UDVALG

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

MØDE

Referat

STED

Lokale 1.11 - Kanalstræde - direktionslokale

STARTTIDSPUNKT

5/28/2019 3:00:00 PM

SLUTTIDSPUNKT

5/28/2019 5:30:00 PM


PUNKTER

53. Godkendelse af dagsorden til møde den 28. maj 2019
54. Orientering om budget 2019 - maj
55. Drøftelse af budget 2020-2023
56. Drøftelse af status på investeringer i 2019
57. Drøftelse af midler til fastansættelse af en inklusionskonsulent
58. Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2019
59. Drøftelse af status på Uddannelsesplan 2019, maj
60. Drøftelse af status på Beskæftigelsesplan 2019
61. Orientering om afrunding af arbejdet med Folketingets 'Aftale om bedre veje til uddannelse og job' i Projektudvalget for Unge og Uddannelse
62. Orientering om status for HUSC
63. Orienteringer til møde den 28. maj 2019
64. Underskriftsark53. Godkendelse af dagsorden til møde den 28. maj 2019

Godkendelse af dagsorden til møde den 28. maj 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. dagsordenen for mødet i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 28. maj 2019 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 28-05-2019

Godkendt

 

54. Orientering om budget 2019 - maj

Orientering om budget 2019 - maj

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orientering


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orienteringen om udgiftsdriverne i budget 2019 tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på væsentlige dele af hvert politikområde.

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2020-2023. 

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug.

Månedens væsentligste kommentarer til udgiftsdriverne er:
 

Kerneområdet Alle Kan Bidrage

Sygedagpenge: I januar-marts er der flere helårspersoner end forventet i budgettet. Der forventes et merforbrug på ydelsen.


Kontanthjælp: I januar-april er der flere helårspersoner end forventet i budgettet. Der forventes et merforbrug på ydelsen, men udviklingen i de første fire måneder viser en positiv tendens, og gabet mellem antal helårspersoner i budgettet og det faktiske antal helårspersoner på ydelsen er mindsket.
 

A-dagpenge: Fra januar-marts er der færre helårspersoner end forventet i budgettet. Der forventes et mindreforbrug. Udviklingen i de første tre måneder viser, at indsatsen ligger under budget på antallet af modtagere.

 

Kerneområdet Uddannelse til Alle Unge

Uddannelseshjælp: 2019 begyndte højere end forventet. Derfor er antallet af borgere på Uddannelseshjælp højere end budgetteret. Derudover er antallet på uddannelseshjælp de første måneder ikke faldet som forventet. Der er derfor et merforbrug, men igangsatte handlingsplaner forventes at reducere merforbruget.

 

Ressourceforløb – unge under 30: Der er færre borgere end budgetteret, og der er derfor et mindreforbrug.


Foruden bilaget med status på udgiftsdriverne er en kort analyse af området A-dagpenge vedlagt denne sag som bilag. Analysen er udarbejdet på baggrund af spørgsmål fra udvalget på mødet den 30.04.2019.


Økonomiske konsekvenser

Der er ikke økonomiske konsekvenser ud over det vedtagne budget.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 28-05-2019

Taget til efterretningcaseno19-5264_#4937348_v2_kort analyse af udviklingen på området a-dagpenge.pdf
caseno19-5264_#4937371_v1_udgiftsdrivere 2019, maj.pdf

Bilag

Kort analyse af udviklingen på området A-dagpenge
Udgiftsdrivere 2019, maj


55. Drøftelse af budget 2020-2023

Drøftelse af budget 2020-2023

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftelse


Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. udvalget drøfter det endelige forslag til budget 2020-2023.

Beskrivelse af sagen

Udvalget har den sidste drøftelse af budget 2020-2023 på udvalgets politikområder.

Udvalget præsenteres for pris x mængde, demografi, ny lovgivning samt øvrige budgetændringer. På dette møde præsenteres udvalget også for løsninger, som sikrer at udvalget overholder sin ramme. Altså løsninger, der modsvarer en eventuel opdrift på baggrund af pris x mængde.

Dermed får udvalget et samlet overblik over sit bidrag til budgettet.

Herefter indarbejder administrationen udvalgets budgetforslag i økonomisystemet, og budgetbemærkningerne udarbejdes til fremlæggelse på Kommunalbestyrelsens budgetcamp i august og den efterfølgende 1. behandling.

