UDVALG

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.16 - Kanalstræde - Mødecenter

STARTTIDSPUNKT

04-02-2019 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

04-02-2019 17:30:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til mødet den 4. februar 2019
2. Beslutning om Budgetrevision 1 2019
3. Drøftelse af budget 2020-2023
4. Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer
5. Beslutning om handleplaner for ydelsesområderne uddannelseshjælp, sygedagpenge og førtidspension
6. Beslutning om vision, mission og administrationsgrundlag for kontrolindsatsen
7. Beslutning om ramme for Holbæk Ungdomsråd
8. Beslutning om kommissorium for en strategi for understøttelse af socialøkonomiske virksomheder
9. Orientering om årsrapport for handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering
10. Orienteringssag om konsekvenser af ungdomskriminalitetsnævn
11. Orientering om ansøgning AP Møllers socialfond
12. Orienteringer
13. Underskriftsark1. Godkendelse af dagsorden til mødet den 4. februar 2019

Godkendelse af dagsorden til mødet den 4. februar 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

1. dagsordenen til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 4. februar 2019

godkendes.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 04-02-2019

Godkendt.

2. Beslutning om Budgetrevision 1 2019

Beslutning om Budgetrevision 1 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at

 1. at budgetrevision 1 godkendes
 2. omplaceringerne i bilag 1 godkendes

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgning i 2019

 

Budgetrevisioner

Dette er den første af fire budgetrevisioner i 2019.

 

Formålet med budgetrevisionerne er, at Kommunalbestyrelsen får et overblik over kommunens samlede økonomi – herunder forventningerne til årets forbrug. Det er også ved budgetrevisionerne, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at omprioritere budget mellem politikområderne.

Når der flyttes budgetter mellem politikområder, kaldes det en omplacering.

Når der tages penge op af kassen eller lægges penge i kassen, kaldes det en tillægsbevilling. Jævnfør det 3. styringsprincip for Holbæk Kommune gives der kun kassefinansieret tillægsbevilling som følge af merudgift til midtvejsreguleringen af kommunale bloktilskud.

 

Budgetrevision 1 ligger så tidligt på året, at det er for tidligt at estimere, så derfor er forventningen til årets forbrug som udgangspunkt lig med budgettet. Budgetrevision 1 anvendes primært til konsekvensrettelser i forhold til 2018 samt indarbejdelse af beslutninger truffet efter budgetvedtagelsen for 2019.

 

Den anden og den tredje budgetrevision behandles i Kommunalbestyrelsen i henholdsvis maj og september måned. Ved disse budgetrevisioner præsenteres Kommunalbestyrelsen for det forventede årsforbrug, og administrationen indstiller om nødvendigt omprioriteringer af budgettet.

 

Den fjerde og sidste budgetrevision udarbejdes på samme måde som budgetrevision 2 og 3. Herudover vil buffer afsat til uforudsete udgifter blive fordelt i det omfang, der er brug for det. Budgetrevision 4 behandles i Kommunalbestyrelsen i december.

 

Udgiftsdrivere

På de stående udvalgsmøder præsenteres udgiftsdrivere.

Udgiftsdriverne skal give overblik og indblik i de væsentligste dele af udvalgets økonomi.

Udgiftsdriverne vil være koblet til budgetforudsætningerne, og skal gøre det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på hvert politikområde.

 

Budgetrevision 1

Her ved budgetrevision 1 foretages der alene tilpasninger på to punkter.

 1. Konsekvensrettelser af ændringer foretaget i 2018, som ikke er indarbejdet i 2019
 2. Beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen efter budgetvedtagelsen om anvendelsen af et beløb.

Nedenfor er omplaceringerne og beslutningerne truffet i Kommunalbestyrelsen kort beskrevet. I bilag 1 er et overblik over omplaceringer mellem politiområder.

I bilag 2 er der en mere uddybende forklaring på omplaceringerne.

Omplaceringerne og de nye beslutninger vil indgå i det korrigerede budget.

 

Omplaceringer

Omplaceringerne i år vedrører primært konsekvensrettelser i forhold til ændringer foretaget i 2018, som ikke nåede med i oprindeligt budget for 2019. Det indstilles blandt andet, at der overføres 4 mio. kr. til administrationen på ”Alle kan bidrages” område fra øvrige områder. Herudover udmøntes en række puljemidler og der flyttes budgetter, som følge af en sammenlægning af Vej og Park og Teknisk Service. 

 

Beslutninger efter budgetvedtagelsen

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. oktober 2018 blev det besluttet at tilføre Holbæk i Pinsen yderligere 450.000 kr. i 2019 og 2020 og reducere budgettet tilsvarende i 2021. Så over en treårig periode er beslutningen udgiftsneutral. Budgettet øges dog i 2019 og er foreslået finansieret af overførte midler fra 2019.

 

Kendt viden fra budgetrevision 4 2018

Ved budgetrevision 4 i 2018 var der en række områder der var økonomisk udfordret og som også forventes at være økonomisk udfordret i 2019. Det drejer sig om:

 • Folkeskolerne
 • Socialudvalgets område generelt
 • Mellemkommunale refusioner på ældreområdet
 • Sygedagpenge og førtidspension

Der er derfor igangsat en række handleplaner med henblik på budgetoverholdelse på områderne, som er behandlet i de stående udvalg i januar måned.

 

Ny viden siden vedtagelsen af budgettet

Siden budgetvedtagelsen er der sket nogle ændringer, som får indflydelse på udgifter og indtægter og serviceramme i 2019. Det drejer sig om:

 

 • Der omplaceres 3 mio. kr. fra seniorjob og fleksjob til Administration under Økonomiudvalget på Alle kan Bidrage. Beløbet omplaceres for at sikre, at der ikke bliver merforbrug på administrationen i 2019. Beløbet flyttes fra ikke-service til service og øger altså udgifterne på service, hvis budgetterne overholdes.
 • Der omplaceres 1,8 mio. kr. fra ikke service til service vedrørende ny beregning af pris x mængde på Sundhedsområdet. Budgettet til denne beregning var i det oprindelige budget placeret på ikke service.
 • Derudover omplaceres internt på Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 2,3 mio. kr. fra service til ikke service vedrørende IT-udgifter.
 • Holbæk Kommune får en yderligere indtægt på udligningen på 10 mio. kr. Beløbet gives som en overgangsordning 2019 og 2020 og dækker over en kompensation på en kontoplanændring på ældre og voksenspecialområdet, som betød lavere indtægter til blandt andet Holbæk Kommune. Beløbet øger ikke servicerammen i 2019.
 • Holbæk Kommune får 0,2 mio. kr. mindre på statstilskuddet. Skyldes at kommunerne kollektivt bliver sanktioneret for samlet set at have sat skatten op.
 • Der forventes mindreudgifter på administrationsbidrag til Udbetaling Danmark på 2,2 mio. kr. Dette mindsker presset på servicerammen med 2,2 mio. kr.
 • Der er et forventet merforbrug på serviceudgifter på Uddannelse til alle unges område på 2,3 mio. kr. på Administration. Mentorer skal bogføres på administration og ikke som Holbæk Kommune plejer at gøre, som forsørgelsesudgift. Da der på administration ikke er refusion beløbet forventes der et merforbrug. Herudover betyder ændringen, at der omplaceres budget fra ikke-service til service 0,5 mio. kr. Dette betyder et øget pres på servicerammen på i alt 2,8 mio. kr.

