UDVALG

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, Mødelokale 1.11

STARTTIDSPUNKT

27-08-2019 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

27-08-2019 17:30:00


PUNKTER

73. Godkendelse af dagsorden til møde den 27. august 2019
74. Orientering om budget 2019 - august
75. Orientering om status på investeringer i 2019 - august
76. Beslutning om Budgetrevision 3, 2019
77. Orientering om status på beskæftigelsesindsatsen i Vangkvarteret
78. Beslutning om at iværksætte trin to i beskæftigelsesindsats i Vangkvarteret
79. Orienteringer til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 27. august 2019
80. Underskriftark73. Godkendelse af dagsorden til møde den 27. august 2019

Godkendelse af dagsorden til møde den 27. august 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsorden for møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 27. august 2019 godkendes
Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 27-08-2019

 

Godkendt

74. Orientering om budget 2019 - august

Orientering om budget 2019 - august
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Orienteringen om udgiftsdriverne i budget 2019 tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på væsentlige dele af hvert politikområde.

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2020-2023. 

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug.

Månedens væsentligste kommentarer til udgiftsdriverne er:

 

Kerneområdet Alle Kan Bidrage

Kontanthjælp: Antal helårspersoner på kontanthjælp har ligget over budgettet siden januar. I juli ses en positiv tendens, og antallet af helårspersoner er som budgetteret.

Sygedagpenge: Der er stadigvæk flere på sygedagpenge end budgetlagt. Gabet mellem det faktiske antal personer og det budgetlagte er dog reduceret markant i forhold til årets start.

Integrationsydelse: Antallet af helårspersoner på integrationsydelse er faldende siden januar og ligger i juli måned 106 helårspersoner under det budgetlagte antal.

 

Kerneområdet Uddannelse til Alle Unge

Uddannelseshjælp: Året begyndte med flere borgere på uddannelseshjælp end budgetlagt. Det betyder, at antallet af borgere uddannelseshjælp er højere end budgetteret.

Samtidig er antallet på uddannelseshjælp ikke faldet som forventet. Der er sat en handlingsplan i gang for at reducere merforbruget.

 

Ressourceforløb – unge under 30 år:

Der er færre borgere end budgetteret, og der er derfor et mindreforbrug.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 27-08-2019

Taget til efterretningcaseno19-5264_#5013478_v1_udgiftsdrivere august 2019.pdf

Bilag

Udgiftsdrivere august 2019


75. Orientering om status på investeringer i 2019 - august

Orientering om status på investeringer i 2019 - august
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. status på investeringer i beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen i 2019 drøftes.
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede med budget 2019 at investere i uddannelse og beskæftigelse på fire specifikke områder. De ekstra ressourcer blev tilført med en forventning om, at de ville føre til færre borgere på ydelse og dermed besparelser for kommunen.

Administrationen forelagde den første status for udvalget på udvalgsmødet i maj 2019. Denne status gives i forbindelse med, at udvalget drøfter budgetrevision 3 på dette møde.

På mødet vil Bo Hammer, chef for kerneområdet Alle Kan Bidrage, give en status på de fire investeringer med henblik på at belyse effekt og økonomisk gevinst.

Med udgangen af året vil administrationen følge denne sag op med endnu en status på, om investeringerne har givet det forventede økonomiske afkast.

Økonomiske konsekvenser

Orientering om sagen har ikke økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være umiddelbare miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 27-08-2019

Taget til efterretningcaseno19-29984_#5018746_v2_status på investeringskatalog august 2019.pptx - status på investeringskatalog august 2019.pptx.pdf

Bilag

Status på investeringskatalog august 2019.pptx - Status på investeringskatalog august 2019.pptx


76. Beslutning om Budgetrevision 3, 2019

Beslutning om Budgetrevision 3, 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Uddannelse og Beskæftigelse, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

 

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. omplaceringerne og tillægsbevillingerne i bilag 1 godkendes

2. anlægsbevillinger beskrevet bilag 1 godkendes og rådighedsbeløbene frigives

3. de udarbejdede handleplaner godkendes

4. organisationen skal udvise yderligere tilbageholdenhed med henblik på at overholde oprindeligt budget til serviceudgifter

 

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. omplaceringerne og tillægsbevillingerne i bilag 1 godkendes

2. anlægsbevillinger beskrevet bilag 1 godkendes og rådighedsbeløbene frigives

3. de udarbejdede handleplaner godkendes

4. besparelserne i bilag 11 godkendes og beløbet tilføres kassen

 

Beskrivelse af sagen

Med budgetrevision 3 forventes det at driftsbudgettet overholdes. Der forventes et mindre forbrug på de samlede driftsudgifter på 19,1 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget

Sammenlignes driftsbudgettet med det oprindelige budget er der en forventning om merforbrug på 36,4 mio.kr., hvoraf serviceudgifterne tegner sig for 19,7 mio.kr.

Det forventede merforbrug på serviceudgifterne i forhold til det oprindelige budget er faldet siden BR2, hvor Kommunalbestyrelsen besluttede at imødegå det forventede merforbrug på serviceudgifterne med tilbageholdenhed på driften.

I foråret ved BR2 forventedes et merforbrug på service på 33,9 mio.kr. Ved sommerseminaret var skønnet et merforbrug på 40 mio.kr., og nu er forventningen til merforbruget nede på 19,7 mio.kr.

Dette indikerer, at beslutningen om tilbageholdenhed i forbruget ved BR2 har virket omend målet ikke er fuldt ud nået. Derfor anbefales det i hovedindstillingen, at organisationen i resten af året skal udvise yderligere tilbageholdenhed for at sikre overholdelse af det oprindelige budget til serviceudgifter.

Forventninger til resultat i BR3

Med Budgetrevision 3 forventes regnskabsresultatet at blive et underskud på 27,8 mio. kr.

Det svarer til et samlet mindreforbrug på 75,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på både drift og anlæg.

I forhold til det oprindelige budget, er der tale om et forventet merforbrug på 43,4 mio. kr. Heraf stammer 36,4 mio.kr. fra driften og 8,9 mio. kr. fra anlæg.

