.)

                           Mindreforbrug på anlægsprojekter på 37,1 mio. kr. (i forhold til oprindeligt budget et merforbrug på 15,8 mio. kr.)

                           Mindreforbrug på 43,8 mio. kr. i forbindelse indtægter fra salg af grunde og ejendomme, samt udgifter forbundet med salg og byggemodningsudgifter (i forhold til oprindeligt budget et mindreforbrug på 39,8 mio. kr.)

                           Merforbrug på deponeringer på 11,5 mio. kr. (i forhold til oprindeligt budget et merforbrug på 44,3 mio. kr.)

 

Det oprindelige budget lagde op til en kassestyrkelse på 38,9 mio. kr. Den nuværende kassestyrkelse forventes at blive på 41,7 mio. kr.

Det forventede årsresultat kan derfor opsummeres som følger:

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2018

Korrigeret budget 2018

Forventet regnskab 2018 BR4

Forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2018 BR4

Forventet afvigelse mellem oprindeligt budget og forventet regnskab 2018 BR4

Indtægter

-4.344,5

-4.296,9

-4.294,4

2,5

-50,1

Driftsudgifter

4.098,5

4.138,0

4.028,3

-109,7

70,3

-serviceudgifter

2.821,7

2.860,1

2.794,2

-65,9

27,5

-overførsler

901,5

902,6

875,8

-26,8

25,7

-andet ej service

375,4

375,3

358,3

-17,0

17,1

Renter

21,7

21,7

21,7

0,0

0,0

Anlæg

154,2

211,1

130,2

-80,9

24,0

Forsyning

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Finansiering

31,1

61,0

72,5

11,5

-41,4

Resultat i alt

-38,9

134,9

-41,7

-176,6

2,8

Kasseopbygning

38,9

-134,9

41,7

176,6

-2,8

Note: Korrigeret budget er sammensat af oprindeligt budget + overførsler mellem årene + øvrige tillægsbevillinger vedtaget i Kommunalbestyrelsen + barselsudligningsordning.

 

Forbruget på servicerammen for 2018 forventes at ligge 27,5 mio. kr. under det oprindelige budget afsat til serviceudgifter. Der forventes altså, at forbruget på områder inden for servicerammen ligger under det budgetterede hertil og det drejer sig primært om midler på udvalget for Ældre og Sundhed samt Økonomiudvalget.

 

Selvom der samlet set er mindreforbrug på driften er der enkelte politikområder med merforbrug. Det betyder, at der ved BR4 foretages bevillingsberigtigelse, således at alle politikområderne har bevillinger til at afholde de forventede udgifter. Herudover udmøntes buffer til uforudsete udgifter her ved BR4.

Bevillingsberigtigelse

Jf. Holbæk Kommunes kasse- og regnskabsregulativ skal politikområder med forventet merforbrug sikres bevilling til at dække de forventede udgifter, der er på politikområdet. Ved BR4 drejer det sig om politikområderne Skoler og Voksenspecialområdet. En stor del af merforbruget på politikområde Skoler forventes dækket af udmøntningen af buffer til uforudsete udgifter, som beskrevet nedenfor. Efter udmøntning af buffer til uforudsete udgifter og øvrige omplaceringer, resterer der 6,9 mio. kr. på politikområde Voksenspecialområdet og 3,8 mio. kr. på politikområde Skoler.

Udover den resterende del af buffer til uforudsete udgifter er det nødvendigt at omplacere 9,7 mio. kr. for at dække merforbruget på politikområde Voksenspecialområdet samt politikområde Skoler. Dette foreslås omplaceret fra mindreforbruget på kommunal medfinansiering.

 

Udmøntning af buffer til uforudsete udgifter.  

Buffer til uforudsete udgifter foreslås udmøntet til at dække merforbruget på de 4 folkeskoler på 13,4 mio. kr., merforbruget på administration på ”Alle kan bidrage” på 4,5 mio. kr. samt til tværgående sagsbehandling på 0,5 mio. kr. Når disse 3 poster er finansieret, resterer der 1 mio. kr., som foreslås anvendt til bevillingsberigtigelsen nævnt ovenfor.

