UDVALG

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde 2, lokale 0.13

STARTTIDSPUNKT

04-02-2020 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

04-02-2020 17:30:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 04.02.2020
2. Beslutning om årsplan for det politiske arbejde i 2020 i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
3. Orientering om regnskab 2019
4. Beslutning om Budgetrevision 1 2020
5. Beslutning om initiativer der skal afhjælpe budgetudfordringen i 2020
6. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024
7. Beslutning om justering af særlig beskæftigelsesindsats for 25-35-årige
8. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til renovering af Anders Larsensvej 5 – 9, HUSC fase 2 projektet
9. Orientering om Årsrapport 2019 for Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering
10. Orienteringer til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 04.02.2020
11. Underskriftsark1. Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 04.02.2020

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 04.02.2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 4. februar 2020 godkendes
Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 04-02-2020

Godkendt

2. Beslutning om årsplan for det politiske arbejde i 2020 i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutning om årsplan for det politiske arbejde i 2020 i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. årsplan for det politiske arbejde i 2020 i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse godkendes
Beskrivelse af sagen

Administrationen fremlægger et forslag til årsplan for det politiske arbejde i 2020 (vedlagt som bilag). Årsplanen indeholder dagsordenspunkter for hvert udvalgsmøde. Der er kun tale om punkter, som er kendte ved årets start, idet flere punkter vil komme til i årets løb, punkter kan bortfalde eller blive flyttet til et andet mødetidspunkt.

De kendte sager, som skal behandles hen over året, er blandt andet sager vedrørende budgetrevisioner og -beslutninger. Desuden vil der være opfølgning på emner, som har været politisk behandlede det foregående år. Det gælder blandt andet beskæftigelsesplanen og uddannelsesplanen.

Foruden punkter til de ordinære møder og Kommunalbestyrelsens seminarer er der i årsplanen indlagt dialogmøder med Integrationsrådet i juni og med Hovsa Holbæk i november samt dato for JobCamp 2020.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen har ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 04-02-2020

Godkendtcaseno20-2684_#5169006_v1_årsplan for udvalget for beskæftigelse og uddannelse 2020 v3.pdf

Bilag

Årsplan for Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 2020 v3


3. Orientering om regnskab 2019

Orientering om regnskab 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orienteringen om regnskab 2019 tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på væsentlige dele af hvert politikområde.

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2020-2023.

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug.

Månedens væsentligste kommentarer til udgiftsdriverne er:
 

Kerneområdet Alle Kan Bidrage

 • Udviklingen i udgiftsdriverne understøtter de forventede merudgifter, der har været ved budgetgennemgangen i 2019

 

 • Resultatet på sygedagpenge og kontanthjælp skal ses i lyset af, at det ikke var muligt at realisere ressourcer, som lå i en tidligere investering

 

 • Konjunkturerne på landsplan er blevet forværret på A-dagpenge og sygedagpenge, mens de er forbedret på integrationsydelse siden budgetlægningen for 2019

 

 

Kerneområdet Uddannelse til Alle Unge

 • Der er et fald i på ressourceforløb under 30 år, som følge af en tilpasset strategi, hvor færre skal visiteres til denne ydelse.

 

 • Modsat har der været en stigning på uddannelseshjælp. Det skyldes dels lidt for høj indflyvning i 2019, hvor de vedtagne handleplaner ikke havde den forventede effekt og dels, at der ikke visiteres til ressourceforløb i samme omfang.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke økonomiske konsekvenser ud over dem, der er beskrevet i sagsfremstillingen ovenfor.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 04-02-2020

Taget til efterretningcaseno19-45883_#5169488_v1_regnskab 2019 - udgiftsdrivere.pdf

Bilag

Regnskab 2019 - udgiftsdrivere


4. Beslutning om Budgetrevision 1 2020

Beslutning om Budgetrevision 1 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. budgetrevision 1 godkendes
 2. omplaceringerne i bilag 1 godkendes
 3. der gives tillægsbevilling på 250.000 kr. til indskudskapital til Destination Sjælland under finansforskydninger på Økonomiudvalget som besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 13. november 2019
 4. at der – i forlængelse af punkt 3 – gives negativ tillægsbevilling på 250.000 kr. på driften til politikområde Erhverv og Turisme under Økonomiudvalget
Beskrivelse af sagen

Budgetrevision 1 (BR1) er den første af 4 budgetrevisioner i 2020.