Det forventede merforbrug på 36,4 mio.kr. på driften består af forventet merforbrug på 19,7 mio.kr. på serviceudgifter og 16,7 mio.kr. på andre driftsudgifter. På serviceudgifterne er det primært under Socialudvalget, der forventes et merforbrug. På andre driftsudgifter er det forsørgelsesudgifterne, der forventes at overstige det oprindelige budget.

Der foreligger endnu ikke en opgørelse af midtvejsregulering og efterregulering af statstilskud og beskæftigelsestilskud for 2019, da disse først meldes ud i forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Dette kan påvirke indtægtssiden af skønnet.

 

Servicerammen

Kommunalbestyrelsen behandlede den 13. marts 2019 sagen ”Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2018 til 2019”. Her blev det besluttet, at der i forbindelse med Budgetrevisionerne i år skal følges særskilt op på serviceudgifterne. Serviceudgifterne opgjort på udvalgsniveau fremgår af tabel 1. Af overførselssagen fremgår ligeledes, at der er behov for en skærpet styring på serviceudgifterne, dels fordi en del af bufferen til uforudsete udgifter allerede i forbindelse med overførselssagen blev forudsat anvendt, dels fordi der på driften forudsættes overført et lige så stort beløb til 2020, som blev overført ind i 2019.

For nuværende forventes overført ca. 28 mio. kr. fra 2019 til 2020. De senere år har overførslerne ligget på omkring 60 mio. kr. Fra 2018 til 2019 blev der overført 55 mio. kr. Med en forventning om overførsel på 28 mio.kr. svarer det til omkring halvdelen af hvad kommunen normalt overfører.

Hvis overførslen til 2020 kun bliver på ca. halvdelen af det, der blev ført ind i 2019 presses serviceudgifterne i vejret.

 

Den forventede overskridelse af det oprindelige budget på 19,7 mio. kr. til serviceudgifter kan opgøres således:

Tabel 1: Serviceudgifter 2019

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2019

Korrigeret budget 2019

Forventet regnskab 2019 BR3

Forventet afvigelse på oprindeligt budget til serviceudgifter

2019

 

A

B

C

C-A

Serviceudgifter i alt

2.901,6

2.960,0

2.921,3

19,7

Økonomiudvalget

585,4

599,0

563,4

-21,0

Udvalget for Børn og Skole

899,8

921,0

909,5

9,7

Udvalget for Ældre og Sundhed

555,7

562,1

558,5

2,8

Udvalget for Klima og Miljø

129,1

128,5

126,6

-2,5

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

46,7

49,0

47,7

-1,0

Udvalget for Kultur og Fritid

109,9

115,8

108,8

-1,1

Socialudvalget

575,0

584,8

606,7

31,8

 

Hvis kommunernes samlede forbrug på det oprindelige budget til service overskrides i regnskab 2019, betyder det, at kommunernes bloktilskud kan blive reduceret. Hvis Holbæk Kommune overskrider sin andel af servicerammen i 2019 - svarende til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter – vil kommunens bloktilskud blive reduceret, hvis kommunerne under et overskrider servicerammen. I 2018 blev servicerammen for kommunerne under et kun lige akkurat overholdt. 

 

Det er altså vigtigt at holde det oprindelige budget på serviceudgifterne for at imødegå en eventuel sanktion. Hertil kommer, at pejlemærket vedrørende serviceudgifter, som Kommunalbestyrelsen vedtog 27. juni 2018, som en del af den økonomiske politik, fastslår at forbruget af serviceudgifter ikke må overskride det budgetlagte forbrug

 

Valget mellem hovedindstilling og alternativ indstilling.

Forventningen til merforbrug på serviceudgifterne er faldende. I foråret ved Budgetrevision 2 forventedes et merforbrug i forhold til oprindeligt budget til serviceudgifter på 33,9 mio. kr.

Ved Kommunalbestyrelsens Sommerseminar var det forventede merforbrug på serviceudgifterne i forhold til oprindeligt budget på 40,0 mio. kr. Her ved Budgetrevision 3 er det skønnet på 19,7 mio. kr. Beslutningen ved BR2 om at indføre tilbageholdenhed frem mod BR3 har altså vist sig effektfuld, om end målet endnu ikke er nået. Samtidig viser opgørelsen af forbrugsprocenterne på drift, at kommunen i årets første måneder har brugt 47 mio. kr. mindre på drift end forventet, når der sammenlignes med forbruget i årene 2016-2018, jf. Bilag 14. Dette kan – sammen med den relativt lave forventning om overførsler fra 2019 til 2020 - indikere at skønnet over forventet merforbrug på service ligger lidt i overkanten.

 

En af årsagerne til det forventede merforbrug på service er, at der i dag er budgetlagt og bogført en række udgifter på service, som rettelig hører til på anlæg. For at rette op på dette, kræver det godkendelse af en række anlægsbevillinger. Hvis bevillingerne i bilag 1 godkendes, vil overskridelsen af udgifterne til service reduceres med 3,4 mio. kr.

 

I ”Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2018 til 2019” blev der udover ønsket om særskilt opfølgning på serviceudgifterne besluttet, at overføre 2 mio. kr. til Puljen til Lokaludvikling, selvom midlerne i buffer til uforudsete udgifter allerede var anvendt. Dermed har Kommunalbestyrelsen allerede i marts sagt god for et merforbrug på service på 2 mio. kr. Dette medfører umiddelbart et merforbrug på serviceudgifterne på 2 mio. kr., som er taget ud af den samlede udfordring.

 

På baggrund af ovenstående kan det beløb, der skal håndteres af hensyn til overholdelse af servicerammen og Kommunalbestyrelsens beslutninger, opgøres til følgende:             

Beløb (mio. kr.)

