UDVALG

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

MØDE

Referat

STED

Mødecentret, Lokale 0.13, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

26-11-2019 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

26-11-2019 17:30:00


PUNKTER

103. Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 26.11.2019
104. Orientering om budget 2019 - november
105. Beslutning om Budgetrevision 4, 2019
106. Orientering om status på investeringer i 2019 - november
107. Godkendelse af Uddannelsesplan 2020
108. Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2020
109. Beslutning om indgåelse af velfærdsalliance med DBU
110. Beslutning om en samlet beskæftigelsesindsats for de 25-35-årige
111. Beslutning om styrkelse af arbejdet på gadeplan
112. Orientering om status på opstart af FGU og implementering af nye krav til den kommunale ungeindsats
113. Orienteringer til mødet i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 26.11.2019
114. Underskriftsark103. Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 26.11.2019

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 26.11.2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsordenen til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse godkendes.
Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-11-2019

Godkendt.

104. Orientering om budget 2019 - november

Orientering om budget 2019 - november
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orienteringen om budget 2019 tages til efterretning.

 

Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på væsentlige dele af hvert politikområde.

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2020-2023.

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug.

Månedens væsentligste kommentarer til udgiftsdriverne er:
 

Kerneområdet Alle Kan Bidrage

 • Sygedagpenge: Afstanden mellem det budgetlagte antal helårspersoner og det faktiske antal mindskes måned for måned, dog ikke så hurtigt som forventet. Forsørgelsesudgifterne falder ujævnt i forhold til antallet af modtagere, og der har været store udgifter i oktober. Niveauet for sygedagpenge er dog markant under sidste års niveau.
 • A-dagpenge: Udviklingen i antal af personer på A-dagpenge har ikke været gunstigt i forhold til det budgetlagte. Holbæk Kommune har især i årets tre første måneder ligget under budgettet, men billedet er vendt og der er nu flere helårspersoner end samme tidspunkt sidste år.
 • Førtidspension: den forventede udvikling i antallet af helårspersoner var en var en stigning i første halvår grundet den sigende pensionsalder. Herefter var forventningen, at antallet skulle falde igen i andet halvår. Dette er ikke sket, og Holbæk Kommunes antal modtagere udvikler sig nu som på landsplan.

 

Kerneområdet Uddannelse til Alle Unge

 • Uddannelseshjælp: Der har været høj indflyvning fra 2018, hvilket betyder, at antallet af borgere uddannelseshjælp er højere end budgetteret. Derudover er antallet på uddannelseshjælp ikke faldet som forventet. Der bliver udarbejdet handlingsplaner, som forventes at have en effekt i 2020.
   
 • Ressourceforløb under 30 år: Der er færre borgere end budgetteret, hvilket giver et mindreforbrug. Der er arbejdet på at reducere antallet af borgere, og der visiteres færre borgere til denne ydelse.
Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ud over dem, der er beskrevet i sagsfremstillingen ovenfor.

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser

 

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-11-2019

Taget til efterretning.caseno19-5264_#5103834_v1_budget 2019 - november.pdf

Bilag

Budget 2019 - november


105. Beslutning om Budgetrevision 4, 2019

Beslutning om Budgetrevision 4, 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Uddannelse og Beskæftigelse, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der gives tillægsbevilling på 21,1 mio. kr. på politikområde Beskæftigelse og Uddannelse og 0,8 mio. kr. på politikområde Dagundervisning under Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse samt 18,0 mio. kr. på politikområde Voksenspecialområdet under Socialudvalget, finansieret af kassen
 2. der gives negativ tillægsbevilling til buffer til uforudsete udgifter på 19,2 mio. kr. som lægges i kassen
 3. der gives anlægsbevilling på 21 mio. kr. til Asfalt under Udvalget for Klima og Miljø som frigives og finansieres af negativ tillægsbevilling på 21 mio. kr. på drift under Udvalget for Klima og Miljø
 4. øvrige omplaceringer og tillægsbevillinger som fremgår af bilag 1 godkendes
 5. der udarbejdes handleplaner på Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
Beskrivelse af sagen

Med budgetrevision (herefter BR) 4 forventes det at driftsbudgettet overholdes. Der forventes således et mindreforbrug på de samlede driftsudgifter på 20,3 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget.

Sammenlignes i stedet med det oprindelige budget, er der en forventning om merforbrug på 32,0 mio.kr. heraf tegner serviceudgifterne sig for 7,8 mio. kr.

Merforbruget på serviceudgifterne har været i fokus ved såvel BR2 som BR3. Ved BR2 forventedes et merforbrug på 33,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og dermed i forhold til kommunens måltal for service. Derfor besluttede Kommunalbestyrelsen tilbageholdenhed på forbrug af drift i hele organisationen. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 19,7 mio. kr. på serviceudgifterne – i forhold til kommunens måltal for service. For at sikre, at budgettet til serviceudgifter ikke blev overskredet, indførte Kommunalbestyrelsen derfor yderligere tilbageholdenhed i forbruget. Herudover blev der ved BR3 iværksat flytning af anlægsudgifter væk fra servicerammen mm., som samlet set betød, at det forventede merforbrug på service ville være på 14,5 mio. kr., inden den yderligere tilbageholdenhed blev iværksat. 

 

Den yderligere tilbageholdenhed har medført, at forventningen til merforbruget er nede på 7,8 mio. kr. ved BR4. Men da rammen til serviceudgifter er blevet reduceret siden BR3, er den reelle overskridelse af serviceudgifterne på 9,9 mio. kr. (beskrevet i afsnit om serviceramme nedenfor).

 

Forventninger til totaloversigtens resultat i BR4

Med BR 4 forventes resultatet af regnskabet at blive et overskud på 20,1 mio. kr.

Det svarer til et samlet mindreforbrug på 123,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget stammer fra både drift og anlæg.

I forhold til det oprindelige budget er der tale om et forventet mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Det dækker blandt andet over et merforbrug på 32,0 mio. kr. på driften og et mindreforbrug på 36,6 mio. kr. på anlæg.

Det forventede merforbrug på 32,0 mio.kr. på driften består af forventet merforbrug på 7,8 mio. kr. på serviceudgifter og 24,2 mio. kr. på andre driftsudgifter. På serviceudgifterne er det primært under Socialudvalget, der forventes et merforbrug. På andre driftsudgifter er det forsørgelsesudgifterne, der forventes at overstige det oprindelige budget.

 

Servicerammen

Kommunalbestyrelsen behandlede den 13. marts 2019 sagen ”Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2018 til 2019”. Her blev det besluttet, at der i forbindelse med budgetrevisionerne i år skal følges særskilt op på serviceudgifterne. Serviceudgifterne opgjort på udvalgsniveau fremgår af tabel 1.

Den forventede overskridelse af det oprindelige budget på 7,8 mio. kr. til serviceudgifter kan opgøres således:

Tabel 1: Serviceudgifter 2019

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2019

Korrigeret budget 2019

Forventet regnskab 2019 BR4

Forventet afvigelse på oprindeligt budget til serviceudgifter

2019

 

A

B

C

C-A

Serviceudgift*

2.901,6

2.956,9

2.909,4

7,8

Økonomiudvalget

591,2

596,0

557,8

-33,4

Udvalget for Børn og Skole

897,3

922,3

908,7

11,5

Udvalget for Ældre og Sundhed

554,4

561,0

551,9

-2,5

Udvalget for Klima og Miljø

129,1

128,3

128,5

-0,7

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

46,4

49,1

47,5

1,1

Udvalget for Kultur og Fritid

109,9

115,6

108,0

-1,9

Socialudvalget

573,3

584,5

607,1

33,8

 

Rammen til serviceudgifter er siden BR3 blevet reduceret. Det skete i forbindelse med aftalen mellem KL og regeringen om økonomien i 2020. Udviklingen i lønudgifterne i 2019 bliver ikke lige så høj som forventet i 2018 og derfor reduceres kommunens ramme til service. Hertil kommer en række andre mindre ændringer (primært som følge af ny lovgivning) som alt i alt reducerer rammen i Holbæk Kommune med 2,1 mio. kr. Derfor er det forventede merforbrug i forhold til servicerammen på 9,9 mio. kr., mens merforbruget i forhold til det oprindelige budget er 7,8 mio. kr.

