UDVALG

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13 Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

26-03-2019 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

26-03-2019 17:30:00


PUNKTER

24. Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26. marts 2019
25. Drøftelse af halvårlig status på virksomhedsrettet partnerskabsaftale
26. Orientering om budget 2019 - marts
27. Drøftelse af budget 2020-2023
28. Beslutning om effektiviseringer til budget 2020-2023
29. Beslutning om strategi og handleplan for socialøkonomi
30. Beslutning om ungdomsklub i Vipperød
31. Orientering om brugerundersøgelser af jobcentrets service
32. Beslutning om anbefalinger vedrørende den kommunale ungeindsats
33. Beslutning om styrkelse af beskæftigelsesindsatsen for unge under 30 år
34. Godkendelse af integrationsrådets årsberetning for 2018
35. Beslutning om udpegning af nyt medlem til integrationsrådet
36. Orientering - Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager 2018
37. Orienteringer til mødet den 26. marts 2019
38. Underskriftsark24. Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26. marts 2019

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26. marts 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsorden for møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26. marts 2019 godkendes

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-03-2019

Godkendt

25. Drøftelse af halvårlig status på virksomhedsrettet partnerskabsaftale

Drøftelse af halvårlig status på virksomhedsrettet partnerskabsaftale

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftelsessag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Halvårlig status for ”Virksomhedsrettet partnerskabsaftale” drøftes

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Holbæk Kommune indgik den 1. juni 2018 partnerskabsaftale med EUC Nordvestsjælland, Holbæk Erhvervsforum, LO og Dansk Byggeri. Partnerskabsaftalen løber over tre år indtil 1. juni 2021.

På møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 19. marts 2018 er det besluttet, at udvalget skal mødes 2 gange årligt med repræsentanter for gruppen bag partnerskabet for at sikre den nødvendige politiske opmærksomhed og følge op på de fastsatte mål.

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse mødes nu for anden gang for halvårlig status med repræsentanter for partnerskabet. Tidligere møde fandt sted den 29. november 2018.

Partnerskabets formål

Partnerskabsaftalen har to hovedformål

1. Øget rekruttering til erhvervsuddannelserne

2. Fastholdelse i erhvervsuddannelserne

 Partnerskabsaftalen består udover selve aftalen af:

 • ”Partnerskab. Status over aktiviteter”

Her fremgår det, hvordan partnerskabsaftalens aktiviteter hænger sammen med de to hovedformål, rekruttering og fastholdelse. Desuden er indsat en rød, gul og grøn farvekode. Dette er gjort for visuelt at markere, hvilke af partnerskabsaftalens aktiviteter, der er i gang, hvilke der er planlagt - men ikke afviklet - og hvilke aktiviteter, der ikke er i gang.

 • ”Partnerskabstal. Rapport”

Rapporten vil være grundlaget for at følge udviklingen i måltallene i løbet af partnerskabets tre år.

”Partnerskab. Status over aktiviteter, februar 2019” og ”Partnerskabstal. Rapport. 4. kvartal 2018” er vedlagt som bilag.

 

Status

Udvalget orienteres på dagens møde om to af partnerskabets aktiviteter, som knytter sig til de hver af de to hovedformål.

 1. Samarbejde mellem Dansk Byggeri og kerneområdet ”Læring og Trivsel” om rekruttering til erhvervsuddannelserne

Synnøve Klitgaard fra Dansk Byggeri orienterer om samarbejdet, som kobles op på planlagte byggerier og renoveringer af skoler og dagtilbud i bl.a.  i Tuse, Svinninge, Knabstrup, Jyderup, Stestrup og St. Merløse.

Indsatsen skal ligge på mellemtrinnet. Mellemtrinnet er valgt, da der i øjeblikket er temmelig mange aktiviteter for udskolingsklasserne bl.a. et større samarbejde om brobygning med EUC-NVS. Desuden er elever på mellemtrinnet endnu meget åbne i forhold til uddannelsesvalg.

Fokus på mellemtrinnet har den konsekvens, at vi ikke kan aflæse effekten ift. søgetallene i partnerskabets levetid. Men der kan fremadrettet følges op på de konkrete klasser f.eks. i regi af UU.

 1. Arbejdet med fastholdelse af frafaldstruede elever på EUC

Lene Nielsen fra UU Holbæk tegner et billede af nogen af de unge, der er bag tallene og hvilke forklaringer, der kan være på, at en ung er ved at falde fra sin uddannelse.

Lene orienterer om de initiativer som UU i samarbejde med studievejledere, mentorer og andre tager i forhold til fastholdelse af den enkelte unge, der er truet af frafald – eller måske allerede er faldet ud af uddannelsen.

Udvalget orienteres om udviklingen i hovedtallene som de er beskrevet i ”Partnerskabstal. Rapport, februar 2019”.

Desuden orienteres om den helt aktuelle status på søgning til erhvervsuddannelserne 2019. Disse søgetal præsenteres på udvalgsmødet.

Drøftelsespunkter

Repræsentanterne fra partnerskabsgruppen ønsker at drøfte følgende med Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse:

 • Bemærkninger til og drøftelse af de to fremlagte aktiviteter: 1) samarbejdet mellem Dansk Byggeri og klasser på mellemtrinnet og 2) fastholdelse på erhvervsuddannelsen
 • Udviklingen i hovedtallene
 • Evt. prioritering af aktiviteter

 

Deltagere fra partnerskabsgruppen er:

 • Synnøve Klitgaard, Konsulent, Dansk Byggeri
 • Lene Nielsen, Ungdomsvejleder, UU Holbæk 

 


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser


Sagshistorik, henvisninger

Drøftelse af status på virksomhedsrettet partnerskabsaftale 29.11.19


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-03-2019

Drøftetcaseno17-16031_#4859627_v1_partnerskab. status over aktiviteter februar 2019 (002).pdf.pdf
caseno17-16031_#4859623_v1_partnerskabstal 4.kvartal 2018.pdf.pdf

Bilag

Partnerskab. Status over aktiviteter februar 2019 (002).pdf
Partnerskabstal 4.kvartal 2018.pdf


26. Orientering om budget 2019 - marts

Orientering om budget 2019 - marts

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse


Orientering


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. orienteringen om udgiftsdriverne i budget 2019 drøftes.

Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på væsentlige dele af hvert politikområde.

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2020-2023. 

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug.

De væsentligste kommentarer til udgiftsdriverne er:

 

Kerneområdet Alle Kan Bidrage:

 • Sygedagpenge, kontanthjælp og a-dagpenge. For alle tre forsørgelsesområder gælder, at 2019 indledes med flere helårspersoner i januar end forventet i budgettet

 

Kerneområdet Uddannelse til Alle Unge

 • Uddannelseshjælp for unge under 30 år. Også på dette område indledes 2019 med flere helårspersoner i januar end forventet i budgettet

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke økonomiske konsekvenser ud over det vedtagne budget.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-03-2019

Taget til efterretningcaseno19-7501_#4879617_v1_udgiftsdrivere 2019, marts 2019.pdf

Bilag

Udgiftsdrivere 2019, marts 2019


27. Drøftelse af budget 2020-2023

Drøftelse af budget 2020-2023

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse


Drøftelse


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. udvalget drøfter forudsætninger for udarbejdelse af deres forslag til budget 2020-2023

Beskrivelse af sagen

Udvalget præsenteres for mindre udvalgte områder af budgettet, med fokus på, hvor der er muligheder for at ændre på aktiviteterne, og hvor det ikke er muligt af hensyn til lovgivning, serviceniveau mv.

På dette møde præsenteres udvalget for analyser af to områder, hvor en negativ udvikling kan have betydning for overholdelse af budget 2020. Det drejer sig om:

 • Unge under 30 på ydelse
 • Borgere på kanten af arbejdsmarkedet, nemlig aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, borgere på ledighedsydelse og borgere over 30 på ressourceforløbsydelse.

Udvalget præsenteres for nyt om forudsætningerne for den kommende budgetdannelse. Det kan for eksempel være forventede mer- eller mindreforbrug, som får betydning for budgettet, ny lovgivning, politiske beslutninger med betydning for budgettet, eller en bestemt udvikling af priser på udvalgets områder.

Udvalget skal være færdige med deres bidrag til budget 2020-2023 på mødet i maj. Herefter indarbejder administrationen udvalgets budgetforslag i økonomisystemet, og budgetbemærkningerne udarbejdes til fremlæggelse på budgetcamp og 1. behandling.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-03-2019

Drøftet, idet analyserne først præsenteres på næste møde.

28. Beslutning om effektiviseringer til budget 2020-2023

Beslutning om effektiviseringer til budget 2020-2023

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, samt Socialudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. udvalget godkender effektiviseringsforslag på eget område, som skal indgå i den videre politiske behandling for at opfylde udvalgets andel af måltallet for effektiviserings- og besparelsesstrategien i 2020.

Beskrivelse af sagen

Proces for effektiviserings- og besparelsesstrategien

Med budgetaftalen for 2018 igangsatte Kommunalbestyrelsen en effektiviserings- og besparelsesstrategi. Målet er årligt at realisere 28 mio. kr. (svarende til omtrent 1 % af serviceudgifterne) for at tilvejebringe et økonomisk råderum til politisk prioritering.

I 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen første række af forslag under strategien. Samlet set skabte det et råderum på 23,2 mio. kr. til gennemførelse af politisk udvalgte initiativer i 2019, bl.a. med afsæt i arbejdsprogrammet.

Arbejdet med næste års budget – budget 2020-2023 – er sat i gang i de stående udvalg og Økonomiudvalget. De stående udvalg og Økonomiudvalget har drøftet effektiviseringsforslag på deres møder i januar og februar. På mødet i marts godkender udvalgene effektiviseringsforslag på eget område og sender dem videre til behandling i Økonomiudvalget med sine anbefalinger. Herefter sendes forslagene i høring og vedtages af Kommunalbestyrelsen i maj.

 • Udvalgsmøder i januar, februar og marts:  

Udvalg drøfter effektiviseringsforslag

 • Udvalgsmøder ultimo marts:

Udvalg godkender effektiviseringsforslag og anbefaler Økonomiudvalget, hvilke der skal indarbejdes i budgettet

 • Økonomiudvalgsmøde i april:

Effektiviseringsforslagene sendes i høring

 • Økonomiudvalgsmøde, samt kommunalbestyrelsesmøde i maj:

Effektiviseringsforslag vedtages

Vedtagelse allerede maj 2019 sikrer den nødvendige tid til implementering af effektiviseringerne, inden den økonomiske effekt skal realiseres fra start begyndelsen af januar 2020. Den typiske effektivisering indebærer en ændret organisering af arbejdsrutiner og kræver derfor tid for at sikre en vellykket implementering for både medarbejdere og borgere.

Effektiviserings- og besparelsesstrategiens måltal for budget 2020

I forbindelse med fastsættelsen af de økonomiske rammer for budget 2020, blev effektiviserings- og besparelsesstrategiens måltal for 2020 samtidig vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019.

På mødet præciserede Kommunalbestyrelsen, at der alene arbejdes med effektiviseringer – ikke besparelser. Det er derfor ambitionen, at hele udvalgets måltal findes via effektiviseringer, hvis der skal skabes det ønskede råderum til politisk prioritering.

Tabel 1. Fordeling af strategiens måltal for 2020, samt status på forslag

Udvalg og politikområder

Måltal

Aktuelt måltal

Effektivise-ringsforslag

Difference

Økonomiudvalget

-3,0

-2,5

7,01

+ 4,51

     Politisk organisation

 

 

 

 

     Administration

-3,0

-2,5

3,66

 

     Erhverv og turisme

 

 

 

 

     Ejendomme

 

 

3,36

 

Udvalget for Børn og Skole

-6,5

-6,2

5,19

- 1,01

     Skole 0. – 9. klasse

-3,0

-2,7

3,66

 

     Almene dagtilbud

-3,0

-3,0

1,28

 

     Sundhed for børn og unge

-0,5

-0,5

0,25

 

Udvalget for Ældre og Sundhed

-10,0

-9,0

4,40

- 4,60

     Sundhed

-1,0

-0,5

 

 

     Ældre

-9,0

-8,5

4,40

 

Udvalget for Klima og Miljø

-2,5

-2,5

0,52

- 1,98

     Miljø og planer

 

 

 

 

     Kommunale veje og trafik

-2,5

-2,5

0,47

 

Udvalget for Beskæftigelse
og Uddannelse

-1,5

-2,3

0,20

- 2,10

     Dagundervisning

-0,5

-1,3

 

 

     Beskæftigelse og uddannelse

-1,0

-1,0

-0,20

 

Socialudvalget

-2,0

-1,7

2,91

+ 1,21

     Børnespecialområdet

-1,5

-1,2

1,70

 

     Voksenspecialområdet

-0,5

-0,5

1,21

 

Udvalget for Kultur og Fritid

-2,5

-1,8

0,87

- 0,93

     Kultur og fritid

-2,5

-1,8

0,87

 

Projektudvalget for Udvikling
af lokalområder

 

 

1,00

+ 1,00

     Administration

 

 

 

 

I alt i mio. kr.

