UDVALG

Socialudvalget

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde 2, mødelokale 0.10

STARTTIDSPUNKT

20-03-2018 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

20-03-2018 18:00:00


PUNKTER

18. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 20. marts 2018
19. Introduktion til Børneindsatsen
20. Drøftelse af det videre forløb i forhold til Taskforcen
21. Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område
22. Beslutning om handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering
23. Beslutning om emner til borgerpanelundersøgelser i 2018
24. Beslutning om høring af de stående udvalg i forbindelse med udarbejdelse af retningslinjer for deltagelse i studieture, kurser, konferencer og årsmøder m.m. samt mødeforplejning
25. Orientering om magtanvendelse 2017
26. Drøftelse af opfølgning på budget 2018, marts - Socialudvalget
27. Drøftelse af budget 2019-2022, marts - Socialudvalget
28. Orienteringer
29. Underskriftsark18. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 20. marts 2018

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 20. marts 2018

Sagsgang og sagstype
Socialudvalget

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 20. marts 2018 bliver godkendt.


Beslutning i Socialudvalget den 20-03-2018
Godkendt.


caseno18-5225_#4465243_v1_socialudvalget.docx

Bilag

Socialudvalget


19. Introduktion til Børneindsatsen

Introduktion til Børneindsatsen

Sagsgang og sagstype
Socialudvalget
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 1. introduktionen til Børneindsatsen tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Som led i introduktionen til Socialudvalgets ansvarsområde får udvalget en introduktion til Børneindsatsen.
 
Leder af Børneindsatsen Birgitte Randrup-Thomsen deltager på mødet.Beslutning i Socialudvalget den 20-03-2018
Taget til efterretning.
20. Drøftelse af det videre forløb i forhold til Taskforcen

Drøftelse af det videre forløb i forhold til Taskforcen

Sagsgang og sagstype
Socialudvalget
 
Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
 1. det videre forløb i forhold til Socialstyrelsens Task force drøftes.


Beskrivelse af sagen
Socialudvalget drøftede på mødet den 31. januar 2018 muligheden for at indlede et samarbejde med Socialstyrelsens Task force på handicapområdet.
 
Taskforcen er et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Ankestyrelsen og er nedsat som led i den tværministerielle handicappolitiske handlingsplan.
 
Formålet med Task forcen er at støtte kommunerne i at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen. Task forcen tilbyder både korte og længerevarende forløb.
 
Kortere forløb
Et kortere forløb er et lærings- og formidlingsforløb af 4-6 timers varighed. De korte forløb tilbydes i følgende pakker:
 
Længerevarende forløb
Et længerevarende forløb er et analyse- og udviklingsforløb, der varer to år. Cirka hvert halve år udbyder Taskforcen en ansøgningsrunde, hvor kommuner kan ansøge om at deltage i et længerevarende forløb.
 
Et længerevarende forløb er en analyse af kommunens sagsbehandling. Analysen munder ud i anbefalinger til, hvordan kvaliteten på området kan styrkes.
 
Regionale temadage
Taskforcen afholder desuden fire regionale temadage årligt, hvor fokus er på formidling af viden og erfaringer om vigtige opmærksomhedspunkter i sagsbehandlingen.
 
På mødet vil udvalget få en introduktion til Holbæk Kommunes nuværende praksis i forhold til koordinerende sagsbehandling.
 
På mødet vil David Jensen, leder af Vejledning og indsats i kerneområdet Uddannelse til alle Unge og Jette Nørrekær Lund, leder af Myndighed i kerneområdet Aktiv hele livet deltage.
 
På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at udvalget drøfter den videre proces i forhold til Taskforcen på handicapområdet.Supplerende sagsfremstilling
Socialudvalget besluttede den 27. februar 2018, at administrationen udarbejder en beskrivelse af samarbejdet i sager, der går på tværs af kerneområder.
 