Når det er er vigtigt at overholde det oprindelige budget for service, er det på grund af sanktionslovgivningen.

Sanktionsloven har både et individuelt og kollektivt element. Hvis kommunernes samlede forbrug på serviceudgifterne således overskrides i regnskab 2019, vil kommunernes bloktilskud blive reduceret i 2020. Er man som kommune med til at overskride rammen, straffes man hårdere, end hvis man har overholdt sit budget.

Det er altså vigtigt at holde budget til serviceudgifter for at mindske en eventuel sanktion. Hertil kommer, at pejlemærket vedrørende serviceudgifter, som Kommunalbestyrelsen reviderede 19. juni 2019, fastslår, at forbruget af serviceudgifter ikke må overskride det budgetlagte forbrug.

I 2018 blev servicerammen for kommunerne under ét kun lige akkurat overholdt. 

 

Handlinger som følge af BR4

I forbindelse med budget 2020 blev det besluttet, at asfalt er en anlægsudgift og udgiften blev derfor flyttet fra drift til anlæg. Det indstilles derfor, at der i forbindelse med B4 gøres det samme for 2019. Det betyder, at der gives en anlægsbevilling på 21 mio. kr. til asfalt i 2019 og at der gives en negativ tillægsbevilling på 21 mio. kr. på politikområde Kommunale Veje og Trafik under Udvalget for Klima og Miljø.

Holbæk Kommunes ramme til serviceudgifter forventes overskredet med 9,9 mio. kr. I forbindelse med BR3 blev der gjort opmærksom på, at forbrugsprocenterne kunne indikere, at skønnene over forventet merforbrug på service lå i overkanten. De samme forbrugsprocenter pr. ultimo oktober viser stadig samme tendens og indikerer stadig, at skønnet ligger i overkanten.

Da det anbefales at flytte asfalt fra drift til anlæg i 2019, vil det medføre, at udgifterne til service vil blive reduceret med 21 mio. kr. Med baggrund i usikkerhederne i skønnene samt udviklingen i forbrugsprocenterne, så anbefales ikke yderligere handlinger.

I forbindelse med BR4 udmøntes buffer til uforudsete udgifter. Det sker ved, at bufferpuljen på 19,2 mio. kr. lægges i kassen og dermed finansierer hovedparten af bufferen den tillægsbevilling, der gives til Voksenspecialområdet på 18 mio. kr. på Socialudvalget. Merforbruget på Børnespecialområdet tillægsbevilges ikke, da merforbruget på Kikhøj og Undløse Behandlingshjem overstiger det samlede merforbrug på området.

Herudover gives tillægsbevilling på 21,1 mio. kr. til politikområde Beskæftigelse og Uddannelse og 0,8 mio. kr. på politikområde Dagundervisning under Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. Merforbruget medfører her desuden, at det indstilles, at der iværksættes handleplaner på politikområde Beskæftigelse og Uddannelse.

Hermed anvendes bufferen til at finansiere merforbrug primært på Socialudvalget.

Bevillinger gives således, at Holbæk Kommune lever op til Budget- og Regnskabsregulativets krav jf. bilag 10.02 om, at der ved forventning om en overskridelse af driftsbevillingerne skal anmodes om en tillægsbevilling.

Forventninger til totaloversigtens resultat i BR4

Med BR 4 forventes resultatet af regnskabet at blive et overskud på 20,1 mio. kr.

Det svarer til et samlet mindreforbrug på 123,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget stammer fra både drift og anlæg, 20 mio. kr. fra drift og 100 mio. kr. fra anlæg.

I forhold til det oprindelige budget, er der tale om et forventet mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Det dækker blandt andet over et merforbrug på 32,0 mio. kr. på driften og et mindreforbrug på 36,6 mio. kr. på anlæg.

Det forventede merforbrug på 32,0 mio.kr. på driften består af forventet merforbrug på 7,8 mio. kr. på serviceudgifter og 24,2 mio. kr. på andre driftsudgifter. På serviceudgifterne er det primært under Socialudvalget, der forventes et merforbrug. På andre driftsudgifter er det forsørgelsesudgifterne, der forventes at overstige det oprindelige budget.

 

Tabel 2: Samlet resultat

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2019

Korrigeret budget 2019

Forventet regnskab 2019 BR4

Forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2019 BR4

Forventet afvigelse mellem oprindeligt budget og forventet regnskab 2019 BR4

Indtægter

-4.433,8

-4.443,6

-4.447,8

-4,2

14,0

Driftsudgifter

4.148,9

4.201,2

4.180,9

-20,3

32,0

-serviceudgifter

2.901,6

2.956,9

2.909,4

-47,5

7,8

-overførsler

872,5

870,2

900,3

30,2

27,8

-andet ej service

374,7

374,2

371,1

-3,1

-3,6

Renter

25,1

25,1

18,8

-6,3

6,3

Anlæg

170,0

233,5

133,5

-100,1

36,6

Forsyning

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Finansiering

74,2

86,8

94,6

7,8

-20,3

Resultat i alt

-15,6

103,0

-20,1

-123,1

4,5

Kasseopbygning

15,6

-103,0

20,1

123,1

-4,5

 

BR4 viser et forventet mindreforbrug på 123,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug består af:

• Forventet mindreforbrug på driften på 20,3 mio. kr.

• Forventede merindtægter på skatter og tilskud på i alt 4,2 mio. kr.

• Forventet mindreforbrug på anlæg på 100,1 mio. kr.

• Forventet mindreforbrug på renter på 6,3 mio. kr.

• Forventet merforbrug på finansiering på 7,8 mio. kr.

 

I tabel 3 ses afvigelserne på de enkelte udvalg på driften.

 

Tabel 3: Forventet regnskab og afvigelse på driftsudgifter (udvalgsopdelt)

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2019

Korrigeret budget 2019

Forventet regnskab 2019 BR4

Forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2019 BR4

Forventet afvigelse mellem oprindeligt budget og forventet regnskab 2019 BR4

Driftsudgifter

4.148,9

4.201,2

4.180,9

-20,3

32,0

Økonomiudvalget

580,1

586,3

547,4

-38,9

-32,7

Udvalget for Børn og Skole

897,3

922,3

908,7

-13,6

11,5

Udvalget for Ældre og Sundhed

845,8

850,6

843,3

-7,3

-2,5

Udvalget for Klima og Miljø

129,1

128,3

128,5

0,1

-0,7

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

952,7

952,9

974,8

22,0

22,2

Udvalget for Kultur og Fritid

109,9

115,6

108,0

-7,6

-1,9

Socialudvalget

634,0

645,2

670,2

25,0

36,2

 

Hovedforklaringerne på de forventede merforbrug på udvalgsniveau er:

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes mindreforbrug på 13,6 mio. kr. Ved BR 3 var beløbet 11,5 mio. kr. Årsagen til det forventede mindreforbrug er dels tilbageholdenhed på Dagtilbudsområdet, som forventes at beløbe sig til 7,5 mio. kr., dels forventet mindreforbrug på Skoleområdet på 6,7 mio.kr. og dels et merforbrug på 0,6 mio. kr. på Sundhed for Børn og Unge. På skoleområdet er det forventede mindreforbrug stadig sammensat af forventet merforbrug på de enkelte skoler, som opvejes af handleplaner på skoleområdets fællesområde.

 

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. Ved BR3 var beløbet 1,7 mio. kr. Årsagen er primært et forventet mindreforbrug på hjemmeplejen – både myndighed og udfører. I modsat retning trækker hjælpemidler, hvor der er forventning om merforbrug.

