UDVALG

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

MØDE

Referat - temamøde

STED

Lokale 0.13 - Kanalstræde - Mødecenter

STARTTIDSPUNKT

05-12-2018 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

05-12-2018 18:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til dialogmødet den 5. december 2018
2. Drøftelse af den fremtidige dialog mellem unge og politikere
3. Underskriftsark1. Godkendelse af dagsorden til dialogmødet den 5. december 2018

Godkendelse af dagsorden til dialogmødet den 5. december 2018

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse og Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

 


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

  1. dagsordenen til dialogmødet i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 5. december 2018 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 05-12-2018

Dagsorden godkendt.

 

2. Drøftelse af den fremtidige dialog mellem unge og politikere

Drøftelse af den fremtidige dialog mellem unge og politikere

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse og Udvalget for Børn og skole

Drøftelsessag

 


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

  1. udvalgene drøfter den fremtidige dialog mellem unge og politikere.

 


Beskrivelse af sagen

En god dialog mellem unge og politikere kan medvirke til at forbedre grundlaget for politiske beslutninger i kommunen vedrørende unge. Derudover kan det medvirke til udvikling af de unges demokratiske dannelse. Udvalget for Børn og Skole og Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse skal drøfte, hvad det er vigtigt at være i dialog med unge om, og hvordan en ny version af Holbæk Ungdomsbyråd kan se ud.

Ungdomsbyrådet blev etableret i 2010. Formålet var:

 "…at understøtte byrådets ønske om at styrke borgernes demokratiske engagement og indflydelse og (…) skabe en platform, hvor de unge i fællesskab får lejlighed til at drøfte og planlægge, hvad de i fællesskab vil arbejde for at gennemføre".

Ungdomsbyrådet skulle fungere som en samarbejdspartner til det voksne byråd ved at komme med input til de sager på politikernes dagsorden, der vedrørte unge. Valget af ungdomsbyrådet blev lagt ud til skolernes elevråd, som hvert år skulle vælge én fra elevrådet eller afholde valg blandt alle skolens elever.

Ungdomsbyrådet arbejder i dag mere uformelt og projektorienteret, og de unge kommer med i ungdomsbyrådet, hvis de har lyst til at være med. Fokus for ungdomsbyrådet er konkrete aktiviteter, som engagerer andre unge i dialog om unges skole, uddannelsesmuligheder og fritids- og hverdagsliv som for eksempel Folkemødet, Jagten på de gode idéer og Demokratidagen. Aktiviteter der er med til at skabe dialog mellem unge og politikere om det gode ungdomsliv. Ungdomsbyrådet arbejder også med at skabe fysiske rum til unge. De har været med til at udvikle Filmtorvet/Holbæk UngeByrum og arbejder på nuværende tidspunkt på at etablere et ungdomshus.

Der er således en væsentlig forskel mellem den oprindelige struktur og arbejdsform for ungdomsbyrådet og så praksis i dag. Som bilag er vedlagt et forslag til en ramme for en ny version af ungdomsbyrådet, der vil blive præsenteret og drøftet på mødet. Forslaget er udarbejdet i samarbejde med ungdomsbyrådet.

I temadrøftelsen får Udvalget for Børn og Skole og Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse et indblik i udviklingen i ungdomsbyrådets arbejde fra 2010 til i dag og hører, hvad det nuværende ungdomsbyråd brænder for. På den baggrund lægges der op til en drøftelse af den fremtidige dialog mellem unge og politikere. Udvalgene kan fx drøfte:

  • Hvad skal formålet være for en fremtidig version af ungdomsbyrådet?
  • Hvad er vigtigt at være i dialog om?
  • Hvordan vil politikerne bruge rådet til at engagere andre unge i dialoger om det gode ungdomsliv?

 

På mødet deltager tre unge repræsentanter for ungdomsbyrådet samt Mads Buus Madsen, der er afdelingsleder i UngHolbæk – Fritid og Forebyggelse og Jakob Villadsen, der er ErhvervsPhD-studerende i Holbæk Kommune og laver et projekt om demokratisk dannelse i det ungdoms- og fritidspædagogiske felt, hvor ungdomsbyrådet er en af casene.

 


Sagshistorik, henvisninger

Møde i Kommunalbestyrelsen den 28.11.2010, pkt. 240: Etablering af Holbæk Ungdomsbyråd

 


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 05-12-2018

Drøftetcaseno18-47156_#4769579_v1_forslag til ramme for en ny version af ungdomsbyrådet.pdf.pdf

Bilag

Forslag til ramme for en ny version af ungdomsbyrådet.pdf


3. Underskriftsark

Underskriftsark