Ovenstående viden vil indgå i skøn ved BR2, som forelægges Kommunalbestyrelsen i maj måned.

Hvis der kommer yderligere udfordringer i løbet af året, vil administrationen løbende indstille forslag til handlinger, der sikrer, at budgettet overholdes.

 

Serviceudgifter

De nye viden beskrevet ovenfor påvirker ikke driftsbudgettet samlet set, men balancen mellem driftsudgifter indenfor servicerammen og udenfor servicerammen er ændret. Det samlede pres på servicerammen kan med dette opgøres til 3,2 mio. kr.

Hvis udgifterne inden for servicerammen skal holdes på ovenstående niveau forudsættes der - udover budgetoverholdelse – at der overføres lige så store beløb til 2020, som der forventes overført til 2019. På baggrund af BR4 forventedes der overført ca. 55 mio. kr. til 2019. For at holde overskuddet i forhold til servicerammen, skal der så også overføres 55 mio. kr. til 2020. Dette skal ses i lyset af, at der er indstillet anvendt overførsler fra 2018 på folkeskoleområdet til at dække det forventede merforbrug på området.

 

 

Budget 2019

Herunder er en oversigt over budgettet for 2019 og forventet forbrug 2018. Den første kolonne viser det forventede forbrug på drift i 2018 i 2019-priser på baggrund af oktober data. De øvrige budgetposter fremskrives ikke mellem årene, og indgår derfor ikke i tabellen. Den anden kolonne med oprindeligt budget 2019 viser budgettet, som det ligger i Økonomisystemet i januar 2019.

 

 

 

Mio. kr.

Forventet forbrug

Oprindeligt

Forskel

2019-priser

BR4 2018

Budget 2019

 

Indtægter

 

-4.433,8

 

Drift i alt

4.108,8

4.148,9

-40,0

-Økonomiudvalget

468,9

580,1

-111,1

-Børn og Skole

967,7

897,3

70,5

-Ældre og Sundhed

811,9

845,8

-33,9

-Socialudvalget

648,6

634,0

14,6

-Beskæftigelse og Uddannelse

975,7

952,7

23,0

-Klima og Miljø

124,0

129,1

-5,1

-Kultur og Fritid

112,0

109,9

2,1

Renter

 

25,1

 

Anlæg

 

170,0

 

Finansiering

 

74,2

 

 

 

 

 

Resultat i alt

 

-15,6

 

 

 

 

 

Ændring af kassebeholdning

 

15,6

 

Forøgelse (+), Forbrug (-)

 

Tabellen viser i der i budget 2019 er plads til forbrug på 40 mio. kr. mere end forbruget i 2018 forventes at blive. De store afvigelser på enkelte udvalg, skyldes at budgetterne til ejendomme er flyttet til Økonomiudvalget fra de øvrige udvalg.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 04-02-2019

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.caseno19-1330_#4819923_v1_bilag 1 - omplaceringer.pdf.pdf
caseno19-1330_#4819922_v1_bilag 2.pdf.pdf

Bilag

Bilag 1 - omplaceringer.pdf
Bilag 2.pdf


3. Drøftelse af budget 2020-2023

Drøftelse af budget 2020-2023

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftelsessag

 


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. udvalgets økonomiske ramme for 2020 drøftes i forhold til betydningen for budget 2020
 2. budget på politikområderne, set i forhold til mulige prioriteringer gennemgås og drøftes

 


Beskrivelse af sagen

De økonomiske rammer for udvalget bliver drøftet i forhold til, hvad de betyder for budget 2020-2023. Udvalget drøfter forskelle og ligheder i hele udvalgets budget i forhold til 2018 og 2019.

 

Derudover fortsætter beskrivelse af politikområderne med henblik på eventuel prioritering senere på foråret. Det er væsentligt for drøftelserne, at den overvejende del af udvalgets budget består af overførselsindkomster. Beskrivelsen vil, i det omfang det er muligt, have fokus på, hvor det er muligt at ændre på aktiviteterne, og hvor det ikke er muligt af hensyn til lovgivning, serviceniveau mv.

 

Udvalget skal være færdige med deres bidrag til budget 2020-2023 på mødet i maj. Herefter indarbejder administrationen udvalgets budgetforslag i økonomisystemet, og budgetbemærkningerne udarbejdes til fremlæggelse på budgetcamp og 1. behandling.

 


Økonomiske konsekvenser

Drøftelsen af budget 2020-2023 vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser.

 


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 04-02-2019

Drøftet.

4. Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Drøftelse af budget 2020-2023 - forslag til effektiviseringer

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget Ældre og Sundhed, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Socialudvalget og Økonomiudvalget

Drøftelsessag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. effektiviseringsforslag på udvalgets område med økonomisk effekt for budget 2020 drøftes

Beskrivelse af sagen

Proces for effektiviserings- og besparelsesstrategien

Med budgetaftalen for 2018 igangsatte Byrådet en effektiviserings- og besparelsesstrategi, der årligt skal realisere 28 mio. kr. (svarende til omtrent 1% af serviceudgifterne). Strategien blev foldet ud på møde i Kommunalbestyrelsen den 21. februar 2018, pkt. 21.

På baggrund af indstillinger fra de stående udvalg og økonomiudvalget vedtog Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2018 første række af effektiviseringer med økonomisk effekt for budget 2019.
Med henblik på næste års budget igangsættes arbejdet nu i de stående udvalg og Økonomiudvalget med drøftelse af konkrete effektiviseringsforslag.

De stående udvalg og Økonomiudvalget præsenteres for effektiviseringsforslag på deres møder i januar, februar og marts. På møderne i marts indstiller udvalgene til Økonomiudvalget, hvilke effektiviseringer de anbefaler indarbejdet. Herefter er forslagene i høring og vedtages af Kommunalbestyrelsen i maj.

Effektiviseringsforslag

Udvalgsmøder januar, februar, marts

Udvalg drøfter effektiviseringsforslag

Udvalgsmøder i marts

Udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget, hvilke effektiviseringer, der skal indarbejdes

Økonomiudvalgsmøde i april

Effektiviseringsforslagene sendes i høring

Kommunalbestyrelsesmøde i maj

Effektiviseringsforslagene vedtages

Besparelsesforslag

Udvalgsmøder i april

Udvalg drøfter eventuelt besparelsesforslag – så det samlede råderum på 28 mio.kr. til tværgående politisk prioritering bliver fundet

Udvalgsmøder i maj

Sidste drøftelse af alle budgetforslag, inklusive eventuelle forslag til besparelser

 

Effektiviserings- og besparelsesstrategiens måltal for budget 2020

I forbindelse med fastsættelsen af de økonomiske rammer for budget 2020, blev måltallene for effektiviserings- og besparelsesstrategien samtidig vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019.

Måltallene for 2020 tager sit udgangspunkt i de måltal, der blev meldt ud i forbindelse med rammeudmeldingen for 2019. Disse måltal blev fordelt på baggrund af blandt andet politikområdernes:

-          andel af servicerammen

-          udvikling i udgiftsniveauet

-          udgiftsniveau sammenlignet med andre kommuner

På fundamentet af udmeldingen fra sidste år, er effektiviserings- og besparelsesstrategien i budget 2020 blevet justeret ud fra en administrativ vurdering af, hvad der er realistisk på enkelte politikområder.