 

Socialudvalget:

Der forventes et merforbrug på 25,0 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. mere end forventningen ved BR 3. Årsagen til det forventede merforbrug ligger både på Børnespecialområdet og Voksenspecialområdet. På Børnespecialområdet er årsagen primært forventede merudgifter til opholdssteder, samt forventet merforbrug på henholdsvis Kikhøj samt Undløse Skole og Behandlingshjem. På Voksenspecialområdet er årsagen primært botilbud, både de længerevarende ophold, dem til personer med særlige sociale problemer, botilbudslignende tilbud og midlertidigt ophold.

 

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes et mindreforbrug på 7,6 mio. kr., stort set svarende til forventningerne ved BR3. Det forventede mindreforbrug skyldes primært udvist tilbageholdenhed i forbruget og at en række puljemidler først forventes udbetalt i 2020.

 

Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr., hvorimod der ved BR3 var et forventet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Ændringen skyldes yderligere omkostninger til beredskabet, flere opgaver på vejområdet samt en manglende indtægt fra staten vedr. affald. Den var tidligere forventet udbetalt ultimo 2019.

 

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes et merforbrug på 22 mio. kr., hvilket er en stigning på 7,4 mio. kr. i forhold til BR 3. Det forventede merforbrug er sammensat af forventning om merforbrug på især førtidspension og sygedagpenge samt uddannelseshjælp, ledighedsydelse og kontanthjælp. Der forventes mindreforbrug på A-dagpenge, integrationsydelse, ressourceforløb til personer under 30 år og revalidering. Det er især førtidspension og sygedagpenge, der sprænger budgettet.

 

Stigningen på 7,4 mio. kr. siden BR3 skyldes dels, at mindreforbruget på A-dagpenge nu ikke ser ud til at blive så højt som tidligere forventet, og dels bristede forventninger om at få udgifterne til sygedagpenge ned på det budgetlagte niveau.

 

Økonomiudvalget:

Der forventes et mindreforbrug på 38,9 mio. kr. Det forventede mindreforbrug er dermed øget med 3,0 mio. kr. i forhold til BR3. Hovedårsagen til det forventede mindreforbrug skal findes i forventet mindreforbrug på generelle reserver. Det vil sige bufferpuljen og Puljen til udvikling af lokalområderne. Derudover er der forventninger om mindreforbrug på administrationen blandt andet som følge af tilbageholdenhed og forventning om mindreforbrug på ejendomme – som primært stammer fra udfordringer med at ansætte medarbejdere på nogle områder.

Forklaringerne på udvalgsniveau er uddybet i udvalgsnotaterne vedlagt denne dagsorden.

 

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 100,1 mio. kr. Det største mindreforbrug skyldes en lang opstartsfase på opførelse af daginstitutioner og udgifterne forventes her først at falde i 2020. Herudover er der flere andre projekter, der forventes igangsat senere end tidligere planlagt. Det drejer sig blandt andet om renovering af bygninger, bygning af klubhuse og kunstgræsbaner og renovering af Holbæk Havn. Herudover er der et mindreforbrug på Sportsbyen på 5,3 mio. kr.

Der er endnu ikke frigivet beløb vedrørende grunde og bygninger solgt i 2019. Der kan læses nærmere herom i bilag 3, hvori der også indgår en oversigt over køb og salg.

Der skal gøres opmærksom på at konsekvenser af omplacering fra drift til anlæg på Økonomiudvalgets område – Pulje til Lokaludvikling - som bevilget i Kommunalbestyrelsen den 13. november 2019 ikke er medtaget i BR 4.

 

Indtægter

På indtægtssiden forventes samlet set en merindtægt på 4,2 mio. kr.

Der forventes merindtægter på tilskud og udligning på 3,4 mio. kr. Dette dækker over forventede merindtægter på 5,8 mio. kr. blandt andet som følge af tilførte DUT-midler ,men forventede mindreindtægter på beskæftigelsestilskud på 2,4 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen heraf. Der ønskes tillægsbevillinger for beløbene, hvilet matcher økonomistyringsprincip nr. 3

På skatter forventes merindtægter på 0,8 mio. kr. Primært som følge af øgede indtægter på dækningsafgift, mens indtægterne på grundskyld er lidt lavere end forventet.

 

Renter

Der forventes et samlet mindreforbrug på renter på 6,3 mio. kr. Mindreudgiften skyldes det lave renteniveau samt udskudt låneoptagelse. Der forventes låneoptaget i 1. kvartal 2020.

 

Finansiering

Der forventes et merforbrug på 7,8 mio. kr. på området. Dette skyldes forventet merforbrug på finansforskydninger på 11,8 mio. kr. Som følge af Skats fraflytning fra Jernbanegade har Holbæk Kommune mistet retten til deponeringsfritagelse ved at bo i lejede lokaler på Kanalstræde 2. Holbæk Kommune skal derfor deponere 45 mio. kr. for at bo i lejede lokaler. Da Holbæk Kommune har ikke anvendte lånedispensationer på 30 mio. kr. og 1 mio. kr. af beløbet frigives i år, skal der deponeres 14 mio. kr., hvilket giver et merforbrug. Deponeringen er indregnet i likviditeten for budget 2020, som lå til grund for vedtagelsen af budget 2020.

Der forventes dog mindreforbrug på 2,2 mio. kr. vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter. På afdrag på lån forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr.

Likviditet

 

Likviditetsprognosen er opdateret på baggrund af regnskab 2018 og en forudsætning om, at budget 2019 overholdes. Der er ikke ændret ved grundforudsætningerne for likviditetsprognosen. I den opdaterede prognose forudsættes blandt andet:

 • at der på driften overføres samme beløb til 2020, som blev overført til 2019.

 

 • at der på anlæg overføres 23 mio. kr. mindre til 2020 end det, der blev overført til 2019, svarende til en overførsel på 47 mio. kr.

 

 • at der modtages 10 mio. kr. ekstra i tilskud, som følge af overgangsordning vedrørende udligningstab

 

 • at der frigives deponeringer på 43 mio. kr. fra salg af jord og fast ejendom i tidligere år

 

 • at betalinger på løn, varekøb, betalinger til andre kommuner mv. falder på samme tidspunkt på året, som de plejer

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø og klimamæssige konsekvenser af budgetrevisionen.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-11-2019

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

 caseno19-1330_#5104699_v1_bilag 1 - omplaceringer.pdf.pdf
caseno19-1330_#5104762_v1_bilag 2 - samlet oversigt.pdf.pdf
caseno19-1330_#5104701_v1_bilag 3 - indtægter, renter, anlæg, finansiering.pdf.pdf
caseno19-1330_#5104702_v1_bilag 4 - økonomiudvalget - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5104703_v1_bilag 5 - udvalget for børn og skole - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5104704_v1_bilag 6 - udvalget for beskæftigelse og uddannelse - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5104705_v1_bilag 7 - udvalget for ældre og sundhed - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5104706_v1_bilag 8 - udvalget for klima og miljø - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5104696_v1_bilag 9 - udvalget for kultur og fritid - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5104697_v1_bilag 10 - socialudvalget - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5104698_v1_bilag 11 - samlet opgørelse implementering af budget 2019 til br4.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer.pdf
Bilag 2 - Samlet oversigt.pdf
Bilag 3 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering.pdf
Bilag 4 - Økonomiudvalget - drift.pdf
Bilag 5 - Udvalget for Børn og Skole - drift.pdf
Bilag 6 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - drift.pdf
Bilag 7 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift.pdf
Bilag 8 - Udvalget for Klima og Miljø - drift.pdf
Bilag 9 - Udvalget for Kultur og fritid - drift.pdf
Bilag 10 - Socialudvalget - drift.pdf
Bilag 11 - Samlet opgørelse implementering af budget 2019 til BR4.pdf


106. Orientering om status på investeringer i 2019 - november

Orientering om status på investeringer i 2019 - november
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. status på investeringer i beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen i 2019 tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede med budget 2019 at investere i uddannelse og beskæftigelse på fire specifikke områder. De ekstra ressourcer blev tilført med en forventning om, at de ville føre til færre borgere på ydelse og dermed besparelser for kommunen.