 

Forventet merforbrug serviceudgifter ift. oprindelig budget jf. Budgetrevision 3

19,7

Anlægsudgifter der i dag er bogført som serviceudgifter

-3,4

Merforbrug på serviceudgifter jf. overførselssag

-2,0

Forventet merforbrug på serviceudgifter, der skal håndteres

14,5

 

Indtil videre har organisationen arbejdet med tilbageholdenhed for at sikre at forbruget ikke overstiger det oprindelige budget. Det har vist sig effektfuldt. Derfor er hovedindstillingen, at der udvises yderligere tilbageholdenhed i resten af 2019.

 

Yderligere tilbageholdenhed og konsekvenserne heraf er beskrevet nedenfor.

Foruden tilbageholdenhed anbefales det, at der udarbejdes handleplaner på politikområderne Børnespecialområdet under Socialudvalget og Beskæftigelse og Uddannelse under Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse.

Udarbejdelsen af handleplanerne følger af det økonomiske styringsprincip nr. 11, som fastslår, at der skal udarbejdes handleplaner ved merforbrug på et politikområde. Siden BR2 er det forventede merforbrug på de to politikområder øget. Der er udarbejdet handleplaner på 0,7 mio. kr. på Børnespecialområdet og 0,7 mio. kr. på beskæftigelsesområdet, som indstilles godkendt. Handleplanerne kan ses i bilag 13.

Hvis Kommunalbestyrelsen ikke ønsker at løse det forventede merforbrug på serviceudgifterne med yderligere tilbageholdenhed, men i stedet ønsker at iværksætte konkrete besparelser, så kan den alternative indstilling vælges i stedet.

Her anbefales det, at det forventede merforbrug hentes ved hjælp af besparelser. Der er udarbejdet konkrete besparelsesforslag på 10,6 mio. kr. Besparelserne er udarbejdet med baggrund i, hvad der er muligt at hente i den resterende del af 2019 på de enkelte udvalgsområder. I bilag 11 er de enkelte besparelsesforslag beskrevet, og konsekvenserne af at vælge dem er også beskrevet. Udover de i bilag 11 beskrevne besparelsesforslag kan der indføres indkøb med omtanke generelt i organisationen således, at den samlede udfordring på 14,5 mio. kr. indfries.

Det er forventningen, at merforbruget på serviceudgifterne kan hentes ved såvel hovedindstillingen, som den alternative indstilling.

 

Yderligere tilbageholdenhed i forbruget

Yderligere tilbageholdenhed i forbruget bygger videre på den tilbageholdenhed, som organisationen allerede har iværksat. Tilbageholdenhed er, når forbruget skubbes. Det indebærer, at man venter med at købe nogle varer, eller køber lidt færre end man normalt ville have gjort. Man trækker forbruget eller venter med at sætte noget i gang, som kræver ekstra indkøb.

Som eksempler på tilbageholdenhed kan også nævnes puljer, som kun anvendes i meget begrænset omfang og kompetenceudviklingsmidler som udskydes til 2020. Der kan også være tale om en udskydelse i forhold til ansættelse af medarbejdere i vakante stillinger. Men der vil ikke være tale om afskedigelser.

Når der ikke genbesættes stillinger, kan det have betydning for serviceniveauet, da nogle opgaver i en periode ikke vil blive udført. En række af de beløb, der er holdt tilbage, kan overføres til og anvendes i 2020, hvis kommunens samlede økonomi tillader det.

 

Besparelser

Besparelserne er udarbejdet med baggrund i, hvad der er muligt at hente i den resterende del af 2019. I modsætning til den yderligere tilbageholdenhed vil de midler, der bliver fundet på denne måde, ikke blive overført til 2020. Hvis Kommunalbestyrelsen vælger besparelser, vil beløbene blive trukket ud af udvalgenes rammer og lagt i kassen.

Forskellen mellem tilbageholdenhed og besparelse kan eksemplificeres ved kompetenceudvikling. Hvis der er tale om tilbageholdenhed vil kompetenceudviklingen blive udskudt til senere. Hvis der er tale om besparelse vil kompetenceudviklingen ikke blive gennemført.

Valget mellem besparelse og yderligere tilbageholdenhed er også en afvejning af hvem der skal træffe beslutningen. Vælges den alternative indstilling tydeliggøres det, at den konkrete beslutning om at sikre overholdelse af oprindeligt budget til service er en politisk beslutning. Vælges tilbageholdenhed, er det i højere grad de enkelte skoler, hjemmeplejen, børneindsatsen osv. som træffer beslutningerne om udmøntningen af beslutningen.

Herudover er valget mellem hovedindstillingen og den alternative indstilling også et valg mellem, hvor vidtgående beslutninger – og den signalgivning der er forbundet hermed - der skal bringes i anvendelse, afvejet overfor problemets omfang. Det bemærkes i den forbindelse at en forventet overskridelse på 14,5 mio. kr. på serviceudgifter svarer til ca. ½ pct. af den samlede serviceudgiftsramme.

Endelig er valget også en risikoafvejning mellem politisk ikke rettidigt at træffe de nødvendige beslutninger for at leve fuldt op til den økonomiske politik, afvejet overfor risikoen for – senest ved årsregnskabet for 2019 – at kunne konstatere, at evt. gennemførte besparelser viste sig at være unødvendige ift. at overholde serviceudgifter i oprindeligt budget. 

 

Det forventede resultat for 2019 i forhold til korrigeret budget

I tabel 2 ses resultatet i forhold til såvel korrigeret som oprindeligt budget.

Tabel 2: Samlet resultat

 

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2019

Korrigeret budget 2019

Forventet regnskab 2019 BR3

Forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2019BR3

Forventet afvigelse mellem oprindeligt budget og forventet regnskab 2019BR3

Indtægter

-4.433,8

-4.443,6

-4.441,2

2,5

-7,4

Driftsudgifter

4.148,9

4.204,3

4.185,2

-19,1

36,4

-serviceudgifter

2.901,6

2.960,0

2.921,3

-38,7

19,7

-forsørgelsesudgifter

872,5

870,2

899,4

29,2

26,9

-andet ej service

374,7

374,2

364,5

-9,6

-10,2

Renter

25,1

25,1

18,1

-7,0

-7,0

Anlæg

170,0

240,0

178,9

-61,0

8,9

Forsyning

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Finansiering

74,2

77,2

86,8

9,5

12,5

Resultat

-15,6

103,0

27,8

-75,1

43,4

Kasseopbygning

15,6

-103,0

-27,8

75,1

-43,4

 

Budgetrevision 2 viser et forventet mindreforbrug på 75,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug består af:

• Forventet mindreforbrug på driften på 19,1 mio. kr.

