UDVALG

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

MØDE

Referat

STED

Mødecentret, Kanalstræde 2, lokale 0.16

STARTTIDSPUNKT

25-10-2018 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

25-10-2018 17:30:00


PUNKTER

95. Godkendelse af dagsorden til mødet den 25. oktober 2018
96. Drøftelse af budget 2018, oktober
97. Orientering om status på indsatser i Beskæftigelsesplan 2018
98. Godkendelse af udkast til Uddannelsesplan 2019
99. Godkendelse af udkast til Beskæftigelsesplan 2019
100. Beslutning om forlængelse af dispensationsansøgning ved etablering af nytteindsats til unge
101. Orientering om status på jobsamtaler og aktive tilbud
102. Orientering om status på beskæftigelsesindsatsen i Vangkvarteret
103. Beslutning om mål for beskæftigelsesindsatsen i Vangkvarteret
104. Beslutning om afslutning af samarbejdsprojekt
105. Orienteringer til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 25.10.2018
106. Underskriftsark95. Godkendelse af dagsorden til mødet den 25. oktober 2018

Godkendelse af dagsorden til mødet den 25. oktober 2018

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 

 1. dagsordenen til mødet i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 25. oktober 2018 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 25-10-2018

Godkendt.

96. Drøftelse af budget 2018, oktober

Drøftelse af budget 2018, oktober

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftelse


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 

 1. udvalgets udgiftsdrivere drøftes

Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.

 

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i de væsentligste dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på hvert politikområde.
 

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer en stor andel af budgettet eller repræsenterer svært styrbare områder, der ved budgetoverskridelse vil medføre et stort merforbrug.

 

Opmærksomhedspunkter til udgiftsdriverne, oktober 2018

 

Kerneområdet Alle Kan Bidrage

Sygedagpenge

 • Året begyndte med færre helårspersoner på ydelsen end budgetlagt. Dette er nu vendt, så der pt. er flere på ydelsen end budgetlagt. Opgaven for resten af året bliver dermed at holde budgettet.

 

Ressourceforløb – borgere over 30 år

 • Der var budgetlagt et lille fald i antallet af berørte, altså personer, som modtager ressourceforløbsydelse. Antallet af berørte har dog vist sig at være støt stigende siden budgetårets start. Det større antal berørte modsvares til dels af en positiv udvikling i gennemsnitsprisen pr. borger. Administrationen forventer derfor kun et lille merforbrug på ydelsen.

 

Integrationsydelse

 • Året begyndte med færre helårspersoner på ydelsen end budgetlagt, ligesom faldet i antallet af berørte borgere fra januar til nu også har været større end budgetlagt. Der forventes derfor et mindreforbrug på ydelsen.

 

Kontanthjælp

 • Antallet af helårspersoner har været faldende gennem året, ligesom der er færre berørte borgere end budgetlagt. Derfor forventer administrationen fortsat et mindreforbrug på ydelsen.

 

Kerneområdet Uddannelse til Alle Unge

 

Uddannelseshjælp

 • På uddannelseshjælp er der et merforbrug som skyldes, at der har været flere borgere, end der er budgetteret i første 1. halvår af 2018. Gennemsnitsprisen har dog været lavere end forventet, og det er med til at reducere udfordringen.
  Antallet af borgere som modtager uddannelseshjælp falder 2. halvår af 2018, men ikke så meget som forventet i de tidligere estimeringer. Det kan give nogle udfordringer i 2019.