BR1 anvendes til konsekvensrettelser i forhold til 2019 samt indarbejdelse af beslutninger truffet efter budgetvedtagelsen for 2020. Der udarbejdes ikke et fuldt estimat, men der ses på indvirkningen af forbruget i 2019 på budget 2020 og budget 2021.

BR2 og BR3 behandles i Kommunalbestyrelsen i henholdsvis maj og september måned. Ved disse budgetrevisioner præsenteres Kommunalbestyrelsen for det forventede årsforbrug, og administrationen indstiller om nødvendigt handleplaner og omprioriteringer af budgettet.

BR2 anvendes desuden som grundlag for en række udgifter til budget 2021. Ved BR3 tilpasses budgetterne, som følge af konsekvenserne i økonomiaftalen.

I BR4 vil der – i lighed med tidligere år - blive taget stilling til fordeling af buffer til uforudsete udgifter i det omfang, der er brug for det. BR4 behandles i Kommunalbestyrelsen i december måned.

 

Forventet regnskab 2019

Samlet set viser det forventede regnskab for 2019 på driften, at budgettet overholdes. Der blev ved BR4 i 2019 givet tillægsbevillinger for at sikre budgetoverholdelse på Socialudvalget og Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. På trods af tillægsbevillingen ses der med det forventede regnskab dog stadig et merforbrug på Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. Der er dog stadig usikkerhed omkring størrelsen af refusioner på udvalgets område. På de øvrige områder er budgettet overholdt.

Det forventes samtidig, at budgettet til serviceudgifter i Holbæk Kommune overholdes, hvilket betyder, at der ikke bliver en individuel sanktion i 2020 på baggrund heraf. På nuværende tidspunkt forventes servicerammen for kommunerne samlet set heller ikke at blive overskredet.

 

 

Budgetrevision 1

Her ved budgetrevision 1 foretages der alene tilpasninger på to punkter.

 1. Konsekvensrettelser af ændringer foretaget i 2019, som ikke er indarbejdet i budget 2020
 2. Konsekvensrettelser af budgetter, som er placeret på forkerte politikområder

Nedenfor er omplaceringerne og beslutningerne der er indstillet ændret kort beskrevet. I bilag 1 er der et overblik over samtlige omplaceringer mellem politikområder.

 

Omplaceringer og tillægsbevillinger i BR1

Omplaceringerne i år vedrører primært konsekvensrettelser i forhold til ændringer foretaget i 2019, som ikke nåede med i oprindeligt budget for 2020. Herudover retter omplaceringer op på, at enkelte budgetter er placeret på forkerte politikområder.

Det indstilles blandt andet, at der omplaceres 8,5 mio. kr. fra politikområde Administration til beskæftigelsesindsatsen under politikområde Beskæftigelse og Uddannelse. Herudover indstilles midler til udvikling af lokalområder flyttet fra politikområde Kultur og Fritid til politikområde Administration.

På Kommunalbestyrelsens møde den 13. november 2019, blev det besluttet, at Holbæk Kommune skulle indgå i turismesamarbejdet Destination Sjælland. Dette betød, at der, udover driften, skulle afsættes et beløb til egenkapital på 250.000 kr. fra Holbæk Kommune.  Rent teknisk betyder det, at der gives en tillægsbevilling på 250.000 kr. til aktiedeponering ved oprettelse af Destination Sjælland. Denne finansieres af budget under driften på politikområde Erhverv og Turisme. Budgettet til dette er afsat i budget 2020.

En samlet liste over forklaringerne på omplaceringerne kan ses af bilag 2.

 

Indvirkning af forbrug i 2019 på budget 2020 og konsekvenser for 2021 (ændrede forudsætninger)

Siden budgetvedtagelsen for 2020 er forudsætningerne på en række områder ændret. Nogle forudsætninger er alene ændringer i forhold til om der er tale om serviceudgifter eller forsørgelsesudgifter, mens andre har konsekvenser for den samlede driftsramme. Der er tale om et tidligt estimat for året og erfaringen fra tidligere år viser, at det generelt er svært at skønne over udviklingen i indeværende og kommende år på nuværende tidspunkt. Handlingerne der udføres her ved BR1 skal ses i lyset heraf.

