UDVALG

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

MØDE

Referat

STED

AOF Sprogcenter Nordvest, Lundemarksvej 24, 4300

STARTTIDSPUNKT

25-06-2019 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

25-06-2019 17:30:00


PUNKTER

65. Godkendelse af dagsorden til møde den 25. juni 2019
66. Orientering om budget 2019 - juni
67. Drøftelse af rammer og retning for Uddannelsesplan 2020
68. Drøftelse af rammer og retning for Beskæftigelsesplan 2020
69. Beslutning om anvendelsen af SSP-opgaver og -ressourcer
70. Orientering om råderummet for førtidspension med genvurdering og ressourceforløb
71. Orienteringer til møde den 25. juni 2019
72. Underskriftsark65. Godkendelse af dagsorden til møde den 25. juni 2019

Godkendelse af dagsorden til møde den 25. juni 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsordenen for mødet i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 25. juni 2019

godkendes.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 25-06-2019

Godkendt.

66. Orientering om budget 2019 - juni

Orientering om budget 2019 - juni

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Orienteringen om udgiftsdriverne i budget 2019 tages til efterretning.
   

Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på væsentlige dele af hvert politikområde.

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2020-2023. 

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug.

Månedens væsentligste kommentarer til udgiftsdriverne er:
 

Kerneområdet Alle Kan Bidrage

Førtidspension: Tilgangen til førtidspension har i årets første måneder været moderat, og antallet af borgere på førtidspension ligger pt under den budgetlagt handleplan. Administrationen forventer dog, at dette billede vender senere på året.

Sygedagpenge: Der er stadigvæk flere borgere på sygedagpenge end budgetlagt. Gabet mellem det faktiske antal personer og det budgetlagte er dog reduceret i forhold til årets begyndelse.

Ledighedsydelse og fleksjob: For begge grupper ses en stigning i antallet af modtagere.

 

Kerneområdet Uddannelse til Alle Unge

Uddannelseshjælp: Der har været høj indflyvning fra 2018, som betyder at antallet af borgere på Uddannelseshjælp fortsat er højere end budgetteret. Samtidig er antallet af borgere på uddannelseshjælp ikke faldet som forventet. Der er igangsatte handlingsplaner for at reducere merforbruget.

Ressourceforløb – unge under 30 år: Der er færre borgere end budgetteret, og der er derfor et mindreforbrug på dette ydelsesområde.

 


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 25-06-2019

Taget til efterretning.caseno19-5264_#4963555_v1_udgiftsdrivere maj 2019.pdf

Bilag

Udgiftsdrivere maj 2019


67. Drøftelse af rammer og retning for Uddannelsesplan 2020

Drøftelse af rammer og retning for Uddannelsesplan 2020

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftelsessag
 


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. rammer og retning for Uddannelsesplan 2020 drøftes.

 


Beskrivelse af sagen

Uddannelsesplanen er den politiske plan for uddannelsesindsatsen i Holbæk Kommune.
Planen samler udfordringer, mål og indsatser i en tæt kobling til budgettet, og er
dermed omdrejningspunkt for den løbende dialog mellem politikere og administration
om status og udvikling i arbejdet med kerneopgaven Uddannelse til Alle Unge.
Uddannelsesplan 2020 udarbejdes i efteråret 2019 med udgangspunkt i de rammer, der beskrives i sagen nedenfor.

 

Administrationen anbefaler, at Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse drøfter:

 • Om den eksisterende form i Uddannelsesplan 2019 er fyldestgørende for Uddannelsesplan 2020.
 • Om de særlige temaer er relevante, og hvilke andre temaer, der evt. bør sættes fokus på.
   