-28,0

-26,0

22,09

-4,91

 

I første kolonne ses fordelingen af det samlede måltal for 2020 på 28 mio. kr. Da der allerede er vedtaget effektiviseringer og besparelser i forbindelse med budget 2019, som har økonomisk betydning for budget 2020, ses det aktuelle måltal i næste kolonne.

Bilag

Der er et lukket bilag til sagen, som indeholder beskrivelse af effektiviseringsforslag på udvalgets område.

Effektiviseringsforslagene offentliggøres, når Økonomiudvalget den 3. april træffer beslutning om at sende forslagene i høring.


Økonomiske konsekvenser

Når provenuet fra effektiviseringsforslagene realiseres, skabes et råderum til politisk prioritering. Det harmonerer med princip 7 i ”12 principper for økonomistyring i Holbæk Kommune”.

Forventningen og ønsket om et politisk råderum gør det muligt at igangsætte nye politiske initiativer. Råderummet bliver dog mindre end målsætningen, hvis der ikke findes flere effektiviseringsforslag eller besparelser end det er tilfældet nu.

Som det ses af tabel 1 ovenfor er der nye effektiviseringsforslag for i alt 22,09 mio. kr. Derudover blev der vedtaget effektiviseringsforslag sidste år, som har en større økonomisk effekt i 2020 end 2019 – samlet for 2 mio. kr. I alt er der derfor skabt et råderum på 24,09 mio. kr. til budget 2020, hvis alle effektiviseringsforslag vedtages.

En del af råderummet er allerede disponeret. Dels blev der i forbindelse med indgåelse af budgetaftalen for 2019+ brugt 2 mio. til en række indsatser i 2020, fx bus til Sportsbyen. Dels er 5 mio. kr. af det årlige råderum forudsat anvendt til organisatorisk arbejde med strategien, hvoraf der pt. er disponeret 4,27 mio. kr. i 2020.

I 2020 vil det reelle råderum til politisk prioritering derfor være 17,82 mio. kr. ved vedtagelse af samtlige effektiviseringsforslag.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Generelt vurderes der ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Høring

Vedtagelse af effektiviseringsforslagene i kommunalbestyrelsen i maj, forudsætter en høringsproces, da forslagene kan have personalemæssige konsekvenser.

Høringsproceduren vil følge proceduren i budgetprocessen. Det indebærer, at effektiviseringsforslagene sendes i høring blandt borgere, i MED/HU og i råd mv. efter følgende plan

 • Ultimo marts godkender udvalg effektiviseringer på eget område og sender dem til videre til økonomiudvalget
 • Den 3. april behandler Økonomiudvalget alle effektiviseringsforslag og sender dem i høring
 • Fra 4. april til 26. april er det muligt at afgive høringssvar
 • Den 8. maj behandler Økonomiudvalget effektiviseringsforslagene
 • Den 15. maj vedtager Kommunalbestyrelsen effektiviseringsforslagene

Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 16. januar 2019: Punkt 4: Beslutning af budgetramme for budget 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019: Punkt 8: Beslutning af budgetramme for budget 2020

Udvalget for Børn og Skole den 30. januar 2019: Punkt 19: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer, samt den 27. februar 2019:Punkt 32: Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Udvalget for Ældre og Sundhed 28. januar 2019: Punkt 13: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer, samt den 25. februar 2019: Punkt 24: Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Udvalget for Klima og Miljø den 29. januar 2019: Punkt 17: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer, samt den 26. februar 2019: Punkt 35: Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 4. februar 2019: Punkt 4: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer, samt den 26. februar 2019: Punkt 17: Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Socialudvalget den 28. januar 2019: Punkt 12: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer, samt den 25. februar 2019: Punkt 24: Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Udvalget for Kultur og Fritid den 30. januar 2019: Punkt 17: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer, samt den 27. februar 2019:Punkt 31: Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Økonomiudvalget den 6. februar 2019: Punkt 53: Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-03-2019

Godkendt

29. Beslutning om strategi og handleplan for socialøkonomi

Beslutning om strategi og handleplan for socialøkonomi

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutning


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. strategi og handleplan for socialøkonomi godkendes

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse har 4. februar 2019 vedtaget Kommissorium til strategi for understøttelse af socialøkonomiske virksomheder. Kommissoriet er i høring i udsatterådet. På baggrund af kommissoriet forelægges forslag til socialøkonomisk strategi og handleplan til beslutning.

Kort status for det aktuelle arbejde med SØV
Holbæk Kommune understøtter allerede socialøkonomiske virksomheder (SØV) gennem kerneområderne Alle Kan Bidrage og Uddannelse til Alle Unge. Alle Kan Bidrage har kontrakter med Fonden Sidesporet, Kirkens Korshær og Hans Knudsen Instituttet m.fl. om, at disse gennemfører beskæftigelsesrettede forløb. På samme vis understøtter ungeområdet nytteindsatsen for unge under 30 år i Andelslandsbyen Nyvang.

I 2019 igangsættes projektet ”Social inklusion gennem vækstpartnerskaber” i samarbejde med Vive og Innovationsfonden. Administrationen har taget kontakt til udvalgte SØV’er om muligheden for, at de etablerer sig i Holbæk. Der arbejdes desuden i udviklingen af den kommende boligsociale helhedsplan med at inddrage og udvikle SØV’er.

Alle Kan Bidrage samarbejder også i dag med Holbæk ErhvervsForum om rådgivning og vejledning af SØV’er og socialøkonomiske entreprenører. Forslaget til strategi og handleplan bygger derfor på mange måder ovenpå det Holbæk Kommune allerede gør.