 • Der er udarbejdet sag til Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse vedrørende konjunkturer og høj indflyvning til budget 2020. Der forventes en ekstra udgift på 17,7 mio. kr. som følge af indvirkningen af forbruget i budget 2019 på budget 2020. Der er udarbejdet handleplaner til at imødegå disse udgifter. Herudover forventes der med baggrund i statens seneste økonomiske redegørelse på beskæftigelsesområdet et merforbrug på 15,6 mio. kr. som følge af ændrede konjunkturer. Hvis landstendenserne følger redegørelsen, vil Holbæk Kommune blive reguleret herfor i forbindelse med økonomiaftalen. Udviklingen afventes inden der bliver iværksat yderligere handlinger. Den økonomiske udvikling følges tæt og der gives status på hvert udvalgsmøde i forbindelse med udgiftsdriverne.
 • Udgifterne til Udbetaling Danmark i 2020 under politikområde Administration forventes samlet set at blive 4 mio. kr. større end det oprindelige budget for 2020. 2,6 mio. kr. af denne udgift skyldes fejl i forbindelse med budgetteringen af området for budget 2020. De resterende 1,4 mio. kr. er en ekstra regning fra KMD, som var ukendt ved vedtagelsen af budget 2020. Udgiften er en ekstra serviceudgift. Konsekvensen for budget 2021 er under udredning. Da det stadig er tidligt på året og da Økonomiudvalget historisk har haft mindreforbrug ses tiden an. Hvis der ved BR2 er merforbrug på Udvalget, vil der blive udarbejdet handleplaner med henblik på budgetoverholdelse.
 • Socialudvalgets økonomi forventes også at være under pres i 2020. På Voksenspecialområdet skal en lang række forudsætninger lykkes for budgettet for 2020 overholdes. Der er fortsat en forventning om, at dette kan lade sig gøre. På Børnespecialområdet er der også en lang række forudsætninger der skal lykkes. Udviklingen i udgifterne på området har været stigende der har i januar været flere anbringelser end forventet. Den økonomiske udvikling følges tæt og der gives status på hvert udvalgsmøde i forbindelse med udgiftsdriverne. Ved BR2 vil der, hvis området melder merudgifter ind, blive udarbejdet handleplaner.
 • Udgifter til interne mentorer har hidtil været bogført som forsørgelsesudgifter under Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. En del af disse udgifter skal bogføres som serviceudgifter under Økonomiudvalget. Beløbet er endnu ukendt, men af en væsentlig størrelse. Beløbets forventes kendt ved BR2.
 • Niveauet for serviceudgifter forventes udover ovenstående punkter forbedret med 12,5 mio. kr. hvilket skyldes at de 8,5 mio. kr. nævnt i omplaceringer ovenfor anvendes på beskæftigelsesindsats og dermed formindsker forbruget af serviceudgifter. Dertil er 4 mio. kr. under Forberedende grunduddannelse (FGU) budgetmæssigt placeret som serviceudgifter, men er retteligt ikke-service.

 

 

Indvirkning på den samlede ramme

Indvirkning af forbruget i 2019 samt de ændrede forudsætninger betyder samlet set et pres på det oprindelige budget i 2020 på ca. 37 mio. kr. Der er udarbejdet handleplaner for 17 mio. kr. og for de sidste 20 mio. kr. ses tiden nærmere an. Det oprindelige budget for 2020 har en kassestyrkelse på 26 mio. kr. og der er afsat en buffer til uforudsete udgifter på 13 mio. kr.

 

Serviceudgifter

Det nuværende pres på serviceudgifterne kan ses af nedenstående tabel

Pres på serviceudgifter i 2020 (- = mindre pres)

mio. kr.

Udbetaling Danmark

4,0

Pres på Socialudvalg (for nuværende 0)

0,0

Mentorer som serviceudgift (pt. ukendt)

 

Forbedring beskæftigelsesindsats

-8,5

Forbedring FGU

-4,0

 

 

Skatter

I budget 2020 har kommunerne samlet set sat skatterne mere op end det var aftalt i økonomiaftalen. Holbæk Kommune har ikke sat skatten op, men rammes af en kollektiv sanktion, fordi kommunerne under et har sat skatten op. Beløbet er ikke kendt endnu, men forventes at være af begrænset størrelse. I 2019 udgjorde beløbet ca. 200.000 kr.

 

Implementering af budget 2020

I forbindelse med implementeringen af budget 2020 er der en række initiativer, der skal gennemføres for at sikre budgetoverholdelse. Status på implementeringen af disse er medtaget i bilag 3 og 4 og vil blive medtaget i de resterende budgetrevisioner i 2020.

