UDVALG

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.10, Mødecentret, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

08-01-2019 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

08-01-2019 17:00:00


PUNKTER

119. Godkendelse af dagsorden til mødet den 8. januar 2019
120. Beslutning om årsplan for det politiske arbejde i 2019
121. Drøftelse af budget 2020-2023
122. Orientering om status på etablering af forberedende grunduddannelse - FGU
123. Godkendelse af ændring i Uddannelsesplan 2019 om integrationsindsatsen
124. Beslutning om tillæg til Beskæftigelsesplan 2019
125. Orientering om forsørgelsesområdet førtidspension
126. Orientering om tilføjelse af feltet "Miljø- og klimamæssige konsekvenser" i sagsfremstillingerne
127. Orienteringer
128. Underskriftsark119. Godkendelse af dagsorden til mødet den 8. januar 2019

Godkendelse af dagsorden til mødet den 8. januar 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

 

 1. dagsordenen til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 8. januar 2019 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 08-01-2019

Godkendt.

120. Beslutning om årsplan for det politiske arbejde i 2019

Beslutning om årsplan for det politiske arbejde i 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. årsplanen for det politiske arbejde i 2019 besluttes.

Beskrivelse af sagen

Administrationen fremlægger et forslag til årsplan for det politiske arbejde i 2019. Årsplanen indeholder kommende dagsordenspunkter for hvert udvalgsmøde. Der er tale om punkter, som er kendte ved årets start, idet flere sager kan komme til undervejs. De faste sager, som skal behandles hen over året, er blandt andet sager vedrørende budgetrevisioner og -beslutninger. Desuden vil der være opfølgning på flere af de emner, som har været politisk behandlede det foregående år. Det gælder blandt andet uddannelsesplanen og beskæftigelsesplanen.

Foruden punkter til de ordinære møder mm. er der i årsplanen forslag til dialogmøder, konkret møde med Integrationsrådet i marts samt møde med Hovsa Holbæk i november.

Efter aftale med udvalgsformanden kan administrationen efterfølgende tilføje sager samt om nødvendigt i øvrigt justere i årsplanen.


Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 08-01-2019

Godkendt.caseno18-50960_#4809176_v1_årsplan for udvalget for beskæftigelse og uddannelse, 2019.pdf.pdf

Bilag

Årsplan for Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, 2019.pdf


121. Drøftelse af budget 2020-2023

Drøftelse af budget 2020-2023

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftelsessag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. proces for udvalgets arbejde med budget 2020-2023 drøftes
 2. budget 2019, herunder forskelle i forhold til budget 2018, præsenteres og drøftes
 3. budgettet på politikområderne gennemgås og drøftes i forhold til mulige prioriteringer

Beskrivelse af sagen

Den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2020-2023, som Kommunalbestyrelsen vedtog i december 2018 fastlægger, at de stående udvalg i løbet af foråret skal udarbejde hver deres andel af budget 2020-2023.

 

I lighed med sidste år skal de stående udvalg henover foråret arbejde med budgettet for at skabe mulighed for omprioritering og for at sikre, at udvalgets ramme overholdes.

 

Dette arbejde påbegyndes med dette møde.

 

Først drøfter udvalget den detaljerede procesplan for budgetarbejdet, som administrationen har udarbejdet og præsenterer på mødet.

 

Dernæst bliver budget 2019 gennemgået, idet budget 2019 er fundamentet, som budget 2020 står på. Gennemgangen vil have fokus på forskelle og ligheder i 2019 i forhold til 2018.

 

Endelig gennemgås politikområderne med henblik på eventuel prioritering senere på foråret. Gennemgangen vil have fokus på, hvor det er muligt at ændre på aktiviteterne, og hvor det ikke er muligt af hensyn til lovgivning, serviceniveau mv. Gennemgangen fortsætter på de næste møder i udvalget.

 

Udvalget skal være færdige med deres bidrag til budget 2020-2023 på mødet i maj. Herefter indarbejder administrationen udvalgets budgetforslag i økonomisystemet, og budgetbemærkningerne udarbejdes til fremlæggelse på budgetcamp og 1. behandling.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 08-01-2019

Drøftet.caseno18-48967_#4808783_v2_præsentation af budget 2019.pdf

Bilag

Præsentation af budget 2019


122. Orientering om status på etablering af forberedende grunduddannelse - FGU

Orientering om status på etablering af forberedende grunduddannelse - FGU

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. orientering om status på etablering af forberedende grunduddannelse (FGU) tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Forberedende Grunduddannelse (FGU) skal være klar til at modtage elever pr. 1. august 2019. FGU bliver et centralt tilbud til unge, som ikke går den lige vej fra grundskole til ungdomsuddannelse. Kommunerne har derfor stor interesse i, at FGU bliver et kvalitetstilbud, som formår at løfte de unge videre i uddannelse og job. Denne orientering gives for at holde Kommunalbestyrelsen ajour med etableringen af FGU.