Opsummering af rammer og regning for Uddannelsesplan 2020

Administrationen anbefaler at fastholde samme form som Uddannelsesplan 2019 med tilføjelse af et afsnit, hvori rammevilkår sammenholdes med ambitionerne for området med henblik på at sikre, at de er afstemt. Indholdet bliver således:

 • Kerneopgaven og tidligere indsatser
 • Særlige politiske temaer - med betydning for Uddannelse til Alle Unge
 • Unge I Holbæk Kommune - målgruppen
 • Rammevilkår sammenholdt med ambitioner
 • Budget og indsatsområder – herunder indsatser og succeskriterier for de fire områder
 • Mål – De overordnede uddannelsespolitiske mål
   

Følgende tre særlige temaer udgør sammen med de videreførte tidligere indsatser fra tidligere år rammen om Uddannelsesplan 2020:

 • Tema 1 – Virksomhedsvejen – øget brug af praktik og job som indsats og mål.
 • Tema 2 - En hånd i ryggen i overgangen fra ung til voksen, om de 25-29-årige, der står uden uddannelse og er på passiv forsørgelse (under forudsætning af at Kommunalbestyrelsen godkender kommissoriet for Projektudvalget for Unge og Uddannelse).
 • Tema 3 – 10.-klasses samspil med ungdomsuddannelserne, om hvordan bl.a. 10. klasse kan støtte rekruttering og fastholdelse på EUD.

Temaerne uddybes i bilaget.

 


Økonomiske konsekvenser

Drøftelsen af sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

 


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 25-06-2019

Drøftet.caseno19-22586_#4957668_v1_rammer og retning for uddannelsesplan 2020 - buu 25.06.19.pptx.pptx

Bilag

Rammer og retning for Uddannelsesplan 2020 - BUU 25.06.19.pptx


68. Drøftelse af rammer og retning for Beskæftigelsesplan 2020

Drøftelse af rammer og retning for Beskæftigelsesplan 2020

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftelse


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. rammer og retning for Beskæftigelsesplan 2020 drøftes.
   

Beskrivelse af sagen

Beskæftigelsesplanen er den overordnede politiske plan for beskæftigelsesindsatsen i Holbæk Kommune. Det følger af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. at kommunalbestyrelsen hvert år skal vedtage en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen samler udfordringer og indsatser med udgangspunkt i de lokale beskæftigelsesmål samt beskæftigelsesministerens vejledende mål. Planen er dermed omdrejningspunkt for den løbende dialog mellem især politikere og administration om status og udvikling i beskæftigelsesindsatsen. På mødet drøfter udvalget nedenstående forslag til rammer og retning for Beskæftigelsesplan 2020. Forslaget uddybes i det vedlagte bilag.

Administrationen foreslår følgende som ramme for BP2020:

 • at de igangværende indsatser i 2019 fortsættes som udgangspunkt i 2020 – med ændringer og tilføjelser, hvor det giver mening. Dette for at sikre kontinuiteten i beskæftigelsesindsatserne.

 

 • Der skal opstilles målbare målsætninger og succeskriterier, således at udvalget kan følge op på, om forventningerne indfris.

 

 • Planens hovedmålsætninger er de samme som i 2019, nemlig en reduktion i antallet af ledige på ydelse samt en stigning i antallet af ledige i virksomhedsforlagte tilbud. De konkrete målsætninger tilpasses budget og konjunkturer for 2020.

 

Hovedspor for 2020:

 • et styrket samarbejde med erhvervslivet
 • færre borgere på kanten af arbejdsmarkedet
 • borgeres og virksomheders oplevelse af jobcentret
 • Forebyggelse og information skal sikre korrekte udbetalinger til borgere
   

Det fjerde hovedspor ligger i forlængelse af et ministermål for 2019 om at bekæmpe socialt bedrageri og fejludbetalinger. Desuden ligger det i forlængelse af visionen og administrationsgrundlaget for kontrolområdet, som udvalget godkendte i januar 2019. Med hovedsporet lægges der op til en kontrolindsats med mere vægt på at forebygge forkerte udbetalinger af ydelser. Metoderne vil blandt andet være information til borgerne om ret og pligt som ydelsesmodtager samt nudging til at agere inden for lovens rammer.