 

Påvirkning fra det forventede forbrug i 2019

Forventningerne til driftsforbruget i 2019, som estimeret ved Budgetrevision 2, er delvist fundament for Budget 2020-2023. Det betyder, at der er en risiko for, at budgettet for 2020 bliver højere, end indtægterne kan dække, og højere end måltallet for service tilsiger. Derfor arbejdes der administrativt med reduktioner og besparelser svarende til 1 pct. af serviceudgifterne frem til budgetcampen, hvor disse tiltag præsenteres.

Herudover vil Kommunalbestyrelsen på budgetcampen blive præsenteret for nedjusteringer af budget 2020-2023, hvis forventningerne til forbruget i 2019 bliver nedjusteret i Budgetrevision 3.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 28-05-2019

Drøftet

 caseno19-18532_#4937090_v2_drøftelse af budgetproces og budget 2020 - 2023 maj.pdf

Bilag

Drøftelse af budgetproces og budget 2020 - 2023 maj


56. Drøftelse af status på investeringer i 2019

Drøftelse af status på investeringer i 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftelse

 


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. status på investeringer i beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen i 2019 drøftes.

 


Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede med budget 2019 at investere i uddannelse og beskæftigelse på fire specifikke områder. De ekstra ressourcer blev tilført med en forventning om, at de ville føre til færre borgere på ydelse og dermed besparelser for kommunen.

Nedenfor giver administrationen en status på de fire investeringer. Denne status har fokus på, om indsatserne er implementeret, og om udviklingen går i den rigtige retning. Med udgangen af året vil administrationen give en status på, om investeringerne har givet det forventede økonomiske afkast.
 

Styrkelse af ungeindsatsen

 • Investeringen var planlagt som en virksomhedsoverdragelse af brobygningsmedarbejder fra EUC. Indsatsen blev forsinket af, at den pågældende medarbejder sagde op, men er nu implementeret. Der kan ikke vises effekt endnu.

 

Styrkelse af sygedagpengeindsatsen

 • Fremrykket indsats. Indsatsen er etableret med Tidlig Virksomhedsvendt Indsats – TVI.
   
 • Færre langvarige sager, dvs. sager med mere end et års varighed. Antallet er faldet med 13 sager.

 

 • Færre jobafklaringssager: Sagsantallet faldt ultimo 2018 og ligger nu stabilt.

 

 • Indsats for sygedagpengemodtagere med diffuse psykiske lidelser. Der er i dag særligt fokus på denne gruppe, dels i samarbejde med anden aktør, dels i den tidlige indsats.

 

 • Bedre adgang til lægefaglig sparring. Dette er fortsat en udfordring grundet ventetid hos regionens lægefaglige konsulenter. Administrationen overvejer at indgå samarbejde med en privat aktør.

 

 • Tættere samarbejde med a-kasser om sygemeldte. Denne indsats er i gang. 

 

Jobbutikken (Vende i døren-indsats)

 • Denne indsats er etableret fra februar/marts. I april blev 16 kontanthjælpsmodtagere hjulpet med at søge arbejde i stedet for at begynde at modtage kontanthjælp.

 

Udvidelse af Kontrolgruppen og implementering af robotter

 • Forudsætningen for investeringen i Kontrolgruppen i 2019 er implementering af søgerobotter i Ydelsesservice i 2018. Ingen af robotterne er implementeret med succes. Dermed er der ikke frigivet ressourcer til den øgede kontrolindsats. Den forventede gevinst af investeringen kan dermed ikke realiseres.

 


Økonomiske konsekvenser

Drøftelse af sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

 


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være miljø-og klimamæssige konsekvenser.

 


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 28-05-2019

Drøftet

 caseno19-18905_#4937157_v2_status på investeringer 2019.pdf

Bilag

Status på investeringer 2019


57. Drøftelse af midler til fastansættelse af en inklusionskonsulent

Drøftelse af midler til fastansættelse af en inklusionskonsulent

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftelsessag

 


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. midler til fastansættelse af inklusionskonsulent drøftes.

 


Beskrivelse af sagen

Der er i perioden 1. oktober 2016 til 31. december 2019 bevilliget STAR midler til indsatsen Håndholdt inklusion, der består i at koordinere arbejdet med udsatte borgere fra 18 til 65 år fra Holbæk Kommune, fra de varetægtsfængsles til deres afsoning og efterfølgende løsladelse. På mødet den 26. februar drøftede udvalget projekt håndholdt inklusion. Projektet viser gode resultater idet 25 pct. bliver selvforsørgede, en del går i uddannelse og andelen, der begår ny kriminalitet, anslås at være 15 pct. mod 26 pct. normalt jf. en omfattende nordisk undersøgelse. Det vurderes, at det samfundsmæssige afkast, sammensat af sparede udgifter til forsørgelse og mindre kriminalitet, er højere end lønnen, der andrager ca. 500.000 kr. pr. år.

