UDVALG

Socialudvalget

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde 2, mødelokale 0.16

STARTTIDSPUNKT

28-08-2018 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

28-08-2018 18:30:00


PUNKTER

55. Godkendelse af dagsorden til mødet den 28. august 2018
56. Drøftelse af frikommuners erfaringer med sammenhængende indsatser for borgere
57. Beslutning om budgetrevision 3 2018
58. Orientering om proces og tidsplan for udarbejdelsen af budgetmodeller på specialundervisningsområdet
59. Orientering om praksiseftersyn i Børneindsatsen
60. Orienteringer
61. Underskriftsark55. Godkendelse af dagsorden til mødet den 28. august 2018

Godkendelse af dagsorden til mødet den 28. august 2018

Sagsgang og sagstype
Socialudvalget

Beslutningssag


Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 1. dagsorden til mødet den 28. august 2018 bliver godkendt.


Beslutning i Socialudvalget den 28-08-2018
Godkendt
56. Drøftelse af frikommuners erfaringer med sammenhængende indsatser for borgere

Drøftelse af frikommuners erfaringer med sammenhængende indsatser for borgere

Sagsgang og sagstype
Socialudvalget
 
Drøftelsessag


Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 1. Erfaringerne fra frikommuner med en plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren drøftes.


Beskrivelse af sagen
Socialudvalget har på møde den 19. juni drøftet, hvordan Holbæk Kommune kan optimere samarbejdet i sager, der går på tværs af kerneområderne. På dette møde præsenteres nogle af de nyeste erfaringer fra andre kommuners arbejde på dette område.
 
Siden januar 2017 har 9 kommuner på forsøgsbasis fået fritagelse fra specifikke lovparagraffer i frikommuneforsøget ”En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren”. De 9 kommuner arbejder alle med følgende fire kerneelementer:
 
- Borgeren har én plan
- Borgeren har færre indgange til forvaltningen
- Der arbejdes med progressionsmåling
- Mål- og opgaveløsningen integreres på tværs af kommunens fagområder med sigte på kontinuitet og sammenhæng.
 
Mette Vaaben Mortensen deltager på mødet for at fortælle nærmere om erfaringerne fra dette arbejde. Hun er direktør i en af frikommunerne, Ballerup Kommune, og sidder desuden i styregruppen for frikommunenetværket med de 9 kommuner.
Beslutning i Socialudvalget den 28-08-2018
Drøftet.


caseno18-23891_#4687802_v1_oplæg om frikommunenetværk - en plan.pdf

Bilag

Oplæg om frikommunenetværk - en plan


57. Beslutning om budgetrevision 3 2018

Beslutning om budgetrevision 3 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Uddannelse og Beskæftigelse, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag
 

Indstilling
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 1. de i bilag 1 anbefalede omplaceringer godkendes
 2. der gives kassefinansieret tillægsbevilling på 47.568.000 kr. til midtvejs- og efterregulering af tilskud og udligning
 3. der udarbejdes yderligere handleplaner på Udvalget for Børn og Skole med henblik på at sikre budgetoverholdelse, jf. styringsprincip 3
 4. budgetrevision 3 godkendes
   

Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen godkendte i maj budgetrevision 2. Resultatet ved budgetrevision 2 var et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på samlet 11,2 mio. kr. I forbindelse med sommerseminaret blev Kommunalbestyrelsen orienteret om, at driften var forbedret væsentligt siden BR2. Resultaterne af budgetrevision 3 er i overensstemmelse med den orientering der blev givet på budgetcampen den 16.-17. august.
Forbruget opgjort ved BR3 bærer præg af, at de styringsmæssige tiltag, som blev igangsat i 2017 har varig indflydelse på organisationens økonomistyring og dermed forbruget i 2018. Regnskab 2017 viste et overskud på 85 mio. kr. En markant resultatforbedring i forhold til resultatet i det oprindelige budget. Regnskab 2017 viste også, at der kom styr på driftsbudgettet i sin helhed.
Forbruget blev bremset kraftigt op i de sidste måneder af 2017. Denne udvikling er fortsat ind i 2018. Der har i de første 7 måneder af 2018 været lavere forbrug end budgetteret på driften og det giver sig også udslag på forventningerne til driftsresultatet for 2018. Der er mindreforbrug på langt de fleste områder og det gælder på såvel løn som øvrig drift. For så vidt kommunal medfinansiering og forsørgelse er der også udefrakommende faktorer, der for nuværende påvirker forbruget i nedadgående retning.
På baggrund af dette forventes der derfor nu et mindreforbrug på driften på 102,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
Mindreforbruget på driften skyldes primært:
 • 36 mio. kr. i forventede mindreudgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.
 • Forventede mindreudgifter på ældreområdet på 25 mio. kr.
 • Forventede mindreudgifter på beskæftigelsesområdet på 16 mio. kr.
 • Ikke forbrugte puljer på 27 mio. kr. under økonomiudvalget.
 
Skoleområdet trækker i den modsatte retning med et forventet merforbrug på 19 mio. kr.
 
Der skal betales en midtvejsregulering på 47 mio. kr. i 2108. Reguleringerne vedrører primært forsørgelsesudgifter og medfinansiering af sundhedsvæsenet. Mindreudgifterne på beskæftigelsesområdet på 16 mio. kr. skal ses i sammenhæng med en midtvejsregulering på godt 30 mio. kr., som skyldes at konjunkturerne på arbejdsmarkedet og dermed kommunernes forsørgelsesudgifter har udviklet sig gunstigere end forudsat. Det viser altså, at det går bedre på beskæftigelsesområdet på landsplan, men at der stadig er potentiale for forbedringer i Holbæk Kommune, uanset mindreforbrug på 16 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.
 
På anlæg forventes det, at 21,1 mio. kr. ikke kan nå at blive anvendt i 2018.
 
Det forventede resultat for 2018 i forhold til korrigeret budget
Det korrigerede budget for 2018 indeholder 126 mio. kr. for overførsler fra 2017 på drift, anlæg og deponering.
Budgetrevision 3 viser et mindreforbrug på 72,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
 
Dette består af:
 
                           Mindreudgifter på driften på 102,8 mio. kr.
                           Mindreindtægter på skatter og tilskud på i alt 51,1 mio. kr. (bl.a. en midtvejsregulering på 47 mio. kr.)
                           Mindreforbrug på anlæg på 21,1 mio. kr.
 
Da det korrigerede budget er påvirket af, at alle overførsler fra 2017 er lagt ind i budget 2018, forventes der i BR3 et kassetræk på 14,5 mio. kr. Det oprindelige budget lagde op til en kassestyrkelse på 38,9 mio. kr. I forhold til likviditeten forventes denne forbedret grundet frigivne deponeringer for salg på 50 mio. kr. Den samlede forventede likviditetsforbedring udgør derfor 35,5 mio. kr.
 
På de stående udvalg er der følgende resultat:
 
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
Der forventes et mindreforbrug på 16,4 mio. kr. ved BR3. Der er mindreforbrug på integration, kontanthjælp og sygedagpenge. Der er merforbrug på førtidspension og A-dagpenge. Mindreforbruget skal dog ses i sammenhæng med, at kommunens indtægter under budgetgarantien er reduceret som følge af midtvejsreguleringen. Der bliver midtvejsreguleret med godt 30 mio. kr. vedr. forsørgelsesudgifter.
 
Udvalget for Børn og Skole:
Der forventes et merforbrug på 9,5 mio. kr. på området. Skoleområdet forventes at have et merforbrug på 19 mio. kr. Der forventes merforbrug til privatskoler og efterskoler på knap 7 mio. kr. mio. kr. og merforbrug på godt 12 mio. kr. til folkeskoler, hvoraf knap 3 mio. kr. er overført fra 2017. De almene dagtilbud forventes samlet at have mindreforbrug på 9 mio. kr.
Udvalget skal søge at finde løsninger på skolernes merforbrug jf. styringsprincip 3.
 
