UDVALG

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

29-10-2019 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

29-10-2019 17:30:00


PUNKTER

93. Godkendelse af dagsorden til møde den 29. oktober 2019
94. Orientering om budget 2019 - oktober
95. Beslutning - Kommunal godkendelse af de boligsociale helhedsplaner for Ladegårdsparken og Vangkvarteret 2020-2023
96. Beslutning om tættere samarbejde mellem beskæftigelsesområdet og socialområdet
97. Beslutning om udkast til Beskæftigelsesplan 2020
98. Beslutning om udkast til Uddannelsesplan 2020
99. Orientering om status på Holbæk Kommunes mentorindsats
100. Drøftelse af status på virksomhedsrettet partnerskabsaftale
101. Orienteringer til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 29. oktober 2019
102. Underskriftsark93. Godkendelse af dagsorden til møde den 29. oktober 2019

Godkendelse af dagsorden til møde den 29. oktober 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 29. oktober 2019 godkendes
Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 29-10-2019

Godkendt

94. Orientering om budget 2019 - oktober

Orientering om budget 2019 - oktober
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orienteringen om budget 2019 tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på væsentlige dele af hvert politikområde.

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2020-2023.

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug.

Månedens væsentligste kommentarer til udgiftsdriverne er:
 

Kerneområdet Alle Kan Bidrage

Fra august 2018 til august 2019 har der været et fald i andelen af ledige, der modtager ydelser. Det gælder blandt andet kontanthjælp, ressourceforløbsydelse for borgere over 30 år og ledighedsydelse.

På områderne fleksjob og førtidspension ses en tilgang af borgere.

 

Kerneområdet Uddannelse til Alle Unge

Uddannelseshjælp: Der har været høj indflyvning fra 2018, som betyder, at antallet af borgere på uddannelseshjælp er højere end budgetteret. Derudover er antallet på uddannelseshjælp ikke faldet som forventet. Der er derfor et merforbrug, og der er sat handlingsplaner i gang, som forventes at reducere merforbruget.

 

Ressourceforløb under 30 år: Der er færre borgere end budgetteret, hvilket giver et mindreforbrug. Der er arbejdet på at reducere antallet af borgere, og der visiteres færre borgere fra uddannelseshjælp til ressourceforløb.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ud over dem, der er beskrevet i sagsfremstillingen ovenfor.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 29-10-2019

Taget til efterretningcaseno19-5264_#5074267_v1_udgiftsdrivere buu.pdf

Bilag

Udgiftsdrivere BUU


95. Beslutning - Kommunal godkendelse af de boligsociale helhedsplaner for Ladegårdsparken og Vangkvarteret 2020-2023

Beslutning - Kommunal godkendelse af de boligsociale helhedsplaner for Ladegårdsparken og Vangkvarteret 2020-2023
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. de boligsociale helhedsplaner for Ladegårdsparken og Vangkvarteret for 2020-2024 samt den kommunale medfinansiering heri godkendes.
Beskrivelse af sagen

Baggrund

En boligsocial helhedsplan danner grundlag for en boligsocial indsats støttet af Landsbyggefonden (LBF). Indsatsen har til formål at øge beboernes trivsel og vende en uhensigtsmæssig udvikling i et boligområde.

Helhedsplaner finansieres for fire år ad gangen. LBF bidrager med højst 75% af økonomien, mens resten medfinansieres lokalt af boligorganisationerne (her Holbæk Boligselskab & Lejerbo Holbæk) og kommunen i fællesskab. Medfinansieringen består oftest af medarbejderressourcer og faciliteter, der stilles til rådighed.

I forbindelse med nye helhedsplaner udarbejder de involverede boligorganisationer som første skridt ansøgninger om prækvalifikation til boligsocial indsats. Ansøgningerne indsendes til LBF med kommunal anbefaling.

Holbæk Kommune besluttede i september 2018 at godkende anbefalingen af to koordinerede ansøgninger til LBF om prækvalifikation til nye boligsociale helhedsplaner i Ladegårdsparken og Vangkvarteret. På baggrund af de indsendte ansøgninger prækvalificerede LBF i oktober 2018 de to bebyggelser til en boligsocial indsats.

Prækvalifikationerne har siden dannet ramme for et tæt samarbejde mellem LBF, Holbæk Boligselskab, Lejerbo Holbæk og Holbæk Kommune om udformningen og organiseringen af to helhedsplaner med opstart i januar 2020.

Indsatserne i de boligsociale helhedsplaner for Ladegårdsparken og Vangkvarteret

Det nære samarbejde mellem Holbæk Boligselskab, Lejerbo Holbæk og Holbæk Kommune giver de kommende helhedsplaner i Ladegårdsparken og Vangkvarteret gode rammer for at bidrage yderligere til udvikling, tryghed og flere muligheder for beboerne i de to bebyggelser - og i Holbæk by som sådan.

Til trods for det nære samarbejde mellem Ladegårdsparken og Vangkvarteret samt den koordinerede tilgang i relation til helhedsplanerne, er bebyggelserne i sagens natur ikke ens.

Ifølge Transport-, Bygge og Boligstyrelsens definition er Vangkvarteret eksempelvis en hård ghetto, mens Ladegårdsparken for et par år tilbage røg af styrelsens liste over udsatte boligområder.

Beboerne i Ladegårdsparken oplever imidlertid til stadighed markante udfordringer, og der er derfor grundlag for en fortsat boligsocial indsats samt et tæt samarbejde med boligorganisation, kommune og helhedsplanen i Vangkvarteret.

