UDVALG

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde, Lokale 0.13

STARTTIDSPUNKT

02-06-2020 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

02-06-2020 17:30:00


PUNKTER

49. Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 02.06.2020
50. Orientering om budget 2020 - juni
51. Drøftelse af budget 2021-2024 - Juni
52. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024 - Juni
53. Status på kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+
54. Beslutning om beskæftigelsesindsatsen under COVID-19-krisen - juni
55. Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2020-2021
56. Drøftelse af status på Uddannelsesplan 2020
57. Beslutning om tilpasning af indsatsen for unge på uddannelseshjælp
58. Drøftelse af status på virksomhedsrettet partnerskabsaftale
59. Orienteringer
60. Underskriftsark49. Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 02.06.2020

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 02.06.2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 2. juni 2020 godkendes
Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 02-06-2020

Godkendt

50. Orientering om budget 2020 - juni

Orientering om budget 2020 - juni
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orienteringen om budget 2020, maj, tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder. I sammenhæng hermed præsenteres de seneste kendte økonomiske skøn for de enkelte udvalg. I denne måned er økonomien beskrevet i sagsfremstillingen for Budgetrevision 2.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på væsentlige dele af hvert politikområde.

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2021-2024. 

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug. Kerneområdernes bemærkninger til udgiftsdriverne:

Alle Kan Bidrage:

 • Effekterne af COVID-19 ses nu på ydelserne sygedagpenge og A-dagpenge.
 • Antallet af nye førtidspensionsmodtagere ligger over det budgetterede, og vil indgå i et fremtidigt estimat for ydelsen.

 

Uddannelse til Alle Unge:

 • Der ses et merforbrugetuddannelseshjælp, som dels skyldes høj indflyvning i 2020 og dels Covid-19.
 • Der er mindreforbrug på udgifterne til ressourceforløb, som hovedsagelig skyldes at det er lykkes at nedbringe tilgangen af borgere (diagram 2).
 • Når diagram 1 viser, at antallet af borgere på ressourceforløb er højere end måltallet, skyldes det, at kommunen aktuelt betaler ydelse for et antal borgere med anden hjemkommune. Dette udlignes via den mellemkommunale refusion.
Økonomiske konsekvenser

Der er ikke økonomiske konsekvenser ud over dem, der er beskrevet i sagsfremstillingen ovenfor.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

 

 

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 02-06-2020

Taget til efterretningcaseno19-45883_#5276425_v1_budgetoverholdelse og forsørgelsesudgifter - juni.pdf

Bilag

Budgetoverholdelse og forsørgelsesudgifter - juni


51. Drøftelse af budget 2021-2024 - Juni

Drøftelse af budget 2021-2024 - Juni
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. udvalgets budgetforslag drøftes
Beskrivelse af sagen

Den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2021-2024, som blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 11. december 2019, fastlægger, at de stående udvalg i løbet af foråret skal arbejde med deres respektive andel af budget 2021-2024 – herefter benævnt som rammen.

Udvalgets ramme, som vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. januar 2020 er:

(I mio. kr.)

2021

2022

2023

2024

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

1.022,2

1.033,8

1.043,5

1.043,5

Dagundervisning

29,5

29,5

29,5

29,5

Beskæftigelse og uddannelse

992,7

1.004,4

1.014,0

1.014,0

 

På udvalgets møde i marts blev arbejdet med budget 2021-2024 sat i gang.

Dette møde i juni måned er sidste gang udvalget ser deres budgetforslag, før det præsenteres på budgetcampen i august, som en del af et samlet budgetforslag for 2021-2024.

På mødet præsenteres udvalget for de ændrede forudsætninger, som har effekt på budget 2021. Økonomisk Redegørelse Maj 2020 er udkommet med en prognose for ledigheden i Danmark i forlængelse af bl.a. COVID-19-krisen. Administrationen fremlægger første bud på de økonomiske konsekvenser i heraf i 2021 for udvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 02-06-2020

Drøftet

52. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024 - Juni

Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024 - Juni
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. effektiviseringsforslag med økonomisk effekt i 2021 og fremover drøftes
Beskrivelse af sagen

Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 22. januar 2020 arbejdes der med at finde effektiviseringer i budget 2021.

På udvalgsmøderne primo februar blev de stående udvalg præsenteret for fordelingen af måltal samt modellen for arbejdet med effektiviseringer til 2021 og fremover. Oprindeligt skulle april mødet have været sidste gang, at effektiviseringerne skulle drøftes i de stående udvalg, inden de blev sendt i høring og vedtaget af Kommunalbestyrelsen i maj måned.

Som konsekvens af COVID-19 blev effektiviseringerne ikke drøftet på udvalgets møde i april, og processen for arbejdet med effektiviseringer blev ændret på Kommunalbestyrelsens møde den 8. april.