Økonomiske konsekvenser

Sagen medfører ikke økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 04-02-2020

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområdecaseno20-2842_#5169087_v1_bilag 1 - omplaceringer.pdf.pdf
caseno20-2842_#5169089_v1_bilag 2 - forklaring omplaceringer.pdf.pdf
caseno20-2842_#5169085_v1_bilag 3 - implementering af budget 2020.pdf.pdf
caseno20-2842_#5169086_v1_bilag 4 - implementering af budget 2020 - effektiviseringer.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - omplaceringer.pdf
Bilag 2 - forklaring omplaceringer.pdf
Bilag 3 - implementering af budget 2020.pdf
Bilag 4 - implementering af budget 2020 - effektiviseringer.pdf


5. Beslutning om initiativer der skal afhjælpe budgetudfordringen i 2020

Beslutning om initiativer der skal afhjælpe budgetudfordringen i 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. de generelle initiativer, der skal afhjælpe budgetudfordringen i 2020 for kerneområdet Alle Kan Bidrage, godkendes.
 2. handleplanen for kontanthjælpsindsatsen godkendes.
 3. handleplanen for dagpengeindsatsen godkendes.
 4. handleplanen for sygedagpengeindsatsen og jobafklaringsindsatsen godkendes.
Beskrivelse af sagen

Høj indflyvning i 2020

Kerneområdet Alle Kan Bidrage (AKBI)kan imødese to budgetmæssige udfordringer i 2020. Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse kommer som helhed ind i 2020 med en for høj indflyvning på 17,7 mio. kr. Heraf er AKBI ansvarlig for 17,1 mio. kr. og kerneområdet Uddannelse til Alle Unge (UAUN) for 0,6 mio. kr.  Den høje indflyvning skyldes fortrinsvist, at antallet af helårspersoner på offentlig forsørgelse med udgangen af 2019 lå 171 over det forventede. Det fordeler sig således på de to kerneområder:
 

 

Mio. kr.

Helårspersoner

UAUN

0,6

12

AKBI

17,1

159

 

For AKBI er den høje indflyvning en udfordring, som kerneområdet skal finde løsninger på i 2020. Nedenfor redegøres for initiativer i forbindelse hermed.
 

Ændrede konjunkturer

Ud over den høje indflyvning vil konjunkturerne også kunne påvirke budget 2020. Finansministeriets økonomiske redegørelse fra december 2019 peger på ændrede konjunkturer på landsplan og en forventet afmatning i beskæftigelsen som helhed. Hvis denne forudsigelse bliver en realitet, vil det påvirke Holbæk Kommune med en merudgift, der samlet set udgør 15,6 mio. Det fordeler sig således på de to kerneområder:
 

 

Mio. kr.

Helårspersoner

UAUN

-0,7

- 9

AKBI

16,3

123

 

Kommunerne kan blive kompenseret for konjunkturudviklingen i forbindelse med midtvejsreguleringen af budgetgarantien. AKBI følger udviklingen samt afventer, hvad udmeldingen bliver, før kerneområdet eventuelt sætter tiltag i værk.
 

Initiativer, der skal bidrage til at løse den økonomiske udfordring

Kerneområdet Alle Kan Bidrage vil sætte en række tiltag i værk, der har til formål dels at indfri budget 2020, som det fremgår af Beskæftigelsesplan 2020, dels at imødegå den høje indflyvning.

Initiativer på tværs af organisationen

Kerneområdet vil:

I forhold til organisation

 • Løfte udfordringen i fællesskab – og ”steppe op” på områder hvor der fortsat er potentiale for forbedringer
 • Reetablere kontanthjælpsområdet og lokal forankring af virksomhedsindsatsen samt matrixorganisering af tværgående indsatser
 • Datadrevet ledelse
 • Handleplaner for budgetoverholdelse for alle målgrupper udfærdiget af ansvarlige ledere – med løbende opfølgning/justering
 • Hyppig driftsstyring og opfølgning
 • Fortsætte samarbejdet med private leverandører om aktivering i strategiske partnerskaber

 

I forhold til indsatsen

 • Fortsætte de tiltag, der har givet gode resultater i beskæftigelsesindsatsen i 2019. Det gælder hyppige samtaler, særligt i den tidlige indsats, en høj grad af virksomhedsforlagt aktivering samt sikring af opdateret CV i borgernes sager.
 • Monitorere indsatsen for 25-35 borgere tæt og løbende.
 • Øget fokus på kontrolindsatsen.

 

 

Handleplaner for udvalgte forsørgelsesområder

Internt er der udarbejdet handleplaner på alle centrale forsørgelsesområder. Handleplaner for områderne dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp vedlagt denne sag som bilag til udvalgets godkendelse. Baggrunden er, at de udgør forsørgelsesområderne med de største potentialer.

