UDVALG

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

MØDE

Referat

STED

HUSC, byg. 4 lok. 2

STARTTIDSPUNKT

27-09-2018 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

27-09-2018 17:00:00


PUNKTER

85. Godkendelse af dagsorden til mødet den 27. september 2018
86. Drøftelse af budget 2018, september
87. Temadrøftelse af effekten af aktive tilbud i beskæftigelsesindsatsen
88. Drøftelse af disposition for Uddannelsesplan 2019
89. Drøftelse - fremme af socialøkonomiske virksomheder
90. Orientering om opfølgning på praksisundersøgelse af tilkendelse af førtidspension
91. Beslutning om partnerskab om Røgfri fremtid
92. Godkendelse af tid og sted for Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelses ordinære møder i 2019
93. Orienteringer
94. Underskriftsark85. Godkendelse af dagsorden til mødet den 27. september 2018

Godkendelse af dagsorden til mødet den 27. september 2018

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
Beslutningssag
 

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. dagsordenen til mødet i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 27.09.2018 godkendes
 

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 27-09-2018
Godkendt
86. Drøftelse af budget 2018, september

Drøftelse af budget 2018, september

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
Drøftelse

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. udvalgets udgiftsdrivere drøftes

Beskrivelse af sagen
På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder.
 
Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i de væsentligste dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på hvert politikområde.
 
Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer en stor andel af budgettet eller repræsenterer svært styrbare områder, der ved budgetoverskridelse vil medføre et stort merforbrug.
 
Opmærksomhedspunkter til udgiftsdriverne, september 2018
 
Kerneområdet Alle Kan Bidrage
Sygedagpenge
 • Året begyndte med færre helårspersoner på ydelsen end budgetlagt. Dette er nu vendt, så der pt. er flere på ydelsen end budgetlagt.
 
Ressourceforløb – borgere over 30 år
 • Der var budgetlagt et lille fald i antallet af berørte, altså personer, som modtager ressourceforløbsydelse. Antallet har dog vist sig at være støt stigende siden budgetårets start. Det større antal berørte kan til dels modsvares af en positiv udvikling i gennemsnitsprisen pr. borger. Administrationen forventer derfor kun et lille merforbrug på ydelsen.
 
Integrationsydelse
 • Året begyndte med færre helårspersoner på ydelsen end budgetlagt, ligesom faldet i antallet af berørte borgere fra januar til nu også har været større end budgetlagt. Der forventes derfor et mindreforbrug på ydelsen.
 
Kontanthjælp
 • Der ses et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere, og den gennemsnitlige refusionsprocent følger det budgetlagte. Året begyndte med lidt færre helårspersoner end budgetlagt, og faldet i antallet af berørte fra januar til nu har ligeledes vist sig, at være større end budgetlagt. Administrationen forventer derfor fortsat et mindreforbrug på ydelsen.
 
Kerneområdet Uddannelse til Alle Unge
Uddannelseshjælp
 
 • Der ses et merforbrug, som skyldes, at der har været flere berørte, end der er budgetteret i første 1. halvår af 2018. Gennemsnitsprisen pr. berørt borger har dog været lavere end forventet, og det er med til at reducere udfordringen.
  Administrationen forventer, at antallet af berørte borgere falder i andet halvår af 2018 grundet konjunkturen og beskæftigelsesindsatsen.
 
 
Ressourceforløb – borgere under 30 år
 • Antallet af berørte borgere falder som ventet. Administrationen forventer, at budgettet i 2018 holder.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 27-09-2018
Drøftet


caseno18-35361_#4703121_v2_udgiftsdrivere august 2018.pdf
caseno18-35361_#4703149_v2_notat - status politiske effektmål til mødet 24-09-2018.docx.pdf

Bilag

Udgiftsdrivere august 2018
Notat - Status politiske effektmål til mødet 27-09-2018.docx


87. Temadrøftelse af effekten af aktive tilbud i beskæftigelsesindsatsen

Temadrøftelse af effekten af aktive tilbud i beskæftigelsesindsatsen

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
Temadrøftelse

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. brugen og effekten af jobcentrets aktive tilbud drøftes.