 

Tabelmæssigt ser bevillingsberigtigelse og udmøntning af buffer til uforudsete udgifter således ud

Mio. kr. (+ området tilføres budget, - området reduceres i budget)

Udmøntning af buffer til uforudsete udgifter

Bevillings-berigtigelse

Folkeskoler

13,4

 

Administration

4,5

 

Tværgående sagsbehandling

0,5

 

Bevillingsberigtigelse

1,0

-1,0

Politikområde skoler udover folkeskoler

 

3,8

Politikområde Voksenspecialområdet

 

6,9

Kommunal medfinansiering

 

-9,7

Buffer til uforudsete udgifter

-19,4

 

I alt

0,0

0,0

Note: Buffer til uforudsete udgifter er på 19,4 mio. kr., da der tidligere er truffet beslutning om tilskud til NVPRO på 0,6 mio. kr. i byråd i 2017

 

Uddybende forklaringer på afvigelser

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes et mindreforbrug på 24,5 mio. kr. ved BR4. Det skyldes primært mindreforbrug på integration, kontanthjælp og beskæftigelsesindsatser. Der er merforbrug på førtidspension, A-dagpenge og sygedagpenge. Mindreforbruget skal dog ses i sammenhæng med, at kommunens indtægter under budgetgarantien er reduceret som følge af midtvejsreguleringen, som blev givet som tillægsbevilling på tilskud og udligning ved BR3. Der blev midtvejsreguleret med godt 30 mio. kr. vedrørende forsørgelsesudgifter.

 

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes et merforbrug på 9,2 mio. kr. på hele udvalget. Skoleområdet forventes at have et merforbrug på 20 mio. kr., der foreslås bevillingsberigtiget her ved BR4. Der forventes merforbrug til privatskoler og efterskoler på knap 7 mio. kr. mio. kr. og merforbrug på godt 13 mio. kr. til folkeskoler, hvoraf knap 3 mio. kr. er overført fra 2017. Merforbruget på folkeskolerne foreslås her ved BR4 dækket fra buffer til uforudsete udgifter. De almene dagtilbud forventes samlet at have mindreforbrug på 9 mio. kr.

 

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et mindreforbrug på 52,9 mio. kr. på området. Kommunal medfinansiering af sygehusudgifter har et mindreforbrug på 26 mio. kr. Indførelsen af sundhedsplatformen har betydet stor usikkerhed omkring udgifterne til kommunal medfinansiering. Den usikkerhed gør sig stadig gældende på nuværende tidspunkt. Mindreforbruget her foreslås sammen med buffer til uforudsete udgifter anvendt til finansiering af bevillingsberigtigelsen.

Der er mindreforbrug på eksterne puljer på 10,6 mio. kr., mindreforbrug på ældrepleje på 17,0 mio. kr. (herunder elever 4 mio. kr.), mindreforbrug på hjælpemidler på 5 mio. kr. og et merforbrug på ældreboliger på 6,3 mio. kr.

 

Socialudvalget:

Der forventes et samlet merforbrug på 6,1 mio. kr. på området. Der er et merforbrug på voksenspecialområdet på 6,9 mio. kr. Primært på midlertidige botilbud. Børnespecialområdet forventer et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Der bevillingsberigtiges på voksenspecialområdet.

 

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. Dette skyldes, at en række beløb fra puljer og fondsmidler først forventes anvendt i 2019.

 

Udvalget for Klima og Miljø

Budgettet for udvalget forventes at balancere.

  

Økonomiudvalget:

Samlet set forventes et mindreforbrug på 40,4 mio. kr. Buffer til uforudsete udgifter indgår i mindreforbruget. Buffer til uforudsete udgifter på 19,4 mio. kr. forudsættes udmøntet ved denne budgetrevision som beskrevet ovenfor. Herudover forventes mindreforbrug på 15 mio. kr. en lang række puljer, bl.a. puljer til lokalområder, barselsudligning, kompetencemidler mv.

 

 

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 80,9 mio. kr. Der forventes mindreforbrug på anlægsprojekter på 37,1 mio. kr. De vigtigste mindreforbrug udgøres af Sportsbyen og skimmelsvampssanering i St. Merløse. Yderligere mindreforbrug kan ses af bilag 3.

Herudover forventes merindtægt på 43,8 mio. kr. i forbindelse indtægter fra salg af grunde og ejendomme, udgifter forbundet med salg og byggemodningsudgifter

 

Tilskud og udligning

På tilskud og udligning er der en mindreindtægt på 2,5 mio. kr. Der forventes merforbrug til tilbagebetaling af grundskyld.

Der blev ved BR3 givet en tillægsbevilling til midtvejs- og efterregulering af budgetgaranti, p/l samt beskæftigelsestilskud for i alt 47,6 mio. kr.

I forhold til oprindeligt budget er der derfor på tilskud og udligning en samlet mindreindtægt på 50,1 mio. kr.