Alle tre handleplaner har indsatsmæssige såvel som organisatoriske tiltag. Handleplanerne vurderer desuden, hvilke risici, der udgør de største forhindringer for at nå budgetmålene.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 04-02-2020

Indstilles godkendt.

 

Sagen skal til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.caseno20-2787_#5164530_v2_handleplan for budgetoverholdelse i akbi 2020.pdf
caseno20-2787_#5163472_v2_overblik over budget og aktiviteter 2020.pdf

Bilag

Handleplaner for Budgetoverholdelse i AKBI 2020
Overblik over budget og aktiviteter 2020


6. Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024

Drøftelse af effektiviseringer i perioden 2021-2024
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. effektiviseringsforslag med økonomisk effekt i 2021 drøftes
Beskrivelse af sagen

Den 22. januar 2020 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny model for arbejdet med effektiviseringer samt fordelingen af måltal for effektiviseringer i budget 2021.

Med denne sag igangsættes arbejdet i de stående udvalg i forhold til at identificere effektiviseringer i budget 2021. Udvalgene vil på møderne i februar, marts og april blive præsenteret for de effektiviseringsforslag, som administrationen har identificeret. I april oversender udvalget forslagene til Økonomiudvalget, som sender dem i høring.

Ved budget 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen, at man fremadrettet skulle arbejde med en effektiviserings- og besparelsesstrategi. Efter Kommunalbestyrelsens vedtagelse d. 22. januar af modellen for 2021, er besparelser ikke længere en del af modellen. Der arbejdes nu udelukkende med effektiviseringer.

Formålet med at arbejde med effektiviseringer er at lokalisere effektiviseringsgevinster som kan skabe plads for politisk prioritering. Samtidig skal det hjælpe organisationen med at fokusere og optimere arbejdsgange, så kommunens midler anvendes så økonomisk effektivt som muligt.

Ny model for effektiviseringer:

 • Måltallet på 28 mio. kr. fastholdes svarende til ca. 1 % af serviceudgifterne
 • Der arbejdes udelukkende med effektiviseringer
 • Hvis udvalget kan lokalisere effektiviseringsgevinster, som samlet set for udvalget, overstiger deres måltal, så kan udvalget bruge ”overskuddet” til at finansiere merudgifter eller anvende det til formål efter udvalgets ønsker. Overopfyldelse tilgår ikke længere fællesskabet, medmindre det er udvalgets ønske
 • Udvalget skal samlet set opnå deres måltal på tværs af udvalgets politikområder, derfor kan overopfyldelse på et politikområde, bruges til at dække underopfyldelse på et andet politikområde. Først når det samlede måltal er opnået, kan udvalget disponere over evt. yderligere overopfyldelse
 • Den nye model fastholder den tidligere tidsmæssige forskydning i forhold til budgetprocessen, så høringen af effektiviseringsforslagene sker i foråret og effektiviseringsforslagene vedtages af Kommunalbestyrelsen i maj. På den måde kendes det politiske råderum samt evt. overopfyldelse på udvalg før budgetcampen i august.

Tidsplan for arbejdet med effektiviseringer:

Dato:

Handling

22. januar

Kommunalbestyrelsen vedtager model og måltal for effektiviseringerne i 2021

Primo marts og april

De stående udvalg samt Økonomiudvalget drøfter effektiviseringer på eget område

Primo april

De stående udvalg drøfter effektiviseringer på eget område og oversender til Økonomiudvalget

Onsdag den 15. april – torsdag den 30. april

Økonomiudvalget sender effektiviseringerne i høring i MED- organisation samt råd og nævn

13. maj

Økonomiudvalget behandler effektiviseringer for 2021

20 maj

Kommunalbestyrelsen vedtager effektiviseringer for 2021

 

Mål tal for effektiviseringer i 2021:

Den nye fordeling af måltal tager udgangspunkt i de to tidligere års effektiviseringer justeret med administrations vurdering af, hvad der er realistisk. Måltallet tager samtidig hensyn til stigende profiler fra effektiviseringsforslag i 2019 og 2020. Disse forslag reducerer måltallet for budget 2021.

 

I 2021 priser i 1.000 kr.

