UDVALG

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

MØDE

Referat

STED

Virtuelt møde

STARTTIDSPUNKT

02-04-2020 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

02-04-2020 17:30:00


PUNKTER

24. Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 02.04.2020
25. Orientering om opgaveløsningen under Covid-19-krisen
26. Drøftelse af budget og økonomi 2020 - april
27. Beslutning om ungdomsklub i Ladegårdsparken
28. Beslutning om at fastholde niveau for beskæftigelsesindsatsen i Vangkvarteret
29. Beslutning om måltal for søgning fra 10. klasse til ungdomsuddannelserne
30. Orientering - Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager 2019
31. Orienteringer
32. Underskriftark24. Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 02.04.2020

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 02.04.2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 2. april 2020 godkendes
Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 02-04-2020

Godkendt

25. Orientering om opgaveløsningen under Covid-19-krisen

Orientering om opgaveløsningen under Covid-19-krisen
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Opgaveløsningen i kerneområderne Uddannelse til Alle Unge samt Alle Kan Bidrage under Covid-19-krisen tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

Covid-19-krisen og regeringens efterfølgende tiltag med henblik på at dæmme op for smittespredning har medført vidtgående midlertidige ændringer i de to kerneområders indsats.

På mødet redegør David Jensen, chef for Uddannelse til Alle Unge og Henrik Sahlgren, konstitueret chef for Alle Kan Bidrage, for disse ændringer og mulige effekter heraf.

Økonomiske konsekvenser

Redegørelsen har ikke økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der forventes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 02-04-2020

Taget til efterretningcaseno20-12488_#5235343_v1_status på coronasituationen fra uaun 02.04.2020.pdf
caseno20-12488_#5235326_v1_status på coronasituationen fra akbi 02.04.2020.pdf
caseno20-12488_#5235349_v1_status på coronasituationen fra star 02.04.2020.pdf

Bilag

Status på coronasituationen fra UAUN 02.04.2020
Status på coronasituationen fra AKBI 02.04.2020
Status på coronasituationen fra STAR 02.04.2020


26. Drøftelse af budget og økonomi 2020 - april

Drøftelse af budget og økonomi 2020 - april
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 • orienteringen om budget 2020, april, tages til efterretning
 • økonomien på udvalgets område drøftes
Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder. I sammenhæng hermed præsenteres de seneste kendte økonomiske skøn for de enkelte udvalg.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på væsentlige dele af hvert politikområde.

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2021-2024.

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug.

Oplæg til mødet

På mødet drøftes udgiftsdriverne, der er vedhæftet som bilag. Udgiftsdriverne er lig med dem, der præsenteres hver måned, og de bygger på de seneste tilgængelige data. Effekten af covid-19-krisen kan ikke spores i disse.

På mødet vil administrationen desuden præsentere et oplæg til drøftelse af den aktuelle økonomiske situation for udvalgets ansvarsområde set i lyset af covid-19-situationen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke økonomiske konsekvenser ud over dem, der er beskrevet i sagsfremstillingen ovenfor.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 02-04-2020

Taget til efterretningcaseno19-45883_#5225098_v1_budgetoverholdelse og forsørgelsesudgifter april 2020.pdf

Bilag

Budgetoverholdelse og forsørgelsesudgifter april 2020


27. Beslutning om ungdomsklub i Ladegårdsparken

Beslutning om ungdomsklub i Ladegårdsparken
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. ungdomsklubtilbuddet i Ladegårdsparken opretholdes i 2020 med model 1
Beskrivelse af sagen

Siden 2016 har UngHolbæk som en del af det eksternt finansierede projekt ’Det aktive medborgerskab’ drevet ungdomsklub i Ladegårdsparken. Projektet udløber pr. 31. august 2020. Ungdomsklubben i Ladegårdsparken lukker således med udgangen af juli 2020, hvis ikke der findes en løsning. 

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse skal i dette dagsordenspunkt tage stilling til den fremtidige ungdomsklubaktivitet i Ladegårdsparken og finansieringen heraf.