• Forventede mindreindtægter på skatter og tilskud på i alt 2,5 mio. kr.

• Forventet mindreforbrug på anlæg på 61,0 mio. kr.

• Forventet mindreforbrug på renter på 7,0 mio. kr.

• Forventet merforbrug på finansiering på 9,5 mio. kr.

 

I tabel 3 ses afvigelserne på de enkelte udvalg på driften.

 

Tabel 3: Forventet regnskab og afvigelse på driftsudgifter (udvalgsopdelt)

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2019

Korrigeret budget 2019

Forventet regnskab 2019 BR3

Forventet afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2019BR3

Forventet afvigelse mellem oprindeligt budget og forventet regnskab 2019BR3

Driftsudgifter

4.148,9

4.204,3

4.185,2

-19,1

36,4

Økonomiudvalget

580,1

589,2

553,4

-35,9

-26,7

Udvalget for Børn og Skole

897,3

921,0

909,5

-11,5

12,2

Udvalget for Ældre og Sundhed

548,8

851,6

849,9

-1,7

4,1

Udvalget for Klima og Miljø

129,1

128,5

126,6

-1,8

-2,5

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

952,7

952,7

967,3

14,6

14,6

Udvalget for Kultur og Fritid

109,9

115,8

108,8

-7,0

-1,1

Socialudvalget

634,0

645,5

669,7

24,2

35,7

 

Hovedforklaringerne på de forventede merforbrug på udvalgsniveau er:

Socialudvalget:

Der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. Det skyldes forventet merforbrug på både Børnespecialområdet og Voksenspecialområdet. På Voksenspecialområdet skyldes det forventede merforbrug primært botilbud, men der forventes også merforbrug på ungdomsuddannelser for unge med særlige behov. På Børnespecialområdet skyldes det forventede merforbrug primært udgifter til opholdssteder samt forventet merforbrug på henholdsvis Kikhøj samt Undløse Skole og Behandlingshjem.

 

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. Det skyldes primært, at en række puljemidler først forventes udbetalt i 2020.

 

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes et merforbrug på 14,6 mio. kr. på området. Der forventes merforbrug på førtidspension, uddannelseshjælp, sygedagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelse og beskæftigelsesordninger. Der forventes mindreforbrug på A-dagpenge, integration og løntilskud. Hovedårsagen til merudgiften er, at der er merudgifter på beskæftigelsesindsatsen.  Herunder blandt andet en forsøgsordning med staten, der medfører en udgift på 5,5 mio. kr. i år. Finansieringen af forsøget kommer først i 2020.

 

Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Der er et forventet mindreforbrug på vintertjeneste samt generel tilbageholdenhed som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning herom pr. 15. maj 2019.

 

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget stammer primært fra puljer under den kommunale hjemmepleje. På Sundhedsområdet forventes merforbrug på Kommunal Medfinansiering. Dette skyldes, at staten i år har valgt at afregne området med udgangspunkt i det oprindelige budget og ikke aktiviteten på området. Herudover forventes der også merforbrug på øvrige sundhedsudgifter.

 

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes mindreforbrug på området på 11,4 mio. kr. Dette dækker over et forventet mindreforbrug på Folkeskoler og Dagtilbud på samlet 12,8 mio. kr. og et forventet merforbrug på Sundhed for Børn og Unge på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget fremkommer primært på baggrund af tilbageholdenhed, som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning herom pr. 15. maj 2019.

 

For de stående udvalg tilsammen forventes et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 16,8 mio. kr. som dækkes af buffer til uforudsete udgifter samt yderligere mindreforbrug under Økonomiudvalget.

 

Økonomiudvalget:

Samlet set forventes et mindreforbrug på 35,9 mio. kr. Det skyldes blandt andet, at buffer til uforudsete udgifter er skønnet som mindreforbrug på Økonomiudvalget. Buffer til uforudsete udgifter anvendes til at dække forventede merforbrug på de stående udvalg og udmøntes i forbindelse med Budgetrevision 4. Herudover forventes et mindreforbrug på en række puljer (herunder barselspulje og pulje til udvikling af lokalområder) samt mindreforbrug på boliger til flygtninge.

 

Forklaringerne på udvalgsniveau er uddybet i udvalgsnotaterne vedlagt denne dagsorden.

 

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 61,0 mio. kr. Det største mindreforbrug skyldes en lang opstartsfase på opførelse af daginstitutioner og udgifterne forventes her først at falde i 2020. Herudover er der flere andre projekter, der forventes igangsat senere end tidligere planlagt. Der er endnu ikke frigivet beløb vedrørende grunde og bygninger solgt i 2019. Der kan læses nærmere herom i bilag 3, hvori der også indgår en oversigt over køb og salg.

 

Indtægter

På indtægtssiden forventes samlet set en mindreindtægt på 2,5 mio. kr. Der forventes en mindreindtægt på midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet samt en mindreindtægt på ejendomsskat og dækningsafgift på i alt 2,4 mio. kr.

 

Renter

Der forventes et samlet mindreforbrug på renter på 7,0 mio. kr. Mindreudgiften skyldes det lave renteniveau samt udskudt låneoptagelse. Der forventes låneoptaget i 1. kvartal 2020.

 

Finansiering

Der forventes et merforbrug på 9,5 mio. kr. på området. Dette skyldes forventet merforbrug til grundkapitalindskud på 13,5 mio. kr. til Worsøesvej og Slotshaven. Merforbruget indstilles dækket af en tillægsbevilling på 9,4 mio. kr., der finansieres af tilskud fra staten til grundkapitaltilskud. Der forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. på afdrag på lån.