Overordnet vil den boligsociale indsats i de to bebyggelser tage udgangspunkt i tre indsatsområder med følgende formål:

Tryghed og trivsel

Formålet er at sikre boligområder, hvor trygheden og rummeligheden er høj, hvor de mange forskellige beboere trives og hvor de på baggrund af dette deltager som aktive medborgere i inkluderende fællesskaber både på arbejdsmarkedet og i civilsamfundet.

Uddannelse og beskæftigelse

Formålet er at bryde den negative sociale arv og øge beboernes deltagelse i uddannelse, arbejdsmarked og civilsamfund.

Forebyggelse og forældreansvar

Gennem en helhedsorienteret tilgang er indsatsens formål at understøtte familiers læringsmiljøer på en måde, der øger børnenes livschancer og derigennem øger den sociale mobilitet

Aftalegrundlag for helhedsplanerne

Hver helhedsplan består af:

 • Én strategisk samarbejdsaftale
 • Én delaftale per indsatsområde (tre per helhedsplan)

I aftalerne beskrives blandt andet formål og rammer, organisering, indsatsområder, aktiviteter, evaluering/datagrundlag/succeskriterier samt økonomi.

Aftalerne er godkendt af Landsbyggefonden og vil blive underskrevet efter helhedsplanernes godkendelse i Holbæk Boligselskab, Lejerbo Holbæk og Holbæk Kommune.

Alle otte aftaler er vedlagt som bilag.

Øvrige tiltags betydning for helhedsplanerne

Sideløbende med udarbejdelsen af de nye boligsociale helhedsplaner, førte vedtagelsen af den forrige regerings parallelsamfundsudspil i december 2018 til en række lovændringer.

Vangkvarterets status som en af de hårde ghettoer medfører, at disse lovændringer potentielt kan afstedkomme mærkbare konsekvenser for kommunen og andre almene bebyggelser i særligt Holbæk by.

Ændringerne gjorde det blandt andet lovpligtigt at udfærdige en udviklingsplan for Vangkvarteret, der blandt andet skulle mindske andelen af familieboliger frem til 2030. Udviklingsplanen er godkendt af Lejerbo Holbæk og Holbæk Kommune i maj 2019 og af Transport- og Boligministeriet i september 2019. Ministeriets godkendelse er vedlagt som bilag.

Udviklingsplanen skal via tre spor og en række tiltag tilgodese såvel hensynet til de nuværende beboere samt behovet for at omdanne Vangkvarteret til et blandet og bæredygtigt byområde integreret med naboområderne og resten af Holbæk by.

Spor 1 rummer tiltag, der omhandler den fysiske forandring i bebyggelsen, spor 2 omfatter en imageindsats, der skal skabe rammen for ”En ny fortælling om Vang”, mens spor 3 indeholder de sideløbende initiativer, der skal bidrage til den positive udvikling (den boligsociale indsats, blandt andet).

Som følge af blandt andet parallelsamfundsudspillet er der i øjeblikket ligeledes ved at blive udarbejdet en fælles udlejningsaftale vedrørende alle almene familieboliger i kommunen. Aftalen er et fælles initiativ mellem Holbæk Kommune, alle lokale boligorganisationer og Boligselskabernes Landsforening.

Aftalen skal skabe større sammenhængskraft i kommune ved at kunne tilbyde boliger til borgere, der arbejder lokalt, og derved være en god samarbejdspartner for erhvervslivet. Samtidig er det en målsætning, at Holbæk Kommune i 2021 ikke længere skal have boligområder på eller i nærheden af regeringens lister over udsatte boligområder.

En særlig ambition med udlejningsaftalen er desuden, at udviklingsplanen for Vangkvarteret ikke skal påvirke beboersammensætningen og trivslen i Ladegårdsparken i negativ retning.

Der er taget højde for såvel udviklingsplanen for Vangkvarteret som den fælles udlejningsaftale i udarbejdelsen af de boligsociale helhedsplaner.

Økonomiske konsekvenser

Ansøgningerne om helhedsplaner for Ladegårdsparken og Vangkvarteret omfatter og forudsætter en kommunal medfinansiering. Den kommunale medfinansiering udgøres af medarbejdertimer, der kapitaliseres og indberettes til Landsbyggefonden.

Den kommunale medfinansiering udgør i løbet af helhedsplansperioden i alt:

Helhedsplan for Ladegårdsparken 2020-2024:                    5.612.000 kr.

Helhedsplan for Vangkvarteret 2020-2024:                    5.789.000 kr.

 

Fordelingen af medfinansieringen fordelt på kerneområder fremgår af de to opsummeringer nedenfor (2019-tal)

Helhedsplan for Ladegårdsparken 2020-2024

Aktiv hele livet:     1.712.000 kr.

(indsatsområdet Tryghed og trivsel)

Alle kan bidrage:      1.870.000 kr.

(indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse)

Læring og trivsel:         382.000 kr.

(indsatsområderne Forebyggelse og forældreansvar samt Uddannelse og beskæftigelse)

Uddannelse til alle unge:      1.043.000 kr.

(indsatsområderne Forebyggelse og forældreansvar samt Uddannelse og beskæftigelse)

Vækst og bæredygtighed:       605.000 kr.

(koordinering og projektledelse)

 

Helhedsplan for Vangkvarteret 2020-2024

Aktiv hele livet:     1.712.000 kr.

(indsatsområdet Tryghed og trivsel)

Alle kan bidrage:      1.870.000 kr.

(indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse)

Læring og trivsel:         695.000 kr.

(indsatsområderne Forebyggelse og forældreansvar samt Uddannelse og beskæftigelse)

Uddannelse til alle unge:         907.000 kr.