Måltallene for budget 2020 ses i nedenstående skema:

Udvalg og politikområder

 

 

i mio. kr.

Måltal

 

Måltal

Minus profil fra 2019

Økonomiudvalget

-3,0

-2,5

Politisk organisation

 

 

Administration

-3,0

-2,5

Erhverv og turisme

 

 

Ejendomme

 

 

 

 

 

Udvalget for børn og skole

-6,5

-6,2

Skole 0-9 klasse

-3,0

-2,7

Almene dagtilbud

-3,0

-3,0

Sundhed for børn og unge

-0,5

-0,5

 

 

 

Udvalget for ældre og sundhed

-10,0

-9,0

Sundhed

-1,0

-0,5

Ældre

-9,0

-8,5

 

 

 

Udvalget Klima og Miljø

-2,5

-2,5

Miljø og planer

 

 

Kommunale veje og trafik

-2,5

-2,5

 

 

 

Udvalget for beskæftigelse og uddannelse

-1,5

-2,3

Dagundervisning

-0,5

-1,3

Beskæftigelse og uddannelse

-1,0

-1,0

 

 

 

Socialudvalget

-2,0

-1,7

Børnespecialområdet

-1,5

-1,2

Voksenspecialområdet

-0,5

-0,5

 

 

 

Udvalget for Kultur og Fritid

-2,5

-1,8

Kultur og Fritid

-2,5

-1,8

 

 

 

I alt

-28,0

-26,0

 

I den grå kolonne ses fordelingen af det samlede måltal for 2020 på 28 mio. kr. på udvalg og politikområder.

Da der allerede er vedtaget effektiviseringer og besparelser i forbindelse med budget 2019, som har en økonomisk betydning for budget 2020, ses det justerede måltal i den hvide kolonne. Det er måltallet i den hvide kolonne, som udvalgene skal opfylde.

 

Drøftelse af effektiviseringsforslag

På mødet præsenteres og drøftes de første udkast til effektiviseringer på udvalgets område.

Det er ambitionen, at hele udvalgets måltal findes via effektiviseringer. I det omfang, det ikke kan lade sig gøre, kan det blive nødvendigt, at udvalget udarbejder forslag til besparelser, så råderummet nås. Det vil i givet fald først ske på møderne i april og maj, og forslagene vil indgå i budgetprocessen på linje med øvrige forslag til ændringer i budgettet.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke umiddelbart nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 16. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019

 


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 04-02-2019

Drøftet.

5. Beslutning om handleplaner for ydelsesområderne uddannelseshjælp, sygedagpenge og førtidspension

Beslutning om handleplaner for ydelsesområderne uddannelseshjælp, sygedagpenge og førtidspension

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. handleplan for ydelsesområdet uddannelseshjælp godkendes
 2. handleplan for ydelsesområdet sygedagpenge godkendes
 3. handleplan for ydelsesområdet førtidspension godkendes

 


Beskrivelse af sagen

I forbindelse med godkendelsen af BR4 2018 fremgik det, at flere af de stående udvalg kan forvente merforbrug i 2019. Derfor besluttede Kommunalbestyrelsen, at de relevante udvalg primo 2019 skal godkende handleplaner for, hvordan de forventede økonomiske udfordringer i udvalgene imødegås. For Udvalget Beskæftigelse og Uddannelse gælder, at der samlet set forventes et merforbrug på 23,7 mio. kr. på forsørgelsesområderne uddannelseshjælp, sygedagpenge og førtidspension, som forventes udlignet af effekten af de handleplaner, der fremstilles i denne sag. Handleplaner for de tre forsørgelsesområder fremlægges herunder til udvalgets godkendelse.

 

Handleplan for ydelsesområdet uddannelseshjælp

Uddannelseshjælp forventes at have et merforbrug på 5.8 mio. kr. Udfordringer er blandt andet en tilgang af flere udfordrede unge i kombination med besparelser, der har resulteret i færre tilbud mm.

 

Initiativer, der skal imødegå den økonomiske udfordring:

 • Virksomhedspraktikforløb – skal tilbydes betydelig flere unge
 • Forberedende Uddannelse (FGU) – starter august 2019
 • Broen til Uddannelse – Højeste antal deltagere og dermed størst effekt i 2019
 • Nye tilgange: Fx intensive forløb, flere i nytteindsats
 • Tilbud efter no cure no pay-modellen - fra april 2019
 • Ny modtagelse i én indgang – vende flere i døren, fra 1/2
 • Mere fleksibilitet pga. bortfald af refusioner fra 1/1
 • En forventning om mere frihed ved regelsanering i beskæftigelsesindsatsen

 

Handleplan for ydelsesområdet sygedagpenge

Sygedagpengeområdet forventes at have et merforbrug på 10 mio. kr. Udfordringerne er blandt andet, at antallet af sygedagpengesager er steget kraftigt hen over efteråret, selv om antallet af påbegyndte forløb er faldende. Arbejdet med sagerne er derfor ikke optimalt, og der er behov for tiltag, der kan styrke sagsbehandlingen.

 

Initiativer, der skal imødegå den økonomiske udfordring:

 • Styrkelse af ledelsen i sygedagpengeindsatsen
 • Indhyring af vikarer (allerede fra 2018) for at mindske antallet af ”uberørte” nye sager
 • Rekruttering af nye medarbejdere i henhold til investeringsstrategien
 • Tættere ledelsesmæssig opfølgning på den enkelte sagsbehandler
 • Fokusering af de faglige koordinatorers indsats
 • Flere aktive tilbud til borgere
 • Skrivebordsnær og sagsfokuseret kompetenceudvikling
 • Milepælsplan i sagshåndteringen

 

Sygedagpengeindsatsen har fået politisk godkendelse til at investere i flere medarbejdere. Administrationen vurderer, at der med investeringen og med handleplanen er iværksat tilstrækkeligt med initiativer til at vende udviklingen.

 

Handleplan for ydelsesområdet førtidspension

Førtidspensionsområdet forventes at have et merforbrug på 7,9 mio. kr. Udfordringerne på området er blandt andet flere tilkendelser, end der er budget til. Hvis der ikke sker en reduktion i antallet af nye tilkendelser, forventes antallet af førtidspensionister at stige med 70 ekstra personer i 2019. Det har også betydning, at afgangen til folkepension vil blive mindre i 2019, fordi pensionsalderen hæves fra 65 til 65,5 år.
 

Initiativer, der skal imødegå den økonomiske udfordring

Antallet af nye tilkendelser af førtidspension er i høj grad bestemt af, hvor mange langtidsforsørgede, der er i Holbæk kommune. Borgere, der søger førtidspension, er nemlig typisk langtidsforsørgede på en anden ydelse, før de får tilkendt førtidspension. Antallet af langtidsforsørgede begyndte først at falde i midten af 2018. Derfor kan denne positive udvikling kun få beskeden effekt i 2019. Det betyder, at merudgiften på førtidspensionsområdet skal finansieres gennem bedre effekter på andre forsørgelsesområder:

 

 • Modtagere af a-dagpenge: Sæsonledigheden i Holbæk er højere end landsgennemsnittet. Derfor vil kerneområdet Alle Kan Bidrage sætte en tidligere indsats i værk for sæsonledige borgere, så de kommer hurtigere tilbage i job. Målet er, at sæsonledigheden i Holbæk når ned på landsniveauet, og at kommunen dermed vil spare 4 mio. kr. i forsørgelsesudgifter i 2019.
 • Integrationsydelse: I 2019 vil borgere på integrationsydelse blive fulgt endnu tættere, og forventningen er, at det vil medføre mindreudgifter. Administrationen vurderer, at en ekstra indsats vil få flere borgere på integrationsydelse i job, og at forsørgelsesudgiften vil falde med 5,4 mio. kr.