 

Finansforskydninger

Der forventes et merforbrug på 11,5 mio. kr. Merforbruget skyldes grundkapitalindskud på Ny Taastrupvej 2. Salgsindtægten fra samme ejendom er en del af merindtægten på salg under anlæg.

 

Overblik på forventet forbrug på drift på udvalg sammenholdt med budget 2019

I lighed med BR4 i 2017 gives der ved BR4 i år et kort overblik omkring situationen på de enkelte udvalg i forhold til budget 2019

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der ses en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere og førtidspensionister i forhold til budgetforudsætningerne for 2019. Dette imødegås delvist af en forventning om mindreudgift til integration. Samlet set ses der en udfordring med at holde budgettet for 2019, som i forvejen er tilpasset i nedadgående retning.

Det indstilles derfor, at udvalget udarbejder handleplaner, jf. styringsprincip 11 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i januar 2019.

Udvalget for Børn og Skole:

På dagtilbudsområdet er der et forventet mindreforbrug på 9,9 mio. kr., som ikke kan bruges til at finansiere merforbrug på skolerne, jf. politisk beslutning. Derfor forventes beløbet  overført til 2019. På skoleområdet er der et forventet merforbrug på 20 mio. kr. og selvom området er tildelt ekstra penge i budgettet for 2019, er området økonomisk presset i forhold til resultatet for 2018. Budgettet for udvalget for 2019 forventes derfor som helhed at kunne holde. Men politikområde skoler forventes ikke at kunne holde budgettet.

Det indstilles derfor, at udvalget udarbejder handleplaner på politikområde skoler, jf. styringsprincip 11 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i januar 2019.

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Budgettet for 2019 forventes at kunne holde. Der ses dog en bekymrende udvikling på udgifterne omfattet af den mellemkommunale refusion. Mellemkommunale refusioner omhandler betaling af Holbæk Kommunes ældre borgeres anvendelse af tilbud i andre kommuner samt andre kommuners betaling for ældre borgeres anvendelse af tilbud i Holbæk Kommune. Der ses et fald i andre kommuners anvendelse af tilbud i Holbæk Kommune og det udfordrer økonomien på området.

Det indstilles derfor, at udvalget udarbejder handleplaner, jf. styringsprincip 11 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i januar 2019.

Socialudvalget:

Der forventes i 2018 et merforbrug på voksenspecialområdet på 6,9 mio. kr. Udgiftspresset forventes at fortsætte ind i 2019 bl.a. på midlertidige botilbud, botilbud generelt og beskyttet beskæftigelse. Da børnespecialområdet kun har et lille mindreforbrug og der samtidig er pres på området er der for nuværende en forventning om merforbrug i 2019 på udvalget.

Det indstilles derfor, at udvalget udarbejder handleplaner, jf. styringsprincip 11 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i januar 2019.

Udvalget for Kultur og Fritid:

Budget 2019 forventes at kunne holde

Udvalget for Klima og Miljø

Budget 2019 forventes at kunne holde

Økonomiudvalget:

Budget 2019 forventes at kunne holde

 

 

Likviditet

På likviditetsområdet er der følgende prognose. 

 

 

I prognosen var det forudsat, at der skulle overføres 40 mio. kr. på drift samt at alle anlægsmidler blev anvendt i 2018. Da såvel drift som anlæg forventer et mindre forbrug end forudsætningen er den faktiske likviditet over prognosen. Forudsætningen om deponeringsfrigivelse af 50 mio. kr. fra salg i tidligere år er endvidere indfriet i 2018.

 

Omplaceringer og tillægsbevillinger

Ved budgetrevision 4 bliver der indstillet en række tekniske omplaceringer. Herudover indstilles som beskrevet ovenfor udmøntning af buffer til uforudsete udgifter samt bevillingsberigtigelse

 

De tekniske omplaceringer drejer sig hovedsageligt om udmøntning af puljer til de korrekte områder. Derfor kaldes det tekniske omplaceringer. De enkelte omplaceringer er beskrevet i bilag 1.

 

Når der omprioriteres mellem politikområder, kaldes det en omplacering. Når der omprioriteres, så der tages penge op af kassen eller lægges penge i kassen, kaldes det en tillægsbevilling. Jævnfør det 3. styringsprincip for Holbæk Kommune gives der kun kassefinansieret tillægsbevilling som følge af merudgift til midtvejsreguleringen af det kommunale bloktilskud.