 

Ressourceforløb – borgere under 30 år

 • Antallet af berørte borgere falder som ventet. Administrationen forventer, at budgettet for 2018 holder.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 25-10-2018

Drøftet.caseno18-35361_#4727161_v1_udgiftsdrivere oktober 2018.pdf
caseno18-35361_#4728081_v2_politiske effektmål, oktober 2018.pdf

Bilag

Udgiftsdrivere oktober 2018
Politiske effektmål, oktober 2018


97. Orientering om status på indsatser i Beskæftigelsesplan 2018

Orientering om status på indsatser i Beskæftigelsesplan 2018

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
 

Orienteringssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 

 1. status på indsatser i Beskæftigelsesplan 2018 tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Beskæftigelsesplanen er den overordnede politiske plan for beskæftigelsesindsatsen i Holbæk Kommune. Beskæftigelsesplanen samler udfordringer og indsatser med udgangspunkt i de lokale beskæftigelsesmål og er dermed omdrejningspunkt for den løbende dialog mellem især politikere og administration om status og udvikling i beskæftigelsesindsatsen.

 

Status på målopfyldelse

Den politiske ledestjerne for beskæftigelsesindsatsen i Holbæk Kommune er, at kommunen mindst skal ligge i den bedste tredjedel af klyngen af sammenlignelige kommuner, når man måler andelen af borgere på overførselsindkomst i forhold til arbejdsstyrken.

Status pr september 2018 viser, at a-dagpenge, fleksjob og jobafklaring ligger i den bedste tredjedel af den givne klynge, mens de øvrige forsørgelsesområder ligger udenfor.  Dette er uddybet i bilag 1.

Ud over ledestjernen er der sat et konkret mål for, hvor mange helårspersoner, der gennemsnitligt må være på den enkelte ydelse som samlet gennemsnit for året. Her er det forventningen, at målet nås for kontanthjælp, sygedagpenge og integrationsydelse, hvorimod målet ikke nås for A-dagpenge, ressourceforløbsydelse og ledighedsydelse (LY).

Status på målopfyldelse uddybes i bilag 1.

 

Status på indsatser

I Beskæftigelsesplan 2018 er bygget op omkring 6 fokusområder, hvor der skal ske en særlig indsats.

 • Rådighed
 • Langtidsledige og langtidssygdom
 • Træning i aktiv jobsøgningsadfærd
 • Fremme tilknytningen til det ordinære arbejdsmarked via småjobs og socialøkonomiske virksomheder
 • Opkvalificering skal være mere målrettet beskæftigelse
 • Mindre træning af arbejdsevnen og mere personlig jobformidling 

 

Status på indsatser uddybes i bilag 2.

Det følger af beskæftigelsesplanen, at det politiske udvalg har mulighed for at justere indsatserne i løbet af det år, som planen gælder. 2018 har budt på et nyt politisk udvalg, som på en række områder har valgt at justere indsatserne i forhold til den gældende plan.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 25-10-2018

Taget til efterretning.caseno18-41750_#4728143_v2_status på målsætninger i beskæftigelsesplan 2018.pdf
caseno18-41750_#4728087_v2_status på indsatser i beskæftigelsesplan 2018.pdf

Bilag

Status på målsætninger i Beskæftigelsesplan 2018
Status på indsatser i Beskæftigelsesplan 2018


98. Godkendelse af udkast til Uddannelsesplan 2019

Godkendelse af udkast til Uddannelsesplan 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. det godkendes, at administrationen arbejder videre med uddannelsesplanen på baggrund af de ønsker, udvalget fremkommer med på mødet

Beskrivelse af sagen

Udkastet til Uddannelsesplan 2019 bygger videre på drøftelsessagen ’disposition til Uddannelsesplan 2019’, som Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse fik præsenteret på udvalgsmødet i den 27. september. Administrationen anbefaler, at Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse drøfter om:

 1. de særlige temaer, der er med i Uddannelsesplan 2019 er fyldestgørende?
 2. der er andre indsatser, der bør være fokus på i Uddannelsesplan 2019?
 3. der er andre ønsker om justeringer eller ændringer af Uddannelsesplan 2019?

 

Proces

Efter drøftelsen af Uddannelsesplan 2019 på udvalgsmødet den 25. oktober 2018, vil udvalget modtage en revideret version på udvalgsmødet den 29. november, som efterfølgende behandles af Kommunalbestyrelsen den 12. december.