Forslag til Strategi for socialøkonomi

Formål
Formålet med den socialøkonomiske strategi er at skabe arbejdspladser til udsatte borgere og styrke rammebetingelserne for iværksætteri og vækst i den socialøkonomiske sektor i Holbæk Kommune. Kommunen skal især fungere som ’playmaker’ i mødet mellem erhvervsliv, iværksættere, frivillige og lokalsamfund.

Indsatsområder

Rådgivning og vejledning
 

 1. Holbæk Kommune har ansvaret for - i samarbejde med Holbæk Erhvervsforum – at sikre, at SØV’er og sociale iværksættere kan få råd og vejledning om etablering og vækst, samt om hvordan Holbæk Kommune samarbejder med SØV’er. Der iværksættes en særlig kommunikationsindsats rettet mod socialøkonomiske virksomheder.
 2. Samarbejde mellem Holbæk Kommune og socialøkonomiske virksomheder
  Holbæk Kommune skal understøtte og facilitere samarbejde, netværk og videndeling mellem lokale SØV’er, samt arbejde for at tiltrække eksisterende, ikke-lokale SØV’er
 3. Etablering af og vækst i SØV’er
  Holbæk Kommune skal aktivt understøtte socialøkonomiske pilotprojekter inden for særligt beskæftigelsesområdet, men også inden for sundhedsområdet, den grønne omstilling, det aktive medborgerskab i lokalområderne og i det boligsociale arbejde. Kommunen understøtter alene etablering af og vækst i SØV’er gennem køb af ydelser.

 

De 3 indsatsområder skal bidrage til følgende målsætning:

En årlig vækst på 10% i antallet af ordinære timer i socialøkonomiske virksomheder til borgere på kanten af arbejdsmarkedet, hvilket vil sige borgere, der har været på forsørgelse i mere end 3 år.

 

Handleplan for 2019:

Handleplan - ekstern

 • Etablering af samarbejde og netværk med eksisterende lokale socialøkonomiske virksomheder, samt virksomheder med interesse for indsatsen.
 • Gennem køb af ydelser understøttes etablering og vækst i SØV’er, og der arbejdes fokuseret på at etablere socialøkonomiske virksomheder i Vangkvarteret og Ladegårdsparken
 • Der iværksættes en særlig kommunikationsindsats rettet mod den socialøkonomiske sektor

Handleplan - intern

 • Der sikres organisatorisk kompetence til at give kompetent rådgivning og forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder i samarbejde med bl.a. Holbæk ErhvervsForum
 • Der etableres et intrakommunalt samarbejde mellem beskæftigelsesområdet, Indkøbsafdelingen, erhvervsområdet og socialområdet
 • I samarbejde med Indkøbsafdelingen foretages en analyse af mulighederne for at handle med socialøkonomiske leverandører, herunder eventuelle muligheder i indkøbs- og udbudsstrategien

Økonomiske konsekvenser

Finansiering:
Der afsættes op til 500.000 kr. i 2019 inden for det eksisterende budget til rådgivning, vejledning og facilitering af netværk. Der afsættes en ramme på op til 1.000.000 kr. årligt til køb af ydelser hos SØV’er. Dette finansieres inden for eksisterende budget og som en del af de midler, der anvendes til vejledning og opkvalificering af ledige.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Møde i udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 4.2. 2019. Sag nr. 8: Beslutning om kommissorium for en strategi for understøttelse af socialøkonomiske virksomheder.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-03-2019

Et flertal bestående af A, V, L og Ø indstiller til godkendelse. Imod stemte I.caseno19-2658_#4824477_v2_kommissorium for søv.pdf

Bilag

Kommissorium for SØV


30. Beslutning om ungdomsklub i Vipperød

Beslutning om ungdomsklub i Vipperød

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. UngHolbæk fra 2020 beholder de 200.000 kroner årligt til etablering og drift af ungdomsklub i Vipperød, der i budgettet er tildelt Viften

 


Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. aktiviteterne i UngHolbæk omprioriteres, så der kan etableres og driftes en ungdomsklub i Vipperød

 


Beskrivelse af sagen

Baggrund

I Vipperød har der siden 1994 eksisteret et foreningsdrevet klubtilbud ”Viften”. Viften består af en dagklub for de 10 – 14-årige og en fritidsklub/aftenklub for de 13 – 18-årige.

Viften og UngHolbæk har en samarbejdsaftale omkring klubaktiviteterne, som er besluttet i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26. april 2018.

Det daværende byråd vedtog den 11. oktober 2017 budgetaftalen for 2018 – 21. Budgetaftalen betød, at Viften fra 2019 og frem modtager et kommunalt tilskud på 200.000 kroner om året. Dette er en reduktion på 200.000 kroner i forhold til tidligere år.

Viftens bestyrelse har på baggrund af reduktionen af det kommunale tilskud besluttet at lukke såvel dag- som aftentilbuddet med udgangen af juni måned 2019.

Der opleves behov for et aftenklub-tilbud til de 13 – 18-årige i Vipperød. Viftens aftenklub har åbent hver onsdag fra kl. 18.00 – 22.00 og har omkring 30-50 brugere på den ugentlige åbningsaften.

 

Konsekvenser af hovedindstilling

Ved nedlæggelse af Viften den 30. juni 2019, vil Viftens hidtidige kommunale tilskud på 200.000 kroner årligt overgå til UngHolbæk, der fremadrettet skal stå for klubvirksomheden i Vipperød.

UngHolbæk vurderer at kunne drive et fast klubtilbud med en ugentlig åbningsdag, svarende til hvad Viften i dag tilbyder inden for beløbet. Det nøjagtige beløb afhænger af, hvilke bygninger og faciliteter i øvrigt, der vil være til rådighed for UngHolbæks klubaktiviteter.

 

 


Beskrivelse af alternativ indstilling

Konsekvenser af alternativ indstilling

Ved nedlæggelse af Viften den 30. juni 2019, vil der ske en omprioritering af aktiviteter og økonomi i UngHolbæk, så der kan oprettes et klubtilbud i Vipperød inden for UngHolbæks eksisterende økonomiske ramme.