Projekt ’Det aktive medborgerskab’

Projekt ’Det aktive medborgerskab’ har dels haft til formål at forebygge, at unge mennesker med bopæl i Ladegårdsparken ender i kriminalitet, og dels at støtte forældrene i at være en aktiv del af deres børns liv i skole, uddannelse, arbejdsliv og fritidsliv. I løbet af projektperioden er der udviklet arbejdsmetoder og nye tilgange til unge, og der er gjort vigtige erfaringer med at være til stede i Ladegårdsparken med klubaktivitet.

Ungdomsklub-aktiviteten hidtil

Ungdomsklubben i Ladegårdsparken har haft to faste åbningsdage i ungdomsklubben. Desuden er der udført en del opsøgende gadeplansarbejde i området.

I perioden august 2019 til nu har klubben i Ladegårdsparken haft besøg af 52 forskellige unge. Der er i gennemsnit 18 fremmødte unge pr. åbningsdag. Hovedparten er unge, som ikke ’går til andet’ end ungdomsklub i deres fritid. Her har de et frirum og kan møde klubmedarbejdere, som støtter og vejleder de unge i at træffe gode valg. Samtidig udfordrer klubmedarbejderne de unges fordomme og synspunkter om nødvendigt. Ungdomsklubben vurderes som et reelt alternativ til f.eks. bande- og bandelignende netværk. Ungdomsklubben er et sundt aktivitetstilbud i boligområdet og samtidig arbejder klubmedarbejderne med at motivere de unge til at deltage andre aktiviteter i byen.

 

Ud over aktiviteterne i Projekt ’Det aktive medborgerskab’ er UngHolbæk tilstede i Ladegårdsparken med gadeplansindsats, Get2sport og andre indsatser, som understøtter Helhedsplanen for området.

Behovet for ungdomsklub i Ladegårdsparken

Ladegårdsparken er ikke på ghettolisten, men området har været scene for flere skudepisoder, fyrværkeriafbrænding etc. Der er derfor brug for en kontinuerlig forebyggende indsats via dialog med unge i boligområdet. Ungdomsklubben fungerer som et vigtigt omdrejningspunkt for relationsopbygning og dialog mellem de unge og UngHolbæks medarbejdere.

Forskning fra Aarhus Universitet understreger betydningen af ungdomsklubber i udsatte boligområder med henblik på at styrke de unges fællesskaber og hverdagsliv og kriminalitetsforebyggelse generelt. Link til forskningsrapporten findes sidst i dagsordenspunktet.

Det er på den baggrund administrationens anbefaling, at ungdomsklubaktiviteterne i Ladegårdsparken opretholdes.

Organisering og finansiering

UngHolbæk har siden 1. august 2017 været organiseret med udvidet klubtilbud på én adresse og med ét medarbejderteam i hvert skoledistrikt samt ungdomsskole- og ungdomsklubaktiviteter på andre lokaliteter efter behov og ønsker. Indsatsen kan derfor tilrettes aktuelle, lokale behov. Organiseringen sikrer stor fleksibilitet i indsatsen.

Organiseringen betyder, at ungdomsklubaktiviteterne i Ladegårdsparken i princippet vil kunne inddækkes af skoledistriktets medarbejderteam. I praksis vil det dog betyde, at aktiviteter på andre lokaliteter indenfor skoledistriktet vil skulle lukkes eller neddrosles kraftigt. Da ungdomsklubaktiviteterne i Ladegårdsparken har permanent karakter, vurderes dette ikke at være en holdbar løsning. Det er administrationens faglige vurdering, at der på grund af boligområdets karakter er behov for mindst to ugentlige åbningsdage bemandet af tre medarbejdere i åbningstiden.

Administrationen forslår derfor, at ungdomsklubtilbuddet i Ladegårdsparken opretholdes i 2020 og finansieres af uforbrugte FGU-midler, samt at spørgsmålet om fortsættelse af ungdomsklubaktiviteter i Ladegårdsparken i 2021 og frem bringes ind i forhandlingerne om Budget 2021.

Forslag til videreførelse af ungdomsklub i Ladegårdsparken – to modeller

Model 1: En let udvidet ungdomsklub-model

 • 3 ugentlige åbningsdage med tre medarbejdere i tidsrummet kl. 17-21 (færre dage i ferieperioder)
 • Klubbens medarbejdere indgår i det opsøgende gadeplansarbejde i området samt i indsatsen for at understøtte de unge i at deltage i andre aktiviteter i byen, f.eks. i sportsbyen
 • Ressourceforbrug: 1,3 årsværk, svarende til en årlig udgift på 528.000 kr. I 2020 vil udgiften beløbe sig til 220.000 kr.