Beskrivelse af sagen
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse drøfter jobcentrets beskæftigelsesrettede tilbud, også kaldet aktive tilbud. Drøftelsen er et led i den politiske tilrettelæggelse af beskæftigelsesindsatsen fremadrettet.
Den aktive indsats er delt i virksomhedsrettede tilbud, fx praktikker og job med løntilskud, vejledning og opkvalificering, fx kurser og kortere uddannelse, samt øvrige tilbud, fx indsatser, der understøtter borgerens sundhed.
De aktive tilbud er samlet i en såkaldt tilbudsvifte, hvor sagsbehandleren – ideelt set sammen med den ledige eller sygemeldte borger - vælger det tilbud, der passer borgeren bedst i den givne situation. Målet er altid, at tilbuddet skal bringe borgeren videre mod ordinært job, alternativt mod afklaring til ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Aktuelt er 850 fuldtidspersoner i aktive tilbud.
Vejlednings- og opkvalificeringsforløb har hidtil været omfattet af statsrefusion. Denne refusion bortfalder for 2019 og med budget 2019 vil der være færre penge pr. helårsperson til vejledning og opkvalificering. Jobcentret har dermed et stærkt incitament til at benytte mere virksomhedsrettet aktivering, hvilket også empirisk viser bedre beskæftigelseseffekter.
 
Brug af aktive tilbud i Holbæk Kommune
I dag består godt 70. pct. af de aktive tilbud af vejledning og opkvalificering, mens mindre end hvert tredje tilbud er virksomhedsforlagt, altså praktik, nytteindsats eller job med løntilskud. Det følger af budgettet for 2019, at brugen af virksomhedsrettede tilbud fremadrettet skal øges betydeligt. Målet er, at 250 flere helårspersoner skal i virksomhedsrettede tilbud i 2019. Øget fokus på virksomhedsrettede tilbud fremgår også af forslag til Beskæftigelsesplan 2019, som udvalget godkendte på det ordinære møde 30. august 2018.
 
Evaluering af de aktive tilbud
Kerneområdet Alle Kan Bidrage har udviklet en tæt opfølgningsmodel, hvor alle interne og eksterne tilbud evalueres løbende. Kerneområdet anvender effektmålingerne i den løbende dialog med aktørerne, og til så vidt muligt at skabe hurtigere, bedre og billigere effekter.
Opfølgningsmodellen følger to effektspor:
 • Hvor mange forlader alle offentlige forsørgelsesydelser i kommunen efter opstart i et aktivt tilbud – og hvor hurtigt sker det?
 • Hvordan udvikler den gennemsnitlige offentlige udgift til forsørgelse sig under og efter deltagelse i tilbud?
 
Sammenligning af effekter
Alle Kan Bidrage måler effekter på samtlige aktive tilbud, men det er forbundet med stor risiko for fejlkonklusioner at sammenligne tilbuddenes effekter uden dybere kendskab til tilbuddets formål, indhold og metode. Kerneområdet sammenligner fx alene tilbud, der gives samtidigt, har samme formål og indhold samt gives til samme målgruppe.
 
Oplæg og drøftelse af effekten af virksomhedsrettede tilbud
På mødet vil Bo Hammer, chef for kerneområdet Alle kan bidrage, samt Christel Kyed, projektleder samme sted, holde oplæg om brugen af aktive tilbud i Holbæk Kommune og effekten af disse. Fra administrationen deltager desuden konsulent Gitte Harbo.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 27-09-2018
Drøftet
 


caseno18-38456_#4696141_v2_akbi - kort analyse af effekterne af den aktive indsats.pdf

Bilag

AKBI - kort analyse af effekterne af den aktive indsats


88. Drøftelse af disposition for Uddannelsesplan 2019

Drøftelse af disposition for Uddannelsesplan 2019

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og uddannelse
Drøftelsessag
 

Indstilling
Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. dispositionen for Uddannelsesplan 2019 drøftes
 

Beskrivelse af sagen
Dispositionen for Uddannelsesplan 2019 bygger videre på de anbefalinger, som Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse fik præsenteret i drøftelsessagen om status på Uddannelsesplan 2018 den 21. juni. Administrationen anbefaler, at Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse drøfter om de politiske ambitioner indfries med Uddannelsesplan 2019, herunder:
 1. Er de særlige temaer, der er med i Uddannelsesplan 2019 dækkende?
 2. Er de indsatser udvalget ønsker at sætte politisk fokus på i 2019 med i Uddannelsesplanen?
 