UngHolbæk har pt. ungdomsklubaktiviteter på 6 faste matrikler: Vestergade, Agervang, Svinninge, Tuse, Jernløse og Tølløse. Desuden er der et fast tilbud i Ladegårdsparken drevet for projektmidler og diverse ’pop-up’-aktiviteter rundt omkring i kommunen.

Skal UngHolbæk igangsætte en klubaktivitet i Vipperød inden for rammen, vil det have den konsekvens, at der skal skrues ned for tilbud andre steder i kommunen. Det kan f.eks. blive i form af en neddrosling af de klubaktiviteter, der som følge af bandekonflikten er igangsat med en ekstra femte åbningsdag i Vestergade og weekendåbning i Agervang og Ladegårdsparken.

 


Økonomiske konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, indstilling

Tilskuddet til Viften på 200.000 kroner årligt overgår til UngHolbæk

 

Økonomiske konsekvenser, alternativ indstilling

Tilskuddet til Viften på 200.000 kroner årligt bortfalder og indgår som en del af udvalgets effektiviseringsforslag.

 


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser

 


Sagshistorik, henvisninger

Møde i Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, 19-06-2017

Beslutning om opsigelse af driftstilskud til Viften

 

Møde i Holbæk Byråd, 13-09-2017

Initiativsag fra Morten Bjørn Nielsen, venstre – beslutning om SFO2 i Kildedamsskolen, afdeling Vipperød

 

Møde i Udvalget ”Uddannelse og Job”, 22-03-2017

Beslutning om omlægning af UngHolbæk Fritid og Forebyggelse

 

Møde i Udvalget ”Uddannelse og Job”, 24-10-2017

Beslutning om samarbejdsgrundlag mellem Viften og UngHolbæk Fritid og Forebyggelse

 

Møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, 26-04-2018

Beslutning om samarbejdsaftale mellem Viften og Holbæk Kommune, UngHolbæk

 

Møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, 26-04-2018

Drøftelse af økonomi i Klub Viften


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-03-2019

Udvalget indstiller hovedindstillingen godkendt under forudsætning af, at Viften lukker med udgangen af juni måned.

31. Orientering om brugerundersøgelser af jobcentrets service

Orientering om brugerundersøgelser af jobcentrets service

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orientering


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om brugerundersøgelser af jobcentrets service til borgere og virksomheder tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen

Kerneområdet Alle Kan Bidrage har marts 2019 gennemført to brugerundersøgelser henvendt til henholdsvis borgere og virksomheder. Baggrunden for undersøgelserne er Beskæftigelsesplan 2019, hvor en primær indsats er styrkelse af borgeres og virksomheders oplevelse af jobcentret. Undersøgelserne blev gennemført i form af elektroniske spørgeskemaer. Den borgerrettede undersøgelse viser, at et lille flertal af respondenterne generelt er tilfredse med indsatsen. Den virksomhedsrettede undersøgelse viser et meget blandet billede, som ikke kan siges at være hverken overvejende positivt eller negativt.

 

Brugerundersøgelserne

Et hovedspor i Beskæftigelsesplan 2019 er Borgeres og virksomheders oplevelse af jobcentret og Ydelsesservice. Målene er at:

 • Borgerne skal opleve øget tilfredshed med jobcentrets service, og:
 • Langt flere virksomheder skal se fordele ved at samarbejde med jobcentret

 

Jobcentret og Ydelsesservice gennemførte marts 2019 de to tilfredshedsundersøgelser for at få et billede af borgeres og virksomheders aktuelle tilfredshed med beskæftigelses- og ydelsesindsatsen.

Metoden var spørgeskemaer. Via borgerens e-boks blev der sendt elektroniske spørgeskemaer til alle de borgere, som har været i kontakt med jobcenter eller ydelsesservice inden for de sidste tre måneder. Det svarer til ca. 5.150 borgere. Heraf besvarede lidt mere end 1400 borgere spørgeskemaet svarende til lige knapt 28 pct. Spørgeskemaet kunne besvares anonymt, og resultaterne kan ikke tilbageføres til den enkelte borger.

På virksomhedsdelen blev der i samarbejde med Holbæk Erhvervsforum pr. mail sendt et spørgeskema ud til erhvervsforums ca. 450 medlemsvirksomheder. Kun 32 virksomheder svarede.

Hvor svarprocenten på spørgeskemaet til borgere må siges at være tilfredsstillende, er svarprocenten på virksomhedsdelen helt utilfredsstillende. Derfor vil kerneområdet Alle Kan Bidrage benytte en anden metode, næste gang erhvervslivets oplevelse af job- og ydelsescenter skal afdækkes.

 

Den borgerrettede undersøgelse

Spørgeskemaet er delt i to hoveddele, hvor første del spørger borgerens oplevelse af indsatsen generelt og anden del går specifikt på borgerens sidste kontakt med job- eller ydelsescenter.

Foruden jobcentret som helhed bedes borgeren – hvis det er relevant - forholde sig til kontakten med Ydelsesservice samt Kontrolgruppen.

 

Konklusioner på undersøgelsen:

Jobcentrets og Ydelsesservices indsats generelt

 • Halvdelen til to tredjedele af respondenterne erklærer sig enige eller meget enige i udsagn om, at indsats, service, informationsniveau og medarbejderkompetencer er gode.
 • Kun 25-30 pct. erklærer sig enige eller meget enige i udsagn om, at jobcentrets indsats bringer dem nærmere job

 

Sidste møde med Jobcentret eller Ydelsesservice

 • Halvdelen er enige eller meget enige i, at mødet forløb på en tilfredsstillende måde
 • To tredjedele af respondenterne er enige eller meget enige i udsagn om, at de blev mødt med respekt og tillid af en kompetent og forberedt medarbejder
 • Kun hver femte kan erklære sig enig eller meget enig i, at mødet bragte dem tættere på et job.
 • Flertallet af borgerne har altså generelt haft en god oplevelse af jobcentret, men kun et mindretal har haft en oplevelse af, at indsatsen virker.

