UDVALG

Socialudvalget

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde 2, mødelokale 0.10

STARTTIDSPUNKT

27-02-2018 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

27-02-2018 18:00:00


PUNKTER

8. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 27. februar 2018
9. Introduktion til udvalgets ansvarsområde
10. Drøftelse af det videre forløb i forhold til Taskforcen
11. Opfølgning på budget 2018, februar
12. Budget 2019-2022
13. Beslutning om Socialudvalgets besøg i organisationen
14. Drøftelse af samarbejde med Handicapråd og Udsatteråd
15. Beslutning om Kommunalbestyrelsens deltagelse på Folkemødet 2018
16. Orienteringer
17. Underskriftsark8. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 27. februar 2018

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 27. februar 2018

Sagsgang og sagstype
Socialudvalget

Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

  1. dagsorden til mødet den 27. februar 2018 bliver godkendt.

Beslutning i Socialudvalget den 27-02-2018
Godkendt.
9. Introduktion til udvalgets ansvarsområde

Introduktion til udvalgets ansvarsområde

Sagsgang og sagstype
Socialudvalget
 
Orienteringssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
  • introduktionen til udvalgets område tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
I forlængelse til introduktionen på udvalgets møde i januar får udvalget en introduktion til organiseringen af kerneopgaven, herunder afgrænsninger til andre udvalg.Beslutning i Socialudvalget den 27-02-2018
Introduktion taget til efterretning.
10. Drøftelse af det videre forløb i forhold til Taskforcen

Drøftelse af det videre forløb i forhold til Taskforcen

Sagsgang og sagstype
Socialudvalget
 
Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
  1. det videre forløb i forhold til Socialstyrelsens Task force drøftes.


Beskrivelse af sagen
Socialudvalget drøftede på mødet den 31. januar 2018 muligheden for at indlede et samarbejde med Socialstyrelsens Task force på handicapområdet.
 
Taskforcen er et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Ankestyrelsen og er nedsat som led i den tværministerielle handicappolitiske handlingsplan.
 
Formålet med Task forcen er at støtte kommunerne i at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen. Task forcen tilbyder både korte og længerevarende forløb.
 
Kortere forløb
Et kortere forløb er et lærings- og formidlingsforløb af 4-6 timers varighed. De korte forløb tilbydes i følgende pakker:
 
Længerevarende forløb
Et længerevarende forløb er et analyse- og udviklingsforløb, der varer to år. Cirka hvert halve år udbyder Taskforcen en ansøgningsrunde, hvor kommuner kan ansøge om at deltage i et længerevarende forløb.
 
Et længerevarende forløb er en analyse af kommunens sagsbehandling. Analysen munder ud i anbefalinger til, hvordan kvaliteten på området kan styrkes.
 
Regionale temadage
Taskforcen afholder desuden fire regionale temadage årligt, hvor fokus er på formidling af viden og erfaringer om vigtige opmærksomhedspunkter i sagsbehandlingen.
 
På mødet vil udvalget få en introduktion til Holbæk Kommunes nuværende praksis i forhold til koordinerende sagsbehandling.
 
På mødet vil David Jensen, leder af Vejledning og indsats i kerneområdet Uddannelse til alle Unge og Jette Nørrekær Lund, leder af Myndighed i kerneområdet Aktiv hele livet deltage.
 
På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at udvalget drøfter den videre proces i forhold til Taskforcen på handicapområdet.
Beslutning i Socialudvalget den 27-02-2018
Administrationen udarbejder på baggrund af drøftelsen en beskrivelse af samarbejdet i sager, der går på tværs af kerneområder. Modellen skal tage udgangspunkt i en stor grad af bevillingskompetence for den enkelte sagsbehandler samt sikre tilstrækkelig koordinering og kompetence på handicapområdet. På baggrund heraf træffer udvalget beslutning om det videre forløb i forhold til deltagelse i taskforce.
11. Opfølgning på budget 2018, februar

Opfølgning på budget 2018, februar

Sagsgang og sagstype
Socialudvalget
 
Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
  1. budget 2018 drøftes
  2. udgiftsdrivere drøftes


Beskrivelse af sagen
Budget 2018
Administrationen gennemgår budget 2018 for udvalget. Herigennem får udvalgets medlemmer mulighed for at spørge ind til de forskellige forudsætninger, ligesom det afklares i lidt større detaljer, hvilke aktiviteter budgettet dækker over.
 