Dermed vil den politiske behandling af effektiviseringerne i 2020 foregå sideløbende med processen for budget 2021. Effektiviseringerne vedtages dermed ikke før sommerferien som planlagt, men vil følge samme proces som resten af budgettet, med høring i perioden 31. august til 18. september og vedtagelse ved 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2020.

På dette møde primo juni er det sidste gang, de stående udvalg drøfter effektiviseringerne. Næste gang, effektiviseringsforslagene drøftes politisk, er på budgetcampen 20 og 21. august.

I 2021 er det samlede måltal for effektiviseringer på alle udvalg 28 mio. kr. Hvis der indarbejdes effektiviseringer for 28 mio. kr., giver det et politisk råderum på 14,15 mio.kr. Når det politiske råderum er mindre end 28 mio. kr. skyldes det, at de 28 mio. kr. dels reduceres grundet stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer, dels reduceres med 5 mio. kr. som er afsat til investeringer.

Hvis et udvalg finder effektiviseringer for mere end deres måltal, kan udvalget vælge at bruge ”overskuddet” til at finansiere merudgifter eller anvende det til formål efter udvalgets ønske.

 

Måltallet:

Måltallet for Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse er 1,5 mio. kr. herfra fratrækkes -1,0 mio. kr. som er en stigende profil fra tidligere år, derfor er det faktiske måltal for 2021 på 0,5 mio. kr. under forudsætning af, at der er fundet effektiviseringer svarende til den stigende profil.

Tidsplan:

Den reviderede tidsplan for arbejdet med effektiviseringer blev vedtaget på det ekstraordinære møde i Kommunalbestyrelsen den 8. april 2020:

Dato:

Handling:

22. januar

Kommunalbestyrelsen vedtager model og måltal for effektiviseringer i 2021

Februar - maj

De stående udvalg samt økonomiudvalget drøfter effektiviseringer på eget område

Primo juni

De stående udvalg drøfter effektiviseringer på eget område sidste gang

20. og 21. august

Budgetcamp

31. august til 18. september

Effektiviseringerne i høring sammen med budget 2021

30. september

Økonomiudvalget behandler effektiviseringerne ved 2. behandlingen af budget 2021

7. oktober

Kommunalbestyrelsen vedtager effektiviseringer for 2021 ved 2. behandlingen af budget 2021

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 02-06-2020

Drøftet

53. Status på kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+

Status på kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. status på Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+ drøftes.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+ trådte formelt i kraft 1. januar 2020 og har været rettesnoren for Kommunalbestyrelsens arbejde i næsten et halvt år. Forløbet med at udarbejde arbejdsprogrammet startede allerede i foråret 2019, og byggede videre på elementerne i det forrige arbejdsprogram.

På Kommunalbestyrelsens budgetcamp i september 2019 fik Kommunalbestyrelsen en samlet afrapportering på de to arbejdsprogrammer med fokus på de allerede igangværende aktiviteter for arbejdsprogrammet 2020+. Desuden har udvalgte temaer fra arbejdsprogrammerne været drøftet eller behandlet i forbindelse med Kommunalbestyrelsens seminarer eller i udvalgenes behandling af sager, der vedrører initiativer under arbejdsprogrammernes temaer.

Arbejdsprogram 2020+ gælder for en treårig periode (sag nr. 124, 2019).

Arbejdsprogrammet blev skabt ud fra en politisk præmis om at prioritere bestemte aktiviteter med afsæt de ressourcer Holbæk Kommune havde og har til rådighed. Derfor var arbejdsprogrammet også tæt koblet til budgetprocessen for 2020.

Arbejdsprogrammet indeholder fire temaer:

-         Fælles om folkeskolen

-         En mere grøn og bæredygtig kommune

-         Forebyggelse på det specialiserede område og ældreområdet

-         Uddannelse og erhverv – en kommune i udvikling

Med denne sag får Kommunalbestyrelsen en status på arbejdet med at realisere de politisk prioriterede temaer samt de underliggende indsatser. 

På Kommunalbestyrelsens møde den 20. maj 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen udsættelse eller aflysning af en række større sager og projekter, som var påvirket af coronakrisen (Sag nr. 120). Nogle af disse projekter udsprang af Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram 2020+ og beskrives også i vedlagte bilag.

Det samlede arbejdsprogram er er besluttet i Kommunalbestyrelsen. Opgavemæssigt går de fire temaer på tværs af udvalgenes ansvarsområder. Af bilag 6 fremgår hvilke konkrete indsatser der hører under de enkelte stående udvalg og Økonomiudvalget.

