UDVALG

Socialudvalget

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde, mødelokale 0.10

STARTTIDSPUNKT

19-06-2018 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

19-06-2018 18:30:00


PUNKTER

48. Godkendelse af dagsorden til mødet den 19. juni
49. Orientering om samarbejde i sager på tværs af kerneområder
50. Drøftelse af opfølgning på budget 2018, juni - Socialudvalget
51. Drøftelse af budget 2019-2022, juni - socialudvalget
52. Drøftelse - Evaluering af det politiske og administrative samarbejde første halvår 2018
53. Orienteringer
54. Underskriftsark48. Godkendelse af dagsorden til mødet den 19. juni

Godkendelse af dagsorden til mødet den 19. juni

Sagsgang og sagstype
Socialudvalget

Beslutningssag


Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
  1. dagsorden til mødet den 29. maj 2018 bliver godkendt.


Beslutning i Socialudvalget den 19-06-2018
Godkendt


caseno18-26422_#4615408_v1_tidsplan socialudvalget.pdf

Bilag

Tidsplan Socialudvalget


49. Orientering om samarbejde i sager på tværs af kerneområder

Orientering om samarbejde i sager på tværs af kerneområder

Sagsgang og sagstype
Socialudvalget

OrienteringssagIndstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
  1. Orienteringen om samarbejde i sager på tværs af kerneområder tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Socialudvalget besluttede på mødet den 20. marts 2018, at administrationen skulle arbejde videre med en model for samarbejde i sager, der går på tværs af kerneområderne. Formålet er at sikre tilstrækkelig koordinering og kompetence i sagsbehandlingen. På den baggrund præsenteres en status på antal sager med koordinerende sagsbehandler samt en status på initiativer til kompetenceudvikling i sagsbehandlingen.
Koordinerende sagsbehandlere i tværgående sager
I borgersager der går på tværs af kerneområderne har ”de koordinerende sagsbehandlere” ansvaret for at koordinere samarbejdet. Baggrunden for denne model er dels et lovkrav om, at personer som modtager kontanthjælp, og er aktivitetsparate har ret til en koordinerende sagsbehandler jf. Lov om Aktiv Beskæftigelse (LAB) § 18a.
Dels har administrationen aftalt rammer for tværgående samarbejde i øvrige, større sager, hvor der er behov for en indsats fra flere kerneopgaver samtidig. Det betyder blandt andet, at
 
Oversigten nedenfor viser, at det især er borgere i tilknytning til kerneområderne Alle kan bidrage (AKBI) og Uddannelse til alle unge (UAUN), der har koordinerende sagsbehandlere. Dette skyldes i høj grad lovgivningens krav.
· Alle kan bidrage (AKBI) har i alt 866 borgersager med koordinerende sagsbehandler
Der er tale om aktivitetsparate personer, der som udgangspunkt skal have en koordinerende sagsbehandler Jf. LAB § 18 a (med visse specifikke undtagelser).
· Uddannelse til alle unge (UAUN) har i alt 289 borgersager med koordinerende sagsbehandler
Der er tale om 198 aktivitetsparate unge, der som udgangspunkt en koordinerende sagsbehandler (LAB § 18a.) og 90 unge indstillet til ressourceforløb, der ligeledes som udgangspunkt har ret til en koordinerende sagsbehandler jf. bekendtgørelsen om fleksjob og førtidspension fra 2013. Dels en enkelt borgersag hvor der blev tilknyttet koordinerende sagsbehandler, fordi der var behov.
· Læring og Trivsel (LAER) har 6 borgersager med koordinerende sagsbehandler.
Der er tale om forskellige problematikker, hvor der har været behov, herunder to sager i samarbejde med hjerneskadekoordinatoren.
· Aktiv hele livet (AHLI) har 0 borgersager med koordinerende sagsbehandler
AHLI har det seneste år været involveret i 2 borgersager, hvor der har været koordinerende sagsbehandler. Ingen af disse sager har været forankret i AHLI. På senhjerneskade-området har der tidligere været behov for koordinerende sagsbehandler. Dette er løst med ansættelse af hjerneskade-koordinator.
 
Udover det tværgående samarbejde via koordinerende sagsbehandler er Holbæk Kommune desuden ved at udvikle en specifik samarbejdsmodel for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.
Status kompetenceudvikling på det sociale område
For at styrke sagsbehandlingen er der – med involvering af MED - igangsat en række initiativer til kompetenceudvikling på det sociale område. På tværs af kerneområderne er det især emner som styrket kvalitet i sagsbehandlingen og styrket borgerkontakt, der er gennemgående.
På nuværende tidspunkt er der fx i samarbejde med Ankestyrelsen afholdt kurser med sagsbehandlerne på tværs af kerneområderne om klagesager. Ligesom der løbende er en tæt dialog med Ankestyrelsen om de hjemviste sager. I samarbejde med Professionshøjskolen Absalon er følgende kurser desuden gennemført – eller planlagt i 2018:
 
Derudover prioriterer Aktiv hele livet fx også et ”Kommunikation og mødeledelse”, mens Uddannelse til alle unge fx prioriterer, at kerneområdets egne udførere deltager i kursus om ”Signs of Safety ”, der er en socialfaglig metode, som anvendes i børne og ungesager. De nævnte kurser er eksempler på kurser, der er målrettet kerneområdernes forskellige behov.
Koordinerende sagsbehandler Lone Stirling deltager på mødet og fortæller om:
· Hvordan hun ser sin rolle som koordinerende sagsbehandler
· Hvordan hun gør i praksis for at koordinere på tværs af forvaltninger
· Hendes oplevelser af hvad, der virker og hvad hendes udfordringer er
· Hvilke forudsætninger der skal være til stede for, at det lykkes
· Ideér til hvad der kan fremme den tværfaglige koordinering.Økonomiske konsekvenser
Omkostninger til kompetenceudvikling afholdes af tre-partsmidlerne, som er tildelt Holbæk Kommune via bloktilskuddet samt af den pulje, der oprettes med udgangspunkt i budgetaftalen.


