UDVALG

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

26-02-2019 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

26-02-2019 17:30:00


PUNKTER

14. Godkendelse af dagsorden til møde den 26. februar 2019
15. Orientering om budget 2019 - februar
16. Drøftelse af budget 2020-2023
17. Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer
18. Beslutning om samarbejdsaftale mellem Holbæk Kommune og Professionshøjskolen Absalon
19. Orientering om Holbæk 10. klassecenter - en del af UngHolbæk
20. Drøftelse af investering i implementering i Håndholdt inklusion
21. Orientering om klagesagshåndtering i kerneområdet Alle Kan Bidrage
22. Orienteringer til mødet den 26.februar 2019
23. Underskriftsark14. Godkendelse af dagsorden til møde den 26. februar 2019

Godkendelse af dagsorden til møde den 26. februar 2019

Sagsgang og sagstype

Beslutning


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

 1. Dagsordenen til mødet i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26. februar 2019 godkendes.

 


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-02-2019

Drøftet.

15. Orientering om budget 2019 - februar

Orientering om budget 2019 - februar

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftelse


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

 1. udvalgets udgiftsdrivere drøftes.
   

Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i de væsentligste dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på hvert politikområde.

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer en stor andel af budgettet eller repræsenterer svært styrbare områder, der ved budgetoverskridelse vil medføre et stort merforbrug.

Opmærksomhedspunkter til udgiftsdriverne:

Kerneområdet Alle Kan Bidrage

Sygedagpenge: Antallet af personer på sygedagpenge har gradvist bevæget sig væk fra det budgetlagte. Der er udarbejdet en handleplan for at nedbringe antallet i 2019. Andelen af modtagere, der har været længst på ydelsen (trin fire), er ligeledes steget fra 58 pct. til 64 pct. ved årets udgang.

Kontanthjælp: Området har udviklet sig gunstigt i forhold til forventningen, og ved årets udgang var der 129 færre personer end budgetlagt.

A-dagpenge: Antallet af A-dagpengemodtagere var ved begyndelsen af 2018 højere end budgetteret, men sluttede under.

Førtidspension: Gabet mellem det budgetlagte antal personer på førtidspension og det faktiske er vokset i løbet af 2018. Ved udgangen til 2019 var der 128 personer mere på førtidspension end budgetlagt. Afvigelsen ses både i antallet af personer og på forbruget.

 

Kerneområdet Uddannelse til Alle Unge

Uddannelseshjælp: På dette område er der et merforbrug, som skyldes, at der i første 1. halvår af 2018 har været flere borgere, end der er budgetteret med. Gennemsnitsprisen har dog været lavere end forventet, og det er med til at reducere udfordringen.
Antallet af borgere som modtager Uddannelseshjælp falder 2. halvår af 2018, men ikke så meget som forventet i de tidligere estimeringer. Der er udarbejdet en handleplan på området, for at nedbringe antallet af modtagere.

Ressourceforløb under 30 år: Antallet af modtagere falder som ventet. Forventningen er, at budgettet i 2018 holder.


Økonomiske konsekvenser

Der er ikke økonomiske konsekvenser ud over det vedtagne budget.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

 Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-02-2019

Taget til efterretning.caseno19-5264_#4846691_v1_udgiftsdrivere - oversigt til mødet 26.2.2019.pdf

Bilag

Udgiftsdrivere - oversigt til mødet 26.2.2019


16. Drøftelse af budget 2020-2023

Drøftelse af budget 2020-2023

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftelsessag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

 1. Relevante benchmarks på udvalgets politikområder gennemgås og drøftes med henblik på udarbejdelse af budget 2020

Beskrivelse af sagen

Udvalget fortsætter drøftelserne om budget 2020, denne gang med særligt fokus på relevante benchmarks på udvalgets politikområder. Benchmarks illustrerer, hvordan Holbæk Kommunes udgifts-, service- og aktivitetsniveau er sammenlignet med andre kommuner, og giver indblik i, hvor der kan ske en eventuel prioritering senere på foråret.

 

Udvalget skal være færdige med deres bidrag til budget 2020-2023 på mødet i maj. Herefter indarbejder administrationen udvalgets budgetforslag i økonomisystemet, og budgetbemærkningerne udarbejdes til fremlæggelse på budgetcamp og 1. behandling.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke umiddelbart at have væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-02-2019

Drøftet.

17. Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Socialudvalget, Udvalget for Kultur og Fritid og Økonomiudvalget.

Drøftelsessag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. effektiviseringsforslag på udvalgets område med økonomisk effekt for budget 2020 drøftes

Beskrivelse af sagen

Proces for effektiviserings- og besparelsesstrategien

Med budgetaftalen for 2018 igangsatte Byrådet en effektiviserings- og besparelsesstrategi, hvor målet er årligt at realisere 28 mio. kr. (svarende til omtrent 1% af serviceudgifterne). Strategien blev foldet ud på møde i Kommunalbestyrelsen den 21. februar 2018, pkt. 21. Formålet med strategien er at tilvejebringe et økonomisk råderum til politisk prioritering.

I 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen første række af forslag under strategien. Samlet set skabte det 23,2 mio. kr. til gennemførelse af politisk udvalgte initiativer i 2019, bl.a. arbejdsprogrammet.

I forhold til næste års budget er arbejdet i de stående udvalg og Økonomiudvalget igangsat. De stående udvalg og Økonomiudvalget præsenteres for effektiviseringsforslag på deres møder i januar, februar og marts. På møderne i marts indstiller udvalgene til Økonomiudvalget, hvilke effektiviseringer de anbefaler indarbejdet. Herefter er forslagene i høring og vedtages af Kommunalbestyrelsen i maj.

Effektiviseringsforslag

Udvalgsmøder januar, februar, marts

Udvalg drøfter effektiviseringsforslag

Udvalgsmøder i marts

Udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget, hvilke effektiviseringer, der skal indarbejdes

Økonomiudvalgsmøde i april

Effektiviseringsforslagene sendes i høring

Kommunalbestyrelsesmøde i maj

Effektiviseringsforslagene vedtages

 

Effektiviserings- og besparelsesstrategiens måltal for budget 2020

I forbindelse med fastsættelsen af de økonomiske rammer for budget 2020, blev måltallene for effektiviserings- og besparelsesstrategien samtidig vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019.

Måltallene for 2020 tager sit udgangspunkt i de måltal, der blev meldt ud i forbindelse med rammeudmeldingen for 2019. Disse måltal blev fordelt på baggrund af blandt andet politikområdernes:

-          andel af servicerammen

-          udvikling i udgiftsniveauet

-          udgiftsniveau sammenlignet med andre kommuner

På fundamentet af udmeldingen fra sidste år, er effektiviserings- og besparelsesstrategien i budget 2020 blevet justeret ud fra en administrativ vurdering af, hvad der er realistisk på enkelte politikområder.

Måltallene for budget 2020 ses i nedenstående skema:

Udvalg og politikområder

 

 

i mio. kr.

Måltal

 

Måltal

Minus profil fra 2019

Økonomiudvalget

-3,0

-2,5

Politisk organisation

 

 

Administration

-3,0

-2,5

Erhverv og turisme

 

 

Ejendomme

 

 

 

 

 

Udvalget for børn og skole

-6,5

-6,2

Skole 0-9 klasse

-3,0

-2,7

Almene dagtilbud

-3,0

-3,0

Sundhed for børn og unge

-0,5

-0,5

 

 

 

Udvalget for ældre og sundhed

-10,0

-9,0

Sundhed

-1,0

-0,5

Ældre

-9,0

-8,5

 

 

 

Udvalget Klima og Miljø

-2,5

-2,5

Miljø og planer

 

 

Kommunale veje og trafik

-2,5

-2,5

 

 

 

Udvalget for beskæftigelse og uddannelse

-1,5

-2,3

Dagundervisning

-0,5

-1,3

Beskæftigelse og uddannelse

-1,0

-1,0

 

 

 

Socialudvalget

-2,0

-1,7

Børnespecialområdet

-1,5

-1,2

Voksenspecialområdet

-0,5

-0,5

 

 

 

Udvalget for Kultur og Fritid

-2,5

-1,8

Kultur og Fritid

-2,5

-1,8

 

 

 

I alt

-28,0

-26,0

 

I den grå kolonne ses fordelingen af det samlede måltal for 2020 på 28 mio. kr. på udvalg og politikområder.

