UDVALG

Socialudvalget

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde 2, mødelokale 0.10

STARTTIDSPUNKT

29-05-2018 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

29-05-2018 18:30:00


PUNKTER

39. Godkendelse af dagsorden til mødet den. 29. maj 2018
40. Beslutning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse
41. Drøftelse af opfølgning på budget 2018, maj - Socialudvalget
42. Drøftelse af budget 2019-2022, maj - Socialudvalget
43. Beslutning vedr. effektiviserings- og besparelsesstrategi for 2019 – Socialudvalget
44. Orientering - Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager, 2017
45. Orientering om kvalitetsstandarder og individuelt skøn
46. Orienteringer
47. Underskriftsark39. Godkendelse af dagsorden til mødet den. 29. maj 2018

Godkendelse af dagsorden til mødet den. 29. maj 2018

Sagsgang og sagstype
Socialudvalget

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 1. dagsorden til mødet den 29. maj 2018 bliver godkendt.Beslutning i Socialudvalget den 29-05-2018
Godkendt


caseno18-5225_#4565344_v2_2018.05.29 tidsplan sou.pdf

Bilag

2018.05.29 Tidsplan SOU


40. Beslutning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse

Beslutning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse

Sagsgang og sagstype
Socialudvalget
 
Beslutningssag


Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 1. det besluttes at tilbyde tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse.
Beskrivelse af sagen
Med lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier er indført en mulighed for, at visse kommunale og regionale døgntilbud for voksne kan tilbyde beboere at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse til ferier, så beboerne kan få det personale, de kender, med på ferie.
 
Baggrunden for loven er, at der i nogle kommuner har været en praksis, som gjorde det muligt for beboere i døgntilbud at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse til ferie af en kommunal eller regional leverandør. Denne praksis var imidlertid ulovlig, da der ikke var hjemmel hertil. Det var således ikke muligt at komme på ferie med kendt personale udover det, som stilles til rådighed på baggrund af, hvad beboeren er visiteret til i døgntilbuddet.
 
Med lovændringen indføres mulighed for, at kommunale og regionale døgntilbud for voksne kan tilbyde tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier til beboere over 18 år. Det er dog frivilligt for det enkelte døgntilbud, om det ønsker at tilbyde beboerne socialpædagogisk ledsagelse til ferier. Ligeledes vil det fra gang til gang skulle vurderes, om der kan leveres tilkøb til ferier under hensyntagen til samtlige af døgntilbuddets beboere og personale.
En ferie skal indeholde mindst én overnatning, og den kan finde sted her i landet eller i udlandet. Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse kan blive leveret individuelt til den enkelte beboer og i grupper.
 
Målgruppen for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse er voksne (fra 18 år og opefter) beboere i døgntilbud med betydelig nedsat psykisk funktionsevne. Dette vil ofte være en kognitiv funktionsnedsættelse som f.eks. udviklingshæmning eller en hjerneskade.
Beboere, som f.eks. både har en psykisk- og en fysisk funktionsnedsættelse eller en psykisk funktionsnedsættelse og særlige sociale problemer, er også i målgruppen for tilkøb, mens beboere, der f.eks. alene har en fysisk funktionsnedsættelse, efter loven ikke er i målgruppen for at kunne tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse under ferie.
 
For at være i målgruppen skal beboeren ud over at have en betydelig nedsat psykisk funktionsevne være visiteret til socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85, der leveres af døgntilbuddet.
 
Indførelsen af tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferie må ikke i sig selv medføre forringelser, reduktioner eller manglende visitation af den socialpædagogiske bistand efter servicelovens § 85, herunder ledsagelse, som kommunerne er forpligtet til at levere
til målgruppen på baggrund af en konkret og individuel vurdering. Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferie skal ligge ud over den indsats efter servicelovens § 85, som beboeren er visiteret til i døgntilbuddet.
 
Indtægter og udgifter i forbindelse med tilkøb skal holdes adskilt fra døgntilbuddets øvrige indtægter og udgifter og der må ikke genereres overskud som følge af tilkøb. Ligeledes må tilkøb ikke føre til konkurrenceforvridning. Prisen for tilkøb må ikke sættes lavere end de faktiske omkostninger.
 
Magtanvendelsesreglerne gælder i forbindelse med tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier.
 
Loven indebærer, at kommunalbestyrelsen ikke skal visitere borgerne eller træffe afgørelse om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse, ligesom der ikke vil være klageadgang for beboerne over tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse. Der vil dog være adgang til at indbringe klager over anvendelsen af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.
Lovændringen har været drøftet med Administrationen.
 