Udgiftsdrivere
På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.
 
Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i de væsentligste dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på hvert politikområde.
 
Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte drøftelserne om budgetlægningen for 2019-2022.
 
Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer en stor andel af budgettet eller repræsenterer svært styrbare områder, der ved budgetoverskridelse vil medføre et stort merforbrug.Beslutning i Socialudvalget den 27-02-2018
Udsat.
12. Budget 2019-2022

Budget 2019-2022

Sagsgang og sagstype
Socialudvalget

Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at udvalget:
  1. drøfter proces for udvalgets arbejde med budget 2019-2022.
  2. drøfter hvordan rammerne for budget 2019 påvirker budgettet, og hvilke konsekvenser det har.
  3. drøfter første udkast vedrørende effektiviserings- og besparelsesstrategien.


Beskrivelse af sagen
Budgetprocessen som byrådet vedtog i december 2017 fastlægger, at de stående udvalg i løbet af foråret skal udarbejde hver deres andel af budget 2019-2022.
 
Udvalget skal have et bedre kendskab til deres budget. Både for at kunne forstå økonomien bedre, få mulighed for at bedrive politik og være med til at præge budgettet i langt højere grad.
 
På dette første ordinære møde efter konstitueringen skal udvalget drøfte, hvornår forudsætningerne for de forskellige aktiviteter skal gennemgås. Der lægges op til drøftelse af hvad de økonomiske rammer betyder for udvalget. Og første udkast til effektiviseringer præsenteres.
 
Forårets drøftelser af budget 2018, udgiftsdrivere, rammer for budget 2019 samt effektiviseringer og forudsætninger for budgettet vil tilsammen give udvalget tilstrækkelig viden i forhold til fastlæggelse af budget 2019-2022.
 
Udvalget skal være færdig med drøftelserne ultimo maj, da budgetforslag skal drøftes på sommerseminariet den 22. juni 2018 og effektiviseringerne skal vedtages på Kommunalbestyrelsens møde den 27. juni 2018.Beslutning i Socialudvalget den 27-02-2018
Udsat.
13. Beslutning om Socialudvalgets besøg i organisationen

Beslutning om Socialudvalgets besøg i organisationen

Sagsgang og sagstype
Socialudvalget
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
  1. administrationens forslag til besøg på institutioner på udvalgets ansvarsområde godkendes.

Beskrivelse af sagen
Socialudvalget har, som en del af introduktionen til udvalgets område, ønsket at besøge forskellige tilbud. Ønsket er at besøgene planlægges som to halve dage.
 
Administrationen vil på mødet præsentere udvalget for et oplæg til introduktion, der kombinerer temadrøftelser på de ordinære udvalgsmøder med to halve besøgsdage.Beslutning i Socialudvalget den 27-02-2018
Besøgsplan godkendt, idet udvalget ønsker besøg d. 19. marts samt d. 4. maj.
14. Drøftelse af samarbejde med Handicapråd og Udsatteråd

Drøftelse af samarbejde med Handicapråd og Udsatteråd

Sagsgang og sagstype
Socialudvalget
 
Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:
  1. det fremtidige samarbejde med Handicaprådet og Udsatterådet drøftes.


Beskrivelse af sagen
Handicapråd
Alle kommuner er forpligtet til at etablere et Handicapråd.
 
Handicaprådet i Holbæk kommune består af 14 medlemmer, hvoraf 7 er udpeget blandt kommunalbestyrelsens medlemmer, og 7 medlemmer er udpeget af kommunalbestyrelsen blandt lokale medlemsorganisationer efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.
 
I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, er det beskrevet hvilke opgaver Handicaprådet kan udføre og under hvilke økonomiske forhold.
 
Eksempler på opgaver
 
Udsatteråd
Det tidligere byråd besluttede den 13.december 2017, at der skal etableres et Udsatteråd i Holbæk Kommune, efter samme model som i 27 andre kommuner.
 
Området er ikke lovbestemt.
 
Der findes ingen almen definition af ”socialt udsatte”, men typisk dækker begrebet over personer, som er i en udsat livssituation på grund af hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug, sindslidelse, prostitution eller vold.
 