Da der allerede er vedtaget effektiviseringer og besparelser i forbindelse med budget 2019, som har en økonomisk betydning for budget 2020, ses det justerede måltal i den hvide kolonne. Det er måltallet i den hvide kolonne, som udvalgene skal opfylde.

 

Drøftelse af effektiviseringsforslag

På mødet præsenteres og drøftes forslag til effektiviseringer på udvalgets område.

Det er ambitionen, at hele udvalgets måltal findes via effektiviseringer, idet Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019 under punkt 8: Beslutning af budgetramme for budget 2020 præciserede, at der alene arbejdes med effektiviseringer – ikke besparelser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke umiddelbart nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 16. januar 2019: Punkt 4: Beslutning af budgetramme for budget 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019: Punkt 8: Beslutning af budgetramme for budget 2020

Udvalget for Børn og Skole den 30. januar 2019: Punkt 19: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer

Udvalget for Ældre og Sundhed 28. januar 2019: Punkt 13: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer

Udvalget for Klima og Miljø den 29. januar 2019: Punkt 17: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 4. februar 2019: Punkt 4: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer

Socialudvalget den 28. januar 2019: Punkt 12: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer

Udvalget for Kultur og Fritid den 30. januar 2019: Punkt 17: Drøftelse af budget 2020-2023 – forslag til effektiviseringer

Økonomiudvalget den 6. februar 2019.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-02-2019

Drøftet.

18. Beslutning om samarbejdsaftale mellem Holbæk Kommune og Professionshøjskolen Absalon

Beslutning om samarbejdsaftale mellem Holbæk Kommune og Professionshøjskolen Absalon

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at

 1. Holbæk Kommune indgår aftale med Professionshøjskolen Absalon om et strategisk samarbejde om læreruddannelsen og folkeskolen.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har i samarbejde med Holbæk Lærerkreds identificeret en række udfordringer. Pt. oplever folkeskolerne i Holbæk Kommune 1) en nedgang i antallet af ansøgere til ledige stillinger, som har de ønskede lærerfaglige kvalifikationer, 2) et fald i antallet af lærerstuderende, som ønsker praktikophold, samt 3) at nyuddannede lærere generelt har utilstrækkelig erfaring med praksis. Samtidigt oplever professionshøjskolen Absalon, at der ikke er tilstrækkeligt antal ansøgere til læreruddannelsen, og at der er potentiale for at styrke de lærerstuderendes kendskab til praksis også under studiet.

Samarbejdsaftalen er organiseret i tre overordnede temaer, som bidrager til at løse udfordringerne i Holbæk Kommune og som samtidigt bidrager til at styrke læreruddannelsen ved Professionshøjskolen Absalon. Ydermere understøtter samarbejdsaftalen Holbæk Kommune i det strategiske arbejde omkring Holbæk Uddannelses- og Studiecenter/HUSC og arbejdet for at tiltrække videregående uddannelser til Nordvestsjælland. For det videre arbejde med tiltrækning af læreruddannelsesaktiviteter til Holbæk er samarbejdsaftalen altafgørende.

Kort om indholdet i samarbejdsaftalen

Samarbejdsaftalen lægger op til et fireårigt samarbejde, som løber fra og med skoleåret 2019-2020 til og med 2022-23. Efter fire år revideres aftalen og forlænges, hvis alle parter er enige om det.

Samarbejdsaftalen omhandler tre temaer:

1)     rekruttering af lærere til Holbæk

2)     styrket læreruddannelse/et kvalitetsløft

3)     styrket modtagelse af nyuddannede lærere

Disse temaer sætter den overordnede indholdsmæssige retning. Der vil være en række forskellige aktiviteterne under de tre temaer, som vil hver for sig vil skabe lokal forandring på folkeskolerne. Samarbejdsaftalen gør det tydeligt, at alle indsatserne hænger sammen og er en del af et strategisk fokus på både folkeskolen og læreruddannelsen. Samarbejdsaftalen skaber et forpligtende partnerskab.