Administrationen forelagde den første status for udvalget på udvalgsmødet i maj 2019 og anden status i september 2019. En status på investeringerne pr. november viser:

 

En styrket ungeindsats

Indsatsen styrkes med ansættelse af en brobygningsmedarbejder

 • Forventet effekt: Der skal være 12 færre fuldtidspersoner på uddannelseshjælp i 2019
 • Resultat: Resultatet kan ikke opgøres. Dels fordi året endnu ikke er omme. Dels fordi effekten ikke kan isoleres ift. andre faktorer.
   

Styrkelse af sygedagpengeindsatsen

De konkrete indsatser er, at jobcentret møder den sygemeldte borgere tidligere i forløbet, at der skal være færre borgere med langvarige sygedagpengesager og at færre borgere skal i jobafklaring. Der er to forventede effekter af investeringen:

 • Forventet effekt: Antallet af langvarige sager skal falde til 140 i gennemsnit i 2019.
 • Resultat: Pr november er der 142 sager i gennemsnit.

 

 • Forventet effekt:  Antallet af jobafklaringssager skal falde til 215 i gennemsnit for 2019.
 • Resultat: I november 2019 er årsgennemsnittet 229 sager, og forventningen er, at målet ikke indfris.

Investeringen har dog samlet medført en styrket sygedagpengeindsats, der har fokus på virksomhederne, ligesom borgerne modtager indsats tidligere end før. Samlet set har investeringen været med til at sikre, at sygedagpengemodtagernes andel af befolkningen er faldet. Herunder er forskellen mellem niveauet på landsplan og i Holbæk reduceret til 0,1 pct. point. Jobafklaringsmodtagernes andel af befolkningen er ligeledes reduceret og svarer nu til niveauet på landsplan.
 

 

 

Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen (ministermål)

 

 

Hele landet

Holbæk

Sygedagpenge

aug-18

1,6

1,8

aug-19

1,5

1,6

Jobafklaringsforløb

aug-18

0,5

0,6

aug-19

0,5

0,5

Kilde: Jobindsats.dk

 

Jobbutikken (Vende i døren-indsats)

Alle borgere, der møder op for at søge ydelse, bliver mødt af en job- og en ydelseskonsulent med henblik på fokus på job fra første henvendelse.

 • Forventet effekt: Antallet af kontanthjælpsmodtagere skal falde med 25 fuldtidspersoner i 2019
 • Resultat: Opfyldt

 

Samlet set er der sket et betydeligt fald i antallet af kontanthjælpsmodtagernes andel af befolkningen. I 2018 udgjorde kontanthjælpsmodtagerne 2,3 pct. af befolkningen mellem 16-66 år. Det er nu reduceret til 2 pct. Faldet i Holbæk er således tre gange så stort som i resten af landet.

 


Kilde: Jobindsats.dk


Det skal understreges, at udvikling på sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet er sket samtidig med en betydelig reduktion af det samlede antal personer på overførsler i Holbæk. Hermed er reduktionen ikke forårsaget af stigningen i antallet af førtidspensionister.

 

Øget kontrolindsats

Ibrugtagning af fire robotter skal frigøre ressourcer, der blandt andet kan overføres til Kontrolgruppen

 • Forventet effekt: Frigørelse af to medarbejderressourcer
 • Resultat: Ingen af robotterne er implementeret med succes. Dermed er der ikke frigivet ressourcer til den øgede kontrolindsats. Den forventede gevinst af investeringen kan dermed ikke realiseres.

 

Økonomiske konsekvenser

Orientering om sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 

Sagshistorik, henvisninger

Møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 28.05.2019. Sag nr. 56: Drøftelse af status på investeringer i 2019.

Møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 27.08.2019. Sag nr. 75: Orientering om status på investeringer i 2019 - august

 

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-11-2019

Taget til efterretning.caseno19-40836_#5104887_v2_status på investeringskatalog november 2019 (final2).pptx.pdf

Bilag

Status på investeringskatalog november 2019 (final2).pptx


107. Godkendelse af Uddannelsesplan 2020

Godkendelse af Uddannelsesplan 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Uddannelsesplan 2020 godkendes
Beskrivelse af sagen

Uddannelsesplanen er den overordnede politiske plan for indsatsen i kerneområdet Uddannelse til Alle Unge. Med Uddannelsesplan 2020 sætter Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse retning for arbejdet med den fortsatte udvikling af indsatsen for og med kommunens unge borgere.

Uddannelsesplan 2020 er disponeret som følger:

 • Forord
 • Kerneopgaven og de eksisterende indsatser
 • Særlige politiske temaer i 2020
 • Unge i Holbæk Kommune
 • Forsørgelse, budget og indsatsområder
 • Mål – Hvad sigter vi efter?

 

De overordnede målsætninger, som sætter retning for arbejdet i 2020

Indsatsområde 1: Fritid, forebyggelse og uddannelsesvejledning

 • At skabe tryghed og trivsel blandt kommunens borgere. Det skal undgås, at særlige grupperinger skaber utryghed
 • At understøtte alle unges uddannelses- og jobidentitet samt uddannelsesvalg

Indsatsområde 2: Uddannelsesrettet indsats og støtte

 • At få så mange unge borgere som muligt i uddannelse eller job
 • At effektivisere de sociale foranstaltninger indenfor rammerne af serviceniveauerne

Indsatsområde 3: Uddannelsesaktiviteter

 • At forbedre mulighederne for at alle unge i Holbæk Kommune gennemfører en uddannelse

I uddannelsesplanen udfoldes de overordnede målsætninger via fastsættelse af delmål, indsatser og succeskriterier.

Økonomiske konsekvenser

Sagen vurderes ikke i sig selv at have økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-11-2019

Indstilles godkendt.caseno19-22586_#5102761_v1_uddannelsesplan 2020 - endeligt forslag nov 2019.pdf

Bilag

Uddannelsesplan 2020 - endeligt forslag nov 2019


108. Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2020

Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Beskæftigelsesplan 2020 godkendes.
Beskrivelse af sagen

Beskæftigelsesplanen er den overordnede politiske plan for beskæftigelsesindsatsen i Holbæk Kommune. Beskæftigelsesplanen samler udfordringer og indsatser med udgangspunkt i de lokale beskæftigelsesmål samt beskæftigelsesministerens vejledende mål. Planen er dermed omdrejningspunkt for den løbende dialog mellem især politikere og administration om status og udvikling i beskæftigelsesindsatsen.

Udvalget godkendte 25.06.2019 et forslag fra administrationen til rammer og retning for Beskæftigelsesplan 2020. På baggrund af dette forslag forelægger administrationen et udkast til det kommende års beskæftigelsesplan til godkendelse. Udkastet tager udgangspunkt i fire hovedspor for indsatsen:

Et styrket samarbejde med erhvervslivet

Samarbejde med erhvervslivet skal give fordele for både virksomheder og borgere. Holbæk Kommune samarbejdsgrad med virksomhederne i kommunen og regionen skal hæves, idet samarbejde med virksomheder øger job-og fastholdelseseffekten. Jobcentret skal i højere grad være det sted, virksomhederne henvender sig først, når man har brug for arbejdskraft. Desuden skal jobcentret i højere grad bidrage til at finde løsninger, så flere sygemeldte fastholder deres job.

Færre borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Færre borgere skal være langvarigt på en ydelse. Jobcentret skal både forebygge og afhjælpe. Forebyggelsen skal ske ved en tidlig indsats for borgere, der kommer på en ydelse. Afhjælpningen skal ske ved en styrket koordinering af beskæftigelsesindsatsen med blandt andet den socialfaglige indsats og sundhedstilbud.