Beslutning i Socialudvalget den 27-11-2018

Indstilles godkendt, for så vidt gælder udvalgets område.



caseno18-15744_#4768758_v1_bilag 1 - omplaceringer.pdf.pdf
caseno18-15744_#4768760_v1_bilag 2 - samlet oversigt.pdf.pdf
caseno18-15744_#4768761_v1_bilag 3 - økonomiudvalget indtægter renter anlæg finansiering.pdf.pdf
caseno18-15744_#4768762_v1_bilag 4 - økonomiudvalget - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4768749_v1_bilag 5 - udvalget for børn og skole - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4768751_v1_bilag 6 - udvalget for beskæftigelse og uddannelse - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4768752_v1_bilag 7 - udvalget for ældre og sundhed - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4768753_v1_bilag 8 - udvalget for klima og miljø - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4768755_v1_bilag 9 - udvalget for kultur og fritid - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4768756_v1_bilag 10 - socialudvalget - drift.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer.pdf
Bilag 2 - Samlet oversigt.pdf
Bilag 3 - Økonomiudvalget Indtægter Renter Anlæg Finansiering.pdf
Bilag 4 - Økonomiudvalget - drift.pdf
Bilag 5 - Udvalget for Børn og Skole - drift.pdf
Bilag 6 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - drift.pdf
Bilag 7 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift.pdf
Bilag 8 - Udvalget for Klima og Miljø - drift.pdf
Bilag 9 - Udvalget for Kultur og fritid - drift.pdf
Bilag 10 - Socialudvalget - drift.pdf


83. Godkende pilotprojekt om sammenhængende borgerforløb

Godkende pilotprojekt om sammenhængende borgerforløb

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at

 1. Pilotprojekt om sammenhængende borgerforløb godkendes
 2. Fællesmøde mellem udvalgsformænd om pilotprojektet i december godkendes

Beskrivelse af sagen

Socialudvalget har besluttet at igangsætte et pilotprojekt om helhedsorienteret sagsbehandling. Målgruppen er borgere/familier med psykiske lidelser, hvor der også er en børnesag. Baggrunden er et ønske om, at udsatte borgere skal opleve mere sammenhæng og helhedsorientering i deres møde med kommunen. I denne sag fremlægger administrationen et forslag til design af pilotprojekt, hvor kommunen udvikler en samarbejdsmodel, som på tværs af kerneområderne skal skabe sammenhængende borgerforløb for målgruppen.

Pilotprojekt om sammenhængende borgerforløb

I udvikling af samarbejdsmodellen er det et bærende princip, at varig beskæftigelse bliver prioriteret som det overordnede og langsigtede mål for indsatsen. Men i indsatser overfor forældrene, skal der tages højde for, fx forældrenes nødvendige deltagelse i familiebehandling og i møder om barnets eller den unges behov.

Et vigtigt redskab til at sikre denne helhedsorientering og sammenhæng bliver udarbejdelsen af en helhedsorienteret plan for den samlede familie.

Administrationen forelår, at 10 familier bliver omfattet af pilotprojektet. Familiernes deltagelse er frivillig.

Projektet er opdelt i fire faser, hvor den første forberedende fase er her i slutningen af 2018, og de sidste tre faser er i 2019. I fase 4 tages stilling til projektets videre forløb.

Succeskriterier:

8 af 10 familier oplever sammenhæng i indsatsen og en god kontakt til kommunen

8 af 10 familier oplever, at indsatsen hjælper dem til at få hverdagen, økonomien og familielivet til at hænge bedre sammen

80 pct. af de sagsbehandlere, der har deltaget i pilotprojektet, vurderer at deltagelsen har bidraget til mere sammenhæng i sagsbehandlingen og dermed større effekt af kerneopgaven.

Desuden er der lavet et forslag til, hvordan modellen kan udbredes til andre målgrupper.

Forankring af indsatsen: Den politiske forankring er i Socialudvalget. Administrativt forankres indsatsen hos Kerneområdet Læring og Trivsel. 

Den politiske proces omkring indsatsen: Når Socialudvalget har godkendt pilotprojektet forelægges sagen til orientering for Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse samt Udvalget for Børn og Skole. Desuden drøfter formanden for Socialudvalget i december pilotprojektet på fællesmøde med formanden for Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse og formanden Udvalget for Børn og Skole.

Desuden Socialudvalget følger løbende indsatsen på statusmøder, så der er mulighed for at inddrage erfaringer i forhandlingerne om budget 2020.


