UDVALG

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

MØDE

Referat

STED

Mødecentret, lokale 0.13, Kanalstræde 2, Holbæk

STARTTIDSPUNKT

24-09-2019 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

24-09-2019 17:30:00


PUNKTER

81. Godkendelse af dagsorden til møde den 24. oktober 2019
82. Orientering om budget 2019 - september
83. Drøftelse af status på Uddannelsesplan 2019, september
84. Drøftelse af status på Beskæftigelsesplan 2019 - september
85. Drøftelse af fælles beskæftigelsesindsats for borgere i alderen 25-35 år
86. Orientering om rehabiliteringsteamets organisering og opgaver
87. Orientering om status på strategi for socialøkonomi
88. Orientering om Ungdomskriminalitetsnævnets arbejde
89. Beslutning om forslag til undersøgelser i borgerpanelet fra Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
90. Godkendelse af tid og sted for Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelses ordinære møder i 2020
91. Orienteringer til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 24.9.2019
92. Underskriftsark81. Godkendelse af dagsorden til møde den 24. oktober 2019

Godkendelse af dagsorden til møde den 24. oktober 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 24.09.2019 godkendes.
Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 24-09-2019

Godkendt.

82. Orientering om budget 2019 - september

Orientering om budget 2019 - september
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orienteringen om budget 2019 tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på væsentlige dele af hvert politikområde.

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2020-2023. 

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug.

Månedens væsentligste kommentarer til udgiftsdriverne er:


Kerneområdet Alle Kan Bidrage


Sygedagpenge

Udgifterne til sygedagpenge er faldet måned for måned i årets første syv måneder. Antallet af modtagere af sygedagpenge forventes at stige langsomt i løbet af efteråret. Men stigningstakten forventes at blive lavere end det budgetlagte.

Kontanthjælp

Antallet af modtagere af kontanthjælp har i årets første halvår ligget over det budgetlagte, mens antallet af modtagere er i august måned på niveau med det budgetlagte.

Førtidspension

Væksten i antallet af førtidspensionister har været højere end det budgetlagte frem til august.

 

Kerneområdet Uddannelse til Alle Unge
 

Uddannelseshjælp

Der har været høj indflyvning fra 2018, som betyder, at antallet af borgere på Uddannelseshjælp er højere end budgetteret. Derudover er antallet på uddannelseshjælp ikke faldet som forventet. Der er derfor et merforbrug, og der er sat handlingsplaner i gang, som forventes at reducere merforbruget.

Ressourceforløb under 30 år

Der er færre borgere end budgetteret, hvilket giver et mindreforbrug.
Der er arbejdet på at reducere antallet af borgere, og der visiteres færre borgere fra uddannelseshjælp ressourceforløb.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ud over dem, der er beskrevet i sagsfremstillingen ovenfor

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være miljø- og klimamæssige konsekvenser

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 24-09-2019

Taget til efterretning.caseno19-5264_#5040899_v1_budget 2019 status med udgiftsdrivere - september.pdf

Bilag

Budget 2019 status med udgiftsdrivere - september


83. Drøftelse af status på Uddannelsesplan 2019, september

Drøftelse af status på Uddannelsesplan 2019, september
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 • status på Uddannelsesplan 2019 drøftes
Beskrivelse af sagen

Uddannelsesplanen er den politiske plan for uddannelsesindsatsen i Holbæk Kommune. Planen samler mål, indsatser og succeskriterier og er dermed omdrejningspunkt for den løbende dialog mellem politikere og administration om status og udvikling i arbejdet med kerneopgaven Uddannelse til Alle Unge.

Status på Uddannelsesplan 2019 er vedlagt som bilag.

 

Status på indsatser, mål og succeskriterier

Status på uddannelsesplanens 18 indsatser er:

 • 17 igangsatte
 • 1 ikke længere relevant

 

Status på uddannelsesplanens 10 succeskriterier er:

 • 6 er opfyldt
 • 3 er ikke opfyldt
 • 1 kan ikke måles endnu

 

Status på de politiske temaer - Reformer og udspil fra Regeringen og Folketinget

 • Aftale om bedre veje til uddannelse og job:
  Projektudvalget for Unge og Uddannelse har i juni 2019 afsluttet arbejdet med implementering af reformen om bedre veje til uddannelse og job.
  Den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU), der er en statslig, selvejende institution er etableret. FGU Nordvestsjælland slog dørene op for elever den 12. august. Institutionen er i øjeblikket præget af opstartsvanskeligheder, bl.a. på grund af statens manglede levering af de lovede it-systemer. FGU-ledelsen arbejder intensivt for at få skoledriften på plads.
  De nye krav til den kommunale ungeindsats er implementeret: Der er etableret et netværk til koordinering af virksomhedsindsatsen for unge, det eksisterende fagsystem er taget i brug til opgaven med at koordinere henvendelser til virksomheder, der er etableret en kontaktpersonordning, der er udviklet en it-løsning til FGU-målgruppevurdering og det organisatoriske set-up omkring disse er på plads.
   
 • Regeringens Erhvervspakke og en forenklet beskæftigelsesindsats:
  Der kom ingen markante lovændringer for de unge i 2019. En ny beskæftigelseslov træder i kraft den 1. januar 2020. Bekendtgørelserne til den nye lovgivning er endnu ikke offentliggjort og det nærmere indhold og konsekvenserne for indsatsen i Uddannelse til Alle Unge kendes derfor ikke i detaljer.
   
 • Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden:
  I Holbæk Kommune har vi en række samarbejdsinitiativer, som understøtter aftalen ’Fra folkeskole til faglært’. Både mellem folkeskoler og EUC Nordvestsjælland og mellem 10. klassecenteret og EUC. Eksempler er valgfagssamarbejde og den praktiske projektopgave, har været i gang i flere år. Både Læring og Trivsel og Uddannelse til Alle Unge har aktiviteter i gang sammen med parterne.

 

Status på de nationale uddannelsespolitiske mål

Aftale om bedre veje til uddannelse og job indeholder to nye uddannelsespolitiske målsætninger:

 • 90 % af de 25-årige i 2030 skal have gennemført en ungdomsuddannelse
 • Andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked, skal være halveret i 2030

Statistiske udtræk i forhold til de nationale målsætninger sker via Profilmodellen samt særlige udtræk for restgruppen, som Undervisningsministeriet har ansvar for at opdatere. Undervisningsministeriet har endnu ikke opdateret datagrundlaget, og det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at vise, hvor Holbæk Kommune ligger i forhold til målene.
 