 

Likviditet

 

Likviditetsprognosen er opdateret på baggrund af regnskab 2018 og en forudsætning om, at budget 2019 overholdes. Der er ikke ændret ved grundforudsætningerne for likviditetsprognosen. I den opdaterede prognose forudsættes blandt andet:

 • at der på driften overføres samme beløb til 2020, som blev overført til 2019.

 

 • at der på anlæg overføres 23 mio. kr. mindre til 2020 end det, der blev overført til 2019, svarende til en overførsel på 47 mio. kr.

 

 • at der modtages 10 mio. kr. ekstra i tilskud, som følge af overgangsordning vedrørende udligningstab

 

 • at der frigives deponeringer på 43 mio. kr. fra salg af jord og fast ejendom i tidligere år

 

 • at betalinger på løn, varekøb, betalinger til andre kommuner mv. falder på samme tidspunkt på året, som de plejer

 

Beskrivelse af alternativ indstilling

I den alternative indstilling foreslås det forventede merforbrug på serviceudgifter i forhold til det oprindelige budget dækket af besparelser.

Der er udarbejdet konkrete besparelsesforslag på 10,6 mio. kr. Besparelserne er udarbejdet med baggrund i, hvad der er muligt at hente i den resterende del af 2019 på de enkelte udvalgsområder. I bilag 11 er de enkelte besparelsesforslag beskrevet, og konsekvenserne af at vælge dem er også beskrevet. Udover de i bilag 11 beskrevne besparelsesforslag kan der indføres indkøb med omtanke generelt i organisationen således, at den samlede udfordring på 14,5 mio. kr. indfries.

Forventningen er – ligesom ved hovedindstillingen – at merforbruget på serviceudgifterne kan hentes, hvis den alternative indstilling godkendes.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen.

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø og klimamæssige konsekvenser af budgetrevisionen.

 

Øvrige konsekvenser

 

 

Høring

 

 

Lovgrundlag – link

 

 

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsesmøde den 13. marts 2019: Pkt. nr.  59. Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2018 til 2019

Kommunalbestyrelsesmøde den 15. maj 2019: Pkt. nr. 123. Beslutning om Budgetrevision 2 2019

 

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 27-08-2019

Et flertal bestående af A, V, L og Ø indstiller, at hovedindstillingen tiltrædes.

 

Et mindretal bestående af I indstiller, at den alternative indstilling tiltrædes.caseno19-1330_#5014154_v1_bilag 1 - omplaceringer.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014156_v1_bilag 3 - indtægter, renter, anlæg, finansiering.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014157_v1_bilag 4 - økonomiudvalget drift - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014158_v1_bilag 5 - udvalget for børn og skole - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014159_v1_bilag 6 - udvalget for beskæftigelse og uddannelse - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014160_v1_bilag 7 - udvalget for ældre og sundhed - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014161_v1_bilag 8 - udvalget for klima og miljø - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014164_v1_bilag 9 - udvalget for kultur og fritid - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014147_v1_bilag 10 - socialudvalget - drift.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014148_v1_bilag 11 - forslag til besparelser.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014149_v1_bilag 12 - samlet opgørelse implementering af budget 2019 til br3.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014151_v1_bilag 13 - handleplaner børnespecialområdet og beskæftigelsesområdet.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014153_v1_bilag 14 - forbrugsprocenter.pdf.pdf
caseno19-1330_#5014276_v1_bilag 2 - samlet oversigt.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer.pdf
Bilag 3 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering.pdf
Bilag 4 - Økonomiudvalget drift - drift.pdf
Bilag 5 - Udvalget for Børn og Skole - drift.pdf
Bilag 6 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - drift.pdf
Bilag 7 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift.pdf
Bilag 8 - Udvalget for Klima og Miljø - drift.pdf
Bilag 9 - Udvalget for Kultur og fritid - drift.pdf
Bilag 10 - Socialudvalget - drift.pdf
Bilag 11 - forslag til besparelser.pdf
Bilag 12 - Samlet opgørelse implementering af budget 2019 til BR3.pdf
Bilag 13 - handleplaner Børnespecialområdet og Beskæftigelsesområdet.pdf
Bilag 14 - Forbrugsprocenter.pdf
Bilag 2 - Samlet oversigt.pdf


77. Orientering om status på beskæftigelsesindsatsen i Vangkvarteret

Orientering om status på beskæftigelsesindsatsen i Vangkvarteret
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag

 

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. status på beskæftigelsesindsatsen i Vangkvarteret tages til efterretning.

 

Beskrivelse af sagen

Vangkvarteret i Holbæk by figurerer på regeringens ghettoliste, blandt andet fordi 46 pct. af kvarterets beboere i den erhvervsaktive alder står uden for arbejdsmarkedet. Derfor vedtog udvalget den 31.5.2018 en særlig fokuseret beskæftigelsesindsats for Vangkvarterets beboere med henblik på at få flere beboere ind på arbejdsmarkedet. Målet er, at kvarteret på sigt skal væk fra ghettolisten. I denne sag giver administrationen en kort status på effekten af de beskæftigelsesrettede tiltag i kvarteret samt en analyse af ydelsesmønstret.

 

Orienteringen er den fjerde status på beskæftigelsen i Vangkvarteret, hvor den første blev præsenteret for udvalget april 2018. Siden sidste status i april 2019 har kommunen skiftet leverandør af ledelsesinformation. Data hentes nu fra andre kilder, og de genereres på andre tidspunkter og måder. Det betyder, at data fra de tidligere statussager ikke er direkte sammenlignelige med de aktuelle data. For fortsat at kunne give et billede af effekter over tid, har administrationen sammenlignet udviklingen baseret på nye datatræk – i det omfang, det har været muligt. De tidligere analyser kan tilgås via link i sagshistorikken nedenfor.