En beskæftigelsesrettet integrationsindsats

Holbæk Kommunes borgere under integrationsprogrammet skal have en indsats, så de hurtigst muligt bliver selvforsørgende. Det betyder, at flere borgere på integrationsydelse skal i ordinær beskæftigelse. Desuden skal borgere med anden etnisk herkomst end dansk opnå samme erhvervs- og beskæftigelsesfrekvens som etnisk danske borgere.

Borgeres og virksomheders oplevelse af jobcentret

Jobcentret er til for borgere og virksomheder – og ikke omvendt, og jobcentret skal arbejde for til stadighed at yde den bedst mulige service til borgere og virksomheder. Derfor er borgeres og virksomheders oplevelse af jobcentret et hovedspor i beskæftigelsesplanen. Borgere og virksomheder skal opleve, at jobcentrets service er effektiv, kompetent og sammenhængende.

Udkastet til beskæftigelsesplanen er vedlagt denne sag som bilag.

 

Ændringer i den foreliggende version i forhold til seneste udkast

I forhold til det udkast, som administrationen fremlagde til behandling på udvalgsmødet i oktober, har administrationen foretaget disse ændringer.

 • Færdiggørelse af manglende afsnit, herunder et afsnit om regelforenkling af beskæftigelsesområdet (s. 9)
 • Gennemgang/skrivning med fokus på formuleringer, stavning og tegnsætning
 • Justering af hovedmålsætningen baseret på de seneste forventninger i ledelsesoverblikket (s. 11). I udkastet var det målsætningen, at i alt 168 fuldtidspersoner skal ud af offentlig forsørgelse. Denne version er forventningen ændret til 198 fuldtidspersoner.
 • Tilføjelse af et afsnit om delstrategier under beskæftigelsesplanen (s. 8)

 

Det videre forløb

Hvis udvalget kan indstille planen godkendt, forelægges den herefter for Økonomiudvalget den 4. december og for Kommunalbestyrelsen til godkendelse den 11. december.

 

Økonomiske konsekvenser

Sagen vurderes ikke i sig selv at have økonomiske konsekvenser

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser

 

Sagshistorik, henvisninger

Møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 25.06.2019. Sag nr. 68: Drøftelse af rammer og retning for Beskæftigelsesplan 2020.

Møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 29.10.2019. Sag nr.97: Beslutning om udkast til Beskæftigelsesplan 2020.

 

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-11-2019

Indstilles godkendt.caseno19-40756_#5104864_v2_beskæftigelsesplan 2020 final.pdf

Bilag

Beskæftigelsesplan 2020


109. Beslutning om indgåelse af velfærdsalliance med DBU

Beslutning om indgåelse af velfærdsalliance med DBU
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. det besluttes at indgå aftale om en velfærdsalliance mellem Holbæk Kommune og DBU og herunder at den årlige udgift på 74.469 kr. finansieres fra Frivilligheds- og Sundhedspuljen under politikområde Kultur og Fritid
Beskrivelse af sagen

I et samarbejde med DBU, DBU Sjælland og udvalgte lokale fodboldklubber ønsker Holbæk Kommune at løse forskellige velfærdsudfordringer ved anvendelse af foreningsdrevne indsatser.

Aftalen om en velfærdsalliance med DBU omfatter en række konkrete indsatser inden for disse overordnede temaer:

-         Udvikling af pige-/kvindefodbold

-         Sundhed

-         Beskæftigelse

DBU bidrager til aftalen med disse projekter, der er en del af deres vision ”En Del Af Noget Større”:

-         Aktiviteter til nærmere definering med kommunens fodboldklubber målrettet udvikling af pige-/kvindefodbold og flere piger og kvinder til fodbold

-         Opstart af Fodbold Fitness-hold i op til to fodboldklubber i regi af Bevæg dig for livet Fodbold

-         Opstart af Fodbold for Hjertet i samarbejde med kommunens sundhedscenter og en fodboldklub

-         Flere i beskæftigelse via det fondsfinansierede DBU-projekt Fælles Fodslag forankret i en fodboldklub målrettet arbejdsledige borgere

-         Udvikling og afvikling af en større event i Holbæk Sportsby

Desuden understøtter DBU Sjælland ovenstående projekter med op til seks udviklingsforløb for kommunens fodboldklubber.

Projekterne er nærmere beskrevet i sagens to bilag.

Udover disse projekter, der har karakter af bredde- og velfærdsindsatser, vil DBU i aftaleperioden afvikle minimum én ungdomslandskamp i Holbæk Sportsby (som prøveafvikling) og yderligere minimum én ungdomslandskamp (såfremt prøveafviklingen forløber succesfuldt).

Velfærdsalliancen løber fra 1. januar 2020 til 31. december 2023.

Økonomiske konsekvenser

Det foreslås, at udgiften på 74.469 kr. årligt finansieres af Frivilligheds- og Sundhedspuljen under Udvalget for Kultur og Fritid. Puljen har i 2020 et restbudget på 80.000 kr.

Udgifter til afvikling af en ungdomslandskamp er ikke indregnet i udgifter til aftalen. DBU anslår, at udgifter pr. kamp ligger et sted mellem 8.000 kr. og 15.000 kr., hvilket fremgår af sagens bilag.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-11-2019

Indstilles godkendt.caseno19-36884_#5067961_v1_udkast til aftale om velfærdsalliance mellem holbæk kommune og dbu pr. 08.10.2019.pdf
caseno19-36884_#5068104_v1_bilag - u-landskampe økonomi.pdf
caseno19-36884_#5104946_v1_bilag 1 - beskrivelse af edans-projekter i velfærdsalliance med holbæk kommune.pdf.pdf

Bilag

UDKAST til aftale om Velfærdsalliance mellem Holbæk Kommune og DBU
Bilag - U-landskampe Økonomi
Bilag 1 - Beskrivelse af EDANS-projekter i Velfærdsalliance med Holbæk Kommune.pdf


110. Beslutning om en samlet beskæftigelsesindsats for de 25-35-årige

Beslutning om en samlet beskæftigelsesindsats for de 25-35-årige
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. en samlet beskæftigelsesindsats for de 25-35-årige godkendes.

 

Beskrivelse af sagen

På udvalgsmødet 24. september 2019 drøftede udvalget en samlet indsats for målgruppen af 25-35-årige. Drøftelsen fandt sted på baggrund af en talbaseret analyse af målgruppen samt to forslag til indsatser, som var udarbejdet af administrationen. Drøftelsen skal ses i lyset af, at der er 7.300 25-35-årige i Holbæk, og heraf er de 20 pct. svarende til lige knapt 1500 borgere på offentlig forsørgelse. Udvalget besluttede, at indsatsforslagene skal konkretiseres og fremlægges til beslutning på nærværende møde.
 

Forslag til en samlet beskæftigelsesindsats: Sund Beskæftigelsesindsats

På den baggrund fremlægger administrationen et forslag til en samlet indsatsmodel, kaldet Sund Beskæftigelsesindsats, for borgere i aldersgruppen 25-35. Forslaget indbefatter de to indsatsforslag fra mødet i september, men er lagt bredere op med en model, der rummer størstedelen af den samlede målgruppe på 25-35 år. Tanken bag indsatsen er, at yngre borgere på forsørgelse er aktive i deres lokalsamfund, enten i virksomhedspraktikker/småjob eller i sport- eller kulturlivet. Derfor skal kommunen, lokale virksomheder virksomhederne, uddannelsessteder, Sportsbyen og foreninger samt private leverandører af beskæftigelsesindsats arbejde tæt sammen om at bistå kommunens yngre borgere i at komme i job eller uddannelse.


