UDVALG

Socialudvalget

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, Mødelokale 0.16

STARTTIDSPUNKT

25-09-2018 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

25-09-2018 18:30:00


PUNKTER

62. Godkendelse af dagsorden til mødet den 25. september 2018
63. Godkendelse af kvalitetsstandarder for Borgerstyret personlig assistance (§96), Dækning af merudgifter (§100) og Tilbud af behandlingsmæssig karakter (§102)
64. Beslutning om igangsætning af pilotprojekt om helhedsorienteret sagsbehandling
65. Godkendelse af tid og sted for Socialudvalgets ordinære møder i 2019
66. Drøftelse af samarbejdet om børn og unge med psykiske vanskeligheder
67. Beslutning om fælles møde med Udsatterådet
68. Orientering om næste skridt i projektudviklingen af nyt plejecenter
69. Orienteringer
70. Underskriftsark62. Godkendelse af dagsorden til mødet den 25. september 2018

Godkendelse af dagsorden til mødet den 25. september 2018

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

 

Beslutningssag

 


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 25. september 2018 bliver godkendt

Beslutning i Socialudvalget den 25-09-2018

Godkendtcaseno18-26422_#4704641_v1_2018.09.25 tidsplan sou.pdf.pdf

Bilag

2018.09.25 Tidsplan SOU.pdf


63. Godkendelse af kvalitetsstandarder for Borgerstyret personlig assistance (§96), Dækning af merudgifter (§100) og Tilbud af behandlingsmæssig karakter (§102)

Godkendelse af kvalitetsstandarder for Borgerstyret personlig assistance (§96), Dækning af merudgifter (§100) og Tilbud af behandlingsmæssig karakter (§102)

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Beslutningssag

 


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. revideret kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance (BPA) godkendes
 2. revideret kvalitetsstandard for Dækning af merudgifter godkendes
 3. ny kvalitetsstandard for Tilbud af behandlingsmæssig karakter godkendes.

Beskrivelse af sagen

En kvalitetsstandard beskriver indholdet og omfanget af de ydelser, kommunen som udgangspunkt tilbyder sine borgere. Kvalitetsstandarderne er udgangspunktet, når Myndighed på baggrund af en konkret individuel vurdering, vurderer borgerens behov.

Kvalitetsstandarderne Borgerstyret personlig assistance (BPA) og Dækning af merudgifter er revideret i forhold til ny lovgivning og præcisering af rammerne for kommunens serviceniveau.

Kvalitetsstandarden Tilbud af behandlingsmæssig karakter er ny.

Kvalitetsstandarderne imødekommer Kommunalbestyrelsens krav om stram visitering.

Borgerstyret personlig assistance (BPA), servicelovens § 96

BPA gives som et tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som medfører et omfattende behov for hjælp, der ikke kan dækkes af personlig og praktisk hjælp.

Følgende lovændringer er indarbejdet:

 • borgeren har mulighed for at vælge et privat firma, en forening eller nærtstående til at varetage arbejdsgiverrollen. Foreninger og private virksomheder skal senest den 1. juli 2019 være godkendt af Det Sociale Tilsyn.
 • Frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter §96 skal meddeles med et varsel på mindst 14 uger fra borgerens modtagelse af afgørelse.

Derudover er der tilføjet en passus om, hvordan borgeren er stillet, hvis vedkommende rejser på ferie i udlandet, jf. Udlandsbekendtgørelsen.

Dækning af merudgifter, jf. servicelovens § 100

Borgere med funktionsnedsættelse kan få dækket deres merudgifter, som er en direkte konsekvens af et varigt fysisk eller psykisk handicap. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i serviceloven.

Følgende lovændring er indarbejdet i kvalitetsstandarden:

 • Udmålingssystemet for hjælp til dækning af nødvendige merudgifter forenkles og kommunen skal lave en ny beregning for alle borgere, som ydes støtte til nødvendige merudgifter inden den 1. januar 2019.

Holbæk Kommunes tilskudsstørrelse er præciseret, så

 • Tilskuddet udgør et standardbeløb på 1.000 kr. pr. måned, hvis borgeren har sandsynliggjort merudgifter mellem 534 kr. og 1.500 kr. pr. måned.
 • Tilskuddet udgør et standardbeløb på 2.000 kr. pr. måned, hvos borgeren har sandsynliggjort merudgifter mellem 1.501. og 2.500 kr. pr. måned.
 • Hvis borgeren har merudgifter på over 2.500 kr. pr. måned, kan borgeren få tilskud svarende til merudgifter. I de tilfælde kræves der dokumentation for alle merudgifter.
 • Borgerens bevilling revurderes efter behov, dog mindst hvert andet år.