Status på Kommunalbestyrelsens visionsmål

I visionen Holbæk i Fællesskab formulerer Kommunalbestyrelsen et ønske om, at Holbæk Kommune skal skabe attraktive rammer for læring og uddannelse. Holbæk Kommune skal være et sted, hvor unge og voksne uddannelser sig. Målet er, at:

”Vi vil være blandt de tre kommuner i Region Sjælland, hvor flest unge har gennemført en ungdomsuddannelse.”

I oktober 2018 lå Holbæk Kommune på en 9. plads i Regionen.

I september 2019 er Holbæk Kommune rykket op på en 8. plads.

 

Udarbejdelse af Uddannelsesplan 2020

Arbejdet med uddannelsesplanen for 2020 er i gang. På udvalgets møde i oktober fremlægger administrationen første forslag til Uddannelsesplan 2020. Som led i processen frem mod godkendelse vil planen blive drøftet med hhv. LO og Holbæk Erhvervsforum.

 

Økonomiske konsekvenser

Sagen vurderes ikke i sig selv at have økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 24-09-2019

Drøftet.caseno18-25020_#5039041_v1_status på uddannelsesplan 2019 - september 2019 - endelig.pdf

Bilag

Status på Uddannelsesplan 2019 - september 2019 - endelig


84. Drøftelse af status på Beskæftigelsesplan 2019 - september

Drøftelse af status på Beskæftigelsesplan 2019 - september
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftelse

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. status for Beskæftigelsesplan 2019 drøftes.
Beskrivelse af sagen

Beskæftigelsesplanen er den overordnede politiske plan for beskæftigelsesindsatsen i Holbæk Kommune. Beskæftigelsesplanen samler udfordringer og indsatser med udgangspunkt i de lokale beskæftigelsesmål og med inddragelse af beskæftigelsesministerens mål.

På mødet giver Bo Hammer, chef for kerneområdet Alle Kan Bidrage en status på årets beskæftigelsesplan. Gennemgangen vil have fokus på årets to hovedmål samt på succeskriterierne for planens tre hovedspor samt integrationsindsatsen. På baggrund af gennemgangen drøfter udvalget resultaterne med henblik på at sætte retning for sidste kvartal af 2019. Sagsfremstillingen giver en status på, i hvor høj grad hovedmål og succeskriterier er opfyldt. I bilaget uddybes disse og suppleres med ministermålene.

 

Beskæftigelsesplanens to hovedmål

 • De to hovedmål for indsatsen er, at der med udgangen af 2019 skal være 400 færre helårspersoner på ydelse, og at 250 flere helårspersoner på ydelse skal have været i virksomhedsvendt aktivering, forstået som praktik, job med løntilskud eller lignende på en virksomhed.
   
 • Status er, at der flere på offentlig forsørgelse end forventet. Modsat prognosen fra maj forventer administrationen nu, at målet ikke nås ved årets udgang.

Antallet af personer i virksomhedsvendt aktivering ligger fortsat på 600. Modsat prognosen fra maj er forventningen nu, at målet om 700 borgere i virksomhedsvendt aktivering ikke nås ved årets udgang.

 

Hovedsporet: Et styrket samarbejde med erhvervslivet

 • Med udgangen af 2019 har 250 flere borgere været i virksomhedsbaseret aktivering: Forventningen er, at målet ikke nås, jf. hovedmålet ovenfor.
   
 • Med udgangen af 2019 skal Jobcenter Holbæks samlede samarbejdsgrad med virksomhederne være på 32 procent mod 21,4 pct. i juni 2018. Det svarer til 700 virksomheder mod i dag 520 virksomheder. Selvom samarbejdsgraden er øget hen over året til 23,8 i juni 2019, er forventningen fortsat, at målet ikke nås.
   
 • I 2017 var andelen af delvist sygemeldte sygedagpengemodtagere 12,1. Med udgangen af 2019 skal dette tal være 15 pct. Målet er nået med en aktuel andel på knapt 20 pct.

 

Hovedsporet: Færre borgere på kanten af arbejdsmarkedet

 • I 2018 modtog borgere på jobafklaring i gennemsnit en samtale hver anden måned. Med udgangen af første kvartal 2019 modtager borgerne i gennemsnit en samtale hver måned. Målet er nået.
   
 • Ledigheden for de fem a-kasser, der forholdsmæssigt har flest ledige, skal reduceres, så der med udgangen af 2019 er et ledighedsniveau, som svarer til andelen på landsplan. Målet er nået.
   
 • Med udgangen af 2019 skal mindst hver anden kontanthjælpsmodtager være i stand til at være jobparate. Forventningen er fortsat, at målet ikke nås.
   
 • Vangkvarteret: Med udgangen af 2019 er 10 pct. færre af beboerne i alderen 16-66 år på en ydelse. Forventningen er fortsat, at målet ikke nås. Denne problemstilling er nærmere beskrevet i referatet fra udvalgets møde den 30. april samt fra den 27. august.

 

Hovedsporet: Borgeres og virksomheders oplevelse af jobcentret

 • Ved udgangen af 2019 vil 75 pct. af adspurgte borgere, som modtager eller har modtaget en beskæftigelsesindsats i jobcentret, opleve, at indsatsen har været tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende. Ved jobcentrets tilfredsundersøgelse i marts fandt 60 pct. af deltager, at indsatsen var tilfredsstillende, mens 70 pct. fandt, at mødet med jobcenteret tilfredsstillende. Målet er foreløbigt ikke nået. Jobcentret gennemfører den samme undersøgelse i efteråret 2019, og resultaterne herfra vil blive forelagt udvalget i januar 2020.
   
 • Ved udgangen af 2019 vil 75 pct. af adspurgte virksomheder, som jobcentret har samarbejdet med, opleve, at jobcentrets service har været tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende. Ved tilfredshedsundersøgelsen i marts var svarprocenten for lille til at tegne et retvisende billede af tilfredsheden med jobcentret. Målet er derfor foreløbigt ikke nået. I efteråret 2019 vil jobcentret spørge virksomhederne igen, men vælge en anden tilgang for om muligt at få en højere svarprocent. Resultaterne herfra vil blive forelagt udvalget i januar 2020.

