UDVALG

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

MØDE

Referat

STED

HUSC

STARTTIDSPUNKT

03-03-2020 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

03-03-2020 17:30:00


PUNKTER

12. Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 03.03.2020
13. Orientering om budget 2020 - marts
14. Drøftelse af budget 2021-2024 - marts 2020
15. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024 - marts 2020
16. Beslutning om virksomhedsstrategi som led i beskæftigelsesindsatsen
17. Orientering om Ungdomskriminalitetsnævnets arbejde
18. Orientering om status på arbejdet i Projektudvalget for Unge og Uddannelse - februar 2020
19. Orientering om brugerundersøgelser efteråret 2019
20. Orientering om status på kontrolindsatsen 2019
21. Orientering om aftale vedrørende praktikpladser for EGU-elever
22. Orienteringer til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 03.03. 2020
23. Underskriftsark12. Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 03.03.2020

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 03.03.2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 3. marts 2020 godkendes

 

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 03-03-2020

Godkendt.

13. Orientering om budget 2020 - marts

Orientering om budget 2020 - marts
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orienteringen om budget 2020, marts, tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på væsentlige dele af hvert politikområde.

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2020-2023.

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug.

Månedens væsentligste kommentarer til udgiftsdriverne er:
 

Kerneområdet Alle Kan Bidrage

Fleksjob: antallet af personer er i overensstemmelse med måltallet, men der tegner sig et merforbrug i forhold til budgetpris.
 

Kerneområdet Uddannelse til Alle Unge

Uddannelseshjælp:

Uddannelseshjælp: Der er flere borgere på uddannelseshjælp end forventet ved årets start. Det betyder, at der vil komme et merforbrug, hvis mønstret fortsætter. På landsplan er ledigheden blandt de unge generelt højere end ved seneste højkonjunktur i 2007.

Ressourceforløb

Det forventes, at tilgangen falder hen over året, og at budgettet dermed holder.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke økonomiske konsekvenser ud over dem, der er beskrevet i sagsfremstillingen ovenfor.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 03-03-2020

Taget til efterretning.caseno19-45883_#5198927_v1_budgetoverholdelse og forsørgelsesudgifter.pdf

Bilag

Budgetoverholdelse og forsørgelsesudgifter


14. Drøftelse af budget 2021-2024 - marts 2020

Drøftelse af budget 2021-2024 - marts 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Udvalget drøfter budgetforslaget 2021.
Beskrivelse af sagen

Den politisk tids- og arbejdsplan for budget 2021-2024, som blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 11. december 2019, fastlægger, at de stående udvalg i løbet af foråret skal arbejde med deres respektive andel af budget 2021-2024 – herefter benævnt rammen.

Udvalgets ramme, som vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. januar 2020:

(I mio. kr.)

2021

2022

2023

2024

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

1.022,2

1.033,8

1.043,5

1.043,5

Dagundervisning

29,5

29,5

29,5

29,5

Beskæftigelse og uddannelse

992,7

1.004,4

1.014,0

1.014,0

 

Mødet i marts igangsætter arbejdet med budgettet, som løber til juni. I den periode skal udvalget sammensætte et budgetforslag, som holder sig inden for budgetrammen og bygger på nye forudsætninger, som gælder for 2021.

Løbende vil administrationen præsentere udvalget for nye forudsætninger og løsninger på eventuelle udfordringer, som måtte dukke op på grund af de nye forudsætninger. Der lægges også op til, at udvalget skal arbejde med mulighed for omprioriteringer.

Sidste gang, udvalget drøfter budgetforslag 2021, er på møderne primo juni. På disse møder godkender udvalgene det administrative oplæg til budgetforslaget.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 03-03-2020

Drøftet.

15. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024 - marts 2020

Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024 - marts 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. effektiviseringsforslag med økonomisk effekt i 2021 og fremover drøftes.

 

Beskrivelse af sagen

På udvalgsmøderne primo februar blev de stående udvalg præsenteret for fordelingen af måltal samt modellen for arbejdet med effektiviseringer til 2021 og fremover.

I 2021 er det samlede måltal for alle udvalg på 28 mio. kr. Hvis der indarbejdes effektiviseringer for 28 mio. kr., giver det et politisk råderum på 14,15 mio.kr. fordi de 28 mio. kr. reduceres grundet stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer samt med 5 mio. kr. som er afsat til investeringer. Til forskel fra tidligere år skal der kun arbejdes med at finde effektiviseringer og ikke besparelser jf. Kommunalbestyrelsens beslutning fra 22. januar 2020.

Hvis et udvalg finder effektiviseringer for mere end deres måltal, kan udvalget vælge at bruge ”overskuddet” til at finansiere merudgifter eller anvende det til formål efter udvalgets ønske.

Måltallet:

Måltallet for Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse er 1,5 mio. kr. Herfra fratrækkes -1,0 mio. kr., som er en stigende profil fra tidligere år. Derfor er det faktiske måltal for 2021 på 0,5 mio. kr. under forudsætning af, at der er fundet effektiviseringer svarende til den stigende profil.