Formålet med samarbejdsaftalen er at skabe større kendskab til lærerprofessionen både før, under og efter uddannelsen. Før, fordi der er stort og uudnyttet potentiale i at arbejde systematisk med brobygningsaktiviteter på ungdomsuddannelserne i Holbæk, som forventes at kunne øge søgningen til læreruddannelsen. Under, fordi det at lære en profession kræver et stort kendskab til praksis, som læreruddannelsens nuværende studiepraktik ikke giver alene og efter, fordi nyuddannede lærere ofte har vanskeligt ved at komme godt i gang med det komplekse lærerjob. Dette afspejles i sygemeldinger, opsigelser mv. - og i det hele taget ligger denne udfordring i forlængelse af den generelle rekrutteringsudfordring indenfor lærerfaget.

Den politiske proces 2019

 • 23. januar - Oplæg for Kommunalbestyrelsen ved Julie Becher og rektor Camilla Vang
 • 26. februar - Godkendelse i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
 • 27. februar - Godkendelse i Udvalget for Børn og Skole
 • 6. marts Godkendelse i Økonomiudvalget
 • 13. marts Godkendelse i Kommunalbestyrelsen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke umiddelbart nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-02-2019

Indstilles godkendt.caseno18-51342_#4835821_v1_bilag 1 samarbejdsaftale professionshøjskolen absalon og holbæk kommune.pdf
caseno18-51342_#4836885_v1_bilag 2 projektorganisering af samarbejdet mellem professionshøjskolen absalon og holbæk kommune.pdf
caseno18-51342_#4790753_v1_bilag 3 handleplan til en bedre læreruddannelse - 10 ambitioner.pdf

Bilag

Bilag 1: Samarbejdsaftale Professionshøjskolen Absalon og Holbæk Kommune
Bilag 2: Projektorganisering af samarbejdet mellem Professionshøjskolen Absalon og Holbæk Kommune
Bilag 3: Handleplan til en bedre læreruddannelse - 10 ambitioner


19. Orientering om Holbæk 10. klassecenter - en del af UngHolbæk

Orientering om Holbæk 10. klassecenter - en del af UngHolbæk

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag

 


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. orienteringen om Holbæk 10. klassecenter tages til efterretning.

 


Beskrivelse af sagen

Holbæk 10. klassecenter er en del af UngHolbæk og hører til i kerneområdet Uddannelse til Alle Unge. Under 10. klassecentret hører ud over 10. klasse-tilbuddet også de særlige skoletilbud Ungdomsklassen, 10plus og UM10, som er målrettet unge med særlige udfordringer.

Orienteringen indledes med en kort præsentation af de forskellige uddannelsesforberedende skoletilbud og efterfølgende præsenteres forskellige indsatser, som er en del af det inkluderende ungdomsmiljø på Holbæk 10. klassecenter:

Den særlige kontaktlærerordning

Det daglige møde og jævnlige statussamtaler om den unges udvikling

Profilopdeling

Den unge undervises efter tre forskellige profiler i dansk, engelsk og matematik – målrettet deres faglige niveau, læringstempo og behov for hjælp.

Rummelighed

Plads til alle i et mangfoldigt læringsmiljø

Fraværs- og AKT-indsats

Særligt fokus på at minimere fraværet

Digitalisering i matematik

IT som det primære værktøj

Eksempler på effekten af placeringen og samarbejdet med andre kommunale indsatser

Bl.a. effekten af faste kontaktpersoner til unge med behov for særlig støtte.

Samarbejde med EUC

Tæt samarbejde om særlige projektfag, hvor eleverne har undervisning på de forskellige erhvervsuddannelser. Desuden det nye tiltag 10EUX Business.

 

Orienteringen vil gennem to elevhistorier beskrive det uddannelsesrettede arbejde, der bl.a. sker i et tæt samarbejde med resten af UngHolbæk, Ungeindsatsen i Uddannelse til Alle Unge og ungdomsuddannelserne.

 

Baggrund

Der går 160 elever i 10. klassecenteret. 76 % af nuværende årgang blev efter 8. og 9. klasse erklæret ikke-uddannelsesparate. De hyppigste årsager hertil er faglige udfordringer, men de unge er ofte også udfordret på manglende fremmøde (personlig kompetence) og evne til at samarbejde (social kompetence). I sidste skoleår 2017-18 udviklede 68 % af de ikke-uddannelsesparate til at blive uddannelsesparate. Det svarer til 54 elever. 

Eleverne kommer fra hele Holbæk Kommune. Størstedelen er med fra skoleårets begyndelse, men en stor gruppe støder til i årets løb. I skoleåret 2018-19 drejer det sig om 40 elever. En stor del af dem kommer i 10. klasse efter at være stoppet på efterskole eller faldet fra en gymnasial uddannelse.