 


Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 27.09.2018, Sag nr. 88: Drøftelse af disposition til Uddannelsesplan 2019


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 25-10-2018

Godkendt, idet udvalgets bemærkninger indarbejdes.caseno18-25020_#4729697_v1_forslag til uddannelsesplan 2019 - okt18.pdf.pdf

Bilag

Forslag til Uddannelsesplan 2019 - okt18.pdf


99. Godkendelse af udkast til Beskæftigelsesplan 2019

Godkendelse af udkast til Beskæftigelsesplan 2019

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. det godkendes, at administrationen arbejder videre med beskæftigelsesplanen på baggrund af de ønsker, udvalget fremkommer med på mødet.

Beskrivelse af sagen

Beskæftigelsesplanen er den overordnede politiske plan for beskæftigelsesindsatsen i Holbæk Kommune. Beskæftigelsesplanen samler udfordringer og indsatser med udgangspunkt i de lokale beskæftigelsesmål samt beskæftigelsesministerens vejledende mål. Planen er dermed omdrejningspunkt for den løbende dialog mellem især politikere og administration om status og udvikling i beskæftigelsesindsatsen.

 

Udvalget godkendte 30.08.2018 et forslag fra administrationen til rammer og retning for Beskæftigelsesplan 2019. På baggrund af dette forslag forelægger administrationen et udkast til det kommende års beskæftigelsesplan til godkendelse. Udkastet tager udgangspunkt i tre hovedspor for indsatsen:

 

 • Et styrket samarbejde med erhvervslivet

Samarbejde med erhvervslivet skal give fordele for både virksomheder og borgere. Holbæk Kommune har i dag et samarbejde med færre end en fjerdedel af virksomhederne i kommunen og regionen, og dette tal skal hæves, idet samarbejde med virksomheder øger job-og fastholdelseseffekten. Jobcentret skal i højere grad være det sted, virksomhederne henvender sig først, når man har brug for arbejdskraft. Desuden skal jobcentret i højere grad bidrage til at finde løsninger, så flere sygemeldte fastholder deres job. 

 • Færre borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Færre borgere skal være langvarigt på en ydelse. Jobcentret skal både forebygge og afhjælpe. Forebyggelsen skal ske ved en tidlig indsats for borgere, der kommer på en ydelse. Afhjælpningen skal ske ved en styrket koordinering af beskæftigelsesindsatsen med blandt andet den socialfaglige indsats og sundhedstilbud.

 • Borgeres og virksomheders oplevelse af jobcentret

Jobcentret er til for borgere og virksomheder – og ikke omvendt, og jobcentret skal arbejde for til stadighed at yde den bedst mulige service til borgere og virksomheder. Derfor er borgeres og virksomheders oplevelse af jobcentret et hovedspor i beskæftigelsesplanen. Borgere og virksomheder skal opleve, at jobcentrets service er effektiv, kompetent og sammenhængende.
 

Udkastet til beskæftigelsesplanen er vedlagt denne sag som bilag.

 

Det videre forløb

Den endelige version forelægges på udvalgsmødet den 29. november. Hvis udvalget kan indstille planen godkendt, forelægges den herefter Kommunalbestyrelsen til godkendelse


Økonomiske konsekvenser

Indsatserne i Beskæftigelsesplanen vil kunne realiseres inden for rammerne af det budget, der er vedtaget for 2019.