Det er muligt at indføre tilkøbsordningen i kommunale botilbud, som er omfattet af loven om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse uden at ændre i det eksisterende serviceniveau for ledsagelse ved ferier.
 
Tilkøbsordningen kan således anvendes af borgere, der gerne vil på flere eller andre ferier end dem, der allerede bliver afholdt for botilbuddenes beboere.
 
På den baggrund anbefaler administrationen, at det bliver muligt på de kommunale botilbud at tilbyde borgerne, som er omfattet af den omhandlende målgruppe, mulighed for at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse til ferieture.
 
Tilkøbsordningen vil give borgerne på de kommunale botilbud bedre muligheder for at tilrettelægge deres egne ferier, end de har i dag, uden merudgifter for kommunen.Beskrivelse af alternativ indstilling
Tilkøbsordningen er er en kan-bestemmelse, og derfor kan det undlades at indføre mulighed for tilkøb af ledsagelse ved ferier. I stedet er borgerne henvist til at anvende de nuværende rejsemuligheder samt muligheden for at købe ledsagelse hos private vikarbureauer med pædagogisk personale.
 
På den baggrund indføres tilkøbsordningen ikke.
Økonomiske konsekvenser
Tilbuddet er omkostningsfrit for kommunen, idet de opkrævede beløb svarer til de faktiske udgifter og holdes adskilt fra botilbuddets øvrige indtægter og omkostninger.Øvrige konsekvenser
Personalet, der tilbyder socialpædagogisk ledsagelse som tilkøb, skal være ansat i det botilbud, der tilbyder ydelsen. Personalet skal være dækket af en arbejdsgiverforsikring og være omfattet af de løn- og ansættelsesvilkår, der følger af deres ansættelsesforhold.


Høring
Handicaprådets høringssvar er vedhæftet som bilag.


Lovgrundlag – link
Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier.


Beslutning i Handicaprådet den 19-04-2018
Handicaprådet udtaler, at
 
Handicaprådet beder om udsættelse af høringssvar på baggrund af følgende uopklarede spørgsmål.
 
Handicaprådet mangler baggrund for at kunne komme med et kvalificeret høringssvar på følgende punkter:
 
 • Hvilke tilbud i Holbæk kommune omhandler lovgivningen og hvor mange beboere har de enkelte tilbud?
 • Hvordan er kommunes tilbud jf. Holbæk kommunes serviceniveauer om 7 visiterede feriedage 2017/2018. etableret?
 • Handicaprådet er opmærksomme på, at mange ferier foretages som gruppe ferier.  Hvor mange er gennemført med i alt 7 dage, og hvorfor er ferien evt. afkortet.
 • Hvilke individuelle ønsker har været til overvejelse? Og hvor mange er gennemført?
 • Har beboerne i tilbuddene fået opfyldt deres ønske om ferie? Hvis ikke, hvad er årsagen?

Beslutning i Socialudvalget den 29-05-2018
Indstillingen godkendt.

Udvalget vil gerne have en status i juni i 2019 over hvor meget ordningen bliver anvendt samt omkostningerne herved.caseno18-14676_#4485385_v1_bilag tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse.docx
caseno18-14676_#4530550_v1_høringssvar vedr. tilkøb af socialpædsgogisk ledsagelse i forbindelse med ferie.docx

Bilag

Bilag Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse
Høringssvar vedr. tilkøb af socialpædsgogisk ledsagelse i forbindelse med ferie


41. Drøftelse af opfølgning på budget 2018, maj - Socialudvalget

Drøftelse af opfølgning på budget 2018, maj - Socialudvalget

Sagsgang og sagstype
Socialudvalget
 
Drøftelsessag


Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 1. udvalgets udgiftsdrivere drøftes.Beskrivelse af sagen
På hvert møde i de stående udvalg, præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.
 
Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i de væsentligste dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på hvert politikområde.
 
Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte drøftelserne om budgetlægningen for 2019-2022.
 
Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer en stor andel af budgettet eller repræsenterer svært styrbare områder, der ved budgetoverskridelse vil medføre et stort merforbrug.


Beslutning i Socialudvalget den 29-05-2018
Drøftet
42. Drøftelse af budget 2019-2022, maj - Socialudvalget

Drøftelse af budget 2019-2022, maj - Socialudvalget

Sagsgang og sagstype
Socialudvalget
 
Drøftelsessag


Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at udvalget
 1. drøfter forudsætninger for budget 2019-2022.