Modellen skal tage udgangspunkt i en stor grad af bevillingskompetence for den enkelte sagsbehandler samt sikre tilstrækkelig koordinering og kompetence på handicapområdet.
 
På baggrund heraf træffer udvalget beslutning om det videre forløb i forhold til deltagelse i taskforce.
 
Leder af Myndighed Jette Nørrekær Lund deltager på mødet for at præsentere samarbejdsmodellen.Beslutning i Socialudvalget den 20-03-2018
Administrationen arbejder videre med en model for samarbejdet i sager, der går på tværs af kerneopgaver.


Beslutning i Socialudvalget den 27-02-2018
Administrationen udarbejder på baggrund af drøftelsen en beskrivelse af samarbejdet i sager, der går på tværs af kerneområder. Modellen skal tage udgangspunkt i en stor grad af bevillingskompetence for den enkelte sagsbehandler samt sikre tilstrækkelig koordinering og kompetence på handicapområdet. På baggrund heraf træffer udvalget beslutning om det videre forløb i forhold til deltagelse i taskforce.
21. Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 1. sagsbehandlingsfristerne på det sociale område godkendes.


Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen er efter § 3, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område forpligtet til at fastsætte og offentliggøre frister for, hvor lang tid der må gå, før der træffes afgørelse, når kommunen modtager en ansøgning eller anden henvendelse på det sociale område.
 
Administrationen har udarbejdet vedhæftede oversigt over sagsbehandlingsfristerne på det sociale område. Sagsbehandlingsfristerne skal være tilgængelige på kommunens hjemmeside.
 
Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. De anførte frister for sagsbehandlingstiden er generelle. Det betyder, at nogle sager bliver afsluttet hurtigere, men der kan også være sager, hvor den generelle sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes. Det kan f.eks. være særligt komplicerede sager, hvor der skal indhentes erklæringer fra andre myndigheder eller eksterne parter.
 
Hvis det sker, at en ansøgning i en konkret sag ikke kan færdigbehandles inden fristens udløb, skal ansøgeren orienteres om grunden til forsinkelsen, og om hvornår der kan forventes at foreligge en afgørelse.Beslutning i Socialudvalget den 20-03-2018
Udvalget indstiller, at sagen sendes i høring i Handicapråd.caseno16-55124_#4459004_v1_sagsbehandlingsfrister 2018.docx

Bilag

Sagsbehandlingsfrister 2018


22. Beslutning om handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Beslutning om handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget, Kommunalbestyrelsen.
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1.         Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering godkendes.


Beskrivelse af sagen
Baggrund
Som et led i regeringens ”National handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering” nævnes kommunale handlingsplaner for forebyggelse af radikalisering og ekstremisme som et nyt initiativ, der skal styrke det strategiske fokus og intensivere indsatsen på området. Det er op til den enkelte kommune, om man vil udarbejde en kommunal handlingsplan.
 
I sommeren 2017 udmeldte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Styrelsen for International Rekruttering og Integration en satspulje til understøttelse af et antal kommuners arbejde med udviklingen af en kommunal handlingsplan. Som led i kommunens arbejde med forebyggelse af ekstremisme og radikalisering, søgte og fik Holbæk Kommune del i denne pulje sammen med 10 andre kommuner.
 
På den baggrund har en tværgående administrativ arbejdsgruppe udarbejdet ”Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering” med bidrag fra Konsulentfirmaet Deloitte og fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter fra kerneområderne i Holbæk Kommune samt en repræsentant fra den boligsociale helhedsplan Ladegårdsparken 
Arbejdet i denne tværgående gruppe er sket i perioden medio september 2017 til februar 2018.
 
Handlingsplanen
Handlingsplanen til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering er et politisk og strategisk dokument.
 