Samlet set vurderer administrationen, at en styrket indsats på områderne a-dagpengemodtagere og borgere på integrationsydelse kan sikre, at det samlede forsørgelsesbudget overholdes.

 


Økonomiske konsekvenser

Hvis handleplanerne har den forventede effekt, vurderes de at udligne det estimerede merforbrug på 23,7 mio. kr. på forsørgelsesområderne uddannelseshjælp, sygedagpenge og førtidspension.

 


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 04-02-2019

Indstilles godkendt.caseno19-2633_#4815977_v2_handleplan sygedagpenge.pptx.pdf
caseno19-2633_#4818766_v1_handleplan uddannelseshjælp - dj.pdf.pdf
caseno19-2633_#4815973_v2_handleplan førtidspension.pptx.pdf

Bilag

Handleplan sygedagpenge.pptx
Handleplan Uddannelseshjælp - DJ.pdf
Handleplan førtidspension.pptx


6. Beslutning om vision, mission og administrationsgrundlag for kontrolindsatsen

Beslutning om vision, mission og administrationsgrundlag for kontrolindsatsen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Uddannelse og Beskæftigelse

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Vision og mission for kontrolindsatsen godkendes
 2. Nyt administrationsgrundlag for kontrolindsatsen godkendes

Beskrivelse af sagen

Kontrolindsatsen er opgaven med at forebygge og forhindre fejludbetalinger og snyd med sociale ydelser.

I de seneste år er der sket ændringer i selve kontrolopgaven samt i samarbejdsflader. Derfor forelægger administrationen en vision og mission samt et nyt administrationsgrundlag for kontrolindsatsen til politisk godkendelse.

Kontrolopgaven løftes af Kontrolgruppen under Ydelsesservice og omfatter både borgerrettede og virksomhedsrettede indsatser med samarbejdsflader i og uden for kommunen.

 

En vision og mission for kontrolindsatsen

Med en vision og en mission for kontrolindsatsen ønsker administrationen i endnu højere grad at sætte et værdigrundlag samt rammer og retning for kontrolindsatsen.

Forslaget til visionen er:

”Rette ydelse til rette borger”: Kontrolindsatsen skal sikre, at alle borgere modtager de ydelser, de er berettiget til. Hverken mere eller mindre.

Missionen består konkret af 15 korte hensigtserklæringer i forlængelse af visionen. De beskriver, hvordan kontrolindsatsen skal løftes for at indfri visionen.

 

Det nye administrationsgrundlag

Administrationsgrundlaget sætter rammerne for, hvordan kontrolopgaven udføres i Holbæk Kommune, så det sikres, at sociale ydelser udbetales på korrekt grundlag og efter de kriterier, der er fastsat i lovgivningen. Der er behov for et nyt administrationsgrundlag på grund af ændringer i kontrolopgaven, idet opgaven er bredere end tidligere. Samtidig er grundlaget og samarbejdsflader ændret markant. Internt er især Ydelsesservice fortsat en central samarbejdspartner. Eksternt samarbejder kontrolgruppen især med Udbetaling Danmark og Det fælles Datagrundlag om blandt andet registersammenkøringer og gensidig kontrol af borgeroplysninger.

Kernen i administrationsgrundlaget er de fire kontroltrin 0-3 for kontrolopgaven:

 • Kontroltrin 0: Vejledning af borgere, der søger eller påtænker at søge en ydelse
 • Kontroltrin 1: Behandling af nyansøgninger og vurdering af, om borgeren er berettiget til en ydelse
 • Kontroltrin 2: Kontrol af løbende ydelser. Sagsbehandling, hvis der skulle være ændringer i borgerens forhold
 • Kontroltrin 3: Målrettet kontrol af borgeres eller virksomheders forhold ved mistanke om snyd. Sagsbehandlingen sker på baggrund af anonyme anmeldelser, ”undringer” samt registersammenkørsler.

Redskaber til at løfte opgaven er blandt andet:

 • Handle på anonyme henvendelser/anmeldelser
 • Helhedsorienteret kontrol på udbetalinger og registersamkøring på alle ydelser
 • Virksomhedskontroller, der skal afdække fx sort arbejde
 • Servicebesøg hos sygemeldte med egen virksomhed
 • Informationskampagner

 

Til administrationsgrundlaget hører et bilag, der beskriver kontrolopgaven i forhold til tilrettelæggelse af sagsbehandlingen, samarbejde og anvendelse af forvaltningsretlige principper mv. Bilaget skal bidrage til åbenhed i forhold til, hvordan sagsbehandlingen på området tilrettelægges og hvilke principperne der ligger bag.


Bredden og omfanget af kontrolarbejdet

Den primære kontrolindsats ligger hos Kontrolgruppen under kerneområdet Alle Kan Bidrage. Men den gode og brede kontrolindsats forudsætter, at alle relevante fagområder på tværs af kommunen bidrager til kontrolarbejdet. Tværgående samarbejde indbefatter fx:

 • Kontrolgruppen bruges som sparringspartner i undringssager i forhold til borgerens modtagelse af en social ydelse
 • Samarbejde på tværs ved behov for skærpet opmærksomhed i forhold til udvalgte målgrupper.
 • Dialog og samarbejde for at øge den fælles viden om kontrolindsatsen

Bredden af kontrolarbejdet afhænger desuden af, hvor mange ressourcer, kontrolindsatsen har til rådighed. Administrationsgrundlaget er tilrettelagt, så det både kan anvendes med de ressourcer, der er til rådighed for kontrolindsatsen i dag og med en eventuel tilførsel af flere ressourcer. Kontrolindsatsen har de seneste år opnået betydelige besparelser i tilbagebetalte og sparet ydelse. Det er administrationens ønske, at der tilføres kontrolområdet yderligere to årsværk. Dette vil senere på året indgå som et led i administrationens forslag til investeringskatalog for 2020.

Til orientering er de seneste års resultater samt forventningen for 2019 følgende:

År

Resultat

 Antal årsværk i indsatsen

2016

 7.813.381 kr.

4

2017

 7.389.085 kr.

2

2018

10.000.000 kr. (est.)

2

2019

10.000.000

 

 

 

Kontrolindsatsen i 2019

En styrket kontrolindsats er ét af beskæftigelsesministerens seks beskæftigelsesrettede mål for 2019. I forlængelse af målet skal kommunerne fortsat fokusere på at forebygge, afdække og hindre socialt bedrageri, forhindre fejludbetalinger og sikre, at ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Ministerens mål er en del af Beskæftigelsesplan 2019 og kontrolindsatsen ligger således både i forlængelse af beskæftigelsesplanen og af ministermålene.

Fra 2020 vil administrationen én gang årligt give udvalget en kort bagudrettet afrapportering om årets resultater og indsatser.