Foruden de fire hovedspor vil der være tre særlige nedslag, som skal ses som mere afgrænsede tiltag sammenlignet med hovedsporerne, idet borgermålgrupperne er mindre:
 

 • Flere flygtninge og familiesammenførte skal i job
 • Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
 • Indsats for unge ledige i alderen 25-35


Bilaget, der er vedlagt denne sag, viser i oversigtsform forslaget til målsætninger og indsatser under de tre hovedspor. Desuden viser bilaget et forslag til beskæftigelsesplanens disposition samt en oversigt over forsørgelsesområderne.
 

Det videre forløb

En foreløbig beskæftigelsesplan præsenteres for udvalget til drøftelse på mødet den 29. oktober. Her vil budget 2020 være vedtaget, og beskæftigelsesplanen kan om nødvendigt justeres i forlængelse af dette. Den endelige version af planen forelægges på udvalgsmødet den 26. november. Hvis udvalget kan indstille planen godkendt, forelægges den herefter Kommunalbestyrelsen til godkendelse den 11. december 2019.
 


Økonomiske konsekvenser

Drøftelse af sagen har ingen økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.
 


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 25-06-2019

 

Drøftet.caseno19-19327_#4963492_v1_beskæftigelsesplan 2020 - rammer og retning.pptx

Bilag

Beskæftigelsesplan 2020 - rammer og retning


69. Beslutning om anvendelsen af SSP-opgaver og -ressourcer

Beslutning om anvendelsen af SSP-opgaver og -ressourcer

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

 


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. antallet af SSP-konsulenter under UngHolbæk Fritid og Forebyggelse fortsætter uændret

 


Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der tilføres flere midler til UngHolbæk Fritid og Forebyggelse med henblik på at styrke SSP-indsatsen.

 


Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen havde den 15. maj 2019 et temamøde med overskriften ”Ungdomskriminalitet”.

På mødet gav repræsentanter fra SSP og Midt- og Vestsjællands Politi en status på ungdomskriminaliteten i Holbæk Kommune. Udover en status blev der givet eksempler på indsatser i forhold til tre grupper af unge:

 • unge, der er kriminalitetstruede
 • unge, der begår lettere kriminalitet
 • unge, der er hårde kriminelle.

De to sidstnævnte grupper er relativt små og antallet faldende. Fra 2005 til 2017 er antallet af dømte 15-19-årige faldet fra 730 til 539 unge.

I Kommunalbestyrelsens efterfølgende drøftelse af temaet blev det synligt, at der er behov for en forventningsafstemning af opgaver og ressourcer i forbindelse med SSP-arbejdet. Dette er baggrunden for beslutningspunktet.

 

SSP-opgavens organisering

SSP hører organisatorisk til i UngHolbæk Fritid og Forebyggelse under kerneområdet Uddannelse til Alle Unge.

Fritids- og forebyggelsesindsatsen er organiseret med udgangspunkt i de fire skoleområder. Til hvert skoledistrikt er knyttet en SSP-konsulent til at koordinere og systematisere den lokale indsats i ungdomsskole, ungdomsklubber, SSP og samarbejdet med skolen.

SSP dækker primært de 0 – 18-årige – men rummer også op til 30 år om nødvendigt. Arbejdet med denne gruppe unge taler således ind i såvel Udvalget for Børn og Skole og Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse samt Socialudvalget.

Antallet af SSP-konsulenter fortsætter uændret

SSP fortsætter sit arbejde som hidtil. SSP har en tæt kobling i de fire skoledistrikter, så der er stor fleksibilitet og mobilitet i SSP-konsulentteamet. Det giver mulighed for hurtige skift i prioriteringer ved behov for akutte indsatser.

Det betyder i praksis, at konsulenterne i samarbejde med det øvrige UngHolbæk Fritid og Forebyggelse kanaliserer ressourcerne derhen, hvor der er behov for dem. F.eks. er der sat ekstra SSP-konsulenter ind i Vangkvarteret i forbindelse med bandekonflikten i efteråret 2018 og i senest i Ladegårdsparken i forbindelse med en skudepisode i slutningen af april 2019.