Kort opsummering af dispositionen for Uddannelsesplan 2019
I dispositionen fastholdes samme form som Uddannelsesplan 2018 med fire hovedafsnit:
 • Beskrivelse af målgruppen
 • De væsentligste temaer i 2019
 • De fire indsatsområder - herunder indsatser og økonomi
 • Uddannelsesplanens mål for Uddannelse til Alle Unge
De særlige temaer, som blev anbefalet i Status for Uddannelsesplan 2018, sammenfattes i to overordnede temaer, der dels sammenfatter en række nye krav, som Uddannelse til Alle Unge skal efterleve i kraft af ny lovgivning og dels sammenholder de politiske ambitioner for kerneområdet, som for eksempel beskrives i kommunalbestyrelsens arbejdsprogram, investeringsplanen mm.
Samtidig anbefaler administrationen, at der anvendes få overordnede uddannelsespolitiske mål, som:
 • Kan relateres til nationale mål, der gælder for hele landet og derfor skaber mulighed for adgang til data og tværkommunal sammenligning eller benchmarking
 • Eller angiver politiske målsætninger i Holbæk Kommune.
 

Lovgrundlag – link
Link til status på Uddannelsesplan 2018
 

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 27-09-2018
Drøftet
 


caseno18-25020_#4697292_v1_disposition for uddannelsesplan 2019 - buu 27.09.18.pdf

Bilag

Disposition for Uddannelsesplan 2019 - BUU 27.09.18


89. Drøftelse - fremme af socialøkonomiske virksomheder

Drøftelse - fremme af socialøkonomiske virksomheder

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
Drøftelsessag
 

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Udvalget drøfter rammer og retning for, hvordan kommunen kan styrke samarbejdet med og fremme etablering af socialøkonomiske virksomheder.
   

Beskrivelse af sagen
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse har drøftet Holbæk Kommunes rammer for at understøtte eller samarbejde med socialøkonomiske virksomheder, samt hvordan borgerne kan få gavn af socialøkonomiske virksomheder.
På udvalgsmødet den 27. september ønsker udvalget at fortsætte drøftelsen for at overveje, om der kan være tiltag eller ændringer, som udvalget skal foretage for at styrke samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder og stimulere, at der etableres flere socialøkonomiske virksomheder i kommunen.
 
Udvalget kan på mødet fx drøfte:
 • Hvordan forestiller udvalget sig, at samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder kan styrkes i fremtiden?
 • Hvordan kan en indsats, der understøtter etablering af socialøkonomiske virksomheder se ud?
 • Skal der udarbejdes en strategi for understøtning af socialøkonomiske virksomheder?
 • Hvilke målgrupper ønsker udvalget at fokusere på?

 

Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser af en indsats vil afhænge af omfanget af indsatsen. Administrationen vurderer dog, at der som minimum skal budgetteres med et årsværk à 500.000 kr. til indsatsen.

 

Sagshistorik, henvisninger
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 21. juni, punkt 70: Orienteringssag om socialøkonomiske virksomheder
 
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 30. august, punkt 75: Drøftelse af socialøkonomiske virksomheder på baggrund af eksternt oplæg
 

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 27-09-2018
Drøftet, der udarbejdes et oplæg til det videre arbejde.
90. Orientering om opfølgning på praksisundersøgelse af tilkendelse af førtidspension

Orientering om opfølgning på praksisundersøgelse af tilkendelse af førtidspension

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
Orientering

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. orienteringen om opfølgning på praksisundersøgelsen af tilkendelse af førtidspension tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
I januar 2018 fik kerneområdet Alle Kan Bidrages ledelse gennemført en praksisundersøgelse af kommunens forberedelse af sager, der skal forelægges rehabiliteringsteamet. Se mere i næste afsnit. Formålet med undersøgelsen var at vurdere, om kommunens tolkning af lovgivning er korrekt, og hvordan den nuværende praksis i sagsbehandlingen kan styrkes. Målet var blandt andet at sikre et bedre grundlag for budgettering af området. Praksisundersøgelsen er gennemført af en ekstern sagkyndig på området, som har gennemgået 30 tilfældigt udvalgte tilkendelser af førtidspension. Den sagkyndige har vurderet, om tilkendelsen er sket på et korrekt grundlag, og har desuden vurderet kvaliteten af sagsbehandlingen, der har ledt op til tilkendelsen.