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser af sagen.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 04-02-2019

Godkendt med en præcisering af punkt 2 i missionen.caseno18-46159_#4816155_v2_administrationsgrundlag for kontrolindsatsen i holbæk kommune.pdf
caseno18-46159_#4816169_v2_bilag - kontrolopgaven - til politisk godkendelse.docx.pdf
caseno18-46159_#4816171_v2_vision og mission for kontrolopgaven i holbæk kommune.pdf
caseno18-46159_#4816172_v2_økonomiske perspektiver ved en bredere kontrolindsats.pdf

Bilag

Administrationsgrundlag for kontrolindsatsen i Holbæk Kommune
Bilag - kontrolopgaven - til politisk godkendelse.docx
Vision og mission for kontrolopgaven i Holbæk Kommune
Økonomiske perspektiver ved en bredere kontrolindsats


7. Beslutning om ramme for Holbæk Ungdomsråd

Beslutning om ramme for Holbæk Ungdomsråd

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Børn og Skole, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. rammen for Holbæk Ungdomsråd godkendes.
 2. Kommunalbestyrelsen udpeger to unge-ambassadører blandt kommunalbestyrelsens medlemmer, der har til opgave at hjælpe med dialogen mellem unge og politikere.

Beskrivelse af sagen

En god dialog mellem unge og politikere kan medvirke til at forbedre grundlaget for politiske beslutninger i kommunen, som har betydning for unge. Derudover kan det medvirke til udvikling af de unges demokratiske dannelse.

Det daværende byråd etablerede i 2010 Holbæk Ungdomsbyråd, der skulle skabe dialog mellem unge og politikere. Formålet var:

"…at understøtte byrådets ønske om at styrke borgernes demokratiske engagement og indflydelse og (…) skabe en platform, hvor de unge i fællesskab får lejlighed til at drøfte og planlægge, hvad de i fællesskab vil arbejde for at gennemføre".

Ungdomsbyrådet skulle fungere som en samarbejdspartner til det voksne byråd ved at komme med input til de sager på politikernes dagsorden, der vedrørte unge. Valget af ungdomsbyrådet blev lagt ud til skolernes elevråd, som hvert år skulle vælge én fra elevrådet eller afholde valg blandt alle skolens elever.

Ungdomsbyrådet arbejder i dag mere uformelt og projektorienteret, og de unge kommer med i ungdomsbyrådet, hvis de har lyst til at være med. Fokus for ungdomsbyrådet er konkrete aktiviteter, som engagerer andre unge i dialog om unges skole, uddannelsesmuligheder og fritids- og hverdagsliv som for eksempel Folkemødet, Jagten på de gode idéer og Demokratidagen. Aktiviteter, der er med til at skabe dialog mellem unge og politikere om det gode ungdomsliv. Ungdomsbyrådet arbejder også med at skabe fysiske rum til unge. De har været med til at udvikle Filmtorvet/Holbæk UngeByrum og arbejder på nuværende tidspunkt på at etablere et ungdomshus.

Der er således en væsentlig forskel mellem den oprindelige struktur og arbejdsform for ungdomsbyrådet og så praksis i dag. Der er derfor udarbejdet et forslag til en ny ramme i samarbejde med ungdomsbyrådet, der blev drøftet med Udvalget for Børn og Skole og Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 5. december 2018.

I forslaget bliver der foreslået følgende formål for ungdomsrådet. Ungdomsrådet skal bidrage til, at:

 • Alle unge har en stemme i den offentlige debat og bliver inddraget i demokratiske processer og politiske spørgsmål ved, at rådet er talerør for de unge i kommunen.
 • Alle unge bliver en del af fællesskaber, der fremmer medborgerskab, både kulturelt og politisk.
 • Alle unge fuldfører en kompetencegivende uddannelse.
 • Unge med fysiske, psykiske og/eller sociale problemer får den hjælp, som de har brug for.

 Derudover er de væsentligste ændringer i forhold til det oplæg, der blev vedtaget i 2010, at:

 • Holbæk Ungdomsbyråd skifter navn til Holbæk Ungdomsråd.
 • Kommunalbestyrelsen udpeger to unge-ambassadører blandt kommunalbestyrelsens medlemmer, der har til opgave at hjælpe med dialogen mellem unge og politikere.

En model kunne være, at der peges på en unge-ambassadør fra henholdsvis Udvalget for Børn og Skole og Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse.

Aldersgruppen for at være med ændres til 14-25 år, og alle unge i aldersgruppen, som er bosiddende i Holbæk Kommune, kan deltage i Ungdomsrådets arbejde.

Forslag til ramme for Holbæk Ungdomsråd er vedlagt som bilag.

 


Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Lovgrundlag – link

Ungdomsskoleloven


Sagshistorik, henvisninger

Møde i Holbæk Byråd den 28. november 2010, pkt. 240: Etablering af Holbæk Ungdomsbyråd


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 04-02-2019

Indstilles godkendt, idet det overlades til ungdomsrådet at indgå aftale med to medlemmer af Kommunalbestyrelsen, der kan være ambassadører.

Det indstilles, at rammen for ungdomsrådet evalueres efter et år.

 caseno18-47156_#4810114_v1_forslag til ramme for holbæk ungdomsråd.pdf

Bilag

Forslag til ramme for Holbæk Ungdomsråd


8. Beslutning om kommissorium for en strategi for understøttelse af socialøkonomiske virksomheder

Beslutning om kommissorium for en strategi for understøttelse af socialøkonomiske virksomheder

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. kommissoriet for en strategi for understøttelse af socialøkonomiske virksomheder godkendes.

Beskrivelse af sagen

På mødet den 27.09.2018 havde Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, en temadrøftelse af socialøkonomi. Udvalget besluttede i den forbindelse, at der skal udarbejdes en strategi for kommunens understøttelse af socialøkonomiske virksomheder. Som led i dette arbejde forelægger administrationen et kommissorium for udarbejdelse af denne strategi samt en handleplan i forlængelse af strategien.

Kommissoriet

Holbæk Kommune ønsker at skabe ordinær beskæftigelse for borgere, der står helt uden for eller på kanten af arbejdsmarkedet. Som en del af indsatsen ønsker udvalget med strategien at understøtte socialøkonomiske virksomheder, der generelt har til formål at reinvestere deres overskud ved at skabe ordinær beskæftigelse i egen virksomhed for borgere, der ellers ikke ville have en plads på arbejdsmarkedet.

Kommissoriet skitserer, hvordan kommunen i forlængelse af strategien kan have en samarbejdende rolle i forhold til eksisterende socialøkonomiske virksomheder og en understøttende rolle i forhold til etablering af nye virksomheder. Kommissoriet sætter desuden det mål, at indsatsen skal medføre en årlig vækst på 10 pct. i antallet af ordinære timer i socialøkonomiske virksomheder for udsatte borgere.

 

Tidsplan for strategien

Strategi og handlingsplan skal være politisk vedtaget senest 1. juni 2019. På baggrund af handlingsplanen vedtages fornyet tidsplan.


Økonomiske konsekvenser

Realisering af strategi og handleplan vil indebære investering i en medarbejder svarende til lønomkostninger på 500.000 kr. årligt. Dertil kommer drift af samarbejde med eksisterende socialøkonomiske virksomheder på 50.000 kr. årligt.

Der er afgørende for strategien, at bevillingen til indsatsen gøres permanent, så der kan arbejdes strategisk og langsigtet med de socialøkonomiske virksomheder.