I bilag til kvalitetsstandarden fremgår eksempler på, hvad man kan få støtte til og hvad man ikke kan få støtte til.

Tilbud af behandlingsmæssig karakter, jf. servicelovens § 102

Kommunen kan - ud over tilbud efter § 85 (§ 85 omhandler hjælp og støtte, som gør borgeren i stand til at varetage sin egen dagligdag) - give tilbud efter § 102 om behandling til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.

Tilbuddet gives, når det er nødvendigt med henblik på at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når det ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning.

 Leder af Myndighed, Jette Nørrekær Lund og sagsbehandler Hanne Simonsen deltager i mødet under dette punkt.


Høring

Kvalitetsstandarderne har været i høring i Handicaprådet. Handicaprådets høringssvar er vedhæftet som bilag sammen med administrationens anbefaling/svar på Handicaprådets bemærkning.

 


Lovgrundlag – link

§ 96, i lov om social service

§ 100 i lov om social service

§ 102 i lov om social service

Bekendtgørelse om ydelser efter lov om social service under midlertidige ophold i udlandet


Beslutning i Socialudvalget den 25-09-2018

Godkendt med følgende ændringer:

Administrationens anbefalinger på baggrund af handicaprådets høringssvar indarbejdes.

Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance (BPA) tilføjes, at der kan ydes hjælp til rollen som ægtefælle og forældre, hvis det vurderes nødvendigt. Det præciseres hvad ”ægtefæller hjælper indenfor sædvanlige rammer” betyder.  

I kvalitetsstandard for Dækning af merudgifter vurderes det, at der efter en individuel vurdering kan ydes hjælp til håndsrækninger, hvis det er nødvendigt.

I kvalitetsstandard for Tilbud af behandlingsmæssig karakter præciseres det, at valg af leverandør sker i dialog med borgeren, og at leverandøren vælges med udgangspunkt i en konkret vurdering af kvalitet og pris. caseno18-24507_#4690275_v2_handicaprådets høringssvar-merudgifter-§ 100.docx.pdf
caseno18-24507_#4690273_v2_handicaprådets høringssvar-bpa ordning-§ 96-040918.docx.pdf
caseno18-24507_#4690268_v2_handicaprådets høringssvar vedr § 102.docx.pdf
caseno18-24507_#4694032_v2_notat administrationens anbefalinger svar på handicaprådets bemærkninger.docx.pdf
caseno18-24507_#4694030_v1_kvalitetsstandard § 96 i lov om social service.pdf.pdf
caseno18-24507_#4636451_v2_bilag 1 til kvalitetsstandard § 100.pdf
caseno18-24507_#4600774_v1_kvalitetsstandard § 100 i lov om social service.docx.docx
caseno18-24507_#4600794_v1_kvalitetsstandard § 102 i lov om social service.docx.docx

Bilag

Handicaprådets høringssvar-merudgifter-§ 100.docx
Handicaprådets høringssvar-BPA ordning-§ 96-040918.docx
Hancicaprådets høringssvar vedr § 102.docx
Notat administrationens anbefalinger svar på Handicaprådets bemærkninger.docx
Kvalitetsstandard § 96 i Lov om social service.pdf
Bilag 1 til kvalitetsstandard § 100
Kvalitetsstandard § 100 i Lov om social service.docx
Kvalitetsstandard § 102 i Lov om social service.docx


64. Beslutning om igangsætning af pilotprojekt om helhedsorienteret sagsbehandling

Beslutning om igangsætning af pilotprojekt om helhedsorienteret sagsbehandling

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

 

Beslutningssag

 


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at

 1. Det besluttes at igangsætte et pilotprojekt om helhedsorienteret sagsbehandling
 2. Målgruppen for pilotprojektet besluttes
 3. De bærende principper for pilotprojektet besluttes.