(indsatsområderne Forebyggelse og forældreansvar samt Uddannelse og beskæftigelse)

Vækst og bæredygtighed:       605.000 kr.

(koordinering og projektledelse)

 

(beløbene er for begge helhedsplaners vedkommende afrundet til hele tusinder)

 

De enkelte kerneområder har været med til at udpege og udmønte konkrete indsatser i helhedsplanerne, ligesom de har været med til at fastlægge økonomien herfor.

Indsatserne og medfinansieringen er forpligtende for kommunen i helhedsplansperioden. Eventuelle ændringer skal derfor godkendes af Landsbyggefonden.

 

Inklusive Landsbyggefondens tilskud og boligorganisationernes egen finansiering udgør den samlede økonomi for helhedsplanerne som følger:

Helhedsplan for Ladegårdsparken 2020-2024:                    14.903.000 kr.

Helhedsplan for Vangkvarteret 2020-2024:                    17.932.000 kr.

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det forventes ikke, at helhedsplanerne og indsatserne heri har miljø- og klimamæssige konsekvenser – hverken positive eller negative.

Lovgrundlag – link

Almenboliglovens §91a

Almenboliglovens §168a, stk. 2

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen 15. maj 2019, punkt 134: Godkendelse af udviklingsplan for Vangkvarteret

Kommunalbestyrelsen 12. september 2018, punkt 180: Beslutning – kommunal anbefaling af ansøgninger om prækvalifikation til nye helhedsplaner

Byrådet 16. august 2017, punkt 148: Beslutning – Tværgående helhedsplan i Holbæk Kommune

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 29-10-2019

Et flertal bestående af A, V, L og I indstiller, at planerne tiltrædes. Ø undlader at stemme.caseno19-34852_#5053425_v1_strategisk samarbejdsaftale - ladegårdsparken.pdf
caseno19-34852_#5053428_v1_strategisk samarbejdsaftale - vangkvarteret.pdf
caseno19-34852_#5054497_v1_delaftale for indsatsområdet forebyggelse og forældreansvar - ladegårdsparken.pdf
caseno19-34852_#5054503_v1_delaftale for indsatsområdet tryghed og trivsel - ladegårdsparken.pdf
caseno19-34852_#5054507_v1_delaftale for indsatsområdet uddannelse og beskæftigelse - ladegårdsparken.pdf
caseno19-34852_#5054515_v1_delaftale for indsatsområdet forebyggelse og forældreansvar - vangkvarteret.pdf
caseno19-34852_#5054520_v1_delaftale for indsatsområdet tryghed og trivsel - vangkvarteret.pdf
caseno19-34852_#5054525_v1_delaftale for indsatsområdet uddannelse og beskæftigelse - vangkvarteret.pdf
caseno19-34852_#5054559_v1_godkendelse af udviklingsplan for boligområdet agervang, holbæk kommune (jf. almenboliglovens § 168 .pdf

Bilag

Strategisk samarbejdsaftale - Ladegårdsparken
Strategisk samarbejdsaftale - Vangkvarteret
Delaftale for indsatsområdet Forebyggelse og forældreansvar - Ladegårdsparken
Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel - Ladegårdsparken
Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse - Ladegårdsparken
Delaftale for indsatsområdet Forebyggelse og forældreansvar - Vangkvarteret
Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel - Vangkvarteret
Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse - Vangkvarteret
Godkendelse af udviklingsplan for boligområdet Agervang, Holbæk Kommune (jf. almenboliglovens § 168 a, stk. 2)


96. Beslutning om tættere samarbejde mellem beskæftigelsesområdet og socialområdet

Beslutning om tættere samarbejde mellem beskæftigelsesområdet og socialområdet
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. beskæftigelsesområdet skal tage initiativ til at designe et pilotprojekt i samarbejde med socialområdet om en beskæftigelsesrettet indsats for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Beskrivelse af sagen

Udvalget ønsker at afdækket, hvordan beskæftigelsesområdet og socialområdet kan få et tættere samarbejde om beskæftigelsesindsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Udvalget ønsker, at Udsatterådet inddrages i samarbejdet.

På den baggrund foreslår administrationen, at udvalget beslutter, at beskæftigelsesområdet tager initiativ til at designe et pilotprojekt med socialområdet herunder Udsatterådet. Designet skal beskrive en helhedsorienteret beskæftigelsesrettet indsats for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

 

Økonomiske forudsætninger for et samarbejde

Beskæftigelsesområdet har tidligere haft flere og tættere samarbejder med socialområdet. Samarbejderne har i vidt omfang været i regi af en bestiller-udfører-model, hvor jobcentret køber socialfaglige ydelser af socialområdet. Øgede spare- og resultatkrav til beskæftigelsesindsatsen har i de senere år medført, at bestiller-udfører-samarbejderne med socialområdet er blevet begrænset eller bragt til ophør. Den helhedsorienterede indsats for udsatte borgere er derefter i højere grad lagt ud som en del af samarbejdet med eksterne aktører. Det har dels medført, at beskæftigelsesområdet har kunne imødegå sparekravene, men formentlig også betydet, at der er skåret betydeligt ned i den sociale indsats, idet de eksterne aktører i høj grad aflønnes for jobeffekter.

I forlængelse af dette er det administrationens anbefaling, at pilotprojektet skal kunne realiseres inden for rammerne af det budget, der fremgår af budgetforslag 2020.

 

Målgruppen borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Begrebet benyttes om borgere, der de seneste tre år stort set kun har modtaget offentlig forsørgelse. Disse borgere er i overvejende risiko for helt at miste fodfæste på arbejdsmarkedet. Omkring 1.200 personer vurderes at være på kanten af arbejdsmarkedet.