Kort om sagsbehandlingen på området

Sagsbehandlingen foregår ved, at sagsbehandleren redegør for borgers arbejdsevne, når denne er afklaret i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen. Herefter beslutter et tværfagligt udvalg (det såkaldte rehabiliteringsteam), om borgeren skal indstilles til førtidspension, fleksjob, ressourceforløb eller almindelig beskæftigelsesindsats. Hvis borgeren indstilles til førtidspension, er det Kommunens pensionsbevillingsnævn, som derefter behandler indstillingen og afgør, om borger skal tildeles førtidspension. I særlige tilfælde som ved svært handicap eller terminal sygdom kan sagsbehandler indstille borger til førtidspension uden om rehabiliteringsteamet. Dette kræver dog en udtalelse fra regionens sundhedskoordinator, som også er repræsenteret i rehabiliteringsteamet.

Resultatet af praksisundersøgelsen

Den sagkyndige vurderer i praksisundersøgelsen, at alle 30 førtidspensioner er tilkendt på et korrekt grundlag. Der var altså ikke tilfælde, hvor borgeren ikke skulle have tilkendt førtidspension.
Praksisundersøgelsen indeholder desuden en række anbefalinger til sagsbehandlingen, der ledte op til tilkendelsen af førtidspension. Anbefalingerne kan sammenfattes til, at alle opgaver i forbindelse med sagsbehandlingen kan optimeres. Det gælder arbejdsgange, brug af tilbud, forståelse af sagsbehandlers rolle, bedre arbejdsgange, tværfaglighed, bedre brug af tilbud, sikring af ensartethed i indstillinger mv.
En hovedkonklusion i rapporten er, at mange rehabiliteringssager er unødigt lang tid undervejs, og at en hurtigere og bedre indsats kan forebygge, at mange sager kulminerer med tildeling af førtidspension, ligesom det kan sikre, at borger hurtigere får den hjælp de har krav på.
 
Status på iværksatte tiltag
I det følgende beskrives, hvilke tiltag Alle Kan Bidrage har iværksat, som vil sikre denne hurtigere og bedre indsats, ligesom der gøres status på disse tiltag.

Samlet ledelsesansvar for rehabiliteringsindsatsen

For at sikre en ensartet og høj kvalitet af sagsbehandlingen før, under og efter rehabiliteringsmødet i rehabiliteringssager, er det faglige ansvar blevet placeret hos én afdelingsleder, der rapporterer direkte til chefen for kerneområdet. Den faglige udvikling af rehabiliteringsindsatsen sker via et netværk på tværs af kerneområder, som koordinerer og kvalitetsudvikler rehabiliteringsindsatsen i kommunen, og hvor de relevante afdelinger er repræsenteret ved leder, koordinatorer og/eller mødeleder. Netværket støttes af administrativt af Alle Kan Bidrage.

Fælles arbejdsgange, dokumenter og vejledninger

Der er konstateret et behov for bedre og fælles måder at arbejde med rehabiliteringssager. Netværket er i fuld gang med at fastlægges fælles arbejdsgange, dokumenter og vejledninger. Arbejdet med afklaring af en borgers sag til rehabiliteringsmødet er kompliceret og kræver udover tværfaglige kompetencer indblik i lovgivning, arbejdsgange, IT-systemer, mulige tilbud og skabeloner. Netværket har samlet alle eksisterende arbejdsgange, dokumenter og vejledninger, og er nu i gang med at udarbejde et fælles materiale, som skal være let tilgængeligt for alle medarbejdere – og som kan bruges i kompetenceudviklingen.

Sagsbehandlers kompetencer

Der er behov for at styrke sagsbehandlernes faglige kompetencer. Det handler blandt andet om, at medarbejderen forstår sin rolle som koordinerende sagsbehandler med ansvar for at give samlede vurderinger af borgers arbejdsevne og udviklingsmuligheder. Foruden fælles arbejdsgange, dokumenter og vejledninger er der derfor iværksat målrettet kompetenceudvikling af de jobkonsulenter, der arbejder med gruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Formålet er, at sagsbehandleren øger sit kendskab til lovgivning og fagsystem – og omsætter det til tidlig, tværfaglig og vedvarende sagsbehandling. Undervisningen varetages af en ekstern konsulentvirksomhed.

Bedre brug af tilbud

Det skal være klart for sagsbehandler, hvilke tilbud den enkelte borger har brug for. Samtidig skal eventuel ventetid til tilbud nedbringes, så det ikke forsinker borgerens sag. Der arbejdes derfor på et tilbudskatalog, så medarbejderne lettere kan få et overblik over formålet og målgrupper for de enkelte tilbud. Desuden arbejdes der på bedre og mere ensartede skabeloner til brug for både visitering til og afrapportering fra tilbuddene.