Udvalget anerkendte projektet og ønskede at arbejde videre med muligheder for at fortsætte arbejdet efter projektets udløb.

Fastansættelse af en inklusionskonsulent er ikke eksplicit med i det budget for 2020, der fremlægges til politisk beslutning på dette møde. Udvalget opfordres til at drøfte muligheder for finansiering af en ansættelse.

En mulighed er at prioritere indsatsen inden for den beskæftigelsesindsats, der fremgår af budgetforslaget. En anden mulighed er, at løfte indsatsbudgettet med 500.000 og bære det ind i forhandlingerne.

 

Den videre proces

Hvis udvalget ønsker at gå videre med konkrete forslag til finansiering, vil det blive forelagt udvalget på mødet den 25. juni til beslutning om at tage forslagene videre til Budgetcamp 2020 som led i den samlede drøftelse af budget 2020-2023.

 


Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i ovenstående afsnit.

 


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 28-05-2019

Drøftet. Udvalget vil bære punktet ind i budgetforhandlingerne.caseno19-5093_#4936907_v1_notat om virkning og effekt i håndholdt inklusion.pdf.pdf

Bilag

Notat om virkning og effekt i Håndholdt Inklusion.pdf


58. Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2019

Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2019

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Børn og Skole, Kommunalbestyrelsen


Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Sagsbehandlingsfristerne 2019 på det sociale område godkendes

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen er efter § 3, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område forpligtet til at fastsætte og offentliggøre frister for, hvor lang tid der må gå, før der træffes afgørelse, når kommunen modtager en ansøgning eller anden henvendelse på det sociale område.

Administrationen har udarbejdet vedhæftede oversigt over sagsbehandlingsfristerne på det sociale område. Sagsbehandlingsfristerne skal være tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. De anførte frister for sagsbehandlingstiden er generelle. Det betyder, at nogle sager bliver afsluttet hurtigere, men der kan være sager, hvor den generelle sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes. Det kan f.eks være særligt komplicerede sager, hvor der skal indhentes erklæringer fra andre myndigheder eller eksterne personer.

Hvis det sker, at en ansøgning i en konkret sag ikke kan færdigbehandles inden fristens udløb, skal ansøgeren orienteres om grunden til forsinkelsen, og om hvornår der kan forventes at foreligge en afgørelse.

Ændringer i forhold til 2018.

Pensionsnævnet er overgået til AKBI pr. 1. januar 2019. I den forbindelse har AKBI justeret interne frister og arbejdsgange, så de overholder loven og læner sig op ad Ankestyrelsens anvisninger.

Læring og Trivsel, Børneindsatsen har 3 ændringer på dagtilbudsloven, henholdsvis tilskud til privat pasning, kombinationstilbud og pasning af eget barn samt 1 sproglig rettelse af servicelovens § 50.

Overlevelseshjælp efter § 81 i lov om aktiv socialpolitik er blevet tilføjet som et særskilt punkt under enkeltydelsesområdet.

Herudover er der få ændringer idet borgerservice har overtaget ansvaret for nogle opgaver som fremgår af side 1 og 2 i bilaget. Der er ikke tale om ændringer i sagsbehandlingsfristerne.

Afslutningsvis er begravelseshjælp, udgået idet den opgave har ligget i Udbetaling Danmark i flere år.

Justeringerne fremgår af vedhæftede bilag ”Sagsbehandlingsfrister 2019.


Supplerende sagsfremstilling

Socialudvalget besluttede den 29. april 2019, at udsætte sagen med henblik på, at sagen kan forelægges parallelt i Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Børn og Skole i maj 2019.


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Høring

Handicaprådet drøftede sagsbehandlingsfristerne 2019 på deres møde den 4. april 2019. Handicaprådets tilbagemelding er, at fristerne skal overholdes, men hvis de ikke kan overholdes, skal borgeren have en individuel forklaring på manglende overholdelse af sagsbehandlingsfristen.


Lovgrundlag – link

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 3, stk. 2


Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 16.05.2018 Punkt 92 Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område


Beslutning i Socialudvalget den 29-04-2019

Michael Suhr (C) var fraværende under behandling af dette punkt.

