UDVALG

Socialudvalget

MØDE

Referat

STED

Mellemvang 7, Holbæk

STARTTIDSPUNKT

30-10-2018 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

30-10-2018 18:30:00


PUNKTER

71. Godkendelse af dagsorden til mødet den 30. oktober 2018
72. Drøftelse af indsatser i 2019 i Udsatterådets arbejdsprogram
73. Beslutning om besøg i forbindelse med Socialudvalgets møder, efteråret/vinter 2018/2019
74. Godkendelse af Kvalitetsstandard vedrørende Kontant tilskud, servicelovens § 95
75. Godkende forlængelse af rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019 -2020
76. Drøftelse af opfølgning på budget 2018, oktober - Socialudvalget
77. Godkendelse af partnerskabsaftale med Kirkens Korshær
78. Orienteringer
79. Underskriftsark71. Godkendelse af dagsorden til mødet den 30. oktober 2018

Godkendelse af dagsorden til mødet den 30. oktober 2018

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

 

Beslutningssag

 


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 30. oktober 2018 godkendes

 


Beslutning i Socialudvalget den 30-10-2018

Godkendtcaseno18-26422_#4740941_v1_2018.10.30 tidsplan sou.docx

Bilag

2018.10.30 Tidsplan SOU


72. Drøftelse af indsatser i 2019 i Udsatterådets arbejdsprogram

Drøftelse af indsatser i 2019 i Udsatterådets arbejdsprogram

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

 


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. indsatserne i Udsatterådets arbejdsprogram for 2019 prioriteres.

 


Beskrivelse af sagen

Socialudvalget besluttede den 25. september 2018, at arrangere et møde med Udsatterådet med henblik på at drøfte Udsatterådets oplæg til arbejdsprogram 2019-2022. På baggrund af drøftelsen med Udsatterådet, skal Socialudvalget prioritere indsatserne for 2019.

 

Indsatserne i arbejdsprogrammet knytter an til tre hovedområder: Bolig og Boformer, Sociale indsatser i øjenhøjde og Socialt udsatte med i fællesskaber.

 

Bolig og boligformer

 • Særlige plejeboliger til ældre socialt udsatte
 • Bomuligheder og social støtte i overgangen mellem ophold på kvindekrisecentre og forsorgshjem og de kommunale indsatser
 • Bomuligheder og social støtte til unge som har været indlagt i hospitalsregi, herunder indlagt til psykiatrisk behandling, med et særligt fokus på overgangen mellem hospital og de kommunale indsatser.

 

Sociale indsatser i øjenhøjde

 • Fremskudte og koordinerede indsatser med borgeren i centrum
 • Særligt fokus på sundheds- og misbrugsindsatser til borgere med dobbelte diagnoser
 • Styrkelse og koordinering mellem almen praksis, sygehus, kriminalforsorgen og kommunen
 • Boligsociale indsatser – helhedsplan og særligt fokus på Vang-kvarteret

 

Socialt udsatte i fællesskaber

 • Væresteder og tilbud forankret i lokalmiljøet (mad, kontakt, samvær og relationer)
 • Etablering af socioøkonomiske virksomheder
 • Særligt tilrettelagte beskæftigelsesrettede tilbud for de 200 mest udsatte borgere (samspil mellem de sociale og beskæftigelsesrettede indsatser)
 • Nytænkning af indsatserne som kan skabe nye rammevilkår for nye initiativer og indsatser med et stærkt fokus på samspil og samskabelse mellem kommune, frivillige og andre lokale aktører.

 

Udsatterådet deltager i mødet under dette punkt.

 


Beslutning i Socialudvalget den 30-10-2018

Drøftet

73. Beslutning om besøg i forbindelse med Socialudvalgets møder, efteråret/vinter 2018/2019

Beslutning om besøg i forbindelse med Socialudvalgets møder, efteråret/vinter 2018/2019

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

 

Beslutningssag

 


Indstilling

Direktør Ulric Schmidt-Hansen indstiller, at

 1. forslag til besøg i efterår/vinter 2018/2019 godkendes.

 


Beskrivelse af sagen

Socialudvalget har ønsket at besøge forskellige tilbud i forbindelse med udvalgsmøderne. Med henblik på at have tid til rundvisning og introduktion til tilbuddet bliver udvalgsmøder der afholdes i forbindelse med et besøg forlænget med 1 time – fra kl. 15-16.