Handlingsplanens formål er at forebygge radikalisering og radikaliseringstendenser hos børn, unge og voksne i Holbæk Kommune ved at fremme medborgerskab og trivsel generelt. Målet er, at en stærk, koordineret og nærværende indsats tæt på borgeren i rette tid og på rette sted vil medvirke til at radikaliseringstendenser erstattes af andre og meningsfulde aktiviteter.
Handlingsplanen beskriver, hvordan der i Holbæk Kommune skal arbejdes forebyggende i forhold til at modvirke ekstremisme og radikalisering.
 
Derudover er handlingsplanen en beredskabsplan med klare anvisninger på, hvordan man som ansat eller borger i kommunen skal agere, hvis man oplever bekymringstegn i forhold til radikalisering.
 
Til sidst i planen findes et action card, der på en let og overskuelig måde viser, hvordan den enkelte borger eller ansatte skal handle, hvis man oplever eller er bekymret for radikalisering eller ekstremisme.
 
Handlingsplanen er opbygget på følgende måde:
1.         Handlingsplan med beskrivelse af
2.         Bilag til handlingsplan
 
Der er udarbejdet en kort sammenfatning af handlingsplanen, hvor man på få sider kan læse, hvad formålet med og indholdet i planen er.
Action Card’et bliver, udover at indgå i handlingsplanen, optrykt i en lille, læsevenlig folder.
 
Implementering
Handlingsplanen indgår som en indsats i Uddannelsesplan 2018. Implementeringen af handlingsplanen vil strække sig over foråret 2018.
 
UngHolbæk Fritid og Forebyggelse i Uddannelse til Alle Unge har en nøglerolle i forbindelse med implementering af handlingsplanen. SSP-konsulenterne samarbejder i forvejen bredt med kerneområderne ligesom de har et indgående samarbejde med blandt andre forældre, foreninger, kriminalforsorgen og de boligsociale helhedsplaner.
 
SSP-konsulenterne skal derfor have en særlig introduktion til handlingsplanen, hvor det bl.a. skal sikres, at de ser sig selv som centrale formidlingspersoner i forhold til medarbejdere og borgere.
 
Umiddelbart efter den politiske godkendelse af handlingsplanen vil relevante kommunale ledere og nøglemedarbejdere samt repræsentanter fra privatskoler, ungdomsuddannelserne, de boligsociale helhedsplaner, politiet med flere deltage i en såkaldt ”scenarieworkshop” for at sikre, at alle aktører kender deres opgave og ved, hvor man skal henvende sig, hvis der bliver brug for det.  Desuden planlægges et orienteringsmøde for foreningsliv og andre interesserede aktører.
 
Handlingsplan inkl. Action Card og sammendrag vil blive tilgængelig på Holbæk Kommunes hjemmeside og på kommunens Intranet. Action Card skal ophænges i personalerum, omklædningsrum, klublokaler, fællesrum på skoler og uddannelser med videre.
 
Opfølgning på handlingsplan
Hvert år i 1. og 3. kvartal følger ledelsen i Uddannelse til Alle Unge i op på handleplanens konkrete indsatser.
 
Hvert år i 4. kvartal følger ledelsen i Uddannelse til Alle Unge op på handlingsplanens overordnede målsætninger, og der udarbejdes en årsrapport på baggrund af den kommunale registrering af indsatser. Denne rapport vil ligge til grund for orientering og drøftelse i de stående udvalg. Rapporten suppleres med oplysninger om antallet af henvendelser til politiet.
 
Kommunalbestyrelsen orienteres om årsrapporten. Handlingsplanen justeres om nødvendigt i forbindelse med orienteringen i Kommunalbestyrelsen.
Økonomiske konsekvenser
Implementeringen af handlingsplanen skal ske inden for den eksisterende økonomiske ramme


Lovgrundlag – link
Regeringen: Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering, National Handlingsplan 2016


Sagshistorik, henvisninger
Orienteringer til mødet i Udvalget "Uddannelse og Job" 27.9.2017:
 
Processtøtte fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) til udarbejdelse af handleplan for antiradikalisering og ekstremisme