Baggrund

Folketinget indgik i oktober 2017 aftalen ’Bedre veje til uddannelse og job’. Aftalens tre hovedelementer er:

 • En ny uddannelsespolitisk målsætning
 • En sammenhængende kommunal ungeindsats
 • Ny forberedende grunduddannelse

Denne status omhandler etablering af ny forberedende grunduddannelse.

Hvad er Forberedende Grunduddannelse?

Den forberedende grunduddannelse (FGU) er et forberedende tilbud, som skal give unge viden, kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller alternativt opnå ufaglært beskæftigelse. Målgruppen er unge under 25 år, som har brug for en særlig forberedende indsats for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Med etablering af FGU nedlægges en række eksisterende forberedende tilbud, bl.a produktionsskoleforløb, erhvervsgrunduddannelsen (EGU), almen voksenuddannelse (AVU) og forberedende voksenundervisning (FVU).

FGU opbygges med et basisforløb og herefter tre uddannelsesspor:

 • Almen grunduddannelse (praksis og almene fag)
 • Produktionsgrunduddannelse (produktion og fagligt tema)
 • Erhvervsgrunduddannelsen (praktik og fagligt tema)

En nærmere beskrivelse af den forberedende grunduddannelses opbygning, indhold m.v. kan ses i bilag 1.

Dækningsområde og skoler

Der er oprettet 27 FGU-institutioner i hele landet. Hver institution dækker et geografisk område bestående af et antal kommuner. Institutionen har pligt til at udbyde forberedende grunduddannelse i hele dækningsområdet og pligt til at optage målgruppevurderede elever med hjemsted i dækningsområdet. FGU-institutionen kan oprette flere FGU-skoler indenfor eget dækningsområde.

Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner udgør tilsammen ét dækningsområde for FGU-institutionen i Nordvestsjælland. Der er truffet ministerbeslutning om at FGU-institutionens hovedsæde placeres i Holbæk Kommune.

Kommunerne har desuden i fællesskab lagt op til, at der etableres en FGU-skole i hver af de tre kommuner. I Kalundborg Kommune fastholdes placeringen i Svebølle, hvor produktionsskolen ligger i dag. I Odsherred Kommune arbejdes med en placering i Fårevejle.

I Holbæk Kommune arbejdes med en kortsigtet og en langsigtet løsning, når det gælder placering af FGU-skolen:

 • På kort sigt anses det for nødvendigt at benytte de eksisterende bygninger/lokaler til den nye FGU-skole. Det betyder, at skolens aktiviteter i en overgangsperiode vil være geografisk spredt på 2-3 lokaliteter (Svinninge, Tølløse og Holbæk).
 • På længere sigt (indenfor 3-4 år) er det hensigtsmæssigt, at FGU-skolen placeres i Holbæk by af hensyn til de unge, bl.a. på grund af nærheden til EUC og øvrige lokale uddannelsesinstitutioner samt tilgængeligheden med offentlig transport. Udpegning af konkrete muligheder for placering af FGU-skolen i Holbæk afventer afklaring af FGU-institutionens økonomiske råderum.

FGU-bestyrelsen

FGU er en statslig selvejende institution med en bestyrelse. FGU-bestyrelsen i det nordvestsjællandske område har konstitueret sig med følgende medlemmer:

 • Thomas Adelskov, Odsherred Kommune (fmd.)
 • Martin Damm, Kalundborg Kommune
 • Kristine Vesterskov Olsen, Kalundborg Kommune
 • Steen Klink, Holbæk Kommune
 • Carsten Andersen, Holbæk Kommune
 • Steffen Lund, EUC Nordvestsjælland
 • Allan Andersen, LO Holbæk-Odsherred, LO Kalundborg
 • Lise Lotte Vistisen, LO Holbæk-Odsherred, LO Kalundborg
 • Henrik Larsen, Dansk Industri
 • Erik Taagaard, Dansk Byggeri
 • Johnny Lindahl, Medarbejderrepræsentant
 • Ida Skov Fougt, Medarbejderrepræsentant (uden stemmeret)

Leder af FGU-institutionen

Den 1. januar 2019 tiltræder Jørgen Ravnsbæk Andersen stillingen som leder af FGU-institutionen. Jørgen Ravnsbæk Andersen, bosiddende i Holbæk med sin hustru og to sønner, er 54 år og i dag erhvervschef på Køge Handelsskole og har 26 års erfaring fra uddannelsessektoren. Pressemeddelelse vedrørende ansættelse af Jørgen Ravnsbæk Andersen er vedhæftet som bilag 2.