Tidsplan:

Tidsplan for arbejdet med effektiviseringer i foråret 2020 er vedtaget sammen med måltallet i Kommunalbestyrelsen den 22. januar 2020:

Dato:

Handling:

22. januar

Kommunalbestyrelsen vedtager model og måltal for effektiviseringer i 2021

Primo februar og marts

De stående udvalg samt økonomiudvalget drøfter effektiviseringer på eget område

Primo april

De stående udvalg drøfter effektiviseringer på eget område og oversender til Økonomiudvalget

Onsdag den 15. april – torsdag den 30. april

Økonomiudvalget sender effektiviseringerne i høring i MED-organisation samt råd og nævn

13. maj

Økonomiudvalget behandler effektiviseringer for 2021

20. maj

Kommunalbestyrelsen vedtager effektiviseringer for 2021

 

Drøftelsen af effektiviseringsforslag:

På mødet i marts bliver forslag til effektiviseringer i 2021 præsenteret og herefter drøftet.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke andre økonomiske konsekvenser end dem, der er omtalt i sagsfremstillingen.

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 

Sagshistorik, henvisninger

Møde i Kommunalbestyrelsen 22.01.2020. Sag nr. 3: Beslutning af ny model for effektiviseringer i 2021 og af måltal for effektiviseringer i 2021.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 03-03-2020

Drøftet.

16. Beslutning om virksomhedsstrategi som led i beskæftigelsesindsatsen

Beslutning om virksomhedsstrategi som led i beskæftigelsesindsatsen
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. En proaktiv virksomhedsstrategi 2020 godkendes.
Beskrivelse af sagen

Det fremgår af Beskæftigelsesstrategi 2020, at der skal udarbejdes en virksomhedsstrategi i forlængelse af beskæftigelsesindsatsen for at styrke og målrette den virksomhedsrettede indsats.

Kort om virksomhedsstrategien

Formål: Virksomhedsstrategiens formål er at styrke og målrette den virksomhedsrettede indsats, så den bliver proaktiv og fokuseret. Virksomhederne i og omkring Holbæk Kommune er kommunens primære samarbejdspartnere i opgaven med at bistå ledige i at komme nærmere job og sygemeldte tilbage til job. Derfor har kommunen en interesse i, at samarbejdet med virksomhederne er bredt, effektivt og tilgodeser behov hos både jobcenter og virksomheder.

Virksomhedsstrategien skal derudover bidrage til, at jobcentrets virksomhedsvendte arbejde (for-)bliver målrettet og af høj kvalitet. Alle medarbejdere skal se sig selv som bidragende til det virksomhedsvendte arbejde, uanset hvilken opgave de løser. Afhængig af rolle skal medarbejderne have de nødvendige redskaber og kendskab til metoder, der muliggør at tænke og arbejde virksomhedsvendt.

Organisatorisk forankring: Virksomhedsstrategien vil være forankret i kerneområdet Alle Kan Bidrage (Jobcenter og Ydelsesservice), og den understøtter samtidig uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen i kerneområdet Uddannelse til Alle Unge.

Målsætninger: Da virksomhedsstrategien udspringer af beskæftigelsesplanen, deler den målsætninger med denne.

Hovedspor: Strategien er båret af tre hovedspor, som dermed er primære indsatsområder for den virksomhedsrettede indsats. Hovedsporerne er:

 • Styrket samarbejde og øget kontakt til virksomheder
 • Understøtning af virksomhederne med rekruttering af arbejdskraft
 • Bistå med at fastholde nuværende arbejdskraft

For hvert hovedspor er der defineret en række fokusområder for, hvordan hovedsporet skal udmøntes.

Udviklingsområder: For at kunne arbejde fuldt ud med virksomhedens hovedspor, har jobcentret behov for at styrke områder og arbejdsgange i den interne indsats. Det har administrationen valgt at kalde udviklingsområder. Jobcenter og Ydelsesservice skal arbejde på disse sideløbende med, at strategiens hovedspor udmøntes. Udviklingsområderne er:

 • Medarbejderne er virksomhedsorienterede og har de nødvendige kompetencer
 • Tilgangen til virksomhederne er proaktiv
 • Jobcentret er let tilgængeligt for virksomhederne
 • Jobcentret systematiserer og effektiviserer samarbejdet ved at bruge kundevendte digitale systemer.