Måltal

Profil fra tidligere år

Faktiske måltal

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

1500

-1000

500

Dagundervisning

500

0

500

Beskæftigelse og Uddannelse

1.000

-1.000

0

 

 

 

 

I alt – alle udvalg

28.000

-8.850

19.150

Disponeret til investeringer

-5.000

 

-5.000

Reel mulighed for politisk råderum

23.000

-8.850

14.150

 

På mødet fremlægges overvejelser i forhold til effektiviseringer i 2021

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 04-02-2020

Drøftet

7. Beslutning om justering af særlig beskæftigelsesindsats for 25-35-årige

Beslutning om justering af særlig beskæftigelsesindsats for 25-35-årige
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. justering af den særlige beskæftigelsesindsats for 25-35-årige ydelsesmodtagere godkendes
Beskrivelse af sagen

På møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26. november 2019 godkendte udvalget administrationens forslag om en særlig beskæftigelsesindsats for målgruppen 25-35-årige ydelsesmodtagere. Forslaget bestod af en samlet indsatsmodel for borgere i aldersgruppen 25-35 år. Tanken bag indsatsen er, at yngre borgere på forsørgelse skal være aktive i virksomhedspraktikker, job eller i aktiveringsindsatser. Ansvaret for indsatsen deles af kerneområderne Uddannelse til Alle Unge og Alle Kan Bidrage.

Siden beslutningen i november har administrationen været nødsaget til at tilpasse indsatsen til de ressourcer, der er til rådighed, og fastsætte et deraf følgende realistisk ambitionsniveau.

Justering af nettomålgruppens størrelse

Målgruppen er ydelsesmodtagere i alderen 25-35 år. Bruttomålgruppen er ca. 1.000 borgere. Undtaget fra målgruppen er:

 • førtidspensionister
 • borgere på Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU)
 • borgere, der vurderes at være åbenlyst uddannelsesparate
 • borgere som allerede er aktive i relevante indsatser
 • borgere, der er passive pga. sygdom
 • borgere, der har været ledige i mindre end 13 uger, og som forventes hurtigt selv at finde job

Hermed udgør nettomålgruppen ca. (januar 2020):

 • Uddannelse til Alle Unge:150 borgere
 • Alle Kan Bidrage: 370 borgere

Nettomålgruppens størrelse er (på baggrund af administrationens gennemgang af borgergrupper i bruttomålgruppen) nedjusteret i forhold til dagsordenspunktet fra november 2019.

Et fælles grundlag for de to kerneområder

Den fælles tilgang til arbejdet med borgerne vil fortsat være:

 • Evidensbasereret indsats, der hviler på viden om, hvad der virker
 • Indsats, hvor kommunen inddrager det lokale erhvervsliv og foreningsliv
 • Intensive forløb med hyppige samtaler og løbende aktivering i form af formålsbestemt virksomhedsvendt praktik, ordinære løntimer eller løntilskud mm.
 • Hvor det er muligt, skal det tilstræbes at borgere opnår ordinære timer (småjob) i stedet for praktik. Det kan evt. være som en kombination af job og praktik

Foruden ovenstående vil indsatsen omfatte en ”vende i døren-indsats”, hvor nye ydelsesmodtagere modtager intensiv vejledning samt understøtning af jobsøgning, hvis det er det mest relevante tilbud.

Justering i anvendelsen af tilbud

Ambitionen for målgruppen er fortsat en høj grad af virksomhedsforlagt aktivering mv. for målgruppen svarende til, at 65 pct. af borgerne har været i praktik, job med løntilskud eller er kommet i et voksenlærlingeforløb med udgangen af 2020. I forhold sagen fra november 2019 justeres indsatserne som følger:

 • Størsteparten af målgruppen kommer i tilbud inden for rammerne af kerneområdernes ordinære tilbudsvifte.
 • Den ordinære tilbudsvifte tilpasses løbende, og i et kommende udbud, som kerneområdet Alle Kan Bidrage gennemfører medio 2020, indarbejdes et spor, som tilgodeser indsatser for de 25-35-årige.

Justering af særlige indsatser

De tidligere fire særlige indsatser nedjusteres til to sær-indsatser:

 • En indsats i Jyderup i en velfærdsalliance med DBU
 • Social inklusion gennem vækstpartnerskaber

Det betyder, at indsatsen Holbæk på Toppen (cykelprojektet) ikke realiseres. Det skyldes, at projektet bliver dyrere end forventet, og beskæftigelsesindsatsen kan, som beskrevet under økonomiske konsekvenser, generelt imødese budgetmæssige udfordringer i 2020.

Projektet ’Sport, kultur og fast arbejde’ i samarbejde med Sportsbyen bliver ikke realiseret pt. Det skyldes, at et pilotprojekt fra 2019 viste, at konceptet skal udvikles og tilpasses yderligere. Dog vil Sportsbyen fortsat have to løbende pladser som led i aktivering af ledige. De to kerneområder vil desuden fortsat have fokus på at anvende kommunens sports- og kulturtilbud som praktiksteder.