Sagshistorik, henvisninger

Møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 30.08.2018. Sag nr.: 79: Rammer og retning for Beskæftigelsesplan 2019.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 25-10-2018

Godkendt, idet udvalgets bemærkninger samt bemærkninger i forlængelse af høringssvar indarbejdes.caseno18-35064_#4729765_v1_udkast til beskæftigelseplan 2019 - til mødet 25.10 (2).pdf

Bilag

Udkast til Beskæftigelseplan 2019 - til møde i BUU 25.10


100. Beslutning om forlængelse af dispensationsansøgning ved etablering af nytteindsats til unge

Beslutning om forlængelse af dispensationsansøgning ved etablering af nytteindsats til unge

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag
 


Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. det besluttes at ansøge om forlængelse af dispensation fra rimelighedskravet ved etablering af nytteindsats til unge i Andelslandsbyen

 


Beskrivelse af sagen

Udvalget besluttede 27. september 2017 at ansøge om dispensation for rimelighedskravet ved etablering af nytteindsats i Andelslandsbyen. Den gældende dispensation udløber 8. december 2018. Holbæk Kommune skal derfor søge Det Regionale Arbejdsmarkedsråd om forlængelse af dispensation fra rimelighedskravet ved etablering af nytteindsats, jf. § 12 i Bekendtgørelse om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, såfremt udvalget fortsat ønsker, at der skal være nytteindsats for unge i Andelslandsbyen.

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse betonede på møde den 31. maj 2018 i forbindelse med behandling af sag om udvidelse af nytteindsatsen, at alle redskaber for at få folk væk fra offentlig forsørgelse skal tages i brug.

 

Om nytteindsatsen i Andelslandsbyen

Uddannelse til Alle Unge har i forlængelse af udvalgsbeslutningen i april 2015 etableret en nytteindsats til unge i Andelslandsbyen. Aftalen med Andelslandsbyen indbefatter 20 pladser til 200.000 kr. årligt, svarende til en pris på 192 kr. pr. uge ved fuld udnyttelse. Pladserne anvendes både til nytteindsats og til aktivering.

 

Dispensation fra rimelighedskravet

Nytteindsats må ikke fortrænge ordinære arbejdspladser, opgaverne skal være til nytte for samfundet og samtidig give den unge mulighed for at være en del af et arbejdsfællesskab. Aftalen med Andelslandsbyen omfatter et højt antal borgere på særlige vilkår i forhold til antallet af medarbejdere på almindelige vilkår. Det er derfor nødvendigt med en dispensation for at drive nytteindsatsen i den ønskede dimensionering.

 


Lovgrundlag – link

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173998


Sagshistorik, henvisninger

Møde i Udvalget "Uddannelse og Job": 27.09.2017 sag 106: Beslutning om dispensationsansøgning ved etablering af nytteindsats til unge

 

Møde i Udvalget Beskæftigelse og Uddannelse: 31.01.2018 sag nr. 59: Beslutning om at udvide nytteindsatsen


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 25-10-2018

Et flertal bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Lokallisten og Liberal Alliance godkendte indstillingen. Imod stemte Enhedslisten.

101. Orientering om status på jobsamtaler og aktive tilbud

Orientering om status på jobsamtaler og aktive tilbud

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
 

Orienteringssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 

 1. status på frekvensen i jobsamtaler og aktive tilbud tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har gennem det seneste år modtaget flere breve fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen. Det skyldes, at Holbæk ligger blandt de dårligste kommuner, når det handler om at overholde lovens krav om jobsamtaler og aktivering til ledige og sygemeldte. De to seneste breve fra ministeren omhandler manglende aktive tilbud til dagpengemodtagere (april 2018) og manglende jobsamtaler/opfølgningssamtaler på tværs af forsørgelsestyper (september 2018).

På denne baggrund ønsker Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse i en periode at følge, i hvor høj grad kommunen får givet de lovpligtige samtaler og aktivering. Administrationen vil derfor til hvert udvalgsmøde præsentere udvalget for statusser på henholdsvis aktive tilbud til dagpengemodtagere og samtaler på tværs af ydelser.