Beskrivelse af sagen

Socialudvalget ønsker, at Holbæk Kommune optimerer samarbejdet i sager, der går på tværs af kerneområder. Udvalget har på møde den 19. juni drøftet de udfordringer, der er i sager, der går på tværs af kerneområder. Desuden har udvalget på møde den 28. august drøftet erfaringer fra 9 frikommuneforsøg vedrørende sammenhængende indsatser.

På den baggrund foreslår administrationen, at Socialudvalget beslutter rammerne for igangsætning af et pilotprojekt om helhedsorienteret indsats på tværs af kerneområder. For at pilotprojektet kan igangsættes skal Socialudvalget først beslutte:

 • Specifik målgruppe for indsatsen
 • Bærende principper for indsatsen

Forslag til målgruppe

Målgruppen for pilotprojektet bør findes blandt borgere, som ofte har komplekse problemer på tværs af kerneområderne. Administrationen foreslår, at Socialudvalget vælger én af nedenstående tre målgrupper:

a)     Familier, hvor der både er en børnesag og en sag i Jobcentret.

b)     Borgere/familier med psykiske lidelser, hvor der også er en børnesag.

c)      Yngre handicappede borgere med anden forsørgelse end pension.

Når målgruppen er valgt bør Socialudvalget nærmere afklare, hvordan koblingen til øvrige relevante udvalg sikres. Fx bør der ved valg af målgruppe ”a” være en kobling til Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse.

Forslag til bærende principper for pilotprojekt om helhedsorienteret sagsbehandling

Administrationen foreslår, at Socialudvalget beslutter, at følgende principper bliver styrende for tilgangen og prioriteringen af indsatsen i pilotprojektet:

 • Tilknytning til arbejdsmarkedet/uddannelse har højeste prioritet, og denne prioritering bør præge samordningen af de konkrete indsatser
 • Der tages altid udgangspunkt i borgerens motivation

De næste skridt

Administrationen udarbejder en egentlig projektbeskrivelse til Socialudvalgets møde i november, herunder forslag til organisering og budget. Socialudvalget afklarer involvering af relevante udvalg i samme periode.


Økonomiske konsekvenser

Pilotprojektet vil ikke få økonomiske konsekvenser i forhold til bevillinger til borgerne, såfremt man følger de fastlagte serviceniveauer. Derimod vil projektet kræve tilførsel af midler, hvis der skal investeres i indsatser til borgerne, der går udover de fastlagte serviceniveauer.  På personalesiden er der erfaringsmæssigt behov for ekstra ressourcer til ledelse og deltagelse i projekter af denne type. Administrationen vil i projektets første fase foretage en konkret vurdering af omfanget i forbindelse med den konkrete organisering og tilrettelæggelse af indsatsen.

Eventuelle udgifter til kompetenceudvikling afholdes inden for den pulje, der allerede er afsat til dette formål.


Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 28. august 2018: Punkt 56: Drøftelse af frikommuners erfaringer med sammenhængende indsatser for borgere

Socialudvalget den 19. juni 2018: Punkt 49: Orientering om samarbejde i sager på tværs af kerneområder

 


Beslutning i Socialudvalget den 25-09-2018

Det godkendes at igangsætte et pilotprojekt.

Udvalget ønsker at målgruppen defineres som borgere/familier med psykiske og psykiske lidelser, hvor der også er en børnesag. Projektets bærende principper afklares nærmere i projektbeskrivelsen.

65. Godkendelse af tid og sted for Socialudvalgets ordinære møder i 2019

Godkendelse af tid og sted for Socialudvalgets ordinære møder i 2019

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. Socialudvalget godkender administrationens forslag til, hvor og hvornår udvalgets ordinære møder afholdes i 2019

Beskrivelse af sagen

Administrationen foreslår, at udvalgets ordinære møder i 2019 afholdes i mødecentret på adressen: Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, kl. 16.00-18.30 på følgende datoer:

 • Mandag d. 7. januar
 • Mandag d. 28. januar
 • Mandag d. 25. februar
 • Mandag d. 25. marts
 • Mandag d. 29. april
 • Mandag d. 27. maj
 • Mandag d. 24. juni
 • Mandag d. 26. august
 • Mandag d. 23. september
 • Mandag d. 28. oktober
 • Mandag d. 25. november

Passer de foreslåede tidspunkter dårligt, kan udvalget vælge at rykke møderne til et andet tidspunkt samme dag. 

Godkendes mødedatoerne ikke, får det betydning for de andre politiske udvalgsmøder og kommunalbestyrelsesmøder, da dagene er afstemt med hinanden.