 

Handleplaner: I forlængelse af strategien har administrationen udarbejdet handleplaner for, hvordan hovedspor og udviklingsområder konkret skal omsættes i handling.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Møde i Kommunalbestyrelsen 12. december 2019: Sag nr.: 301: Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2020.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 03-03-2020

Godkendt.caseno19-47277_#5192235_v2_virksomhedsstrategi 2020 - skematisk oversigt.pdf
caseno19-47277_#5190967_v2_en proaktiv virksomhedsstrategi 2020.pdf

Bilag

Virksomhedsstrategi 2020 - skematisk oversigt
En proaktiv virksomhedsstrategi 2020


17. Orientering om Ungdomskriminalitetsnævnets arbejde

Orientering om Ungdomskriminalitetsnævnets arbejde
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget,

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om Ungdomskriminalitetsnævnets arbejde tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Baggrund

I december 2018 trådte Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet i kraft. Lovens formål er at forebygge ungdomskriminalitet ved oprettelse af et Ungdomskriminalitetsnævn, der skal fastsætte forebyggende indsatser for børn og unge i alderen 10 til 17 år og en ungekriminalforsorg, der skal føre tilsyn med, at indsatserne gennemføres.

Ungdomskriminalitetsnævnet kan træffe afgørelse om:

 • Straksreaktioner, som kan bestå i at bidrage til at genoprette forrettet skade eller deltage i andre aktiviteter med genoprettende formål, herunder udføre samfundsnyttigt arbejde.
 • Forbedringsforløb, i form af en handleplan med en varighed af op til 4 år. Handleplanen skal angive en eller flere konkrete foranstaltninger for barnet eller den unge, som vurderes egnede i forhold til barnets eller den unges problemer og behov. Eksempler på konkrete foranstaltninger er at skulle være hjemme på bestemte tidspunkter, modtage familiebehandling, have tilknyttet fast kontaktperson, anbringelse udenfor hjemmet mm.

Ungdomskriminalitetsnævnet har nu eksisteret i et år og Kommunalbestyrelsen orienteres hermed om status på nævnets arbejde både på landsplan og i Holbæk Kommune.

Antal sager behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet på landsplan

Ungdomskriminalitetsnævnet har i perioden januar 2019 til januar 2020 behandlet i alt 694 sager. I 668 af sagerne er der afholdt et eller flere nævnsmøder. 21 af sagerne er afgjort på skriftligt grundlag uden afholdelse af nævnsmøde. Tallene er forbundet med usikkerhed som følge af endnu ikke afsluttede registreringer, ligesom kvalitetssikringen af registreringen på sagerne ikke er afsluttet.

Der foreligger endnu ikke en årsrapport fra Ungdomskriminalitetsnævnet, som forventes at berette om bl.a. fordelingen af sager øst og vest for Storebælt, fordelingen af sager på aldersgrupperne 10-14 år og 15-17 år samt antallet af afgørelser, der indbefatter en anbringelse af barnet/den unge.

Holbæk Kommunes repræsentation i Ungdomskriminalitetsnævnet

Uddannelse til Alle Unge har en repræsentant i Ungdomskriminalitetsnævnet. Vedkommende har ved udgangen af januar 2020 deltaget i 19 møder i Ungdomskriminalitetsnævnet. Dermed følges arbejdet i nævnet ekstra tæt. Øvrige kommuner, som har en repræsentant i Ungdomskriminalitetsnævnet i Midt- og Vestsjællands politikreds er: Roskilde, Greve og Kalundborg kommuner.

Det forventes, at Solrød Kommune også indtræder med en repræsentant, da de eksisterende nævnsmedlemmer føler sig ret belastede af arbejdet i Ungdomskriminalitetsnævnet. Der er både en del forberedelse i forbindelse med møderne, hvor der kan være op til 200 siders læsning, transport til og fra retterne, som kan ligge så langt væk som Nykøbing Falster, og selve deltagelsen i nævnsmødet, som typisk tager 3-4 timer.

Holbæk Kommunes sager i Ungdomskriminalitetsnævnet

Holbæk Kommune har ved udgangen af januar 2020 haft 6 sager i Ungdomskriminalitetsnævnet. Af forarbejdet til loven fremgår det, at man forventer, at omkring 700 sager årligt skal forelægges nævnet på landsplan. Holbæk Kommunes andel heraf anslås at svare til omkring 10 sager årligt. Antallet på landsplan har vist sig at holde stik, mens Holbæk Kommune med sine 6 sager ved udgangen af januar 2020 ligger lavt i statistikken i forhold til forventet.

Fordi 2019 er første år Ungdomskriminalitetsnævnet eksisterer, orienteres om de enkelte sager fra Holbæk Kommune, som nævnet har behandlet. Fremover vil orienteringen om sager ske på et mere generelt niveau.

Holbæk Kommunes første to sager i Ungdomskriminalitetsnævnet blev beskrevet i dagsordenspunkt til Kommunalbestyrelsen i oktober 2019.