Hvis midlerne skal findes inden for rammerne af det eksisterende budget, vil det betyde nedprioritering af andre indsatser.

 


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 


Sagshistorik, henvisninger

Møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse.27.09.2018: Sag nr. 89: Drøftelse – fremme af socialøkonomiske virksomheder

 


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 04-02-2019

Indstilles godkendt, idet udvalget får forelagt forslag til finansiering af arbejdet, og kommissoriet drøftes med udsatterådet.

 caseno19-2658_#4824477_v2_kommissorium for søv.pdf

Bilag

Kommissorium for SØV


9. Orientering om årsrapport for handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Orientering om årsrapport for handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Sagsgang og sagstype

Orienteringssag

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget, Kommunalbestyrelsen.


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Orienteringen om årsrapport for Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Den 18. april 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen ”Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering”. Handlingsplanen var inden Kommunalbestyrelsens beslutning behandlet i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Kultur og Fritid samt i Socialudvalget.

Handlingsplanen er en udmøntning af anbefalingerne i Regeringens ”National handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering” om kommunale handlingsplaner. Planen er udarbejdet af en tværgående arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra kerneområderne i Holbæk Kommune samt en repræsentant fra den boligsociale helhedsplan Ladegårdsparken. Udarbejdelsen af handlingsplanen er understøttet af konsulentfirmaet Deloitte samt af Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Handlingsplanen

Handlingsplanens formål er at forebygge radikalisering og radikaliseringstendenser hos børn, unge og voksne i Holbæk Kommune ved at fremme medborgerskab og trivsel generelt. Målet er, at en stærk, koordineret og nærværende indsats tæt på borgeren i rette tid og på rette sted vil medvirke til at radikaliseringstendenser erstattes af andre og meningsfulde aktiviteter.

Handlingsplanen beskriver, hvordan der i Holbæk Kommune skal arbejdes forebyggende i forhold til at modvirke ekstremisme og radikalisering.

Derudover er handlingsplanen en beredskabsplan med klare anvisninger på, hvordan man som ansat eller borger i kommunen skal agere, hvis man oplever bekymringstegn i forhold til radikalisering.

Planen består af:

         Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

         ”Action Card”, der på en let og overskuelig måde viser, hvordan den enkelte borger eller ansatte skal handle, hvis man oplever eller er bekymret for radikalisering eller ekstremisme

         Kort sammenfatning af handlingsplanens pointer

Handlingsplanen findes på kommunens hjemmeside og Action Card kan findes i personalerum, omklædningsrum, klublokaler, fællesrum på skoler og uddannelser med videre.

 Årsrapporten

Kommunalbestyrelsen har besluttet følgende opfølgning på handlingsplan:

         Hvert år i 1. og 3. kvartal følger ledelsen i Uddannelse til Alle Unge i op på handleplanens konkrete indsatser

         Hvert år i 4. kvartal følger ledelsen i Uddannelse til Alle Unge op på handlingsplanens overordnede målsætninger, og der udarbejdes en årsrapport på baggrund af den kommunale registrering af indsatser. Denne rapport vil ligge til grund for orientering og drøftelse i de stående udvalg. Rapporten suppleres med oplysninger om antallet af henvendelser til politiet.

Årsrapporten – væsentlige pointer

Den første årsrapport gældende fra beslutningen af handlingsplanen i april 2018 og frem til december 2018 foreligger nu.

I denne periode har vi kun kunnet iagttage få og små ændringer i forhold til henvendelser om radikalisering eller ekstremisme i Holbæk Kommune. Der har været et par henvendelser om unge i mistrivsel, hvor kendskab til forebyggelsesplanen har været udslagsgivende for henvendelserne.

Konkret er der arbejdet både med det enkelte individ og med de sociale sammenhænge, han eller hun indgår i.

Det fremgår af årsrapporten, at der i perioden har været fire helt konkrete henvendelser på baggrund af handlingsplanen og dens action-card. Der er tale om én henvendelse, der relaterer til religiøs radikalisering, to henvendelser, der relaterer til højre-radikalisering og én, der relaterer til en generel trivselsproblematik med en bekymring om, hvorvidt dette fører til radikalisering.

Samlet set har handlingsplanen vist sig som et værdifuldt værktøj til at tydeliggøre indsatser i forhold til specifikke målgrupper. Desuden fungerer planen som et værktøj til at orientere sig i beskyttende faktorer og risikoindikatorer og til at bringe de beskyttende faktorer i spil, hvor det er muligt – og så tidligt som muligt.

Kendskab til handlingsplanen

SSP-konsulenterne har haft – og har fortsat - et stort ansvar for at udbrede kendskabet til ”Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering”. De samarbejder i forvejen bredt med kerneområderne, ligesom de har et indgående samarbejde med blandt andre forældre, foreninger, kriminalforsorgen og de boligsociale helhedsplaner.

SSP-konsulenterne har i forbindelse med udbredelsen af handlingsplanen arbejdet med forskellige formidlingsformer. Der har i de fleste tilfælde været tale om oplæg for og dialog med medarbejdergrupper. Dialogen har bl.a. kunne indeholde en drøftelse af de små ting, man som medarbejder og borger kan være opmærksom på. Det kan f.eks. være unge, der opholder sig i boligområdet i formiddagstimerne, hvor de burde være i skole.

I nogle fora – bl.a. på flere af skolerne – har oplægget om handlingsplanen været suppleret af arbejdet med forskellige cases, der kan medvirke til at skærpe medarbejdernes opmærksomhed over for bekymringstegn og de handlinger, der ligger i forlængelse af bekymringen.

Arbejdet med at udbrede kendskabet til ”Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering” afsluttes ikke. Der skal til stadighed være bevidsthed om, at det er et fælles ansvar at have fokus på de opmærksomhedspunkter handlingsplanen adresserer.


Økonomiske konsekvenser

Implementeringen af handlingsplanen sker inden for den eksisterende økonomiske ramme


Lovgrundlag – link

Regeringen: Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering, National Handlingsplan 2016

Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering. Kort, mellemlang og lang version

 


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, 19. marts 2018

Socialudvalget, 20. marts 2018

Udvalget for Børn og Skole, 21. marts 2018

Udvalget for Kultur og Fritid, 21. marts 2018

Kommunalbestyrelsen, 18. april 2018

Beslutning om handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering


Bilag

 


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 04-02-2019

Indstilles taget til efterretning.

 caseno18-10476_#4807951_v1_årsrapport for handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering.pdf

Bilag

Årsrapport for handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering


10. Orienteringssag om konsekvenser af ungdomskriminalitetsnævn

Orienteringssag om konsekvenser af ungdomskriminalitetsnævn

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag


Indstilling

Direktør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

 1. orienteringen om konsekvenser af reform af indsats mod ungdomskriminalitet tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Den 1. januar 2019 trådte lov af 27.  december 2018 om bekæmpelse af ungdomskriminalitet i kraft. Formålet med loven er at forebygge ungdomskriminalitet ved oprettelse af et Ungdomskriminalitetsnævn, der skal fastsætte forebyggende indsatser for børn og unge i alderen 10 til 17 år, og en ungekriminalforsorg, der skal føre tilsyn med, at indsatserne gennemføres. Loven forpligter kommunerne til at iværksætte de sanktioner, som Ungdomskriminalitetsnævnet beslutter. Dette vil medføre nye udgifter, hvis størrelse afhænger af Ungdomskriminalitetsnævnets praksis og afgørelser. Holbæk Kommune har derfor ikke selv mulighed for at styre udgiftsniveauet.