Målgruppen er karakterisereret ved, at de foruden ledighed ofte har problemstillinger af social og/eller sundhedsmæssig art. Det kan fx være misbrug, psykisk eller fysisk sygdom eller komplekse familiemæssige udfordringer. Kommunalbestyrelsens arbejdsplan 2018-2019 peger på, at der skal gøres en særlig indsats for at få flere i målgruppen i beskæftigelse. Desuden er målgruppen et af hovedsporene i Beskæftigelsesplan 2019. Udvalget har peget på, at borgere på kanten også skal være et hovedspor i 2020.

 

Forslag til pilotprojektet

Kerneområdet Alle Kan Bidrage tager kontakt til kerneområdet Aktiv Hele Livet, herunder også Udsatterådet med henblik på at designe et pilotprojekt for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Pilotprojektet skal basere sig på job first-princippet med den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats som det bærende element. Projektet skal beskrive, hvordan en socialindsats skal understøtte beskæftigelsesindsatsen for gruppen.

 • Formålet med pilotprojektet skal dels være at bringe projektets borgere nærmere job, dels skal projektet høste viden og erfaringer, som vil kunne benyttes i kommende projekter
 • Projektet skal omfatte en mindre gruppe af ledige, og målgruppen skal defineres nærmere
 • Designet skal afdække erfaringer i andre kommuner og ligge inden for rammerne af en ny hovedlov om en sammenhængende tværfaglig indsats for udsatte borgere, som forventes at træde i kraft i begyndelsen af 2020.
 • I løbet af 2019 har der været en kraftig reduktion af forbruget af mentorer, der ikke har haft et beskæftigelsesmæssigt mål. Projektet skal tage højde for, at der i 2020 sandsynligvis også vil være mange udsatte, som tidligere har haft mentorer, der fremover ikke bevilges det – hverken i socialt eller beskæftigelsesrettet regi.
 • Designet kan endvidere trække på erfaringer fra eksisterende samarbejder de to kerneområder imellem, særligt projekt Flere Skal Med 2.

 

Den videre proces

Et design for et pilotprojekt vil blive forelagt udvalget til godkendelse i januar 2020.

Økonomiske konsekvenser

Det er en forudsætning for pilotprojektet, at det skal kunne realiseres inden for rammerne af det fremlagte budgetforslag 2020.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 29-10-2019

Udsat

97. Beslutning om udkast til Beskæftigelsesplan 2020

Beslutning om udkast til Beskæftigelsesplan 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. administrationen arbejder videre med Beskæftigelsesplan 2020 på baggrund af de ønsker, udvalget fremkommer med.
Beskrivelse af sagen

Beskæftigelsesplanen er den overordnede politiske plan for beskæftigelsesindsatsen i Holbæk Kommune. Beskæftigelsesplanen samler udfordringer og indsatser med udgangspunkt i de lokale beskæftigelsesmål samt beskæftigelsesministerens vejledende mål. Planen er dermed omdrejningspunkt for den løbende dialog mellem især politikere og administration om status og udvikling i beskæftigelsesindsatsen.

Udvalget godkendte 25.06.2019 et forslag fra administrationen til rammer og retning for Beskæftigelsesplan 2020. På baggrund af dette forslag forelægger administrationen et udkast til det kommende års beskæftigelsesplan til godkendelse. Udkastet tager udgangspunkt i fire hovedspor for indsatsen:

Et styrket samarbejde med erhvervslivet

Samarbejde med erhvervslivet skal give fordele for både virksomheder og borgere. Holbæk Kommune samarbejdsgrad med virksomhederne i kommunen og regionen skal hæves, idet samarbejde med virksomheder øger job-og fastholdelseseffekten. Jobcentret skal i højere grad være det sted, virksomhederne henvender sig først, når man har brug for arbejdskraft. Desuden skal jobcentret i højere grad bidrage til at finde løsninger, så flere sygemeldte fastholder deres job.

Færre borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Færre borgere skal være langvarigt på en ydelse. Jobcentret skal både forebygge og afhjælpe. Forebyggelsen skal ske ved en tidlig indsats for borgere, der kommer på en ydelse. Afhjælpningen skal ske ved en styrket koordinering af beskæftigelsesindsatsen med blandt andet den socialfaglige indsats og sundhedstilbud.

En beskæftigelsesrettet integrationsindsats

Holbæk Kommunes borgere under integrationsprogrammet skal have en indsats, så de hurtigst muligt bliver selvforsørgende. Det betyder, at flere borgere på integrationsydelse skal i ordinær beskæftigelse. Desuden skal borgere med anden etnisk herkomst end dansk opnå samme erhvervs- og beskæftigelsesfrekvens som etnisk danske borgere.

Borgeres og virksomheders oplevelse af jobcentret

Jobcentret er til for borgere og virksomheder – og ikke omvendt, og jobcentret skal arbejde for til stadighed at yde den bedst mulige service til borgere og virksomheder. Derfor er borgeres og virksomheders oplevelse af jobcentret et hovedspor i beskæftigelsesplanen. Borgere og virksomheder skal opleve, at jobcentrets service er effektiv, kompetent og sammenhængende.

Udkastet til beskæftigelsesplanen er vedlagt denne sag som bilag.