FGU skal være klar til at tage imod de unge pr. 1. august 2019. Jørgen Ravnsbæk Andersens opgaver det kommende halve år bliver derfor bl.a. at virksomhedsoverdrage medarbejdere, afklare bygnings- og lokaleforhold samt at tilrettelægge undervisningen på FGU.

Det er aftalt i FGU-bestyrelsen, at Jørgen Ravnsbæk Andersen har kontor på rådhuset i Odsherred Kommune frem til sommeren 2019 for at sikre et tæt samarbejde med FGU-bestyrelsesformand og borgmester Thomas Adelskov i etableringsfasen.

Projektudvalget for Unge og Uddannelse

I Holbæk Kommune varetages implementering af reformen ’Bedre veje til uddannelse og job’ af Projektudvalget for Unge og Uddannelse. Projektudvalget består af fem kommunalpolitikere og seks repræsentanter fra NVPRO, VUC, EUC, SOSU, 10. klassecenteret og Ungeindsatsen. Steen Klink (O) er formand for udvalget. Projektudvalget afslutter reformarbejdet i sommeren 2019.

 


Lovgrundlag – link

 


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 08-01-2019

Taget til efterretning.caseno17-20674_#4784387_v1_fgu - opbygning og indhold - 180926.pdf
caseno17-20674_#4784410_v1_pressemeddelelse - leder for fgu med stor erfaring ansat.pdf

Bilag

180926-FGU-opbygning-og-indhold
Pressemeddelelse - Leder for FGU med stor erfaring ansat


123. Godkendelse af ændring i Uddannelsesplan 2019 om integrationsindsatsen

Godkendelse af ændring i Uddannelsesplan 2019 om integrationsindsatsen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. beslutningen om ændring i Uddannelsesplan 2019 om integrationsindsatsen godkendes.

Beskrivelse af sagen

På møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 29. november 2018 kunne udvalget indstille Uddannelsesplan 2019 til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Udvalget ønskede dog, at uddannelsesplanen i januar 2019 forelægges til politisk godkendelse med en mindre ændring. Med ændringen skal det kort beskrives, hvordan Uddannelse til Alle Unge understøtter integrationsindsatsen.

For at redegøre for, hvordan Uddannelse til Alle Unge understøtter integrationsindsatsen, er der under det tredje indsatsområde i Uddannelsesplan 2019 ’Uddannelsesaktiviteter’ tilføjet en ny indsats, der beskrives således:

 • Mål: Understøttelse af integrationsindsatsen
 • Indsats: Uddannelse til alle unge understøtter integrationsindsatsen i vejledning om IGU, tilbud om danskundervisning og andre relevante sammenhænge.

Økonomiske konsekvenser

Sagen giver ikke anledning til økonomiske konsekvenser ud over budget 2019.


Sagshistorik, henvisninger

Møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, 29.11.2018, sag nr. 113: https://dagsordner.holbaek.dk/committee_189792/agenda_367338/agenda_367338.html#13985237


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 08-01-2019

Indstilles godkendt.caseno18-25020_#4790774_v1_uddannelsesplan 2019 - endelig med rettelse om integrationsindsats.pdf.pdf

Bilag

Uddannelsesplan 2019 - endelig med rettelse om integrationsindsats.pdf


124. Beslutning om tillæg til Beskæftigelsesplan 2019

Beslutning om tillæg til Beskæftigelsesplan 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. beslutningen om tillæg om integrationsindsatsen til Beskæftigelsesplan 2019 godkendes.

Beskrivelse af sagen

På møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 29. november 2018 kunne udvalget indstille Beskæftigelsesplan 2019 til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Udvalget ønskede dog, at der i januar 2019 forelægges et tillæg til beskæftigelsesplanen til politisk godkendelse. Tillægget skal nærmere redegøre for den beskæftigelsesrettede integrationsindsats.