Indsatsen deles af to kerneområder

Ansvaret for indsatsen deles af kerneområderne Uddannelse til Alle Unge - UAUN - og Alle Kan Bidrage – AKBI - (hvor jobcentret er placeret). Borgere på uddannelseshjælp og borgere under 30 år på ressourceforløb hører hjemme i kerneområdet Uddannelse til Alle Unge. Øvrige borgere i målgruppen hører hjemme i Alle Kan bidrage. En samlet indsats vil dermed være en indsats på tværs af to kerneområder og skal kunne rumme forskelligt fokus. Hvor AKBI har fokus på beskæftigelse, har UAUN primært fokus på uddannelse med job som sekundært mål, hvis uddannelse ikke er vejen frem for borgeren.


Formål

Formålet med den samlede beskæftigelsesindsats er, at flere skal i uddannelse og job. Konkret er det målet, at antallet af borgere i målgruppen skal være reduceret med 70 helårspersoner med udgangen af 2020.

 

Målgruppen

Målgruppen er ydelsesmodtagere i alderen 25-35 år. Undtaget fra målgruppen er førtidspensionister, borgere på Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) samt borgere, der vurderes at være åbenlyst uddannelsesparate.

 • UAUN har (sept. 2019) 204 borgere i målgruppen
 • AKBI har (sept. 2019) 852 borgere i målgruppen


Et fælles grundlag for de to kerneområder

De to kerneområder løser fortsat myndighedsopgaven for deres respektive borgere hver for sig, men de har en fælles tilgang til indsatsen. Det indebærer:

 

 • En evidensbasereret indsats, der hviler på viden om, hvad der virker
 • En indsats, hvor kommunen inddrager det lokale erhvervsliv og foreningsliv
 • For nye borgere på ydelse sættes et intensivt forløb i gang med hyppige samtaler og løbende aktivering i form af virksomhedsvendt praktik mm. Dette fortsætter indtil 13. uge på ydelse.
 • Efter 13. uge fortsætter aktiveringsforløbet og jobkonsulenten møder desuden borgeren mindst hver tredje måned
 • Hvor det er muligt, skal det tilstræbes at borgere opnår ordinære timer (småjob) i stedet for praktik. Det kan evt. være som en kombination af job og praktik.

 

Tilbud under den samlede beskæftigelsesindsats

De to kerneområder etablerer en tilbudsvifte med syv aktive tilbud, som er rettet mod målgruppen. Tre af tilbuddene er såkaldte ”motorveje”, som hver har stor kapacitet med forventet ca. 125 pladser pr indsats. Disse indsatser skal sikre mærkbare job- og uddannelseseffekter allerede fra første kvartal af 2020. I det omfang, det er praktisk muligt, vil borgerne få medindflydelse på at vælge den indsats, der hurtigst bringer borgeren i job eller uddannelse.

De tre indsatser med stor kapacitet skal i udbud, da kontraktens størrelse vil ligge over den såkaldte tærskelværdi. Administrationen er meget langt med udarbejdelsen af udbuddene og ønsker at sætte processen i gang hurtigst muligt med henblik på at kunne begynde at visitere til indsatserne fra februar 2020.

Foruden de bredt anlagte tilbud rummer modellen fire særlige indsatser med få pladser. Indsatserne vil have form af offentlige/private samarbejder. I indsatserne vil administrationen afprøve andre veje til at bistå borgere i at komme i uddannelse eller beskæftigelse. Indsatserne, som samlet set skal have ca. 85 pladser er:

 • En indsats i Jyderup i en velfærdsalliance med DBU
 • Holbæk på Toppen
 • Sport, kultur og fast arbejde
 • Social inklusion gennem vækstpartnerskaber

Indsatserne beskrives nærmere i bilag.

 

Økonomiske konsekvenser

Kerneområdet Alle Kan Bidrage står over for en budgetudfordring i 2020. Præmissen for at kunne overholde budgettet, er at kerneområdet i højere grad får denne målgruppe i job eller uddannelse.

Kerneområdet Uddannelse til Alle Unge forventer med fornødne prioriteringer at kunne løse opgaven inden for rammerne af det eksisterende budget.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-11-2019

Godkendt.

Udvalget får forelagt mere detaljerede oplysninger om forventet budget og effekt.

 caseno19-38489_#5103762_v1_en samlet indsats for de 25-35-årige - final.pdf.pdf

Bilag

En samlet indsats for de 25-35-årige - final.pdf


111. Beslutning om styrkelse af arbejdet på gadeplan

Beslutning om styrkelse af arbejdet på gadeplan
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Indstilling:

Administrationen indstiller, at:

 1. UngHolbæk Fritid og Forebyggelse/SSP, styrker gadeplansarbejdet ved en omlægning af de nuværende indsatser og ressourcer
Beskrivelse af sagen

På Kommunalbestyrelsesmødet den 14. august 2019 blev det besluttet, at Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse i løbet af efteråret 2019 skal forelægge et forslag til en omlægning af arbejdet med en styrkelse af arbejdet på gadeplan mv.

Medarbejdere og ledelse i UngHolbæk Fritid og Forebyggelse har siden august 2019 på personalemøder og senest på en workshop i oktober drøftet, hvordan ønsket om styrkelse af gadeplansarbejdet kan imødekommes. Der har i drøftelserne været fokus på:

 • Indsatser, der skal fortsættes med
 • Indsatser, som skal igangsættes eller styrkes
 • Omlægninger der skal frigøre ressourcer til indsatsen

UngHolbæk Fritid og Forebyggelse

Fritids- og forebyggelsesindsatsen er organiseret med udgangspunkt i de fire skoledistrikter. Til hvert skoledistrikt er knyttet en klubkoordinator og en SSP-konsulent, der sammen koordinerer og systematiserer den lokale indsats med ungdomsklubber, SSP, ungdomsskole og samarbejdet med skolen. Klubmedarbejdere arbejder primært med unge mellem 14 og 18 år, mens SSP-medarbejdere også har de unge op til 30 år i deres målgruppe. SSP indgår derfor også som en del af elevtjenesten på ungdomsuddannelserne

Gadeplansarbejde

Gadeplansarbejde kan defineres som en direkte og synlig opsøgende indsats.

Derudover er gadeplansarbejde bl.a. karakteriseret ved, at det:

 • kan foregå alle steder, hvor der kan være uroskabende eller kriminelle/kriminalitetstruede unge
 • kan sættes ind ved akutte problemstillinger
 • bygger på relationer til de unge mennesker
 • skal have tryghedsskabende, forebyggende og urodæmpende effekt
 • sker på de unges præmisser ”vi taler med de unge og leder dem videre”
 • ofte sker i et samarbejde med politi, boligsociale indsatser, skoler, klubber og andre aktører
 • foregår i hele kommunen og vil blive iværksat på de steder, som SSP-samarbejdet udpeger som aktuelle ”hot-spots”

Fremtidig prioritering af indsatser

Den nuværende organisering af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse vil fortsat være fundamentet for arbejdet. Organiseringen giver mulighed for stor fleksibilitet og mobilitet, så der kan ske hurtige skift i prioriteringer ved behov for akutte indsatser. I praksis betyder det, at SSP-konsulenterne i samarbejde med det øvrige UngHolbæk Fritid og Forebyggelse vil kunne kanalisere ressourcerne derhen, hvor der er behov for dem.

Organiseringen af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse følger beslutningen i Udvalget for Uddannelse og Job den 22. marts 2017.

Som arbejdet i UngHolbæk Fritid og Forebyggelse ser ud i dag, vil en del af indsatserne kunne karakteriseres som gadeplansindsatser. Det kan bl.a. være arbejde på gaden i boligområder, tilstedeværelse ved diverse arrangementer og tryghedsindsatser i samarbejde med politi. En omlægning henimod en styrket gadeplansindsats vil bl.a. bestå i en udvikling af disse allerede eksisterende indsatser, men der vil også blive igangsat nye indsatser.

Udviklingen af eksisterende og igangsættelse af nye gadeplansindsatser skal ske inden for de eksisterende økonomiske rammer i UngHolbæk. Omlægningen af arbejdet vil derfor få konsekvenser for den nuværende forebyggende indsats på skoler, ungdomsuddannelser og i klubber.