 

Ændringer i BP2020 i forhold til BP2019

Administrationen anbefaler, at de arbejdsformer og indsatser, der har vist sig at give resultat i 2019 fortsætter ind 2020. Derfor ligner BP2020 i hovedtrækkene den nuværende plan. Der er dog nogle ændringer, hvor de vigtigste er:

Indsatser

 • En beskæftigelsesrettet integrationsindsats er tilføjet som et hovedspor, hvor det i 2019 er et tillæg til beskæftigelsesplanen
 • En særlig indsats for de 25-35-årige er tilføjet under hovedsporet Færre borgere på kanten af arbejdsmarkedet
 • Flere personer med handicap skal i beskæftigelse er et nyt ministermål
 • Indsatser, som i dag er en del af daglig drift er taget ud. Det gælder fx målet om, at borgere på jobafklaring skal have samme antal samtaler som borgere på sygedagpenge.

 

Målsætninger

Hvad angår målsætninger og succeskriterier er disse justeret så de svarer til, hvad der er realistiske forventninger til 2020.

 • Hovedmål 1 er fortsat en reduktion i antallet af ydelsesmodtagere. Målet er justeret fra 400 borgere i 2019 til 168 borgere i 2020
 • Hovedmål 2 er i 2019, at 250 flere fuldtidspersoner skal have været i virksomhedsforlagt aktivering i 2019. I 2020 er målet, at med udgangen af 2020 skal 1400 borgere have været virksomhedsforlagt i aktivering. Ændringen skyldes, at Ny lovgivning har reduceret varigheden af tiltag for borgere 30 år, så er målet nu sat for berørte og ikke for helårspersoner.

 

Det videre forløb

Administrationen færdiggør Beskæftigelsesplanen på baggrund af de ønsker og kommentarer, udvalget fremsætter på dagens møde.

Den endelige version forelægges på udvalgsmødet den 26. november. Hvis udvalget kan indstille planen godkendt, forelægges den herefter Kommunalbestyrelsen til godkendelse den 11. december.

 

Økonomiske konsekvenser

Sagen vurderes ikke i sig selv at have økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være umiddelbare miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagshistorik, henvisninger

Møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 25.06.2019. Sag nr: 68: Drøftelse af rammer og retning for Beskæftigelsesplan 2020.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 29-10-2019

Godkendtcaseno19-35741_#5064500_v1_beskæftigelseplan 2020 - udkast.pdf
caseno19-35741_#5073015_v2_holbæk erhvervsforum - kommentarer til beskæftigelsesplan 2020 og uddannelsesplan 2020.pdf
caseno19-35741_#5073057_v2_lo - kommentarer til beskæftigelsesplan 2020.pdf

Bilag

Beskæftigelseplan 2020 - udkast
Holbæk Erhvervsforum - kommentarer til Beskæftigelsesplan 2020 og Uddannelsesplan 2020
LO - kommentarer til beskæftigelsesplan 2020


98. Beslutning om udkast til Uddannelsesplan 2020

Beslutning om udkast til Uddannelsesplan 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag

Indstilling

 

Administrationen indstiller, at:

 1. administrationen arbejder videre med Uddannelsesplan 2020 på baggrund af de ønsker, udvalget fremkommer med
Beskrivelse af sagen

Uddannelsesplanen er den overordnede politiske plan for indsatsen i kerneområdet Uddannelse til Alle Unge. Med Uddannelsesplan 2020 sætter Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse retning for arbejdet ved at formulere målsætninger, definere indsatser og fastsætte succeskriterier.

Uddannelsesplanen er omdrejningspunkt for dialogen mellem udvalg og administration om den fortsatte udvikling af indsatsen for og med kommunens unge borgere.

Uddannelsesplanen er disponeret som følger:

 • Forord
 • Kerneopgaven og de eksisterende indsatser
 • Særlige politiske temaer i 2020
 • Unge i Holbæk Kommune
 • Forsørgelse, budget og indsatsområder 2020
 • Mål – Hvad sigter vi efter?

I udkastet til Uddannelsesplan 2020 mangler oplysninger om budgettet for det kommende år. Oplysningerne tilføjes, når Kommunalbestyrelsen har vedtaget Budget 2020. Udvalget skal derfor på mødet især drøfte:

 • Særlige politiske temaer i 2020: Er det de rigtige temaer, som fremhæves?
 • For hvert indsatsområde: Er det de rigtige målsætninger, delmål, indsatser og succeskriterier, der er udvalgt?

Udvalget beslutter herefter, hvilke elementer administrationen skal arbejde videre med.

Følgende politiske temaer er anført i udkastet:

 • Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram: Holbæk som uddannelsesby
 • En hånd i ryggen i den svære overgang fra ung til voksen
 • En forenklet beskæftigelsesindsats
 • Styrkelse af den virksomhedsrettede indsats
 • Effektiviseringer

Følgende overordnede målsætninger, delmål, indsatser og succeskriterier er anført i udkastet:

Indsatsområde: Fritid, forebyggelse og uddannelsesvejledning

Overordnede målsætninger

Delmål

Indsatser

At skabe tryghed og trivsel blandt kommunens borgere. Det skal undgås, at særlige grupperinger skaber utryghed

 

Skabe stærkere fundament for uddannelse, beskæftigelse og trivsel i udsatte boligområder

 • Bidrage til nye helhedsplaner i udsatte boligområder

Sikre større synlighed af forebyggelsesindsatsen i gadebilledet

 • Udvikling af opgaveløsningen i Fritid og Forebyggelse, herunder SSP og klubområdet

At understøtte alle unges uddannelses- og jobidentitet samt uddannelsesvalg

Sikre involvering af børn og unge i byens større arrangementer og aktiviteter

 • Bidrage til projekt Tour de France til Holbæk i 2021
 • Bidrage med aktiviteter i forbindelse med SKVULP