Udvalget for Ældre og Sundhed:
Der forventes et mindreforbrug på 61,2 mio. kr. på området. Kommunal medfinansiering af sundhed har et mindreforbrug på 36 mio. kr. Indførelsen af sundhedsplatformen har betydet stor usikkerhed omkring udgifterne til kommunal medfinansiering
Der er mindreforbrug på eksterne puljer på 9,8 mio. kr., mindreforbrug på ældrepleje på 16,3 mio. kr. (herunder elever 4 mio. kr.), mindreforbrug på hjælpemidler på 5 mio. kr. og et merforbrug på ældreboliger på 6,5 mio. kr.
En mindre del af mindreforbruget på ældreområdet forventes også at have virkning i budget 2019 og frem.
 
Socialudvalget:
Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på området. Der er et merforbrug på voksenspecialområdet på 3 mio. kr. Primært på midlertidige botilbud. Børnespecialområdet forventer et mindreforbrug, der opvejer merforbruget på voksenspecialområdet.
Der ses på voksenspecialområdet et stort pres på en række udgifter, herunder bl.a. midlertidige botilbud, botilbud generelt og beskyttet beskæftigelse.
 
Udvalget for Kultur og Fritid:
Der forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Dette skyldes, at en række beløb fra puljer og fondsmidler først forventes udbetalt i 2019.
 
Udvalget for Klima og Miljø
Budgettet for udvalget forventes at balancere.
  
Økonomiudvalget:
Samlet set forventes et mindreforbrug på 32,0 mio. kr. Buffer til uforudsete udgifter indgår i mindreforbruget. Buffer til uforudsete udgifter på 20 mio. kr. forudsættes udmøntet ved BR4 til at dække merforbrug på specifikke områder som eksempelvis folkeskoler. Herudover forventes mindreforbrug på en lang række puljer, bl.a. puljer til lokalområder.
 
Der forventes samlet set et mindreforbrug på servicerammen i 2018 på 26 mio. kr.
 
Tilskud og udligning
På tilskud og udligning er der et merforbrug på 51,1 mio. kr. Der er midtvejs- og efterregulering af budgetgaranti, p/l samt beskæftigelsestilskud for i alt 47,6 mio. kr. Herudover er der ekstraudgifter til tilbagebetaling af grundskyld.
Det indstilles jf. kommunens styringsprincip 3, at der gives tillægsbevilling til midtvejs- og efterreguleringen på de 47,6 mio. kr.
 
Anlæg
På anlæg forventes et mindreforbrug på 21,1 mio. kr., der forventes overført til 2019.  Estimatet er baseret på erfaring på området.
 
Likviditet
På likviditetsområdet er der følgende prognose. 
 
 
Det er indregnet i likviditeten, at der forventes anvendt overførsler fra 2017 til 2018 vedr. anlæg og deponeringer for 86 mio. kr. Forskellen mellem den faktiske likviditet og prognosen skyldes forventningen om et bedre resultat i 2018 i forhold til oprindeligt budget 2018.
  
Forventet årsresultat
På baggrund af ovenstående kan det samlede resultat vises som i nedenstående tabel.
 
Samlet set viser resultatet et underskud på 14,5 mio. kr. Underskuddet opstår fordi der anvendes af overførte midler fra tidligere år.
Mio. kr.
Oprindeligt budget 2018
Korrigeret budget 2018
Forventet regnskab 2018 BR3
Forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2018 BR3
Indtægter
-4.344,5
-4.344,5
-4.293,4
51,1
Driftsudgifter
4.098,5
4.138,0
4.035,2
-102,8
-serviceudgifter
2.821,7
2.862,7
2.804,7
-58,0
-overførsler
903,8
902,6
885,4
-17,2
-andet ej service
373,1
372,7
345,1
-27,6
Renter
21,7
21,7
21,7
0,0
Anlæg
154,2
211,1
190,0
-21,1
Forsyning
0,0
0,0
0,0
0,0
Finansiering
31,1
61,0
61,0
0,0
Resultat i alt
-38,9
87,4
14,5
-72,9
Kasseopbygning
38,9
-87,4
-14,5
72,9
 
Note: Korrigeret budget er sammensat af oprindeligt budget + overførsler mellem årene + øvrige tillægsbevillinger vedtaget i byrådet + barselsudligningsordning.
 