Bilag 1-5 er notater der redegør for status arbejdet med at realisere arbejdsprogrammets 4 overordnede temaer. Nedenfor fremgår hvilke notater (bilag) de enkelte udvalg særligt bør forholde sig til.

Udvalget for Børn og Skole: Status på Forebyggelse, Status på Fælles om folkeskolen.

Udvalget for Ældre og Sundhed: Status på Forebyggelse.

Socialudvalget: Status på Forebyggelse.

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse: Status på Uddannelse, Status på Fælles om Folkeskolen.

Udvalget for Klima og Miljø: Status på Grøn og bæredygtig kommune.

Økonomiudvalget: Status på Grøn og bæredygtig kommune, Status på Erhverv, Status på Uddannelse.

 

Under udvalgenes behandlinger af status på arbejdsprogrammet kan der tages afsæt i følgende spørgsmål:

Hvilke elementer i arbejdsprogrammet har været de vigtigste inden for udvalgets ansvarsområde?

I hvilket omfang har arbejdsprogrammet været styrende for prioriteringerne inden for udvalgets ansvarsområde i 2020 – og i hvilket omfang er der forventningen, at arbejdsprogrammet bliver styrende i 2021?

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Orienteringen har ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 15. maj. 2019: Punkt 124 Beslutning om godkendelse af Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+

 

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 02-06-2020

Drøftet

Følgende bilag, som fremgik af dagsordenen, er fjernet ved publicering af referatet, da det var gamle versioner af bilagsnotaterne:

 • Notat, Fælles om folkeskolen.docx
 • Notat, Uddannelse.docx
 • Notat, En mere grøn og bæredygtig kommune.docx
 • Notat, Forebyggelse.docx
 • Oversigtsskema.xlsx


caseno18-40531_#5276262_v1_oversigtsskema 270520 pdf.pdf.pdf
caseno18-40531_#5276264_v2_notat erhverv 270520.docx.pdf
caseno18-40531_#5276265_v2_notat fælles om folkeskolen 270520.docx.pdf
caseno18-40531_#5276266_v2_notat, en mere grøn og bæredygtig kommune 270520.docx.pdf
caseno18-40531_#5276268_v2_notat, forebyggelse 270520.docx.pdf
caseno18-40531_#5276269_v2_notat, uddannelse 270520.docx.pdf

Bilag

Oversigtsskema 270520 PDF.pdf
Notat Erhverv 270520.docx
Notat Fælles om folkeskolen 270520.docx
Notat, En mere grøn og bæredygtig kommune 270520.docx
Notat, Forebyggelse 270520.docx
Notat, Uddannelse 270520.docx


54. Beslutning om beskæftigelsesindsatsen under COVID-19-krisen - juni

Beslutning om beskæftigelsesindsatsen under COVID-19-krisen - juni
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. håndteringen af beskæftigelsesindsatsen under COVID-19-krisen godkendes.
Beskrivelse af sagen

COVID-19-krisen og regeringens efterfølgende tiltag med henblik på at dæmme op for smittespredning medførte vidtgående midlertidige ændringer i beskæftigelsesindsatsen. Den ordinære beskæftigelsesindsats blev for størsteparten suspenderet på ubestemt tid. Særlige bekendtgørelser gældende under suspensionsperioden muliggjorde dog aktiviteter i form af frivillig telefonisk kontakt og Skype-kontakt mellem borger og jobcenter. Suspensionsperioden ophørte ultimo maj 2020, idet en ny bekendtgørelse trådte i kraft, hvorefter beskæftigelsesindsatsen genoptages digitalt.

 

Tilgang af nye ledige

Fra perioden 9. marts til 24. maj ses der en tilgang af 1.217 ledige, som primært udgøres af dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Der er tale om en stigning på 38. pct., hvis man sammenligner med den gennemsnitlige tilgang i samme periode 2015-2019. I samme periode har 761 ledige frameldt sig.

 

Beskæftigelsesindsatsen i forlængelse af suspensionsbekendtgørelsen

COVID-19-krisen satte fra medio marts et midlertidigt stop for den ordinære beskæftigelsesindsats. Det betød vidtgående begrænsninger og ændringer i beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter og Ydelsesservice har arbejdet ud fra tre spor, nemlig at følge suspensionsbekendtgørelsen suppleret med yderligere tiltag samt at gøre klar til den forventede overgang til ordinær drift.

Da den ordinære beskæftigelsesindsats blev suspenderet, blev al personlig kontakt mellem jobkonsulenter og borgere udelukket. Men suspensionsbekendtgørelsen muliggjorde en række telefoniske og digitale aktiviteter. Jobcenter Holbæk har således løbende haft kontakt til alle ledige og sygemeldte med frivillige tilbud om vejledning om jobsøgning mm. Der har været særlig opmærksomhed på nytilmeldte samt på udsatte grupper.