Sagen udsættes med henblik på, at sagen kan forelægges parallelt i alle relevante udvalg på udvalgsmøderne i maj 2019.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 28-05-2019

Indstilles godkendt

 caseno16-55124_#4896430_v1_sagsbehandlingstider 2019.docx.docx

Bilag

Sagsbehandlingstider 2019.docx


59. Drøftelse af status på Uddannelsesplan 2019, maj

Drøftelse af status på Uddannelsesplan 2019, maj

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftelsessag

 


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. status på uddannelsesplan 2019 drøftes.

 


Beskrivelse af sagen

Uddannelsesplanen er den politiske plan for uddannelsesindsatsen i Holbæk Kommune. Planen samler udfordringer, mål og indsatser i en tæt kobling til budgettet, og er dermed omdrejningspunkt for den løbende dialog mellem politikere og administration om status og udvikling i arbejdet med kerneopgaven Uddannelse til Alle Unge.

 

På mødet gennemgår David Jensen, chef for Uddannelse til Alle Unge, status på Uddannelsesplan 2019 med henblik på, at udvalget kan vurdere arbejdet med de indsatser, der er planlagt, herunder om indsatser og mål er realistiske at gennemføre. Status på Uddannelsesplan 2019 er vedlagt som bilag.

 

Status på indsatser, mål og succeskriterier

Både indsatser og succeskriterier forekommer generelt relevante og opnåelige. Dog skal der iværksættes særlige indsatser for at nå enkelte succeskriterier og mål. Det gælder ikke mindst antal unge på uddannelseshjælp.

Status på de 18 indsatser er:

 • 1 delvist gennemført
 • 15 igangsatte
 • 1 ikke igangsat
 • 1 ikke længere relevant

 

Status på de 10 succeskriterier er:

 • 4 er opfyldt eller delvis opfyldt
 • 3 er ikke opfyldt (der er iværksat særlige tiltag for at nå to af målene)
 • 3 kan ikke måles endnu

 

Status på de politiske temaer - Reformer og udspil fra Regeringen og Folketinget

Uddannelse til Alle unge har igangsat arbejdet med de reformer og udspil, der har betydning for området. Arbejdet med regelforenklingen er ikke igangsat af regeringen, hvorfor Uddannelse til Alle Unge stadigvæk har samme forpligtelser i forhold til aktivering af borgere på uddannelseshjælp.

 

Status på de nationale uddannelsespolitiske mål

Undervisningsministeriet har ikke udviklet data, der viser udviklingen i de uddannelsespolitiske mål, hvorfor disse først præsenteres og evalueres for Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse i 2. statusopgørelse af Uddannelsesplan 2019 på udvalgsmødet i september.

 


Økonomiske konsekvenser

Drøftelse af sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

 


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 28-05-2019

Drøftet

 caseno18-25020_#4929479_v2_status på uddannelsesplan 2019, maj.pdf

Bilag

Status på Uddannelsesplan 2019, maj


60. Drøftelse af status på Beskæftigelsesplan 2019

Drøftelse af status på Beskæftigelsesplan 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftelse

 


Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. status for Beskæftigelsesplan 2019 drøftes.

 


Beskrivelse af sagen

Beskæftigelsesplanen er den overordnede politiske plan for beskæftigelsesindsatsen i Holbæk Kommune. Beskæftigelsesplanen samler udfordringer og indsatser med udgangspunkt i de lokale beskæftigelsesmål og med inddragelse af beskæftigelsesministerens mål.

På mødet giver Bo Hammer, chef for kerneområdet Alle Kan Bidrage en status på årets beskæftigelsesplan. Gennemgangen vil have fokus på årets to hovedmål samt på succeskriterierne for planens tre hovedspor samt integrationsindsatsen. På baggrund af gennemgangen drøfter udvalget resultaterne med henblik på at sætte retning for andet halvår af 2019.

 

Beskæftigelsesplanens to hovedmål

 • De to hovedmål for indsatsen er, at der med udgangen af 2019 skal være 400 færre helårspersoner på ydelse, og at 250 flere helårspersoner på ydelse skal have været i virksomhedsvendt aktivering, forstået som praktik, job med løntilskud eller lignende på en virksomhed.
   
 • Status er, at der flere på offentlig forsørgelse end forventet. Administrationen forventer dog, at målet stort set nås ved årets udgang.

600 personer er pt løbende i virksomhedsvendt aktivering. Forventningen er, at målet nås ved årets udgang.