Beskrivelse af sagen
Budgetprocessen som byrådet vedtog i december 2017 fastlægger, at de stående udvalg i løbet af foråret skal udarbejde hver deres andel af budget 2019-2022.
 
Udvalget skal have et bedre kendskab til eget budget. Både for at kunne forstå økonomien bedre, få mulighed for at bedrive politik og være med til at præge budgettet i langt højere grad.
 
Dette møde bliver sidste møde inden sommerferien, hvor pris x mængde fremlægges og drøftes.
 
På mødet fremlægges eventuelle behov for merbevillinger sammen med forslag til, hvordan man holder sig indenfor udvalgets ramme.


Beslutning i Socialudvalget den 29-05-2018
Drøftet.

Udvalget drøftede udfordringerne i budget 2019 på voksen-handicapområdet. Udvalget beder administrationen om at udarbejde forslag til budgetoverholdelse i 2019 til drøftelse på kommende møde.

43. Beslutning vedr. effektiviserings- og besparelsesstrategi for 2019 – Socialudvalget

Beslutning vedr. effektiviserings- og besparelsesstrategi for 2019 – Socialudvalget

Sagsgang og sagstype
Socialudvalget
 
BeslutningssagIndstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at udvalget
 1. beslutter hvilke effektiviseringsforslag og eventuelle besparelsesforslag, der skal indgå i den videre politiske behandling fora t opfylde udvalgets andel af måltallet på 28 mio. kr.Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen har besluttet en effektiviserings- og besparelsesstrategi for 2019-2021, der hvert år skal frigive en procent af servicerammen til politisk råderum svarende til 28 mio. kr.
 
Tabel 1. De politiske udvalgs andel af måltallet på 28 mio. kr.
 
 
Henover foråret har udvalget drøftet forslag til effektiviseringer, ligesom udvalget har drøftet forslag til besparelser, der bliver aktuelle i det omfang, effektiviseringsforslagene ikke alene kan opfylde udvalgets andel af måltallet.
 
På sit møde den 27. juni 2018 skal kommunalbestyrelsen vedtage de samlede effektiviseringsforslag med betydning for budget 2019. Besparelsesforslagene behandles i forbindelse med budgetprocessen efter sommerferien.
 
Forud for mødet i kommunalbestyrelsen skal effektiviseringsforslagene gennemgå følgende proces:
 
Der er to bilag til sagen, som begge er lukkede. Det ene bilag indeholder forslag til effektiviseringer, mens det andet bilag indeholder forslag til besparelser.
 
De effektiviseringsforslag, som udvalget godkender til videre politisk behandling, offentliggøres som led i budgetprocessen efter sommerferien.Sagshistorik, henvisninger
Socialudvalget den 24. april 2018: Punkt 33: Drøftelse af budget 201-2022, april – Socialudvalget
 
Kommunalbestyrelsen den 21. februar 2018: Punkt 21: Beslutning af budgetramme for 2019Beslutning i Socialudvalget den 29-05-2018
Alle effektiviseringsforslag videresendes. Besparelsesforslaget videresendes ikke.

44. Orientering - Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager, 2017

Orientering - Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager, 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag


Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 1. Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager i 2017 tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Ankestyrelsen har i 2017 afgjort 443 klagesager over Holbæk Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Heraf er 29 sager afvist af Ankestyrelsen, fx hvis der er klaget for sent, klaget til den forkert instans eller andet. Derfor er det mest relevant at se på Ankestyrelsens afgørelser af de resterende 414 sager.
 
Stadfæstelse er sket i 258 tilfælde. Det vil sige, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse i 62 % af sagerne.
 
Hjemvisning er sket 88 tilfælde, svarende til 21 %. Hjemvisning betyder, at sagen sendes tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse en gang til. Ankestyrelsen kan fx mene, at der er behov for nye oplysninger i sagen, som kommunen skal tage med i en afgørelse. Hjemvisning kan også forekomme ved alvorlige sagsbehandlingsfejl. Derfor er der særligt fokus på at nedbragt andelen af hjemviste klagesager. Det vil både skærpe borgerens retssikkerhed og bidrage positivt til den faglige stolthed hos ledere og medarbejdere.
 