I Ungdomskriminalitetsnævnet i politikredsen for Midt- og Vestsjællands politi sidder i 2019 repræsentanter fra fire kommuner. Uddannelse til Alle Unge er repræsenteret ved afdelingsleder Lisbet Daugaard-Hansen.

Målgruppe

Det nye Ungdomskriminalitetsnævn skal behandle og træffe afgørelser i sager om:

 • børn i alderen 10-14 år som er mistænkt for personfarlig kriminalitet eller er mistænkt for anden alvorlig kriminalitet, og vurderes at være i særlig risiko for at begå yderligere kriminalitet.
 • unge i alderen 15-17 år, som er idømt fængselsstraf for personfarlig kriminalitet eller som er idømt fængselsstraf for anden alvorlig kriminalitet, og vurderes at være i særlig risiko for at begå yderligere kriminalitet.

Ungdomskriminalitetsnævnet kan pålægge barnet eller den unge følgende sanktioner:

 1. Straks-reaktioner, som kan bestå i at bidrage til at genoprette forrettet skade eller deltage i andre aktiviteter med genoprettende formål, herunder udføre samfundsnyttigt arbejde.
 2. Forbedringsforløb i form af en handleplan med en varighed på to år for de 15-17-årige og op til fire år for de 10-14-årige. Handleplanen angiver de foranstaltninger, som kommunen skal iværksætte fx:

 

 • Deltagelse i ungdomsklub, uddannelsessted eller formidlet praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge
 • en fast kontaktperson eller praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet eller familiebehandling
 • et døgnophold eller en aflastningsordning evt. for både barn og familien i plejefamilie, eller netværksplejefamilie, opholdssted eller på en døgninstitution (jf. servicelovens § 55).

Opgaver for kommunerne
Barnet/den unge skal mærke en hurtig reaktion på sin kriminelle adfærd. Derfor skal sager behandles hurtigt og indenfor nærmere bestemte og meget korte frister. Kommunerne har pligt til markant hurtigere opfølgning på og behandling af henvendelser samt iværksættelse af sanktion/foranstaltning, især når nævnet beslutter, at et barn/en ung skal anbringes udenfor hjemmet.

I Holbæk Kommune er der udarbejdet aftaler om relevante arbejdsgange for at kunne leve op til lovens nye tidsfrister mv.

Endvidere forventes der øget arbejde for kommunens SSP-konsulenter og ansatte i sociale og beskæftigelsesindsatser, der skal varetage de opgaver, som kommunen pålægges at iværksætte.

 

Antal børn/unge i målgruppen og anslåede udgifter
Af forarbejdet til loven fremgår det, at man forventer at omkring 700 sager årligt skal forelægges nævnet på landsplan. Holbæk kommunes andel heraf svarer til omkring 10 sager årligt.

Konkrete beregninger af antal sager og omkostninger er i praksis ikke muligt og vil afhænge af nævnets praksis. Herunder omfanget og varigheden af sanktionerne. Nogle sanktionerede børn og unge forventes for eksempel allerede at have en foranstaltning, som kommunen dermed i forvejen har en udgift til, ligesom nævnets praksis endnu ikke kendes, da lovgivningen først er trådt i kraft pr. januar 2019.

På kerneområdet Læring og Trivsel forventes et øget udgiftspres, da der ikke før har været sådanne tiltag til børn i alderen 10-14 år, og derfor ikke er budget dertil. På kerneområdet Uddannelse til Alle Unge, hvor der som følge af reglerne om ungdomssanktioner allerede er et budget for de 15-17-årige, forventes udgiftsstigningerne at blive mindre.

Vi ved dog, at der i forslaget er et krav om efteruddannelse af kommunens SSP medarbejdere svarende til ca. 130.000 kr. i alt.

Fremadrettet proces

De 10 kommuner i politikredsen har lavet en aftale om, at Kalundborg, Roskilde, Greve og Holbæk i fællesskab dækker kommunernes plads i nævnet, og at de fire repræsentanter har tæt kontakt, så der lægges en fælles kommunal linje i arbejdet. Administrationen vil derfor følge arbejdet i nævnet meget tæt, og der vil i løbet af året blive lavet opfølgende analyser af de nye udgifter. Dette vil ske efter ½ og et helt år med henblik på at vurdere hvilke omkostninger den nye lovgivning får for kerneområdet.

Udgiftsudviklingen følges tæt indenfor begge kerneområder, så der kan orienteres i forbindelse med budgetrevision 1, 2 og 3 med henblik på at foretage økonomiske justeringer i forbindelse med udarbejdelse af Budgetrevision 4.

 


Økonomiske konsekvenser

De nye regler for unge i aldersgruppen 10-17 år vil med stor sandsynlighed medføre ekstra udgifter på området. Hvor store udgiftsstigningerne bliver er meget svært at vurdere, fordi det bl.a. afhænger af nævnets praksis, af antallet af sanktionerede unge, der ikke allerede har en foranstaltning, samt af omfanget og varigheden af sanktionerne. Det er derfor ikke på det foreliggende grundlag muligt at lave konkrete beregninger.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Lovgrundlag – link

Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 04-02-2019

Indstilles taget til efterretning.

11. Orientering om ansøgning AP Møllers socialfond

Orientering om ansøgning AP Møllers socialfond

Sagsgang og sagstype

Orienteringssag

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Orienteringen om ansøgningen til AP Møller Fondens Sociale Initiativ vedr. fritidsjobs til unge tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

UngHolbæk Fritid og Forebyggelse har udarbejdet en projektansøgning til AP Møller Fondens Sociale Initiativ under fokusområde ’Udsatte unges fritidsjob og iværksætteri’.

Projektet hedder ’Unges Vej i Fritidsjob og Uddannelse’, og der ansøges om 14,5 mio. samlet til en 6-årig periode. Baggrunden for projektet er, at adgang til fritidsjob har vist sig at være en effektiv måde at bryde negativ social arv, da fritidsjob styrker arbejdsmarkedskompetencer og uddannelsestilknytning, men også forebygger kriminalitet og anden risikoadfærd.

 

Beskrivelse af projektansøgningen ”Unges Vej i fritidsjob og Uddannelse”

Holbæk Kommune - UngHolbæk Fritid og Forebyggelse, Sidesporet Holbæk samt de boligsociale helhedsplaner i Vangkvarteret og Ladegårdsparken vil i samarbejde med erhvervslivet i Holbæk Kommune udvikle og afprøve en flerspektret fritidsjobindsats målrettet kommunens udsatte og sårbare børn og unge i alderen 13 – 18 år. Nuværende indsatser på fritidsjob- og lommepengeområdet skal således tænkes sammen til én indsats.

Formålet med fritidsjobsindsatsen er at styrke børn og unges selvværd, motivation og arbejdsidentitet med henblik på at styrke deres skolegang, uddannelsesforløb og på længere sigt deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

Projektet skal bidrage med viden og dokumentation for indsatsen – en dokumentation som muliggør at andre velfærdsaktører som kommuner og boligorganisationer kan implementere en lignende indsats.