En forudsætning for at eleverne i 10. klasse kan erklæres uddannelsesparate er, at de har gennemløbet en faglig, personlig og social udvikling, så de er i stand til at gennemføre de krav, som de mødes af i uddannelsesmiljøet og i deres voksne liv.

Mange elever, der vælger 10. klasse, er uafklarede om deres videre vej. Derfor er en obligatorisk del af 10. klasse en uddannelses- og jobrettet projektopgave.

De seneste to års afgangselever vælger i stigende grad erhvervsuddannelser som ungdomsuddannelse.

På den nuværende årgang 2018-19 er uddannelsesønskerne fordelt som følger:

 • Erhvervsuddannelse: 42 %
 • Gymnasial uddannelse: 20 %
 • HF: 10 %
 • Uafklaret: 18 %

Restgruppen tæller bl.a. elever, der fortsætter i 10. klasse efter at have været tilknyttet det særlige 10. klasse-tilbud UM10.

Mange elever i 10. klasse har tidligere haft – og har fortsat - vanskeligheder ved at have et stabilt fremmøde. Derfor har to lærere til opgave at hjælpe de unge med at minimere deres fravær og blive mødestabile. Ved hjælp af samtaler, statistisk overblik og målrettet samarbejde med kontaktlærere, leder og forældre er det samlede fravær faldet fra 15 % i skoleåret 2015-16 til 14 % i 2016-17 og til 13 % i 2017-18.

Udover 10. klasse drives fire andre målrettede skoletilbud:

Ungdomsklassen

Ungdomsklassen består af 35 elever: 15 elever på 9. årgang og 20 elever på 10. årgang

 • Lovgrundlag: Folkeskoleloven
 • Kognitivt udfordrede elever
 • Eleverne fortsætter enten i 10. klasse, STU eller på EUC Nordvestsjælland
 • En opgave der løses for kerneområdet Læring og Trivsel

10plus

10plus består af 15 elever: 2 elever på 8. årgang, 6 elever på 9. årgang og 7 elever på 10. årgang

 • Lovgrundlag: Lov om ungdomsskolen
 • Unge med personlige og sociale udfordringer
 • Også kendt som ”Heltidsundervisning”
 • Eleverne fortsætter enten i 10. klasse, produktionsskole eller på EUC-Nordvestsjælland

10plus Kæphøj

10plus Kæphøj består af 10 elever: 3 elever på 9. årgang og 7 elever på 10. årgang

 • Lovgrundlag: Lov om ungdomsskolen
 • Sårbare piger med angst- eller skolevægringsproblematikker
 • Reducerede skemaer med fokus på at få flere og flere timer på.
 • Eleverne sluses enten tilbage i folkeskolen eller i 10. klasse.

UM10

UM10 består af 16 elever: 4 elever på 8. årgang og 12 elever på 9. årgang

 • Lovgrundlag: Folkeskoleloven
 • ”Den udvidede modtagerklasse” for sent ankomne unge
 • 2-3 års skolegang med intensiv danskundervisning før videre ungdomsuddannelse eller 10. klasse.
 • En opgave der løses for kerneområdet Læring og Trivsel

 

Områdeleder Mette Hunsdahl og afdelingsleder Jesper Kongsgaard deltager i orienteringspunktet.

 


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

 


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige økonomiske konsekvenser.

 


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-02-2019

Taget til efterretning.

20. Drøftelse af investering i implementering i Håndholdt inklusion

Drøftelse af investering i implementering i Håndholdt inklusion

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftelsessag

 


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. investeringen i at implementere ’Håndholdt inklusion’, der er en indsats for udsatte indsatte, drøftes.

 


Beskrivelse af sagen

Der er i perioden 1. oktober 2016 til 31. december 2019 bevilliget STAR midler til indsatsen Håndholdt inklusion, der består i at koordinere arbejdet med udsatte borgere fra 18 til 65 år fra Holbæk Kommune, fra de varetægtsfængsles til deres afsoning og efterfølgende løsladelse. Projektet har vist gode resultater blandt andet ved, at 25 % af de løsladte borgere er selvforsørgende enten via job eller uddannelse. Den gode effekt vurderes at være foranlediget af, at der skabes sammenhæng i borgernes forløb under afsoning og efter løsladelse. Udvalget for Beskæftigelse anmodes om at drøfte en investering svarede til et årsværk til at sikre denne sammenhæng fremadrettet, så vi fortsat kan understøtte selvforsørgelse og forhindre recidiv (tilbagefald til ny kriminalitet) for målgruppen.