Omplaceringer og tillægsbevillinger
Ved budgetrevision 3 bliver der indstillet en række tekniske omplaceringer. Herudover indstilles, at der gives tillægsbevilling til midtvejs- og efterregulering af tilskud og udligning.
 
Omplaceringerne drejer sig hovedsageligt om udmøntning af puljer til de korrekte områder. Derfor kaldes det tekniske omplaceringer. De enkelte omplaceringer er beskrevet i bilag 1.
 
Når der omprioriteres mellem politikområder kaldes det en omplacering. Når der omprioriteres, så der tages penge op af kassen eller lægges penge i kassen kaldes det en tillægsbevilling. Jævnfør det 3. styringsprincip for Holbæk Kommune gives der kun kassefinansieret tillægsbevilling som følge af merudgift til midtvejsreguleringen af det kommunale bloktilskud.
 
 

Beslutning i Socialudvalget den 28-08-2018
Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets område.


caseno18-15744_#4679028_v1_bilag 1 - omplaceringer.pdf.pdf
caseno18-15744_#4679030_v1_bilag 2 - samlet oversigt.pdf.pdf
caseno18-15744_#4679031_v1_bilag 3 - økonomiudvalget indtægter renter anlæg finansiering.pdf.pdf
caseno18-15744_#4679032_v1_bilag 4 - økonomiudvalget - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4679033_v1_bilag 5 - udvalget for børn og skole - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4679034_v1_bilag 6 - udvalget for beskæftigelse og uddannelse - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4679035_v1_bilag 7 - udvalget for ældre og sundhed - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4679036_v1_bilag 8 - udvalget for klima og miljø - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4679038_v1_bilag 9 - udvalget for kultur og fritid - drift.pdf.pdf
caseno18-15744_#4679026_v1_bilag 10 - socialudvalget - drift.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer.pdf
Bilag 2 - Samlet oversigt.pdf
Bilag 3 - Økonomiudvalget Indtægter Renter Anlæg Finansiering.pdf
Bilag 4 - Økonomiudvalget - Drift.pdf
Bilag 5 - Udvalget for Børn og Skole - Drift.pdf
Bilag 6 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - Drift.pdf
Bilag 7 - Udvalget for Ældre og Sundhed - Drift.pdf
Bilag 8 - Udvalget for Klima og Miljø - Drift.pdf
Bilag 9 - Udvalget for Kultur og fritid - Drift.pdf
Bilag 10 - Socialudvalget - Drift.pdf


58. Orientering om proces og tidsplan for udarbejdelsen af budgetmodeller på specialundervisningsområdet

Orientering om proces og tidsplan for udarbejdelsen af budgetmodeller på specialundervisningsområdet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole og Socialudvalget
 
Orienteringssag

Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. orienteringen om proces og tidsplan for udvikling af forslag til nye modeller for fordeling af midler til specialundervisning tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Udvalget for Børn og Skole behandlede den 20. juni 2018 sag om anbefalinger til det videre arbejde med specialundervisning. Sagen tog afsæt i rapporten ”Specialundervisning i Holbæk Kommune – Servicetjek 2015-2017”, der er baseret på en analyse gennemført af konsulentfirmaet Implement. Formålet med analysen var at kortlægge folkeskolernes udvikling og praksis i forhold til specialundervisning.
 
Efter drøftelse af sagen har udvalget bedt om, at der udarbejdes forslag til nye budgetmodeller på specialundervisningsområdet, hvor en større andel af budgettet til specialundervisning samt visitationskompetencen placeres centralt. Modellerne skal forelægges for udvalget i efteråret 2018, hvorefter udvalget vil drøfte modellerne med relevante interessenter forud for en endelig beslutning. Desuden skal anbefalingerne fra Implements analyse inddrages i det videre arbejde.
 