Fortsat udvikling af de muligheder, som organisering i ét kerneområde giver

 • Udvikling af samarbejdet mellem uddannelsesvejledere i grundskolen og den øvrige ungeindsats
 • Udvikling af myndighedsindsatsen for aktivitetsparate unge

Succeskriterier:

 • Antallet af unge fra Holbæk Kommune, som stilles for Ungdomskriminalitetsnævnet, holdes under 10 pr. år
 • At uddannelsesniveauet i de udsatte boligområder stiger

Indsatsområde: Uddannelsesrettet indsats og støtte

 

Overordnede målsætninger

Delmål

Indsatser

At få så mange unge borgere som muligt i uddannelse eller job

Nyorientering af uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen

 • Hyppigere anvendelse af virksomhedspraktik for uafklarede unge under 18 år med skolevægring og psykiske udfordringer
 • Øget brug af virksomhedspraktik som vej til uddannelse (herunder øget brug af fordelsuddannelser)
 • Øget brug af nyttejob, straksaktivering og virksomhedsrettede forløb
 • Opfølgning på No Cure No Pay-indsatsen

Gennemførelse af projekt for 25-35-årige

 • Særlig virksomhedsrettet indsats for 25-35-årige.

Styrkelse af rekruttering til og fastholdelse af unge i ungdomsuddannelse

 • Iværksættelse af nye tiltag i regi af partnerskabet, der kan erstatte hidtidige arrangementer, som har haft for lille tilslutning
 • Fortsat fastholdelsesindsats i Elevtjenesten
 • Gøre flere sårbare unge klar til uddannelse via projektet Mod på Uddannelse

Styrkelse af indsatsen for unge på kanten af uddannelse og job

 • Styrke og udvikle indsatsen for unge på kanten af uddannelse og arbejdsmarked via arbejdet i Projektudvalget for Unge og Uddannelse med projektet ’En hånd i ryggen i den svære overgang fra ung til voksen’

At effektivisere de sociale foranstaltninger indenfor rammerne af serviceniveauerne

Nedbringe udgifterne på børne- og voksenspecialområdet

 • Genforhandling af priser
 • Anvendelse af standardkontrakter
 • Opfølgning på mål og progression for unge i tilbud
 • Fleksibel anvendelse af tilbud på specialområdet

Skabe mere effektive og digitaliserede arbejdsgange

 • Bedre udnyttelse af fagsystemernes funktioner
 • Bedre samspil mellem fagsystemer
 • Øget digitalisering af borgernes kontakt med kommunen
 • Opkvalificering af medarbejdere

Succeskriterier:

 • At reducere antallet af borgere (helårspersoner) på uddannelseshjælp fra X (forventet i 2019) til X (Budget 2020)
 • At reducere antallet af borgere (helårspersoner) på ressourceforløb fra X (forventet 2019) til X (Budget 2020)
 • At øge andelen af borgere på uddannelseshjælp, der har ordinære løntimer fra 5,3 pct. i 2019 til 8 pct. i 2020
 • At øge andelen af aktivitetsparate uddannelseshjælpmodtagere, der er i virksomhedsrettet indsats fra 10-15 pct. i løbet af 2019 til 15-20 pct. i løbet af 2020 (svarende til landsgennemsnittet
 • At nedbringe udgifterne til sociale foranstaltninger med X mio. kr. (Budget 2020)

Indsatsområde: Uddannelsesaktiviteter

Overordnede målsætninger

Delmål

Indsatser

At forbedre mulighederne for at alle unge i Holbæk Kommune gennemfører en uddannelse

Styrke unges muligheder for at uddanne sig i Holbæk

 • Tiltrække nye uddannelse til HUSC, der matcher både private og offentlige arbejdspladser
 • Arbejde sammen med erhvervslivet om uddannelser
 • Medudvikle nye uddannelsesformater og –platforme
 • Understøtte lokale studerende, herunder e-læringsstuderende
 • Sikre synergieffekter med de nye statslige arbejdspladser

Styrke opbygningen af FGU og understøtte samarbejde ml. FGU og uddannelsesvejledning, 10.klasse og EUC

 • Understøtte FGU-bestyrelsesmedlemmernes arbejde
 • Fastholde fokus på løbende målgruppevurdering til FGU
 • Udvikle progressionsopfølgning på FGU-elever i samarbejde med FGU, følge varighed, resultater mv.
 • Styrke samarbejdsrelationer og indgå i samarbejdsprojekter ml. FGU, uddannelsesvejledning, 10. klasse og erhvervsuddannelserne
 • Understøtte arbejdet med Uddannelsesmesse i Holbæk samt deltagelse i Skills

Sikre hurtigere og bedre afklaring af unge i STU-forløb

 • Fremme brugen af erhvervsvejledere på CSU
 • Øge fokus på den unges fremtid efter STU hos medarbejderne på CSU

Succeskriterier:

 • At der ved udgangen af 2020 er indgået aftale om, at yderligere en eller flere videregående uddannelser kan tages helt eller delvist i Holbæk
 • At andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse efter afslutning af ordinær 10. klasse i Holbæks 10. klassecenter, er på mindst 40 pct.
 • At FGU på årsbasis modtager ca. 234 unge fra Holbæk Kommune
 • At X pct af de unge, der afslutter STU på CSU er afklarede i forhold til uddannelse, job eller pension

 

Økonomiske konsekvenser

Sagen vurderes ikke i sig selv at have økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 29-10-2019

Godkendtcaseno19-22586_#5072945_v1_uddannelsesplan 2020 - forslag okt 2019 v221019.pdf
caseno19-35741_#5073015_v2_holbæk erhvervsforum - kommentarer til beskæftigelsesplan 2020 og uddannelsesplan 2020.pdf
caseno19-22586_#5073060_v2_lo - kommentarer til uddannelsesplan 2020.pdf

Bilag

Uddannelsesplan 2020 - forslag okt 2019 v221019
Holbæk Erhvervsforum - kommentarer til Beskæftigelsesplan 2020 og Uddannelsesplan 2020
LO - kommentarer til Uddannelsesplan 2020


99. Orientering om status på Holbæk Kommunes mentorindsats

Orientering om status på Holbæk Kommunes mentorindsats
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om forbruget på mentorer i 2018 og 2019 tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Som opfølgning på drøftelse af Holbæk Kommunes mentorindsats på møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 30. april 2019 gives en økonomisk status på forbruget på mentorer i 2018 og 2019.