Beslutning i Socialudvalget den 20-03-2018
Indstilles godkendt.


caseno18-10476_#4457545_v1_action card.pdf
caseno18-10476_#4457537_v1_pixi handlingsplan.pdf
caseno18-10476_#4459072_v1_handlingsplan.pdf

Bilag

Action card
PIXI Handlingsplan
Handlingsplan


23. Beslutning om emner til borgerpanelundersøgelser i 2018

Beslutning om emner til borgerpanelundersøgelser i 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 1. udvalget drøfter mulige emner til borgerpanelundersøgelser i 2018 på udvalgets område, og
 2. beslutter, hvilke emner/emne til borgerpanelundersøgelser der meldes ind til ØKU fra udvalget.


Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune etablerede i 2015 et elektronisk borgerpanel. Borgerpanelet blev etableret som en del af Holbæk Kommunes ”Strategi for brugerundersøgelser” som skal sikre, at kommunalbestyrelsen kan anvende brugerundersøgelser mere systematisk, og følge op på politiske målsætninger.
 
Borgerpanelet er et elektronisk panel med ca. 1.000 deltagere, som er sammensat af en bred gruppe af kommunens borgere, der via internettet besvarer spørgsmål om aktuelle lokalpolitiske temaer. I borgerpanelet har der været gennemført undersøgelser om borgernes oplevelser og vurderinger af bl.a.:
 
www.holbaek.dk/borgerpanel kan alle gennemførte undersøgelser og resultater ses.
 
Når der er gennemført en undersøgelse i borgerpanelet, udarbejder administrationen en rapport med analyser, resultater og highlights fra undersøgelsen. Rapporten er et godt udgangspunkt for en drøftelse og kan bruges som grundlag for konkret opfølgning og prioritering i forhold til indsatser, planer eller strategier.
 
Det er økonomiudvalget, der har ansvar for at koordinere indkomne forslag til borgerpanelundersøgelser fra fagudvalg, projektudvalg, kommunalbestyrelsen og fra økonomiudvalget selv. For at kunne foretage denne koordinering anmoder Økonomiudvalget alle udvalg om at melde tilbage med ønsker til hvilke undersøgelser, der ønskes gennemført det næste år. Herefter fastlægger Økonomiudvalget en årsplan for de undersøgelser, der skal gennemføres i borgerpanelet.
 
Forslag til undersøgelser på udvalgets område
Emner der kan være basis for at få udarbejdet en undersøgelse i borgerpanelet, til at give viden, synspunkter og input til de videre drøftelser og prioriteringer i udvalget og administrationen kan være:
 
 1. Sundhed - I forhold til hvor meget må kommunen ”blande sig” i forhold til sundhedsadfærd.
 2. Frivillighed - Rammer og grænser for frivillighed i forhold til hvad vi kan forlange af civilsamfundet og foreninger.
 
Miniundersøgelser
Som noget nyt har Økonomiudvalget godkendt, at der som et forsøg i 2018, også kan laves miniundersøgelser i borgerpanelet. En miniundersøgelse består af 1-4 spørgsmål om et specifikt emne eller tema, og kan bestilles direkte af de enkelte udvalg (eller Kommunalbestyrelsen) uden forudgående behandling i Økonomiudvalget.
 
Miniundersøgelsen med få enkle spørgsmål kan for eksempel bruges til at give en pejling på, hvordan borgerpanelet (og dermed borgerne), ser på et aktuelt politisk spørgsmål eller emne, der skal drøftes eller tages beslutning om. Miniundersøgelsen kan give adgang til bidrag til den politiske dialog, eller bidrage til at kvalificere politiske eller administrative beslutninger og udviklingsprojekter i kommunen.

Beslutning i Socialudvalget den 20-03-2018
Udvalget har ikke særlige ønsker til borgerundersøgelser.