Model 2: Fortsættelse af den hidtidige ungdomsklub-model i Ladegårdsparken

 • 2 ugentlige åbningsdage med tre medarbejdere kl. 17-21 (færre dage i ferieperioder)
 • Klubbens medarbejdere indgår i det opsøgende gadeplansarbejde
 • Ressourceforbrug: 1 årsværk, svarende til en årlig udgift på 406.000 kr. I 2020 vil udgiften beløbe sig til 170.000 kr.

I begge modeller vil der være et tæt samarbejde mellem klubkoordinator og den boligsociale indsats i Ladegårdsparken.

Administrationen anbefaler model 1 med begrundelse i, at en let udvidelse af ungdomsklubtilbuddet i Ladegårdsparken delvist vil kunne kompensere for, at der forsvinder en række aktiviteter i boligområdet, når Projekt ’Det aktive medborgerskab’ afsluttes.

 

Økonomiske konsekvenser

Ungdomsklubtilbuddet kan i 2020 finansieres af uforbrugte FGU-midler. Der skal findes finansiering, hvis klubtilbuddet skal fortsætte i 2021.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

Lovgrundlag – link

Ungdomsklubben etableres under Lov om Ungdomsskoler: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209365

 

Link til forskningsrapporten ’Fritids- og ungdomsklubbers betydning for børn og unges hverdagsliv og fællesskaber i udsatte boligområder’, DPU, Århus Universitet 2019:

https://edu.au.dk/fileadmin/edu/Udgivelser/E-boeger/Ebog_-_Fritids-_og_ungdomsklubbers_betydning_i_udsatte_boligomraader.pdf

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 02-04-2020

Godkendt

28. Beslutning om at fastholde niveau for beskæftigelsesindsatsen i Vangkvarteret

Beslutning om at fastholde niveau for beskæftigelsesindsatsen i Vangkvarteret
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. det godkendes, at det nuværende niveau for beskæftigelsesindsatsen i Vangkvarteret

fastholdes frem til august 2020.

Beskrivelse af sagen

Vangkvarteret i Holbæk by figurerer på regeringens ghettoliste, blandt andet fordi mere end 40 pct. af kvarterets beboere i den erhvervsaktive alder står uden for arbejdsmarkedet. Derfor vedtog udvalget den 31.5.2018 en særlig fokuseret beskæftigelsesindsats for Vangkvarterets beboere med henblik på at få flere beboere ind på arbejdsmarkedet. Målet er, at kvarteret på sigt skal væk fra ghettolisten.

Vangkvarteret befinder sig pt på trin 2 i den fokuserede beskæftigelsesindsats. Trin 2 er iværksat august 2019, fordi det fra indsatsen blev sat i gang, ikke var lykkedes at sænke andelen af borgere på ydelse med 5 pct. Trin to indebærer blandt andet, at en virksomhedskonsulent er til stede i Vangkvarteret. Fra august 2019 til marts 2020 ses imidlertid et lille fald i ydelsesmodtagere. Administrationen lægger derfor op til politisk beslutning, at det nuværende niveau for indsats i kvarteret fastholdes frem til august 2020, hvorefter sagen forelægges udvalget igen

 

Nye boligsociale helhedsplaner er trådt i kraft

Fra årsskiftet trådte nye boligsociale helhedsplaner i kraft i både Vangkvarteret og Ladegårdsparken. Administrationen sikrer, at den fokuserede beskæftigelsesindsats i Vangkvarteret gennemføres i tråd med kravene i den boligsociale helhedsplan og i tæt samarbejde med helhedsplanens medarbejdere.

 

Analysen i efteråret 2019

Administrationens sidste analyse fra udvalgsmødet 27.8.2019 viste blandt andet, at borgere kommer i job eller uddannelse, men at antallet af borgere på ydelse forbliver stabilt, idet når borgere forlader ydelsen, kommer nye til. Dette afspejledes desuden i til- og fraflytningsmønstret. Dette vanskeliggør opgaven med at reducere antallet af ydelsesmodtagere i Vangkvarteret.