Tillægget lyder i sin helhed:
 

Indledning

Beskæftigelsesplan 2019 og Integrationsstrategien (2017) lægger rammen for beskæftigelsesindsatsen for integrationsborgere. Beskæftigelsesplanen beskriver den strategiske tilgang til beskæftigelsesmålsætninger, der går på tværs af alle målgrupper, mens integrationsstrategien (2017) beskriver, hvordan alle kerneopgaver i bred forstand understøtter integrationsindsatsen.

Dette tillæg skal ses som et supplement til både den strategiske beskæftigelsesplan, og den tværgående integrationsstrategi.

Integrationsindsatsen vil i 2019 fokusere på nedenstående målsætninger, indsatser og succeskriterier.

 

Målsætninger

 • Flere borgere på integrationsydelse skal i ordinær beskæftigelse
 • Borgere med anden etnisk herkomst end dansk, skal opnå samme erhvervs- og beskæftigelsesfrekvens som etnisk danske borgere

 

Indsatser

 • Øget kontakt, højere samtalefrekvens og styrket effekt af virksomhedsrettet indsats. Der etableres hyppigere opfølgning og fokuseres på specifikke jobmål ved etablering af praktikforløb
 • Styrket indsats i forhold til etablering af IntegrationsGrundUddannelsen (IGU), særligt på det offentlige arbejdsmarked. Normalindsatsen fastholdes, og der indledes et tæt samarbejde med offentlige arbejdsgivere, herunder særligt Holbæk Kommune
 • Styrket virksomhedsrettet fokus i danskuddannelsen og styrket brancherettet undervisning. Der er gennemført fornyet udbud af opgaven med implementering 1. april 2019. Samarbejdet med aktøren vil have et virksomhedsrettet fokus
 • Styrket samarbejde med frivillige organisationer, socialøkonomiske virksomheder og den almene boligsektor. Der etableres bl.a. tæt kontakt til Integrationsrådet og de boligsociale indsatser

Succeskriterier

 • Borgere på integrationsydelse skal modtage en samtale hver 4. uge og igennem året modtage et virksomhedsrettet tilbud i mindst 50 % af tiden
 • Jobeffekten af virksomhedspraktik skal være mindst 25 %
 • Andelen af integrationsborgere i ordinært arbejde skal i december 2019 være højere end landsgennemsnittet for samme målgruppe
 • Kvinder omfattet af integrationsloven skal senest 1. juli 2019 opleve samme virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats som mænd
 • Der skal etableres mindst 40 IGU-forløb igennem 2019

 

Høring i integrationsrådet

Udkastet har været i høring i integrationsrådet. Rådets bemærkninger er:

 

 • Hvordan evalueres indsatserne og kvaliteten af disse?
 • Hvad er sprogcentrets rolle i integrationsindsatsen?
 • Er der fokus på at optimere samarbejdet mellem relevante parter i Integrationsindsatsen?
 • Hvordan ønsker man at opnå succes med de etniske kvinder – bliver der lavet særlige tiltag eller er motivationen baseret på sanktioner alene?
 • Rådet bakker naturligvis op om det ønskede fokus på at få flere i beskæftigelse, men tænker at det er vigtigt, at der er fokus på etik og evaluering i processen, så der kan blive justeret undervejs i indsatserne.

 

Rådets bemærkninger har ikke givet anledning til ændringer i tillæggets tekst. Men administrationen vil være opmærksom på intentionen i bemærkningerne, herunder målgruppen af kvinder samt etik og evaluering i processen, når tillæggets indsatser skal realiseres.

Tillægget er indføjet i Beskæftigelsesplan 2019, som er vedlagt denne sag som bilag.


Økonomiske konsekvenser

Sagen giver ikke anledning til økonomiske konsekvenser ud over budget 2019.


Sagshistorik, henvisninger

Møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, 29.11.2018, sag nr. 112: Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2019


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 08-01-2019

Indstilles godkendt.caseno18-51050_#4791376_v1_beskæftigelseplan 2019 med tillæg om integrationsindsatsen.pdf.pdf

Bilag

Beskæftigelseplan 2019 med tillæg om integrationsindsatsen.pdf


125. Orientering om forsørgelsesområdet førtidspension

Orientering om forsørgelsesområdet førtidspension

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

1)     Orienteringen om forsørgelsesområdet førtidspension tages til efterretning.