Kerneopgaven løses sideløbende hermed. Kerneopgaven består primært i forebyggende og samskabende indsatser i skoledistrikterne, på ungdomsuddannelserne, i de boligsociale områder og i klubberne.

I perioder med mange akutte indsatser vil der være færre ressourcer til det forebyggende arbejde. I perioder med få akutte indsatser vil der omvendt være bedre tid til det opbyggende og forebyggende SSP-arbejde.

Prioriteringen af SSP’s indsatser følger beslutningen i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22. marts 2017 vedr. omlægning af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse med henblik på at skabe en høj grad af fleksibilitet i SSP’s arbejde.


Beskrivelse af alternativ indstilling

Administrationen lægger op til en drøftelse af to modeller for at styrke SSP-arbejdet.

 

Model 1: Antallet af SSP-konsulenter opnormeres med én medarbejder

Der har det seneste års tid været et stort pres på de eksisterende SSP-ressourcer. Presset er opstået på baggrund af de akutte opgaver, der har været i bl.a. i Vangkvarteret og i Ladegårdsparken. SSP’s nærvær har været nødvendigt og SSP-konsulenterne har ydet en aktiv indsats for at mindske konfliktniveauet i de berørte områder.

De akutte indsatser har haft den konsekvens, at andre områder af SSP’s arbejde er blevet nedprioriteret i perioden.

En ekstra SSP-medarbejder vil give mulighed for, at SSP kan varetage deres kerneopgave fuldt ud, også selvom der i fremtiden skulle opstå akutte situationer, der kræver SSP’s opmærksomhed og tilstedeværelse.

Udover at øge antallet af hænder til de nuværende opgaver, vil en ekstra SSP-medarbejder kunne medvirke til at styrke det samlede teams kompetencer. Et eksempel på dette kunne være at styrke familiearbejdet, så indsatserne i forhold til den enkelte unge kan udvides til også at omfatte indsatser i den unges familie.

 

Model 2: Antallet af SSP-konsulenter fortsætter uændret, men der ansættes to fuldtids-gademedarbejdere

SSP fortsætter sit arbejde som hidtil som en central ressource. SSP har en tæt kobling i de fire skoledistrikter, så der er stor fleksibilitet og mobilitet i SSP-konsulentteamet. Det giver mulighed for hurtige skift i prioriteringer ved behov for akutte indsatser.

Som supplement til SSP’s arbejde ansættes 2 fuldtids-gademedarbejdere i UngHolbæk Fritid & Forebyggelse. Disse 2 medarbejdere skal arbejde i hele Holbæk Kommune med fokus på opsøgende arbejde på de steder, hvor de unge mødes.

I perioder med mindre behov for gadeplansarbejde vil ressourcerne indgå i klubaktiviteterne rundt i kommunen. Her vil de kunne understøtte, at børn og unge med særlige behov eksplicit inviteres ind i de gode fællesskaber

Medarbejderne skal kunne etablere og arbejde i relationer med de allermest mistrivsels- og kriminalitetstruede unge, og de skal derfor have solide personlige og sociale kompetencer samt et rummeligt og ikke-dømmende menneskesyn.

Medarbejderne ansættes på vilkår, der i videst muligt omfang tilgodeser muligheden for at arbejde på tidspunkter, hvor der er behov, hvilket kan medføre skæve og skiftende arbejdstider med meget kort varsel.

 


Økonomiske konsekvenser

Hovedindstilling:

Ingen økonomiske konsekvenser

Alternativ indstilling:

Model 1: Lønomkostninger til en SSP-konsulent: 530.000 kr. pr. år

Model 2: Lønomkostninger til to gademedarbejdere: 1.000.000 kr. pr. år

Den alternative indstilling kan ikke dækkes indenfor Uddannelse til Alle Unges eksisterende budget.