 

Om projekt Håndholdt inklusion

Projektet Håndholdt Inklusion skal understøtte en målrettet og effektiv indsats overfor indsatte borgere, der har særlige udfordringer, som afholder dem fra at tage en ordinær uddannelse eller påtage sig et arbejde efter løsladelse uden denne indsats. Pt. er der frem til projektmidlerne udløber afsat to årsværk til indsatsen til metodeudvikling og arbejdsgangsudarbejdelse internt i kommunen og i samarbejdet med kriminalforsorgens institutioner herunder fængslerne.

Projektet blev planlagt og opstartet, fordi der var en forventning om, at det ville have en positiv effekt i forhold til de udsatte indsatte, fordi det antages at sikre:

 • en øget kontinuitet i borgernes forløb under og efter afsoning såvel for borgerne selv som i myndighedsarbejdet
 • at kommunen i stærkt øget omfang får styr på borgeren ved løsladelsen i forhold til bolig, økonomi, eventuelt misbrug og plan for uddannelse og beskæftigelse.
 • Videndeling mellem de involverede myndigheder
 • fastholdelse af kontakt til borgeren under indsættelsen, hvorved der sikres kontinuitet i forløb med borgeren ved løsladelsen (60 % af alle indsættelser er på fire måneder eller mindre).
 • Bedre koordinering omkring borgerne, når de i de forholdsvis lange perioder er varetægtsfængslet

Målgruppen af udsatte indsatte kan inddeles i tre kategorier:

 • Indsatte med komplekse personlige og sociale problemstillinger ud over ledighed fx misbrug, boligmangel og dårligt netværk
 • Indsatte med problemer ud over ledighed
 • Indsatte uden andre kendte udfordringer end ledighed

 

Status for deltagerne

Pt. har 78 indsatte borgere deltaget i projektet og af dem er 60 løsladt og 18 fortsat fængslet.

Sammenfattende er hver 4. tidligere indsatte i dag selvforsørgende, mens der kun er registreret recidiv – altså ny kriminalitet – hos godt hver 8. deltager.

Status for de 60 løsladte deltagere er:

 • 15 er selvforsørgende og modtager enten løn eller SU, og 11 borgere har i kortere periode modtaget anden form for indkomst end offentlig forsørgelse.
 • 30 har været på offentlig forsørgelse siden løsladelse, heraf en dog i fleksjob
 • 4 har ukendt status i forhold til selvforsørgelse, da de har forladt projektet siden løsladelse.

Der er konstateret recidiv hos 9 deltagere, og 1 deltager modtager SU i fængslet efter en særlig ordning.

 

Eksempel på en udsat indsat

En inklusionskonsulent fra Håndholdt inklusion tager primo 2017 kontakt til ung mand uden 9.-klassesafgangsprøve, boligløs, med dagligt stofmisbrug og uden kontakt til anden familie end sin onkel. Han får i første halvår af 2017 tre domme og efterlyses desuden for ikke at møde op til afsoning. Primo 2018 gennemføres der motiverende opfølgningssamtaler hver anden til tredje uge mellem socialrådgiver i fængslet, inklusionskonsulent og den unge for at fastholde ham i forløb og plan. Andet halvår af 2018 prøveløslades han under betingelse af at skulle arbejde eller uddanne sig og tvungen misbrugsbehandling, og i august 2018 begynder han en erhvervsuddannelse, som han fortsat er i gang med.

Som i eksemplet ovenfor er der en tendens til, at længere tid og mere intens indsats øger sandsynligheden for at deltagerne bliver selvforsørgende og undgår recidiv.