Beskrivelse af sagen

I løbet af 2018 er udvalget blevet præsenteret for de forskellige forsørgelsesområder, som udvalget er politisk ansvarligt for. Dette er sket som et led i udvalgets generelle introduktion til udvalgets fagområde. På dagens møde præsenteres forsørgelsesområdet førtidspension med orientering områderne status og tilgang, lovgivning og organisering samt aktuelle udfordringer og budget. En nærmere redegørelse for ovenstående er desuden vedlagt denne sag som bilag.

 

Status og tilgang

Pr. oktober 2018 er 2813 borgere på førtidspension, heraf er:

 • 13 pct. under 40 år
 • 20 pct. 40-49 år
 • 40 pct. 50-59 år
 • 27 pct. over 60 år

I 2017 blev der tilkendt 156 førtidspensioner, og skønnet for 2018 er på samme niveau. I de seneste år har de typiske bevægelser været, at antallet af tilflyttere svarer til antallet af fraflyttere. Tilgangen har været mindre end afgangen, altså at førtidspensionister overgår til folkepension eller dør. Mønstret kan ændre sig fremover, fordi folkepensionsalderen gradvist vil blive hævet. Dermed vil der fremadrettet også være personer over 65 år på førtidspension. Dette vil bryde med udviklingen gennem de seneste år i retning af færre førtidspensionister.

Jobcentret har i et vist omfang mulighed for at påvirke tilgangen til førtidspension. Flere borgere i fleksjob, gode og koordinerede ressourceforløb samt en effektiv og virksomhedsrettet indsats for kontanthjælpsmodtagerne kan bidrage til, at færre mister hele deres erhvervsevne, så førtidspension bliver den eneste løsning for borgeren.

 

Lovgivning og organisering

Der er flere førtidspensionsordninger, hvor den seneste baserer sig på lov om social pension af januar 2013. Førtidspensioner tilkendt før denne reform er omfattet af tidligere regelsæt. Efter lovgivningen af 2013 kan førtidspension tilkendes personer i alderen fra 40 år og frem til folkepensionsalderen. Dog kan også personer i alderen 18-39 tilkendes førtidspension i særlige tilfælde. Det er en forudsætning for tilkendelse, at borgerens arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant omfang, at borgeren ikke kan forsørge sig ved et ordinært arbejde eller et fleksjob.

 

Reformen af 2013 har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv. Reformen skal således bidrage til at sikre, at flere borgere får en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at færrest mulige ender på førtidspension. Med reformen er der indført ressourceforløb på 1-5 år, der skal sikre en individuel, tværfaglig og sammenhængende indsats til borgere, som er i risiko for at ende på førtidspension. Desuden er fleksjobordningen blevet målrettet, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen.

 

Processen for tilkendelse af førtidspension

Hvis sagsbehandleren vurderer, at borgerens arbejdsevne er varigt nedsat i forhold til ethvert erhverv, kan borgerens sag forelægges det såkaldte rehabiliteringsteam, som er et tværfagligt udvalg bestående af kommunale fagpersoner. Rehabiliteringsteamet beslutter, om borgeren skal indstilles til førtidspension, fleksjob, ressourceforløb eller almindelig beskæftigelsesindsats. Hvis borgeren indstilles til førtidspension, er det kommunens pensionsbevillingsnævn, som derefter behandler indstillingen og afgør, om borger skal bevilges førtidspension. I særlige tilfælde som ved svært handicap eller terminal sygdom kan sagsbehandler indstille borger til førtidspension uden om rehabiliteringsteamet.

 

Aktuelle udfordringer

Ultimo 2017 fik jobcentret gennemført en ekstern praksisundersøgelse af sagsbehandlingen af 30 sager, hvor borgeren havde fået tilkendt førtidspension. Den sagkyndige vurderede, at alle sager var tilkendt på et korrekt grundlag. Men vurderingen var samtidig, at alle opgaver i forbindelse med den forberedende sagsbehandling kan forbedres. Det gælder arbejdsgange, brug af beskæftigelsesrettede tilbud, forståelse af sagsbehandlers rolle, tværfaglighed og sikring af ensartethed i indstillinger. Jobcentret arbejder nu på at styrke den forberedende sagsbehandling. Målet er at højne kvaliteten af sagsbehandlingen og at sikre, at borgeren ikke oplever unødig ventetid. En orientering om praksisundersøgelsen blev forelagt udvalget i september 2018.