’Unges Vej i fritidsjob og Uddannelse’ skal bidrage til:

 • at flere unge får et fritidsjob
 • at færre unge i Holbæk kommer på uddannelseshjælp
 • at flere unge erklæres uddannelsesparate bl.a. på baggrund af en større grad af uddannelses- og jobidentitet
 • at flere unge vælger en erhvervsuddannelse
 • at færre unge mellem 13-18 år modtager en dom

 

Projektets målgruppe

Målgruppen for indsatsen er unge mellem 13 og 18 år, som udviser tegn på risiko ikke at komme i uddannelse eller beskæftigelse. En stor del af målgruppen er bosat i kommunens udsatte boligområder. Derfor vil en del af indsatsen være placeret i disse boligområder, og der vil blive samarbejdet med de boligsociale indsatser. Det forventes, at cirka 1200 unge vil deltage i en eller flere af projektets indsatser i løbet af de 6 projektår.

 

Projektets tre indsatser

1. Rugekassen er målrettet den yngste del af målgruppen fra 13-15 år. I Rugekassen skal børn og unge tage de første skridt mod en uddannelses-og jobidentitet igennem lommepengejobs.

2. Valgfag ”Et kvalificeret uddannelsesvalg” er målrettet elever på 8. klassetrin i Holbæk Kommune. I 2018 i Holbæk Kommune blev 30% (292) af unge i slutningen af 8. klasse erklæret ”ikke uddannelsesparat”. Valgfaget skal sikre skolerne i Holbæk Kommune en mulighed for at tilbyde et målrettet fagudbud, der i højere grad udvikler elevernes uddannelses- og jobidentitet og øger deres motivation for at lære - og dermed deres uddannelsesparathed

3. Ungdomsskoleholdet er målrettet unge i alderen 15-16 år som har brug for ekstra støtte til at søge og varetage et fritidsjob. Ungdomsskoleholdet skal give unge de gængse kompetencer til at mestre et fritidsjob. Undervisningen varetages af lokale virksomheder.

Opfølgning

Projektet er opdelt i fire faser. Projektets effektmål formuleres for en fase ad gangen.

Effektmålene for Fase 1 er formuleret som følger:

 • Andelen af elever med mere end 10 % fravær på et skoleår er reduceret med 5 %
 • Andelen af elever der afslutter skole med afgangsprøve stiger med 2 %
 • Andelen af elever, der vurderes uddannelsesparate øges med 5 %
 • Andelen af elever, der går i gang med ungdomsuddannelse øges med 5 %
 • Andelen af sigtede og dømte reduceres med 0,5 %

I tilfælde af, at projektansøgningen imødekommes, vil Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse få en årlig orientering om opstillede effektmål samt status og fremdrift i projektet.

 

Om AP Møller Fondens sociale initiativ

AP Møller Fondens Sociale Initiativ har tre programmer, hvor det er muligt at søge midler til støtte af indsatser, der understøtter programmernes formål.

Program 2 har overskriften ”Brud med den negative sociale arv hos børn og unge”. Under denne overskrift er et af fokusområderne ’Udsatte unges fritidsjob og iværksætteri’.

AP Møller Fonden ønsker at støtte initiativer som hjælper udsatte unge med at bryde negative cirkler. Det drejer sig f.eks. om effektiv jobformidling, som gør det let for erhvervslivet at hyre fritidsjobbere, mentorordninger, der hjælper den unge ind på arbejdspladsen, eller styrkelse af organisationer, som klæder unge på til at starte egen virksomhed.

AP Møller Fonden ønsker at støtte indsatser, der løber over en længere årrække. Fonden ansøges derfor om projektstøtte for en 6-årig periode. Herefter skal der være en kommunal forankring af projektets indsatser.

Ansøgningsfristen er 1. februar 2019. Projektstart er august 2019.

 


Økonomiske konsekvenser

AP Møller Fonden ansøges om 14,5 mio. kroner samlet til de seks projektår. De boligsociale helhedsplaner, Vang og Ladegårdsparken, Foreningen Sidesporet, Virksomheder samt Holbæk Kommune skal tilsammen medfinansiere med 13,5 mio. kroner. Holbæk Kommunes medfinansiering består af udgifter, der afholdes i forvejen.

Midlerne skal primært dække lønomkostninger til medarbejdere og ’lommepenge’ til de unge. Derudover skal de dække en række andre poster bl.a. formidling og evaluering v/ VIVE (Viden til Velfærd. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd)

 


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 


Lovgrundlag – link

AP Møllers socialfond, program 2

 


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 04-02-2019

Taget til efterretning.caseno19-1423_#4809293_v1_ansøgning - unges vej i fritidsjob og uddannelse.pdf.pdf

Bilag

Ansøgning - Unges Vej i Fritidsjob og Uddannelse.pdf


12. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringer


Beskrivelse af sagen
 • Eventuelle orienteringer fra formanden

-         Der er givet dispensation fra rimelighedskravet ved etablering af nytteindsats til unge i Andelslandsbyen for to år

 

 • Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
 • Eventuelle orienteringer fra direktionen

 

Forventede sager på de kommende tre ordinære udvalgsmøder

 1. Den 26.  marts kl. 15-17.30 Ordinært udvalgsmøde (2,5 timer)


Dialogmøde om investeringer på uddannelses- og beskæftigelsesområdet (1 time)

 

 Fællessager

 • Orientering om budget 2019
 • Budgetproces 2020-2023, herunder indhold i politikområder mhb på prioritering
 • Beslutning om effektiviseringer og besparelser
 • Beslutning om strategi for understøtning af socialøkonomiske virksomheder

 

Sager fra Alle Kan Bidrage

 • Godkendelse af integrationsrådets årsberetning
 • Status på Beskæftigelsesplan 2019

 

Sager fra Uddannelse til Alle Unge

 • Drøftelse af status på Partnerskabsaftale
 • Drøftelse af projektudvalgets anbefalinger den kommunale ungeindsats jf. Aftalen om bedre veje til uddannelse og job

 

Den 5. april 2019 kl. 7-16

 

BUU og partnerskabet deltager i fællesudflugt til Skills i Næstved

 

 1. Den 30. april kl. 15-17.30 - Ordinært udvalgsmøde (2,5 timer)

 

(Dialogmøde med Integrationsrådet - 1 time)

 

Fællessager

 • Orientering om budget 2019
 • BR2
 • Budgetproces 2020-2023, herunder med befolkningsprognose samt prioritering på de enkelte politikområder
 • Drøftelse af borgerrådgiverens årsberetning
 • Drøftelse af status på indsatsen i Agervang

 

 

 Sager fra Alle Kan Bidrage

 • Drøftelse af status på Beskæftigelsesplan 2019
 • Beslutning om at iværksætte trin to i beskæftigelsesindsatsen i Vangkvarteret (alternativt: orientering om status på beskæftigelsesindsatsen i Vangkvarteret)

 

Sager fra Uddannelse til Alle Unge

 

 1. Den 28. maj kl. 15-17.30 - Ordinært udvalgsmøde (2,5 timer)

 

Fællessager

 • Orientering om budget 2019
 • Budgetproces 2020-2023, udvalgets sidste mulighed for ændringer

 

Sager fra Alle Kan Bidrage

 • Status på Beskæftigelsesplan 2019

 

Sager fra Uddannelse til Alle Unge

 • Status på uddannelsesplan 2019

 

13. Underskriftsark

Underskriftsark