Bedre tilbud til borgere

Der arbejdes løbende på at skabe bedre tilbud til borgerne, så kommunen får bedre og hurtigere beskrivelse af borgeres barrierer og muligheder for beskæftigelse. Dette gælder blandt andet sundhedsfaglige vurderinger, der ofte udføres af læger uden erfaring med jobcentre. Bedre beskrivelser vil give borgere og jobkonsulenter bedre mulighed for at se beskæftigelsesmæssige muligheder.

Økonomiske konsekvenser
I 2017 blev der budgetteret med 130 tilkendelser af førtidspension. I 2018 er budgettet på 100 tilkendelser men kerneområdets forventning er, at antallet af tilkendelser igen i år vil ligge på 130 tilkendelser. Det betyder også et for tiden forventet merforbrug på 19,5 mio. kr. til førtidspension.
 
Der er budgetteret med et faldende antal førtidspensionister, idet der historisk generelt har været en nettoafgang på godt 50 personer pr. år. Det skyldes, at antallet af tilflyttere og fraflyttere er stort set ens, og at der årligt er godt 150 personer, som når folkepensionsalderen, mens 30 personer dør. Den største årsag til faldet skyldes, at der årligt er langt flere, der falder ud af ordningen (typisk pga. almindelig pension, død eller fraflytning), end der tilkendes førtidspension.
 
En mere effektiv sagsbehandling af rehabiliteringssager påvirker ikke kun antallet førtidspensioner men også tilkendelser af ressourceforløb og fleksjobvisiteringer. Forventningen er derfor, at der i en periode kan komme flere borgere i disse målgrupper som følge af forbedret sagsbehandling. Samtidig skal det understreges, at antallet af personer, som er på kanten af arbejdsmarkedet, fortsat er stigende, hvilket alt andet lige øger gruppen af borgere, som er i risiko for at skulle tilkendes førtidspension, hvis der ikke ændres markant i indsatsen for denne gruppe.
 
Tabel 1: Antallet af helårspersoner på kanten af arbejdsmarkedet, defineret som borgere, der har været tre år eller mere på en offentlig ydelse.
 
cid:image002.png@01D44A7A.CD35FD00

Sagshistorik, henvisninger
Møde i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, 19. marts 2018. Sag nr. 27: Orientering om praksisundersøgelse af tilkendelse af førtidspension

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 27-09-2018
Taget til efterretning
 
91. Beslutning om partnerskab om Røgfri fremtid

Beslutning om partnerskab om Røgfri fremtid

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Indstilling
Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at
1.Holbæk Kommune indgår partnerskab om ”Røgfri fremtid” med Kræftens Bekæmpelse.

Beskrivelse af sagen
Den lokale forening af Kræftens bekæmpelse har henvendt sig til Kommunalbestyrelsen med opfordring til at blive partner i projektet Røgfri Fremtid. Henvendelsen fra Kræftens Bekæmpelse er vedlagt som bilag i sagen.

Kræftens bekæmpelse og TrygFonden har i foråret 2016 etableret partnerskabet Røgfri Fremtid, som arbejder for, at vi kan se de første røgfri generationer vokse op.
Sundhedsprofilen for Region Sjælland (undersøgelse i 2017) viser, at ca. hver femte unge mellem 16 og 24 i Region Sjælland ryger hver dag.  

Hvad forpligter man sig til som partner?
Som partner skriver man under på at ville støtte visionen om en røgfri fremtid og tilslutte sig Røgfri Fremtids hovedbudskaber:
 • Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og sammen tager vi ansvar for, at det bliver muligt.
 • Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv.
 • Sammen vil vi sikre, at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg.
   
Hvad får man som partner?
Nyeste viden
Røgfri Fremtid ønsker at inspirere med nyeste viden, best practice, cases og resultater. Partnere bliver inviteret til workshops, seminarer og konferencer med førende kapaciteter på området. Endvidere får partnere inspiration fra konkrete erfaringer.
Netværk og nye relationer
Omdrejningspunktet for partnerskabet er et stort netværk med andre, der arbejder med tobak. Der er mulighed for at hente inspiration fra dem, der ligner en selv, og fra dem, der arbejder helt anderledes med tobaksforebyggelse.
Branding
Partnere modtager både logo, infografikker og teksteksempler, der kan bruges på egne platforme. Røgfri Fremtid formidler gerne partnernes initiativer, events og tiltag, ligesom partnere har mulighed for at være medafsendere på analyser og initiativer.