Sagshistorik, henvisninger
Socialudvalget den 20. marts 2018: Punkt 20: Drøftelse af det videre forløb i forhold til TaskforcenBeslutning i Socialudvalget den 19-06-2018
Orientering taget til efterretning
50. Drøftelse af opfølgning på budget 2018, juni - Socialudvalget

Drøftelse af opfølgning på budget 2018, juni - Socialudvalget

Sagsgang og sagstype
Socialudvalget
 
Drøftelsessag


Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at

  1. udvalgets udgiftsdrivere drøftes.Beskrivelse af sagen
På hvert møde i de stående udvalg, præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.
 
Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i de væsentligste dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på hvert politikområde.
 
Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte drøftelserne om budgetlægningen for 2019-2022.
 
Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer en stor andel af budgettet eller repræsenterer svært styrbare områder, der ved budgetoverskridelse vil medføre et stort merforbrug.


Beslutning i Socialudvalget den 19-06-2018
Drøftet
51. Drøftelse af budget 2019-2022, juni - socialudvalget

Drøftelse af budget 2019-2022, juni - socialudvalget

Sagsgang og sagstype
Socialudvalget
 
DrøftelsessagIndstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
  1. oplæg til overholdelse af budget 2019 drøftes

Beskrivelse af sagen
Budgetprocessen, som byrådet vedtog i december 2017, fastlægger, at de stående udvalg i løbet af foråret skal udarbejde hver deres andel af budget 2019-2022.
 
Udvalget skal have et bedre kendskab til eget budget. Både for at kunne forstå økonomien bedre, få mulighed for at bedrive politik og være med til at præge budgettet i langt højere grad.
 
Socialudvalget besluttede den 29. maj 2018, at administrationen skulle udarbejde et forslag til budgetoverholdelse i 2019 til drøftelse på det kommende møde.
 
Oplæg til drøftelse er vedhæftet som bilag.


Sagshistorik, henvisninger
Socialudvalget den 29. maj 2018: Punkt 42: Drøftelse af budget 2019-2022, maj - Socialudvalget


Beslutning i Socialudvalget den 19-06-2018
Drøftet
52. Drøftelse - Evaluering af det politiske og administrative samarbejde første halvår 2018

Drøftelse - Evaluering af det politiske og administrative samarbejde første halvår 2018

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget og de stående udvalg

Drøftelsessag

Indstilling
Rasmus Bjerregaard indstiller, at
  1. det politiske og administrative samarbejde i de enkelte udvalg det første halvår 2018 evalueres
Beskrivelse af sagen
 
I forbindelse med valget af den nye kommunalbestyrelse blev 14 pladser besat af helt nye kommunalbestyrelsesmedlemmer. Administrationen lagde derfor vægt på, at den nye kommunalbestyrelse fik en god og grundig introduktion til de næste fire års politiske arbejde.
 
Nu er det tid til at evaluere, hvordan politikerne konkret har oplevet det første halve år i den nye kommunalbestyrelse.
 
Følgende spørgsmål kunne være styrende for evalueringen – gerne i konkretiseret form:
 
  1. hvordan har medlemmerne generelt oplevet det første halve års arbejde i udvalget?
  2. hvordan har samarbejdet med administrationen fungeret?
  3. har sagsfremstillingerne været til at forstå, og giver de et godt beslutningsgrundlag?
  4. hvordan opleves mødernes tilrettelæggelse og afholdelse?
 
Til inspiration for evalueringen vedlægges ”Kodeks for administrationens rådgivning og bistand til byrådet, udvalg og borgmester”, som byrådet vedtog den 21. april 2016, og hvis principper er grundlaget for samarbejdet mellem det politiske og administrative niveau.


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018
Drøftet.


Beslutning i Socialudvalget den 19-06-2018
Drøftet


caseno18-20427_#4537817_v1_kodeks for administrationens rådgivning mv..pdf
caseno18-20427_#4537790_v1_referat af byrådet sag om kodeks samarb. adm. og politikere.docx.docx

Bilag

Kodeks for administrationens rådgivning mv.
Referat af Byrådet sag om kodeks samarb. adm. og politikere.docx


53. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype
Socialudvalget

Orienteringssag


Beskrivelse af sagen
Eventuelle orienteringer fra formanden
Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:
 
Mødet den. 28. august
· Opfølgning på budget 2018 /Økonomi
Budgetrevision 3, herunder status på udgiftsdrivere
 
Møde den.25. september
· Opfølgning på budget 2018
Status på udgiftsdrivere
 
Møde den 30. oktober 2018
· Opfølgning på budget 2018
Status på udgiftsdrivere
54. Underskriftsark

Underskriftsark