 

Hovedsporet: Et styrket samarbejde med erhvervslivet

 • Med udgangen af 2019 har 250 flere borgere været i virksomhedsbaseret aktivering: Forventningen er, at målet nås, jf. hovedmålet ovenfor.
   
 • Med udgangen af 2019 skal Jobcenter Holbæks samlede samarbejdsgrad med virksomhederne være på 32 procent mod 21,4 pct. i juni 2018. Det svarer til 700 virksomheder mod i dag 470 virksomheder. Forventningen er, at målet ikke nås.
   
 • I 2017 var andelen af delvist sygemeldte sygedagpengemodtagere 12,1. Med udgangen af 2019 skal dette tal være 15 pct. Målet er nået med en aktuel andel på 20 pct.

 

Hovedsporet: Færre borgere på kanten af arbejdsmarkedet

 • I 2018 modtog borgere på jobafklaring i gennemsnit en samtale hver anden måned. Med udgangen af første kvartal 2019 modtager borgerne i gennemsnit en samtale hver måned. Målet er nået.
   
 • Ledigheden for de fem a-kasser, der forholdsmæssigt har flest ledige, skal reduceres, så der med udgangen af 2019 er et ledighedsniveau, som svarer til andelen på landsplan. Målet er nået.
   
 • Med udgangen af 2019 skal mindst hver anden kontanthjælpsmodtager være i stand til at være jobparate. Forventningen er, at målet ikke nås.
   
 • Vangkvarteret: Med udgangen af 2019 er 10 pct. færre af beboerne i alderen 16-66 år på en ydelse. Forventningen er, at målet ikke nås. Denne problemstilling er nærmere beskrevet i referatet fra udvalgets møde den 30. april.

 

Hovedsporet: Borgeres og virksomheders oplevelse af jobcentret

 • Ved udgangen af 2019 vil 75 pct. af adspurgte borgere, som modtager eller har modtaget en beskæftigelsesindsats i jobcentret, opleve, at indsatsen har været tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende. Ved jobcentrets tilfredsundersøgelse i marts fandt 60 pct. af deltager, at indsatsen var tilfredsstillende, mens 70 pct. fandt, at mødet med jobcenteret tilfredsstillende. Målet er foreløbigt ikke nået. Jobcentret gennemfører den samme undersøgelse i efteråret 2019.
   
 • Ved udgangen af 2019 vil 75 pct. af adspurgte virksomheder, som jobcentret har samarbejdet med, opleve, at jobcentrets service har været tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende. Ved tilfredshedsundersøgelsen i marts var svarprocenten for lille til at tegne et retvisende billede af tilfredsheden med jobcentret. Målet er derfor foreløbigt ikke nået. I efteråret 2019 vil jobcentret spørge virksomhederne igen, men vælge en anden tilgang for om muligt at få en højere svarprocent.

 

Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

 • Borgere på integrationsydelse skal modtage en samtale hver 4. uge og igennem året modtage et virksomhedsrettet tilbud i mindst 50 pct. af tiden. Pr. maj 2019 har borgerne i gennemsnit modtaget 3,5 jobsamtale. Målet er foreløbigt ikke nået.
   
 • Jobeffekten af virksomhedspraktik skal være mindst 25 pct. En foreløbig analyse viser, at 26 uger efter et praktikforløb modtager 26 pct. af borgerne ikke længere ydelse. Forventningen er, at målet nås ved årets udgang.
   
 • Andelen af integrationsborgere i ordinært arbejde skal i december 2019 være højere end landsgennemsnittet for samme målgruppe. I februar var landsgennemsnittet 37 pct., mens gennemsnittet for Holbæk Kommune var 33.pct. Målet er pt ikke nået.
   
 • Kvinder omfattet af integrationsloven skal senest 1. juli 2019 opleve samme virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats som mænd. I maj 2019 er 54 pct. af alle virksomhedsrettede forløb for kvinder. Målet er nået.
   
 • Der skal iværksættes 40 IGU-forløb igennem 2019. I maj 2019 er der oprettet 9 IGU-forløb. Forventningen er, at målet nås.
   