Økonomiske konsekvenser

Pilotprojektet vil ikke få økonomiske konsekvenser i forhold til bevillinger til borgerne, såfremt man følger de fastlagte serviceniveauer.

Byrådet har afsat 0,5 mio. kr. til finansiering af pilotprojekt om sammenhængende borgerforløb. Beløbet går til finansiering af projektleder. I bilaget er projektlederens rolle og opgaver nærmere beskrevet.

Kerneområderne allokerer nødvendige ressourcer på chef-, leder- og medarbejderniveau.


Lovgrundlag – link

Fra 1. juli 2018 er en ny lov trådt i kraft, som giver mulighed for at lave en fælles plan for den samlede familie og derigennem styrke indsatsen for borgere og familier med komplekse og sammensatte problemer. Pilotprojektet skal derfor også eksperimentere med og arbejde med de nye muligheder i denne lovgivning Lov nr. 707 af 8. juni 2018, § 5 stk. 9.


Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 25. september 2018: Punkt 64. Beslutning om igangsætning af pilotprojekt om helhedsorienteret sagsbehandling


Beslutning i Socialudvalget den 27-11-2018

Ad. 1. Projektbeskrivelsen justeres på baggrund af udvalgets drøftelse og fremlægges til godkendelse i januar 2019.

Ad. 2. Næstformændene for de berørte udvalg inviteres med til møde om pilotprojektet.



caseno18-35080_#4754607_v1_projektbeskrivelse pilotprojekt sammenhængende borgerforløb.doc

Bilag

Projektbeskrivelse Pilotprojekt: Sammenhængende borgerforløb


84. Godkendelse af Kvalitetstandard personlig pleje og praktisk hjælp, november 2018

Godkendelse af Kvalitetstandard personlig pleje og praktisk hjælp, november 2018

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at

 1. kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp godkendes

Beskrivelse af sagen

På baggrund af Kommunalbestyrelsen vedtagelse af budgettet for 2019 er Kvalitetsstandarden revideret. Ved revisionen af Kvalitetsstandarden er følgende revideret:

Erstatningsansvar

 • Der er tilføjet et afsnit om mulighed for at søge erstatning via Patienterstatningen. Denne erstatningsmulighed er udvidet til også at dække det kommunale område.

Praktisk hjælp

 • I afsnittet ”Indhold og omfang af indsatsen” er rengøringshyppigheden ændret til hver 2. uge. Det er tilføjet, at der i særlige situationer gives hovedrengøring inden rengøring i gangsættes.
 • I afsnittet ” Hvad koster indsatsen?” er prisen for servicepakken pr. måned i 2019 tilføjet.

Måltider og madservice

 • I afsnittet ”Hvad koster indsatsen” er prisen for servicepakken pr. måned i 2019 tilføjet.

Genoptræning efter indlæggelse

 • I afsnittet ”Formålet med indsatsen?” er sprogligt blevet tilrettet.
 • I afsnittet ”Hvad er servicemålet?” er de justerede regler i forhold til iværksættelse af genoptræningen, samt muligheden om det udvidende frie valg af leverandør tilføjet.

Midlertidigt ophold

 • I afsnittet ”Hvad koster indsatsen?” er prisen for midlertidigt ophold pr. døgn tilrettet for 2019.

Høring

Kvalitetsstandarden personlig pleje og praktisk hjælp har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet er vedlagt som bilag. Administrationens kommentarer til høringssvarene er vedlagt som bilag

 


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” den 18. juni 2018: Punkt 59: Godkendelse af Kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp, juni 2018


Beslutning i Socialudvalget den 27-11-2018

Et flertal i udvalget på 4 (Bente Juul Röttig (SF), Derya Tamer (A), Christina Hvass (A)) indstiller kvalitetsstandarden godkendt med følgende justeringer.

 • Forskellen mellem afløsning og aflastning skal fremgå tydeligere
 • Vedr. midlertidigt døgnophold beskrives det, at målgruppen også kan være borgere der afventer afklaring på fremtidig boligsituation
 • Vedr. plejebolig flyttes formuleringen om, at borgere kan tilbydes plejebolig, hvis borgeren har et plejebov, der overstiger 20 timer fra ” (2) Hvilket behov dækker indsatsen) til ”(4) målgruppen”.

Michael Suhr (K) indstiller at kvalitetsstandarden ikke godkendes.

Derudover fortages få sproglige korrektioner.

Jf. kommunalbestyrelsens beslutning d. 21.11.2019, punkt 225, tilføjes kvalitetsstandarden følgende præambel:

“Kommunalbestyrelsen skal en gang om året udarbejde en kvalitetsstandard vedr. § 83. Kvalitetsstandarden er et andet ord for serviceniveauet.