Udsatterådets sammensætning
Udsatterådet er sammensat af 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er udpeget direkte af kommunalbestyrelsen, én administrativ leder/medarbejder fra kerneområdet Aktiv hele livet samt én leder/medarbejder fra kerneområdet Alle kan bidrage, der efter indstilling fra kerneområderne er udpeget af kommunalbestyrelsen.
 
Efter indstilling fra lokalafdelingerne, har kommunalbestyrelsen udpeget 5 medlemmer fra nedenstående organisationer:
 
· Kirkens Korshær
· Mødrehjælpen
· Medusa
· Sind – Holbæk/Odsherred/Kalundborg
· Ventilen – Holbæk
 
Konstituerende møde i Udsatterådet er planlagt til den 22.marts 2018.
 
Eksempler på opgaver

Lovgrundlag – link
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194643

Beslutning i Socialudvalget den 27-02-2018
Udsat.
15. Beslutning om Kommunalbestyrelsens deltagelse på Folkemødet 2018

Beslutning om Kommunalbestyrelsens deltagelse på Folkemødet 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Kommunalbestyrelsen
 
Beslutningssag


Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at det besluttes:
1. hvilke udvalg der skal være repræsenteret på Folkemødet 2018.
2. hvilke medlemmer fra de pågældende udvalg der deltager.


Beskrivelse af sagen
Folkemødet 2018 på Bornholm finder sted i perioden 14. – 17. juni.
 
Folkemødets formål ”… er at styrke demokratiet og dialogen i Danmark. Det sker ved at skabe en ny ramme om møder mellem beslutningstagerne i erhvervslivet, interesseorganisationer og politikere fra Folketinget, EU, kommuner og regioner. Og ved at give borgerne mulighed for at møde beslutningstagerne ansigt til ansigt.”
 
Folkemødets fulde program ligger først endeligt klar i maj, men den faglige bredde spænder vidt. De stående udvalg og projektudvalg vil, i det omfang de er repræsenteret, kunne sammensætte programmer, der er fagligt relevante og falder inden for de emner udvalget beskæftiger sig med.
 
Kommunalbestyrelsen beslutter, om Holbæk Kommune skal være politisk repræsenteret på Folkemødet 2018 og i givet fald hvilke udvalgsmedlemmer, der kan deltage. De enkelte udvalg indstiller til Kommunalbestyrelsen, om de ønsker at være repræsenteret og i givet fald hvilke medlemmer, der ønsker at deltage.
 
Ledelsessekretariatet er aktuelt ved at afsøge mulighederne for forskellige samarbejder i forbindelse med deltagelsen i 2018.


Økonomiske konsekvenser
Der er i budget 2018 afsat 1.868.800 kr. til kommunalbestyrelsesmedlemmernes deltagelse i og afholdelse af møder, kurser og repræsentation.
 
Adgangen til Folkemødet er gratis, men der vil være udgifter til transport, overnatning og forplejning. Den samlede udgift pr. deltager forventes ligge mellem 2000-2500 kr.

Beslutning i Socialudvalget den 27-02-2018
Udvalget indstiller, at alle udvalgets medlemmer deltager i Folkemødet.
16. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype
Socialudvalget

Orienteringssag


Beskrivelse af sagen
Eventuelle orienteringer fra formanden
Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:
 
Mødet den 20. marts
 
Kommunalbestyrelsen fastsætter fristerne for, hvor lang tid der må gå, før borgeren får en afgørelse i sager inden for det sociale og det beskæftigelsesmæssige område.
 
 
Status på udgiftsdrivere
 
Arbejdet med forudsætninger for B2019 begynder. Drøftelse af forslag til effektiviseringer og besparelser.
 
Mødet den 24. april
· Beslutning om administrationsgrundlag
Servicelovens §95 BPA-ordning kontante tilskud, §100 Merudgifter, §102 tilbud af behandlingsmæssig karakter, §119 Pasning af døende.
 
· Beslutning om tilkøb af ledsagelse på ferie
 
· Opfølgning på budget 2018
Budgetrevision 2, herunder status på udgiftsdrivere
 
· Budget 2019
Arbejdet med forudsætninger for B2019 fortsætter samt drøftelse af forslag til effektiviseringer- og besparelser.

Beslutning i Socialudvalget den 27-02-2018
Orienteringer taget til efterretning.
17. Underskriftsark

Underskriftsark