 

Ydelsesservice - konklusioner

 • 35 pct. af respondenterne svarende til 460 borgere har i perioden haft kontakt til Ydelsesservice
 • Lidt mindre end to tredjedele af respondenterne erklærede sig enige eller meget enige i udsagnene, der gik på om borgeren er mødt med respekt og tillid og om medarbejderen var kompetent og lyttede til borgerens ønsker og behov
 • Andelen af utilfredse respondenterne ligger på 14-18 pct.
 • På tværs af alle udsagn er ca. en femtedel af respondenterne hverken enig eller uenig udsagnene

 

Kontrolgruppen - konklusioner

 

 • I alt 69 respondenter melder, at de i perioden har haft kontakt til Kontrolgruppen
 • Ligesom med Ydelsesservice gik udsagnene på, om borgeren blev mødt med respekt og tillid og om medarbejderen var kompetent og lyttede til borgerens ønsker og behov
 • Svarmønstret minder meget om svarmønstret for Ydelsesservice generelt
 • Besvarelserne giver et fingerpeg om, at flertallet af respondenterne har haft en positiv oplevelse af mødet med Kontrolgruppen.

 

Den virksomhedsrettede undersøgelse

Kun 16 respondenter ud af de 32 besvarelser havde rent faktisk haft kontakt til jobcentret i 2018. Det giver et yderst spinkelt grundlag at vurdere besvarelserne samt konkludere ud fra.


Konklusioner

Udsagn om kontakten til jobcentret generelt

 • Besvarelserne var mest positive vedrørende jobcentrets forståelse for virksomhedens behov. Her var to tredjedele af respondenterne enige eller meget enige i, at jobcentret havde stor forståelse for virksomhedens behov, mens en tredjedel erklærede sig uenige eller meget uenige.
 • Under en femtedel er enige i, at de vil benytte jobcentret fremadrettet. Næsten halvdelen er uenige eller meget uenige i samme udsagn.

Konkrete udsagn til rekruttering, fastholdelse og opkvalificering

 • Ca. 30 pct. er generelt tilfredse med jobcentret og ca. 30 er omvendt utilfredse.
 • 30 pct. er tilfredse med hjælp til rekruttering, mens 35 omvendt er utilfredse.
 • Kun 16 pct. erklærer sig tilfredse med hjælp til henholdsvis fastholdelse og opkvalificering af ledige.

 

Jobcentrets brug af undersøgelserne

De relevante afdelinger vil i den kommende tid arbejde med undersøgelserne og drage læring af dem med henblik på at komme nærmere målsætningerne i Beskæftigelsesplan 2019. Det er desuden hensigten at spørge borgere og virksomheder mindst én gang mere - og næste gang i tredje kvartal af 2019.


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser af sagen.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen umiddelbare miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-03-2019

Taget til efterretningcaseno19-11764_#4879599_v2_brugerundersøgelser februar-marts 2019.pdf

Bilag

Brugerundersøgelser februar-marts 2019


32. Beslutning om anbefalinger vedrørende den kommunale ungeindsats

Beslutning om anbefalinger vedrørende den kommunale ungeindsats

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag


Indstilling

Projektudvalget for Unge og Uddannelse indstiller, at:

 1. anbefalinger vedrørende den kommunale ungeindsats godkendes

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Folketingets aftale ’Bedre veje til uddannelse og job’ er udmøntet i ny lovgivning, som skal implementeres i kommunerne. Et af de større emner i den nye lovgivning er den kommunale ungeindsats. Projektudvalget for Unge og Uddannelse og interessenter indenfor feltet har på arbejdsmøde den 28. februar 2019 behandlet emnet.

På baggrund af drøftelserne på arbejdsmødet har Projektudvalget for Unge og Uddannelse udarbejdet en række anbefalinger vedrørende den kommunale ungeindsats. Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse skal godkende anbefalingerne, før administrationen går i gang med implementering.

 

 Anbefalinger

 

Anbefalinger: Målgruppevurdering til FGU

Projektudvalget for Unge og Uddannelse anbefaler, at:

 • administrationen fortsætter den løsning, som er sat i værk pr. 1. januar 2019
 • der udarbejdes en vejledning til målgruppevurdering
 • FGU og kommunernes medarbejdere gøres opmærksom på gruppen af unge med dansk som andetsprog fra VUC

Anbefalinger: Uddannelsesplan

Projektudvalget for Unge og Uddannelse anbefaler, at:

 • administrationen fortsætter arbejdet med at få it-systemerne til at spille bedre sammen
 • uddannelsesplanen anvendes som redskab tidligere end 9. klasse
 • uddannelsesplanen anvendes som redskab i vejledningen til de 25-29-årige
 • det tydeliggøres, hvad uddannelsesplanen er, og hvordan redskabet kan bruges

Anbefalinger: Kontaktpersonordning

Projektudvalget for Unge og Uddannelse anbefaler, at:

 • kontaktpersonordningen forankres ét sted i Uddannelse til Alle Unge
 • opgaven løses med de ressourcer, der er stillet til rådighed via finansloven
 • der sker en afklaring og konkretisering af hvad kontaktperson-opgaven omfatter
 • kontaktpersonordningen tænkes som et pilotprojekt
 • Ungdomsrådet involveres i at komme med forslag til, hvad kontaktpersonen skal kaldes

Yderligere anbefalinger i forhold til reformimplementering

Projektudvalget for Unge og Uddannelse anbefaler, at:

 • kendskabet til FGU udbredes
 • Holbæk Kommune fastholder fokus på at få it-systemerne på området til at spille sammen
 • der gennemføres en erfaringskonference i foråret 2021

 

I bilag til sagen findes anbefalingerne med mere udførlig beskrivelse samt notatet, der ligger til grund for projektudvalgets drøftelser.

 


Økonomiske konsekvenser

Med de anbefalinger, som er foreslået i sagen, forventes udgifterne at holde sig indenfor det beløb, som er stillet til rådighed via Finansloven. Dog kræver gennemførelse af forandringer altid ressourcer i form af medarbejdertimer.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Lovgrundlag – link

Folketingets aftale ’Bedre veje til uddannelse og job’ udmøntes gennem fire love:

 


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-03-2019

Godkendtcaseno17-20674_#4874078_v1_anbefalinger vedr den kommunale ungeindsats - endelig.pdf

Bilag

Anbefalinger vedr Den kommunale ungeindsats - endelig


33. Beslutning om styrkelse af beskæftigelsesindsatsen for unge under 30 år

Beslutning om styrkelse af beskæftigelsesindsatsen for unge under 30 år

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. beskæftigelsesindsatsen for unge under 30 år styrkes

Beskrivelse af sagen

Baggrund

I 2015, da Holbæk Kommune etablerede kerneopgaven Uddannelse til Alle Unge (UAUN), var den nationale målsætning, at 95 pct. af de unge (det vil reelt sige alle) skulle have en ungdomsuddannelse. Derfor har kerneopgavens altoverskyggende fokus været på at gøre unge klar til at starte på og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse.