Udvalgets beslutning afspejles ligeledes i Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram, hvor der blandt andet er sat fokus på specialundervisning.
 
Det politiske ansvar for specialundervisningen er forankret i Udvalget for Børn og Skole. Men da opgaven løses i tæt samspil med Børneindsatsen (som er forankret i Socialudvalget) omfatter nærværende orientering også Socialudvalget.
 
Afsættet for udvalgets beslutning er overordnet set et ønske om at styrke specialundervisningen på en måde, der understøtter at alle elever har det rette undervisningstilbud.
 
På baggrund af de politiske beslutninger er der nu tilrettelagt en proces, som skal føre frem til en beslutning om den fremtidige økonomiske og organisatoriske model for løsningen af specialundervisningsopgaven. Med det sigte at nå frem til en model, som er både faglig og økonomisk bæredygtig.
 
Det er forudsat, at processen koordineres med den generelle proces angående folkeskoleområdet, da eventuelle mere gennemgribende ændringer af strukturen f.eks. kan have betydning for den økonomiske og faglige bæredygtighed i en given budgetmodel på specialundervisningsområdet.
 
Overordnet set består processen af følgende elementer:
 
26. september
På baggrund af oplæg drøfter Udvalget for Børn og Skole de overordnede mål og grundlæggende principper for løsningen af specialundervisningsopgaven.
 
Drøftelsen tager afsæt i Holbæk Kommunes Børne- og Ungepolitik, Inklusionsgrundlaget og gældende lovgivning. 
31. oktober
Udvalget for Børn og Skole drøfter forslag til potentielle budgetmodeller samt forslag til hvordan arbejdsgange, kvalitetssikring af specialundervisningstilbud mv. kan styrkes.   
Primo november
Udvalget drøfter efterfølgende forslagene med interessenter og aktører (herunder Socialudvalget, Handicaprådet, de strategiske ledere, DLF og BUPL samt skolebestyrelserne).
28. november
Udvalget for Børn og Skole behandler forslag om mål og principper samt økonomimodel for specialundervisningsopgaven med henblik på høring.
Januar 2019
På baggrund af høring indstiller Udvalget for Børn og Skole forslag til Kommunalbestyrelsen om mål og principper samt økonomimodel for specialundervisningsopgaven.
Primo februar 2019
Kommunalbestyrelsen behandler udvalgets indstilling og træffer beslutning om den fremtidige model.
 
Der tages forbehold for tidsplanen, da den tid der er afsat til drøftelse med bestyrelser og andre samarbejdspartner skal afstemmes med parterne. Den afsatte høringsperiode er desuden under forudsætning af, at udvalget træffer beslutning om, at der skal ændres på den nuværende model.
 

Sagshistorik, henvisninger
Udvalget for Børn og Skole, den 20. juni 2018 sag nr. 78

Beslutning i Socialudvalget den 28-08-2018
Orientering taget til efterretning.
59. Orientering om praksiseftersyn i Børneindsatsen

Orientering om praksiseftersyn i Børneindsatsen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole og Socialudvalget
 
Orienteringssag

Indstilling
Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 
 1. orientering om praksiseftersyn i Børneindsatsen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Udvalget orienteres her om indhold og overordnede tidsplan for et praksiseftersyn i Børneindsatsen 
 
Baggrund
Børneindsatsen har ansvar for en lang række lovbestemte myndigheds- og rådgivningsopgaver for børn og deres familier, herunder rådgivning, støtte og indsatser efter Serviceloven, Pædagogisk-Psykologisk-Rådgivning (PPR), sundhedspleje, børnetandpleje mv. 
Udover samarbejdet med børn og familier har Børneindsatsen omfattende samarbejder med dagtilbud, skoler, plejefamilier, private opholdssteder, det regionale sundhedsvæsen og mange flere. Børneindsatsen har knapt 160 medarbejdere – eksempelvis socialrådgivere, psykologer, tale-hører-pædagoger, tandlæger mv. 
I løbet af de seneste år er der sket flere organisatoriske forandringer i Læring og Trivsel og i Børneindsatsen. Samtidigt har området realiseret betydelige besparelser. 
Politisk er der stor interesse i området og i at sikre, at praksis er i overensstemmelse med de politiske mål, og ambitionerne om kommunen som en stærk medspiller til børn og familier 