Pr 1. januar vil pensionsbevillingsnævnet blive lagt tilbage under kerneområdet Alle Kan Bidrage efter i ca. to år at have ligget under kerneområdet Aktiv Hele Livet. Hermed bliver hele pensionsprocessen lagt under ét chefområde, og hensigten er blandt andet at forkorte ventetiden i sagsbehandlingen.


Økonomiske konsekvenser

Budgetudfordringen i 2019

Kerneområdet Alle Kan Bidrage forventer en merudgift på 7,9 mio. kr. på førtidspensionsområdet. De vigtigste årsager er:

 • Der tilkendes ca. dobbelt så mange førtidspensioner, end der er budget til: I gennemsnit 11 personer får tilkendt førtidspension hver måned.
 • Fra 2019 bliver førtidspensionsalderen hævet fra 65 til 65,5 år. Det betyder, at 70 flere borgere forbliver på førtidspension i 2019, inden de kan gå over til folkepension.

Administrationen forventer ikke, at antallet af førtidspensioner kan reduceres i 2019. Derfor må udfordringen med budgetoverskridelsen løses inden for den øvrige budgetramme for overførselsindkomster. På udvalgsmødet den 29. januar 2018 vil der blive forelagt udvalget en handleplan for, hvordan administrationen påtænker at løse budgetudfordringen.


Lovgrundlag – link

Tidligere lovgivninger om pension gælder fortsat inden for visse rammer. Der er således tre pensionslove, der er aktive sideløbende med hinanden:

1. Lov om højeste, mellemste m.v. førtidspension (før 01.01.2003)

2. Lov om social pension (01.01.2003-31.12.2012)

3. Lov om social pension (fra 01.01.2013)


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 08-01-2019

Taget til efterretning.caseno18-46605_#4791359_v2_introduktion til førtidspensionsområdet i holbæk kommune.pdf

Bilag

Introduktion til førtidspensionsområdet i Holbæk Kommune


126. Orientering om tilføjelse af feltet "Miljø- og klimamæssige konsekvenser" i sagsfremstillingerne

Orientering om tilføjelse af feltet "Miljø- og klimamæssige konsekvenser" i sagsfremstillingerne

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

 1. udvalget tager orienteringen, om at der fra januar 2019 tilføjes en vurdering af de miljø- og klimamæssige konsekvenser som et fast felt i de politiske sagsfremstillinger, til efterretning.

Beskrivelse af sagen

I budgetaftalen for 2019 er det besluttet, at der i sagsfremstillingerne til de stående udvalg og kommunalbestyrelsen skal være en vurdering af de miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Derfor tilføjer administrationen fra januar 2019 et fast felt i skabelonen for de politiske sagsfremstillinger, som hedder ”Miljø- og klimamæssige konsekvenser”.

Indholdet i feltet vil som udgangspunkt være en overordnet vurdering og skøn af de miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen, men ikke detaljerede og omfattende vurderinger. Ønsker et udvalg eller kommunalbestyrelsen sådanne vurderinger i en konkret sag, er der naturligvis altid mulighed for at bede administrationen om at udarbejde disse. I tilfælde af at der ikke vurderes at være nogen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser i en sag, vil der i sagen stå ”Der er ikke umiddelbart nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser”.

Feltet er rent teknisk sat op med virkning fra januar. Det betyder, at det optræder første gang på dagsorden til udvalgsmøderne i slutningen af januar. De sager, der er på dagsordenen til udvalgsmøderne, efterfølgende i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i starten af januar, er skrevet i december, og her er det nye felt således ikke med. Feltet vil derfor først være at se på dagsordenen til udvalgsmøderne i slutningen af januar og herefter på alle dagsordener.


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser. Det må dog formodes, at særligt kerneområdet Vækst og Bæredygtighed kommer til at bruge ekstra administrative ressourcer på denne opgave. Ressourcer, der således går fra andre opgaver.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 08-01-2019

Taget til efterretning.

127. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orientering


Beskrivelse af sagen
 • Eventuelle orienteringer fra formanden
  • Introduktion til Kommunalbestyrelsen om beskæftigelses- og uddannelsesområdet
  • Udvalgets deltagelse i Skills
  • Længden af de ordinære møder

 

 • Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
 • Eventuelle orienteringer fra direktionen

 

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget – se sagsfremstilling om årsplan først i denne dagsorden.

128. Underskriftsark

Underskriftsark