 

Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

 • Borgere på integrationsydelse skal modtage en samtale hver 4. uge og igennem året modtage et virksomhedsrettet tilbud i mindst 50 pct. af tiden. Pr. maj 2019 har borgerne i gennemsnit modtaget 3,5 jobsamtale. Målet er foreløbigt ikke nået.
   
 • Jobeffekten af virksomhedspraktik skal være mindst 25 pct. Analysen fra maj måned viser, at 26 uger efter et praktikforløb modtager 26 pct. af borgerne ikke længere ydelse. Forventningen er fortsat, at målet nås ved årets udgang.

 

 • Andelen af integrationsborgere i ordinært arbejde skal i december 2019 være højere end landsgennemsnittet for samme målgruppe. I februar var landsgennemsnittet 37 pct., mens gennemsnittet for Holbæk Kommune var 33.pct. I september er landsgennemsnittet over 39 pct. mod et landsgennemsnit på 41. pct. Forventningen er, at målet nås.
   
 • Kvinder omfattet af integrationsloven skal senest 1. juli 2019 opleve samme virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats som mænd. I maj 2019 er 54 pct. af alle virksomhedsrettede forløb for kvinder. Målet er nået.
   
 • Der skal iværksættes 40 IGU-forløb igennem 2019. I maj 2019 er der oprettet 9 IGU-forløb, mens der i september samlet set er oprettet 17 forløb. Forventningen er, at der ved årets udgang vil være iværksat 30 forløb og at målet dermed ikke nås.
   

Konklusion

Arbejdet med Beskæftigelsesplan har sat et tydeligt fodaftryk på beskæftigelsesindsatsen i 2019:

 • Antallet af borgere på offentlig forsørgelse falder hurtigere end i de øvrige K4 kommuner
 • Der samarbejdes i højere grad med de private virksomheder, og målet om 700 virksomhedsplacerede borgere forventes opnået
 • Der arbejdes med jobcenterets image, og det er vurderingen, at 75 pct. af de adspurgte borgere og virksomheder med årets udgang vil være tilfredse med jobcenterets indsats

Stort set alle parametre, der måles på i forbindelse med beskæftigelsesplanen, peger i retning af, at den politiske retning følges og at målsætninger i høj grad opfyldes.


Udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2020

Arbejdet med beskæftigelsesplanen for 2020 er i gang. På udvalgets møde i oktober fremlægger administrationen første forslag til Beskæftigelsesplan 2020. Som led i processen frem mod godkendelse vil planen blive drøftet med hhv. LO og Holbæk Erhvervsforum.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen umiddelbare miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 24-09-2019

 

Drøftet.caseno19-18532_#5040019_v2_status på beskæftigelsesplan 2019 - september.pdf

Bilag

Status på Beskæftigelsesplan 2019 - september


85. Drøftelse af fælles beskæftigelsesindsats for borgere i alderen 25-35 år

Drøftelse af fælles beskæftigelsesindsats for borgere i alderen 25-35 år
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftelse

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. en fælles beskæftigelsesindsats for borgere i alderen 25-35 år drøftes.
Beskrivelse af sagen

I forbindelse med udvalgets behandling af budget 2020 besluttede udvalget at sætte et særligt fokus på ydelsesmodtagere i alderen 25-35 år, idet gruppen karakteriseres ved, at hver sjette er ydelsesmodtager på trods af, at borgerne i kraft af deres unge alder burde have gode muligheder for at være i uddannelse eller job.

Ansvaret for målgruppen er delt på to kerneområder: Uddannelse til Alle Unge har ansvaret for uddannelses- og beskæftigelsesindsatser for de 25-29-årige, mens Alle Kan Bidrage er ansvarlig for at bistå de 30-35-årige i at komme i beskæftigelse. Formålet med at etablere en fælles indsats for målgruppen på tværs af de to kerneområder er:

 • at styrke det beskæftigelsesrettede fokus allerede fra den unges 25. år som følge af de nye uddannelsespolitiske målsætninger, så virksomhedsrettet indsats i højere grad betragtes som skridt på vejen mod uddannelse
 • at sikre koordinerede mål for den unge og indsatsen for dennes vej til uddannelse og job på tværs af de to kerneområder.

Udvalget skal drøfte mulighederne i forhold til at sætte særligt fokus på ydelsesmodtagere i alderen 25-35 år.

 

De 25-35-årige i tal

Som baggrund for drøftelsen har administrationen udarbejdet en analyse baseret på registertræk. En række nøgletal gengives nedenfor og uddybes i bilag til denne sag.

Demografi:

 • Der er i alt 7.300 borgere i gruppen 25-35-årige, som er næsten ligeligt fordelt mellem 25-29-årige og 30-35-årige. Samlet set udgør gruppen 10,2 pct. af Holbæk Kommunes samlede indbyggertal.
 • 3.551 er kvinder og 3.749 er mænd. Der er dermed 198 flere mænd i gruppen end kvinder.
 • Ca. halvdelen af gruppen er bosat i Holbæk by, mens ca. 23 % er bosat i kommunens næststørste byer Tølløse, Jyderup og Svinninge.
 • 6.246 af gruppen har dansk oprindelse, mens 852 borgere svarende til 14 pct. har statsborgerskab i andre lande. De største grupper er statsborgere i Polen, Syrien og Tyrkiet.
 • Det seneste år er 616 borgere i gruppen flyttet til kommunen, mens 810 borgere er fraflyttet kommunen.

 

Gruppens ydelsesmønstre:

Af den samlede gruppe på 7300 personer modtager 1273 borgere (17,4 %) aktuelt en forsørgelsesydelse. De fordeler sig således:

 

Ydelsestype

Antal borgere

A-dagpenge

267

Førtidspension

174

Sygedagpenge

157

Kontanthjælp

171

Ressourceforløb

101

Uddannelseshjælp

173

Fleksjob og ledighedsydelse

110

Integrationsydelse

72

Jobafklaring

35

Revalidering

10

Forrevalidering

3

 

 

Drøftelse af en målrettet beskæftigelsesindsats for de 25-35-årige

Udvalget drøfter mulighederne for at iværksætte et målrettet beskæftigelsesfokus for borgere i målgruppen. Administrationen foreslår:

 • at indsatsen indgår i henholdsvis Uddannelsesplan 2020 og Beskæftigelsesplan 2020, og at den ligger inden for rammerne af planernes overordnede målsætninger.
 • At udvalget drøfter, om alle inden for aldersgruppen 25-35 år skal indgå i indsatsen, eller om der skal defineres en delmålgruppe.
 • Der sættes et mål for gruppen svarende til den budgetreduktion, som indgår i budgetforslag 2020.