24. Beslutning om høring af de stående udvalg i forbindelse med udarbejdelse af retningslinjer for deltagelse i studieture, kurser, konferencer og årsmøder m.m. samt mødeforplejning

Beslutning om høring af de stående udvalg i forbindelse med udarbejdelse af retningslinjer for deltagelse i studieture, kurser, konferencer og årsmøder m.m. samt mødeforplejning

Sagsgang og sagstype
Økonomiudvalget
 
Beslutningssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at Økonomiudvalget:
 1. hører hvert af de stående udvalg om, hvilke kurser, konferencer, årsmøder og tilsvarende arrangementer, de respektive udvalg eller medlemmer af de respektive udvalg ønsker at deltage i
 2. hører hvert af de stående udvalg om de foreslåede retningslinjer for mødeforplejningBeskrivelse af sagen
Baggrund
Alle kommunalbestyrelsesmedlemmer skal understøttes lige i deres virke, og den nyvalgte kommunalbestyrelse skal fastsætte niveauet for denne understøttelse.
 
Deltagelse i studieture, kurser, konferencer og årsmøder m.m.
Kommunalbestyrelsen skal i hvert enkelt tilfælde godkende et medlems deltagelse i kurser, konferencer, årsmøder og KL-topmøder m.v. Det samme gælder et udvalgs studieture og/eller deltagelse i folkemøder og lignende. Kompetencen kan for så vidt angår kurser, konferencer, årsmøder og KL-topmøder m.v. delegeres til Økonomiudvalget, men Kommunalbestyrelsen kan ikke overlade denne kompetence til de enkelte udvalg, de enkelte medlemmer eller administrationen. 
 
Kommunalbestyrelsen kan i stedet for i hvert enkelt tilfælde at få forelagt en sag til godkendelse fastsætte nogle generelle regler, hvorefter nogle aktiviteter ikke kræver en særskilt godkendelse. Studieture og lignende kræver dog altid særskilt godkendelse.
 
For at begrænse antallet af sager, der skal forelægges for Kommunalbestyrelsen i denne valgperiode foreslås det, at Kommunalbestyrelsen fastsætter generelle retningslinjer.
 
Af budgetstyringsmæssige hensyn er der også væsentligt, at der er ensartede retningslinjer for alle udvalgene.
 
Endelig vil det forenkle og effektivisere administrationens arbejde.
 
For at begrænse antallet af sager, der skal forelægges Kommunalbestyrelsen mest muligt, er det vigtigt, at udvalgene så detaljeret som muligt oplyser, hvilke arrangementer, det enkelte udvalg eller medlemmer af det enkelte udvalg, ønsker at deltage i, før de generelle retningslinjer udarbejdes.
 
Mødeforplejning
Der er i den politiske mødekalender afsat to timer til de stående udvalgs ordinære møder. Det forventes således, at udvalgenes ordinære møder tilrettelægges på en sådan måde, at de som hovedregel kan afvikles i det afsatte tidsrum. De foreslåede retningslinjer for forplejning er udarbejdet under hensyntagen hertil.
 
Retningslinjerne er væsentlige af budgetstyringsmæssige grunde, og de vil desuden forenkle og effektivisere administrationens arbejde.
 
Der foreslås følgende retningslinjer for så vidt angår mødeforplejning:
 
Hvert udvalg beslutter inden for en beløbsramme på max. 50 kr. pr. mødedeltager, hvilken mødeforplejning, der skal bestilles til det pågældende udvalgs møder.
 
Den videre proces
Når svarene fra de stående udvalg foreligger, udarbejder administrationen et udkast til retningslinjer for deltagelse i studieture, kurser, konferencer og årsmøder m.m. samt mødeforplejning, som forelægges Økonomiudvalget og derefter Kommunalbestyrelsen til godkendelse.


Økonomiske konsekvenser
Der er i budgettet sat følgende af til deltagelse i og afholdelse af møder, kurser og repræsentation:
 
2018: 1.868.800 kr.
 
2019: 1.390.000 kr.
 