 

Status på beskæftigelsesindsatsen marts 2020

Orienteringen er den fjerde status på beskæftigelsen i Vangkvarteret, hvor den første blev præsenteret for udvalget april 2018. I den løbende opfølgning er administrationen fortsat udfordret af, at de tilgængelige datakilder ændres og i visse tilfælde begrænses. Derfor kan administrationen ikke levere et datasæt, der er identisk med analysen i august. Desuden baserer data sig på et sagsbehandlersystem, som løbende bliver tilpasset de ydelsestyper, der findes. Derfor må alle analyser forventes at være behæftet med en vis usikkerhed.

 

Administrationen har analyseret data ud fra to vinkler:

 1. En kohorteanalyse, hvor administrationen har taget udgangspunkt i de 249 borgere, der var på ydelse i august 2019, og som udgjorde grundlaget for analysen i efteråret 2019. Administrationen har set på, hvor disse borgere er i dag.
 2. En status på, hvor mange ydelsesmodtagere der er pt (marts 2020) til sammenligning med status fra efteråret 2019.

 

Det skal bemærkes, at førtidspensionister ikke indgår i de to analyser, fordi disse borgere ikke er registret i jobcentrets fagsystem, hvor data er hentet.

 

Ad 1: Kohorteanalysen

Denne analyse tager udgangspunkt i analysen fra august 2019, der var baseret på tal fra august 2019. På daværende tidspunkt var 298 personer i Vangkvarteret registreret i jobcentrets fagsystem. Som administrationen også gjorde opmærksom på sidst, er der tale om en bruttogruppe, hvor ikke alle er relevante i en analyse af beskæftigelsesindsatsen, f.eks. sager, hvor borger allerede er i beskæftigelse, samt klagesager. Fratrukket disse sager var der august 2019 249 borgere på en forsørgelsesydelse.

 

Af disse 249 borgere er (marts 2020):

 • 11 borgere ikke længere på ydelse. 10 af disse borgere er i dag i job, mens 1 er i ordinær uddannelse
 • 2 går på integrationsgrunduddannelsen – og modtager fortsat ydelse
 • 165 borgere har stadig samme sagstype som i august 2019
 • 73 borgere har en anden sagstype end august 2019.

 

Fig 1. Top 3: Sagstyper med flest borgere august 2019 og marts 2020

 

August 2019

Marts 2020

Kontanthjælp

109

96

Dagpenge

31

31

Ressourceforløb

24

21

Uddannelsesydelse

 

21


Ad 2: Status på beskæftigelsesindsatsen marts 2020

Administrationen har desuden set på, hvor mange ydelsesmodtagere, der aktuelt har bopæl i Vangkvarteret. Her er bruttotallet 288, hvor 230 er relevante i en analyse af beskæftigelsesindsatsen. Sammenlignet med analysen fra august 2019 ses der altså et fald på 19 borgere på ydelse. Her gør administrationen igen opmærksom på dels usikkerhed i datagrundlaget dels det forhold, at borgere kan være fraflyttet Vangkvarteret. Ikke desto mindre vurderer administrationen, at der faldet i ydelsesmodtagere giver anledning til en forsigtig optimisme. Det kan heller ikke udelukkes, at nye regler om anvisning af boliger, der begrænser tilflytning af ydelsesmodtagere, begynder at vise en vis effekt.

 

Beskæftigelsesindsatsen for og i Vangkvarteret

Kerneområdet Alle Kan Bidrages strategi for Vangkvarteret følger to spor:

 • Tilstedeværelse i Vangkvarteret med beskæftigelsesrettede aktiviteter: To dage om ugen holder virksomhedskonsulenter åben rådgivning i Agervang. Der er åbent for alle og målet er kvalificeret rådgivning om jobsøgning mv. Indsatsen finder sted i samarbejde med den boligsociale indsats i kvarteret. Jobcentret vurderer, at behovet for vejledning er dækket med dette tilbud. Desuden har Ydelsesesservice i 2020 iværksat en række nudging- og informationsaktiviteter for udvalgte målgrupper. Aktiviteterne er ikke afgrænset til bestemte områder, men da mange borgere i målgrupperne også er bosat i Vangkvarteret, forventes disse at få udbytte af aktiviteterne.
 • Tæt styring og opfølgning på ydelsesmodtagere med bopæl i Vangkvartret. Vangkvarteret er det ene af jobcentrets særlige fokusområder for 2020 (det andet fokusområde er indsatsen for de 25-35-årige). Det indebærer, at ledelse og relevante jobkonsulenter følger borgerne tæt med løbende opfølgning og beskæftigelsesrettede tilbud. Desuden udarbejdes der månedlige statistikker for ydelsesmodtagere således at indsatsen løbende kan tilpasses.