Kvalitetsstandarden skal indeholde generel serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen på baggrund af bestemmelserne i lovgivningen.

Afgørelserne skal træffes på grundlag af en konkret og individuel vurdering af borgerens behov for hjælp.

Det kommunalt fastsatte serviceniveau er udgangspunktet for, hvad borgeren kan forvente af hjælp.

Serviceniveauet skal dog fraviges i de tilfælde, hvor borgerens behov nødvendiggør det.“



caseno13-24781_#4761521_v1_kvalitetsstandard - revideret 12. oktober 2018..pdf
caseno13-24781_#4761502_v1_ældrerådets høringssvar vedr. kvalitetsstandarder november 2018 - høringssvar omkring kvalitetsstand.docx
caseno13-24781_#4761497_v1_handicaprådets høringsvar vedr. kvalitetsstandard november 2018.docx
caseno13-24781_#4767702_v1_administrationen kommentarer til handicaprådets høringssvar november 2018..pdf
caseno13-24781_#4767706_v1_administrationen kommentarer til ældrerådets høringssvar november 2018.pdf

Bilag

Kvalitetsstandard - revideret 12. oktober 2018.
Ældrerådets høringssvar vedr. kvalitetsstandarder november 2018 - høringssvar omkring kvalitetsstandarder november 2018.docx
Handicaprådets høringsvar vedr. Kvalitetsstandard November 2018
Administrationen kommentarer til Handicaprådets høringssvar november 2018.
Administrationen kommentarer til Ældrerådets høringssvar november 2018


85. Beslutning om at etablere kantinetilbud på Jobbasen

Beslutning om at etablere kantinetilbud på Jobbasen

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt Hansen indstiller, at:

 1. det besluttes, at der bliver etableret et kantinetilbud på Jobbasen.

Beskrivelse af sagen

Det Specialiserede Voksenområde i Holbæk Kommune ønsker at udvide rækken af aktiviteter i tilbuddet på Jobbasen for udviklingshæmmede borgere. Udvidelsen drejer sig om etablering af et kantinetilbud med 8 pladser, hvor borgerne bliver inddraget i alle arbejdsopgaver i driften af kantinen, herunder arbejdet med sund kost.

Jobbasen rummer allerede en vifte af tilbud, men har ikke et kantinetilbud, hvor borgere kan købe mad og kan være en aktiv del af fremstillingen af god og sund mad. Borgernes inddragelse i driften af kantinetilbuddet giver mulighed for at udvikle og understøtte borgerne i forståelsen for sund mad og udvikle deres selvstændighed.

Ved etablering af dette tilbud opnår Holbæk Kommune både et billigere og mere fleksibelt tilbud til en række borgere end tilsvarende i andet regi.

De fysiske rammer rummer allerede brugbare faciliteter til et kantinetilbud, idet der indtil for få år siden var et aktivt køkken på stedet. Der skal foretages mindre tilretninger i samarbejde med diverse tilsyn og Vækst- og Bæredygtighed i Holbæk Kommune. Kantinetilbuddets drift vil ligge i Jobbasen, men det tætte naboskab med Solgårdens aktivitetscenter gør, at også borgere herfra får mulighed for at købe bl.a. et sundt og godt måltid mad hver dag.

Det vil for en del borgere være optimalt at kunne købe et godt og sundt måltid om dagen, da det kan være svært at overskue at lave varm mad i eget hjem og mange derfor i stedet vælger hurtige og mindre sunde løsninger. 

Målgruppen er voksne selvhjulpne udviklingshæmmede borgere.

Kantinetilbuddet tænkes åbnet inden sommeren 2019.

Administrationen vil primo 2019 præsentere udvalget for en mere detaljeret beskrivelse af tilbuddet.

 


Økonomiske konsekvenser

Driften skal være udgiftsneutral og vil rumme beskæftigelsestilbud til ca. 8 borgere.  Der vil være etableringsomkostninger i mindre omfang til istandsættelse, indkøb af inventar og nødvendig kursusvirksomhed. Etableringsomkostningerne bliver holdt inden for det Det Specialiserede Voksenområdes eget budget.

 

 


Lovgrundlag – link

Lov om Social Service § 103 om Beskyttet Beskæftigelse.


Beslutning i Socialudvalget den 27-11-2018

Godkendt





86. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

 

Orienteringssag

 


Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

 





87. Underskriftsark

Underskriftsark