Udvalget skal drøfte mulighederne for at iværksætte et målrettet beskæftigelsesfokus for borgere i målgruppen. Drøftelsen kan inddrage nedenstående forslag til indsatser:

 

Særligt fokus på målgruppen i regi af den ordinære beskæftigelsesindsats:

 • Målgruppen indgår som en særlig målgruppe i den ordinære beskæftigelsesindsats og følges tæt i et samarbejde mellem de to involverede kerneområder. I arbejdet med gruppen fokuseres på virksomhedsrettet aktivering og hyppig opfølgning i form af samtaler mellem borger og jobkonsulent. Der sættes procesmål og effektmål for gruppen. Løsningen kræver tæt samarbejde mellem uddannelses- og job- og virksomhedskonsulenter for at sikre et stærkt beskæftigelsesfokus og fælles mål for arbejdet med borgeren.

 

 • Fordele ved denne løsning: Indsatsen baserer sig på en klassisk evidensbaseret beskæftigelsesindsats og en samarbejdstilgang internt i organisationen.

 

 • Ulemper ved denne løsning: Løsningen vil være mindre ressourcekrævende end nedennævnte løsning. Men det kan dog blive nødvendigt at skære ned på omfanget af andre indsatser, hvis løsningen skal realiseres inden for rammerne af det eksisterende budget. Indsatsen kan risikere at ”drukne” i den ordinære beskæftigelsesindsats.

 

Indsats baseret på geografi:

 • Indsatsen fokuserer på 2-3 geografiske områder uden for Holbæk By. Her foreslås kommunens tre næststørste byområder Tølløse, Svinninge og Jyderup. Der etableres vedvarende forløb af praktikophold – såkaldte praktikhjul - på lokale virksomheder, med henblik på at udvikle borgerens arbejdsevne og afdække, hvor borgerens interesser og evner ligger. Lokale erhvervsforeninger og gerne også andre lokale kræfter inviteres ind i arbejdet med ideskabelse og som samarbejdspartnere med henblik på at sikre den virksomhedsforlagte aktivering i form af praktikpladser, job med løntilskud mm. Der sættes procesmål og effektmål for gruppen. Indsatsen kræver tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv og høj grad af koordinering af borernes forløb.

 

 • Fordele ved denne løsning: Den kan bidrage til at løfte geografiske områder, som ikke tidligere har haft særlig beskæftigelsesrettet opmærksomhed. Modellen er er nyskabende i en Holbæk-sammenhæng, idet den kombinerer praktikhjul med fokus på et lokalområde.

 

 • Ulemper ved denne løsning: Den er ressourcekrævende. Administrationen vurderer, at der før og under projektperioden skal afsættes minimum ét årsværk til at drive projektet. Det kan betyde, at andre opgaver eller indsatser skal nedprioriteres i perioden. Endelig kræver den, at lokale virksomheder engagerer sig i et tæt og løbende samarbejde.

 

For begge forslag gælder, at indsatsen indledes 1. kvartal af 2020, og at de som udgangspunkt forløber i et år, hvorefter de evalueres.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke økonomiske konsekvenser ud over dem, der er nævnt i sagsbeskrivelsen ovenfor.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen umiddelbare miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 24-09-2019

Drøftet.caseno19-31913_#5033664_v2_registertræk af målgruppen borgere mellem 25 og 35 år..pdf

Bilag

Registertræk af målgruppen borgere mellem 25 og 35 år.


86. Orientering om rehabiliteringsteamets organisering og opgaver

Orientering om rehabiliteringsteamets organisering og opgaver
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget:

 1. tager orienteringen om rehabiliteringsteamets arbejde til efterretning.
Beskrivelse af sagen

Administrationen har gennem det seneste år arbejdet med at effektivisere kommunens rehabiliteringsteam samt sagsgangene før og efter borgerens møde med rehabiliteringsteamet. Baggrunden var administrationens ønske om at undersøge, om Holbæk Kommunes rehabiliteringsteam var organiseret bedst muligt samt om at styrke arbejdsgangene for sager, hvor borger skal afklares til anden forsørgelse. Med det udgangspunkt har administrationen undersøgt og dokumenteret den aktuelle organisering og samtidig styrket arbejdsgange og effektivitet.

Administrationens vurdering i dag er, at rehabiliteringsteamet fungerer efter hensigten. Det samme gælder forelæggelse af borgersager for Pensionsnævnet. Sagsbehandlingen op til forelæggelse for rehabiliteringsteamet er også styrket, men systematik og kvalitet kan forbedres yderligere.

I dette dagsordenspunkt giver administrationen en kort redegørelse for organiseringen af rehabiliteringsteamet, teamets opgaver samt en status på det aktuelle sagsflow.

 

Hvornår skal sager forelægges rehabiliteringsteamet?

Jobkonsulentens primære opgave er at bistå borgere i at komme nærmere job. Men når jobkonsulenten konstaterer, at en borgers arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat, så borgeren ikke kan varetage et job på ordinære vilkår, så skal borgerens fremtidige varige forsørgelsesgrundlag afklares.

Jobkonsulenten klargør herefter borgerens sag til at blive forelagt kommunens rehabiliteringsteam. Teamet indstiller, hvilken ny målgruppe, borgeren skal indgå i, hvilket oftest er fleksjobordning, førtidspension eller ressourceforløb. En planche, der viser forløbet i sagsbehandlingen samt indstillingsmulighederne er vedlagt denne sag som bilag.

 

Rehabiliteringsteamet er tre-delt

Rehabiliteringsteamet er organisatorisk placeret i kerneområdet Alle Kan Bidrage. I Holbæk Kommune har man valgt en tre-delt struktur for rehabiliteringsteamet baseret på, hvilket fagområde, der indstiller sagen:

 • Rehab 1 - kontanthjælp, ledighedsydelse, ressourceforløb
 • Rehab 2 - sygedagpenge, jobafklaringsforløb
 • Rehab Unge - ungeindsatsen

Hvert møde i rehabteamet ledes af en sagkyndig mødeleder fra et af de tre områder. Mødeleder har kendskab til lovgivning, indsatser og serviceniveauer på det pågældende område. Møderne i rehabiliteringsteamet holdes som heldagsmøder, hvor op til 7 borgersager behandles pr. mødedag. For at skabe sammenhæng i mødeforløbene tilstræbes det, at alle sager på en mødedag kommer fra samme sagsområde, dog under hensyn til effektiv udnyttelse af mødedagene. Der holdes ca. 90 mødedage årligt, og planlægning og mødekoordinering sker samlet for de tre team for at sikre effektiv styring.