Mentorordningen i uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen - opsummering

Kommunen bruger mentorer for at borgere kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse. Desuden har borgere, som er kategoriseret som aktivitetsparate, og ikke kan deltage aktivt i tilbud, ret og pligt til mentorstøtte fra kommunen, indtil borgeren igen kan deltage i tilbud.

Den kommende regelforenkling på beskæftigelsesområdet (pr. 1.1. 2020) vil også få betydning for mentorindsatsen. Mentorstøtte vil ikke længere være et ret-og-pligttilbud for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Dette gælder ikke unge på uddannelseshjælp, som fortsat vil have krav på ret-og pligtmentor, hvis de ikke er i anden aktivitet. Statsrefusionen til mentorstøtte er bortfaldet med Erhvervspakken for alle grupper bortset fra modtagere af ressourceforløbsydelse.

Mentorforbrug 2018 og forventet forbrug 2019

Holbæk Kommune havde i 2018 et samlet budget på 18,9 mio. kr. og brugte 12,1 mio. kr.

I 2019 var det oprindelige budget på 14,4 mio. kr. Indsatsen er efterfølgende blevet omprioriteret og det korrigerede budget blev herefter på 6,2 mio. kr. Forbruget er medio september på 10,7 mio. kr. og det forventede forbrug for hele 2019 er 13,3 mio. kr.

Udvikling i 2018 i mio. kr.

Kerneopgave

Opr. Budget

Omplacering

Kor. budget

Forbrug

Samlet

18,8

0,1

19,9

12,1

UAUN

4,5

2,0

6,5

8,4

AKBI

14,3

-1,9

12,4

3,7

 

Udvikling i 2019 i mio. kr.

Kerneopgave

Opr. Budget

Omplacering

Kor. budget

Forventet forbrug

Samlet

14,4

-8,2

6,2

13,3

UAUN

4,5

-1,4

3,1

3,3

AKBI

9,9

-6,7

3,2

9,0

 

Fordeling af mentorudgifter på kerneopgave og på interne/eksterne mentorer for 2018 og foreløbig 2019 ser således ud:

I mio. kr.

Regnskab 2018

Foreløbig 2019

Samlet

12,1

10,7

Samlet interne mentorer

7,7

3,2

UAUN interne mentorer

5,3

0,9

AKBI interne mentorer

2,4

2,3

Samlet eksterne mentorer

4,4

7,5

UAUN eksterne mentorer

3,1

1,3

AKBI eksterne mentorer

1,3

6,2

 

UAUN - De unge – brugen af mentorer

Forbruget er reduceret fra 2018 til 2019, men det skyldes primært, at udgifterne til interne mentorer er flyttet til konto 6. Ændringen er foretaget på baggrund af en præcisering af, hvorfra man som kommune skal aflønne interne medarbejdere. Det er sket som følge af den offentlige bevågenhed, der i 2018 har været på området. Derudover er det besluttet generelt at minimere brugen af mentorer, hvilket er med til at reducere udgifterne.

AKBI - De voksne – brugen af mentorer

Brugen af mentorer i 2018 var minimal. I første halve år i 2019 blev af mentorer taget i brug som værktøj. Det er nu stoppet, og derfor forventes udgifterne til mentorer resten af 2019 at blive minimale.

I 2020 forventes forbruget at blive mindre end 2019 grundet forenklingsreglerne.

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 30. april 2019: Sag nr. 45: Drøftelse af Holbæk Kommunes mentorindsats

 

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 29-10-2019

Taget til efterretning

100. Drøftelse af status på virksomhedsrettet partnerskabsaftale

Drøftelse af status på virksomhedsrettet partnerskabsaftale
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. halvårlig status for ”Virksomhedsrettet partnerskabsaftale” drøftes
Beskrivelse af sagen

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Holbæk Kommune indgik den 1. juni 2018 partnerskabsaftale med EUC Nordvestsjælland, Holbæk Erhvervsforum, LO og Dansk Byggeri. Partnerskabsaftalen løber over tre år indtil 1. juni 2021.

På møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 19. marts 2018 er det besluttet, at udvalget skal mødes 2 gange årligt med repræsentanter for gruppen bag partnerskabet for at sikre den nødvendige politiske opmærksomhed og følge op på de fastsatte mål.

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse mødes nu for fjerde gang med repræsentanter for partnerskabet. Tidligere møder fandt sted den 31. maj 2018, 29. november 2018 og 26. marts 2019.

Partnerskabets formål

Partnerskabsaftalen har to hovedformål

 1. Øget rekruttering til erhvervsuddannelserne
 2. Fastholdelse i erhvervsuddannelserne

 

Partnerskabsaftalen består udover selve aftalen af:

 • ”Partnerskab. Status over aktiviteter”

Her fremgår det, hvordan partnerskabsaftalens aktiviteter hænger sammen med de to hovedformål, rekruttering og fastholdelse. Desuden er indsat en rød, gul og grøn farvekode. Dette er gjort for visuelt at markere, hvilke af partnerskabsaftalens aktiviteter, der er i gang, hvilke der er planlagt - men ikke afviklet - og hvilke aktiviteter, der ikke er i gang.