I andet halvår af 2019 har Ungdomskriminalitetsnævnet behandlet fire sager fra Holbæk Kommune:

 1. Sagen omhandler sigtelse for vold og besiddelse af euforiserende stoffer. Den unge er ikke tidligere kendt af Holbæk Kommune. Den unge blev ved dom henvist til Ungdomskriminalitetsnævnet. Holbæk Kommune indstillede ikke til straksreaktion eller forbedringsforløb. Ungdomskriminalitetsnævnet traf afgørelse om at følge Holbæk Kommunes indstilling, med en tilføjelse, som ikke blev indskrevet i afgørelsen: Holbæk Kommune (Tilsynsmyndighed) følger op i sagen hver 3-4 måned (i prøveperioden på 1 år) ved samtale med den unge og forældre.
 2. Sagen omhandler sigtelser for brugstyveri, tyveri og hærværk. Den unge er kendt af Holbæk Kommune, og der har været flere længerevarende indsatser, der ikke har formået at forebygge tiltagende mistrivsel. Ungdomskriminalitetsnævnet fulgte Holbæk Kommunes indstilling og den unge blev dermed dømt til 2 års dagbehandling, familiebehandling samt kontaktperson. 
 3. Sagen omhandler sigtelse for våbenbesiddelse. Den unge har været kendt af kommunen i længere periode. Ungdomskriminalitetsnævnet fulgte Holbæk Kommunes indstilling og den unge dermed blev dømt til 2 års anbringelse på sit nuværende anbringelsessted.
 4. Sagen er en genbehandling grundet sigtelse for yderligere personfarlig kriminalitet. Er på nuværende tidspunkt i dømt kontaktperson i 2 år. Ungdomskriminalitetsnævnet fulgte Holbæk Kommunes indstilling og den unge blev dermed blev dømt til et samtaleforløb for bedre at kunne regulere sit temperament.

Næste orientering om Ungdomskriminalitetsnævnet

De relevante stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vil igen blive orienteret om arbejdet i Ungdomskriminalitetsnævnet i marts 2021, hvor nævnet forventes at have gjort status på nævnsarbejdet i hele 2020.

Økonomiske konsekvenser

Oprettelse af Ungdomskriminalitetsnævnet har ikke indtil videre haft store økonomiske konsekvenser på området, idet Holbæk Kommune har haft færre sager end oprindeligt estimeret.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser

Holbæk Kommunes repræsentant i Ungdomskriminalitetsnævnet bruger en hel del tid på mødeaktivitet i nævnet samt forberedelse til møderne. Deltagelsen giver dog samtidig et vigtigt indblik i indsatsen for forebyggelse af ungdomskriminalitet.

Lovgrundlag – link

Link til Lov nr. 1705 af 27/12/2018 Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206275

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 20. februar 2019: Punkt 43: Orienteringssag om konsekvenser af ungdomskriminalitetsnævn

Kommunalbestyrelsen den 23. oktober 2019: Punkt 250: Orientering om Ungdomskriminalitetsnævnets arbejde

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 03-03-2020

Indstilles taget til efterretning.

18. Orientering om status på arbejdet i Projektudvalget for Unge og Uddannelse - februar 2020

Orientering om status på arbejdet i Projektudvalget for Unge og Uddannelse - februar 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. status på arbejdet i Projektudvalget for Unge og Uddannelse tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Projektudvalget for Unge og Uddannelse har nu arbejdet med emnet ’En hånd i ryggen i den svære overgang fra ung til voksen’ i godt et halvt år. I dette dagsordenspunkt gives en status på arbejdet.

Analyse gennemført af Tænketanken Mandag Morgen

Tænketanken Mandag Morgen har gennemført en analyse af unge i alderen 25-29 år bosat i Holbæk Kommune til brug for arbejdet i Projektudvalget for Unge og Uddannelse.

Formålet med analysen er:

 • At tegne billedet af målgruppen 25-29 år i Holbæk Kommune via indikatorerne fra publikationen ’unge på kanten’
 • At af- eller bekræfte lokale myter om målgruppen
 • At kortlægge den kommunale indsats for målgruppen

Tænketanken Mandag Morgen fremlagde på møde den 10. december 2019 første del af analysen. På møde den 29. januar 2020 blev anden og tredje del af analysen præsenteret. Vedhæftet som bilag er slides fra de to præsentationsmøder samt den opsamlende rapport.

Til de to præsentationsmøder deltog Projektudvalget for Unge og Uddannelse, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Socialudvalget, kommunens to direktører, chef for kerneområdet Læring og Trivsel og chef og ledere fra kerneområdet Uddannelse til Alle Unge.

Projektudvalgets aktiviteter

Henover efteråret og vinteren 2019/20 er Projektudvalget for Unge og Uddannelse blevet præsenteret for data, viden og inspiration til det videre arbejde. Følgende aktiviteter er gennemført:

 • Introduktionsmøde – bl.a. introduktion til publikationen ’Unge på kanten’ (okt. 2019)
 • Studietur – besøg hos Bikubenfonden og KBH+ (nov. 2019)
 • Præsentationsmøde – første del af analysen fra Mandag Morgen (dec. 2019)
 • Inspirationstur med projektet ’Rum til Unge’ – besøg på INSP!, Hal 12, Orange Makerspace og Klub Ung Musicon (jan. 2020)
 • Workshop med projektet ’Rum til unge’ (jan. 2020)
 • Præsentationsmøde – anden og tredje del af analysen fra Mandag Morgen (jan 2020)
 • Møde om valg af temaer for det videre arbejde (jan. 2020)

Temaer i projektudvalgets videre arbejde

baggrund af viden og inspiration fra de gennemførte aktiviteter har Projektudvalget for Unge og Uddannelse udpeget fire temaer, som udvalget ønsker at arbejde videre med i 2020.