Med nye bekendtgørelser blev der løbende åbnet for flere aktiviteter, fx vejledning og opkvalificering. Dette dog igen under forudsætning af, at deltagelse er frivillig for borgeren. Der benyttes online-tilbud, men i visse situationer tillades fysisk fremmøde.

 

Andre aktiviteter i forlængelse af suspensionsbekendtgørelsen

 • På ydelsessiden sikrer bekendtgørelser, at borgere fortsat har kunnet ansøge om økonomisk hjælp i form af forsørgelse eller enkeltydelser og få ydelser rettidigt udbetalt. Da deltagelse i beskæftigelsesindsats under suspensionsperioden er frivillig, var det ikke muligt at træffe afgørelser med ydelsesretlige konsekvenser, fx sanktionering. Ydelsesservice har i perioden fungeret med et nødberedskab for at sikre korrekte og rettidige udbetalinger.
 • Der gennemførtes digitale møder i rehabiliteringsteamet for de sager hvor der forventes enighed mellem jobcenteret og borgeren i udfaldet af sagen. Aktuelt vil der blive skruet yderligere op for dette i takt med at de digitale muligheder indlæres og der kan anvendes ressourcer fra regionens kliniske funktion.
 • Pensionsnævnet har fungeret og har kunnet træffe afgørelser som en del af nødberedskabet, og der afholdtes digitale borgerdeltagelser i PN-møderne for de borgere, som ønskede dette.
 • Sygedagpengeindsatsen kørte også videre ved digitale møder. Dog var det ikke muligt at træffe afgørelser om ydelsesgrundlaget.

 

Tiltag ud over suspensionsbekendtgørelsen

Foruden at efterleve suspensionsbekendtgørelsen satte administrationen en række ekstra indsatser i værk med henblik på at afbøde de beskæftigelsesmæssige og menneskelige konsekvenser af krisen. De primære mål var at sikre, at borgere, der var ledige pga COVID-19, hurtigst muligt kommer tilbage i job. Samtidig var der fokus på, at gruppen af ledige på kanten af arbejdsmarkedet og sygemeldte så vidt muligt ikke bliver ringere stillet på grund af krisen. Tiltag var følgende:

 • Jobcentret følger og analyserer tilgangen af nyledige og nye sygemeldte tæt.
 • Der var løbende telefonisk kontakt til alle ledige og sygemeldte borgere med tilbud om frivillige samtaler (serviceopkald). Særligt når det gælder udsatte borgere på fx kontanthjælp og i ressourceforløb, blev der også spurgt ind til borgerens almindelige velbefindende.
 • I samarbejde med socialområdet blev der etableret et beredskab, der tilbød telefonisk mentorstøtte for de borgere, der vurderedes at være særligt udsatte.
 • Jobcentret forstærkede sin indsats over for virksomheder, der ønsker at rekruttere nye medarbejdere med henblik på at finde jobmatch blandt de ledige.
 • Suspensionsperioden har naturligt givet usikkerhed blandt borgere og virksomheder om udbetaling af ydelser og refusion. Ydelsesservice har stået til rådighed med vejledning i hele perioden og har været opsøgende i vejledningen af borgere og virksomheder blandt andet for at sikre korrekte udbetalinger til fleksjobbere og virksomheder, som har fleksjobbere ansat.

Samlet set har jobcentret søgt at benytte de muligheder for en beskæftigelsesindsats, der rent faktisk er til stede.

 

Digital genåbning

Ultimo maj har en ny bekendtgørelse gjort det muligt at genoptage store dele af beskæftigelsesindsatsen. For Østdanmark gælder dog, at genåbningen skal være fuldt digital. Det vil sige, at hverken medarbejdere eller borgere må møde ind på jobcentrene, der aktuelt fortsat er lukket for fysisk fremmøde. Af den digitale genåbning følger, at ledige igen har pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt jobsøgende. Jobcentrene kan holde ret og pligt samtaler digitalt eller telefonisk, og de ledige har ret og pligt til at modtage digitale, virksomhedsrettede tilbud samt digitale vejledning- og opkvalificeringstilbud.

Som forberedelse til den digitale genåbning har jobcentret udarbejdet vejledninger til både borgere og medarbejdere om digitale møder. Medarbejderne træner den opgave det er at gennemføre digitale møder, og jobcentret sikrer, at borgerne er orienteret om, at de nu igen har ret og pligt til at modtage en beskæftigelsesindsats.