 


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen miljø-og klimamæssige konsekvenser.
 


Øvrige konsekvenser

Der vurderes ikke at være øvrige konsekvenser.
 


Sagshistorik, henvisninger

Beslutningssag i Udvalget ”Uddannelse og Job”, 22. marts 2017

Beslutning om omlægning af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 25-06-2019

Et flertal bestående af A, V, L og I indstiller, at hovedindstillingen tiltrædes. Et mindretal bestående af Ø indstiller, at den alternative indstilling tiltrædes, idet Ø gerne ser, at indsatsen opprioriteres.

Det anbefales, at Projektudvalget for Unge og Uddannelse afdækker udfordringer og muligheder omkring mistrivsel, ballade mv.

 caseno18-42159_#4949771_v1_fritid og forebyggelse 2018. beskrivelse af organisering og nøgletal.pdf.pdf

Bilag

Fritid og Forebyggelse 2018. Beskrivelse af organisering og nøgletal.pdf


70. Orientering om råderummet for førtidspension med genvurdering og ressourceforløb

Orientering om råderummet for førtidspension med genvurdering og ressourceforløb

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag
 


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. udvalget tager orienteringen om råderummet for førtidspension med genvurdering og ressourceforløb til efterretning.

Beskrivelse af sagen

På udvalgsmødet den 28.5 spurgte udvalget til muligheden for i højere grad at tilkende førtidspension med krav om, at den tildelte pension skal genoptages til vurdering på et senere tidspunkt. Udvalget var interesserede i, om der findes et politisk råderum for at give flere borgere ”ro” i en periode ved hjælp af førtidspension, hvorefter den tildelte pension kan revurderes.

I denne orientering redegør administrationen for, at mulighederne for at tilkende ”tidsbegrænset” førtidspension er meget begrænsede som følge af lov om social pension. Der redegøres desuden for, at mulighederne for at tilkende ressourceforløb med henblik på at give borgeren ro i en periode er uhensigtsmæssigt for borgeren og begrænsede som følge af beskæftigelseslovgivningen. Endeligt redegøres for, at beskæftigelsesindsatser samt social- og sundhedsindsatser kan og bør tilpasses borgerens situation.


Førtidspension

Som udgangspunkt er en førtidspension en varig ydelse, og det er i princippet meningen, at borgeren skal modtage ydelsen frem til folkepensionsalderen. Der er ikke lovhjemmel til at gøre en pension tidsbegrænset eller midlertidig, men i ganske særlige tilfælde er det muligt for kommunen at beslutte, at sagen om førtidspension skal genoptages efter en periode. Det kan for eksempel gælde en borger med en kræftsygdom, der erfaringsmæssigt har et uforudsigeligt forløb.

Tidligere har jobcentret tilkendt nogle få førtidspensioner med genvurdering til psykisk syge unge. En principafgørelse fra Ankestyrelsen har dog fastslået, at der ikke er lovhjemmel til at benytte denne mulighed, fordi den psykiske tilstand her vurderes at være varig og stationær.

Sagkyndige i jobcentret vurderer, at der årligt er lovhjemmel for at tilkende 2-4 førtidspensioner med genvurdering. Dette tal skal ses på baggrund af de 164 førtidspensioner, der samlet set blev tilkendt i 2018. Administrationen ser derfor ikke, at der er et reelt politisk råderum for at pege på, at denne mulighed skal benyttes i højere grad.


Ressourceforløb

Et ressourceforløb kan bevilges, når borgeren har komplekse problemer udover ledighed, der kræver et helhedsorienteret forløb med en kombination af beskæftigelsesrettede, sociale og sundhedsmæssige indsatser. Der skal være en rimelig forventning om, at borgeren på sigt kan opnå en bedring af arbejdsevnen og dermed hel eller delvis selvforsørgelse. Herunder skal det løbende vurderes, om der er grundlag for at påbegynde en sag om fleksjob eller førtidspension. Et ressourceforløb kan vare 1-5 år og borgeren kan modtage flere forløb.