 

Rehabiliteringsteamets sammensætning

Mødeleder repræsenterer beskæftigelsesområdet. Foruden denne er rehabiliteringsteamet tværfagligt sammensat af repræsentanter fra sundhedsområdet og socialområdet. Desuden sidder der en sundhedskoordinator fra regionens kliniske funktion i rehabiliteringsteamet. Herudover skal undervisningsområdet være repræsenteret, når teamet behandler sager, hvor borgerne er under 30 år og uden erhvervskompetencegivende uddannelse.

Alle Kan Bidrage har via projektindsatser i en periode haft mulighed for at supplere rehabiliteringsteamet med en virksomhedskonsulent. Dette har bidraget med mere konkrete drøftelser af jobmuligheder på mødet og i teamets indstillinger. Administrationen undersøger aktuelt, om der kan findes ressourcer til at videreføre ordningen.

Borger, borgers jobkonsulent/sagsbehandler samt borgers eventuelle bisidder deltager altid i mødet. De bliver dog bedt om at vente udenfor, mens teamets tager beslutning om indstillingen. Umiddelbart herefter bliver borgeren orienteret om indstillingen og får en begrundelse for teamets indstilling.
 

 Sundhedskoordinatorens funktion

I sager, som skal forelægges rehabiliteringsteamet, kan kommunen alene benytte sig af sundhedsfaglige vurderinger fra praktiserende læge og regionens kliniske funktion. Det foregår i praksis ved, at en sundhedskoordinator forud for og under mødet i rehabiliteringsteamet bidrager med generel sundhedsfaglig sparring samt konkrete vurderinger på baggrund af sagens helbredsoplysninger.


Rehabiliteringsnetværket

Foruden rehabiliteringsteamene driver Alle Kan Bidrage et rehabiliteringsnetværk, som består af visitatorer og koordinatorer fra afdelingerne, mødeledere i rehabiliteringsteamet, afdelingsleder og faglige konsulenter. Netværket har til formål at tilrettelægge og koordinere møder i rehabiliteringsteamet i samarbejde med interne og eksterne aktører. Netværket skal desuden udvikle systematik, metoder og arbejdsgange i forlængelse af lovgivningen, som skal sikre, at forelæggelsessagerne er relevant oplyst og at praksis er ensartet.
 

Pensionsnævnet

Hvis rehabiliteringsteamet indstiller, at borgeren skal have en førtidspension, går sagen videre til Pensionsnævnet, som træffer afgørelse, om borgeren skal have tilkendt førtidspension. Pensionsnævnet er organisatorisk placeret i kerneområdet Alle Kan Bidrage. Pensionsnævnet havde ved årsskiftet en sagsbehandlingstid på fire måneder mod 1½ måned i dag. 

 

Rehabiliteringsteamet i tal

 

 • I perioden 1. januar - ultimo august har rehabiliteringstemaet givet indstilling i 344 sager. Estimatet for 2019 er 516 sager.

 

 • Antallet af sager, der forelægges rehabiliteringsteamet, er stigende, fra 159 i 2013 (hvor reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft) til 514 sager i 2018.

 

 • Pensionsnævnet tilkendte 131 førtidspensioner i 2017 og 172 i 2018. I 2019 er der pr. august tilkendt 129 førtidspensioner og estimatet er, at der i 2019 samlet set vil være tilkendt 182 førtidspensioner.

 

Konklusion

Administrationens vurdering er, at rehabiliteringsteamet fungerer efter hensigten. Det samme gælder forelæggelse af borgersager for Pensionsnævnet. Vurderingen er desuden, at kvalitet og systematik i sagsbehandlingen er styrket. Der består en løbende udfordring i at afstemme antallet af mødedage med det konkrete behov.

Administrationen fortsætter arbejdet med at styrke systematikken og kvaliteten i afklaringen af de sager, der skal forelægges rehabiliteringsteamet, blandt andet med det mål, at borgernes sager kan afklares hurtigere.

 

Økonomiske konsekvenser

Drift af rehabiliteringsteam, rehabiliteringsnetværk, pensionsnævn mm. er en ordinær driftsopgave, hvor der trækkes på medarbejderressourcer fra flere afdelinger i både Alle Kan Bidrage og Uddannelse til Alle Unge. Der foreligger pt. ikke en samlet afdækning af medarbejdernes ressourceforbrug.

Med hensyn til den sundhedsfaglige vurdering køber Holbæk Kommune denne af Region Sjælland. Med den planlagte mødekapacitet for 2019 vil der blive holdt 89 møder og der vil blive givet sundhedsfaglig rådgivning i 267 sager til en samlet pris af 1.256.709 kr. Eventuel overskydende mødekapacitet bliver konverteret til lægefaglig sparring.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen umiddelbare miljø- og klimamæssige konsekvenser

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 24-09-2019

Taget til efterretning.caseno19-31616_#5032366_v2_sagsflow og afgørelseskompetence.pptx.pdf
caseno19-31616_#5032367_v2_nøgletal for rehabiliteringsteamet og pensionsnævnet.docx.pdf

Bilag

Sagsflow og afgørelseskompetence.pptx
Nøgletal for Rehabiliteringsteamet og Pensionsnævnet.docx


87. Orientering om status på strategi for socialøkonomi

Orientering om status på strategi for socialøkonomi
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Status på strategien for socialøkonomi tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte 10. april 2019 en strategi og handleplan for socialøkonomiske virksomheder. Formålet med den socialøkonomiske strategi er at skabe arbejdspladser til udsatte borgere og styrke rammebetingelserne for iværksætteri og vækst i den socialøkonomiske sektor i Holbæk Kommune. Kommunen rolle ses især som ’playmaker’ i mødet mellem erhvervsliv, iværksættere, frivillige og lokalsamfund. I denne sag redegøres for de foreløbige resultater samt ressourcemæssige udfordringer ved at indfri handleplanens punkter.
 

Strategiens indsatsområder er i kort form:

 1. Rådgivning og vejledning om socialøkonomi særligt til virksomheder med interesse for at få en socialøkonomisk profil. Opgaven løses i samarbejde med Holbæk Erhvervsforum
 2. Samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder i form af netværksdannelse og videndeling
 3. Understøttelse af socialøkonomiske pilotprojekter, særligt på beskæftigelsesområdet.