De valgte temaer er:

 1. Ensomhed
 2. Anbragte unges overgang til eget hjem – et fælles ansvar
 3. Kreative/alternative læringsrum
 4. Boligfællesskab med en hånd i ryggen

Beskrivelse af de fire temaer er vedhæftet dagsordenpunktet.

Det videre arbejde

Projektudvalget for Unge og Uddannelse vil henover 2020 arbejde med de fire temaer. Arbejdet vil udmunde i, at projektudvalget videregiver en række anbefalinger til Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, som afgør om og hvordan anbefalingerne skal implementeres i Holbæk Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Sagen vurderes ikke i sig selv at have økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 03-03-2020

Indstilles taget til efterretning.

 caseno19-22046_#5169938_v1_præsentation fra mandag morgen 10.12.2019.pdf
caseno19-22046_#5170070_v1_præsentation fra mandag morgen - endelig 29.01.2020.pdf
caseno19-22046_#5183283_v1_temabeskrivelse - projektudvalget for unge og uddannelse - feb. 2020 - endelig.pdf
caseno19-22046_#5197100_v1_analyserapport holbæk kommune - endelig.pdf

Bilag

Præsentation fra Mandag Morgen 10.12.2019
Præsentation fra Mandag Morgen - endelig 29.01.2020
Temabeskrivelse - Projektudvalget for Unge og Uddannelse - feb. 2020 - endelig
Analyserapport Holbæk Kommune - endelig


19. Orientering om brugerundersøgelser efteråret 2019

Orientering om brugerundersøgelser efteråret 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. orienteringen om brugerundersøgelser af jobcentrets service til borgere og virksomheder efteråret 2019 tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Kerneområdet Alle Kan Bidrage har oktober-november gennemført årets anden runde af brugerundersøgelser henvendt til henholdsvis borgere og virksomheder. Første undersøgelsesrunde blev gennemført februar-marts. Baggrunden for undersøgelserne er Beskæftigelsesplan 2019, hvor en primær indsats er at styrke borgeres og virksomheders oplevelse af jobcentret. Undersøgelserne blev gennemført i form af elektroniske spørgeskemaer. I lighed med undersøgelsen i foråret viste efterårets borgerrettede undersøgelse, at et flertal af respondenterne generelt er tilfredse med indsatsen. Den virksomhedsrettede undersøgelse fra foråret viste et blandet billede, som ikke kan siges at være hverken overvejende positivt eller negativt. Undersøgelsen i efteråret viser et tydeligt positivt billede hos virksomhederne. Grundet forskellige undersøgelsestilgange kan de to undersøgelser dog ikke umiddelbart sammenlignes.

Generelt om brugerundersøgelserne

Et hovedspor i Beskæftigelsesplan 2019 er borgeres og virksomheders oplevelse af jobcentret, herunder Ydelsesservice. Målene er at:

 • Borgerne skal opleve øget tilfredshed med jobcentrets service, og:
 • Langt flere virksomheder skal se fordele ved at samarbejde med jobcentret

 

Jobcentret og Ydelsesservice gennemførte februar-marts 2019 de to tilfredshedsundersøgelser for at få et billede af borgeres og virksomheders aktuelle tilfredshed med indsatsen.

Via borgerens e-boks blev der sendt elektroniske spørgeskemaer til alle de borgere, som har været i kontakt med jobcenter eller Ydelsesservice inden for de sidste tre måneder. Det er nærmere betegnet 4993 borgere. Heraf besvarede lige knapt 1200 borgere spørgeskemaet, svarende til 24 pct. Spørgeskemaet blev besvaret anonymt, og resultaterne kan ikke tilbageføres til den enkelte borger.

Forårets spørgeskema til en bred kreds af virksomheder gav ganske få besvarelser. Derfor valgte administrationen i forbindelse med efterårets undersøgelse kun at henvende sig til virksomheder, som jobcenter eller Ydelsesservice senest har haft et konkret samarbejde med, om fx rekruttering, virksomhedspraktik eller job med løntilskud. Samlet set modtog 681 virksomheder et spørgeskema.  Det resulterede i 198 besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 27. Det anser administrationen umiddelbart for et tilfredsstillende niveau og vil fremadrettet arbejde for at fastholde eller højne svarprocenten.

 

Den borgerrettede undersøgelse

Borgeren blev bedt om at forholde sig til jobcentret generelt, samt – hvis det var relevant – at forholde sig til kontakten med Ydelsesservice samt Kontrolgruppen.