I 2018 er den nationale målsætning ændret til at 90 pct. af de unge skal have en ungdomsuddannelse inden de fylder 25 år, mens 10 pct. kan være i uddannelse eller beskæftigelse. Ændringen er bl.a. gennemført i erkendelse af, at en del unge har bedre gavn af en periode i beskæftigelse for sidenhen at gennemføre eksempelvis voksen- eller efteruddannelse.

UAUN har kun i begrænset omfang kompetencer til at gennemføre denne omstilling, hvor virksomhedspraktikker og beskæftigelse skal spille en langt støtte rolle i sagsarbejdet.

 

Forslag til indsats

Administrationen foreslår at styrke Ungeindsatsen med to virksomhedskonsulenter, der med udgangspunkt i en mindre sagsstamme med vedvarende ca. 20-25 sager skal arbejde for at få borgerne i primært beskæftigelse – eller sekundært virksomhedspraktik med henblik på senere beskæftigelse. Sagsstammerne ’fyldes’ hele tiden op i samarbejde med kerneopgavens øvrige sagsbehandlere og vejledere.

Cirka 500 unge modtager uddannelseshjælp. Det forventes, at mindst 10 pct. af borgerne på uddannelseshjælp vil være i målgruppen på kort sigt. Andelen forventes at være stigende til 30 pct. på lidt længere sigt, idet en del borgere først skal gøres parate til at være på arbejdsmarkedet.

Finansiering

Det foreslås at finansiere virksomhedskonsulenterne ved at flytte et beløb på 1,0 mio. kr. fra AKBI til UAUN (fra konto 5). Initiativet skal også ses i lyset af, at AKBI og UAUN er ’forbundne kar’ i den forstand, at de der bringes til at kunne varetage beskæftigelse som unge, vil have mindre sandsynlighed for ledighed og marginalisering som voksne. Der er dermed også tale om en fremrykket indsats.


Økonomiske konsekvenser

For Holbæk Kommune under ét vil der ikke være økonomiske konsekvenser, men der overflyttes 1,0 mio. kr. fra AKBI og UAUN. Af nedenstående tabel fremgår konsekvenserne i samlet beløb og pr. ydelsesmodtager.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-03-2019

Godkendt

34. Godkendelse af integrationsrådets årsberetning for 2018

Godkendelse af integrationsrådets årsberetning for 2018

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Kommunalbestyrelsen


Beslutning


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

 1. Integrationsrådets årsberetning for 2018 godkendes.

Beskrivelse af sagen

Integrationsrådets årsberetning for 2018 blev godkendt af Integrationsrådet den 8.2.2019 og forelægges nu udvalget til politisk behandling. Årsberetningen redegør for rådets sammensætning og aktiviteter i 2018.


Aktiviteter i 2018

I det forgangne år har rådet i særlig grad arbejdet med forberedelse af integrationsdagen 2019. Der er tale et arrangement på Elværket med både information og underholdning, og hvor hovedtemaet er etniske kvinders beskæftigelsesmuligheder.

Foruden beskæftigelse for etniske kvinder har rådet blandt andet har haft fokus på følgende:

 • Den kommende FGU-uddannelse og de muligheder der ligger i uddannelsen for borgere med integrationsbaggrund.
 • Rådet har været i dialog med initiativtagerne om mulig bygning af en ny moske i Holbæk og været i dialog med medlemmer af Kommunalbestyrelsen herom.
 • Rådet har afgivet høringssvar i forbindelse med godkendelse af budget 2019


Medlemmer af rådet deltager løbende i konferencer og lignende, der kan bringe relevant viden og inspiration ind i rådet. I 2018 gjaldt det blandt andet Nordisk Råds Integrationskonference, november 2018.


Rådets sammensætning i 2018

Integrationsrådet i Holbæk Kommune består af op til 15 medlemmer med bopæl i kommunen. Op til 13 udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling, og 2 udpeges direkte af Kommunalbestyrelsen.

Forstander på AOF Sprogcenter Nordvest, Susanne Lodberg, trådte efter eget ønske ud af Integrationsrådet i forbindelse med et jobskifte. Herefter er Kristine Andersen trådt ind i rådet i oktober 2018 på baggrund af en indstilling fra administrationen. En komplet medlemsliste findes i bilaget sammen med årsberetningen.


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-03-2019

Indstilles godkendtcaseno18-10279_#4870537_v1_holbæk kommunes integrationsråd - årsberetning 2018 med bilag.pdf

Bilag

Holbæk Kommunes Integrationsråd - Årsberetning 2018 med bilag


35. Beslutning om udpegning af nyt medlem til integrationsrådet

Beslutning om udpegning af nyt medlem til integrationsrådet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Kommunalbestyrelsen

Beslutning


Indstilling

Administrationen indstiller, at:
 

1. Kasper Lomholdt, leder af Fonden Sidesporet, udpeges som medlem af Holbæk Kommunes Integrationsråd på baggrund af en indstilling fra Holbæk Erhvervsforum.


Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen skal udpege et nyt medlem til Integrationsrådet, idet Christel Højvang Kyed trådte ud af rådet pr januar 2019 i forbindelse med et jobskifte. Christel Kyed sad i rådet som repræsentant for arbejdsgiversiden og var indstillet af Holbæk Erhvervsforum.

Holbæk Erhvervsforrum indstiller nu Kasper Lomholdt på baggrund af hans kendskab til erhvervslivet i Holbæk Kommune samt hans indgående kendskab til integration på arbejdsmarkedet.

Kasper arbejder som leder af Fonden Sidesporet, der på integrationssiden har en afdeling, der arbejder med opkvalificering, integration og jobskabelse for primært nytilkomne flygtninge i samarbejde med Jobcenter Holbæk.

Det ligger Kasper på sinde, at der bliver taget godt imod flygtninge og indvandrere, som kommer til Holbæk Kommune, så de oplever at få en god start på deres nye liv i kommunen.