Foruden at gennemføre indsatsområderne har strategien som målsætning, at udsatte borgere skal opnå ordinære timer i socialøkonomiske virksomheder.

 

Status på indsatser i handleplan 2019

I forlængelse af strategien har Kommunalbestyrelsen vedtaget en handleplan for indsatser i 2019.

Handleplan - ekstern

Der iværksættes en særlig kommunikationsindsats rettet mod den socialøkonomiske sektor

 • I november er der i planlagt et gå-hjem- møde for målgruppen af lokale virksomheder og sociale iværksættere. Arrangementet skal give meget konkrete anvisninger på, hvordan den enkelte virksomhed kan arbejde med socialøkonomi og social ansvarlighed. Arrangementet gennemføres i samarbejde med Holbæk Erhvervsforum og lokale virksomheder, der har en social profil.

 

Etablering af samarbejde og netværk med eksisterende lokale socialøkonomiske virksomheder, samt virksomheder med interesse for indsatsen.

 • Etableres efter ovennævnte gå-hjem- møde

 

Gennem køb af ydelser understøttes etablering og vækst i socialøkonomiske virksomheder, og der arbejdes fokuseret på at etablere socialøkonomiske virksomheder i Vangkvarteret og Ladegårdsparken

 • Beskæftigelsesindsatsen har indgået aftaler med anden aktører med en social profil og forventer fremadrettet at anvende mere end en mio. kr. årligt på køb af aktiv beskæftigelsesindsats for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.
 • Administrationen arbejde raktuelt på at afdække muligheden for et socialøkonomisk initiativ i samarbejde med en aktør på dagligvareområdet.

 

Handleplan - intern

Der sikres organisatorisk kompetence til at give kompetent rådgivning og forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder i samarbejde med bl.a. Holbæk ErhvervsForum

 • Der har i 2019 været 2 henvendelser om sparring på udvikling af socialøkonomiske virksomheder.
 • Fremadrettet råder administrationen ikke over medarbejderkompetencer der kan rådgive om socialøkonomi og bidrage til disse virksomheders forretningsudvikling.

 

Der etableres et intrakommunalt samarbejde mellem beskæftigelsesområdet, Indkøbsafdelingen, erhvervsområdet og socialområdet

 • De enkelte kerneområder har udpeget ressourcepersoner til det kommunale netværk. Sættemøde i netværket forventes afviklet i oktober

 

I samarbejde med kommunens indkøbsafdeling gennemføres en analyse af mulighederne for at handle med socialøkonomiske leverandører, herunder eventuelle muligheder i indkøbs- og udbudsstrategien

 • Denne analyse tænkes iværksat af det kommunale netværk, når dette er etableret.

 

Status på målsætning

Målsætningen for strategien er en årlig vækst på 10% i antallet af ordinære timer i socialøkonomiske virksomheder til borgere på kanten af arbejdsmarkedet, hvilket vil sige borgere, der har været på forsørgelse i mere end 3 år.

 • Det er ikke lykkedes administrationen at bidrage til, at borgere i målgruppen har opnået ansættelse i en af disse virksomheder. Det skyldes at Holbæk Kommune kun huser fire virksomheder, der er registreret som socialøkonomiske, heraf er de to registreret som frivillig forening.

 

Overvejelser om ressourcer, målsætninger og økonomi

Som beskrevet ovenfor er administrationen 2019 i gang med at løfte indsatserne i handleplanen. Administrationen må dog erkende, at alle tiltag fortsat er i den indledende fase. Det skyldes, at det er en udfordring at finde de nødvendige ressourcer til at gennemføre indsatserne i det omfang, de er beskrevet i handleplanen. Grundet de få socialøkonomiske virksomheder i kommunen er det også en udfordring at bidrage til målsætningen om, at udsatte borgere skal opnå ordinære timer i socialøkonomiske virksomheder.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke økonomiske konsekvenser af sagen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen 10.04.2019, sag nr. 100: Beslutning om strategi og handleplan for socialøkonomi

Kommunalbestyrelsen 20.02.2019, sag nr. 46: Beslutning om kommissorium for en strategi for understøttelse af socialøkonomiske virksomheder

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 24-09-2019

Taget til efterretning.

88. Orientering om Ungdomskriminalitetsnævnets arbejde

Orientering om Ungdomskriminalitetsnævnets arbejde
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om Ungdomskriminalitetsnævnets arbejde tages til efterretning
Beskrivelse af sagen

Baggrund

I februar 2019 blev Kommunalbestyrelsen orienteret om ikrafttrædelsen af Lov nr. 1705 af 27.  december 2018 om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Kommunalbestyrelsen blev orienteret om formålet med loven, som er at forebygge ungdomskriminalitet ved oprettelse af et Ungdomskriminalitetsnævn, der skal fastsætte forebyggende indsatser for børn og unge i alderen 10 til 17 år, og en ungekriminalforsorg, der skal føre tilsyn med, at indsatserne gennemføres. Endvidere blev kommunalbestyrelsen orienteret om forventede nye opgaver og udgiftsstigninger, som loven kunne forventes at medføre, som følge af at loven forpligter kommunerne til at iværksætte de sanktioner, som ungdomskriminalitetsnævnet beslutter.

Kommunalbestyrelsen orienteres hermed om status på Ungdomskriminalitetsnævnets arbejde både på landsplan og internt i Holbæk Kommune efter det første halve år. 

Holbæk Kommunes repræsentation i Ungdomskriminalitetsnævnet

Uddannelse til Alle Unge har en repræsentant i Ungdomskriminalitetsnævnet. Vedkommende har ved udgangen af september 2019 deltaget i 14 møder i Ungdomskriminalitetsnævnet, hvorfor arbejdet i nævnet følges ekstra tæt. Øvrige kommuner, som har en repræsentant i Ungdomskriminalitetsnævnet i Midt- og Vestsjællands politikreds er: Roskilde, Greve og Kalundborg Kommuner.

Antal sager behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet

Ungdomskriminalitetsnævnet har til og med juni 2019 modtaget i alt 300 sager til behandling på landsplan. 189 af disse sager omhandlede børn i alderen 10-14 år og 111 sager omhandlede unge på 15-17 år. På landsplan fordelte sagerne sig således, at Ungdomskriminalitetsnævnene i Fyns- og Jyllands politikredse ved udgangen af maj 2019 havde truffet afgørelse i 125 sager, mens nævnene i de politikredse, som ligger øst for Storebælt havde truffet afgørelse i 86 sager.