Hvem er øvrige partnere?
Blandt partnere er regioner, ministerier, faglige organisationer og 40 kommuner samt en række virksomheder.

Økonomiske konsekvenser
Der er ingen økonomiske omkostninger ved at indgå i partnerskabet, og man kan til enhver tid træde ud igen. Som partner bestemmer man selv, hvad man ønsker at gøre for at fremme visionen.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 27-09-2018
Indstilles godkendt
 


caseno18-38637_#4695471_v1_henvendelse om at indgå partnerskab omkring røgfri fremtid.pdf

Bilag

Henvendelse om at indgå partnerskab omkring Røgfri Fremtid


92. Godkendelse af tid og sted for Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelses ordinære møder i 2019

Godkendelse af tid og sted for Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelses ordinære møder i 2019

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 1. Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse godkender administrationens forslag til, hvor og hvornår udvalgets ordinære møder afholdes i 2019

Beskrivelse af sagen
Administrationen foreslår, at udvalgets ordinære møder i 2019 afholdes i mødecentret på adressen: Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, kl. 15.00-17.00 på følgende datoer:
 • Tirsdag d. 8. januar
 • Tirsdag d. 29. januar
 • Tirsdag d. 26. februar
 • Tirsdag d. 26. marts
 • Tirsdag d. 30. april
 • Tirsdag d. 28. maj
 • Tirsdag d. 25. juni
 • Tirsdag d. 27. august
 • Tirsdag d. 24. september
 • Tirsdag d. 29. oktober
 • Tirsdag d. 26. november
Passer de foreslåede tidspunkter dårligt, kan udvalget vælge at rykke møderne til et andet tidspunkt samme dag. 
Godkendes mødedatoerne ikke, får det betydning for de andre politiske udvalgsmøder og kommunalbestyrelsesmøder, da dagene er afstemt med hinanden.
Administrationen lægger op til, at møder i alle de stående udvalg holdes mandag, tirsdag eller onsdag, da det ellers ikke er muligt at udsende dagsordenen til Økonomiudvalgets møder rettidigt.
Udvalget kan i løbet af året beslutte at flytte stedet for afholdelsen af et eller flere kommende møder. Sådanne beslutninger kræver enighed i udvalget.

Lovgrundlag – link
Lov om kommunernes styrelse §20

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 27-09-2018
Udvalget ønsker at afholde møderne en anden ugedag.
 
93. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
Orienteringssag

Beskrivelse af sagen
 • Eventuelle orienteringer fra formanden
 • Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
 • Eventuelle orienteringer fra direktionen
 
Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:
 
25. oktober 2018 
 
Temadrøftelse med Ungdomsbyrådet
  
Fællessager
 
Sager fra Alle Kan Bidrage
 • Drøftelse af udkast til Beskæftigelsesplan 2019
 • Orientering om status på Beskæftigelsesplan 2018
 • Orientering om status på aktuelle indsatser i Vangkvarteret
 • Beslutning om succeskriterier for indsatser i Vangkvarteret i forlængelse af 3-trinsmodellen
 • Orientering om status på samarbejde mellem HR-afdelingen og afdelingen fra Sygdom i Job
 
Sager fra Uddannelse til Alle Unge
 • Drøftelse af Udkast til Uddannelsesplan 2019
 • Temadrøftelse om kommissoriet og ændringerne samt præsentation af nogle fra ungdomsbyrådet af status og aktiviteter (fortrinsvis som fællesmøde med BSU).
 
29. november
 
Mødet afholdes på EUC
Borgmesteren besøger udvalget
 
Fællessager
 • Beslutning om BR4
 • Temadrøftelse med Hovsa Holbæk (ikke endeligt aftalt) 
 
Sager fra Alle Kan Bidrage
 • Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2019 - videre til kommunalbestyrelsens godkendelse
 
Sager fra Uddannelse til Alle Unge
 • Godkendelse af Uddannelsesplan 2019 - videre til kommunalbestyrelsens godkendelse
 • Beslutning om indstilling fra Projektudvalget for Unge og Uddannelse vedr. virksomhedsindsats og uddannelsesplan
 • Orientering om ankestatistik
 • Beslutningssag omkring ændringer i kommissorium for ungdomsbyrådet
 • Orienteringssag om status på partnerskabsaftalen (først på dagsordenen så borgmesteren kan deltage i punktet)
 • Orienteringssag om handleplan til  forebyggelse af radikalisering og ekstremisme
 
Udvalgets julefrokost?
94. Underskriftsark

Underskriftsark