Justering af forventede effekter

 • Den samlede forventede effekt af indsatsen er, at målgruppen med udgangen af 2020 er reduceret med 50 helårspersoner. Måltallet er nedjusteret fra 70 helårspersoner i forhold til dagsordenspunktet fra november 2019. Nedjusteringen sker som følge af tilpasningen af indsatsen til de ressourcer, der er til rådighed.
 • For indsatsen i Jyderup (Velfærdsalliancen med DBU) er den forventede effekt, at de 25 aktivitetsparate borgere i indsatsen som minimum bliver job- eller uddannelsesparate.
 • For indsatsen Social Inklusion gennem vækstpartnerskaber er den forventede effekt, at 3 af de 8 deltagende Holbæk-borgere kommer i job.

Kerneområderne vil monitorere indsatsen løbende for at følge graden af målopfyldelse. Kerneområderne forventer at kunne give udvalget en status på indsatsen i september 2020 og derefter ifølge aftale.

Økonomiske konsekvenser

Kerneområdet Alle Kan Bidrage står over for en budgetudfordring i 2020. Præmissen for at kunne overholde budgettet, er bl.a. at kerneområdet i højere grad får denne målgruppe i job eller uddannelse. Kerneområdet har afsat 1 mio. kr. af indsatsbudgettet til nye indsatser for målgruppen. Det kan f.eks. være indsatser i kultur- og sportslivet. Hvad angår projektet Social inklusion gennem vækstpartnerskaber, bidrager kerneområdet med 100.000 kr. Derudover skal opgaven for de 25-35-årige løftes inden for rammerne af de ordinære indsatsmidler.

Kerneområdet Uddannelse til Alle Unge forventer med fornødne prioriteringer at kunne løse opgaven inden for rammerne af det eksisterende budget. Det betyder også, at der i perioder nedprioriteres andre målgrupper.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 26.11.2019. Sag nr.: 109: Beslutning om en samlet beskæftigelsesindsats for de 25-35-årige.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 04-02-2020

Godkendt

8. Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til renovering af Anders Larsensvej 5 – 9, HUSC fase 2 projektet

Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til renovering af Anders Larsensvej 5 – 9, HUSC fase 2 projektet
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. rådighedsbeløb på 16,0 mio. kr. frigives til anlægsbevilling ’Holbæk Uddannelses- og Studiecenter’ under Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse.
Beskrivelse af sagen

På Kommunalbestyrelsesmødet den 23. januar 2019 blev det besluttet at anvende Anders Larsensvej 5 – 9 til HUSC-uddannelsescenter for sygeplejerskeuddannelsen.

Første fase af HUSC-projektet blev afsluttet i august måned 2019 hvor undervisningen af sygeplejesker blev flyttet fra Østre Skole til de nye faciliteter på Anders Larsensvej. Det første hold på uddannelsen for finansøkonomer startede ligeledes i august måned 2019.

Der er i budgettet for 2020 afsat 16 mio. kr. til gennemførelsen af fase 2 i HUSC-projektet, hvor 1. sal i fløj 2 istandsættes og bygning S ombygges til undervisningsformål.

Fase 2 sikrer, at der er de nødvendige faciliteter til rådighed for sygeplejerskeuddannelsen og finansøkonomuddannelsen, når de nye hold starter op i august måned 2020. Der er tale om en udvidelse af uddannelserne med yderligere 3 hold, således er der i august 2020 er 7 hold på skolen. Der starter yderligere 2 hold op i august måned 2021. Den påtænkte udvidelse af uddannelserne kan ikke ske uden en gennemførsel af fase 2 i HUSC-projektet.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten for budget 2020 afsat 16 mio. kr., der dækker omkostninger til gennemførelse af Fase 2 i HUSC-projektet. Denne sag har ikke yderligere økonomiske konsekvenser, da der alene er tale om frigivelse af rådighedsbeløbet.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019, pkt. 26

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 04-02-2020

Indstilles godkendt

9. Orientering om Årsrapport 2019 for Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Orientering om Årsrapport 2019 for Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om Årsrapport 2019 for Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Baggrund

Den 18. april 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen ’Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering’. Hvert år udarbejder Uddannelse til Alle Unge en årsrapport på baggrund af indsatser i medfør af handlingsplanen og antallet af henvendelse til politiet i årets løb. Kommunalbestyrelsen og de relevante stående udvalg orienteres om årsrapporten.