 

Tabel 1: Beboere, sager og indsats over tid

Agervang beboere

Marts 2017

marts 2018

2019

Antal beboere

1465

1449

1453*

Under 16

401

378

364*

Over 67

104

103

110*

16-66-årige

960

968

979*

Personer på ydelser

 

 

 

Samlet antal berørte i året

 

311

313*

Aktuelle sager

 

297

298**

Under 30 år

 

55

 69**

Over 30 år

 

237

 229**

Sager

 

 

 

Aktuelle sager som andel af 16-66-årige

 

30,7

30,4***

Berørte som andel af 16-66-årige

 

32,1

32***

Indsats

 

 

 

Andel i aktivt tilbud

 

 

42,3**

Andel uden samtale den seneste måned****

 

 

 56,7**

Noter:* Data er genereret i marts 2019. ** Data er genereret i august 2019. *** Data er beregnet på baggrund af tal i denne tabel.

**** Uden samtale = Borgere, som ikke har modtaget en lovpligtig samtale inden for den seneste måned. Opgørelsen er baseret på jobcentrets fagsystem og dækker alle sager. Det skal bemærkes, at ca. 15 pct. af sagerne ikke vedrører borgers ledighed, men at borger fx går på sprogskole, er i fleksjob eller på vej i uddannelse. Der er ikke krav om månedlige samtaler i disse sagstyper.

Kilder: KMD Dreamdata, jobcentrets eget fagsystem, KMD Cognito, Ydelsesrefusion (STAR)

 

Effektanalyse

Tabellen viser blandt andet:

 • Over tid er der kommet flere beboere i alderen 16 og 66. Fra 960 i marts 2017 til 979 i marts 2019.
 • Antallet af aktuelle sager ligger stabilt fra marts 2018 til marts 2019 på lige omkring 300 sager.
 • Andelen af borgere i aktivt tilbud ligger lavt på 42,3 procent.
 • Beskæftigelsesmålet er ikke nået: Målet for trin 1 er, at 5 procent af borgerne skal væk fra ydelse svarende til 15 personer. Dette er ikke sket.
 • Procesmålet for trin 1 er: 
  • at tre ud af fire borgere på ydelse løbende skal være i et aktivt tilbud.
  • At alle borgere med krav på en lovpligtig samtale modtager en samtale pr måned.
 • De to procesmål er ikke indfriet.

 

Analyser af borgergrupper over tid

Administrationen har undersøgt, hvordan beboere i Vangkvarteret bevæger sig mellem ydelser og selvforsørgelse. Sammenligningsgrundlaget er marts 2017 og marts i 2019. Analysen giver et fingerpeg om, hvordan der arbejdes med borgerne og om. Den viser desuden, at der i mange sager er tale om en længerevarende indsats, hvis borgeren skal bistås i at komme nærmere job eller uddannelse.

To nedslag eksemplificerer udviklingen:

 • I 2017 er 111 borgere aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp. I 2019 er 83 borgere fortsat aktivitetsparate, 13 modtager ingen ydelse, mens 8 nu modtager førtidspension. De resterende 7 borgere fordeler sig på andre ydelser.

 

 • I 2017 er 9 borgere jobparate modtagere af uddannelseshjælp. I 2019 er de 6 af borgerne uden ydelse, og dermed sandsynligvis enten i job eller under uddannelse. Én borger modtager a-dagpenge, mens to modtager uddannelseshjælp som aktivitetsparate.

 

Analysen i overbliksform er vedlagt denne sag i bilag.

 

Analyse af til- og fraflytning

Endelig har administrationen set på til- og fraflytningsmønstre blandt de 16-66-årige. Analysen viser, at der konstant er bevægelse med til- og fraflytning fra kvarteret, eksempelvis:

Fraflytningsmønstre

 • Fra marts 2017 til marts 2019 flytter 23 procent af beboerne ud af Vangkvarteret. Halvdelen af de fraflyttede bosætter sig andetsteds i kommunen, mens den anden halvdel bosætter sig i andre kommuner
 • 29 procent af de borgere, der var uden ydelse i 2017, er fraflyttet kvarteret i 2019
 • 8 procent af de fraflyttede er førtidspensionister
 • 13 procent af de fraflyttede er kontanthjælpsmodtagere

Tilflytningsmønstre

 • 22 procent nye borgere flytter ind i perioden
 • 25 pct. af den samlede gruppe af tilflyttere modtager ikke ydelse.

 

Konklusioner

Analyserne giver et fingerpeg om, at:

Sagsantallet i Vangkvarteret ligger stabilt over tid, men der er bevægelse mellem ydelser samt ud og ind af ydelse.

Der er stor udskiftning af beboergruppen i Vangkvarteret, idet næsten en fjerdedel af beboerne fraflyttede kvarteret over en to-årig periode. Heraf var en tredjedel uden ydelse.

Administrationen har også i tidligere analyser vist, at andelen af ydelsesmodtagere forbliver højt, samt at beboersammensætningen er ustabil.

En ændring i almenboligloven med virkning fra 1.7. 2019 kan betyde, at færre ydelsesmodtagere fremadrettet vil få anvist bolig i udsatte boligområder, herunder i Vangkvarteret. Kommunalbestyrelsen fra ovennævnte dato ikke længere anvise bolig til borgere, der har været på kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp i seks måneder. Det samme gælder for borgerens eventuelle ægtefælle.

Hvad angår de såkaldte fleksible kriterier for boligudlejning har boligorganisationen Lejerbo allerede sat samme begrænsning ind. Kommunalbestyrelsen kan dog dispensere fra reglen i særlige tilfælde.

Administrationens konklusionen er fortsat, at hvis Vangkvarteret skal ud af ghettokategorien, kan det ikke ske med en beskæftigelsesindsats alene. Det bør ske i et samarbejde mellem områdets boligsociale indsats og boligsociale helhedsplan samt en kommunal indsats baseret på både beskæftigelse og udlejningsstrategi.