I 57 af sagerne har Ungdomskriminalitetsnævnene truffet afgørelse om anbringelse af barnet/den unge.

Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser

I størstedelen af de sager, som Holbæk Kommunes repræsentant i Ungdomskriminalitetsnævnet har deltaget i, har Ungdomskriminalitetsnævnet fulgt den enkelte kommunes indstilling. Der har både været indstillet til forbedringsforløb og til straksreaktioner samt til (opretholdelse) af anbringelse på sikret institution. De fleste sager har omhandlet straffelovens bestemmelser om vold af både simpel og grov karakter, men også ildspåsættelse og røveri har været den strafferetlige gerning, som har sendt den unges sag videre til behandling i Ungdomskriminalitetsnævnet. Kommunens repræsentant har deltaget i møder omhandlende unge i alderen 13-17 år.

Holbæk Kommunes sager i Ungdomskriminalitetsnævnet

Holbæk Kommune har primo september 2019 haft to sager i Ungdomskriminalitetsnævnet. Desuden er endnu en sag på vej til behandling i september eller oktober.

Af forarbejdet til loven fremgår det, at man forventer, at omkring 700 sager årligt skal forelægges nævnet på landsplan. Holbæk kommunes andel heraf anslås at svare til omkring 10 sager årligt. Antallet på landsplan har vist sig at holde stik, mens Holbæk Kommune med sine 2-3 sager ved udgangen af september ligger lavt i statistikken i forhold til forventet.

Holbæk Kommunes to behandlede sager har begge baggrund i samme episode som omhandlede personfarlig kriminalitet. I begge sager nægter de to personer sig skyldige i at have slået, men kun spyttet. Begge personer var kendt af Børneindsatsen, vurderet i mild risiko for kriminalitet men samtidigt med rimelige beskyttelsesfaktorer (familie, netværk mv.). Der var derfor ikke grundlag for at forudse den konkrete episode.

Der er nu faldet dom i begge sager. Børneindsatsens indstilling er blevet fulgt, og begge er derfor blevet dømt til at samarbejde med en kontaktperson i fire timer om ugen et år frem. I de første to måneder vil der ske tæt opfølgning fra en tilsynsførende fra Kriminalforsorgen. Kontaktpersonordningen er i begge sager med flere timer end serviceniveauet normalt er i tilsvarende sager i Holbæk Kommune. Der vil derfor blive brugt ekstra økonomiske ressourcer, ligesom sagsbehandlere i Børneindsatsen skal bruge mere tid på de to sager på grund af øget mødeaktivitet mv.

Næste orientering om Ungdomskriminalitetsnævnet

De relevante stående udvalg og Kommunalbestyrelsen vil igen blive orienteret om arbejdet i Ungdomskriminalitetsnævnet i februar/marts 2020, hvor nævnet har gjort status på nævnsarbejdet i hele 2019.

 

Økonomiske konsekvenser

Oprettelse af Ungdomskriminalitetsnævnet forventes at medføre ekstra udgifter på området. Hvor store udgiftsstigningerne bliver på længere sigt, er vanskeligt at vurdere på et så spinkelt grundlag som to afgjorte sager. Merudgiften vil afhænge af bl.a. nævnets praksis, antallet sanktionerede unge, der ikke allerede har en foranstaltning, samt af omfanget og varigheden af sanktionerne.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

Link til Lov nr. 1705 af 27/12/2018 Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206275

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 20. februar 2019: Punkt 43: Orienteringssag om konsekvenser af ungdomskriminalitetsnævn

 

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 24-09-2019

Taget til efterretning.caseno19-1942_#5029717_v1_ungdomskriminalitetsnævnet statistik 1. halvår 2019.pdf

Bilag

Ungdomskriminalitetsnævnet Statistik 1. halvår 2019


89. Beslutning om forslag til undersøgelser i borgerpanelet fra Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutning om forslag til undersøgelser i borgerpanelet fra Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 • der ikke indstilles forslag til borgerpanelundersøgelser på udvalgets område i 2020
 • Økonomiudvalget orienteres om, at der forventes gennemført en eller flere miniundersøgelser i regi af Projektudvalget for Unge og Uddannelse i 2020
Beskrivelse af sagen

Baggrund

Holbæk Kommune har siden 2015 haft et elektronisk borgerpanel. Økonomiudvalget har ansvar for at koordinere indkomne forslag til ¬undersøgelser i borgerpanelet fra fagudvalg, projektudvalg og kommunalbestyrelse. For at kunne foretage denne koordinering, anmoder Økonomiudvalget alle udvalg om at melde tilbage med ønsker til hvilke undersøgelser, der ønskes gennemført det næste år.

Om borgerpanelundersøgelser

Borgerpanelet er et elektronisk panel med ca. 1.000 deltagere, som er sammensat af en bred gruppe af kommunens borgere, der via internettet besvarer spørgsmål om aktuelle kommunalpolitiske temaer. I borgerpanelet har der været gennemført undersøgelser om borgernes oplevelser og vurderinger af bl.a.:

 • kommunens kommunikation
 • det lokale demokrati
 • kollektive trafik
 • unges muligheder
 • kultur, fritid og kunst

www.holbaek.dk/borgerpanel kan alle de hidtil gennemførte undersøgelser og resultater ses.

Når der er gennemført en undersøgelse i borgerpanelet, udarbejder administrationen en rapport med analyser, resultater og highlights fra undersøgelsen. Rapporten er et godt udgangspunkt for en drøftelse, og kan bruges som grundlag for konkret opfølgning og prioritering i fht. indsatser, planer eller strategier.

Om miniundersøgelser i borgerpanelet

Der kan også laves miniundersøgelser i borgerpanelet. En miniundersøgelse består af 1-4 spørgsmål om et specifikt emne eller tema, og kan bestilles direkte af de enkelte udvalg (eller kommunalbestyrelsen) uden forudgående behandling i Økonomiudvalget.

Miniundersøgelser med få enkle spørgsmål, kan fx bruges til at give en pejling på hvordan borgerpanelet (og dermed borgerne), ser på et aktuelt politisk spørgsmål eller emne, der skal drøftes eller tages beslutning om. Miniundersøgelser kan give bidrag den politiske dialog, eller bidrage til at kvalificere politiske eller administrative beslutninger og udviklingsprojekter i kommunen.

