UDVALG

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

MØDE

Referat - dialogmøde

STED

Kanalstræde 2, Mødelokale 0.13

STARTTIDSPUNKT

07-01-2020 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

07-01-2020 16:30:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsordenen
2. Dialogmøde mellem Socialudvalget og Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
3. Underskriftsark1. Godkendelse af dagsordenen

Godkendelse af dagsordenen
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Socialudvalget

Dialogmøde

Indstilling

Administrationen indstiller, at

  1. dagsordenen til dialogmødet mellem Socialudvalget og Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 7.01.2020 godkendes.
Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 07-01-2020

Godkendt.

2. Dialogmøde mellem Socialudvalget og Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Dialogmøde mellem Socialudvalget og Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Socialudvalget

Temadrøftelse

Indstilling

Administrationen indstiller, at de to udvalg:

  1. drøfter muligheder for samarbejder mellem de to udvalgs ansvarsområder til understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.
Beskrivelse af sagen

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse har taget initiativ til et dialogmøde med Socialudvalget. Formålet med mødet er at danne et fælles billede af mulige samarbejder mellem de to udvalgs ansvarsområder til understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Socialudvalget og Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse har ansvaret for en fælles målgruppe af borgere, som både modtager social indsats og beskæftigelsesindsats. For borgere i denne målgruppe kan den sociale indsats understøtte den beskæftigelsesrettede indsats, og opgaven kan med fordel koordineres og løses ud fra et helhedsperspektiv i forhold til borgeren.
 

Oplæg ved kerneområderne Alle Kan Bidrage, Aktiv Hele Livet samt Udsatterådet

Udsatterådet samt de to involverede kerneområder indleder med oplæg, der dels skal give udvalgene mulighed for at danne sig et fælles billede af eksisterende samarbejder, dels kan danne grundlag for den videre drøftelse.


Drøftelsen på mødet

Drøftelsen kan tage udgangspunkt i:

  • Skal samarbejdet understøtte driften på de nuværende vilkår, eller ønsker udvalgene, at kerneområderne udvikler nye områder for samarbejde?
  • Hvad er mulighederne inden for de eksisterende økonomiske og organisatoriske rammer i henholdsvis beskæftigelsesindsatsen og socialindsatsen?


På mødet deltager repræsentanter fra Udsatterådet, afdelingsleder Bjørn Schülein fra kerneområdet Alle Kan Bidrage samt afdelingsleder Lone Henriksen fra kerneområdet Aktiv Hele Livet.

Økonomiske konsekvenser

Drøftelsen har ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være umiddelbare miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, 29.10.2019. Sag nr.: 96: Beslutning om tættere samarbejde mellem beskæftigelsesområdet og socialområdet.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 07-01-2020

Drøftet.caseno19-45638_#5133665_v2_orientering om rammer og eksisterende samarbejder.pdf
caseno19-45638_#5143347_v1_udsatterådets oplæg.pptx

Bilag

Orientering om rammer og eksisterende samarbejder
Udsatterådets oplæg


3. Underskriftsark

Underskriftsark