Konklusioner på undersøgelsen:

Borgerundersøgelsen

I februar-marts kunne omkring to tredjedele af borgerne generelt erklære sig enige i eller meget enige i, at de var tilfredse med forløbet. Omkring en femtedel af borgerne var omvendt uenig eller meget uenig i dette. Nogenlunde samme billede gjorde sig gældende for undersøgelsen i oktober-november. Det gælder både for jobcentret, Ydelsesservice og for Kontrolgruppen. Det samlede billede har ikke flyttet sig markant, og den ambitiøse målsætning at nå 75 pct. tilfredshed er dermed ikke helt nået.

Virksomhedsundersøgelsen

69 pct. af virksomhederne var generelt positive over for indsatsen fra jobcenter og Ydelsesservice, mens blot nogle få procent er utilfredse. Dermed er vurderingen tæt på målsætningen med 75 pct. tilfredshed. Kerneområdet vurderer, at det er et godt udgangspunkt for yderligere at styrke virksomhedernes oplevelse den service, der ydes af jobcentret.

Jobcentrets brug af undersøgelserne

De relevante afdelinger vil i den kommende tid arbejde med undersøgelserne og drage læring af dem med henblik på at komme nærmere målsætningerne, herunder særligt kommunikationen med borgerne og virksomhederne. Administrationen forventer at gennemføre brugerundersøgelser igen i efteråret 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser af sagen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 03-03-2020

Taget til efterretning.caseno19-11764_#5198732_v1_brugerundersøgelser i akbi efterår 2019.docx

Bilag

Brugerundersøgelser i AKBI efterår 2019


20. Orientering om status på kontrolindsatsen 2019

Orientering om status på kontrolindsatsen 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. status på kontrolindsatsen 2019 tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

En styrket kontrolindsats er ét af beskæftigelsesministerens seks beskæftigelsesrettede mål for 2020. I forlængelse af målet skal kommunerne fortsat fokusere på at forebygge, afdække og hindre socialt bedrageri, forhindre fejludbetalinger og sikre, at ydelser udbetales på et korrekt grundlag, herunder sikre en styrket kontrolindsats. Kerneområdet Alle Kan Bidrage har i beskæftigelsesplanen for 2020 valgt, at kontrolindsatsen indgår som del af en aktiv beskæftigelsesindsats.

I forbindelse med, at der politisk blev vedtaget nyt administrationsgrundlag samt vision og mission for kontrolindsatsen ved udvalgsmøde den 04.02.2019, blev der samtidig truffet beslutning om afrapportering af årets resultater og indsatser.

Forankring og bærende principper

Kontrolindsatsen er forankret i Kontrolgruppen, som er en afdeling af Ydelsesservice i kerneområdet Alle Kan Bidrage. I lighed med landets øvrige kommuner baserer kontrolindsatsen sig på de fire trin for kontrolopgaven. Desuden er det bærende princip for kommunens kontrolindsats i desuden at arbejde på at implementere en bredere kontrolindsats, der dels inddrager samarbejdspartnere både eksternt og på tværs af kommunen, dels omprioriterer opgaverne i retning af mere forebyggende indsats, som kontroltrin 0 og 1 udgøres af.

I forlængelse af administrationsgrundlaget fremlægger administrationen den årlige status på kontrolindsatsens opgaveløsning og effekter.

 

De fire kontroltrin

Udgangspunktet for kontrolindsatsen er de fire kontroltrin 0-3 for kontrolopgaven:

 • Kontroltrin 0: Vejledning af borgere, der søger eller påtænker at søge en ydelse
 • Kontroltrin 1: Behandling af nyansøgninger og vurdering af, om borgeren er berettiget til en ydelse
 • Kontroltrin 2: Kontrol af løbende ydelser. Økonomisk opfølgning samt sagsbehandling, ved ændringer i borgerens forhold, der har betydning for borgerens ydelse.
 • Kontroltrin 3: Målrettet kontrol af borgeres eller virksomheders forhold ved mistanke om snyd. Sagsbehandlingen sker på baggrund af anonyme anmeldelser, undringer samt registersammenkørsler.

Redskaber til at løfte opgaven er blandt andet:

 • Handle på anonyme henvendelser/anmeldelser
 • Helhedsorienteret kontrol på udbetalinger og registersamkøring på alle ydelser i samarbejde med blandt andre Udbetaling Danmark
 • Virksomhedskontroller, der skal afdække fx sort arbejde
 • Servicebesøg hos sygemeldte med egen virksomhed
 • Informationskampagner
 • Samarbejde med jobcentret om Vend-i-døren-indsatsen

 

Resultat for 2019

Resultatet for 2019 kan opgøres således:

Det samlede resultat for 2019: 21.461.284 kr., og udgør summen af provenuet for kontroltrin 3-sager og 1-sager:

 • Resultatet for 2019 på kontroltrin 3-sager: kr. 6.944.250.