Formål:
Med praksiseftersyn forstås en undersøgelse, hvor praksis – dvs. ’det vi gør’ –undersøges, beskrives og vurderes. 
Praksiseftersynet omhandler de områder og opgaver, der bidrager til ambitionen om én familie, én rådgiver, én handlingsplan og formålet er: 
 • At styrke den tværfaglige indsats i Børneindsatsen og med samarbejdspartnere, så børn og familier får en sammenhængende indsats i kerneområdet Læring og Trivsel.
 
Delformålene er:
 • At sikre medarbejderens, ledergruppens og de vigtigste samarbejdspartneres kendskab og ejerskab til eksisterende praksis, udfordringer og forbedringsmuligheder.
 • At skabe grundlag for prioritering og realisering af konkrete justeringer, forandringer og initiativer i Børneindsatsen og områdets samarbejde med andre aktører
 • At bidrage til prioritering af midler til kompetenceudvikling 2019 i Børneindsatsen og til de, der samarbejder med Børneindsatsen.
   
Effekten af at gennemføre Praksiseftersynet vil være:
 • At bidrage til realiseringen af ambitionen om én familie, én rådgiver, én handlingsplan.
   
Hvad undersøges konkret?
Praksiseftersynet er afgrænset til følgende dele af rneindsatsens praksis:
 • Sagsovergange og samarbejde internt i Børneindsatsen, særligt mellem almen myndighed og handicap-myndighed
 • Samarbejdet med de fire skoledistrikter og de fire dagtilbudsdistrikter
 • Sagsovergange og samarbejde med Ungeindsats
 • PPR-indsatsen 
 
Overordnede tids- og aktivitetsplan: 
Fase 1 Forberedelse
august -september 2018
Design, involvering (herunder drøftelse med MED-udvalget i Børneindsatsen, dialog med Handicapråd mv, projektforberedelse og projektorganisering)
Fase 2 Undersøgelse
oktober 2018-januar 2019
Dataindsamling
Interviews med medarbejdere, ledere, samarbejdspartnere m.fl.
Analyse
Fase 3 Præsentation, refleksioner og konklusioner februar-marts 2019
Herunder involvering af medarbejdere og ledere
Fase 4 Implementering
april-august 2019
Implementering af prioriterede konkrete justeringer, forandringer og initiativer 
Evaluering af proces
 

Økonomiske konsekvenser
Praksiseftersynet gennemføres med interne projektledelsesressourcer og indenfor det eksisterende budget.

Beslutning i Socialudvalget den 28-08-2018
Orientering taget til efterretning. Udvalget ønsker at praksiseftersynet inddrager familiers oplevelser.
60. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype
Socialudvalget
 
Orienteringssag

Beskrivelse af sagen
Eventuelle orienteringer fra formanden
Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
Eventuelle orienteringer fra direktionen
 
Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:
 
 
Møde den.25. september
 • Opfølgning på budget 2018
Status på udgiftsdrivere
 
 • Beslutning om Rammeaftale 2019 og 2020 på det specialiserede social- og undervisningsområde
 
 • Beslutning om administrationsgrundlag vedrørende AHLI
SEL § 96 BPA-ordning
SEL § 100 Merudgifter
SEL § 102 Tilbud af behandlingsmæssige karakter
 
Møde den. 30. oktober
 • Opfølgning på budget 2018
Status på udgiftsdrivere
 
Møde den 27. november
 • Budgetrevision 4
Status på udgiftsdrivere
61. Underskriftsark

Underskriftsark