Økonomiske konsekvenser

Analysen har ikke økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

 

Sagshistorik, henvisninger

De tidligere data kan fortsat ses, hvis man følger linket for de tidligere sager:
26.4.2018, sag. nr. 46: Drøftelse af en fremskudt jobcenterindsats i Vangkvarteret

31.5. 2018, sag. nr. 57: Beslutning om en skærpet beskæftigelsesindsats i Vangkvarteret

21.6 2018, sag. nr. 66: Drøftelse af en mulig fremskudt beskæftigelsesindsats i Vangkvarteret

30.8 2018, sag nr. 81: Beslutning om en intensiveret beskæftigelsesindsats i Vangkvarteret

25.10. 2018, sag nr. 102: Orientering om status på beskæftigelsesindsatsen i Vangkvarteret

25.10. 2018, sag nr. 103: Beslutning om mål for beskæftigelsesindsatsen i Vangkvarteret

30.04.2019, sag nr. 48: Beslutning om trin to i beskæftigelsesindsatsen i Vangkvarteret

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 27-08-2019

Taget til efterretningcaseno19-23749_#5008897_v2_vangkvarteret bevægelser på ydelser.pdf
caseno19-23749_#5009491_v2_vangkvarteret til- og fraflytningsmønstre for borgere mellem 16 og 66 år.pdf

Bilag

Vangkvarteret: Bevægelser på ydelser
Vangkvarteret: Til- og fraflytningsmønstre for borgere mellem 16 og 66 år


78. Beslutning om at iværksætte trin to i beskæftigelsesindsats i Vangkvarteret

Beslutning om at iværksætte trin to i beskæftigelsesindsats i Vangkvarteret
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag

 

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. trin 2 i den intensiverede beskæftigelsesindsats sættes i værk i Vangkvarteret.

 

Beskrivelse af sagen

Vangkvarteret i Holbæk by figurerer på regeringens ghettoliste, blandt andet fordi 46 pct. af kvarterets beboere i den erhvervsaktive alder står uden for arbejdsmarkedet. Derfor godkendte udvalget på mødet den 30.08.2018 en målrettet beskæftigelsesindsats i Vangkvarteret. Indsatsen er delt i tre trin, hvor næste trin først realiseres, hvis det viser sig, at det foregående trin ikke giver de ønskede resultater.

Målsætningen for trin 1 er, at andelen af borgere på ydelse skal reduceres med 5 procent. På mødet den 30.04 2019 kunne udvalget konstatere, at målsætningen ikke var nået. Udvalget besluttede at fastholde indsatsen på trin 1 frem til august 2019, hvorefter sagen skal behandles igen.

Siden april 2019 har et af jobcentrets tiltag i Vangkvarteret været et jobværksted med vejledning til jobsøgende. Det betyder, at kravet til trin 2 om jobcentrets tilstedeværelse i kvarteret i praksis er indfriet.

Samtidig er en ny boligsocial helhedsplan for Vangkvarteret er under udarbejdelse og skal behandles politisk i efteråret. Som led i planen skal kommunen samarbejde tæt med kvarterets boligsociale indsats om blandt andet beskæftigelse og uddannelse.

På den baggrund anbefaler administrationen, at udvalget sætter beskæftigelsesindsatsens trin 2 i værk.

 

Analyse af beskæftigelsesindsatsen i Vangkvarteret

 

I april fremlagde administrationen en analyse, der peger på, at en øget beskæftigelsesindsats ikke kan stå alene, hvis flere beboere i Vangkvarteret skal i beskæftigelse. Denne analyse underbygges af aktuelle data, som er fremlagt i en anden sag i denne dagsorden (Sag nr. xx Orientering om status på beskæftigelsesindsatsen i Vangkvarteret).

 

Den aktuelle analyse af beskæftigelsessituationen i Vangkvarteret viser blandt andet:

 • Over tid er der kommet flere voksne mellem 16 og 66 fra 960 i marts 2017 til 979 i marts 2019.
 • Antallet af aktuelle sager ligger stabilt fra marts 2018 til marts 2019 på lige omkring 300 sager.
 • Andelen af borgere i aktivt tilbud ligger lavt på 42,3 procent.
 • Beskæftigelsesmålet for trin 1 er, at 5 procent af borgerne skal væk fra ydelse svarende til 15 personer. Dette mål er ikke nået.
 • Procesmålet for trin 1 er: 
  • at tre ud af fire borgere på ydelse løbende skal være i et aktivt tilbud.
  • At alle borgere med krav på en lovpligtig samtale modtager en samtale pr måned.
 • De to procesmål er ikke indfriet.

 

Aktuelle beskæftigelsesaktiviteter i Vangkvarteret

Et jobværksted – Karriereklubben - er i drift i Vangkvarteret. Karriereklubben har åbent to gange om ugen og tilbyder råd og vejledning samt konkret hjælp til cv og ansøgninger, til job-log mm. Alle beboere i Vangkvarteret har mulighed for at benytte tilbuddet. Administrationen har konstateret, at de to åbningsdage dækker behovet for fysisk tilstedeværelse fra jobcentrets side. Ved siden af dette er jobcentret i daglig kontakt med de boligsociale medarbejdere og med borgere bosat i kvarteret med hjælp til jobsamtaler, opfølgning på praktik og løntilskud og andre direkte jobrettede opgaver. Administrationen vurderer, at indsatsen i praksis svarer til trin 2 i den beskæftigelsesrettede indsats og anbefaler derfor, at trin 2 vedtages.

 

Ny boligsocial helhedsplan i Vangkvarteret

En ny helhedsplan for henholdsvis Vangkvarteret og Ladegårdsparken er under udarbejdelse. Planen vedtages i en særskilt politisk proces gennem efteråret. Landsbyggefonden har i rammerne for planens udarbejdelse beskrevet 4 indsatsområder, som planen skal forholde sig til. Disse er:

 • Tryghed og trivsel
 • Kriminalpræventiv indsats
 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Forebyggelse og forældreansvar


Kerneområdet Alle Kan Bidrage har hovedansvaret for indholdet af punkt 3) Uddannelse og Beskæftigelse, hvor AKBI i samarbejde med kerneområdet Uddannelse til Alle Unge har beskrevet, hvordan de to kerneområder vil bidrage til at styrke beboernes uddannelsesniveau og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Indsatsen er udviklet løbende gennem foråret, og er stadig under udvikling i et samarbejde mellem AKBI, UAUN, de to boligområder og Landsbyggefonden.