Årsrapport 2019 - væsentlige pointer

Årsrapport 2019 er vedhæftet dagsordenspunktet. Rapportens væsentlige pointer er:

 • Antallet af henvendelser vedrørende radikalisering eller ekstremisme ligger nogenlunde på niveau med tidligere periode i Holbæk Kommune.
 • Der har været fire helt konkrete henvendelser på baggrund af handlingsplanen og dens action-card. Der er tale om én henvendelse, der relaterer til radikaliserede ytringer, to henvendelser, der relaterer til højreekstremistisk propaganda og én, der relaterer til en generel trivselsproblematik og trussel som gav anledning til en bekymring om, hvorvidt dette kunne medføre radikalisering.
 • I de konkrete sager har indsatsen været at fastholde tæt kontakt med den unge, vejledning til skole samt opfølgningssamtaler med relevante parter.
 • Der etableret et Infohus Netværk i hver af de 12 politikredse. Dette tværsektorielle forum faciliteres af politiets tovholder og består af repræsentanter fra bl.a. kommune, PET og SIRI (Nationalt center for forebyggelse af ekstremisme). I netværket udveksles erfaringer og viden indenfor feltet. I Midt-og Vestsjælland mødes netværket ca. fire gange om året.

Handlingsplanen er fortsat et værdifuldt værktøj til at tydeliggøre indsatser i forhold til specifikke målgrupper. Desuden fungerer planen som et værktøj til at orientere sig i beskyttende faktorer og risikoindikatorer samt til at bringe de beskyttende faktorer i spil, hvor det er muligt og så tidligt som muligt.

Nyt værktøj og nye tendenser i 2019

SSP-konsulenterne arbejder kontinuerligt på at udbrede kendskabet til ’Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering’ og udvikle indsatsen på området. I 2019 er et nyt vurderingsværktøj taget i brug. Samtidig har der været styrket fokus på radikaliseringstendenser på sociale medier og på særlige grupperinger, hvor der kan være bekymring for radikalisering og ekstremisme.

SSP samarbejder i forvejen bredt med kerneområderne, ligesom de har et indgående samarbejde med blandt andre forældre, foreninger, kriminalforsorgen og de boligsociale helhedsplaner. Vurderingen er, at der efterhånden er sikret et bredt kendskab til de muligheder, som handlingsplanen giver.

Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke at være miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

Lovgrundlag – link

Link til: Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering – kort, mellemlang og lang version

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 18. april 2018: Punkt 77. Beslutning om handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 04-02-2020

Indstilles taget til efterretningcaseno18-10476_#5157615_v1_årsrapport 2019 ekstremisme og radikalisering - endelig.pdf

Bilag

Årsrapport 2019 ekstremisme og radikalisering - endelig


10. Orienteringer til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 04.02.2020

Orienteringer til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 04.02.2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

 • JobCamp 2020?

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

 • Invitation fra KL til fyraftensmøde om en ny beskæftigelsesindsats

 

Forventede sager på kommende møder i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse:

Den 3. marts:

 • Orientering om budget 2020 (udgiftsdrivere)
 • Drøftelse af budgetforslag 2021
 • Drøftelse af effektiviseringer 2021
 • Orientering om ankestatistik
 • Beslutning om virksomhedsstrategi
 • Orientering om kontrolindsatsen - årlig status i forlængelse af administrationsgrundlag
 • Orientering om resultat af brugerundersøgelser 2019
 • Orientering om status på Ungdomskriminalitetsnævnets arbejde
 • Orientering om Mandag Morgens analyse og PUU's valg af temaer
 • Orientering om kvalitetsrapport for Holbæk 10. klassecenter
 • Beslutning om kommunale måltal jf. EUD-aftalen

 

Den 2. april:

 • Drøftelse af borgerrådgiverens årsberetning
 • Orientering om budget 2020 (udgiftsdrivere)
 • Drøftelse af budgetforslag 2021
 • Beslutning om effektiviseringer 2021
 • Godkendelse af integrationsrådets årsrapport
 • Status på beskæftigelsesindsatsen i Vangkvarteret
 • Drøftelse af halvårlig status på virksomhedsrettet partnerskabsaftale

 

Den 5. maj:

 • Orientering om budget 2020 (udgiftsdrivere)
 • Drøftelse af budgetforslag 2021
 • Beslutning - godkendelse af effektiviseringer 2021
 • Budgetrevision 2
 • Orientering om budget 2020 
 • Orientering om indsatsen for afklaringssager og rehabiliteringssager
 • Beslutning om indstilling fra PUU
11. Underskriftsark

Underskriftsark