Historisk har man i en del af ressourceforløbene vurderet, at borgeren skulle have ”ro” fra den beskæftigelsesrettede indsats for at komme sig og på et tidspunkt blive i stand til bedre at modtage en indsats. At acceptere passivitet hos borgeren ligger dog ikke i tråd med beskæftigelseslovgivningens intention. Hvis borgeren er for syg til at modtage en beskæftigelsesindsats i forbindelse med ressourceforløbet, så er dette forløb ikke det rette for borgeren. Samtidig viser erfaringen, at ro i reglen ikke bibringer borgeren den forventede bedring, idet borgeren fortsat bliver påvirket af, at sagen ikke er endeligt afgjort og tidsperspektivet usikkert.

I dag er praksis i Holbæk Kommune, at borgere i ressourceforløb modtager tættere opfølgning samt løbende virksomhedsrettede tilbud. Denne praksis ligger i forlængelse af målepunktet: Den virksomhedsrettede indsats for personer i ressourceforløb skal styrkes, som er udmeldt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Holbæk Kommune ligger dog fortsat nede på en 52. plads blandt landets kommuner, og indsatsen kan med fordel styrkes yderligere.

Figur 1: Andel personer i ressourceforløb, der deltager i virksomhedspraktik, privat eller offentligt løntilskud eller har ordinære timer i løbet af en måned.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen, marts 2019   

Opsummerende ser administrationen heller ikke, at ressourceforløb kan benyttes til at give borgeren en pause fra indsatser og tilbud. Men da der er tale om udsatte borgere, har jobcentret fokus på, at indsatsen løbende tilpasses borgerens situation og de skånebehov, borgeren måtte have. En aktiv beskæftigelsesrettet indsats for denne gruppe af borgere skal tage udgangspunkt i ressourcer og i mestring af borgerens dagligdag og helbredsudfordringer. Det styrker borgerens egen tro på og dermed mulighed for at komme nærmere job.
 


Økonomiske konsekvenser

Sagsfremstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.
 


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.
 


Lovgrundlag – link

Om førtidspension med revision: Lov om social pension, § 20, stk. 1.

Om ressourceforløb: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, §§ 68a og 68b.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 25-06-2019

Taget til efterretning.

71. Orienteringer til møde den 25. juni 2019

Orienteringer til møde den 25. juni 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag
 


Beskrivelse af sagen
 • Eventuelle orienteringer fra formanden
 • Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
 • Eventuelle orienteringer fra direktionen

 

 

Den 29. august 2019: Ordinært udvalgsmøde (2,5 timer)

 

Fællessager

 • Orientering om budget 2019
 • BR3
 • Beslutning om trin to i beskæftigelsesindsatsen i Vangkvarteret

 

Sager fra Alle Kan Bidrage

 

Sager fra Uddannelse til Alle Unge

 

 

Den 25. september 2019: Ordinært udvalgsmøde (2,5 timer)

Fællessager

 • Orientering om budget 2019

 

Sager fra Alle Kan Bidrage

 • Drøftelse af status på Beskæftigelsesplan 2019
 • Orientering om arbejdsgangen for sager, der forelægges kommunens rehabiliteringsteam

 

Sager fra Uddannelse til Alle Unge

 • Drøftelse af status på uddannelsesplan 2019

 

Den 29. oktober kl. 15-17.30: Ordinært udvalgsmøde (2,5 timer)

 

Fællessager

 • Orientering om budget 2019
 • Orientering om status på anvendelse af mentorer

 

Sager fra Alle Kan Bidrage

 • Drøftelse af udkast til beskæftigelsesplan 2020

 

Sager fra Uddannelse til Alle Unge

 • Drøftelse af udkast til uddannelsesplan 2020
 • Drøftelse af status på Partnerskabsaftale

 

72. Underskriftsark

Underskriftsark