Konklusion

Analyserne giver anledning til en forsigtig optimisme i forhold til antallet af ydelsesmodtagere i Vangkvarteret. Administrationen lægger derfor op til politisk beslutning, at det nuværende niveau for indsats i kvarteret fastholdes frem til august 2020, hvorefter sagen forelægges udvalget igen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagshistorik, henvisninger

Møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, 27.8.2019, sag nr. 77:Orientering om status på beskæftigelsesindsatsen i Vangkvarteret

Møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, 27.8.2019, sag nr. 78: Beslutning om at iværksætte trin to i beskæftigelsesindsats i Vangkvarteret

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 02-04-2020

Godkendt

29. Beslutning om måltal for søgning fra 10. klasse til ungdomsuddannelserne

Beslutning om måltal for søgning fra 10. klasse til ungdomsuddannelserne
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. forslag til måltal for søgning til ungdomsuddannelserne for 10. klasseelever besluttes (erhvervsuddannelser: 25 %, gymnasiale uddannelser: 70 % og forberedende aktiviteter: 5 %)
 2. placering af ansvar for at forfølge måltal i partnerskabet mellem Holbæk Erhvervsforum, EUC Nordvestsjælland, Holbæk Kommune, Dansk Byggeri og LO tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Lov om kommunal indsats for unge under 25 år blev i maj 2019 ændret som følge af Folketingets EUD-aftale ‘Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden’. Af loven fremgår nu, at kommunalbestyrelsen hvert år skal opgøre søgetal til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse samt fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne.

Hvis søgetallene til erhvervsuddannelserne er under 10 % skal kommunen offentliggøre en handlingsplan for, hvad kommunen vil gøre for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne.

Søgetal 2019 og 2020 – Måltal 2021

Søgetallene, som kommunerne er forpligtet til at opgøre og opstille måltal for, omfatter de unge, som søger ind på en ungdomsuddannelse. Eleverne skal ansøge om adgang til ungdomsuddannelse i Optagelse.dk senest 1. marts, som er fristen for at søge ind på en ungdomsuddannelse. Ungdomsuddannelserne henter deres ansøgninger 15. marts, hvorefter uddannelsesvejledningen kan trække måltal for 2020 fra den 16. marts.

Det er Folketingets ambition med EUD-aftalen at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Denne ambition deler Holbæk Kommune. De foreslåede måltal for Holbæk Kommune er fastsat med udgangspunkt i søgetallene fra 2019 og 2020. Se tabeller nedenfor.

Udvalget for Børn og Skole træffer beslutning om måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne efter 9. klasse. Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse træffer beslutning om måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne efter 10. klasse.

Søgning til ungdomsuddannelser efter 9. klasse i Holbæk Kommune

 

2019

Antal elever

2019

Procent af elever, der søgte ind på ungdoms-uddannelse

2020

Antal elever

2020

Procent af elever, der søgte ind på ungdoms-uddannelse

Forslag til måltal 2021

Procent af elever, der søgte ind på ungdoms-uddannelse

Erhvervs-uddannelser

76

20,3 %

102

25,4 %

26 %

Gymnasiale uddannelser

299

79,7 %

271

67,4 %

70 %

Andre ungdoms-uddannelser

0

0 %

0

0 %

0 %

Forberedende og udviklende aktiviteter

0

0 %

29

7,2 %

4 %

I alt

375

100 %

402

100 %

100 %

 

Søgning til ungdomsuddannelser efter 10. klasse i Holbæk Kommune

 

2019

Antal

elever

2019

Procent af elever, der søgte ind på ungdoms-uddannelse

2020

Antal elever

2020

Procent af elever, der søgte ind på ungdoms-uddannelse

Forslag til måltal 2021

Procent af elever, der søgte ind på ungdoms-uddannelse

Erhvervs-uddannelser

128

29,9 %

84

21,8 %

25 %

Gymnasiale uddannelser

295

68,9 %

279

72,3 %

70 %

Andre ungdoms-uddannelser

2

0,5 %

1

0,3 %

0 %

Forberedende og udviklende aktiviteter

3

0,7 %

22

5,7 %

5 %

I alt

428

100 %

386

100 %

100 %

 

Søgetal og måltal vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside inden udgangen af maj 2020.