Det er forventningen, at indsatsen godkendes endeligt af Landsbyggefonden i uge 40, hvorefter denne behandles i de enkelte fagudvalg og efterfølgende af Kommunalbestyrelsen 13. november 2019.

Indsatsen i den kommende boligsociale beskæftigelsesindsats under indsatsområde 3 tager i meget stor udstrækning udgangspunkt i trin 2 af den indsats, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse har vedtaget som en del af den intensiverede beskæftigelsesindsats i Vangkvarteret.

Helhedsplanens beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen indeholder ikke en myndighedsopgave i selve Vangkvarteret, hvilket ville svare til trin tre i kommunens beskæftigelsesindsats. De to boligområder ønsker ikke, at kommunen løser myndighedsopgaven lokalt i Vangkvarteret.

 

Kort om de tre trin for beskæftigelsesindsatsen

Indsatsen i Vangkvarteret er i dag på det såkaldte trin 1. Indsatsen består af skærpet opmærksomhed på samtaler og aktive tilbud samt en række tiltag i Vangkvarteret, hvoraf flere finder sted i samarbejde med den boligsociale indsats i Vangkvarteret.

Trin 2 består af elementerne i trin 1 samt daglig tilstedeværelse af en jobguide/virksomhedskonsulent i selve kvarteret. Myndighedsopgaven varetages fortsat på jobcentret i Holbæk By.

Trin 3 er etablering af en konkret afdeling af jobcentret i Vangkvarteret, således af både myndighedsdelen og indsatsdelen er til stede i kvarteret.

Økonomiske konsekvenser

Den aktuelle indsats i Vangkvarteret holdes inden for den vedtagne budgetramme.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Møder i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse:

26.4.2018, sag. nr. 46: Drøftelse af en fremskudt jobcenterindsats i Vangkvarteret

31.5. 2018, sag. nr. 57: Beslutning om en skærpet beskæftigelsesindsats i Vangkvarteret

21.6 2018, sag. nr. 66: Drøftelse af en mulig fremskudt beskæftigelsesindsats i Vangkvarteret

30.8 2018, sag nr. 81: Beslutning om en intensiveret beskæftigelsesindsats i Vangkvarteret

25.10. 2018, sag nr. 102: Orientering om status på beskæftigelsesindsatsen i Vangkvarteret

25.10. 2018, sag nr. 103: Beslutning om mål for beskæftigelsesindsatsen i Vangkvarteret

30.04.2019, sag nr. 48: Beslutning om trin to i beskæftigelsesindsatsen i Vangkvarteret

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 27-08-2019

Godkendt

79. Orienteringer til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 27. august 2019

Orienteringer til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 27. august 2019
Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag

 

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

 • Orientering om debat om jobcentret i flere Facebook-grupper
 • Orientering om opfølgning på Kommunalbestyrelsens behandling af sag om anvendelsen af SSP-opgaver og -ressourcer på møde den 14. august 2019.

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

 • Orientering om arrangementet MØD DIREKTØRERNE – en aften for elever i 7. - 10. klasse og deres voksne, arrangeret af Holbæk Kommune (Læring og Trivsel og Uddannelse til Alle Unge) i samarbejde med Holbæk Erhvervsforum. Denne aften kan vi møde fire direktører, som alle har skabt deres karrierer og virksomheder med udgangspunkt i en erhvervsuddannelse.

Arrangementet finder sted onsdag den 28. august 2019 kl. 17.00 – 19.00 i Holbæk Sportsby og Youtuberne @Marieduved og @Yepseb er værter. Målgruppen er primært de unge og deres forældre, men andre med interesse for området er velkomne.

Arrangementet er en del af aktiviteterne i partnerskabet mellem Dansk Byggeri, LO, Holbæk Erhvervsforum, EUC-NVS og Holbæk Kommune

 

Forventede sager på kommende møder i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse:

 

Den 24. september 2019: Ordinært udvalgsmøde

Fællessager:

 • Orientering om budget 2019
 • Drøftelse af fælles indsats for 25-35-årige på baggrund af analyse om ungeindsatsen

Sager fra Alle kan Bidrage:

 • Drøftelse af status på Beskæftigelsesplan 2019
 • Orientering om arbejdsgangen for sager, der forelægges kommunens rehabiliteringsteam
 • Orientering om status på strategi for socialøkonomiske virksomheder

Sager fra Uddannelse til Alle Unge:

 • Drøftelse af status på uddannelsesplan 2019
 • Orientering om konsekvenser af reform vedrørende indsatsen mod ungdomskriminalitet

 

Den 29. oktober 2019: Ordinært udvalgsmøde

Fællessager:

 • Orientering om budget 2019
 • Orientering om status på anvendelse af mentorer

Sager fra Alle kan Bidrage:

 • Drøftelse af udkast til Beskæftigelsesplan 2020

Sager fra Uddannelse til Alle Unge:

 • Drøftelse af udkast til Uddannelsesplan 2020
 • Drøftelse af status på Partnerskabsaftale

 

Den 7.-8. november 2019: Job Camp 2019

 

Den 20. november: Kommunalbestyrelsens efterårsseminar

 

Den 26. november 2019: Dialogmøde + Ordinært udvalgsmøde

Dialogmøde med Hovsa Holbæk

Fællessager:

 • Orientering om budget 2019
 • BR4

Sager fra Alle kan Bidrage:

 • Drøftelse af status på Beskæftigelsesplan 2019
 • Godkendelse af endelig Beskæftigelsesplan 2019

Sager fra Uddannelse til Alle Unge:

 • Godkendelse af endelig Uddannelsesplan 2020
 • Drøftelse af opfølgning på Handleplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering
 • Orientering om status på FGU’s opstart

 

 

Beskrivelse af alternativ indstilling

 

 

Økonomiske konsekvenser

 

 

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

 

 

Øvrige konsekvenser

 

 

Høring

 

 

Lovgrundlag – link

 

 

Sagshistorik, henvisninger

 

 

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 27-08-2019

Taget til efterretning

80. Underskriftark

Underskriftark