 

 • ”Partnerskabstal. Rapport”

Rapporten vil være grundlaget for at følge udviklingen i måltallene i løbet af partnerskabets tre år.

”Partnerskab. Status over aktiviteter, september 2019” og ”Partnerskabstal. Rapport. 2. kvartal 2019” er vedlagt som bilag.

Status

 1. Udvalget orienteres på mødet om status på arbejdet med at få flere af de ældste skoleelever til at vælge en erhvervsuddannelse. Desuden vil orienteringen berøre nogle af de udfordringer og dilemmaer, der er forbundet med dette arbejde.

Per Gjerrild, skole- og områdeleder Kildedamsskolen fortæller om de initiativer, som sker i grundskolen og som kan medvirke til at gøre eleverne opmærksomme på mulighederne i at vælge en erhvervsuddannelse. Dette gælder både aktiviteter i indskoling, på mellemtrinnet og i udskolingen.

Per Gjerrild giver desuden en status på, hvordan det går med aktivitetsmål 1.2.4: Øget fokus på det obligatoriske emne ”Uddannelse og Job” i folkeskolen – jfr. ”Partnerskab. Status over aktiviteter, september 2019”. Her vil blive orienteret om den færdige ”U og J kanon” og om udpegningen af en ”U og J vejleder” i hvert af de fire skoledistrikter – to initiativer, der skal fungere som understøttelse af den enkelte lærers undervisning i det obligatoriske emne ”Uddannelse og Job”

Caspar Christensen, Erhvervskonsulent Holbæk Erhvervsforum orienterer om de initiativer, hvor HEF har været primus motor i planlægningen. Det drejer sig om ”Åben Virksomhed” og ”Mød Direktørerne”, hvor formålet har været at koble udskolingselever og deres forældre med lokale virksomheder. Arrangementerne har haft en meget lav deltagelse – en deltagelse, som ikke står mål med den tid, der er brugt på planlægningen. Styregruppen for partnerskabet har derfor besluttet, at disse aktiviteter ikke skal fortsætte i sin nuværende form.

 1. Udvalget orienteres om udviklingen i hovedtallene som de er beskrevet i ”Partnerskabets talrapport 2. kvartal 2019”
 2. Desuden orienteres om den helt aktuelle status på praktikpladssituationen. Disse tal præsenteres på udvalgsmødet.

Drøftelsespunkter

Repræsentanterne fra partnerskabsgruppen ønsker at drøfte følgende med Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse:

 • Bemærkninger til og drøftelse af orienteringen fra Per Gjerrild og Caspar Christensen

  1) aktiviteterne i grundskolen

  2) udfordringerne med deltagelse i de aktiviteter, som kobler unge, forældre og erhvervsliv – herunder eventuelle ideer til andre måder at gøre det på?

 • Udviklingen i hovedtallene
 • Prioritering af aktiviteter beskrevet i ”Status over aktiviteter, september 2019” eller bud på nye aktiviteter, som partnerskabet kan arbejde med i den kommende tid.

 Deltagere fra partnerskabsgruppen er:

 • Per Gjerrild, Skole- og Områdeleder Kildedamsskolen
 • Caspar Christensen, Erhvervskonsulent, Holbæk Erhvervsforum
 • Mette Gammelgaard, chefkonsulent og administrativ projektleder af partnerskabet
Økonomiske konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have miljø- og klimamæssige konsekvenser

Øvrige konsekvenser

 

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26. marts 2019: Sag nr. 25: Drøftelse af halvårlig status på virksomhedsrettet partnerskabsaftale

 

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 29-10-2019

Drøftetcaseno17-16031_#5052012_v1_partnerskabstal rapport 2.kvt 2019 version 2.pdf.pdf
caseno17-16031_#5052011_v1_partnerskab. status over aktiviteter september 2019_version 3.pdf.pdf

Bilag

Partnerskabstal rapport 2.kvt 2019 version 2.pdf
Partnerskab. Status over aktiviteter september 2019_version 3.pdf


101. Orienteringer til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 29. oktober 2019

Orienteringer til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 29. oktober 2019
Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Kommende udvalgsaktiviteter:

 • Den 7.-8. november 2019: JobCamp 2019 (kørsel aftales)
 • Den 20. november 2019: Kommunalbestyrelsens efterårsseminar
 • Den 26. november 2019 (forud for ordinært udvalgsmøde): Dialogmøde med Hovsa Holbæk

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

 

Forventede sager på kommende møder i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse:

Den 26. november 2019:

 • Orientering om budget 2019
 • BR4
 • Orientering om status på investeringer
 • Drøftelse af status på Beskæftigelsesplan 2019
 • Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2020
 • Godkendelse af Uddannelsesplan 2020
 • Beslutning om særlig indsats for 25-35-årige
 • Beslutning om omlægning af SSP-indsatsen
 • Orientering om status på implementering af reformen ’Bedre veje til uddannelse og job’

Den 7. januar 2020:

 • Beslutning om årsplan for udvalgsmøder

Den 4. februar 2020:

 • Kontrolindsatsen - årlig status i forlængelse af administrationsgrundlag
 • Orientering om resultat af brugerundersøgelser
 • Drøftelse af opfølgning på Handleplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering
 • Orientering om status på Ungdomskriminalitetsnævnets arbejde

 

102. Underskriftsark

Underskriftsark