Beløbet skal forstås som summen af besparelsen på årsplan ved stop af uretmæssig udbetalt ydelse samt uretmæssig udbetalt ydelse, der er betalt tilbage. Sidstnævnte udgør 624.995 kr. Bemærk, at resultatet for kontroltrin 3-sager ikke umiddelbart kan sammenlignes med resultatet for 2018. Det skyldes delvis omlægning af indsatsen.

 

 • Resultatet for 2019 på kontroltrin 1-sager (Vend-i-døren-indsatsen): kr. 14.517.034.

Beløbet skal forstås som besparelsen på årsplan, når ydelsesansøgere fik støtte til at finde job i stedet for at blive ydelsesmodtagere. Indsatsen løftes i samarbejde med jobcentret. I 2019 søgte i alt 454 borgere kontanthjælp. Halvdelen af disse fik ydelsen bevilget, mens den anden halvdel fik en hurtig indsats, der gjorde dem selvforsørgende

 

Ved indgangen til 2019 var årets forventning til kontrolindsatsens provenu 10.000.000 kr. Denne forventning indfris, hvis vende-i-døren indsatsen medregnes.

 

Særligt om nudgingstrategien

Som led i at arbejde mere forebyggende har Kontrolgruppen I 2019 indledt en informationsindsats med udgangspunkt i ”nudging” forstået som det at give borgere og medarbejdere i jobcentret et ”nænsomt puf” i den rigtige retning.

Nudgingindsatsen forløber parallelt og uafhængigt af de allerede eksisterende systemer, der findes til at hjælpe borgere til selvforsørgelse samt undgå snyd og sort arbejde. For Kontrolgruppen betyder nudging en mulighed for at tilføje nogle værktøjer til at nå borgergrupper på nye måder. Ideelt set værktøjer som borgeren i høj grad selv vil og kan tilvælge. Dette sker internt og i samarbejde med andre kommunale organer eller samarbejdspartnere.

Konkret har Kontrolgruppen identificeret ni områder til afprøvning i 2020, hvor nudging formodes at kunne påvirke en borgers adfærd.

Indsatsen vil særligt blive baseret på kontroltrin 0 og tage afsæt i at kunne vejlede borgere om forskellige handlemuligheder samt medvirke til at skabe et fundament for borgere til at træffe beslutninger på et bedre og mere oplyst grundlag. Dette kunne for eksempel illustreres med råd og vejledning i forhold til skattelovgivningen og opmærksomhedspunkter, der positivt kan bidrage til en ændret økonomi ved arbejde.

 

Kontrolindsatsen i 2020

I 2020 vil kontrolindsatsen fortsat have fokus på de forebyggende kontroltrin 0 og 1, særligt i form af nudging.

Kontrolgruppen fortsætter desuden med en styrket kontrolindsats hvad angår udmøntningen af især kontroltrin 3. Blandt nye opgaver kan nævnes ni lokale indsatser samt implementering af nye lovgivningsmæssige tiltag som kontrol for mulig hvidvaskning, krav om politianmeldelser ved bedrageri af et vist omfang, lufthavnstilsyn samt nye digitale udsøgningskriterier i regi af Udbetaling Danmark. Endelig skal bredden i kontrolindsatsen udvikles løbende med henblik på, at den danner ringe i vandet i Holbæk Kommune og over for samarbejdspartnere.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, 4.2 2019. Sag nr. 5: Beslutning om vision, mission og administrationsgrundlag for kontrolindsatsen.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 03-03-2020

Taget til efterretning.

21. Orientering om aftale vedrørende praktikpladser for EGU-elever

Orientering om aftale vedrørende praktikpladser for EGU-elever
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om aftale vedrørende praktikpladser for EGU-elever tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

Baggrund

Med Folketingets reform ’Bedre veje til uddannelse og job’ blev sporene lagt for en reform af de forberedende tilbud. Et af elementerne i aftalen var etablering af en ny forberedende grunduddannelse (FGU) for unge under 25 år. Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelsen (EGU), dele af Voksenundervisningscenteret (VUC) og flere andre forberedende tilbud blev i den forbindelse nedlagt eller integreret ind i FGU. EGU blev etableret som et af tre uddannelsesspor i FGU.

I Holbæk Kommune arbejdede Projektudvalget for Unge og Uddannelse i perioden januar 2018 til juni 2019 med at implementere reformen.

Aftale vedrørende etablering af praktikpladser til EGU-elever

Den 29. november 2018 godkendte Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse efter indstilling fra Projektudvalget for Unge og Uddannelse fire anbefalinger vedr. den fremtidige virksomhedsindsats for unge. Den første anbefaling, der blev godkendt, lød:

”Projektudvalget for Unge og Uddannelse anbefaler, at opgaven med at etablere praktikpladser for elever på FGU’s erhvervsgrunduddannelseslinje udføres af FGU.

Erhvervsgrunduddannelseslinjen på FGU er i store træk en videreførelse af den nuværende erhvervsgrunduddannelse (EGU). Uddannelsen indeholder meget praktik og kun lidt teori. Uddannelsen er erhvervskompetencegivende. Praktikken foregår i en eller i flere virksomheder.