Administrationen lægger op til, at møder i alle de stående udvalg holdes mandag, tirsdag eller onsdag, da det ellers ikke er muligt at udsende dagsordenen til Økonomiudvalgets møder rettidigt.

Udvalget kan i løbet af året beslutte at flytte stedet for afholdelsen af et eller flere kommende møder. Sådanne beslutninger kræver enighed i udvalget.


Lovgrundlag – link

Lov om kommunernes styrelse §20


Beslutning i Socialudvalget den 25-09-2018

Godkendt.

Udvalget ønsker at have mulighed for besøg på området og udvider derfor mødet med en time fra kl. 15.00 – 16.00.

66. Drøftelse af samarbejdet om børn og unge med psykiske vanskeligheder

Drøftelse af samarbejdet om børn og unge med psykiske vanskeligheder

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

 

Drøftelsessag

 


Indstilling

Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 

 1. udvalget drøfter udviklingstendenser i samarbejdet mellem Holbæk kommune og Regionens børne- og ungdoms-psykiatri.

Beskrivelse af sagen

Region Sjælland og de 17 kommuner i regionen er i færd med at indgå en ny Sundhedsaftale, som skal gælde i perioden 2019-2023.

I løbet af efteråret udarbejdes høringsversionen af Sundhedsaftale 2019-2023. Sundhedsaftalen sendes i høring hos relevante samarbejdspartner i første kvartal 2019.


På børne- og ungeområdet er der bl.a. et samarbejde mellem Holbæk kommune og Region Sjælland i forhold til børn og unge, som har behov for psykiatrisk udredning og behandling.

Der er gennem den seneste årrække sket en stigning i antallet af børn og unge med psykiske lidelser, og det giver et pres på kapacitet og ressourcer til undersøgelser og udredning samt efterfølgende behandling. Ligesom det giver behov for at udvikle samarbejdet mellem de involverede aktører, herunder samarbejdet mellem kommunen og regionen.

Udvalget bedes drøfte, hvordan man politisk kan understøtte den indsats, som ydes i Holbæk Kommune, og hvordan samarbejdet og arbejdsdeling mellem kommunen og Region Sjælland kan forberedes til fordel for børn og forældre. Drøftelsen i udvalget sker med henblik på efterfølgende politiske beslutning og/eller høringssvar til Sundhedsaftalen 2019-2023.


På mødet deltager leder af Børneindsatsen, Birgitte Randrup-Thomsen med et oplæg om udfordringer og hvilke rammer, som kunne forbedre indsatsen over for børn og unge med behov for psykiatrisk udredning og efterfølgende behandling

.


Beslutning i Socialudvalget den 25-09-2018

Drøftet.

Udvalget ønsker at arbejde videre med emnet.

67. Beslutning om fælles møde med Udsatterådet

Beslutning om fælles møde med Udsatterådet

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget
 

Beslutningssag

 


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. udvalget mødes med Udsatterådet og drøfter rådets oplæg til arbejdsprogram.

Beskrivelse af sagen

Udvalget orienteres her om indhold og forslag til Udsatterådets fremtidige arbejdsprogram, som dækker perioden 2019-2022.

Baggrund

Udsatterådet har siden konstitueringen i maj 2018 holdt to ordinære møder, hvor der har været drøftelse om et mere konkret arbejdsprogram for rådets fremtidige arbejde. På det ordinære møde som er afholdt den 11. september 2018 har rådet tilsluttet sig følgende tre hovedindsatser:

 • Boliger og boligformer
 • Sociale indsatser i øjenhøjde
 • Socialt udsatte med i fællesskaber

Disse indsatser skal dels hjælpe og støtte de borgere der på grund af forskellige sociale, psykiske og fysiske omstændigheder i deres liv er blevet udsatte, samt sikre rettidige indsatser til borgere der er i fare for at blive udsatte.

Formål

Indsatserne skal bære præg af at socialt udsatte oplever hjælp hurtigt, effektivt og koordinerende. Dette for at sikre det enkelte menneske igen kan varetage sin egen livssituation og om muligt opnå tilknytning til job og uddannelse eller generelt opnå øget livskvalitet.