 

Jobcenteret planlægger den fysiske genåbning

I skrivende stund vides det ikke, hvornår der åbnes for fysisk fremmøde i jobcentrene. Jobcentret udarbejdet retningslinjer for både medarbejdere og borgere, og afventer nu, at det bliver muligt igen. Det er planen, at den fysiske genåbning for borgere – når det bliver muligt - skal ske kontrolleret under hensyn til medarbejderes og borgeres sikkerhed. Det er forventningen, at den gradvise genåbning, når der gives tilladelse til den, vil skulle opretholdes gennem længere tid, hvis ikke måneder, så uger.

 

Udfordringer med øget ventetid på rehabiliteringsmøder

Pausen i beskæftigelsesindsatsen har medført nogle strukturelle udfordringer, som jobcentret skal forholde sig til i de kommende år. Her skal især nævnes øget ventetid på behandling af afklaringssager i rehabiliteringsteamet. Teamet har ikke kunnet holde møder og træffe afgørelser i en periode. Teamet fungerer igen virtuelt, og der arbejdes på at øge mødekapaciteten. Men Klinisk Funktion, som servicerer en række kommuner i regionen, kan inden for en overskuelig fremtid ikke indfri Holbæk Kommunes behov for ekstra møder. Administrationen frygter, at situationen med øgede ventetider vil være en udfordring resten af året og ind i 2021.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 02-06-2020

Godkendt

55. Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2020-2021

Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2020-2021
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Beskæftigelsesplan 2020-2021 godkendes.
Beskrivelse af sagen

På møde den 5.5.2020 besluttede Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, at der skulle udarbejdes en ny beskæftigelsesplan gældende til udgangen af 2021. Baggrunden var, at COVID-19-situationen og den medfølgende delvise nedlukning af samfundet har medført en markant tilgang af nye ledige. Således ses der fra medio marts til medio maj en tilgang af ledige på 40 pct. sammenlignet med samme periode i årene 2015-2019.

Situationen kalder på en ændring i beskæftigelsesindsatsen med intensivt fokus på hurtigst muligt at sikre, at flest muligt af de nye ledige vender tilbage i job for at få samfundets hjul i gang igen. Planen skal samtidigt sikre en beskæftigelsesindsats for sygemeldte samt borgere med længere ledighed, herunder borgere, hvis sag skal afklares til anden forsørgelse.

Administrationen lægger op til en tofaset plan, hvor fase 1 i særlig grad møder udfordringen med at få nye ledige tilbage i job, mens fase 2 breder beskæftigelsesindsatsen yderligere ud og bandt andet genoptager særlige indsatsområder, som ikke har været omfattet af fase 1.

 

Elementer i den nye beskæftigelsesplan

Administrationen fremlægger en beskæftigelsesplan, der er en revision af den tidligere plan. Ambitionen har været, at planen er struktureret som den tidligere plan med høj grad af genkendelighed. Udgangspunktet for indsatsen i BP20 er en klassisk beskæftigelsesindsats med fokus på tidlig og intensiv indsats for nye ydelsesmodtagere, hyppig opfølgning i kontaktforløbet og opdaterede cv i alle sager. Indledningsvist vil beskæftigelsesindsatsen fortrinsvis være digital og samtaler med borgere vil blive gennemført pr telefon og Skype. Dette for at mindske smitterisikoen.

Planen vil som nævnt være tofaset:

 • I fase 1 vil der være særlig opmærksomhed på at afbøde den umiddelbare øgede ledighed. Målet er at bidrage til at sikre, at erhvervslivet og dermed samfundet bliver stabiliseret igen efter krisen, og at flest mulige af de borgere, der blev ledige grundet COVID-19, hurtigst muligt kommer i job igen for at undgå, at de kommer ind i længerevarende ledighedsforløb. Sideløbende hermed vil der fortsat være stærkt fokus på at sikre en indsats for de ledige, der har været længst på ydelse samt på, at borgere, der skal afklares til anden forsørgelse, ikke får forlænget sagsforløb grundet COVID-19-krisen.
   
 • I fase 2 skal der fortsat arbejdes med at afbøde ledigheden tidligt i borgerens forløb samt sikre indsatsen for de udsatte langtidsledige. Ressourcer skal desuden benyttes til at sikre, at nyledige, der ikke kom hurtigt i job efter krisen, nu modtager en tæt opfølgning.

Elementer, der videreføres fra den tidligere BP2020 er de fire hovedspor:

 • Et styrket samarbejde med erhvervslivet
 • Færre borgere på kanten af arbejdsmarkedet
 • En beskæftigelsesrettet integrationsindsats
 • Borgeres og virksomheders oplevelse af jobcentret

Hvert af de fire hovespor har 2-3 målsætninger, som er fastholdt i den beskæftigelsesplan.

I den hidtidige beskæftigelsesplan er der defineret en række indsatser i forlængelse af hvert hovedspor. Administrationen har gennemgået disse og vurderet, hvordan de passer ind i den nye beskæftigelsesplan. Indsatserne er enten fastholdt eller revideret, og det fremgår nu, i hvilken af planens to faser, de enkelte indsatser tænkes gennemført – eller om de skal gennemføres i begge faser.