 

Opfølgning på aktivering af dagpengemodtagere

Kerneområdet Alle Kan Bidrage afrapporterede til ministeren i april 2018 og har senest opgjort omfanget af manglende aktivering i oktober. I april var der 283 dagpengemodtagere, der ikke havde modtaget rettidigt aktiveringstilbud, mens antallet i faldet til 54 personer i oktober. I procent udgør andelen af manglende aktivering 27,3 pct. i april, mens de udgør 6 pct. i oktober. Af de 54 borgere i oktober er de 20 nye eller gentilmeldte borgere, som fortsat mangler tilbud, mens de 18 er sat i et tilbud, der dog først indledes inden for to uger. Disse to grupper skal jobcentret blive bedre til at arbejde med, således at indsatsen bliver tidlig og målrettet for alle borgere. 

 

apr-18

okt-18

Antal dagpengemodtagere i alt

1039

896

Antal ikke modtaget aktivt tilbud rettidigt

283

54

Andel ikke modtaget aktivt tilbud rettidigt (pct.)

27,3

6

Herunder

 

 

Personer, der ikke modtager dagpenge på opgørelsestidspunktet

61

0

Er eller har været i tilbud

170

5

På vej i job/efterløn/barsel inden for 6 uger

0

2

Afmeldt pga overgang til sygedagpenge

5

3

Fritaget

29

6

Placeret i tilbud men ej startet (opstart inden for 2 uger)

6

18

Nye eller gentilmeldte borgere, som skal i tilbud

12

20

 

 

Opfølgning på afholdte jobsamtaler og opfølgningssamtaler

Tabellen viser, hvor stor en andel af ydelsesmodtagerne, der har modtaget alle lovpligtige samtaler i den givne periode. I tabellen sammenlignes tal modtaget fra ministeren med kommunens egen opgørelse fra september. Tabellen uddybes i et bilag, der er vedlagt denne sag.

Varighedsgruppe / målgruppe pr. 27/9

Antal borgere

Ministerens opgørelse pr.  juni 2018 – pct.

Kommunens opgørelse pr. sept. 2018 - pct.

3-6 mdr.

 

 

 

A-dagpenge

156

 

60

Jobparate

41

82

78

Aktivitetsparate

24

 

83

Sygedagpenge

208

 

 

Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere

40

57

75

Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere

26

 

38

6-9 mdr.

 

 

 

A-dagpenge

113

21

31

Jobparate

26

 

88

Aktivitetsparate

39

56

69

Sygedagpenge

98

79

 

Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere

24

 

88

Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere

25

43

68

Note: Når andelen af sygedagpengemodtagere ikke fremgår af kolonnen vedr. oktober, skyldes, det at samtalefrekvensen for denne ydelsestype opgøres på en anden måde end de øvrige ydelser. Det skal desuden bemærkes at kommunens 11 STU-elever indgår som en del af de aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, selvom disse ikke har krav på samtaler.
 

Det er i særlig grad borgere på A-dagpenge, der har været ledige i 6-9 måneder, der ikke har modtaget de samtaler, de har krav på. Der ses dog en lille fremgang i antallet af lovpligtige samtaler fra 21. i juni til 31 i september. Det samlede resultat er dog på ingen måde tilfredsstillende, og det siger sig selv, at administrationen har stort fokus på at øge andelen af samtaler på tværs af alle ydelser.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 25-10-2018

Taget til efterretning.caseno18-41927_#4728861_v2_status på lovpligtige samtaler og aktive tilbud - oktober 2018.pdf

Bilag

Status på lovpligtige samtaler og aktive tilbud - oktober 2018


102. Orientering om status på beskæftigelsesindsatsen i Vangkvarteret

Orientering om status på beskæftigelsesindsatsen i Vangkvarteret

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. status for beskæftigelsesrettede tiltag i Vangkvarteret tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Vangkvarteret i Holbæk by figurerer på regeringens ghettoliste, blandt andet fordi 46 pct. af kvarterets beboere i den erhvervsaktive alder står uden for arbejdsmarkedet. Derfor vedtog udvalget den 31.5.2018 en særlig fokuseret beskæftigelsesindsats for Vangkvarterets beboere med henblik på at få flere beboere ind på arbejdsmarkedet. Målet er, at kvarteret på sigt skal væk fra ghettolisten. I denne sag giver administrationen en kort status på de beskæftigelsesrettede tiltag i kvarteret.