Ændring er sket i 68 sager, svarende til 16 %. Ændring af kommunens afgørelser sker oftest, fordi Ankestyrelsen tolker lovgivningen anderledes eller anlægger et andet syn end kommunen. Administrationen forventer, at Holbæk Kommune ville få flere af den type afgørelser fremover. Det skyldes, at vi har implementeret nye serviceniveauer, som udfordrer borgernes, interesseorganisationers og private aktørers forventninger – og dermed i sidste ende også Ankestyrelsen. Kommunernes Landsforening er i dialog med Ankestyrelsen, fordi mange kommuner oplever, at Ankestyrelsen har ændret praksis og anlægger en strammere tolkning af lovgivning end tidligere. Administrationen følger resultatet af denne dialog og arbejder fortsat på at reducere andelen af ændrede klagesager. 
 
Tabel: Ankestyrelsens afgørelser over klagesager - Holbæk Kommune sammenlignet med landsgennemsnit
 
 
Holbæk Kommune
Landsgennemsnit
 
Antal
Procent
Procent
Stadfæstelse
258
62
70
Hjemvist
88
21
18
Ændret
68
16
12
I alt
(eksklusiv afviste sager)
414
100
100
Tabellen bygger på data fra tabel 1 i vedlagte bilag 1 ”Ankestatistik 2017”
 
Der er nedsat et udvalg af juridisk uddannede klagesagsansvarlige på tværs af kerneområderne for at følge klagesagerne med henblik på at reducere andelen af hjemviste sager. Målet er, at andelen af hjemviste sager i Holbæk Kommune ligger på niveau med landsgennemsnittet.
 
Derfor arbejder de klagesagsansvarlige med at analysere de omgjorte og hjemviste sager i selve kerneområderne og på tværs. Der holdes interne oplæg og kurser for sagsbehandlere, ligesom der er tæt dialog med Ankestyrelsen ift. de hjemviste sager.
 
Der er vedhæftet bilag fra hvert af kerneområderne Læring og Trivsel, Uddannelse til Alle Unge, Alle kan Bidrage og Aktiv Hele Livet.


Sagshistorik, henvisninger
Orientering – Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager, 2016

Beslutning i Socialudvalget den 29-05-2018
Orienteringen taget til efterretning.
 
Udvalget har en ambition om, at antallet af hjemvisninger i løbet af ét år ligger på landsgennemsnittet, at måltallene for så vidt angår udvalgets område herefter bliver 75% stadfæstelser, 10% hjemviste og 15% ændringer.caseno17-40312_#4530239_v2_notat - kerneområdet aktiv hele livet, 2017.pdf
caseno17-40312_#4540357_v2_kerneområdet alle kan bidrage.pdf
caseno17-40312_#4536266_v2_kerneområdet læring og trivsel.pdf
caseno17-40312_#4541431_v1_07.05.18 redegørelse for ankestatistik for 2017 indenfor kerneområdet uddannelse til alle unge.pdf.pdf

Bilag

Kerneområdet Aktiv hele livet
Kerneområdet Alle Kan Bidrage
Kerneområdet Læring og Trivsel
Kerneområdet Uddannelse til Alle Unge


45. Orientering om kvalitetsstandarder og individuelt skøn

Orientering om kvalitetsstandarder og individuelt skøn

Sagsgang og sagstype
Socialudvalget
 
Orienteringssag


Indstilling
Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 1. orienteringen om kvalitetsstandarder og individuelt skøn tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Udvalgsformand Bente Røttig vil på mødet orientere om kvalitetsstandarder og individuelt skøn.


Beslutning i Socialudvalget den 29-05-2018
Orienteringen taget til efterretning.


caseno18-22168_#4561660_v1_kvalitetsstandarder - konkret vuredering - kompensation - praktisk hjælp. as 20-15.pdf.pdf
caseno18-22168_#4561640_v1_kvalitetsstandarder og individuelt skøn.pptx.pptx

Bilag

Kvalitetsstandarder - konkret vuredering - kompensation - praktisk hjælp. AS 20-15.pdf
Kvalitetsstandarder og individuelt skøn.pptx


46. Orienteringer

Orienteringer

Beskrivelse af sagen
Eventuelle orienteringer fra formanden
Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:
 
 
Mødet den 19. juni
· Borgmester besøger socialudvalget
 
· Opfølgning på budget 2018
Status på udgiftsdrivere
 
· Budget 2019
Gennemgang af udvalgets budgetforslag samt præsentation af eventuelle udfordringer.
 
· Oplæg om koordinerende sagsbehandler
 
Mødet den. 28. august
· Opfølgning på budget 2018 /Økonomi
Budgetrevision 3, herunder status på udgiftsdrivere
 
Møde den.25. september
· Opfølgning på budget 2018
Status på udgiftsdrivere


47. Underskriftsark

Underskriftsark