Forslag til arbejdsprogram 2019-2022

Bolig og boligformer:

 • Særlige plejeboliger til ældre socialt udsatte
 • Bomuligheder og social støtte i overgangen mellem ophold på kvindekrisecentre og forsorgshjem og de kommunale indsatser
 • Bomuligheder og social støtte til unge som har været indlagt i hospitalsregi – herunder indlagt til psykiatrisk behandling – med et særligt fokus på overgangen mellem hospital og de kommunale indsatser

Sociale indsatser i øjenhøjde:

 • Fremskudte og koordinerende indsatser med borgeren i centrum
 • Særlige fokus på sundheds- og misbrugsindsatser til borgere med dobbelte diagnoser
 • Styrkelse og koordinering mellem almen praksis, sygehus, kriminalforsorgen og kommunen
 • Boligsociale indsatser – helhedsplan og særligt fokus på Vang-kvarteret

Socialt udsatte med i fællesskaber:

 • Væresteder og tilbud forankret i lokalmiljøet (mad, kontakt, samvær og relationer)
 • Etablering af socioøkonomiske virksomheder
 • Særlige tilrettelagte beskæftigelsesrettet tilbud for 200 mest udsatte borgere (samspil mellem de sociale og beskæftigelsesrettet indsatser)
 • Nytænkning af indsatserne som kan skabe nye rammevilkår for nye initiativer og indsatser med stærk fokus på samspil og samskabelse mellem kommune, frivillige og andre lokale aktører

Beslutning i Socialudvalget den 25-09-2018

Godkendt.

68. Orientering om næste skridt i projektudviklingen af nyt plejecenter

Orientering om næste skridt i projektudviklingen af nyt plejecenter

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

 

Orienteringssag

 


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. den videre proces efter beslutningen om frigivelse af 750.000 kr. til udvikling af fælles boligstrategi for ældre- og det specialiserede voksenområde tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Der blev på kommunalbestyrelsesmødet d. 12. september 2018 besluttet at frigive kr. 750.000 til udvikling af fælles boligstrategi på ældre- og det specialiserede voksenområde.
 

Nedenfor fremgår de fire overordnede delopgaver i den videre udvikling af boligstrategien samt hvordan de enkelte delopgaver håndteres:

 1. Analyse af behovet for plejeboliger og sammenhængen med det specialiserede voksenområde:
  Administrationen udbyder opgaven til ekstern leverandør, som gennemfører analysen i samarbejde med administrationen. Når analyse er modtaget, fremlægges resultatet for udvalget, der herefter tager beslutning om det videre forløb.

 

 1. Placering af nyt plejecenter:
  Administrationen afdækker mulige placeringer og planmæssige forhold på kommunal ejede arealer, herunder behovet for lokalplanlægning.

 

 1. Ejer- og driftskonstruktion:
  Administration udarbejder forslag til ejer- og driftskonstruktion på nyt plejecenter. Forslaget udarbejdes med baggrund i de eksisterende plejecentre med tydelig belyste fordele og ulemper ved de nuværende driftskonstruktioner.

 

 1. Ajourføring af visionsprogrammet ”Fremtidens plejeboliger”:
  Administrationen opdaterer visionsprogrammet på baggrund af konklusionerne for den indhentede analyse i punkt 1 samt på baggrund af de konkrete erfaringer, der er indhentet i forbindelse med opførelsen af de 3 nye plejecentre i hhv. Jyderup, Holbæk og Tølløse.

Administrationen fremlægger en samlet sag med resultater, konklusioner og forslag, når de 4 delopgaver er udført. På nuværende tidspunkt forventes det, at sagen kan fremlægges i foråret 2019 for udvalget med henblik på beslutning om den fremadrettede proces.


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 12. september 2018: Punkt 179: Beslutning – anlægsbevilling til udvikling af fælles boligstrategi på ældre – og det specialiserede voksenområde


Beslutning i Socialudvalget den 25-09-2018

Orientering taget til efterretning

69. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

 

Orienteringssag

 


Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

 

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:

 

Møde den 30. oktober

 • Opfølgning på budget 2018, herunder status på udgiftsdrivere
 • Forlængelse af rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019 -2020 inklusive godkendelse af allonge (tillæg) 2019 til rammeaftalen

 

Møde den 27. november

 • Budgetrevision 4, herunder status på udgiftsdrivere
 • Beslutning om nyt administrationsgrundlag for § 18 puljen
 • Medusa årlig status
70. Underskriftsark

Underskriftsark