Status i tal

Administrationen redegjorde april 2018 for, hvor mange beboere, der er på ydelser. Sammenlignet med i dag ser billedet således ud:

Agervang

apr-18

okt.-18

Antal beboere

1470

1455

Under 16

367

377

Over 67

114

117

16-66 årige

989

961

 

 

 

Personer på ydelser

 

 

Samlet antal berørte i 2018

394

424

Aktuelle sager

297

292

Under 30 år

50

55

Over 30 år

247

237

 

 

 

Aktuelle sager som andel af 16-66 årige

30,03

30,39

Berørte som andel af 16-66 årige

39,84

44,12

 

 

 

Indsats

 

 

Andel i aktivt tilbud

38,05

52,4

Andel uden samtaler*

 

49,32

Note: *Med andel uden samtale menes andelen af borgere, som ikke har modtaget en lovpligtig samtale inden for den seneste måned.

Det samlede antal sager er faldet fra 297 til 292. De 5 færre sager svarer til et fald på 1,6 pct. Andelen af borgere i aktivt tilbud er steget fra ca. 38 pct. til 52,4 pct. Andelen af borgere, som ikke har modtaget en samtale inden for den seneste måned er knap 50 pct.

Bemærk, at administrationen fremlægger forslag til målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Vangkvarteret i sagen Beslutning om mål for beskæftigelsesindsatsen i Vangkvarteret, som behandles af udvalget ved dagens møde.


Status på indsatser

Den 30.8. 2018 redegjorde administrationen for, at en række tiltag ville blive etableret i Vangkvarteret i samarbejde med kvarterets egen indsats i regi af kvarterets boligsociale helhedsplan. Nedenstående er en status på disse aktiviteter.

 

 • Virksomhedskonsulenten har siden begyndelsen af juni arbejdet målrettet med områdets 111 (1. juni 2018) aktivitetsparate beboere. Fem af disse beboere er blevet selvforsøgende og er ikke længere på kontanthjælp. Fire beboere er kommet i delvis beskæftigelse, og der arbejdes på, at de kan blive helt selvforsørgende. 25 beboere er i virksomhedspraktik med henblik på at udvikle deres arbejdsevne. Desuden er det pt. billedet, at 50-60 af beboerne skal afklares til anden forsørgelse
 • Jobcentret vil etablere jobsøgningsaktiviteter og -forløb i samarbejde med den boligsociale indsats i Vangkvarteret. Konkret vil jobkonsulenter og boligsociale medarbejdere i perioden oktober-december invitere beboerne til informationsmøder i kvarterets fælleshus. Møderne vil blandt andet handle om jobsøgning, det at skrive jobansøgninger og cv, aktuelle jobmuligheder i lokalområdet samt rådgivning om økonomi og gældssanering.
 • En virksomhedskonsulent fra jobcentret vil holde åben rådgivning i 1-2 timer om ugen. Indledningsvist er der tale om en forsøgsordning, som skal forløbe 4 – 6 gange med start ultimo oktober for at afdække, om borgerne benytter tilbuddet. Virksomhedskonsulenten vil hjælpe med jobsøgning, jobmuligheder og give råd og sparring i forhold til at komme ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.
 • I løbet af første kvartal af 2019 planlægger Holbæk Kommunes ydelsesservice som en forsøgsordning at tilbyde kvarterets beboere sparring om lovgivning og regler, når man er modtager af offentlige ydelser. Det kan fx være i relation til at være samboende, deltage i frivillige aktiviteter mm. Indsatsen vil finde sted i Vangkvarteret.
 • Pr. 1. januar forventes jobcentret at indlede samarbejde med 2-3 anden-aktører, som med udgangspunkt i en adresse i Vangkvarteret vil arbejde målretttet med blandt andre langtidsledige borgere.