Samarbejde om at fremme søgningen til erhvervsuddannelserne

Partnerskabsaftalen mellem Holbæk Erhvervsforum, EUC Nordvestsjælland, Holbæk Kommune, Dansk Byggeri og LO har som mål, at bidrage til at flere unge påbegynder og gennemfører en erhvervsuddannelse. I partnerskabet arbejdes eksempelvis med Skills for 8. klasser, Åben Virksomhed, Skolen i Virkeligheden og brobygningsaktiviteter til EUC Nordvestsjælland. Arbejdet med at øge søgningen til erhvervsuddannelserne forankres fortsat i partnerskabet.

Økonomiske konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have væsentlige økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år, LBK nr 825 af 16/08/2019: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209861

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv, BEK nr 1017 af 04/10/2019: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210521

EUD-aftalen ‘Fra Folkeskole til faglært’: https://www.regeringen.dk/media/5958/fra-folkeskole-til-faglaert-erhvervsuddannelser-til-fremtiden.pdf

 

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 02-04-2020
 1. Godkendt
 2. Taget til efterretning
30. Orientering - Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager 2019

Orientering - Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager i 2019 tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

Ankestyrelsen har i 2019 afgjort 295 klagesager over Holbæk Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Heraf er 22 sager afvist af Ankestyrelsen, fx hvis der er klaget for sent, klaget til den forkerte instans eller andet. Derfor er det mest relevant at se på Ankestyrelsens afgørelser på de resterende 273 sager.

Stadfæstelse er sket i 180 tilfælde. Det vil sige, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelser i 66 % af sagerne.

Hjemvisning er sket i 60 tilfælde, svarende til 22 %. Hjemvisning betyder, at sagen sendes tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen og træffe afgørelse en gang til. Ankestyrelsen kan fx mene, at der er behov for nye oplysninger i sagen, som kommunen skal tage med i en afgørelse. Hjemvisning kan også forekomme ved alvorlige sagsbehandlingsfejl. Derfor er der altid særligt fokus på at nedbringe andelen af hjemviste klagesager. Det vil både skærpe borgerens retssikkerhed og bidrage positivt til den faglige stolthed hos ledere og medarbejdere.

Ændring er sket i 33 sager, svarende til 12 %. Ændring af kommunens afgørelser sker oftest, fordi Ankestyrelsen tolker lovgivningen anderledes eller anlægger et andet syn end kommunen. Administrationen forventede sidste år, at Holbæk Kommune ville få flere af den type afgørelser fremover. Det skyldtes, at kommunen i 2017 implementerede nye serviceniveauer, som udfordrede borgernes, interesseorganisationers og private aktørers forventninger – og dermed i sidste ende også Ankestyrelsen. I forhold til 2017 viste der sig dog en markant nedgang i 2018 i forholdet til antallet af klagesager og den positive udvikling fortsætter i 2019, hvor det samlede antal klagesager igen er faldet fra 279 i 2018 til 273 i 2019.

Der blev i 2017 nedsat en arbejdsgruppe med juridisk uddannede klagesagsansvarlige på tværs af kerneområderne for at følge klagesagerne tæt. Arbejdsgruppen mødes 2 gange årligt umiddelbart i forlængelse af Ankestyrelsens udgivelse af den halvårlige statistik. På møderne deles erfaringer og viden og der drøftes eventuelle tendenser på tværs af kerneområderne

De klagesagsansvarlige medarbejder drøfter fortsat omgjorte og hjemviste sager. Erfaringen er, at der ikke er ”fælles tendenser” på tværs af kerneområderne, da flere faktorer og forskellige lovområder spiller ind. Afgørelser og hjemvisninger på børneområdet kan for eksempel ikke sammenlignes med afgørelser og hjemvisninger på voksenområdet, ligesom man ikke kan sammenholde afgørelser på servicelovens område med afgørelser efter beskæftigelseslovgivningen.