Projektets resultater er skabt på 2 år og 3 måneder, og Ungeindsatsen forventer med en implementering at kunne konsolidere og videreføre de gode effekter. Med forbehold for, at der fortsat kun er gået kort tid siden deltagerne har afsluttet deres forløb, så forekommer det at have haft effekt, idet 26 % af frigivne fanger recidiverer i Danmark jf. undersøgelsen ’Retur – en nordisk undersøgelse af recidiv blandt klienter i kriminalforsorgen’. Det kun er tilfældet for 13 % af deltagerne. Foruden at mindske udgifterne til forsørgelse indenfor beskæftigelses- og socialområdet, har inklusion af denne gruppe udsatte indsatte også stor betydning for det omkringliggende samfund i forhold til at mindske kriminalitet og utryghed.

 


Økonomiske konsekvenser

Det har ingen økonomiske konsekvenser at drøfte sagen. Investeres der i implementering af Håndholdt inklusion, skal der anvendes ca. 500.000 kr. pr. år til ansættelse af en inklusionskonsulent.

 


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-02-2019

Drøftet.

21. Orientering om klagesagshåndtering i kerneområdet Alle Kan Bidrage

Orientering om klagesagshåndtering i kerneområdet Alle Kan Bidrage

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

 1. orienteringen om klagesagshåndtering i kerneområdet Alle Kan Bidrage tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Flere medlemmer af udvalget har ønsket en orientering om, hvordan kerneområdet Alle Kan Bidrage håndterer klager fra borgere.

I foråret 2018 iværksatte kerneområdet en række initiativer for at styrke klagehåndteringen. Der blev implementeret interne processer for at sikre kvaliteten af svar på klagerne, og der blev skabt overblik over antal klager, typen af klager og sagsbehandlingstid. Klagen skal som hovedregel behandles og besvares inden for en uge. Svarfristen har dog ikke kunnet overholdes konsekvent.

Klagehåndteringen og antallet af klager
Fra og med den 1. maj 2018 har afdelingerne registreret skriftlige klager i et oversigtsark. Afdelingerne har dog kun registreret skriftlige henvendelser af en vis tyngde som klager. Mundtlige klager er ikke registreret. Administrationen skønner, at der samlet set er én skriftlig klage om dagen i gennemsnit, hvis samtlige henvendelser vedrørende også mindre utilfredsheder mv. medregnes.

Øget produktion i jobcentret kan give flere klager
Det er værd at bemærke, at jobcentrets produktion i form af jobrettede samtaler og aktive tilbud er steget markant gennem 2018, og det kan potentielt medføre flere klager. Med øget borgerkontakt er flere borgere desuden også blevet vejledt om deres klagemulighed, og det vil i sig selv kunne generere klager. Disse nøgletal illustrerer den øgede effektivitet i jobcentret:

 • Pr maj 2018 holdt jobcentret 120 samtaler om dagen. Pr november 2018 var tallet oppe på 200 samtaler om dagen.
 • Pr november 2017 var 1.800 borgere i tilbud eller aktivering. Pr november 2018 var tallet 2.822.
 • Pr februar 2019 er der ca. 100 afgørelser dagligt i Ydelsesservice.

Det giver samlet set 300 kontakter om dagen, som potentielt kan udløse en klage. Én klage om dagen kan siges at være en klage for meget, men omfanget skal ses i relation til de 300 borgerkontakter, som jobcenter og Ydelsescenteret har hver dag.

ABC-modellen
Alle Kan Bidrage har fra efteråret 2018 arbejdet med implementering af en ny model for klagesagshåndtering, ABC-modellen: Modellen kendes bl.a. fra Roskilde Kommune, hvor den har medvirket til at nedbringe antallet af klager.

ABC-modellen har tre trin med afsæt i en konstruktiv tilgang til klagen. Den indebærer:

A)     direkte og mundtlig kontakt til borgeren efter klagen er modtaget

B)     efterfølgende inddragelse af relevante medarbejdere i forhold til bearbejdelse af borgerens klage

C)    derefter en hurtig mundtlig tilbagevenden til borgeren med henblik på afklaring af, hvordan klagen skal afsluttes, herunder om borgeren ønsker et skriftligt svar.

Hvis dialog med borgeren ikke løser problemstillingen, og borgeren fortsat ønsker at klage, kan borgeren i en række tilfælde indbringe sagen for Ankestyrelsen. Det gælder for de afgørelser, hvor der er hjemmel for at anke sagen.