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø-og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-03-2019

Indstilles godkendt

36. Orientering - Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager 2018

Orientering - Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager 2018

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager i 2018 tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Ankestyrelsen har i 2018 afgjort 312 klagesager over Holbæk Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Heraf er 33 sager afvist af Ankestyrelsen, fx hvis der er klaget for sent, klaget til den forkert instans eller andet. Derfor er det mest relevant at se på Ankestyrelsens afgørelser af de resterende 279 sager.

Stadfæstelse er sket i 193 tilfælde. Det vil sige, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse i 69 % af sagerne.

Hjemvisning er sket 53 tilfælde, svarende til 19 %. Hjemvisning betyder, at sagen sendes tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse en gang til. Ankestyrelsen kan fx mene, at der er behov for nye oplysninger i sagen, som kommunen skal tage med i en afgørelse. Hjemvisning kan også forekomme ved alvorlige sagsbehandlingsfejl. Derfor er der særligt fokus på at nedbragt andelen af hjemviste klagesager. Det vil både skærpe borgerens retssikkerhed og bidrage positivt til den faglige stolthed hos ledere og medarbejdere.

Ændring er sket i 33 sager, svarende til 12 %. Ændring af kommunens afgørelser sker oftest, fordi Ankestyrelsen tolker lovgivningen anderledes eller anlægger et andet syn end kommunen. Administrationen forventede sidste år, at Holbæk Kommune ville få flere af den type afgørelser fremover. Det skyldtes, at kommunen implementerede nye serviceniveauer, som udfordrede borgernes, interesseorganisationers og private aktørers forventninger – og dermed i sidste ende også Ankestyrelsen. Mange kommuner oplevede, at Ankestyrelsen ændrede praksis og anlagde en strammere tolkning af lovgivning end tidligere. Det var derfor et mål at arbejde på at reducere andelen af ændrede klagesager. 

I forhold til 2017 viser der sig nu i 2018 en nedgang – både i antallet af klagesager generelt – men også i forhold til den procentvise fordeling af antallet af stadfæstelser, ændringer og hjemvisninger. Holbæk Kommune ligger nu på niveau med landsgennemsnittet. Der er således tale om en forbedring på alle 3 områder i forhold til Ankestyrelsens Ankestatistik 2017 for Holbæk Kommune.

Der blev i 2017 nedsat et udvalg af juridisk uddannede klagesagsansvarlige på tværs af kerneområderne for at følge klagesagerne med henblik på at reducere andelen af hjemviste sager. Målet var, at andelen af hjemviste sager i Holbæk Kommune skulle ligge på niveau med landsgennemsnittet.

De klagesagsansvarlige arbejder fortsat med at analysere de omgjorte og hjemviste sager i selve kerneområderne og på tværs. Der holdes interne oplæg og kurser for sagsbehandlere, ligesom der er tæt dialog med Ankestyrelsen ift. de hjemviste sager.

Det tyder på, at den omtalte indsats har haft en positiv effekt.

Tabel: Ankestyrelsens afgørelser over klagesager - Holbæk Kommune sammenlignet med landsgennemsnit

 

 Holbæk Kommune

Landsgennemsnit

 

Antal

Procent

Procent

Stadfæstelse

193

69

69

Hjemvist

53

19

17

Ændret

33

12

14

I alt (eksklusiv afviste sager)

279

100

100

Tabellen bygger på data fra tabel 1 i vedlagte bilag 1 ”Ankestatistik 2018”

Der er vedhæftet bilag fra hvert af kerneområderne Læring og Trivsel, Uddannelse til Alle Unge, Alle kan Bidrage og Aktiv Hele Livet.


Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser


Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget den 29.maj 2018:Punkt 44: Orientering – Ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager 2017.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-03-2019

Orienteringen indstilles taget til efterretning.caseno17-40312_#4870166_v1_, aktiv hele livet - ankestatistik - holbæk kommune.pdf.pdf
caseno17-40312_#4870158_v2_ankestyrelsen bilag kerneområdet aktiv hele livet.docx.pdf
caseno17-40312_#4870192_v2_akbi internt notat ankestyrelsens statistik over afgørelser på klager 2018.pdf
caseno17-40312_#4870925_v2_oversigt afgørelser 2018 - oversigt afgørelser 2018.docx.pdf
caseno17-40312_#4873511_v2_bilag til sag om ankestatistik fra uaun - ankestatistik for uaun 2018.pdf.pdf

Bilag

Ankestatistik 2018 Holbæk Kommune.pdf
Kerneområdet Aktiv hele livet.docx
Kerneområdet Alle kan bidrage
Kerneområdet Læring og Trivsel
Kerneområdet Uddannelse til alle unge


37. Orienteringer til mødet den 26. marts 2019

Orienteringer til mødet den 26. marts 2019

Beskrivelse af sagen

Orienteringer fra formanden

Orienteringer fra medlemmerne

Orienteringer fra administrationen

 

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:

 

Den 30. april 2019:

 • Orientering om budget 2019
 • BR2
 • Budgetproces 2020-2023, herunder med befolkningsprognose samt prioritering på de enkelte politikområder
 • Drøftelse af borgerrådgiverens årsberetning
 • Drøftelse af status på beskæftigelsesindsatsen i Agervang
 • Drøftelse af set-up for analyse af Holbæk Kommunes brug af mentorer i beskæftigelsesindsatsen
 • Drøftelse af mulige investeringer i beskæftigelsesindsatsen
 • Beslutning om at iværksætte trin to i beskæftigelsesindsatsen i Vangkvarteret
 • Orienteringssag om bevilling af EU socialfondsmidler (såfremt vi modtager tilsagn om bevilling)

Den 28. maj 2019:

 • Orientering om budget 2019
 • Budgetproces 2020-2023, udvalgets sidste mulighed for ændringer
 • Drøftelse af status på Beskæftigelsesplan 2019
 • Drøftelse af status på Uddannelsesplan 2019

Den 25. juni 2019:

 • Orientering om budget 2019
 • Budgetproces 2020-2023
 • Drøftelse af rammer og retning for Beskæftigelsesplan 2020
 • Drøftelse af status for Agervang-indsatsen
 • Orientering om status på og evaluering af arbejdet i Projektudvalget for Unge og Uddannelse
38. Underskriftsark

Underskriftsark