 

Administrationen har følgende forslag til besøg i forbindelse med udvalgsmøderne:

 • Hybenvang og Ungekollegiet
 • Tåstrup Have - bosted for voksne med nedsat funktionsevne
 • Multihuset og Rusmiddelcenter Holbæk
 • Familiehuset – familiebehandling for familier med børn på 0-15 år
 • Ungeboligerne i Regstrup – 17 boliger hvor målet er gøre de unge klar til at bo for sig selv og lykkes med uddannelse så vidt muligt
 • Undløse Skole og Behandlingshjem

 

Når udvalget godkender forslag til besøg vil administrationen kontakte de enkelte tilbud med henblik på at planlægge besøgene.

 


Beslutning i Socialudvalget den 30-10-2018

Godkendt, idet udvalget ønsker at tage på besøg ca. hver 2. måned.

74. Godkendelse af Kvalitetsstandard vedrørende Kontant tilskud, servicelovens § 95

Godkendelse af Kvalitetsstandard vedrørende Kontant tilskud, servicelovens § 95

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Belutningssag

 


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. Kvalitetsstandard for Kontant tilskud godkendes.

 


Beskrivelse af sagen

Kvalitetsstandarden fastlægger kommunens vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte i henhold til Lov om Social Service § 95. Bevilling ydes med udgangspunkt i det fastsatte serviceniveau på baggrund af en individuel helhedsvurdering i den enkelte sag.

 

Formålet med servicelovens § 95 er at yde kontant tilskud til at borgeren kan ansætte et team af hjælpere, der yder personlig pleje og praktisk hjælp i borgernes hjem. Paragraffen kan anvendes i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for hjælp efter §§ 83 og 84.

 

Holbæk Kommune har ikke tidligere haft en kvalitetsstandard for Kontant tilskud efter servicelovens § 95. Der er ikke tale om en ændring af det eksisterende serviceniveau.

 

Aktuelt er der 2 borgere, der modtager hjælp efter § 95.

 


Høring

Kvalitetsstandarden har været i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Handicaprådets høringssvar er vedhæftet som bilag.

 


Beslutning i Socialudvalget den 30-10-2018

Indstilles godkendtcaseno18-24507_#4690272_v2_handicaprådets høringssvar- kontanttilskud § 95.docx.pdf
caseno18-24507_#4737562_v1_kvalitetsstandard § 95 i lov om social service.docx

Bilag

Handicaprådets høringssvar- kontanttilskud § 95.docx
Kvalitetsstandard § 95 i Lov om social service


75. Godkende forlængelse af rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019 -2020

Godkende forlængelse af rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019 -2020

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Kommunalbestyrelsen

 


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at

 1. Forlængelse af rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde 2018-2019 - inklusive allonge 2019 – godkendes

 


Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet indgår rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

 

Den seneste rammeaftale er godkendt af KKR Sjælland i juni 2017 og af kommunerne i efteråret 2017 og gælder for 2018 - 2019. Rammeaftalen 2018 - 2019 er opdateret med allonge 2019, der indeholder udvalgte oplysninger for 2019, så kravet til indhold af rammeaftaler overholdes.

 

Socialministeriet har via Socialstyrelsen ultimo juni 2018 meddelt at rammeaftalen skal være gældende for perioden 2019 - 2020 som følge af ændring af Servicelovens § 6 vedrørende 2-årige rammeaftaler, der trådte i kraft den 1. januar 2018.

 

Allonge(tillæg) 2019 til rammeaftalen:

Allonge 2019 til Rammeaftale 2018-2019 indeholder opdaterede oplysninger om:

 1. Behov for tilbud og sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel efter pladser
 2. Takstudviklingen for Børnehus Sjælland
 3. Foreløbige anbefalinger fra Socialtilsyn Øst
 4. Tendenser for lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger på tværs af de 5 regioner
 5. Takstanbefaling for 2019.

 

Det overordnede billede af det ajourførte datagrundlag er, at grundlaget for den indgåede Rammeaftale 2018-19 forsat er tilstede og aftalen kan genbekræftes ved godkendelse af den foreliggende allonge. I forhold til de enkelte hovedpunkter kan fremhæves:

 

a. Behov for tilbud og sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på pladser til borgere.

Det opdaterede datagrundlag for sammenhænge mellem udbud og efterspørgsel på pladser er tilvejebragt via indmeldinger på henholdsvis børne- og voksenområdet fra kommunerne i regionen.

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og tilbud i forhold til behov og efterspørgsel. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne vil have særlig opmærksomhed på og arbejde med. Det gælder særligt i forhold til børn og voksne med psykiske vanskeligheder, hjemløshed og mangel på plejefamilier. Sidst nævnte indgår også i anbefaling fra Socialtilsyn Øst.