Med modellen bliver medarbejderen mere opmærksom på at forebygge situationer, der kan føre til en klage, og modellen medvirker til en mere smidig dialog med borgeren. ABC-modellen og den mundtlige dialog med borgeren har konkret medført, at borgeren har frafaldet klagen i nogen af sagerne.

Opkvalificering af medarbejdere og ledere
Der er gennemført undervisning i kerneområdet i klagesagshåndtering ultimo 2018 og primo 2019, herunder i ABC-metoden. Desuden er der gennemført undervisning af medarbejderne i forvaltningsret, hvilket må forventes at styrke de faglige forudsætninger for at undgå at lave fejl, der efterfølgende vil kunne ende med klager. Undervisning af ledere og medarbejdere videreføres i 2019. Herudover vil tiltag i 2019 med faglig opkvalificering af lederne i et bredt perspektiv optimere effekten af bl.a. ledernes sparring med medarbejderne i dagligdagen. Også dette forventes at kunne styrke fagligheden og indebære en positiv effekt i forhold til klager.

Klager og brugerundersøgelser bidrager til at belyse sagsbehandlingen
Borgeres tilbagemeldinger kan indeholde værdifuld viden, der kan forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen. Det gælder også for klager fra borgerne, idet de kan belyse uhensigtsmæssig eller fejlagtig sagsbehandling, som kerneområdet skal rette op på.

Foruden registrering af klagesager vil kerneområdet i 2019 gennemføre brugerundersøgelser for ad den vej at indhente værdifuld viden om borgernes oplevelser i forhold til sagsbehandlingen. Resultaterne herfra vil blandt andet indgå i overvejelser om initiativer i forhold til optimering af sagsbehandlingen og tiltag, der skal nedbringe antallet af klager.


Økonomiske konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have miljø- eller klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 26-02-2019

Taget til efterretning.caseno19-4193_#4833849_v1_registrerede skriftlige klager.docx

Bilag

Registrerede skriftlige klager


22. Orienteringer til mødet den 26.februar 2019

Orienteringer til mødet den 26.februar 2019

Beskrivelse af sagen
 • Eventuelle orienteringer fra formanden
 • Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
 • Eventuelle orienteringer fra direktionen

 

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget

 

26. marts

Dialogmøde om investeringer på uddannelses- og beskæftigelsesområdet (1 time)
 

Fællessager

 • Orientering om budget 2019
 • Budgetproces 2020-2023, herunder indhold i politikområder mhb på prioritering
 • Beslutning Budget 2020-2023 - effektiviseringer og besparelser
 • Beslutning om strategi for understøtning af socialøkonomiske virksomheder
   

Sager fra Alle Kan Bidrage

 • Godkendelse af integrationsrådets årsberetning
 • Godkendelse af to nye medlemmer til integrationsrådet
 • Orientering om spørgeskemaundersøgelse om borgeres og virksomheders tilfredshed med jobcentrets services
   

Sager fra Uddannelse til Alle Unge

 • Drøftelse af status på virksomhedsrettet partnerskabsaftale
 • Drøftelse af projektudvalgets anbefalinger den kommunale ungeindsats jf. Aftalen om bedre veje til uddannelse og job
 • Samarbejdsaftale mellem Holbæk Kommune og professionshøjskolen Absalon

30. april 

Dialogmøde med Integrationsrådet
 

Fællessager

 • Orientering om budget 2019
 • Budgetrevision 2
 • Budgetproces 2020-2023, herunder med befolkningsprognose samt prioritering på de enkelte politikområder
 • Drøftelse af borgerrådgiverens årsberetning
 • Drøftelse af status på indsatsen i Agervang
 • Drøftelse af Holbæk Kommunes brug af mentorer i beskæftigelsesindsatsen

 

Sager fra Alle Kan Bidrage

 • Drøftelse af status på Beskæftigelsesplan 2019
 • Beslutning om at iværksætte trin to i beskæftigelsesindsatsen i Vangkvarteret (alternativt: orientering om status på beskæftigelsesindsatsen i Vangkvarteret)

 
Sager fra Uddannelse til Alle Unge


28. maj

Fællessager

 • Orientering om budget 2019
 • Budgetproces 2020-2023, udvalgets sidste mulighed for ændringer

 

Sager fra Alle Kan Bidrage

 

Sager fra Uddannelse til Alle Unge

 • Status på uddannelsesplan 2019
23. Underskriftsark

Underskriftsark