 

Indsatserne er første trin i tre-trinsmodellen

Den 30.8. 2018. vedtog udvalget en model i tre trin, hvor næste trin først realiseres, hvis det viser sig, at det foregående trin ikke giver de ønskede resultater. De aktiviteter, der er nævnt ovenfor, udgør modellens første trin.

Trin to udgøres af trin 1 i kombination med en øget tilstedeværelse af en jobkonsulent fra jobcentret. Trin tre er etablering af en egentlig afdeling af jobcentret i Vangkvarteret.

 

Samspillet med de boligsociale helhedsplaner

Den boligsociale indsats i Vangkvarteret er i færd med at ansøge om en ny boligsocial helhedsplan i samarbejde med Ladegårdsparken. Der ansøges pt. om prækvalifikation hos Landsbyggefonden. Administrationen vurderer, at det er en fordel, at beskæftigelsesindsatsen i Vangkvarteret udvikles og drives i tæt samspil med indsatserne i den kommende helhedsplan. Kommunen forventes at medfinansiere helhedsplanerne i form af bidrag til løsning af de indsatser, der vil blive defineret i planerne.


Økonomiske konsekvenser

Indsatserne etableres inden for rammerne af det eksisterende budget.


Sagshistorik, henvisninger

Møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 30.08. 2018. Sag nr. 81. Beslutning om en intensiveret beskæftigelsesindsats i Vangkvarteret.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 25-10-2018

Taget til efterretning.

103. Beslutning om mål for beskæftigelsesindsatsen i Vangkvarteret

Beslutning om mål for beskæftigelsesindsatsen i Vangkvarteret

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 

 1. mål for beskæftigelsesindsatsen i Vangkvarteret godkendes.

Beskrivelse af sagen

På mødet den 30.08.2018 godkendte udvalget en målrettet beskæftigelsesindsats i Vangkvarteret. Indsatsen er delt i tre trin, hvor næste trin først realiseres, hvis det viser sig, at det foregående trin ikke giver de ønskede resultater.

På den baggrund foreslår administrationen følgende mål for de to første trin:
 

Beskæftigelsesmål for trin 1

 • Andelen af borgere på ydelse skal være reduceret med 5 procent svarende til ca. 15 borgere.


Trin 1 indledes pr oktober 2018 og evalueres med udgangen af 1. kvartal 2019. Hvis udvalget vurderer, at der ikke er opnået tilfredsstillende resultater med indsatsen, kan udvalget beslutte at etablere trin 2.

 

Beskæftigelsesmål for trin 2

 • Andelen af borgere på ydelse skal være reduceret med 10 procent svarende til ca. 30 borgere.
   

Trin 2 evalueres med udgangen af 2019. Hvis udvalget vurderer, at der ikke er opnået tilfredsstillende resultater med indsatsen, kan udvalget beslutte at etablere trin 2.

 

Procesmål

Foruden beskæftigelsesmålet, som måler på effekten af indsatsen, foreslår administrationen følgende faste procesmål for 2019:

 • Tre ud af fire borgere på ydelse skal løbende være i et aktivt tilbud.
 • Alle borgere med krav på en lovpligtig samtale modtager en samtale pr måned.

 

Kort om de tre trin

Trin 1 består af en fokuseret beskæftigelsesindsats for borgere i Vangkvarteret, herunder en række informationsmøder samt åben rådgivning i samarbejde med den boligsociale helhedsplan i Vangkvarteret. En virksomhedskonsulent fra Jobcenter Holbæk vil være til stede i forbindelse med møder og åben rådgivning.

Trin 2 består af indsatserne i trin 1 samt at en virksomhedskonsulent/jobguide vil have sin daglige gang i jobcentret.

Trin 3 består i etablering af en egentlig afdeling af jobcentret i Vangkvarteret.
 