 

b. Takstudviklingen for Børnehus Sjælland
KKR opfordrede i 2017 Næstved Kommune til at bringe taksterne for Børnehus Sjælland i 2018 på niveau med gennemsnittet for de fire øvrige børnehuse. Gennemsnittet for de fire øvrige børnehuse er i 2018 12.279,50 kr. Taksten for Børnehus Sjælland er i 2018 12.526,00 kr.  Taksten for 2019 forventes at udgøre 13.343 kr. pga. forventet stigning i antal sager og besøgende.

 

c. Foreløbige anbefalinger fra Socialtilsyn Øst

Taksterne for Socialtilsyn Øst er drøftet i KKR i foråret 2017, og det er besluttet, at taksterne bringes ned på niveau med de andre socialtilsyns takster i 2019. Ift. taksterne for 2019 forventer Socialtilsyn Øst en yderligere takstreduktion for 2019 som følge af allerede igangsatte omkostningsreduktioner.

 

Årsrapport 2017 fra Socialtilsyn Øst retter særlig fokus på plejefamilieområdet og problematikken omkring rekruttering og kompetenceudvikling af plejefamilier, hvis antal er faldende.

 

d. Tendenser for lands –og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

Kommunalbestyrelser og regionsråd skal sikre indbyrdes koordinering regionerne imellem om den sikrede boform Kofoedsminde, for domfældte udviklingshæmmede og sikrede afdelinger til unge. 

 

Kofoedsminde, der er beliggende i Region Sjælland, havde i 2017 en budgetlagt kapacitet på 44 pladser, men en belægning på 130 procent. Fremadrettet vil der blive budgetteret med forventeligt 70 pladser. Den øgede tilgang er problematisk idet pladserne finansieres ved objektiv finansiering og den nuværende visitationsprocedurer kun i begrænset omfang muliggør afvisning af borgere. Det er aftalt i det tværregionale Forum for koordination på det specialiserede social- og specialundervisningsområde at tage denne problemstilling op, særligt finansieringsmodellen. 

 

e. Takstanbefaling 2019

KKR Sjælland tiltrådte den 13. juni 2016 en bredere flerårig strategi i forhold til at arbejde med styring af takst- og udgiftsudvikling. KKR Sjælland har på møde den 12. juni 2017 tiltrådt, at der ikke henstilles til en procentvis takstreduktion over for sælgerkommunerne i 2018, men at alle kommuner opfordres til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagt institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere. Denne takstanbefaling er indarbejdet i Rammeaftalen for 2018-19.

 

Beslutningen er fulgt op af efterfølgende beslutning i KKR om, at kommunerne og regionen i forbindelse med offentliggørelse af taksterne, skal komme med en redegørelse for takstudviklingen. 

 

KKR Sjælland har 22. juni 2018 besluttet en tilsvarende takstanbefaling vedrørende 2019 med følgende formulering: KKR Sjælland opfordrer alle kommuner til for 2019 at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagt institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere. Der lægges ikke op til en henstilling over for sælgerkommunerne om en given procentreduktion i taksterne for 2019.

 

Forlængelse af rammeaftalen

KKR Sjælland godkendte på møde den 22. juni 2018 allonge 2019 til rammeaftale 2018-19 for det specialiserede social- og undervisningsområde.

 

KKR har 12. september 2018 godkendt forlængelse af rammeaftalen (incl. allonge for 2019) fra 2018-2019 til 2018-2020 med efterfølgende udsendelse til behandling i kommunerne.

 

Rammeaftalen skal formelt være godkendt senest 15. oktober året før ikrafttræden. Det anbefales, at kommunerne behandler rammeaftalen 2018 - 2020 ved førstkommende lejlighed i forbindelse med deres almindelige mødekadence senest primo december. Når alle kommuner har godkendt rammeaftalen inkl. allongen, fremsendes den godkendte aftale til Socialstyrelsen, senest primo december. Allonge for 2020 forelægges kommunerne efter behandling i KKR i juni 2019 med tilhørende opdateret datagrundlag vedrørende behov for tilbud og sammenhænge mellem udbud og efterspørgsel af pladser i 2020.

 

Der henvises endvidere til:

 


Beslutning i Socialudvalget den 30-10-2018

Indstilles godkendtcaseno18-41401_#4715424_v1_allonge 2019 til rammeaftale 2018-2019 august-september 2018.docx

Bilag

Allonge 2019 ril rammeaftale 2018-2019 august-september 2018


76. Drøftelse af opfølgning på budget 2018, oktober - Socialudvalget

Drøftelse af opfølgning på budget 2018, oktober - Socialudvalget

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

 

Drøftelsessag

 


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. udvalgets udgiftsdrivere drøftes.