Det er kommunens ansvar at sammensætte uddannelsesforløbet i samarbejde med eleven, FGU og en eller flere virksomheder. Den opsøgende virksomhedskontakt, tilrettelæggelse af forløbet og opfølgning undervejs i uddannelsesperioden varetages bedst af en voksen, som er tæt på den unge, som kender den unges potentiale og udfordringer, og som den unge har tillid og nem adgang til. Projektudvalget anbefaler derfor, at opgaven med at etablere praktikpladser for elever på FGU’s erhvervsgrunduddannelseslinje udføres af lærere eller vejledere på FGU, ligesom det sker i dag på EGU. Overdragelse af opgaven fra Holbæk Kommune til FGU skal ske via indgåelse af en samarbejdsaftale.”

Det har efterfølgende vist sig, at FGU Nordvestsjælland ikke har mulighed for at finde relevante virksomheder til eleverne. Uddannelse til Alle Unge har derfor ikke kunnet indgå aftale om at uddelegere denne opgave. I stedet er der lavet en samarbejdsaftale, hvor Ungeindsatsens virksomhedskonsulenter finder virksomheder og i øvrigt samarbejder med FGU om opgaven, jf. opgavebeskrivelsen nedenfor.

 

Opgavebeskrivelse? 

1.       Netværksmøder mellem UAUN og FGU 

Der afholdes koordinerede netværksmøder mellem Uddannelse til Alle Unge (virksomhedskonsulenter og ungdomsvejledere) og FGU (EGU-konsulent og koordinator) hver 4. uge. Her drøftes: 

 • Hvilke unge skal der findes placering til?  
 • Hvilke brancher er de interesserede i?  
 • Relevant viden om den unge (hidtidigt forløb på EGU, herunder hvor lang varighed virksomhedsplacering skal have, eventuelle skånebehov, erfaring mv.) 
 • Viden om relevante virksomheder deles 
 • Unge, der kan være på vej mod EGU 
 • Unge, hvor planen skal ændres, herunder forlænges.

2.       Samtale med den unge 

EGU-konsulent og virksomhedskonsulent afholder samtale med den unge, når det skønnes nødvendigt og kvalificerende for det videre opsøgende arbejde hos virksomhederne.

3.       Kontakt til virksomheder 

Virksomhedskonsulenter fra Ungeindsatsen ringer/besøger virksomheder og ”åbner døren” ift. at finde virksomheder, der kunne være interesserede i at have den unge i EGU-ansættelse 

4.       Når der er match mellem ung og virksomhed 

Når der er fundet en virksomhed, kontaktes EGU-konsulenten. EGU-konsulenten tager med den unge ud i virksomheden og klarer resten (kontakt og efterfølgende opfølgninger, kontrakt osv.).

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke økonomiske konsekvenser af samarbejdsaftalen. Ungeindsatsens virksomhedskonsulenter får en ekstra opgave svarende til ca. 10-15 virksomhedsplaceringer om året, som de skal løfte i det opsøgende arbejde. Til gengæld skal Uddannelse til Alle Unge ikke betale FGU for at udføre opgaven.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser

 

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse d. 29. november 2018: Beslutning om anbefalinger vedrørende den fremtidige virksomhedsindsats for unge

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 03-03-2020

Taget til efterretning.

22. Orienteringer til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 03.03. 2020

Orienteringer til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 03.03. 2020
Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktion

 

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

Mødet den 2. april 2020:

 • Drøftelse af borgerrådgiverens årsberetning
 • Orientering om budget 2020 (udgiftsdrivere)
 • Drøftelse af budgetforslag 2021
 • Drøftelse af effektiviseringer 2021
 • Godkendelse af integrationsrådets årsrapport
 • Beslutning om den koordinerende sagsbehandling på tværs af beskæftigelses- og socialindsatsen
 • Status på beskæftigelsesindsatsen i Vangkvarteret
 • Drøftelse af halvårlig status på virksomhedsrettet partnerskabsaftale
 • Beslutning om kommunale måltal jf. EUD-aftalen

 

Mødet den 5. maj 2020:

 • Orientering om budget 2020 (udgiftsdrivere)
 • Drøftelse af budgetforslag 2021
 • Budgetrevision 2
 • Orientering om indsatsen for afklaringssager og rehabiliteringssager
 • Beslutning om indstilling fra PUU

 

Mødet den 2. juni 2020:

 • Dialogmøde med integrationsrådet (1 time)
 • Orientering om budget 2020 (udgiftsdrivere)
 • Beslutning - godkendelse af administrativt oplæg til budgetforslag 2021
 • Orientering om status på særlig indsats for de 25-35-årige
 • Drøftelse af status på Beskæftigelsesplan 2020
 • Drøftelse af rammer og retning for Beskæftigelsesplan 2021
 • Drøftelse af rammer og retning for Uddannelsesplan 2021
23. Underskriftsark

Underskriftsark