Konklusion

Arbejdet med Beskæftigelsesplan har sat et tydeligt fodaftryk på beskæftigelsesindsatsen i 2019:

 • Antallet af borgere på offentlig forsørgelse falder hurtigere end i de øvrige K4 kommuner
 • Der samarbejdes i højere grad med de private virksomheder, og målet om 700 virksomhedsplacerede borgere forventes opnået
 • Der arbejdes med jobcenterets image, og det er vurderingen, at 75 pct. af de adspurgte borgere og virksomheder med årets udgang vil være tilfredse med jobcenterets indsats

Stort set alle parametre, der måles på i forbindelse med beskæftigelsesplanen, peger i retning af, at den politiske retning følges og at målsætninger i høj grad opfyldes.

 


Økonomiske konsekvenser

Der vurderes umiddelbart ikke at være nogen økonomiske konsekvenser.

 


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 28-05-2019

Drøftet

 caseno19-18532_#4937253_v2_status på beskæftigelsesplan 2019.pdf

Bilag

Status på Beskæftigelsesplan 2019


61. Orientering om afrunding af arbejdet med Folketingets 'Aftale om bedre veje til uddannelse og job' i Projektudvalget for Unge og Uddannelse

Orientering om afrunding af arbejdet med Folketingets 'Aftale om bedre veje til uddannelse og job' i Projektudvalget for Unge og Uddannelse

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

 


Indstilling

Projektudvalget for Unge og Uddannelse indstiller, at:

 1. orientering om afrunding af projektudvalgets arbejde med implementering af Folketingets ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job’ tages til efterretning.

 


Alternativ indstilling

 


Beskrivelse af sagen

Projektudvalget for Unge og Uddannelse har i perioden januar 2018 til juni 2019 arbejdet med implementering af Folketingets aftale ’Bedre veje til uddannelse og job’.

Udvalgets sammensætning

Projektudvalget har bestået af fem politikere fra Kommunalbestyrelsen samt seks personer, der hver repræsenterer en aktør eller en faglighed indenfor feltet. De seks personer er repræsentanter for NVPRO, VUC, EUC, SOSU, Ungeindsatsen og 10. klassecenteret.

Arbejdsform

Udvalgsarbejdet blev startet med introduktionsmøde om ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job’ og rammen for projektudvalgets arbejde. Desuden blev gennemført en ekskursion til København, hvor udvalget besøgte Undervisningsministeriet, STAR og KL.

Der blev udpeget fire centrale emner i reformen, som udvalget skulle dykke ned i. For hvert emne blev afholdt et arbejdsmøde, hvor en bred palette af interessenter deltog i udfoldning af emnet. Efterfølgende blev afholdt et indstillingsmøde, hvor kun projektudvalget deltog. På dette møde besluttede projektudvalget anbefalinger i relation til emnet.

Projektudvalgets arbejde er afsluttet med status- og evalueringsmøde den 7. maj.

Resultatet af arbejdet

Arbejdet er udmundet i en række anbefalinger, som undervejs i projektperioden er blevet overdraget til de relevante aktører. Der er afgivet anbefalinger indenfor følgende centrale emner i reformen:

 • FGU-institutionen
 • Udskolingen og den nye uddannelsespolitiske målsætning
 • Virksomhedsvejen
 • Den kommunale ungeindsats

Notater indeholdende anbefalingerne er vedhæftet dagsordenspunktet.

Status på fremdrift i forhold til anbefalinger

Den overvejende del af reformen træder i kraft pr. 1. august 2019. Projektudvalgets anbefalinger har dermed i en tidlig fase givet input til den nye FGU-institution samt lagt sporene for de nødvendige forandringer i den kommunale opgaveløsning.

Præsentation med status på hver af projektudvalgets anbefalinger er vedhæftet dagsordenspunktet.

Evaluering af projektarbejdet

Projektudvalget afslutter nu arbejdet med implementering af ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job. På det afsluttende møde den 7. maj blev arbejdet evalueret.

Der var generelt tilfredshed med udvalgets sammensætning, arbejdsform og resultaterne af udvalgsarbejdet fra både politikere og eksterne deltagere.

Projektudvalget afsluttede arbejdet med at give en række gode råd til fremtidige projektudvalg:

 • Brug projektudvalgsarbejdet til at styrke netværket – både mellem politikere og eksterne interessenter og de eksterne interessenter imellem.
 • Sørg for stor diversitet blandt de eksterne deltagere (inviter ikke kun ’dem vi kender i forvejen’, ikke kun ledere, ikke kun dem vi er enige med).
 • Brug tid på at opbygge relationer og kendskab til hinanden i starten af processen. Det styrker dialogen, når man har tillid til hinanden.
 • Fasthold de samme personer i projektudvalget gennem hele projektet, så relationsdannelse og tillidsopbygning ikke brydes.
 • Skær opgaven klart til – det er nemmere at få konkrete resultater ud af arbejdet, hvis opgaven er fokuseret og tydelig.
 • Sikr at arbejdsmøderne reelt har en åben dagsorden – resultaterne må ikke være defineret på forhånd.
 • Forhast ikke beslutningsprocessen – brug den tid og de møder, som er nødvendige for et godt resultat, som udvalget har ejerskab til.
 • Udpeg en stærk projektleder.