Som en del af opfølgningen bliver der holdt interne oplæg og kurser for sagsbehandlerne, ligesom der er tæt dialog med Ankestyrelsens ift. de omgjorte og hjemviste sager for at sikre at de nødvendige oplysninger er tilvejebragt i sagen. Det kan være en vanskelig vurdering og en svær balance, da sagsbehandlerne kun skal oplyse sagen i tilstrækkeligt omfang og ikke bruge ressourcer på at overbelyse sagen ved at indhente irrelevante oplysninger.

Det kan derfor være nødvendigt at gå til grænsen i nogle sager og dermed tilstræbe en klage for at få fastlagt Ankestyrelsens praksis i forhold til, hvad de finder forsvarligt i de konkrete juridiske problemstillinger.

Holbæk Kommune ligger i 2019 igen på niveau med landsgennemsnittet, hvor kommunen tidligere har haft flere klagesager end landsgennemsnittet.

Tabel: Ankestyrelsens afgørelser over kommunes klagesager på social- og beskæftigelsesområdet – Holbæk Kommune sammenlignet med landsgennemsnit

 

Holbæk Kommune

 

Landsgennemsnit

 

Antal

Procent

Procent

Stadfæstelse

180

  66

  68

Hjemvist

  60

  22

  18

Ændret

  33

  12

  14

I alt (eksklusiv afviste sager)

273

100

100

 

Tabellen bygger på data fra tabel 2. og 3. i vedlagte bilag 1 ”Ankestatistik 2019”

Der er vedhæftet bilag fra hvert af kerneområderne Læring og Trivsel, Uddannelse til Alle Unge, Alle kan Bidrage og Aktiv Hele Livet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den. 25. marts 2019: Punkt 30 – Orientering – Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager 2018

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 02-04-2020

Taget til efterretningcaseno17-40312_#5225697_v1_ankesager akbi - 2019.pdf
caseno17-40312_#5225695_v1_notat aktiv hele livet 2019, ankestatistik.pdf
caseno17-40312_#5225694_v1_kerneområdet læring og trivsel 2019.pdf
caseno17-40312_#5225704_v1_redegørelse for ankestatistik for 2019 indenfor kerneområdet uddannelse til alle unge..pdf
caseno17-40312_#5210992_v1_ankestatistik-316-2020-03-03 holbæk kommune.pdf.pdf

Bilag

Ankesager AKBI - 2019
Notat aktiv hele livet 2019, ankestatistik
Kerneområdet Læring og Trivsel 2019
Redegørelse for ankestatistik for 2019 indenfor kerneområdet Uddannelse til Alle Unge.
Ankestatistik-316-2020-03-03 Holbæk Kommune.pdf


31. Orienteringer

Orienteringer
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

 

Forventede sager på de næste tre ordinære møder:

Mødet den 5. maj 2020:

 • Orientering om borgerrådgiverens beretning 2019
 • Orientering om budget 2020
 • Drøftelse af budgetforslag 2021
 • Drøftelse af effektiviseringer 2021
 • Budgetrevision 2
 • Ansøgning om dispensation fra forholdstalskravet
 • Orientering om indsatsen for afklaringssager og rehabiliteringssager
 • Godkendelse af integrationsrådets beretning
 • Beslutning om omfang og indhold af beskæftigelsesindsatsen på tværs af kerneområder
 • Drøftelse af halvårlig status på virksomhedsrettet partnerskabsaftale

 

Mødet den 2. juni 2020:

 • Dialogmøde med integrationsrådet (1 time)
 • Orientering om budget 2020
 • Beslutning - godkendelse af budgetforslag 2021
 • Drøftelse af status på Beskæftigelsesplan 2020
 • Drøftelse af rammer og retning for Beskæftigelsesplan 2021
 • Drøftelse af rammer og retning for Uddannelsesplan 2021

 

Mødet den 11. august 2020:

 • Orientering om budget 2020
 • Beslutning om indstilling fra PUU
32. Underskriftark

Underskriftark