2020: 1.390.000 kr.
 
2021: 1.390.000 kr.
 
Budgettet for 2018 er højere end de øvrige år, da der var kommunalvalg i 2017, og da der erfaringsmæssigt er øgede udgifter til kurser i året efter et kommunalvalg.          


Lovgrundlag – link
Lov om kommunernes styrelse § 16, stk. 10


Sagshistorik, henvisninger
Punkt 9 på Økonomiudvalgets dagsorden den 7. februar 2018.


Beslutning i Økonomiudvalget den 07-03-2018
Godkendt.


Beslutning i Socialudvalget den 20-03-2018
Retningslinjer for mødeforplejning indstilles godkendt. Udvalget ønsker mulighed for at deltage i relevante kurser og konferencer, og ønsker beslutningen til fornyet drøftelse efter et år.


Supplerende sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede den 7. marts 2018, at hvert af de stående udvalg skal udtale sig om:
 1. hvilke kurser, konferencer, årsmøder og tilsvarende arrangementer, det respektive udvalg eller medlemmer af det respektive udvalg ønsker at deltage i
 2. de foreslåede retningslinjer for mødeforplejning

25. Orientering om magtanvendelse 2017

Orientering om magtanvendelse 2017

Sagsgang og sagstype
Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller at
 1. orienteringen om magtanvendelse i 2017 tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen
Byrådet skal 1 gang om året forelægges en samlet rapport for anvendelse af magt efter Servicelovens bestemmelser på Psykiatri- og Handicapområdet for voksne.
 
Forud for enhver form for magtanvendelse skal personalet have forsøgt, hvad der er muligt, for at opnå borgerens frivillige medvirken til en nødvendig handling.
 
I 2017 er der indberettet i alt 47 episoder, der omhandler akut fastholdelse og føring, jf. § 126 i Serviceloven. Indberetningerne vedrører 11 borgere, hvoraf 32 indberetninger vedrører samme borger.
 
Til sammenligning var indberetninger på handicapområdet i 2016 fordelt blandt 13 borgere, mens de i 2015 var fordelt blandt 16 borgere.
 
I 2016 har Holbæk Kommune modtaget 123 indberetninger efter § 126 i Serviceloven, akut fastholdelse og føring, hvoraf 102 magtindberetninger har været over for den samme borger.
 
I 2015 har kommunen modtaget 93 indberetninger vedrørende akut magtanvendelse efter § 126 i Serviceloven, hvoraf de 62 indberetninger blev modtaget ift. samme borger.
 
I 2017 har forvaltningen modtaget indberetninger udelukkende vedr. akut fastholdelse og føring efter § 126 i Serviceloven.
Til sammenligning i 2016 blev der behandlet 3 ansøgninger vedr. forhåndsgodkendelse af anvendelse af bløde stofseler efter § 128, 1 ansøgning vedrørende tilbageholdelse i boligen efter § 127 og 1 ansøgning vedrørende godkendelse af magtanvendelse i hygiejnesituationer efter § 126 a.
 
4 indberetninger i 2017 blev vurderet som værende ikke omfattet af magtanvendelsesreglerne, mens 2 episoder i 2016 blev vurderet som værende uden for magtanvendelsesreglerne, hvoraf den ene af dem blev vurderet som nødværge.
I 2015 blev der kun indberettet 1 episode, som blev vurderet uden for magtanvendelsesreglerne.
 
I forhold til alle magtindberetningssager udarbejdes der altid en pædagogisk handleplan med henblik på at forebygge magtanvendelser. Der afholdes fortsat undervisning for medarbejdere flere gange årligt med det formål at forebygge uhensigtsmæssige magtanvendelser.Lovgrundlag – link
Serviceloven kapitel 24, Magtanvendelse


Beslutning i Socialudvalget den 20-03-2018
Orientering taget til efterretning.


caseno18-9663_#4452733_v1_oversigt over magtanvendelse på psykiatri- og handicapområdet for voksne i 2017, 2016 oh 2015.docx

Bilag

Oversigt over magtanvendelse på Psykiatri- og Handicapområdet for voksne i 2017, 2016 oh 2015


26. Drøftelse af opfølgning på budget 2018, marts - Socialudvalget

Drøftelse af opfølgning på budget 2018, marts - Socialudvalget

Sagsgang og sagstype
Socialudvalget
 
Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
 1. udvalgets udgiftsdrivere drøftes.