 


Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke at være økonomiske konsekvenser af dette dagsordenspunkt.

 


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 


Sagshistorik, henvisninger

Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 7. maj 2019: Punkt 21: Evaluering af projektarbejdet i Projektudvalget for Unge og Uddannelse 2018-19


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 28-05-2019

Indstilles taget til efterretning

 caseno17-20674_#4925671_v1_præsentation - status på anbefalinger fra projektudvalget for unge og uddannelse - maj 2019.pdf
caseno17-20674_#4874078_v1_anbefalinger vedr den kommunale ungeindsats - endelig.pdf
caseno17-20674_#4762813_v1_anbefalinger virksomhedsvejen - endelig.pdf
caseno17-20674_#4612993_v1_anbefalinger udskoling - endelige.pdf
caseno17-20674_#4543179_v1_anbefalinger fgu-institutionen - endelig maj 2018.pdf

Bilag

Præsentation - status på anbefalinger fra Projektudvalget for Unge og Uddannelse - maj 2019
Anbefalinger vedr Den kommunale ungeindsats - endelig
Anbefalinger Virksomhedsvejen - endelig
Anbefalinger Udskoling - endelige
Anbefalinger FGU-institutionen - endelig maj 2018


62. Orientering om status for HUSC

Orientering om status for HUSC

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag

 


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. orientering om status for Holbæk Uddannelses- og Studiecenter (HUSC) tages til efterretning.

 


Beskrivelse af sagen

Holbæk Uddannelses- og Studiecenter (HUSC) er med budget 2019 overgået fra projekt til drift. HUSC skal tiltrække uddannelser, understøtte studerende og skabe uddannelsessynergi. HUSC er tværgående indsats, der har til formål at hæve uddannelsesniveauet, sikre kvalificeret arbejdskraft og undgå unødig fraflytning. Organisatorisk og budgetmæssigt hører HUSC under Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, og udvalget får derfor halvårlige statusser på HUSC.

Sygeplejerskeuddannelsen

Den 15. marts var der frist for kvote 2 ansøgninger, og 52 har søgt sygeplejerskeuddannelsen i Holbæk som 1. prioritet. Det er 14 færre end sidste år, men stadig flot søgning. HUSC har i samarbejde med Absalon fokus på at skabe relevante brobygningstilbud fra ungdomsuddannelserne for at sikre den langsigtede bæredygtighed for uddannelsesudbuddet i Holbæk.

HUSC er dykket lidt ned i data for de sygeplejestuderendes baggrund. Det viser sig bl.a. at de studerende, der blev optaget i Holbæk i 2018, er lidt ældre, der er flere social- og sundhedsassistenter og HF-studenter og færre STX-studenter ift. Professionshøjskolen Absalons øvrige udbudssteder.  Tallene understøtter vores formodning om at nye, decentrale uddannelsesudbud gør, at flere og andre får mulighed for at tage en uddannelse.

Finansøkonomuddannelsen

Zealand – Sjællands Erhvervsakademi havde ialt 147 ansøgere til finansøkonomuddannelsen i Næstved og Holbæk. Ansøgerne til uddannelsesstationen i Holbæk kan ikke direkte trækkes ud, men der er er 21 ansøgere fra postnumre i Nordvestsjælland. Det vurderer Zealand som meget positivt.

Mere plads

Processen med tilpasning af lokalerne på Anders Larsensvej til uddannelsesformål er i gang. Planen er at HUSC den 1. september råder over fire undervisningslokaler på Anders Larsensvej og tre på Østre Skole. Lokalerne på Østre Skole er dog ikke reelt store nok til at rumme et hold sygeplejersker på 30-35, og de to uddannelser skal holdes samlet, for at understøtte et samlet attraktivt studiemiljø. Lokalerne på Anders Larsensvej skal derfor rumme sygeplejerskeuddannelsen og finansøkonomuddannelsen fra september 2019. 