 

Beskæftigelsesministerens mål

I skrivende stund har beskæftigelsesministeren ikke udmeldt detaljerede beskæftigelsespolitiske mål for 2021. Men der er udsendt en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at målene for 2020 fastholdes i 2021, og at der tilføjes et nyt mål om, at borgere skal have en værdig behandling i jobcentrene. Den ny beskæftigelsesplan forholder sig til dette mål.

 

Hovedmålsætninger og succeskriterier

Planen foreligger lige nu uden hovedmålsætninger og succeskriterier. Det skyldes, at disse først kan udarbejdes, når budget 2021 er kendt primo oktober. Planens hovedmålsætninger og succeskriterier vil blive forelagt udvalget til politisk behandling den 6. oktober 2020.

 

Proces ved godkendelse af ny beskæftigelsesplan

Hvis udvalget godkender, at der kan udarbejdes en ny beskæftigelsesplan, vil udvalget få BP2020-2021 til politisk behandling på mødet den 2. juni 2020. Planens hovedmålsætninger og succeskriterier vil blive forelagt udvalget til politisk behandling den 6. oktober 2020.

Det er forventningen, at budget 2021 er vedtaget primo oktober, og at Kommunalbestyrelsen derefter vil kunne godkende beskæftigelsesplanen inklusive målsætninger og succeskriterier på mødet den 28. oktober. Herefter kan planen umiddelbart træde i kraft.

Høring

Et udkast til Beskæftigelsesplan har været forelagt Holbæk Erhvervsforum og LO. Beskæftigelsesplanen er bearbejdet på baggrund af parternes kommentarer, der desuden er vedlagt som bilag til denne sag.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 02-06-2020

Indstilles godkendtcaseno20-14515_#5278003_v1_beskæftigelsesplan 2020-2021.pdf
caseno20-14515_#5278066_v2_lo kommentarer til udkast til beskæftigelsesplan 2020-21.pdf
caseno20-14515_#5278070_v2_bemærkninger fra holbæk erhvervsforum til revideret beskæftigelsesplan 2020.pdf

Bilag

Beskæftigelsesplan 2020-2021
LO kommentarer til udkast til Beskæftigelsesplan 2020-21
Bemærkninger fra Holbæk Erhvervsforum til revideret beskæftigelsesplan 2020


56. Drøftelse af status på Uddannelsesplan 2020

Drøftelse af status på Uddannelsesplan 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. status på Uddannelsesplan 2020 drøftes
Beskrivelse af sagen

Uddannelsesplanen er den politiske plan for uddannelsesindsatsen i Holbæk Kommune. Planen samler udfordringer, mål og indsatser i en tæt kobling til budgettet, og er dermed omdrejningspunkt for den løbende dialog mellem politikere og administration om status og udvikling i arbejdet med kerneopgaven Uddannelse til Alle Unge.

På mødet gennemgår David Jensen, chef for Uddannelse til Alle Unge, status på Uddannelsesplan 2020 med henblik på, at udvalget kan drøfte arbejdet med de indsatser, der er planlagt, herunder om indsatser og mål er realistiske at gennemføre. Uddannelsesplan 2020 og status på Uddannelsesplan 2020 er vedlagt som bilag.

Samlet vurdering

Status på Uddannelsesplan 2020 bærer selvfølgelig ligesom mange andre områder præg af den aktuelle situation med COVID-19 epidemien. Det har indflydelse på mange af de succeskriterier, der er opstillet, fordi mange af de indsatser, der er igangsat for at nå dem, nu er sat på pause. Udviklingen på ungeområdet er dog ikke helt så udtalt, som det vil være på andre områder. Situationen kræver nærmere en justering af strategien for at bringe de unge tættere på et arbejdsmarked, der ændrer sig. I et punkt senere på denne dagsorden skal udvalget tage stilling til et forslag til tilpasning af indsatsen for unge på uddannelseshjælp.

 

Status på indsatser de 36 indsatser:

 • 26 indsatser er igangsat
 • 7 indsatser er implementeret
 • 17 af indsatserne vurderes at være påvirket af Corona

 Status på de 11 succeskriterier:

 • 6 er indtil videre opfyldt eller delvis opfyldt
 • 5 er endnu ikke opfyldt

Status på nationale uddannelsespolitiske mål:

Holbæk Kommune efterstræber de nye uddannelsespolitiske målsætninger, der er er fastlagt i ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job’. Målsætningerne lyder:

          I 2030 skal mindst 90 pct. af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse

Status: Den senest tilgængelige prognose er fra 2018, hvor Holbæk-prognosen for hvor stor en andel af årgangen, der i 2030 vil have gennemført en ungdomsuddannelse, var 83,1%
I prognosen ligger Holbæk nr. 75 ud af 98 kommuner.