Beskrivelse af sagen
På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.
 
Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i de væsentligste dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på hvert politikområde.
 
Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte drøftelserne om budgetlægningen for 2019-2022.
 
Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer en stor andel af budgettet eller repræsenterer svært styrbare områder, der ved budgetoverskridelse vil medføre et stort merforbrug.Beslutning i Socialudvalget den 20-03-2018
Udsat.
27. Drøftelse af budget 2019-2022, marts - Socialudvalget

Drøftelse af budget 2019-2022, marts - Socialudvalget

Sagsgang og sagstype
Socialudvalget
 
Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at udvalget:
 1. drøfter forudsætninger for budget 2019-2022
 2. drøfter effektiviserings- og besparelsesstrategien


Beskrivelse af sagen
Budgetprocessen som byrådet vedtog i december 2017 fastlægger, at de stående udvalg i løbet af foråret skal udarbejde hver deres andel af budget 2019-2022.
 
Udvalget skal have et bedre kendskab til eget budget. Både for at kunne forstå økonomien bedre, få mulighed for at bedrive politik og være med til at præge budgettet i langt højere grad.
 
På dette møde i marts vil der blive taget hul på drøftelser af forudsætninger for budget 2019-2022.
 
Derudover drøftes udvikling i forhold til effektiviserings- og besparelsesstrategien.
 
Forårets drøftelser af budget 2018, udgiftsdrivere, rammer for budget 2019 samt effektiviseringer og forudsætninger for budgettet vil tilsammen give udvalget tilstrækkelig viden i forhold til fastlæggelse af budget 2019-2022.
 
Udvalget skal være færdig med drøftelserne ultimo maj, da budgetforslaget skal drøftes på sommerseminaret 22. juni og effektiviseringerne skal vedtages på Kommunalbestyrelsens møde den 27. juni.Beslutning i Socialudvalget den 20-03-2018
Udsat.
28. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype
Socialudvalget

OrienteringssagBeskrivelse af sagen
Eventuelle orienteringer fra formanden
Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:
 
Mødet den 24. april
· Beslutning om administrationsgrundlag
Servicelovens §95 BPA-ordning kontante tilskud, §100 Merudgifter, §102 tilbud af behandlingsmæssig karakter, §119 Pasning af døende.
 
· Beslutning om tilkøb af ledsagelse på ferie
 
· Opfølgning på budget 2018
Budgetrevision 2, herunder status på udgiftsdrivere
 
· Budget 2019
Arbejdet med forudsætninger for B2019 fortsætter samt drøftelse af forslag til effektiviseringer- og besparelser.
 
Mødet den. 29. maj
· Opfølgning på budget 2018
Status på udgiftsdrivere
 
· Budget 2019
Udvalgets budgetforslag drøftes en sidste gang inden sommerseminar, teknisk færdiggørelse og budgetcamp. Eventuelle forventede udgiftsstigninger og modsatrettede besparelsesforslag besluttes. Beslutning i forhold til effektiviseringer, hvilke anbefales til byrådets godkendelse 
 
Mødet den 19. juni 2018
· Borgmester besøger socialudvalget
 
· Opfølgning på budget 2018
Status på udgiftsdrivere
 
· Budget 2019
Gennemgang af udvalgets budgetforslag samt præsentation af eventuelle udfordringer.

Beslutning i Socialudvalget den 20-03-2018
Orienteringer taget til efterretning.
29. Underskriftsark

Underskriftsark