Økonomiske konsekvenser

Modellens trin 1 kan holdes inden for rammerne af det nuværende budget. Det samme gælder trin 2.

 

De økonomiske konsekvenser ved trin 3, altså drift af en ny afdeling af jobcentret, vil afhænge af omfanget af indsatsen. Det er dog administrationens vurdering, at indsatsen ikke kan etableres inden for rammerne af det eksisterende budget, og at der vil være betydelige investeringer forbundet med at iværksætte og drive en underafdeling af jobcentret.

 


Sagshistorik, henvisninger

Møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 30.08. 2018. Sag nr. 81. Beslutning om en intensiveret beskæftigelsesindsats i Vangkvarteret.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 25-10-2018

Godkendt.

104. Beslutning om afslutning af samarbejdsprojekt

Beslutning om afslutning af samarbejdsprojekt

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. samarbejdsprojekt mellem HR-afdelingen og sygedagpengeindsatsen afsluttes

Beskrivelse af sagen

I maj 2016 besluttede det daværende Udvalget ”Uddannelse og Job”, der skulle etableres et tættere samarbejde mellem HR-afdelingen og afdelingen Fra Sygdom i Job under Jobcentret. Administrationen foreslår, at projektet ophører, og at erfaringerne fra projektet videreføres af sygedagpengeindsatsen.

 

Projektets formål

Formålet med projektet var at reducere og forkorte sygefraværet blandt de af kommunens medarbejdere, som er bosat i Holbæk Kommune.

Projektet havde to spor:

 • Forsøg med tidlig indsats, nærmere betegnet en Fast Track-ordning, som gør det muligt at få begyndt en sygedagpengesag fra 5. sygdomsuge mod normalt senest 8. uge.
 • Udvidet brug af rundbordssamtaler når medarbejderen har været sygemeldt i fire uger med deltagelse af medarbejder, leder, HR og sygedagpengekonsulenten.

 

Projektets resultater

 • Afdelingen fra sygdom til job har etableret et Team Holbæk, som arbejder med sygemeldte fra den kommunale organisation. Denne indsats fortsætter.

 

 • Projektet har haft mindre gode resultater med at udbrede den tidlige indsats. Erfaringen har været, at de involverede ledere har oplevet, at arbejdsgangene omkring ordningen er for komplicerede. Samtidig kan ordningen ikke stå alene, men skal løbende understøttes af tættere dialog med de arbejdspladser, der har sygemeldte medarbejdere. Jobcentret arbejder fortsat med at implementere den tidlige indsats. Opgaven er især at udbrede kendskabet til ordningen, styrke dialogen generelt og gøre det lettere for arbejdspladserne at bruge den.  Projektet har haft gode resultater med den tættere dialog mellem sygemeldt medarbejder og relevante aktører. Denne tilgang fortsætter.

 

Som led i budget 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen, at der tilføres 5 mio. kr. til beskæftigelsesindsatsen. Dele af dette beløb skal benyttes til en styrket sygedagpengeindsats, herunder en øget brug af tidlig indsats i private og offentlige virksomheder. Erfaringerne fra samarbejdsprojektet skal fremadrettet være en del af den styrkede sygedagpengeindsats.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 25-10-2018

Godkendt.

105. Orienteringer til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 25.10.2018

Orienteringer til møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 25.10.2018

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Orienteringssag


Beskrivelse af sagen
 • Eventuelle orienteringer fra formanden
 • Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
 • Eventuelle orienteringer fra direktionen

 

Forventede sager på de kommende møder i udvalget:

 

29. november 2018

 

Fællessager

 

Sager fra Alle Kan Bidrage

 • Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2019
 • Beslutning om øget kommunal CSR
 • Introduktion til forsørgelsesområdet førtidspension

 

Sager fra Uddannelse til Alle Unge

 • Godkendelse af Uddannelsesplan 2019

 

106. Underskriftsark

Underskriftsark