          I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked, være halveret

Status: Målsætningen er at halvere fra niveauet på landsplan i 2016, som var 7%. Det vil sige at målet for 2030 er at højst 3,5% af unge op til 25 år ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked.
Den seneste måling fra 2018 angiver at niveauet i Holbæk Kommune var 7,9%

Økonomiske konsekvenser

Drøftelsen vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Drøftelsen vurderes ikke at have miljø- eller klimamæssige konsekvenser

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 02-06-2020

Drøftetcaseno19-22586_#5242624_v1_uddannelsesplan 2020 - endeligt vedtaget.pdf
caseno19-22586_#5272537_v1_status på uddannelsesplan 2020.pdf

Bilag

Uddannelsesplan 2020 - endeligt vedtaget
Status på Uddannelsesplan 2020


57. Beslutning om tilpasning af indsatsen for unge på uddannelseshjælp

Beslutning om tilpasning af indsatsen for unge på uddannelseshjælp
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. projekt om indsats for de 25-35-årige ledige sættes i bero
 2. indsatsen for at få unge i uddannelse styrkes og indsatsen for at få unge i job tilpasses arbejdsmarkedsefterspørgslen
 3. det gives høj prioritet at få unge, der er blevet ledige som følge af corona-krisen, tilbage i selvforsørgelse
Beskrivelse af sagen

Coronakrisen, der ramte Danmark for alvor i marts 2020, har betydning for prioritering af indsatsen i kerneområdet Uddannelse til Alle Unge. Der er derfor nødvendigt, at Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse tilpasser indsatsen til den nye situation.

En række forhold påvirker fokus i indsatsen

 • Flere unge på uddannelseshjælp:

Tilvæksten af nye unge, der søger uddannelseshjælp, er ikke voldsom, men afgangen af unge til uddannelse og job er blevet mindre pga. coronakrisen. Det samlede antal unge på uddannelseshjælp har derfor været stigende henover de seneste måneder.
 

 • Registrering af corona som årsag til at søge uddannelseshjælp:

I Ungeindsatsen registreres de unges årsag til at søge uddannelseshjælp. Corona kan angives som årsag, og det er derfor muligt, at lave en målrettet indsats overfor denne gruppe unge. Antagelsen er at disse unge, som hidtil har varetaget et job, nemt vil kunne starte uddannelse eller nyt job, uden forberedende tilbud af større omfang.
 

 • Voksende ledighed i befolkningen som helhed:

Corona-krisen medfører voksende ledighed i befolkningen som helhed. Det bliver derfor vanskeligere – også for de unge – at finde job.

Forslag om tilpasning af indsatsen

Uddannelse til Alle Unge må nødvendigvis tilpasse indsatsen til situationen. Med en tilvækst af unge udenfor uddannelse og job, med en voksende ledighed generelt i samfundet og med et arbejdsmarked under pres foreslås følgende tilpasninger:

 1. projekt om indsats for de 25-35-årige ledige sættes i bero
   
 2. indsatsen for at få unge i uddannelse styrkes og indsatsen for at få unge i job tilpasses arbejdsmarkedsefterspørgslen
   
 3. det gives høj prioritet at få unge, der er blevet ledige som følge af corona-krisen, tilbage i selvforsørgelse
   

 

Økonomiske konsekvenser

Tilpasning af indsatsen sker for at minimere de økonomiske konsekvenser af coronakrisen. Sigtet er, at få flest muligt unge tilbage i job eller uddannelse.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Tilpasningen vurderes ikke at have miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Høring

 

 

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 02-06-2020

Godkendt, idet administrationen sikrer, at der drages mest mulig nytte af den indgåede tre-partsaftale om AUB/indgåelse af praktikpladsaftaler i samarbejde med skoler og virksomheder.

58. Drøftelse af status på virksomhedsrettet partnerskabsaftale

Drøftelse af status på virksomhedsrettet partnerskabsaftale
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. halvårlig status for ”Virksomhedsrettet partnerskabsaftale” drøftes
Beskrivelse af sagen

Baggrund

Holbæk Kommune indgik den 1. juni 2018 partnerskabsaftale med EUC Nordvestsjælland, Holbæk Erhvervsforum, LO og Dansk Byggeri. Partnerskabsaftalen løber over tre år indtil 1. juni 2021.

På møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 19. marts 2018 er det besluttet, at udvalget skal mødes 2 gange årligt med repræsentanter for gruppen bag partnerskabet for at sikre den nødvendige politiske opmærksomhed og følge op på de fastsatte mål.