På Østre skole vil der være efter- og videreuddannelses aktiviteter, herunder Diplom i ledelse og linjefags-undervisning samt studiefaciliteter for enkeltbrugere og grupper. Når de statslige institutioner flytter ind på Østre skole (planlagt til sommeren 2020) vil der være mulighed for at bruge lokaler i bygning 4 til aktiviteter, der understøtter synergi og samarbejde. Allerede fra september 2020 har HSUC brug for mere plads på Anders Larsensvej, da der på det tidspunkt vil være 2 hold finansøkonomer og 5 hold sygeplejersker.

Læreruddannelsen

Som en del af partnerskabssaftalen mellem Professionshøjskolen Absalon og Holbæk Kommune skal der udvikles en model for, hvordan en læreruddannelse kan udbydes delvist i Holbæk. Arbejdet med at udvikle denne model begynder her til sommer 2019. Absalon har ikke lovet et udbud af læreruddannelsen i Holbæk, men forudsætningerne for implementering af den udviklede model skal beskrives.

Efteruddannelse

I samarbejde med Holbæk Erhvervsforum forsøges det aktuelt at skabe grundlaget for foreløbigt to efteruddannelsestilbud målrettet lokale behov. Det drejer sig om et akademimodul i projektledelse udbudt af Zealand og et akademimodul i oplevelsesøkonomi udbudt af Cphbusines Academy. Uddannelsesudbyderne vil gerne udbyde modulerne i Holbæk, hvis der kan skaffes tilstrækkelig tilslutning.

Markedsføring

HUSC har i samarbejde med Absalon og Zealand afholdt et velbesøgt åbent hus den 26. februar. Der er åbent hus igen den 4. juni, ligesom HUSC også vil være til stede på Sundhedens dag samt på SKVULP. Derudover er der kampagne i de nordvestsjællandske biografer frem mod ansøgningsfristen for Kvote 1 den 5. juli. Fokus er på de nye uddannelsesmuligheder i Holbæk.

Konference om decentrale uddannelser

Professionshøjskolen Absalon, University College Syd og Smartlearning afholdt den 26. april en konference i Roskilde omkring den regionale forsyning af videregående uddannelser. Konferencen beskrev forskellige udenlandske erfaringer, og stillede spørgsmålet om hvorfor vi i Danmark ikke går nye veje på området.

Holbæk Kommune blev med HUSC fremhævet som eksempel på nogen, der forsøger at medskabe en ny mulig vej. Absalon har fulgt opstarten af HUSC som følgeforskning, og det er der kommet løbende sparring og dialog samt en slutrapport ud af. Den kan findes på HUSC’s hjemmeside eller fremsendes efter ønske. Efter konferencen har HUSC været i dialog med flere jydske kommuner omkring erfaringerne med HUSC.

 


Økonomiske konsekvenser

Hvis behovet for flere undervisningslokaler mv. i de kommende år skal dækkes, skal der afsættes midler i anlægsbudgettet.

 


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 28-05-2019

Taget til efterretning

 

63. Orienteringer til møde den 28. maj 2019

Orienteringer til møde den 28. maj 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag


Beskrivelse af sagen
 • Eventuelle orienteringer fra formanden
 • Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
 • Eventuelle orienteringer fra direktionen

 

 

Den 25. juni 2019: Ordinært udvalgsmøde (2,5 timer)

 Fællessager

 • Orientering om budget 2019
 • Budgetproces 2020-2023

 Sager fra Alle Kan Bidrage

 • Drøftelse af rammer og retning for Beskæftigelsesplan 2020
 • Drøftelse af status for Agervang-indsatsen

 Sager fra Uddannelse til Alle Unge

 • Beslutning om nyt kommissorium for Projektudvalget for Unge og Uddannelse

 

 

Den 29. august 2019: Ordinært udvalgsmøde (2,5 timer)

 Fællessager

 • Orientering om budget 2019
 • BR3 

Sager fra Alle Kan Bidrage

 • Drøftelse af status på Beskæftigelsesplan 2019
 • y

 Sager fra Uddannelse til Alle Unge

 • x
 • y

 

 

Den 25. september 2019: Ordinært udvalgsmøde (2,5 timer)

 Fællessager

 • Orientering om budget 2019
 • y

 Sager fra Alle Kan Bidrage

 • x
 • y

 Sager fra Uddannelse til Alle Unge

 • Drøftelse af status på uddannelsesplan 2019
 • Drøftelse af disposition til uddannelsesplan 2020

 

64. Underskriftsark

Underskriftsark