Borgerpanelundersøgelser på udvalgets område

Administrationen anbefaler, at Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse ikke melder forslag til borgerpanelundersøgelser ind til Økonomiudvalget.

Baggrunden for anbefalingen er, at Alle Kan Bidrage i forlængelse af Beskæftigelsesplan 2020 forventer at gennemføre to brugerundersøgelser; én rettet mod borgere og én rettet mod virksomheder. Uddannelse til Alle Unge bidrager til gennemførelse af Ungeprofilundersøgelsen 2019, som er en stor, landsdækkende undersøgelse af unges trivsel, sundhed, kriminalitet, rusmidler, uddannelses- og fritidsliv mm. Ungeprofilundersøgelsen omfatter to undersøgelser: én for elever i 7., 8. og 9. klasse og én for alle 15-30-årige.

Miniundersøgelser på udvalgets område

Projektudvalget for Unge og Uddannelse, som refererer til Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, skal henover de næste 2½ år arbejde med gruppen af unge i alderen 25-29 år, som ikke rigtigt lykkes med overgangen fra ung til voksen. Projektudvalget gennemfører i efteråret 2019 en analyse, som skal tegne et billede af målgruppen i Holbæk Kommune. På baggrund af analysen skal projektudvalget beslutte, hvilke emner, det vil være relevant at dykke ned i efterfølgende.

Det vides ikke på nuværende tidspunkt, hvilke emner projektudvalget vælger at fokusere på, men det er bestemt en mulighed, at det bliver relevant at gennemføre miniundersøgelser i borgerpanelet i forbindelse med de emner, der udvælges. Det foreslås derfor, at Økonomiudvalget orienteres om, at der forventes gennemført en eller flere miniundersøgelser i regi af projektudvalget.

Projektudvalget for Unge og Uddannelse kan ikke nå at mødes for at indstille til Økonomiudvalget indenfor tidsfristen. Orienteringen om forventet gennemførelse af en eller flere miniundersøgelser i regi af projektudvalget må derfor viderebringes af Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse.

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke, at sagen har miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser

Gennemførelse af en borgerpanelundersøgelse kræver en del administrative ressourcer i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelsen samt efterfølgende databearbejdning.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 24-09-2019

Der indstilles ikke emner fra udvalget.

 

90. Godkendelse af tid og sted for Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelses ordinære møder i 2020

Godkendelse af tid og sted for Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelses ordinære møder i 2020
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse godkender administrationens forslag til, hvor og hvornår udvalgets ordinære møder afholdes i 2020

 

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse godkender administrationens alternative forslag til, hvor og hvornår udvalgets ordinære møder afholdes i 2020

 

Beskrivelse af sagen

Administrationen foreslår, at udvalgets ordinære møder i 2020 afholdes i mødecentret på adressen: Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, kl. 15.00-17.00 på følgende datoer:

 • Tirsdag d. 7. januar
 • Tirsdag d. 4. februar
 • Tirsdag d. 3. marts
 • Torsdag d. 2. april
 • Tirsdag d. 5. maj
 • Tirsdag d. 2. juni
 • Tirsdag d. 11. august
 • Tirsdag d. 8. september
 • Tirsdag d. 6. oktober
 • Tirsdag d. 3. november
 • Tirsdag d. 1. december

For at sikre kvaliteten i budgetopfølgningerne, er møderne som udgangspunkt flyttet til første uge i den enkelte måned, så organisationen har tid til at arbejde med data. Desuden er det mere overskueligt at afholde en samlet møderække inden for samme kalendermåned.

Godkendes mødedatoerne ikke, får det betydning for de andre politiske udvalgsmøder og kommunalbestyrelsesmøder, da dagene er afstemt med hinanden.

Udvalget kan i løbet af året beslutte at flytte stedet for afholdelsen af et eller flere kommende møder. Sådanne beslutninger kræver enighed i udvalget.

 

Udkast til den politiske mødekalender findes som bilag

Beskrivelse af alternativ indstilling

Møderne er som udgangspunkt flyttet til den første uge i den enkelte måned. Ønsker udvalget at afholde møderne tirsdage, kan det fjerde møde flyttes til slutningen af den forrige måned.

Dermed afholdes udvalgets ordinære møder i mødecentret på adressen: Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, kl. 15.00-17.00 på følgende datoer:

 • Tirsdag d. 7. januar
 • Tirsdag d. 4. februar
 • Tirsdag d. 3. marts
 • Tirsdag d. 31. marts
 • Tirsdag d. 5. maj
 • Tirsdag d. 2. juni
 • Tirsdag d. 11. august
 • Tirsdag d. 8. september
 • Tirsdag d. 6. oktober
 • Tirsdag d. 3. november
 • Tirsdag d. 1. december

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

Lov om kommunernes styrelse §20

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 24-09-2019

Hovedindstillingen tiltrædes, idet mødetiden er kl. 15.00-17.30.

 caseno19-31799_#5043794_v1_politisk mødekalender 2020 - politisk behandling september.pdf.pdf

Bilag

Politisk mødekalender 2020 - politisk behandling september.pdf


91. Orienteringer til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 24.9.2019

Orienteringer til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 24.9.2019
Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

 

Forventede sager på kommende møder i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse:

 

29. oktober

Ordinært udvalgsmøde (2,5 timer)

 

Fællessager

 • Orientering om budget 2019
 • Orientering om status på anvendelse af mentorer

 

Sager fra Alle Kan Bidrage

 • Drøftelse af udkast til Beskæftigelsesplan 2020

 

Sager fra Uddannelse til Alle Unge

 • Drøftelse af udkast til Uddannelsesplan 2020
 • Drøftelse af status på Partnerskabsaftale

 

 

26. november

 

Dialogmøde med Hovsa Holbæk (1 time) samt ordinært udvalgsmøde (2,5 timer)

 

 Fællessager

 • Orientering om budget 2019
 • BR4
 • Orientering om status på investeringer

 

Sager fra Alle Kan Bidrage

 • Drøftelse af status på Beskæftigelsesplan 2019
 • Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2020

 

Sager fra Uddannelse til Alle Unge

 • Godkendelse af Uddannelsesplan 2020
 • Beslutning om fremtidig organisering af UngHolbæk (flyttes evt. til november)
 • Orientering om status på opstart af FGU Nordvestsjælland

 

 

December – intet udvalgsmøde. 

92. Underskriftsark

Underskriftsark