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse mødes denne gang ikke med repræsentanter for partnerskabet. Det skyldes situationen omkring Covid-19 epidemien, som har betydet, at en stor del af arbejdet med partnerskabets aktiviteter har været sat på pause i en længere periode. Desuden er mange af aktiviteterne nu implementeret hvilket gør, at orienteringen om status på nye udviklinger denne gang vil være kort. Udvalget har mødt repræsentanter for partnerskabet fire gange tidligere. Tidligere møder fandt sted den 31. maj 2018, 29. november 2018, 26. marts 2019 og 29. oktober 2019.

Partnerskabets formål

Partnerskabsaftalen har to hovedformål

 1. Øget rekruttering til erhvervsuddannelserne
 2. Fastholdelse i erhvervsuddannelserne

Partnerskabsaftalen består udover selve aftalen af:

 • ”Partnerskab. Status over aktiviteter”

Her fremgår det, hvordan partnerskabsaftalens aktiviteter hænger sammen med de to hovedformål, rekruttering og fastholdelse. Desuden er indsat en rød, gul og grøn farvekode. Dette er gjort for visuelt at markere hvilke af partnerskabsaftalens aktiviteter, der er i gang, hvilke der er planlagt men ikke afviklet og hvilke aktiviteter, der ikke er i gang.

 

 • ”Partnerskabstal. Rapport”

Rapporten vil være grundlaget for at følge udviklingen i måltallene i løbet af partnerskabets tre år.

”Partnerskab. Status over aktiviteter, maj 2020” og ”Partnerskabstal. Rapport. 1. kvartal 2020” er vedlagt som bilag.

Status

 1. Udvalget orienteres om udviklingen i hovedtallene som de er beskrevet i ”Partnerskabets talrapport 1. kvartal 2020”

Overordnet er status at 23,3% af eleverne i 2020 har valgt en erhvervsuddannelse som 1. prioritet. Det fastholder det høje niveau fra 2019.

 1. Udvalget orienteres om status på partnerskabsaftalens aktiviteter som de er beskrevet i ”Partnerskab. Status over aktiviteter, maj 2020”

Meldingen er at langt størstedelen af aktiviteterne er afviklet eller implementeret i den løbende drift. Der indsamles erfaring til en evaluering af aktiviteternes effekt.

 1. Desuden orienteres om den helt aktuelle status på praktikpladssituationen.

Meldingen fra EUC er at praktikpladserne aktuelt ikke er så hårdt ramt af Corona-situationen, som man kunne frygte. Status er pt. at i 9 ud af de 10 tilfælde, hvor praktikpladsen er afbrudt, er den unge startet i uddannelse igen. Eventuelle konsekvenser på længere sigt kan endnu ikke vurderes.

Drøftelsespunkter

Som repræsentant for partnerskabsgruppen fremlægger David Jensen, chef for Uddannelse til Alle Unge, ovenstående og lægger op til en drøftelse af følgende i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse:

 • Udviklingen i hovedtallene
 • Prioritering af aktiviteter beskrevet i ”Status over aktiviteter, maj 2020” eller bud på nye aktiviteter, som partnerskabet kan arbejde med i den kommende tid.
 • Behovet for en evaluering af partnerskabets arbejde frem mod en beslutning om partnerskabets fremtid efter juni 2021.
Økonomiske konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 29. oktober 2019: Pkt. 100. Drøftelse af status på virksomhedsrettet partnerskabsaftale

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 02-06-2020

Drøftetcaseno17-16031_#5270018_v1_partnerskabstal. rapport. 1. kvartal 2020.pdf
caseno17-16031_#5278202_v1_aktivitetsoversigt_partnerskab.pdf

Bilag

Partnerskabstal. Rapport. 1. kvartal 2020
Aktivitetsoversigt_Partnerskab


59. Orienteringer

Orienteringer
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

 

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

Mødet den 11. august 2020

 • Orientering om budget 2020
 • Drøftelse af kommende dialogmøde med Integrationsrådet

Mødet den 8. september 2020

 • Dialogmøde med integrationsrådet
 • Orientering om budget 2020
 • Budgetrevision 3
 • Status på styrket gadeplansindsats
 • Status på Uddannelsesplan 2020
 • Drøftelse af udkast til Uddannelsesplan 2021
 • Beslutning om forlængelse af dispensationsansøgning ved etablering af nytteindsats til unge

 

Mødet den 6. oktober 2020

 • Orientering om budget 2020
 • Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2020-2021 med hovedmålsætninger og succeskriterier
 • Godkendelse af udkast til Uddannelsesplan 2021
 • Drøftelse af halvårlig status på virksomhedsrettet partnerskabsaftale
60. Underskriftsark

Underskriftsark