 


Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.

 

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i de væsentligste dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på hvert politikområde.

 

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte drøftelserne om budgetlægningen for 2019-2022.

 

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer en stor andel af budgettet eller repræsenterer svært styrbare områder, der ved budgetoverskridelse vil medføre et stort merforbrug.

 


Beslutning i Socialudvalget den 30-10-2018

Drøftet

77. Godkendelse af partnerskabsaftale med Kirkens Korshær

Godkendelse af partnerskabsaftale med Kirkens Korshær

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

 

Beslutningssag

 


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. revideret partnerskabsaftale med Kirkens Korshær godkendes

 


Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune og Kirkens Korshær har i dag en partnerskabsaftale som udløber med udgangen af 2018. I den forbindelse er der indledt drøftelser parterne imellem med henblik på indgåelse af ny aftale med virkning fra 1. januar 2019.

 

Nuværende partnerskabsaftale udmønter et årligt tilskud til Kirkens Korshær på i alt 750.000 kr. Beløbet dækker bidrag til drift af bofællesskab på 470.000 kr., maduddeling 15.000 kr., personalesupervision 20.000 kr. og lørdagsåbent i Kirkens Korshærs varmestue på 245.000 kr.

 

Grundet en større renovering af Kirkens Korshærs bygninger og fraflytning af genbrugsbutikken, er der ikke længere grundlag for at opretholde drift af bofællesskabet. Kirkens Korshær har endvidere meldt ud, at de selv håndterer udgifter til maduddeling og personalesupervision. Kirkens Korshær har endvidere foreslået at ændre deres åbningstid i varmestuen til torsdag mellem 14.30 – 20.00 og ophøre med lørdagsåbent.

 

Den nye partnerskabsaftale som dækker perioden 1. januar 2019 – 31. december 2021 omfatter derfor alene et årligt tilskud på 185.000 kr. til at holde aftenåbent alle torsdage mellem 14.30 – 20.00. Med denne ændring af åbningstiden kan Kirkens Korshær imødekomme behovet for at de mest udsatte har et sted at komme i aftentimerne. Succeskriteriet er at der i åbningstiden er et fremmøde på minimum 25 borgere.

 

Tilskuddet skal udmøntes til de 2 medarbejdere svarende til i alt 13 timer om ugen. Det giver mulighed for, at medarbejderne sammen med frivillige kan tilbyde aftenåbent. Indsatsen er et tilbud om socialt samvær, aktiviteter, rådgivning og vejledning, omsorg og ture ud af huset, som sikrer målgruppen bedre livskvalitet og muligheder fremadrettet. Tilbuddet skal ses som et væsentligt bidrag til indsatserne overfor socialt udsatte i kommunen.

 

Baggrund

Kirkens Korshær driver en varmestue som henvender sig til de mest udsatte borgere. Ofte borgere med en bred vifte af psykiske, sociale og misbrugsmæssige udfordringer. Tilbuddet er målrettet til 150-200 borgere som kommer fra gaden og benytter de tilbud som Kirkens Korshær udbyder:

 • Mad
 • Hjælp og støtte
 • Sociale fællesskaber og aktiviteter

 

Indsatserne er båret af en stor grad af frivillig arbejdskraft og få professionelle.

 

Varmestuen har i dag åben mandag til fredag 9.30 - 14.30 og lørdag 9.30 – 13.30.

 

Derudover er der udlevering af morgenmad 9.30-10.30.

 


Økonomiske konsekvenser

Det årlige tilskud er budgetlagt i Aktiv hele livet under rammen for frivilligt socialt arbejde, drevet efter servicelovens § 18.

 


Sagshistorik, henvisninger

 

 


Beslutning i Socialudvalget den 30-10-2018

Godkendtcaseno18-26422_#4735814_v1_partnerskabsaftale med kirkens korshær - torsdagsåbent.docx

Bilag

Partnerskabsaftale med Kirkens Korshær - torsdagsåbent


78. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

 

Orienteringssag

 


Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

 

Møde den 27. november

 • Budgetrevision 4
 • Beslutning om nyt administrationsgrundlag for § 18 puljen
 • Medusa årlig status
 • Opfølgning på budget, herunder status på udgiftsdrivere
 • Kvalitetsstandard § 83
 • Projektbeskrivelse – helhedsorienteret sagsbehandling
79. Underskriftsark

Underskriftsark