På baggrund af drøftelserne i UngHolbæk Fritid og Forebyggelse vil administrationen pege på følgende fremtidig prioritering af indsatser, der medvirker til at styrke gadeplansarbejdet:

1)     Gadeplansindsatser, der skal fortsættes med:

 • Indsatser på skoler, i klubber og ungdomsskole
 • Tilstedeværelse ved diverse arrangementer i Holbæk Kommune, hvor unge deltager. Dette kan f.eks. være SKVULP, aftensalg, koncerter, sidste skoledag mv.
 • Opsøgende arbejde på f.eks. Filmtorvet, i parker, ved McDonalds, biblioteker, kræmmermarkeder og andre hot-spots i kommunen, hvor vi ved, at de unge hænger ud
 • Tilstedeværelse i boligområder i et tæt samarbejde med de boligsociale indsatser
 • Samarbejde med politi om tryghedsskabende indsatser
 • Get2sport, som er et projekt med aktiviteter på gadeplan i boligområder
 • SSP vagttelefon

 

2)     Indsatser, der skal igangsættes eller styrkes:

 • Der etableres en ”matrikelløs klub”, som skal danne ramme om gadeplansindsatsen. Klubben bemandes dels af SSP-medarbejdere og dels af klubmedarbejdere. Klubben vil poppe op rundt om i kommunen efter behov. Indsatsområderne vil være de kommunale ”hot-spots” udpeget af SSP-samarbejdet. De klubmedarbejdere, der indgår i gadeplansindsatsen, skal ”uddannes” til opgaven af SSP-konsulenterne. Den samlede ressource i denne direkte gadeplansindsats vil - inklusive den nuværende gadeplansindsats, som er beskrevet ovenfor - være ca. 2 årsværk
 • Samarbejdet i de fire skoledistrikter ”De 4 netværk” styrkes og synliggøres i alle lokalområder. Det skal blive et mere aktivt og relevant forum for udveksling af viden om, hvad der foregår i et område
 • Etablering af faste opsøgende team i alle ungdomsklubber. Her deltager SSP-konsulenter sammen med klubkoordinatorer i arbejdet med at koordinere og iværksætte gadeplansindsatser i alle lokalområder
 • Der tages initiativ til synlige tryghedsskabende indsatser som f.eks. tryghedsvandringer og dialogmøder med unge/forældre/borgere
 • Der etableres et netværk, hvor SSP-konsulenter og diskoteksejere/restauratører i kommunen har en dialog om, hvad der rører sig i nattelivet. Netværket skal mødes 3-4 gange om året. UngHolbæk tager initiativ til dannelsen af dette netværk
 • Kommunikation om SSP-opgaveløsningen styrkes. Dette sker bl.a. ved etablering af en Facebook-side med information til forældre og andre borgere

 

3)     Omlægninger der skal frigøre ressourcer til indsatsen:

 • Prioritering af antal medarbejdere på de enkelte opgaver som f.eks. SKVULP, 7’eren, Jagten mv.
 • Styrkelse af projektledelse og administration
 • Lidt mindre SSP-tilstedeværelse på skolerne (ca. 2 timer ugentligt pr SSP-konsulent)
 • Færre medarbejdertimer i klubber og lidt færre åbningstimer (ca. 8 færre ugentlige åbningstimer samlet i hele kommunen)
 • Deltager ikke i Folkemøde 2020 – eller deltager i meget begrænset omfang
 • Klubberne rykker aktiviteter ud på gaden i et større omfang end i dag

 

En styrket gadeplansindsats vil udmønte sig som beskrevet ovenfor. En styrket gadeplansindsats indebærer ikke:

 • Medarbejdere på gaden i weekender og på sene aftener – udover når der er arrangementer eller særlige situationer
 • Et udrykningskorps, som man kan ringe til på alle tider af døgnet

Implementering

På baggrund af beslutningen i dette dagsordenspunkt vil medarbejdere og ledelse straks gå i gang med en omlægning af arbejdet i UngHolbæk Fritid og Forebyggelse med fokus på implementeringen af den styrkede gadeplansindsats.

På udvalgsmødet den 8. september 2020 vil Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse få en status på arbejdet med de indsatser, der er sat i gang ift. det styrkede fokus på gadeplansindsatsen.

Deltagere på møde den 26. november 2019 i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse:

 • Mette Hunsdahl, områdeleder
 • Søren Myrup, afdelingsleder UngHolbæk Fritid og Forebyggelse
 • Ann-Katrine Holm, SSP-konsulent
Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Øvrige konsekvenser

 

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget ”Uddannelse og Job”, 22. marts 2017:

Beslutning om omlægning af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse

Kommunalbestyrelsen, 14. august 2019:

Beslutning om anvendelsen af SSP-opgaver og ressourcer

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-11-2019

Indstilles godkendt.

112. Orientering om status på opstart af FGU og implementering af nye krav til den kommunale ungeindsats

Orientering om status på opstart af FGU og implementering af nye krav til den kommunale ungeindsats
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om status på opstart af FGU og implementering af nye krav til den kommunale ungeindsats tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

I oktober 2017 indgik Regeringen og en bred kreds af partier i Folketinget ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job’. Aftalen lagde sporene for:

 • En ny uddannelsespolitisk målsætning
 • En ny forberedende grunduddannelse (FGU)
 • Nye krav til den kommunale ungeindsats

I Holbæk Kommune nedsatte Kommunalbestyrelsen Projektudvalget for Unge og Uddannelse. Projektudvalgets opgave var at implementere den lovgivning, som fulgte af Folketingsaftalen.

Den primære skæringsdato for ikrafttræden af den nye lovgivning var 1. august 2019. (Enkelte dele af lovgivningen trådte i kraft 1. januar 2019). I dette dagsordenspunkt gives en kort status på opstart af FGU og implementering af nye krav til den kommunale ungeindsats pr. oktober 2019.

 

Status på opstart af FGU Nordvestsjælland

FGU Nordvestsjælland er en statslig selvejende institution, som udbyder den forberedende grunduddannelse i Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner. FGU har etableret en skole i hver af de tre kommuner. Skolerne er placeret i hhv. Holbæk, Svebølle og Fårevejle.

FGU Nordvestsjælland slog dørene op den 12. august 2019. Pr. oktober 2019 har FGU institutionen i alt ca. 500 elever, heraf ca. 210 fra Holbæk Kommune.

Opstarten af FGU i Holbæk har været vanskelig som følge af en række udfordrende rammevilkår, bl.a.:

 • Lokaler: NVPROs konkurs i maj 2019 resulterede i, at FGU Nordvestsjælland stod uden lokaler ved opstart af FGU-afdeling Holbæk. Skolen har derfor måttet indrette sig i midlertidige lokaler på Lundemarksvej indtil de blivende lokaler på Absalonsvej er renoveret. Der har været for lidt plads i de midlertidige lokaler, hvilket har resulteret i dårligt arbejdsmiljø for både elever og medarbejdere.
 • Rekruttering af medarbejdere: NVPROs konkurs medførte, at der skulle rekrutteres mange nye undervisere, idet lærerne fra NVPRO nu ikke blev virksomhedsoverdraget. Desuden var der virksomhedsoverdragede undervisere fra VUC, der fravalgte en stilling i FGU og i stedet fratrådte deres stilling. Endelig har de dårlige fysiske rammer på Lundemarksvej resulteret i 2 langtidssygemeldinger grundet dårligt arbejdsmiljø. Alt i alt har medarbejdersituationen gjort det svært at få undervisningstimerne til at hænge sammen, hvilket har resulteret i aflysninger af timer.
  FGU har løbende rekrutteret hen over de sidste måneder og rekrutterer fortsat. Forventningen er at være fuldt bemandet pr. 1/1 2020.
 • IT-udstyr: Undervisningsministeriet og samtlige FGU-institutioner i Danmark havde ved FGU’s opstart en forventning om, at Statens IT levede op til de lovede muligheder ved opstart men internettet virkede ikke, der var ikke elev- og medarbejderpc’er til alle og der var meget lange leveringstider på it-udstyr.
 • IT-systemer: Systemet Uddata+, som er det nationalt valgte elevadministrative system, er stadig meget mangelfuldt og FGU må på nuværende tidspunkt stadig anvende håndholdte data, da Uddata+ ikke kan levere de lovede digitale løsninger, som er nødvendige til elevadministration. Derfor laves fraværsregistrering og skemalægning i andre systemer, der ikke kan integreres i Uddata+.
 • Tværfaglighed og praksisundervisning: FGU Nordvestsjælland har ligesom andre FGU-institutioner af mangel på velfungerende skemasystemer valgt, at gennemføre Almen Grunduddannelse (AGU) og Produktionsgrunduddannelse (PGU) som tidligere uden tværfaglighed i form af integreret dansk og matematik. Først i skemaperioden fra 1/11-2019-31/12-2019, begynder FGU at integrere fagligheder på tværs af AGU og PGU. FGU Nordvestsjælland har sagt ja til at deltage i et pilotprojekt i samarbejde med Undervisningsministeriet omhandlende praksisundervisning på AGU sporet. FGU er desuden i tæt dialog med Undervisningsministeriet om udvikling af temabaseret skemastruktur og samspil mellem teori og praksis.
 • Forløbsplaner: Forløbsplanen er den enkelte unges plan, der lægges af FGU i forlængelse af kommunens målgruppevurdering. Det er forløbsplanen, der sikrer, at den unge får præcis det uddannelsesforløb, som passer til den enkeltes behov. FGU er forsinket med udarbejdelse af forløbsplanerne bl.a. pga. IT-vanskelighederne. Der er pr. november 2019 udarbejdet ca. 20 digitale forløbsplaner. Der arbejdes dog sideløbende med at holde overblik over f.eks. kommende EUD-elever og elever, der forventes at fortsætte på HF og derigennem sikre, at der foreligger en plan for elevernes forløb og eksamener. Planlægningen sker blot ikke inde i de officielle systemer endnu.
 • Ordblindeundervisning: Ved opstart på FGU bliver samtlige elever screenet i dansk og matematik. FGU benytter VL (vejledende læsetest) og VM (vejledende matematiktest) som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har udpeget. Ved mistanke om ordblindhed, foretager FGU en ordblindetest (DTO), der afgør om eleven er ordblind og dermed berettiget til Specialpædagogisk støtte (SPS). De FGU-elever i Holbæk, som er testet ordblinde (indtil nu 25 elever), er alle blevet indstillet til SPS og har fået støtten bevilliget. IT-rygsækkene ankom i uge 43.
  FGU’s strategi for ordblinde elever er, at de ud over de timer de får bevilget af SPS til læring om udstyr og programmer, også får tildelt ca. 3 timer ugentligt til ordblindeundervisning på små hold. Der er altså afsat ressourcer til at gennemføre en dybere udredning af elevernes vanskeligheder, så en mere målrettet og individuel undervisningsplan kan udarbejdes til den enkelte elev. FGU forventer som minimum at tilbyde eleven ½ års ordblindeundervisning på små hold, hvorefter elevens behov for videre undervisning vurderes.

De store udfordringer med IT-systemer, rekruttering mv. har haft den konsekvens, at eleverne ikke har haft alle de valgfag, de har brug for til at kunne gå til eksamen og afslutte FGU. Det gælder særligt de unge, som skal tage en 9. klasses eller 10. klasses eksamen på FGU. Desuden vurderer FGU, at nogle af kommunens målgruppevurderinger har været for optimistiske med hensyn til gennemførelsestid pga. de unges manglende mødestabilitet, motivation og læringsevne. Tilsammen betyder det, at nogle unge bliver forsinket i deres FGU-forløb.
FGU skønner, at ca. 15 % af de indskrevne unge forlænges med ½ år i forhold til målgruppevurderingen.

FGU Nordvestsjælland vil i starten af det nye år, når institutionen er kommet på plads i de nye lokaler, invitere Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse og Projektudvalget for Unge og Uddannelse på besøg på FGU Holbæk. Her bliver der mulighed for rundvisning og dialog med ledelse, medarbejdere og elever.

Status på implementering af nye krav til den kommunale ungeindsats

I Holbæk Kommune var vi langt i forhold til at leve op til de nye lovkrav vedrørende den kommunale ungeindsats, allerede inden lovgivningen trådte i kraft. Uddannelse til Alle Unge har eksisteret som en organisatorisk enhed siden 2015, og området samler indsatsen for kommunens unge, uanset om det er uddannelses-, social- eller beskæftigelseslovgivning, som er i spil. Der var dog enkelte elementer i den nye lovgivning, som krævede forandringer:

 • Uddannelsesplanen: Alle unge skal have en uddannelsesplan.
  Status: Alle unge udarbejder i dag en uddannelsesplan. Hidtil har skabelonen for planen været forskellig alt efter om den unge går i 8., 9., 10. klasse eller har afsluttet grundskolen. Fra 1. januar 2020 anvendes én plan, som kan bruges af alle unge uanset alder og klassetrin. I den nye uddannelsesplan vurderes uddannelsesparatheden i relation til både gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelse. Tidligere er den unges uddannelsesparathed kun vurderet i forhold til den unges eget valg af ungdomsuddannelse.
 • Målgruppevurdering til FGU: Elever, som ønsker at gå på FGU skal have foretaget en målgruppevurdering.
  Ungeindsatsen har foretaget målgruppevurderinger til FGU siden 1. januar 2019. Målgruppevurderingerne indgår i den unges uddannelsesplan og videregives til FGU institutionen, som dog har haft udfordringer med at modtage oplysningerne, fordi FGU’s it-systemer ikke har fungeret.
 • Kontaktpersonordning: Unge, som af personlige eller sociale årsager, har behov for støtte fra flere enheder i kommunen, skal have tildelt en kontaktperson.
  Der er udpeget en medarbejder, som varetager kontaktpersonfunktionen. Opgaven er indtil videre meget lille, idet langt de fleste unge kun har behov for støtte fra Ungeindsatsen, hvor både uddannelses-, social- og beskæftigelsesindsatsen for unge er samlet.
 • Virksomhedsindsatsen: Der skal ske en koordinering af de praktik- og virksomhedsopsøgende indsatser i kommunen.
  Der er etableret et koordinerende praktikplads-netværk på tværs af organisationen og FGU. Ungeindsatsen er tovholder for netværksarbejdet. Desuden er der iværksat løbende registrering af virksomhedskontakt i fagsystemerne, for at afværge ukoordineret kontakt fra kommune til virksomheder.

Alt i alt er Uddannelse til Alle Unge i mål med at implementere de nye lovkrav i forlængelse af Folketingets aftale ’Bedre veje til uddannelse og job’.

Økonomiske konsekvenser

Sagen vurderes ikke i sig selv at have økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-11-2019

Indstilles taget til efterretning.

113. Orienteringer til mødet i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 26.11.2019

Orienteringer til mødet i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 26.11.2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringer

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

 • Opsamling på JobCamp 2019
 • Orientering om planlagt dialogmøde mellem Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Socialudvalget og Udsatterådet i januar 2020

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

 

Forventede sager på kommende møder i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Den 7. januar 2020:

 • Beslutning om årsplan for udvalgsmøder
 • Dialogmøde mellem BUU, SU og Udsatterådet (planlægges lagt 7. januar)

Den 4. februar 2020:

 • BR1
 • Orientering om årlig status for kontrolindsatsen
 • Orientering om resultat af brugerundersøgelser
 • Drøftelse af opfølgning på Handleplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering
 • Orientering om status på Ungdomskriminalitetsnævnets arbejde

Den 3. marts 2020:

 •  
114. Underskriftsark

Underskriftsark